Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.
Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2013/2014
Zpracovala:
Mgr. Radmila Máchová
ředitelka školy
9. 9. 2014
Obsah
Obsah.......................................................................................................................................... 1
Charakteristika školy .................................................................................................................. 4
Mimoškolní a občanská sdružení při škole ................................................................................. 5
Komentář k tabulce: ................................................................................................................... 6
Komentář - údaje o škole ........................................................................................................... 7
Vzdělávací program školy ......................................................................................................... 10
Učební plán............................................................................................................................... 10
Počet žáků, tříd a hodin ve školním roce 2013/14 ................................................................... 11
Údaje o prospěchu a chování šk. rok 2013/2014 ..................................................................... 12
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ............................................................................ 13
Prospěch žáků........................................................................................................................... 13
Výsledky přijímacího řízení ....................................................................................................... 14
Odcházející žáci ze školy ........................................................................................................... 14
Zameškané hodiny ................................................................................................................... 14
Komentář - vzdělávací koncepce .............................................................................................. 15
Kontrolní činnost ...................................................................................................................... 16
Zápis k povinné školní docházce .............................................................................................. 17
Volitelné nepovinné předměty a zájmové útvary .................................................................... 17
Pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/2014 ......................................................................... 18
Nepedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/2014 .................................................................... 19
Vzdělávání pedagogických pracovníků - semináře DVPP ve šk. roce 2013/2014 .................... 20
Soutěže a přehlídky - počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 .......................... 21
Sportovní akce .......................................................................................................................... 21
Hodnocení a přehled kulturně-vzdělávacích akcí a soutěží ve školním roce 2013/2014 ........ 23
Mimoškolní aktivity a tradiční akce pro děti a rodiče .............................................................. 32
Prezentace ročníkových prací v 5. třídě ................................................................................... 33
Výtvarné soutěže ve školním roce 2013/2014 ......................................................................... 35
Spolupráce ZŠ v roce 2013/2014 .............................................................................................. 36
Plán spolupráce ZŠ Koryčanské Paseky s MŠ ........................................................................... 36
2
Spolupráce se střediskem volného času .................................................................................. 37
Spolupráce se Školskou radou.................................................................................................. 37
Spolupráce s rodičovskou veřejností........................................................................................ 37
Prevence sociálně patologických jevů ...................................................................................... 38
Další aktivity školy .................................................................................................................... 42
Výchovně vzdělávací činnost v roce 2013/2014 - komentář ................................................... 43
Testování 3. ročníků ZŠ, Projekt Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání ................................ 45
Testování 5. ročníků ZŠ, Projekt Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání ................................ 47
Splnění hlavních úkolů vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 ..................................... 49
Prohlášení ................................................................................................................................. 50
S výroční zprávou o činnosti školy za rok 2013/2014 byli pracovníci školy seznámeni ........... 51
Přílohy....................................................................................................................................... 52
Hodnocení akcí s prvky ekologické výchovy ve školním roce 2013/2014................................ 53
Využití počítačové učebny v roce 2013/2014 .......................................................................... 64
Hodnocení školní družiny za rok 2013/2014 ............................................................................ 65
Vyhodnocení MPP a celoročního plánu metodického sdružení ve školním roce 2013/2014 . 69
Spolupráce s mateřskou školou ............................................................................................... 89
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013 .................................................... 95
Poselství žáků pro budoucí generace ..................................................................................... 110
Prohlášení ............................................................................................................................... 112
3
Charakteristika školy
Název školy:
Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková
organizace
Sídlo:
Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Odloučená pracoviště škola nemá.
Zřizovatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm
Adresa zřizovatele:
Městský úřad, Masarykovo náměstí č. 128,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma školy:
Jako samostatný právní subjekt byla zřízena k 1. 7. 2001 jako
příspěvková organizace přímo řízená zřizovatelem v rozsahu
obecně platných právních předpisů. Původní zřizovací listina
platná od 1. 1. 1995 byla změněna a doplněna ve smyslu
usnesení zastupitelstva města č. XV/4 ze dne 17. 4. 2001 a je
uložena v ředitelně školy.
Ředitelka školy:
Radmila Máchová, jmenována do funkce 1. 8. 2000
Statutární zástupce:
nemá
Kontakt:
telefon ředitelna školy
571/653 194
školní družina
571/620 358
kancelář školní jídelny
571/653 196
e-mail [email protected]
Pracovník pro informace:
Ľubica Bůžeková
Jana Vrbková (informace o ŠJ)
Zřízení školy:
Škola byla založena k 1. 9. 1992.
Zařazení do sítě škol:
22. 3. 1996, s č. j. 337/1996-01, poslední aktualizace v síti byla
provedena s účinností od 17. 3. 2006
Kapacita školy:
180 žáků
Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 149 846
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
školní družina - kapacita - 80 žáků, školní klub – nemá, školní jídelna - kapacita 250 žáků
Web školy: www.zskp.cz
Rada školy: zřízena usnesením Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 1014/41 ze dne
1. listopadu 2005.
4
Mimoškolní a občanská sdružení při škole
Nadační fond ZŠ Koryčanské Paseky v Rožnově pod Radhoštěm.
Škola je členem Asociace školních sportovních klubů a Asociace základního školství ČR.
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014:
Počet
Počet žáků
tříd/skupin
Počet žáků
na třídu
/skupinu
Přepočtený
Počet žáků
počet ped. prac. na ped. úvazek
/prac. ŠJ/
1. stupeň
6
130
21,6
7,41
18,5
2. stupeň
0
0
0
0
0
Školní družina
3
80
26,7
2,2
36,4
Školní klub
0
0
0
0
0
Mateřská škola 0
0
0
0
0
Školní jídelna
X
122
X
2,7
X
Jiné
0
0
0
0
0
5
Komentář k tabulce:
Základní škola je neúplnou základní školou a jejím hlavním posláním je poskytovat základní
vzdělání podle ŠVP ZV Sluníčková škola pro radostné učení. Škola poskytuje mravní,
estetickou, pracovní, tělesnou, zdravotní, dopravní, rodinnou a ekologickou výchovu,
výchovu žáků k ochraně člověka za mimořádných situací a práci s počítačem. Zajišťuje
předcházení negativních jevů a užívání drog a má samostatného preventistu. Zajišťuje péči
o žáky s poruchou učení a chování. Do školy byli zařazeni žáci z přidělených spádových
oblastí a žáci, kteří byli přijati na žádost svých rodičů. Objekt školy je umístěn v lokalitě
sídliště Koryčanské Paseky.
Základní škola je patrová a její stáří je 26 let. V suterénu je umístěna ŠD. Byla zřízena tři
oddělení školní družiny s počtem 80 dětí zařazených k 1. 9. 2013. Během školního roku
docházelo ke změnám v počtu žáků v jednotlivých odděleních. Podle vyhlášky městského
úřadu byl stanoven ode dne 1. 1. 1999 příspěvek rodičů na provoz školní družiny ve výši 100
Kč měsíčně na žáka a zůstal nezměněn i pro školní rok 2013/2014.
Přízemí je využito pro dvě třídy, ředitelnu a kancelář, školní jídelnu a šatny. Ve školní jídelně,
zajišťující stravování dětí a zaměstnanců školy a zaměstnanců zřizovatele, byl průměrný
počet zapsaných strávníků 179.
V poschodí jsou umístěny čtyři třídy, sborovna, odborná počítačová pracovna a dva kabinety
pomůcek. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni a průběžně dochází k jeho obnově.
V loňském roce opět proběhlo i zvelebování prostor školní zahrady, která za hezkého a
teplého počasí slouží také jako učebny. Kapacita školy je šest kmenových tříd po 30 žácích.
Škola má nedostatečnou kapacitu tělocvičny. A tak pronajímá celoročně pro výuku tělesné
výchovy pro 4. a 5. ročník tělocvičnu v sousední budově gymnázia. Máme zde i školní hřiště
s umělým povrchem, které využívá škola i školní družina. Základní škola Koryčanské Paseky
vykonává hospodářskou činnost.
6
Komentář - údaje o škole
Našim záměrem bylo vybudovat školu rodinného charakteru, školu netuctovou a snažili jsme
se hledat pro ni osobitou podobu. Jelikož se naše škola nachází na sídlišti, došli jsme
k závěru, že nebude ani sportovní, ani jazyková, ani výtvarná, či hudební. Chtěli jsme ji
nabídnout absolutně všem dětem - „školu hrou“. Cílem bylo zbavit děti strachu, naučit je, že
si při vyučování mohou nejen hrát, ale i pracovat volným tempem. Dále, že se musí umět
ovládat a také pozorně naslouchat slovům učitele a zodpovědně plnit své úkoly. Cílem
učitelů byla snaha o vyvážený soulad vědomostí s prožitky, které vedou k lásce ke všemu
živému, zvyšují úroveň mezilidských vztahů a vytvořit prostředí, ve kterém by mohly i méně
nadané děti být úspěšné.
Vzdělávací program s uplatněním činnostního učení se stává školním programem založeným
na radostné práci žáků. Učitel sám je při činnostních formách výuky organizátorem
a průvodcem práce žáků.
Zájem žáků, jejich vnitřní zaujetí pro řešení předkládaných problémů, jejich radost i z dílčích
úspěchů, to vše přináší pocit vnitřního uspokojení také pro učitele. Prožívání každodenních
drobných překvapení z někdy i nečekaných úspěchů žáků, které běžná výuka řadí mezi méně
schopné, přináší učiteli radost, dává mu pocit naplnění a uvědomění si krásy učitelského
povolání.
Snažíme se co nejvíce dbát na zachování přirozené skladby žákovských kolektivů, nejlépe
v počtu do 25 žáků. Je proto vhodné minimalizovat vyčleňování žáků talentovaných i žáků
se sociálními, učebními nebo zdravotními problémy. Tyto problémy jsou zde řešeny vnitřní
diferenciací, individualizací a samoučením.
Pracovní postup k dosažení určitého učebního cíle se řídí nejen povahou probíraného učiva,
ale též charakterem vývojového období žáků.
Každý žák má nárok na individuální tempo, možnost chybování a znovu objevování, nápravy
chyb, hodnocení podle individuálního pokroku v učení. Každý má mít prostor na individuální
projev a názor, prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci.
Je třeba nadále kvalitativně prohlubovat pro žáky takové podmínky, ve kterých by cítili
jistotu, bezpečí, sebedůvěru, sounáležitost, ve kterých by se mohli seberealizovat. V průběhu
vyučování dbát na pozitivní ladění hodnotících soudů. Uvědomit si, že všechny neúspěchy
žáků, obzvláště počáteční, nepříznivě dopadají na vztah žáků ke škole i k dalšímu učení,
vztahu ke škole jako celku.
Školu navštěvují převážně žáci ze sídliště Koryčanské Paseky. Pro rovnoměrné naplnění tříd
rožnovských škol byli k docházce do této školy přičleněni žáci z části ulic Kulturní, Jaroňkova,
Meziříčská, Oděská, Svazarmovská, Borová, Travinářská, Valašská, Pod Hrází a 1. Máje.
Do školy dojíždělo celkem 7 žáků na žádost rodičů. Městským úřadem v Rožnově p. R. bylo
stanoveno, že po ukončení 5. p. r. mají rodiče možnost výběru ze tří škol. Děti pokračují
z 5. p. ročníku ve vzdělávání na ZŠ 5. května, ZŠ Pod Skalkou nebo ZŠ Videčská. Žáci, kteří
7
splní podmínky přijímacího řízení, se stávají studenty osmiletého Gymnázia v Rožnově pod
Radhoštěm.
V letošním roce bylo z naší školy přijato 5 žáků na Gymnázium. Základní škola Koryčanské
Paseky vykonává hospodářskou činnost. Škola poskytovala obědy 150 strávníkům
ve vlastním stravovacím zařízením. Vybavení školy je dostačující. Vzhledem k novému
zateplení budovy, novému kabátku školy a zcela nové kuchyni, dnes máme nádhernou
barevnou a pro hygienu vystačující školu. Naše škola má zájem, aby byla vybavena účelně a
aby své vybavení účelně využívala.
Ve školním roce 2013/2014 se kabinet pomůcek převážně rozrostl o pomůcky do českého
jazyka a matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Naše škola si uvědomuje, že ani nejlepší
vybavení nemůže nahradit realitu. Promyšlené a dobře připravené vycházky, exkurze,
návštěvy muzeí, divadel, zoologických a botanických zahrad, knihoven atd., které učitelé
vedou tak, aby dětem pomáhaly informace a zážitky
strukturovat,
aby
navazovaly
na
vyučování
a prohlubovaly ho, takové akce jsou známkou kvality.
Učitelská knihovna obsahuje velké množství knih, k 30.
6. 2014 je to 957 ks v hodnotě 131 379,22 Kč. Pro
nedostatek financí letos do knihovny nepřibyla žádná
nová kniha. Během loňského roku byla celá
inventarizace převedena do elektronické podoby.
Knihovna je umístěna ve sborovně a je učiteli hojně
využívána, knihy používají ve vyučování ke zkvalitnění
výuky a některé slouží také k sebevzdělávání pedagogů.
Žákovská knihovna je umístěna ve třídě 1. A. Je zde
k 30. 6. 2014 zaevidováno 250 ks knih za 72 370,97 Kč.
Je zde také obrovské množství starších knih, které škola
kdysi dostala darem, a tyto knihy nemají naše inventární číslo. Stejně jako do učitelské
knihovny, tak i do žákovské knihovny nepřibyla žádná nová kniha. Rovněž inventarizace
žákovské knihovny byla převedena do elektronické podoby. Knihy si mohou půjčovat děti
domů pro svoji vlastní četbu a učitelé si půjčují pro žáky knihy jako mimočítankovou četbu do
vyučování. V letošním školním roce se počet výpůjček oproti jiným létům výrazně zvýšil a to
především zásluhou dětí ze 4. třídy.
Byl využíván školní pozemek v rámci pěstitelských prací. Učitelé a žáci se také zaměřili
na obnovu, výsadbu a údržbu okrasné zeleně uvnitř i v okolí školy.
Každý školní rok jsme se zapojili do programu mléčných svačinek, dodržování pitného
režimu, celorepublikové akce „Zdravé zuby“. Neustále sbírali žáci za vydatné pomoci rodičů
papír a plastové láhve. Každý měsíc byli vyhodnoceni a oceněni tři nejlepší sběrači ve třídách.
Jako každoročně největší a nejočekávanější odměnou pro všechny sběrače byl závěrečný
táborák se soutěžemi a ohňostrojem.
8
Celoročně v souladu se Školní preventivní strategií a metodickým sdružením školy byly
v jednotlivých třídách i školní družině vedeny rozhovory, hry a jiné činnosti zaměřené
na prevenci negativních jevů ve společnosti. Jednou až dvakrát týdně probíhaly také relace
ve školním rozhlase zaměřené nejen k různým výročím, ale i tematicky zaměřené na přírodu,
ekologii, bezpečnost.
Samozřejmostí se stalo také připomenutí a blahopřání k narozeninám a svátkům dětí. Na
vysílání školního rozhlasu se podílely zejména vychovatelky ŠD a žáci 4. a 5. ročníku.
V novém školním roce budeme opět usilovat o maximální efektivnost vyučovacího procesu:
 promyšlenou přípravou na tvořivé učení žáků
 motivací žáků
 využíváním alternativních prvků při výuce
 správnou organizací samostatné práce žáků
 používáním vhodného názoru
 výměnou zkušeností
 získáváním nových poznatků ze seminářů a samostudia
 ověřováním teoretických znalostí žáků v praxi
Učit je:










systematické práci s učebnicí
vyhledávat údaje v encyklopediích
pracovat se slovníky, přehledy, seznamy, řády
třídit získané informace a využívat je
vyhledávat zdroje informací
soustředěné práci v omezeném časovém úseku
zdravému sebevědomí
zodpovědnosti za vykonanou práci
správné komunikaci ústní i písemné
důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich
samotných
Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat
na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů
během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.
Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování,
snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou.
Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a
činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé
vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.
Samostudiem získávat nové podněty pro pedagogickou činnost, měsíčně se podílet
na neustálém dotváření rámcově vzdělávacím programu.
V počítačovém kroužku a NP děti seznamovat s internetem a počítačovou technikou.
Zajistit provoz počítačů pro děti ŠD a umožnit jim poznání a manipulace s přístrojem.
9
Vzdělávací program školy
školní rok 2013/2014
vzdělávací program
č. j. MŠMT
Sluníčková škola pro
radostné učení.
ŠVP
v ročnících
počet žáků
1. – 5.
130
Učební plán
Předměty a hodinová dotace v jednotlivých ročnících.
Třída
Předměty
1. A
1. B
2.
3.
4.
5.
Český jazyk
9
9
10
9
8+1
8
3+1
3+3
3+2
2
2
5
5
1
1+1
2
Cizí jazyk AJ
Prvouka
2
2
2
2
Vlastivěda
Matematika
4
4
5
5
Přírodověda
Informatika
Hudební výchova
1
1
1
1
1+1
1+1
Výtvarná výchova
1
1
1
2
2
2
Pracovní činnosti
1
1
1
1
1+1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
2
Týdenní počet
hodin
20
20
22
25+1
26+7
26+3
Celkem 150 hodin
Nepovinné předměty
AJ
PC
Pohybové hry
Zpívánky
Flétnička
1
1
1
spol.
spol.
spol.
1
1
spol.
spol.
spol.
spol.
spol.
spol.
spol.
spol.
spol.
Celkem 5 hodin
spol.
spol.
Vyučování žáků se specifickou poruchou 4 hodiny.
10
Počet žáků, tříd a hodin ve školním roce 2013/14
Počet týdenních hodin
Ročník
žáků
tříd
Celkem
dle
osnov
Dělení tříd
HV
Celkem
h. týdně
ČJ
PČ
Ostatní
AJ, M,
Tv, IT
1.
35+2
2
20
0
0
0
0
20
2.
20
1
22
0
0
0
0
22
3.
21
1
24
0
0
0
0
24
4.
28
1
26
1
1
1
2
31
5.
25
1
26
1
0
0
1
28
1.- 5.
131
5
118
2
1
1
3
125
Výuka plavání probíhala v kurzech přípravných, základních a zdokonalovacích. Byla vedena
instruktory Plavecké školy. Přípravnými kurzy prošli žáci všech 1. a 2. tříd, základního kurzu
se zúčastnili všichni žáci 3. a 4. třídy. Zdokonalovacích kurzů využili žáci 5. tříd. Přípravné
a zdokonalovací kurzy hradili rodiče.
Žáci 4. ročníku absolvovali během měsíců duben a květen kurz dopravní výchovy včetně
praktických jízd na kole.
Školní výuka byla doplňována vlastivědnými vycházkami a exkurzi.
Čtenářský zájem obohacovala i mimočítanková četba a možnost zapůjčení knih ve školní
žákovské knihovně.
Nejlepší čtenáři byli v rámci tříd, ročníků a školy vyhodnoceni a odměněni knihou. Společně
také navštívili dětské oddělení Městské knihovny v Rožnově.
Na konci roku v rámci soutěže o nejlepšího komentátora školy, jsme měli téma – oblíbená
kniha. V rámci výchovy k péči o životní prostředí jsme opět jako v uplynulém školním roce
přistoupili učitelé se žáky k třídění odpadu, všichni žáci školy se zapojili do sběru PET lahví a
za celý rok jsme CELKEM nasbírali 104 983 ks a papíru CELKEM 22 160,6 kg (obsadili jsme
4. místo v severní Moravě a 2. místo v rámci Rožnova). Jednotlivé třídy také udržovaly
pořádek kolem školy. Tato sběrová akce za účelem šetření naší země, byla velice zdařilá a
měla odezvu i u Městského úřadu v Rožnově.
11
Údaje o prospěchu a chování šk. rok 2013/2014
třída
pololetí
počet
žáků
pochvaly
(ŽK)
pochvaly
(vysv.)
napomenutí
TU
třídní
důtka
ředitelská
důtka
I.A
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
17+2
17+2
18
18
19
20
21
21
27
28
25
25
0
14
0
2
3
3
0
4
9
0
0
2
0
0
0
1
3
8
4
12
0
10
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
17
18
18
19
20
21
21
27
28
25
25
1.
2.
129
131
12
23
7
34
0
0
3
0
0
0
129
131
l.B
II.
III.
IV.
V.
Celkem
samé
1
neprospělo
17
16
18
18
18
18
26
21
20
18
21
13
16
14
18
15
13
9
14
12
10
8
8
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
102
79
65
0
0
prospělo vyznamenání
1. pololetí
Prospělo
129
100%
s vyznamenáním
z toho samé jedničky
120
79
91,6%
59,46%
2. pololetí
Prospělo
131
100%
z toho s vyznamenáním
z toho samé jedničky
102
65
77,86%
49,61%
Na konci školního roku 2013/2014 prospělo všech 131 žáků což je 100% a postoupí
do vyššího ročníku.
Bylo uděleno celkem 41 pochval na vysvědčení, za vzorné plnění školních povinností,
reprezentaci školy, sběr papíru a plastu.
Během roku nebylo uděleno žádné napomenutí třídního učitele.
Třídní důtky byly uděleny 3, jedna ve 2. třídě za nevhodné chování k dohlížející učitelce,
a dvě v 5. třídě za vymazání zprávy z deníčku a žákovské knížky, za zapomínání pomůcek
a domácích úkolů a špatnou domácí přípravu.
Snížený stupeň z chování nebyl uložen.
12
třída
2.
5.
celkem
žáci s
dostatečnou
1
3
4
předmět
ČJ
Čj, M, jiné předměty
---
Dostatečných žáků 4 (3,05%). Žádný nedostatečný žák.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Druh postižení
ročník
počet žáků
Sluchové postižení
4.
1
Zrakové postižení
1. A, 1. B, 2., 3., 4., 5.
24
S vadami řeči = logoped. péče
1. A, 1. B, 2., 3.
5
Tělesné postižení
0
S kombinací postižení
0
S vývoj. poruchami učení
3.
3
S vývoj. poruchami chování
3., 4.
2
3 žáci byli při klasifikaci zohledněni z důvodu prokázané poruchy učení. Na škole jsou tři žáci,
kterým byla poskytnuta dotace 60 minut individuální nápravy dysfunkce (dále AND).
Dvě žákyně druhého ročníku jsou vzdělávány podle ŠVP ZV „Sluníčková škola pro radostné
učení“. Doložka pro žáky s LMP.
Mimořádně nadaní žáci
Ve škole byl jeden žák s doporučením školského poradenského zařízení – mimořádně nadaný
žák. Žák má mimořádné nadání pro matematiku a byl veden jako žák nadaný. Navštěvuje
výuku matematiky ve vyšším ročníku.
Podpora talentovaných žáků: soutěže s různým zaměřením: recitační, výtvarná, čtenářská,
sportovní a školní matematické olympiády. Pro žáky, kteří mají zájem o studium na víceletém
gymnáziu, pořádá škola semináře z matematiky a z českého jazyka.
Prospěch žáků
třída
I. A
I. B
2.
3.
4.
5.
celkem
průměr
1,042
1,032
1,193
1,179
1,289
1,484
1,186
Průměrný prospěch žáků na škole je 1,186.
13
Výsledky přijímacího řízení
Počet žáků přijatých na osmileté gymnázium 5.
Odcházející žáci ze školy
Typ školy
Počet přijatých
kam
z ročníku
z V. tř.
ZŠ Pod Skalkou
ZŠ Zlín
1. B
ZŠ Zlín
3.
ZŠ Valašské Meziříčí
3.
2
ZŠ 5. května
10
ZŠ Videčská
7
ZŠ Sedmikráska
0
Jiná ZŠ
1
Zameškané hodiny
1. pololetí
1.A
1.B
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
celkem
2. pololetí
Omluvené
hodiny
Průměr
na žáka
Neomluvené
hodiny
Průměr
na žáka
Omluvené
hodiny
Průměr
na žáka
Neomluvené
hodiny
Průměr
na žáka
582
380
476
559
367
680
3043
34,23
21,06
25
26,6
13,59
27,2
23,59
---------------
---------------
457
496
513
573
761
998
7000
26,88
27,56
25,65
27,29
27,17
39,92
53,43
---------------
---------------
Za rok žáci zameškali 10 043 vyučovacích hodin, na žáka připadá 76,66 hodin.
Neomluvené hodiny nejsou.
14
Komentář - vzdělávací koncepce
Národní škola
0
0
0
Obecná škola
0
0
0
Jiné
ŠVP Sluníčková škola pro 1. – 5. ročník
radostné učení
130 žáků
Každá učitelka pracovala podle měsíčních tematických plánů, které měla rozpracovány
do jednotlivých předmětů a které vycházely ze ŠVP a osnov.
V plánech učiva si každá učitelka nechávala dostatečnou časovou rezervu na opakování a
procvičení učiva, případně na dobrání učiva v době zvýšené nemocnosti. Příznivě ovlivnilo
časový harmonogram probíraného učiva i zúžení učiva osnov v některých předmětech
a ročnících. Základní učivo bylo probráno ve všech ročnících v termínu do konce května a
červen věnovaly učitelky docvičení a utvrzování učiva.
Ve 3., 4. a 5. ročníku byla prováděna dělená výuka AJ.
3. p. r.
21 žáků Aj
4. p. r.
28 žáků Aj
5. p. r.
25 žáků Aj
Celkem prošlo výukou 74 žáků AJ
Všechny paní učitelky navštěvovaly v minulých letech speciální jazykový kurz JAME.
Žáci všech tříd prošli plaveckým výcvikem pod odborným vedením instruktorů plavecké
školy při TJ v Rožnově p. R.
Ze 130 žáků absolvovalo výcvik 120 žáků (10 ze zdravotních důvodů).
15
Kontrolní činnost
V roce 2013 byla v Základní škole Koryčanské Paseky provedena:



Veřejnoprávní kontrola, kterou provedl zřizovatel Rožnov pod Radhoštěm. Kontrola
byla zaměřena na hospodaření s veřejnými finančními prostředky PO ve smyslu § 11
odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, dále zjištění přiměřenosti
a účinnosti systému finanční kontroly podle § 9 zákona 320/2001 Sb. o finanční
kontrole a zjištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví podle § 8 zákona
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Kontrola byla provedena dne 27. 8. 2013,
kontrolované období rok 2012. Veřejnoprávní kontrola neuložila žádná opatření
k nápravě podle § 18, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.
Stav BOZP zkontroloval Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Provedl
PaedDr. Pavel Štěpán dne 21. 2. 2014.
V roce 2013 byla provedena na Základní škole Koryčanské Paseky inspekční činnost
podle § 174 odst. 2 písm. d/ a e/ zákona č. 561/20014. Kontrolní činnost provedla
Česká školní inspekce Zlínský inspektorát, Zlín ve dnech 20. – 22. února 2013.
Předmětem kontrolní činnosti byla:
 veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního
rozpočtu poskytnutých škole ze státního rozpočtu za rok 2012.
Kontrolovaným obdobím byl rok 2012 k datu kontroly
 státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků
při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb a dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování
s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ školy/školského zařízení,
pro který školské zařízení zajišťuje služby. Kontrolovaným obdobím
pro státní kontrolu byl školní rok 2011/2012 do data kontroly.
Při kontrolní činnosti nebyly kontrolním orgánem zjištěny nedostatky, a z toho důvodu
nebylo požadováno přijetí opatření.
V roce 2013 byly provedeny další kontroly kontrolními a inspekčními orgány:


kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vsetín. Termín kontroly: 5. 6. 2013, kontrolované období leden 2011 až duben 2013
k 31. 5. 2013. Opatření k nápravě vůči kontrolované organizaci kontrolní orgán
neuložil.
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Kontrolu provedla OSSZ Vsetín. Termín kontroly: 15. 5. 2013,
kontrolované období od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2013. Opatření k nápravě vůči
kontrolované organizaci kontrolní orgán neuložil.
V roce 2013 kromě výše uvedených kontrol neproběhla žádná další kontrola kontrolními
a inspekčními orgány.
16
Zápis k povinné školní docházce
Počet
prvních
tříd
1
Počet dětí přijatých
do prvních tříd
20
Z toho počet dětí
starších 6-ti let
(nástup po odkladu)
3
Počet odkladů pro
školní rok 2014/2015
9
Volitelné nepovinné předměty a zájmové útvary
Název nepovinného
předmětu
Pohybové hry
Anglický jazyk (2. tř.)
PC
Flétnička
Zpívánky
Název kroužku
Tvořivé činnosti
Anglický jazyk
Aerobic
Práce na PC
Míčové hry
Přírodovědný
počet
zařazených žáků
25
13
8
13
26
počet
zařazených žáků
28
24
17
31
19
19
17
Pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/2014
Počet fyz. osob (uč. + ŠD)
Přepočtené úvazky
Interní pracovníci
8+3
7,67 + 2,3
Externí pracovníci
0
0
Pracovník
Úvazek
Kvalifikace a
odbornost
Délka
praxe
Věk
Učitelka 1. st.
1,0
Kvalifikovaná – 1. st.
20
44
Učitelka 1. st.
1,0
Kvalifikovaná – 1. st.
29
54
Učitelka 1. st.
1,0
Kvalifikovaná – 1. st.
28
49
Učitelka 1. st.
1,0
Kvalifikovaná – 1. st.
26
51
Učitelka 1. st.
1,0
Kvalifikovaná – 1. st.
7
28
Učitelka 1. st.
1,0
Kvalifikovaná – 1. st.
15
45
Ředitelka školy
1,0
Kvalifikovaná – 1. st.
36
60
Vychovatelka ŠD
1,0
Kvalifikovaná
32
54
Vychovatelka ŠD
1,0
Kvalifikovaná
21
42
Vychovatelka ŠD
0,3
Nekvalifikovaná
2
46
Asistentka
0,67
Kvalifikovaná
2
46
Průměrný věk pedagogických pracovníků (učitelé + ŠD) na škole je 47,18.
18
Nepedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/2014
Pracovník
Úvazek
Kvalifikace a
odbornost
Délka
praxe
Věk
Ekonomka
0,5
Kvalifikovaná
36
60
Školník
0,9
Kvalifikovaný
25
42
Uklízečka
1,0
Vedoucí školní jídelny
0,5
Kvalifikovaná
24
46
Kuchařka
1,0
Kvalifikovaný
20
43
Pomocná kuchařka
1,0
37
58
19
Vzdělávání pedagogických pracovníků - semináře
DVPP ve šk. roce 2013/2014
číslo akce
6495/2012-25172
druh akce
jména účastníků
cena
celkem Kč
"Anglický jazyk činnostně
G.Picková, P.Ondryášová
ve 4. ročníku"
Z.Bařáková, O.Tomková
3 560
3 560
"Prevence šikany na 1. st."
Mgr. P. Ondryášová
890
4 450
"Vybrané problémy aplikace
Mgr. Radmila Máchová
1 100
5 550
"Poruchy pozornosti,ADHD, ADD
P.Ondryášová, G.Picková,
1 920
7 470
poruchy autistického centra"
Z.Bařáková
"Rizikové jevy u dětí a mládeže"
N.Konečná, M.Petřeková
500
7 970
Mgr. Radmila Máchová
998
8 968
Mgr. Olga Tomková
1 550
10 518
Mgr. Olga Tomková
890
11 408
věku a mladšího šk. věku"
Mgr. G. Picková
620
12 028
33961/2013-1-699
"Psychomotorické hry a cvičení"
Mgr. Zdenka Bařáková
600
12 628
18358/2011-25-396
"Vzdělávání managmentu
Mgr. Radmila Máchová
1 300
13 928
Z.Bařáková, P.Ondryášová
700
14 628
14 628
14 628
11748/2011-25-232
právních předpisů ve školství"
40208/2012-201-714
21978/2013-1-542
"Zákon o pedag. pracovnících
a pracovně-právní problematika
ve školství"
49989/2012-201-944
"Aktivizační
6495/2012-25172
angličtina"
38912/2011-25-837
"Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku"
"Rozvoj motoriky u dětí předšk.
škol a školských zařízení"
"Dopravní výchova pro 1. st. "
Celkem DVPP:
Vzdělávání ostatních zaměstnanců
číslo akce
druh akce
jména účastníků
cena
celkem Kč
"Majetek v účetní praxi PO
a inventarizace majetku v 2013"s
Lubica Bůžeková
810
810
"Aktuality v účetnictví v přísp.
Lubica Bůžeková
830
1 640
Ing. Lenka Krčmářová
400
2 040
2 040
2 040
organizacích"
"Seminář pro vedoucí ŠJ"
Celkem vzdělávání správních zaměstnanců:
20
Soutěže a přehlídky - počty zúčastněných žáků
ve školním roce 2013/2014
Sportovní akce
Celkový počet akcí: 8
Přehled sportovních akcí:
Běh za zdravím:
konané dne 13. 9. 2013
Účast 19 žáků z naší školy
Výsledky:
2. místo: žák 5. třídy
Turnaj žáků 3. tříd v sálové kopané
konaný dne 18. 10. 2013
Účast 11 žáků z naší školy
Výsledky:
1. místo
Turnaj ve florbalu
konaný dne 14. 11. 2013
Účast 10 žáků z naší školy
Výsledky:
bez umístění do 3. místa
Vánoční plavecké závody:
konané dne 10. 12. 2013
Účast 8 žáků z naší školy
Výsledky:
2. místo: žák 3. třídy
4. místo: 2 žáci 4. třídy
Šplh o tyči:
konaný dne 19. 2. 2014
Účast 12 žáků z naší školy
Výsledky:
2. místo: žák 2. třídy
Vybíjená okrskové kolo
konaný dne 14. 4. 2014
Účast 11 žáků z naší školy
Výsledky:
bez umístění do 3. místa
Lehkoatletický čtyřboj
konaný dne 30. 5. 2014
Účast 9 žáků z naší školy
Výsledky:
1. místo: žák 5. třídy
2. místo: žák 2. třídy a žákyně 4. třídy
3. místo: žák 4. třídy
21
Rožnovská olympiáda
konaná dne 19. 6. - 20. 6. 2014
Celkové umístění mezi školami 1. stupně: 6. místo
- Lehká atletika:
Účast 15 žáků z naší školy
Výsledky:
1. a 3. místo ve skoku do dálky
1. místo v běhu na 50m
- Plavání:
Účast 8 žáků z naší školy
Výsledky:
2. místo
- Vybíjená:
Účast 10 žáků z naší školy
Výsledky:
6. místo
- Malá kopaná:
Účast 10 žáků z naší školy
Výsledky:
6. místo
- Malá házená:
Účast 10 žáků z naší školy
Výsledky:
4. místo
22
Hodnocení a přehled kulturně-vzdělávacích akcí
a soutěží ve školním roce 2013/2014
6. 9.
Akce pro 1. -5. třídu v rámci minimálně preventivního programu pořádaná Městskou
policií Rožnov pod Radhoštěm.
26. 9. Koncert Abraka muzika – jedná se o interaktivní
didaktický pořad realizovaný formou hudebního divadla.
Kapela na místě společně s žáky vytváří modelové
situace, k nimž se vyjadřuje prostřednictvím komentářů,
dialogů i dramatických a hudebních vstupů. Tentokrát byl program zaměřen
na finanční gramotnost.
27. 9. Hledání babího léta – dopolední cvičení v přírodě s programem a úkoly
z nejrůznějších oblastí a předmětů. Odpolední setkání s rodiči, vycházka rodinných
týmů po trase v okolí školy, plnění úkolů, kvízů a soutěží.
3. 10. Exkurze v Olomouci – žáci 4. třídy.
9. 10. Vyhlášení nejlepších sběračů pet lahví na městském úřadě.
9. 10. Interaktivně-multimediální geografický projekt Madagaskar pro žáky 2. - 5. tř.
v kině Panorama.
10. 10. Divadlo loutek v Ostravě – představení Čtyřlístek zasahuje
shlédli všichni žáci naší školy, od první až po pátou třídu.
16. 10. Návštěva Valašského muzea v přírodě – výchovně vzdělávací
23
pořad pro žáky 4. a 5. třídy „Barvíři modrotisku.“
Díky tomuto programu se žáci seznámili s historií
techniky modrotisku i se samotnou prací barvíře.
Nahlédli do staré barvířské dílny a prakticky si
vyzkoušeli tisk a malování rezerváží na plátno.
8. 11. Účast žáků naší školy na logické olympiádě ve Zlíně.
8. 11. Proběhl 14. ročník pěvecké soutěže Caruso show. Tato akce je mezi dětmi velmi
oblíbená a vždy se do školního kola přihlásí několik desítek žáků. Finalisté této
soutěže dále postupují do pěvecké soutěže Rožnovský slavíček.
11. 11. a 13.11. se žáci, jako každý rok, zúčastnili výchovných koncertů pro žáky pořádaných
Základní uměleckou školou Rožnov p. R.
V listopadu proběhla také v 1. A i 1. B tradiční Slavnost slabikáře –
doba, kdy naši nejmladší žáčci dokončili práci v Živé abecedě
a nastal čas k předání Slabikářů. Této slavnosti se účastní
patroni našich prvňáčku, žáci pátých tříd, a samozřejmě také
rodiče žáků. Jistou tradicí této slavnosti se stal i typický dort,
který udělá sladkou tečku za prací v Živé abecedě.
24
V prosinci byla oceněna žákyně 4. třídy, Michaela Žárská, za svou
výtvarnou práci na téma „Valašská zima na poštovní známce.“
5.12. Mikulášská nadílka. Každoročně nás navštíví Mikuláš s čertem
a andělem. Hodným dětem přináší sladkou mikulášskou nadílku
a těm méně hodným pokárání a pobídnutí, aby své chování do příštího roku napravili.
6.12. Vystoupení žáků naší školy na svazu žen.
10.12. Den otevřených dveří, aneb řemeslné dílny. V tento den se třídy
proměnily ve výrobní dílny a vánoční stánky. Děti v každé třídě
vyráběly vánoční ozdoby, svícny, věnce, dekorace, které následně
nabízely k prodeji. Děti bavila jak samotná výroba dekorací, tak jejich prodej.
11. - 13. 12. Návštěva všech tříd Valašského muzea v přírodě – program Vánoce na dědině.
Pracovníci muzea se proměnili v hospodyně a hospodáře, pana učitele, řemeslníky,
Mikuláše, čerty a Lucky a žáci se s nimi vydali na vánoční cestu do minulého století.
V oživlých staveních žáci poznali ruční výrobu výšivek, svíček, výrobků z textilu, papíru
či vánočních ozdob na stromeček. Nahlédli pod ruce ženám spřádajícím vlnu a len
na kolovratech či řezbáři, který vyřezával betlém.
25
19. 12. Na závěr kalendářního roku se tradičně setkáváme v tělocvičně,
abychom si připomněli, co všechno hezkého jsme spolu v daném
roce prožili. Nedílnou součástí dopoledne se stal také koncert
Děti dětem, kdy sami žáci připraví hudební, divadelní, dramatický
či jiný program. Na závěr nechybí novoroční přípitek.
9.1. Návštěva Beskydského divadla v Novém Jičíně – představení Pinokio.
V prvním pololetí se všechny třídy vystřídaly na úvodních knihovnických lekcích v městské
knihovně.
30.1. Slavnostní předávání pololetního vysvědčení –
výjimečná událost zejména pro žáky 1. třídy.
12. a 13. 2. proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd.
Každoročně na předškoláky, budoucí prvňáčky, čekají již ve vestibulu
školy žáci 4. a 5. třídy převlečeni v kostýmech pohádkových bytostí,
aby nově příchozí dětí přivítali a doprovázeli je po celou dobu zápisu.
10. 2. nám odpoledne zpříjemnila chvilka poezie. Na naší škole totiž proběhlo školní kolo
v recitaci. Během ledna vybraly paní učitelky z každé třídy tři nejlepší recitátory a ti
se prezentovali ve školním kole.
Ze školního kola byli vybráni zástupci do okrskového kola:
0. kategorie: Greta Fuljerová a Šimon Vrzala
1. kategorie: Valerie Kubějová a Ondřej Kvapil
2. kategorie: Barbora Přikrylová a Adéla Pašková
26
Okrskové kolo proběhlo 20. února na ZŠ Videčská.
Naši recitátoři zde zabodovali a získali krásná umístění:
Greta Fuljerová – 3. místo
Barbora Přikrylová – 1. místo
Adéla Pašková – 2. místo
Tyto žákyně postoupily do okresního kola, které proběhlo 13. 3. 2014 na Základní umělecké
škole. V okresním kole se již naše recitátorky neprosadily, ale i tak jim patří velká gratulace
a poděkování.
20. 2. si naši žáčci pod vedením paní ředitelky a paní vychovatelky připravili pásmo
k příležitosti „Vítání občánků“ na Městském úřadě v Rožnově p. R.
27.2. Karneval. Karneval a caruso show patří k nejoblíbenějším akcím v naší škole. Pro děti
je připraveno bohaté občerstvení, soutěže, kolo štěstí a diskotéka.
Karneval končívá ve večerních hodinách, a přesto se ještě mnohým nechce domů.
27. 2. pořádali žáci 5. třídy veletrh cestovního ruchu. Tato akce
se na naší škole stala již tradicí a je u žáků velmi oblíbená.
Ve třídě vznikne řada cestovních kanceláří nabízejících zájezdy
do nejrůznějších evropských destinací. Žáci si touto formou
rozšiřují nejen zeměpisné učivo, ale i matematické vědomosti,
sociální dovednosti, kreativní myšlení.
21.3. Matematická soutěž pro žáky 2. – 5. třídy Matematický klokan.
27
25.3. Den vody - projekt, který probíhá na naší škole už poněkolikáté,
ale každoročně je obohacen o něco nového, nečekaného, zajímavého.
Téměř všechny prostory školy jsou laděny do modrých barev.
Žáci se během projektové výuky dozvídají mnoho nového o životu
ve vodě a kolem ní. V letošním roce první a druhá třída vyrazila k řece
Bečvě, třetí třída zamířila do úpravny vody v Rožnově a čtvrtá a pátá
třída jela na lektorský program ke dni vody
pořádaný zámkem Kinských ve Valašském Meziříčí.
28.3. Den naruby je den, kdy si děti mohou zkusit, jaké to je, být
učitelem. Tento den mají paní učitelky svátek a tak si mohou
na okamžik odpočinout ve školní lavici. Kantorskou práci
převezmou do svých rukou samotní žáci.
27.3. O pokad strýca Juřáša je literární soutěž určená pro děti 1. až 9. třídy ZŠ. Knihovna
ji vypisuje již po několik let, každý rok vždy s novým tématem. Letošní třináctý ročník nesl
motto: „Nejmoudřejší je číslo.“ Děti základních škol mohli soutěžit v kategorii próza, poezie
či komiks. Díla, která uspěla v místním kole, postupují do kola okresního, a na závěr jsou
vyhodnoceni nejlepší autoři z celého kraje. Průměrně se účastní městského kola cca
100 dětí.
Žáci naší školy získali tato ocenění:
V kategorii próza 5. třída zvítězila:
Pavla Czekajová s povídkou „Pátek třináctýho.“
Druhé a třetí místo obsadily žákyně:
Tereza Bohuslavová a Kateřina Fusková.
V kategorii komiks byla udělena zvláštní cena:
Adéle Paškové za netradičně pojatý komiks s názvem „Lze vše spočítat?“
Tyto oceněné práce postoupily do okresního kola soutěže pořádaného v letošním roce
v Masarykově veřejné knihovně Vsetín. Věříme, že si v „nadregionální“ konkurenci dobře
povedou a nezbývá než jim držet palce.
28
4.4.
Jako každý rok, i letos, pořádalo oddělení Umělecký projev při Středisku volného času
v Rožnově p. R. již patnáctý ročník tradiční soutěžní přehlídky malých i větších
zpěváků a zpěvaček „Rožnovský slavíček“.
Soutěž se konala v pátek 4. dubna v sále Společenského domu v Rožnově.
Získali jsme tato umístění:
V kategorii jednotlivců:
1. místo – Viktorie Pánková
3. místo – Adéla Pašková
V kategorii skupiny:
1. místo – Marie Lázničková a Beáta Klimszová
2. místo – Martin Kawecki a Kateřina Zapletalová
V kategorii skupiny + choreografie:
1. místo – sourozenci Marie a Jakub Ondřejkovi
2.4.
Exkurze pro 4. a 5. třídu – BRNO.
V dubnu proběhla výtvarná soutěž s názvem: „FAUNA A FLÓRA BESKYD NA POŠTOVNÍ
ZNÁMCE“. Za svou výtvarnou práci získala 3. místo Adéla Pašková, žákyně 5. třídy.
Další výtvarná soutěž, do které se naši žáci zapojili, nesla název „DEN ZEMĚ.“
V této soutěži byla oceněna 3. místem práce Kateřiny Kroužecké, žákyně 3. třídy.
24.4. Beseda s městskou policií pro 1. - 4. třídu.
29.4. Návštěva ZOO Lešná. V letošním roce jsme se rozhodli oslavit Den Země návštěvou
zoologické zahrady. Samotná prohlídka zoo byla obohacena o letkorské programy pro
jednotlivé třídy. 1. třída se dozvěděla více o lachtanech, vydrách, plameňácích a
tučňácích, pro 2. a 3. třídu byl připraven výklad o lachtanech a savcích Jižní Ameriky
a 4. a 5. třída absolvovala program zaměřen na africkou savanu (žirafy, sloni, …).
7.5.
Mezinárodní festival dětí a mládeže – jednalo se o mezinárodní
přehlídky dovedností dětí a mládeže, jednotlivců i skupin
v oblasti: zpěvu, herectví, pohybu, moderní nebo lidového tance,
baletu, gymnastiky, sportovní exhibice, modelingu, kultury
mluveného slova. Festivalu se zúčastnilo více než stotřicet dětí
z České republiky, Polska a Slovenska. Nechyběla ani účast žáků
naší školy.
29
10. 5. Zájezd do Vídně pro žáky 4. a 5. třídy.
15. 5. a 22. 5. jsme se žáky navštívili druhou řadu výchovných koncertů pro žáky pořádanou
ZUŠ, tentokrát pásma z oboru literárně-dramatického.
Moudrá sovička. Každý rok pořádá SVČ vědomostní soutěž,
která prověří logické myšlení, spolupráci, postřeh a rozvahu
členů celého družstva.
Den matek. Každá třída si připravila oslavu tohoto svátku podle
svých představ. Paní učitelky spolu s dětmi připravily
pro maminky příjemné setkání v podobě výletu nebo posezení.
PROJEKT „ZÁLOŽKA SPOJUJE“
Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislavě vyhlásila již 4. ročník tohoto projektu.
Cíl projektu - podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými dětmi
prostřednictvím výměny záložek, které žáci sami vyrobili. Letošní ročník byl ale trochu
náročnější, protože téma bylo dané a pro všechny závazné - namaluj mi svého oblíbeného
literárního hrdinu. Celkem se do projektu zapojilo 190 škol, 20767 žáků, z toho žáci
1. stupně: 11698.
Naší škole se podařilo navázat bližší přátelství s partnerskou slovenskou školou.
29. 5. nás navštívili žáci ze Slovenska. Prohlédli si naší školu, strávili společně s našimi žáky
sportovní dopoledne a v odpoledních hodinách se vypravili do Valašského muzea v přírodě.
V příštím školním roce by mělo dojít k výměně pobytu. Naši žáci by měli tedy navštívit
slovenskou základní školu. Tato spolupráce, či přátelství vzniklo jen díky projektu:
Záložka spojuje.
V měsíci červnu proběhlo tradiční pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně.
30
4. 6.
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ v Janíkově stodole.
Žáci mohli obdivovat krásnou hudbu, kostýmy a umění malých a mladých baletek.
10. 6. Koncert Abraka muzika – interaktivní didaktický hudební pořad tentokráte na téma:
“Internetová gramotnost.“
20. 6. Závěrečný táborák s ohňostrojem patří k tradičním akcím naší školy. Bez této akce si
neumíme závěr školního roku ani představit. Setkáme se s rodiči, připravíme pro děti
soutěže se sladkými odměnami, opékáme špekáčky a samotný večer uzavřeme
oslňujícím ohňostrojem.
27. 6. Vyhodnocení nejlepších sběračů starého papíru.
Odměny za 4. místo ve sběru papíru ve středomoravském
kraji nám přivezli pracovníci společnosti ASA. Tohoto
slavnostního vyhodnocení se účastnila i starostka města
M. Blinková a regionální televize Beskyd. Děti byly
odměněny pěknými cenami a velkou pochvalou jak od paní
ředitelky, tak od paní starostky.
25. 6. Komentátor školy. Mezi
stěžejní cíle naší výuky patří
také podpora čtenářské
gramotnosti u žáků, proto je
celoročně vedeme k četbě.
Tento cíl ještě podporujeme
na konci školního roku
řečnickou soutěží pod názvem
„komentátor školy.“ Necháme vybrané žáky vystoupit před ostatními, aby pohovořili
o nějaké pěkné, zajímavé, poučné, dobrodružné nebo veselé knize, kterou přečetli, nebo aby
popovídali příběh na dané téma.
27. 6. Slavnostní rozloučení s páťáky v tělocvičně bývá obvykle dojemné a často
doprovázeno slzami. Žáci za pět let na naší škole prožili řadu nezapomenutelných okamžiků,
vytvořili si mnohdy silné citové vazby s učiteli, se spolužáky, … a proto není divu, že je pro
ně loučení tak těžké. Při této příležitosti nás každoročně navštíví nějaký host. Letos to byla
starostka města Rožnova - Markéta Blinková.
Přejeme všem žákům, ať ty nové začátky, v novém školním roce, v nové škole, jsou plné
úspěchů, touhy, úsilí, úcty a uznání.
31
Mimoškolní aktivity a tradiční akce pro děti
a rodiče
Hledání babího léta
netradiční setkání rodičů, dětí a pedagogů
při plnění úkolů po trase (pomoc, solidarita)
Uspávání Koryčanských broučků
společná podvečerní procházka po okolí s lampiony
Veselý dráček
pouštění draků s rodiči
Vánoční besídky
tradiční předvánoční setkání s rodiči a prarodiči
Den otevřených dveří
řemeslné vánoční dílny
Dětský karneval
soutěže, hry, tanec
Večírek školy
pro rodiče s hudbou, programem dětí, bohatou
tombolou
Den matek
neformální programy pro maminky
Škola v přírodě
pobyty dětí některých tříd v jiném prostředí
s doprovodem a pomocí rodičů
Závěrečný táborák
soutěže, hry, sportovní disciplíny s rodiči
Další akce pro rodiče mimo třídní schůzky a konzultace
Ukázkové hodiny v prvním ročníku (i v jiných ročnících)
Slavnost Slabikáře (pro rodiče prvňáčků)
Veletrh cestovního ruchu (projekt připravují žáci 5. třídy v rámci hodin vlastivědy)
32
Prezentace ročníkových prací v 5. třídě
Podle nového školního vzdělávacího programu děti vypracovávají na závěr 3. ročníku (konec
1. období 1. stupně ZŠ) a 5. ročníku (konec 2. období 1. stupně ZŠ) ročníkové práce, které
mají prověřit, jak zvládly učivo daného období, jak se naučily pracovat samostatně,
dlouhodobě a systematicky. Práce také prověří, jak děti umí najít, třídit a zpracovat
informace. (Kompetence komunikativní, sociální, občanské, pracovní, k učení, k řešení
problémů.) Cílem tedy bylo zjistit, jak je žák schopen takto pracovat a odevzdat ucelenou
práci.
Protože nemělo jít jen o stahování a kopírování informací z internetu a opisování
encyklopedií, měl každý přidat něco tvořivého sám, být aktivní ve zvolené oblasti.
Práce měla být završením výuky na 1. stupni základní školy. Každý si mohl vybrat téma, které
mu vyhovuje, tedy podle svého zájmu a přidat něco ze svých zkušeností. Výběr tématu byl
velmi důležitý a děti měly na rozmyšlení několik měsíců. Mohly se při výběru poradit jak
s rodiči, tak s třídní učitelkou.
V průběhu školního roku (zejména ve druhém pololetí) jsme ve škole několikrát konzultovali
výběr témat, rozsah práce a používané zdroje informací. Ne všichni ale věnovali tvorbě
ročníkové práce potřebný čas a takový přístup se projevil na její kvalitě. Následně je přístup
dětí posouzen v individuálním hodnocení ročníkových prací. Naštěstí zcela odbytá práce byla
pouze jedna, ostatní byly moc hezké a některé poučné a zajímavé.
Součástí hodnocení bude také posouzení prezentace před spolužáky, žáky čtvrtého ročníku
a rodiči, kdy děti za pomoci interaktivní tabule seznámily přítomné se svojí ročníkovou prací.
Ročníkovou práci na vlastní téma v naší třídě psalo všech 25 žáků.
Většina žáků si vybrala sport, převážně kluci, také zvířata nebo zájmové činnosti.
Od března i dřív se žáci rozhodovali, jaké téma si zvolí a postupně začali shromažďovat
potřebné informace ke své práci z encyklopedií, knih, časopisů, internetu i vlastních zdrojů,
také od rodičů či prarodičů.
Žáci měli představu, jak má vypadat ročníková práce. Minulý rok se byli podívat
na prezentaci ročníkových prací páťáků a v letošním roce jim tuto práci připomněla také paní
učitelka Šlachtová, kterou jsem požádala o pomoc při obrázkové verzi v PowerPointu.
Ve třídě jsme měli na ukázku i tištěnou ročníkovou práci bývalé žákyně 5. třídy. Mohli
se radit i s paní učitelkou, opravovat práci a vylepšovat ji do konečné verze. Většina žáků tuto
možnost využila.
Svou práci žáci zpracovávali na počítači sami společně s rodiči, sourozenci…
33
Ročníková práce v 5. ročníku obsahuje: úvod, historii, pravidla, popis, rozdělení, obrázky,
zajímavosti, vlastní zkušenosti a použité zdroje.
Nejčastější téma: sport, zvíře…
Nejzajímavější téma: geocaching, capoeira, nakupování…
Všichni žáci zvládli svou práci velmi dobře.
Své práce žáci prezentovali dopoledne 18. - 19. června žákům 1. ročníků, 4. ročníku a 16 žáků
také odpoledne svým rodičům i paní ředitelce.
Úspěch práce záležel také na plynulém přečtení práce, vlastní prezentaci s obrázky
a zodpovězení otázek k danému tématu. Vlastní prezentaci své práce si žáci stále vylepšovali
(někteří žáci si mohli vyzkoušet svou prezentaci i podruhé, byli úžasní).
34
Výtvarné soutěže ve školním roce 2013/2014
Ve školním roce jsme se zúčastnili 10 výtvarných soutěží.
V září:
1 soutěž:
„Záložka do knihy spojuje školy“ – mezinárodní projekt pořádala Slovenská
pedagogická knihovna v Bratislavě ve spolupráci s Pedagogickou knihovnou
J. A. Komenského v Praze, účastnili se všichni žáci 1. st. včetně družiny.
V říjnu:
2 soutěže:
„Zážitky z prázdnin“ – soutěž pořádalo SVČ Rožnov p. R., zúčastnili se žáci
1., 2., 3. a 5. třídy. Jeden žák ze 3. tř. a jedna žákyně z 5. třídy se umístili
na stupních vítězů.
„Vícejazyčnost je bohatství“ – soutěž vyhlásil časopis Kamarád – účastnily
se dvě žákyně 3. třídy, které získaly zvláštní cenu.
V listopadu: 2 soutěže:
„Pohádkové postavy na poštovních známkách“ - soutěž pořádá SVČ Rožnov
p. R., zúčastnili se žáci ze 3., 4. třídy a družiny. Jedna žákyně se umístila
na 1. místě.
„O nejkrásnější dýni“ - soutěž pořádalo město Rožnov, zúčastnili se žáci
3. třídy a družiny.
V lednu:
1 soutěž:
„Valašská zima“ – soutěž pořádalo SVČ, zúčastnili se žáci 1., 2., 3., 4., 5. tř.
a družiny. Jedna žákyně se v soutěži umístila na 1. místě.
V dubnu:
3 soutěže:
„Fauna a flóra na poštovních známkách“ - soutěž pořádalo SVČ Rožnov p. R.zúčastnili se žáci ze 3. a 5. tř.
Jedna žákyně se v soutěži umístila na stupních vítězů.
„Den Země“ – pořádalo SVČ Rožnov p. R. – zúčastnili se žáci 3. tř. Jedna žákyně
se umístila na 1. místě. Další 4 žákyně získaly zvláštní cenu.
„Ovoce do škol“ – soutěž vyhlásilo Ovocentrum V+V Valašské Meziříčí –
účastnili se žáci 3. a 5. třídy.
V květnu:
1 soutěž:
„Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“ – soutěž pořádá Ministerstvo zemědělství.
Zúčastnila se školní družina.
35
Spolupráce ZŠ v roce 2013/2014
Zde můžeme zařadit městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm a to kulturní vystoupení
na akcích pořádaných městem, sportovní soutěže pořádané městem a také vystoupení dětí
na Vítání občánků, pravidelné porady a školení. K sociálním partnerům uvnitř školy patří žáci,
rodiče jednotlivých žáků, učitelé, vedení školy, školník, uklízečky, kuchařky a rada školy.
Rozhodující osobou ve vedení školy je ředitel a má na starosti chod školy po všech stránkách.
Z toho důvodu musí komunikovat a vyjednávat s žáky, učiteli, rodiči, technickými
zaměstnanci, ale i s řadou organizací, mnohdy velmi různorodé povahy. Slouží nejenom
vlastním žákům, ale i ostatním dětem, mládeži, dospělým obyvatelům obce, rodičům a to pro
účely jejich dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a samostatného studia, a v nejširším rámci
i jejich společným i individuálním kulturním a tělovýchovným aktivitám, jako i pozitivním
formám trávení volného času. Mateřská škola je pro základní školu partnerem vnějším, avšak
děti, které z mateřské školy přicházejí, se stávají jejími žáky, tedy partnery výsostně
vnitřními. Škole záleží na tom, aby byly respektovány individuální a věkové potřeby těchto
dětí, aby jejich přechod ze školky do školy probíhal bez stresů a v bezpečí. Pohodu prvňáčků
musíme považovat za jedno z významných kritérií účinnosti programu, který škola přijala.
Plán spolupráce ZŠ Koryčanské Paseky s MŠ
Cílem našeho dlouhodobého projektu, spolupráce základní a mateřské školy, je především
seznámit budoucí prvňáčky s prostředím školy dříve, než do ní nastoupí. Snažíme se usnadnit
jim adaptaci a socializační proces v nových specifických vztazích. Spolupráci stavíme
na základě kamarádských vztahů mezi žáky 1. třídy a dětmi mateřské školy, budoucími
prvňáčky. Společně organizujeme sportovní, kulturní i ekologické akce, viz příloha.
Září:
Návštěva školáčků na akci ZŠ – „Babí léto“
Říjen:
„Veselý dráček“ – odpolední akce pro děti a rodiče – pouštění draků
Listopad:
Návštěva dětí z mateřské školy v 1. třídě – společná činnost
Prosinec:
Vánoční besídka s prvňáčky v MŠ
Leden:
Účast p. uč. 1. třídy a p. ředitelky na rod. schůzce v MŠ před zápisem do 1. tř.
Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě – „Zápis na nečisto“
Únor:
Společný pobyt v přírodě – sáňkování, bobování
Březen:
Vystoupení prvňáčků s písničkami z Caruso show pro školkáčky
Duben:
Účast dětí z MŠ na akci „Zelená stezka“ pořádané ZŠ
Červen:
Slavnostní rozloučení předškoláků s mateřskou školou – vystoupení dětí z MŠ
pro děti a p. uč. ZŠ
36
Spolupráce se střediskem volného času
Tato spolupráce byla stejně dobrá jako před rokem. Sportovní soutěže, vědomostní soutěže,
okrskové kolo recitační soutěže, výtvarné soutěže. S pracovníkem panem Šulganem udržuje
škola velmi dobrou spolupráci, se záměrem získat pro děti ZŠ co největší a odbornou
informovanost o zajímavostech přírody a ochrany životního prostředí přímo od zdroje.
Podařilo se uskutečnit vstupy do hodin výuky přírodovědy, kde hovořil k danému tématu
výuky. Byli jsme pozváni na prohlídku některých jejich výstav a vycházek s dětmi do okolí
Rožnova. Podíleli se také i a materiálním zajištěním na akci Den Země a připravili škole
podnětné materiály pro ekologickou výchovu.
Spolupráce se Školskou radou
Pokračovala tradičně dobrá spolupráce ředitelky školy s nově zvolenou Školskou radou.
Volby a jmenování se uskutečnily na podzim 2010. Ředitelka se účastnila všech jednání rady
a poskytovala jí potřebné informace a podklady. Rada rodičů se pravidelně scházela 6×
ročně. Schůzky svolávala ředitelka školy nebo mohou být svolány z podnětu kteréhokoli
člena Rady rodičů. Rodiče vznášejí náměty pro práci školy, účastní se při organizaci některých
akcí školy. Rodiče spolupracují na tvorbě některých dokumentů školy.
Spolupráce s rodičovskou veřejností
Kontakt školy s rodiči je pravidelný a rodiče dostávali včas dostatečné informace
o organizaci, provozu, záměrech školy, o prospěchu a chování žáků buď osobně, nebo
písemnou formou. Většina rodičů si naši školu vybrala z důvodu blízkosti bydliště, její
úspěšnosti a dobré pověsti. Všichni rodiče vyjádřili v dotazníku spokojenost se zařízením
školy, chováním učitelů, informovaností o dění ve škole i se způsobem, jakým škola rodiče
o aktivitách školy informuje. Všichni rodiče také kladně zhodnotili spolupráci školy s rodinami
žáků. Rodiče mají zájem spolupracovat zejména na realizaci některých školních projektů,
besed, akcí, ale také na řešení výchovných problémů, směřování a cílů školy, popřípadě
sponzorstvím některých akcí. Kvalitu výuky hodnotí rodiče jako výbornou. Rovněž pozitivně
rodiče hodnotí nabídku nepovinných předmětů a kroužků ve škole. Důvody, proč dítě
nedosahuje ve škole lepší výsledky, vidí rodiče zejména v neochotě a nedostatku vůle dítěte
a jiných, blíže neurčených důvodech. Téměř všichni rodiče se vyjádřili pro hodnocení dítěte
známkou. Rodiče nemají pocit, že by bylo jejich dítě ve škole přetěžováno, nebylo
hodnoceno objektivně. Z dotazníků vyplývá, že děti nezažívají ve škole ani kvůli škole strach.
Dle názoru rodičů mezi žáky převažují spíše dobré vztahy a pocit bezpečí ve škole. Všichni
rodiče jsou taktéž spokojeni s materiálním vybavením školy a školu by doporučili svým
známým. Velmi kladně pak hodnotí přístup učitele k žákům a rodičům, kvalitu výuky,
mimoškolní akce, vedení školy, ale i otevřenost školy, vztahy mezi žáky navzájem, kvalitu
vybavení školy.
37
Prevence sociálně patologických jevů
Naše škola zaměřuje především na klidné, rodinné prostředí a pohodové zázemí pro žáky jak
v době výuky, tak i v odpoledních hodinách. Právě odpolední zájmová činnost dětí a dvě
oddělení školní družiny jsou pro žáky možností, jak vhodně rozvíjet své zájmy
a plnohodnotně využít volný čas dle svých zájmů a zálib. Těmito aktivitami zároveň
omezujeme prostor pro negativní projevy chování a jednání žáků nejen ve škole, ale
i v běžném životě. Žáci jsou ve škole cíleně vedeni k poznání různých forem umění
a tvořivosti, ale i sportovním aktivitám, práci na PC. Nabídky možných odpoledních aktivit
i letos žáci hojně využívali. Nejen nabídkou zájmových aktivit a využitím volného času
ve školní zmenšujeme možný prostor pro negativní projevy chování a jednání žáků ve škole,
ale i v civilním životě. Právě zde mohou žáci aktivně využívat volný čas při činnostech, které
je zajímají, baví a rozvíjejí je. Snažíme se a věřím, že úspěšně, udržovat dobré vztahy mezi
žáky, žákem a učitelem, spolupráci s rodiči i pohodu při výuce. Myslím si, že kladné ohlasy
na aktivity naší školy jsou pro nás tou největší odměnou a oceněním celoroční práce.
Přátelské vztahy mezi rodiči a školou potvrzuje i vysoká účast na společných akcích a ochota
pomoci při zajišťování akcí. Minimální preventivní program naší školy se prolíná s plánem
metodickým a naším ŠVP.
Jednorázové akce preventivního programu
Září
Seznámení s plánem MS na školní rok 2013-2014 a jeho schválení - exkurze, cvičení
v přírodě, výlety
Návrhy a podněty pro zefektivnění práce v jednotlivých předmětech
Vypracování celoročních plánů v jednotlivých ročnících a předmětech
Hledání babího léta - dopolední akce spojená s poznáváním přírody, posílení
kamarádských vztahů + odpolední akce pro rodiče s dětmi
Cvičení v přírodě – chůze 3-5 km, dopravní výchova, poznávání okolí školy „Hledání babího léta“
Další vzdělávání učitelů - odborné, předmětové semináře
Zjištění zájmu žáků o zájmové kroužky na škole
Dopravní výchova ve 3. ročníku - návštěva dopravního hřiště
„Jak žili naši předkové“ výukový program Val. muzea v přírodě - 3. ročník
Třídní schůzky v 1. ročníku
Broučci- putování broučků s lampióny (akce tříd)
Výchovně vzdělávací program „ABRAKA MUZIKA“
Poznáváme své město- Jurkovičova rozhledna - 2. - 4. ročník
Logická olympiáda- účast žáků 4. a 5. ročníku
38
Říjen
Čtenářská gramotnost ve 2. - 5. ročníku
Pouštění draků – akce tříd
Společná akce 1. ročníku s dětmi z MŠ Koryčanské Paseky – pouštění draků.
Adaptace dětí v 1. třídě, návštěva dětí v MŠ Koryčanské Paseky
Třídní schůzky – plán třídy, školy, seznámení se školním řádem, MPP, akcemi
Účast ve vybraných výtvarných a sportovních soutěžích
Dopravní výchova ve 4. třídě - návštěva dopravního hřiště
Třídnické hodiny věnované škole, vztahům ve třídě
Ekologické aktivity – Den zvířat - vysílání školního rozhlasu
Pěvecká soutěž Caruso show
Divadelní představení „Čtyřlístek“ - Ostrava
Návštěva služebny městské policie a hasičů - 1. a 2. ročník
Madagaskar-interaktivní beseda – ochrana zvířat
Listopad
Konzultace v jednotlivých třídách
Procházka sídlištěm s lampióny – 1. a 5. ročník
Kvalita písemného projevu v jednotlivých třídách
Třídnické hodiny zaměřené na prevenci rizikového chování
(přizpůsobit věku žáků a potřebám třídy)
Výměna zkušeností v oblasti čtení
Ukázkové hodiny pro rodiče prvňáků
Čtvrtletní písemné práce ve 2. – 5. ročníku
Výchova ke zdravému životnímu stylu, mezilidské vztahy
Výchovné koncerty žáků ZUŠ
Příprava na předvánoční řemeslné dílny
Konzultace pro rodiče
Spolupráce 1. a 5. ročníku
Bruslení
Prosinec
Mikulášská nadílka
Den otevřených dveří- Vánoční řemeslné dílny, Jarmark
Společné předvánoční dopoledne prvňáčků a dětí z MŠ Koryčanské Paseky
Vánoční stromek pro ptáčky
„Děti dětem“- společné vánoční posezení
39
Leden
Řešení problémů a odstranění nedostatků ve výuce čtení, psaní a ústního projevu
v 1. a 2. ročníku
Příprava pololetních písemných prací
Návštěva předškoláků z MŠ v 1. třídě
Konzultace pro rodiče
Návrhy dětí 1. třídy na vyšetření do PPP
Příprava zápisu dětí do 1. třídy
Cvičení v přírodě –„Hry na sněhu“ – akce jednotlivých tříd, 1. třída ve spolupráci s MŠ
Karneval – odpolední akce školy v karnevalových maskách pro rodiče s dětmi
Únor
Recitační soutěž- školní kolo
Příprava žáků na gymnázium
Zápis do 1. třídy
Veletrh cestovního ruchu v 5. ročníku
Večírek školy pro rodiče
Plavecký výcvik 1. - 5. ročník
Březen
Informace ze seminářů
Mezilidské vztahy ve škole
ZUŠ výchovné koncerty pro žáky
22.3. Celosvětový den vody- jednodenní projekt ve třídách – spolupráce se SVČ
Den naruby- jednodenní akce tříd
Návštěva dětí 1. třídy v MŠ Koryčanské Paseky
Plavecký výcvik 1. - 5. ročník
Duben
Příprava programu ke Dni matek
7.4. Světový den zdraví- školní rozhlas
Den Země - úklid školní zahrady a okolí školy, „Zelená stezka“
Dopravní výchova – třídnická hodina, videokazeta, 4. ročník - dopravní hřiště
Plavecký výcvik 1. - 5. ročník
Květen
Oslava Dne matek – příprava programu
Poznávací zájezd pro rodiče s dětmi do Vídně
Příprava závěrečných písemných prací
Cvičení v přírodě
40
Zhodnocení dosažené úrovně čtení, psaní, slovního projevu u žáků
Hodnocení řešení rizikového chování žáků ve škole i mimo ni
Školní řečnická soutěž „Komentátor školy“- posílení čtenářské a řečnické gramotnosti
Příprava her a soutěží pro děti ke Dni dětí
Červen
Oslava Dne dětí
Školy v přírodě a školní výlety jednotlivých tříd
Cvičný poplach a evakuace v prostoru školy
Návštěva požárníků a policie
Závěrečný táborák pro rodiče s dětmi
Příprava prázdninového tábora školní družiny
Červenec
Tábor školní družiny
41
Další aktivity školy
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Naše škola se nezapojila.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
I v letošním školním roce jsme kladli důraz na celoroční účast pedagogů na výchovně
vzdělávacích seminářích a pracovních dílnách.
V letošním školním roce nabídek vzdělávacích programů využili všichni pedagogové. Každý
pedagogický pracovník se několika seminářů vyplývajících z plánu dalšího vzdělávání.
Údaje o předložených a školou
realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Naše škola ukončila tříletý projekt
financovaný z OP VK, Prioritní osy 1 –
Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory
1.4 – Zlepšení podmínek vzdělávání na
základních školách
Údaje o spolupráci s odborovými
organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola neměla.
42
Výchovně vzdělávací činnost v roce 2013/2014 komentář
Z hlediska ČŠI patříme dlouhodobě mezi skupinu nejlépe hodnocených škol. Orientujeme se
na přání a potřeby našich zákazníků – rodičů a jejich žáků. Umíme vytvořit bezstresové,
pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce.
Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům a široké veřejnosti. Škola poskytuje různými
formami maximum informací: spektra – rožnovského zpravodaje, do regionálního vysílání
kabelové televize, využíváme nástěnky ve městě, máme nové moderně strukturované
webové stránky, apod.). Všichni vyučující mají e-mailové adresy a mobilní linky přímo na stůl,
což rodičům zjednodušuje komunikaci.
Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené. Stanovené
cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené
aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení
odpovídá danému tématu. Pedagogové s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodné je
navození a využívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce nechávají
většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a respektovaly jejich
spontánnost. Pedagogové vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor.
V případě nižšího zájmu nebo koncentrace pozornosti si děti mohou zvolit náhradní, pro ně
zajímavější činnost. Zřejmá byla i orientace na problémové učení. Kvalitu výchovněvzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý a vstřícný přístup. Promyšleně je zařazováno
i relaxační a dechové cvičení jako jedna z forem pohybové stimulace, střídání rušných a
klidových částí hodiny.
Vycházíme z konkrétních poznatků získaných hospitacemi, kontrolními prověrkami,
z normovaných testů SCIO a ČŠI, ze závěrů metodického sdružení a z vyhodnocení témat na
jednotlivé měsíce ve školním roce 2013/2014.
Ve škole tráví děti velkou část života. Je pro ně důležité, jaké prostředí mají pro učení, pohyb,
relaxaci. Výuka na škole vycházela z programu ŠVP ZV č. j. ZŠ 76/2007. Učitelky postupovaly
v jednotlivých předmětech podle zpracovaných časových tematických plánů. Dbaly
o praktickou využitelnost toho, co se děti ve škole učí a o osvojování dovedností. Navazovaly
na to, co již děti znají, a na to, co je zajímá. Přechází od tradiční výuky dle předmětů k výuce
podle tematických celků (bloků).
Velmi pozitivně hodnotím ve třídách hodiny, kde jsou učitelky velmi nápadité v používání
různých metod práce, které žáky zaujmou a pracovně vytíží celý kolektiv třídy, tak že není
problém s kázní a pracovní morálkou. Tyto hodiny jsou také dokladem, že velké vzdělávací
aktivity na různých seminářích pro učitele byly přínosem a inspirovaly je ke zkvalitnění hodin.
Problematika výše uvedených zkušeností včetně studia pedagogů, je náplní činnosti
43
metodického sdružení, které na škole působí od jejího založení. Toto sdružení pomáhá
vedení školy při řešení problémů v oblasti výuky, vzdělávání pedagogů, eviduje studijní
činnost učitelů, dbá na koordinaci výuky v paralelních třídách, organizuje akce prospěšné
výchovně vzdělávacímu procesu školy.
Domnívám se, že všechny učitelky i v tomto roce splnily výukovou povinnost
s profesionálním přístupem a že dětem předaly základní vědomosti stanovené osnovami a
v rozsahu možností dětí.
Děti, učitelé a provozní zaměstnanci tráví ve škole podstatnou část svého života. Ať už si to
lidé ve škole uvědomují nebo ne, škola se tak pro ně stává vedle rodiny nejvýznamnějším
místem, kde dochází nebo naopak nedochází, k podpoře zdraví. Zdraví člověka i zdraví
prostředí, v němž žije, je závislé na tom, jak se k nim člověk chová. Vycházíme z obecného
cíle výchovy ke zdraví: Z dítěte se má stát člověk, který se bude chovat ke zdraví svému
i jiných jako k nenahraditelné hodnotě – předpoklad pro plnohodnotný a smysluplný život.
Cílem na příští školní rok je ještě více zdokonalovat klidné a příjemné prostředí pro práci
i relaxaci, dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem, chybu
vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami, vytvářet zdravý názor
na život a svět kolem sebe, naučit se pracovat i odpočívat a zaujímat zdravé postoje
v jednání.
44
Testování 3. ročníků ZŠ, Projekt Rozvoj a podpora
kvality ve vzdělávání
Test se skládal z následujících částí:
•
český jazyk
•
matematika
•
anglický jazyk
•
člověk a jeho svět
Co je to dovednost
Dovednost – způsobilost člověka k provádění určité činnosti. Dovednost si žák osvojuje
záměrným učením, ale také spontánně (např. při hře). Je podmíněna do jisté míry vrozenými
předpoklady, ale hlavně je osvojována učením a výcvikem. Osvojování určitých dovedností je
základem školního vzdělávání, a proto jsou dovednosti vymezovány jako vzdělávací cíle
v různých kurikulárních dokumentech, vzdělávacích programech aj.
Co je to percentil
Percentil – ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které
udává, kolik procent žáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje
posoudit, jaké je postavení žáka/třídy/školy ve skupině (např. percentil 95 znamená, že 95 %
testovaných žáků/tříd/škol dané skupiny bylo horších a pouhých 5 % žáků/tříd/škol lepších).
Harmonizace testu a výsledků
Žáci řešili různé varianty testu. Přestože jejich sestavení byla věnována velká pozornost,
mohou jednotlivé varianty vykazovat různou obtížnost. Aby mohly být výsledky žáků
porovnatelné, byla provedena harmonizace testů, resp. výsledků. Jedná se o statistickou
metodu, která umožňuje srovnávat výsledky všech žáků mezi sebou, přestože měli různé
varianty testů. Zjednodušeně řečeno, jde o proces, kdy body žáka z jednoho testu jsou
přepočteny na body, kterých by teoreticky dosáhl, kdyby v danou chvíli absolvoval jiný test.
Pokud není ve zprávě uvedeno jinak, pak jednotlivé úspěšnosti jsou publikovány již
po harmonizaci, tedy objektivně porovnatelné.
Úspěšnost
Harmonizovaný poměr správných - špatných odpovědí žáka transformovaný na procenta.
Vyšší procento znamená více správně zodpovězených otázek. Nabývá hodnot v intervalu
[0..100]. V případě třídy a školy se jedná o aritmetický průměr úspěšností žáků třídy/školy.
45
Celkové vyhodnocení
Předmět
Ú [%]
P
Český jazyk
82.4
74
Matematika
83.9
93
Anglický jazyk
81.6
70
Člověk a jeho svět
78.6
93
Podle tohoto výsledku je vidět, že letošní třeťáci mají velmi dobré znalosti zejména
v matematice a v oblasti Člověk a jeho svět. Oproti loňskému roku došlo ke zlepšení
především v angličtině a v oblasti Člověk a jeho svět.
Rozdíl v úspěšnosti vzhledem k předchozímu testování
Předmět
Ú [%] ÚL [%] Hodnocení změny
Český jazyk
82.4
84.2
rozdíl v úspěšnosti není výrazný
Matematika
83.9
80.6
rozdíl v úspěšnosti není výrazný
Anglický jazyk
81.6
80.4
rozdíl v úspěšnosti není výrazný
Člověk a jeho svět
78.6
74.5
škola si výrazně polepšila
46
Testování 5. ročníků ZŠ, Projekt Rozvoj a podpora
kvality ve vzdělávání
Testování se zúčastnilo 1534 žáků pátých tříd na 67 základních školách.
Test se skládal z následujících částí:
• český jazyk
• matematika
• anglický jazyk
• člověk a jeho svět
Celkové vyhodnocení
Předmět
Ú [%]
P
Český jazyk
66.7
37
Matematika
67.4
36
Anglický jazyk
62.6
61
Člověk a jeho svět
71.0
33
Úspěšnost
Harmonizovaný poměr správných - špatných odpovědí žáka transformovaný na procenta.
Vyšší procento znamená více správně zodpovězených otázek. Nabývá hodnot v intervalu
[0..100]. V případě třídy a školy se jedná o aritmetický průměr úspěšností žáků třídy/školy.
Percentil
Percentil – ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které
udává, kolik procent žáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje
posoudit, jaké je postavení žáka/třídy/školy ve skupině (např. percentil 95 znamená, že 95 %
testovaných žáků/tříd/škol dané skupiny bylo horších a pouhých 5 % žáků/tříd/škol lepších).
Komentář
Podle tohoto výsledku je vidět, že letošní páťáci mají lehce nadprůměrné znalosti
v matematice, českém jazyce a angličtině a v oblasti Člověk a jeho svět jsou na tom o něco
lépe. Oproti jiným školám mají nejlepší znalosti v anglickém jazyce a nejhorší v oblasti Člověk
a jeho svět.
47
Celkové vyhodnocení - grafy
48
Splnění hlavních úkolů vzdělávací práce
ve školním roce 2013/2014
1. Vytvářet pohodové školní prostředí - porozumět si navzájem.
Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost, dospělí a děti jsou partneři.
2. Zdravě učit - porozumět potřebě vzdělávat se.
Bereme ohled na míru žákových schopností. Neděláme z dětí živé encyklopedie- vytváříme
v žácích schopnosti (kompetence) užitečné ve skutečném životě. Žáci již ve škole prakticky
využívají, co se naučili.
3. Vychovávat dětskou osobnost a porozumět jí.
Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude znát a umět.
4. Integrovat - porozumět vzdělávání.
Věnujeme se handicapovaným dětem, napravujeme poruchy učení, ale nikoho neizolujeme,
učíme tolerantnosti a schopnosti spolupracovat.
5. Vytvářet informační prostředí - porozumět práci s informacemi.
Nebiflujeme, ale učíme, kde informace vyhledat a jak je použít. Máme a stále zdokonalujeme
přiměřené technické vybavení.
6. Sportovat a pořádat ozdravné pobyty - porozumět přírodě i sobě.
Plaveme, bruslíme, lyžujeme, jezdíme na kolech. Táboříme, poznáváme se jinak, než
ve škole.
7. Praktikovat samosprávu - porozumět pojmu demokracie.
Spojujeme věkové skupiny, učíme se mluvit před lidmi, pořádáme divadelní představení
a hudební vystoupení.
9. Mít preventivní program - porozumět nebezpečí ulice.
Organizujeme semináře pro děti i učitele, nabízíme neobvykle velký výběr programů pro
volný čas.
10. Komunikovat s veřejností - porozumět si s partnery školy.
Vyzýváme rodiče, aby mluvili do věcí školy. Snažíme se maximálně informovat o dění
ve škole, organizujeme spoustu společných akcí pro rodiče. Vítáme odezvu okolí.
11. Vytvářet podmínky pro další vzdělávání - porozumět nutnosti celoživotního učení.
Výchovně vzdělávací činnost školy směřovala k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření
prostoru pro jejich seberealizaci a rozvoji přirozeného nadání. Cílem bylo vytvářet u žáků
pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat je celoživotnímu učení.
V oblasti řízení bylo prioritou zkvalitňování vzdělávacího a výchovného procesu, budování
příjemného a tvůrčího pracovního prostředí s fungující ekonomikou, spokojenými žáky, rodiči
i všemi zaměstnanci školy. Myslím si, že kladné ohlasy na aktivity naší školy jsou pro nás tou
největší odměnou a oceněním celoroční práce.
Sluníčková škola pro radostné učení je výzvou pro všechny, kdo školu navštěvují.
49
Prohlášení
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
l. Úvodní informace
Výroční zpráva je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v aktuálním znění. Struktura zprávy respektuje § 18 odst.
1) uvedeného zákona s přihlédnutím k § 18 odst. 2) zákona se tato zpráva stává součástí
výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014.
2. Údaje o činnosti školy v oblasti poskytování informací
Povinný subjekt: Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace
Přehled o činnosti školy za kalendářní rok 2013 v oblasti poskytování informací podle výše
uvedeného zákona poskytují následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace - § 18 odst. 1 písm. a) : 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - § 18, odst. 1, písm. b): nebylo podáno žádné
odvolání proti rozhodnutí
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18, odst. 1, písm. c): soud
nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů –
§18, odst. 1, písm. d): nebyla vedena žádná řízení
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18, odst. 1, písm. e): V rámci
sledovaného období, tj. v průběhu roku 2013, nebyly žádány informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které by podléhaly evidenci.
V průběhu roku 2013 se na školu neobrátila s písemnou žádostí o poskytnutí informace nebo
písemným odkazem žádná osoba. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odepření informace,
žádná žádost nebyla odložena ani nezůstala nevyřízena, nebyly účtovány žádné finanční
náhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 – Sb. Na školu se veřejnost pro získání informací
obracela ústní formou. Požadované informace byly ústně zodpovězeny.
Rožnov p. R., 21. 1. 2014
Zpracovala: Radmila Máchová
50
S výroční zprávou o činnosti školy za rok
2013/2014 byli pracovníci školy seznámeni
Datum zpracování zprávy: 25. 8. 2014
Výroční zpráva byla předána ke schválení Radě školy dne 25. 8. 2014
Datum schválení školskou radou: 8. 9. 2014
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 9. 9. 2014
Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne 10. 9. 2014
Mgr. Radmila Máchová
ředitelka školy
51
Přílohy
52
Hodnocení akcí s prvky ekologické výchovy
ve školním roce 2013/2014
Tento školní rok byl plán environmentální výchovy splněn.
ZÁŘÍ
K tradicím na Sluníčkové škole patří zahájení sběru plastových lahví, papíru a použitých
baterií hned v prvních dnech. Zpestřením pro děti byla návštěva Městské policie, která je
seznamovala s ukázkou zásahů při práci i se záchranou a odchytem různých zvířat.
V novém školním roce zahájil svou činnost také přírodovědný kroužek pod vedením
Michala Šulgana.
Příroda umí žáky zaujmout, proto se jednotlivé třídy vydali hned první měsíc na vycházku
do lesa. Učili se orientovat v přírodě, sbírali přírodniny i plody.
Zkušenosti z přírody si mohli připomenout ve výchovném programu „Finanční gramotnost“
společnosti Abraka muzika. Ukázala žákům první výměnný obchod (zvíře za sůl, plátěné
šátky…).
1
První větší ekologickou akcí naší školy bylo oblíbené „Hledání babího léta“.
Žáci byli rozděleni do smíšených družstev 1. - 5. třídy a na vytýčené trase i lesem plnili úkoly
zaměřené na přírodu, první pomoc, dopravní výchovu i na historii města Rožnov.
Odpoledne si mohli své zkušenosti při plnění podobných úkolů ověřit také rodiče s dětmi.
První podzimní měsíc zakončila 2., 3. a 4. třída exkurzí Jurkovičovy rozhledny.
ŘÍJEN
V tomto měsíci navštívila 4. třída dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí a také si
naplánovala exkurzi do Olomouce.
Celá škola shlédla naučný film „Madagaskar-příběh pradávné Lemurie“, jenž je součástí
vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. Žáci se seznámili s životem na ostrově
Madagaskar, s přírodou, rostlinami i pozoruhodnými živočichy.
Všechny třídy si postupně naplánovaly procházky v okolí školy, aby mohly pozorovat změny
v přírodě, sbírat nejrůznější přírodniny a vyrábět z nich nádherné výrobky.
Žáci 5. třídy se znovu zúčastnili už 2. ročníku celorepublikového projektu s názvem 72 hodin
– „Ruku na to“. Ve čtvrtek odpoledne se sešli na Ranči Bučiska (uklízeli před stájemi a
v okolí jízdárny) a v pátek dopoledne pomáhali zvelebovat zahradu mateřské školky
Koryčanské Paseky, s kterou škola spolupracuje. Kluci i holky také natřeli lavičky v areálu
školky žlutou a zelenou barvou. Zahrada prokoukla a radost měli všichni, děti ze školky i paní
ředitelka. Pomáhali také naši prvňáčci.
Nadšení bylo obrovské, vše bylo zdokumentováno a prezentováno s ostatními školami
na internetových stránkách úžasného projektu… pomoci přírodě nebo lidem za určitý čas.
2
Žáci 4. a 5. třídy navštívili výukový program Valašské muzeum „Barvíř modrotisku“.
Po skupinách se seznámili s tradicí a výrobou modrotisku u nás a sami si také vyzkoušeli tisk
nádherných vzorů na látku.
Všechny děti rády sportují, proto si žáci starších tříd zašli několikrát zabruslit, vyšli si
na procházku a pouštěli také draky s rodiči (2. třída).
3. třída si zašla protáhnout tělo do Gibon parku pod dozorem rodičů.
Do výuky bylo zařazeno téma Mezinárodní den stromů.
Nejzajímavější celoškolní akcí tohoto měsíce byla určitě ukázka dravců společnosti Seiferos
s výukovým programem a soutěžními otázkami (také s nádhernými odměnami).
Obě 1. třídy se postupně s žáky 5. třídy vypravili na cestu do lesa v okolí školy, na akci
s lampióny s názvem „Putování s broučky“, kde pomáhali i rodiče.
Krásně a tak trošku tajemně zakončili další podzimní měsíc.
3
LISTOPAD
Žáci na vycházkách přírodou sledovali přípravy na zimu, pomáhali na školním pozemku
a 5. třída začala také přikrmovat ptáčky v krmítku na školní zahradě.
Připomněli také přes školní rozhlas význam i ochranu přírody a do výuky bylo zařazeno téma
Mezinárodní den pozdravů.
1. A navštívila výstavu Kouzlem adventního času ve Společenském domě a 2. třída
se setkala s rodiči odpoledne ve škole. Společně tvořili dárečky na vánoční jarmark. Ostatní
třídy také využili přírodní materiál a měnili ho na vánoční ozdoby. Všichni se začali
připravovat na Vánoční jarmark, nižší třídy i na besídky s rodiči.
PROSINEC
Během prvního zimního měsíce děti přikrmovaly při vycházkách nejen ptáčky na školní
zahradě, ale také zvěř v lese.
Celá škola si při vyprávění a poslechu vánočních písní připomněla vánoční zvyky i tradice,
postupně zapalovala také svíčky na adventním věnci. K této příležitosti žáci navštívili úžasný
výukový program Valašského muzea „Vánoce na dědině“.
4
Všechny třídy krásně vyzdobily školu a připravily pro rodiče Vánoční jarmark i Den
otevřených dveří s řemeslnými dílnami. Žáci vystavili své výrobky na prodej a dál tvořili
ve skupinkách další nádherná překvapení (přání, vánoční ozdoby i svícny, obrázky na sklo).
Usměvavé tváře dětí prozrazovaly, že tento den měl úspěch.
Nádherný měsíc zakončily děti společným programem Děti dětem a přáním všeho nejlepšího
do nového roku 2014.
LEDEN
Letošní zima byla mírná a sněhová nadílka připravila dětem příjemné rozptýlení
na vycházkách (mohli pozorovat stopy zvířat, stavět sněhuláky) i ve školní družině.
Žáci 5. třídy stále přikrmovali ptáčky semínky slunečnic, také ptačím zobem na školní
zahradě.
Všichni žáci také pečovali o rostliny ve svých třídách.
ÚNOR
Druhý měsíc v roce byl věnovaný vycházkám do přírody a lyžařskému kurzu na Soláni
se zkušenými instruktory.
Všechny třídy v jednotlivých dnech začali také navštěvovat plavecký výcvik.
5
Žáci 1. a 5. třídy si zajeli do Valašského Meziříčí (zámek Kinských) na zajímavý výukový
program s názvem „Expedice středověk“. Celou expozicí je provázela Bílá paní.
Na škole proběhl ve dvou dnech také zápis do 1. třídy, který byl zpestřen stanovišti
s praktickými úkoly i s využitím interaktivních tabulí.
Žáci 5. třídy připravili na závěr měsíce „Veletrh cestovního ruchu“.
Děti celé školy, rodiče i paní učitelky se staly klienty cestovních kanceláří a mohli ochutnat
tradiční jídla i nápoje některých zemí.
BŘEZEN
První jarní měsíc mohli žáci pozorovat příchod jara, poznávat jarní květiny a těšit se také
na sluníčko. Proti jarní únavě bylo zařazeno do výuky téma Mezinárodní den zdravého
spánku.
Žáci 4. i 5. třídy zmoudřeli při výukovém interaktivním programu o zdravém stravování
s názvem „Vitaminátor“. Pracovali ve skupinách, dělali pokusy, zjišťovali množství cukru
v oblíbených nápojích, soutěžili.
6
Své vědomosti pod vedením paní vychovatelky Nadi Konečné využili 4 žáci z 2. - 5. třídy
také při přírodovědné soutěži „Moudrá sovička“, kde získali úžasné 2. místo.
Významným dnem tohoto měsíce byla celoškolní akce Den vody. (22. 3.)
Tradičně se všichni oblékli do různých odstínů modré barvy a připomínali si význam vody.
To byl také úkol dne, odpovědět na otázku Proč je voda důležitá? Žáci jednotlivých tříd
během dopoledne navštívili Úpravnu vody v Rožnově (3. třída), promítli si filmy i pohádky
nebo absolvovali lektorský program Život u vody s praktickými i zábavnými úkoly
u Choryňských rybníků poblíž Valašského Meziříčí (4. a 5. třída).
Tento den byl také úspěšný a dětem se velmi líbil.
7
DUBEN
Tento měsíc začal krásnou exkurzí 4. a 5. třídy do planetária a antropologického muzea
v Brně. Žáci se seznámili se sluneční soustavou v interaktivním programu i s vývojem
člověka, živočichů a různými rituály našich předchůdců.
Do výuky žáků byla zařazena postupně témata Mezinárodní den zdraví i Mezinárodní den
boje proti hluku.
V kině Panorama se opět konal filmový festival „Jeden svět“. Žáci 5. třídy shlédli poučné
dokumentární filmy o životě dětí.
Oslavy Dne Země probíhaly od 22. 4. společným úklidem školní zahrady, okolí školy
i akcemi jednotlivých tříd.
8
Celá škola spojila tento svátek se Dnem dětí a zajistila pro všechny žáky výlet do ZOO
Lešná u Zlína s lektorským programem pro jednotlivé třídy. Žákyně 4. třídy měli krásný
nápad přispět finanční podporou na Lemura. Za celou školu předaly dar a získali nejen
ocenění s pamětním listem, ale také volný vstup do Zlínské zoologické zahrady.
Podobný nápad měl i žák 2. třídy při nešťastném požáru chaty Libušín na Pustevnách.
Zorganizoval sbírku, aby naše škola také přispěla na obnovu této historické stavby.
3. třída se zapojila do zábavného programu, který pořádala SZPŠ pro školy v Rožnově.
Žáci si prohlédli zoo koutek, rybičky a soutěžili v družstvech. Stanoviště byla rozmístěna
na školním pozemku. Vítězné družstvo získalo sladkou odměnu.
V tomto měsíci proběhlo také několik besed o dospívání (4. a 5. třída) i besedy s policií
v jednotlivých třídách (význam policie, ochrana a bezpečí dětí).
KVĚTEN
Měsíc kvetoucích stromů nám zpříjemnila paní učitelka Šlachtová, která organizovala
pro žáky 5. a 4. třídy zájezd do Vídně. Celodenní výlet i s rodiči byl zpestřen zajímavým
vyprávěním o historii a životě rakouských panovníků, návštěvou zábavného parku Pratr
nebo vybraného muzea (císařovny Sisi, přírodovědného nebo muzea motýlů).
9
Žáci si připomněli Den Slunce i Evropský den parků.
5. třída si výuku obohatila také povídáním na téma „Praktické rady pro případy ohrožení“
s DVD ukázkami v praxi.
V květnu, měsíci lásky, slavili jednotlivé třídy Den matek.
Žáci připravili pro maminky dárečky, vyjeli si s rodiči na kolech nebo společně sportovali.
4. třída si udělala výlet na Radhošť, na Pustevny a také zavítala na dopravní hřiště
ve Valašském Meziříčí, kde plnili průkaz cyklisty.
Významnou událostí tohoto měsíce bylo také sportovní dopoledne s žáky družební školy
ze Slovenska. Naši žáci 3. a 4. třídy je přivítali, provedli sluníčkovou školou, vzájemně
si předali dárečky, zasoutěžili si při míčových hrách a popřáli jim také hezkou prohlídku
Valašského muzea v Rožnově.
První školu v přírodě v tomto měsíci připravila paní učitelka pro žáky 2. třídy (Zákopčí).
Užili si turistických vycházek, zábavných soutěží v přírodě i sluníčka.
ČERVEN
Poslední měsíc školy patří k nejlepším, protože se blíží prázdniny a žáci jezdí na výlety
zaměřené na ekologické aktivity i na školy v přírodě.
Žáci 3. a také 5. třídy vyrazili na školu v přírodě hned první týden v červnu.
5. třída si zpestřila pobyt lektorským programem s EKO centra Rožnov. Pod vedením Honzy
Husáka si vyšli na Kudlačenu, pozorovali vodní živočichy a také si vyzkoušeli odlévat stopy
našich šelem.
Děti měly bohatý program v měsíci červnu i díky zážitkovému cvičení s instruktorem pro
celou školu. Peter Živý pochází ze Slovenska a zabývá se intuitivní pedagogikou.
Žáci 3. i 5. třídy prezentovali své ročníkové práce (3. třída na téma Oblíbené zvíře a 5. třída
měla volitelné téma zpracovat písemnou i počítačovou formou na interaktivní tabuli).
Obě třídy pozvaly na odpoledne rodiče, aby ocenili jejich úžasnou práci s informacemi,
obrázky i vědomostmi.
10
Žáci 4. třídy podnikli turistickou vycházku na Hlaváčky a také dvě exkurze do Kroměříže
i Teplic nad Bečvou.
Na začátku posledního červnového týdne jsme se sešli na školní zahradě, přečetli
připravená poselství jednotlivých tříd a společně zasadili darovaný „Strom poselství“ (buk).
Zajímavý den žákům připravili také hasiči. Za rychle provedený cvičný poplach si mohli
prohlédnout hasičský vůz i vyzkoušet jejich přilby.
Nejočekávanější akcí celého roku byl Závěrečný táborák, společná akce pro děti i rodiče.
Děti na různých stanovištích zkoušely své dovednosti, získávaly sladké odměny, opékaly
špekáčky a poslouchaly skupinu Navalentýn.
Všichni se těšili na zakončení dne nádherným ohňostrojem. Pohodová atmosféra, příjemné
povídání i občerstvení bylo znát na tvářích všech dětí, rodičů i zaměstnanců školy.
Tento školní rok byl úspěšně zakončen.
Součástí závěru roku bylo také vyhodnocení sběru plastu i zpráva, že se naše škola opět
umístila na úžasném 4. místě ve sběru papíru v Severomoravském kraji. Žáci byli odměněni
úžasnými cenami za přítomnosti zástupců firmy ASA i starostky města Rožnova poslední
den školy při slavnostním rozloučení s žáky 5. třídy.
Všechny akce s prvky ekologické výchovy byly pro žáky přínosné, tvořivé a zábavné.
Jednotlivé hodiny byly obohacovány o témata propojená s přírodou, s pozorováním a její
ochranou i se zdravou výživou.
Plán akcí EVVO na příští školní rok bude také naučný i zajímavě bohatý.
11
Využití počítačové učebny v roce 2013/2014
Na naší škole je počítačová učebna v provozu od září 2002, nyní mají žáci k dispozici
13 počítačů. Toto číslo je bohužel již konečné, na více počítačů není v učebně místo. Stávající
stanice jsou ale průběžně modernizovány. V současné době je bohužel na všech počítačích
zastaralý operační systém Windows XP Professional, který bude během prázdnin nahrazen
operačním systémem Windows 7. Stejně tak budou zmodernizovány operační systémy
ve třídách.
V dopoledních hodinách pracují vyučující s dětmi v PU ve všech předmětech, protože k tomu
máme vhodné programové vybavení. Každá třída zde měla dostatečný prostor a také
ho řádně využívala.
Ve čtvrtém ročníku již několik let probíhá v počítačové učebně výuka informatiky.
Odpoledne je učebna využívána téměř každý den žáky, kteří zde mají počítačový kroužek
a nepovinný předmět práce na PC.
Žáci mají o práci na počítačích zájem, ti mladší si zdokonalili práci s myší, naučili se pracovat
s internetem a vyhledávat potřebné informace. Ti starší již zvládají delší text, vkládají obrázky
a hezké nadpisy, umějí upravovat fotografie. Zdokonalují se ve výběru a zpracování
informací. Seznamují se s programem Power Point a připravují se tak na prezentaci
ročníkových prací v 5. ročníku.
K základnímu programovému vybavení jsou ještě nainstalovány zajímavé výukové programy.
Je jich 41 v hodnotě 80 733,80 Kč a mnoho dalších programů zaslaných zdarma firmou
Terasoft. Veškerá inventarizace je převedena do elektronické podoby.
Učitelský počítač v učebně je každoročně využit pro tisk vysvědčení za 1. i 2. pololetí a
k evidenci dětí pro školskou matriku.
V květnu proběhlo již druhým rokem testování pro Zlínský kraj – žáci 3. a 5. ročníku
si vyzkoušeli testování z ČJ, M, AJ a z oblasti nazvané Člověk a jeho svět.
1
Hodnocení školní družiny za rok 2013/2014
Ve školním roce 2013 – 2014 navštěvovalo ŠD 80 dětí ve třech odděleních. Dvě oddělení
po 30 mladších dětech a do třetího oddělení chodilo 20 dětí třetího až pátého ročníku.
Během školního roku se dvě děti odhlásily a dvě přihlásily.
Činnost se řídila podle Rámcově vzdělávacího plánu ŠD, který je rozdělen do čtyř témat –
podzimní, zimní, jarní a letní období. Všechna období obsahovala činnosti ze zájmových
oblastí a taktéž splňovala podmínky relaxace, odpočinku a přípravy na vyučování.
Téma: podzimní období – hlavní činnosti:
-
Starší děti pomáhaly prvňákům orientovat se ve škole, v okolí školy, v družině,
na hřišti, v tělocvičně a seznamovat se s chodem a řádem ŠD.
-
V estetické a pracovní činnosti pracovaly děti s různým materiálem (přírodninami,
kůží, zbytky látek, papírem aj.) a s různou pracovní technikou.
-
Vyzdobili jsme si oddělení ŠD a chodby podzimní výzdobou z dětských prací.
-
V přírodovědné činnosti to byly různé přírodovědné kvízy, filmy a práce
s encyklopediemi, atlasem rostlin, zvířat a hub.
-
Velmi zdařilou akcí byla pěvecká soutěž „Caruso show“ – nacvičování písní a tanců,
organizace, výzdoba tělocvičny, samotný průběh akce a vypracování projektové
dokumentace.
Téma: zimní období – hlavní činnosti:
-
Vzhledem k méně příznivému počasí jsme se zaměřili více na práci a činnosti
vevnitř. Pokud počasí jen trochu dovolilo, preferovali jsme pobyt venku.
-
Podzimní výzdobu jsme změnili na zimní a časem na vánoční.
-
Proběhla soutěž o nejzajímavější sochu a stavbu ze sněhu.
-
Všechny děti ze ŠD si vyrobily vánoční ozdobu – baňku na stromeček oblíbenou
technikou – patchwork. Výrobek si vzaly domů.
-
I letos jsme uspořádali v naší škole karneval pro děti a rodiče. Kromě tance a reje
nápaditých masek se také soutěžilo a vyhrávalo v bohaté tombole. S programem
vystoupil i pedagogický sbor. Z akce jsme zpracovali projektovou dokumentaci.
-
Téma: jarní období – hlavní činnosti:
-
Nacvičování na pěveckou soutěž Rožnovský slavíček a mezinárodní festival „FEDD“
-
Zapojili jsme se do přípravy a průběhu projektového dne - Den vody na naší škole.
-
Jarní a velikonoční výzdoba prostor ŠD
-
Úklid a udržování školní zahrady.
-
Úspěch měl už tradiční družinový turnaj ve stolním fotbálku.
Téma: letní období – hlavní činnosti
-
Relaxace na školní zahradě, slunění a koupání v bazénku.
-
Pomoc při zajištění celoškolní akce – závěrečný táborák s ohňostrojem
-
Prodloužený prázdninový pobyt ve školní družině družinový tábor
1
Největší zájem byl o tělovýchovu a sportovní činnosti venku na hřišti a školní zahradě.
Pořádali jsme soutěže, závodivé hry, utkání v kopané, vybíjené a stolním tenise. Děti
se zdokonalovaly ve skocích na trampolíně a lezení na lanovou pyramidu. Procvičovaly
si lehkou atletiku – skok daleký, běh, ale také hod na cíl, zdokonalovaly se ve skocích přes
švihadlo a lano. Uspořádali jsme celodružinovou soutěž o rekordmana družiny v přeskocích
přes lano a turnaj ve stolním fotbálku. Zapojili jsme se do projektu „Hry našich babiček“,
který pořádá sdružení - Národní síť podpory zdraví.
Děti se naučily školku s míčem, školku se švihadlem
a také skákání Panáka. Velmi rády navštěvovaly
kroužek „Míčových her“ a také pravidelně tancovaly
podle moderní hudby v kroužku „Aerobicu.“ Zájem o
tyto činnosti byl veliký.
Ve „Výtvarném kroužku“ a výtvarné či pracovní
činnosti děti pracovaly různou technikou s využitím
rozličného materiálu – zbytky kůží, přírodniny zbytky
vln a různé druhy barev. Vyráběly výrobky z papíru a
látky, malovaly velikonoční vajíčka a vyrobily si pěkné
obrázky barvami na sklo. Nejvíce měly děti zájem
vyrobit si, tak jako vloni, vánoční ozdobu netradiční
technikou - Pečworkem. Oblíbenou činností bylo
stavění si hradů na pískovišti školní zahrady. Velký
úspěch měla návštěva Korálníčku, kde si děti samy vyrobily vánoční ozdoby z korálků. Také
měly děti radost z vlastnoruční výroby náramků z barevných gumiček.
Zapojili jsme se do projektu „Záložky do škol“ na téma pohádkoví hrdinové. Dále pak
do několika výtvarných soutěží. Byly to „Vánoce na Valašsku“, „Pohádková postava
na poštovních známkách“ a „Víš, co jíš?“
Nacvičovali jsme písničky a tance na pěveckou soutěž „Rožnovský slavíček“ a také
na mezinárodní festival – „FEDD“, který probíhal ve Valašském muzeu. Na obou akcích měly
naše děti velký úspěch.
V přírodovědné a ekologické činnosti
jsme připravovali pro děti různé soutěže
a kvízy, na školní zahradě nebo ve ŠD.
Soustavně jsme se snažili vštěpovat
dětem lásku ke všemu živému, umět
přírodu chránit a chovat se v ní.
Pravidelně jsme četli a prohlíželi si knihy
a časopisy, sledovali videokazety a CD
s přírodovědnou tématikou. Pracovali
s atlasem rostlin a encyklopediemi zvířat
a rostlin. V zimě se děti staraly o krmení
2
ptáků v krmítku na školní zahradě. Zapojili jsme se jako každý rok do úklidových akcí při
příležitosti Dne země. Pomáhali jsme udržovat pořádek a průběžně uklízeli na školní
zahradě.
Po celý rok se vedly besedy a rozhovory o protidrogové tématice, prevence negativních jevů
ve společnosti (alkoholismus, kouření, šikana, záškoláctví, týrání.) a kriminalitě, vycházející
z minimálního preventivního programu školy. Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu,
k ochraně životního prostředí a byly vhodnou formou seznámeny s možnostmi ochrany lidí
za mimořádných situacích. Děti shlédly poučné filmy s touto tématikou. V odděleních ŠD
se sledovalo chování dětí a odměňovalo se hvězdičkami, či černými puntíky. Na konci
školního roku se tato soutěž v chování vyhodnotila a úspěšné děti byly odměněny drobným
dárkem. I tento rok jsme se zaměřili na mravní
výchovu a chování dětí., Neřešili jsme žádný
vážnější konflikt. V některých případech se však
nezlepšilo
verbální
vyjadřování,
používání
neslušných výrazů a samozřejmostí nebyl úklid po
činnostech a hrách v odděleních, také úklid aktovek
a věcí v šatnách. Udržování pořádku kolem sebe
dělá většina dětem velký problém a na to
se musíme příští školní rok opět zaměřit.
Pokud nám počasí nedovolilo jít ven, velmi rády si děti usedly ke svým tolik oblíbeným
počítačům a hrály různé hry nebo se vzdělávaly naučnými programy. Zvláště třetí oddělení
starších dětí využívalo počítačovou učebnu. Osvědčilo se pravidelné sledování zábavných
i poučných filmů, které si podle zájmu děti samy nosily.
Dětem se ve ŠD líbí také díky vybavení školní zahrady, kde trávíme nejvíce času. Máme zde
k dispozici kromě dřevěných altánků i houpací lavičky, skluzavku, oblíbené pískoviště, hřiště,
velikou trampolínu, stůl na stolní tenis, čtyři koloběžky, o které je velký zájem, lanovou
pyramidu, sprchu a také bazén, ve kterém se mohou za horka skvěle osvěžit.
Také spolupráce s MŠ na Koryčanských
Pasekách byla dobrá. Předvedli jsme
dětem program z našeho Carusa
a společně jsme si pak zatancovali a
zazpívali na mini-diskotéce. Jako každý
rok se byli malí předškoláci podívat do
školní
družiny
a
společně
si s družinovými dětmi hráli a kreslili.
Využili jsme program v Městské
knihovně. Byla to velmi poutavá
beseda o ilustrátorce dětských knih
Heleně Zmatlíkové.
3
V době prázdnin jsme pro děti připravili prázdninový pobyt ve školní družině. Byl
to celodenní výlet na Pustevny a druhý den vycházka za koňmi do areálu Bučiska.
Samozřejmě koupání na školní zahradě, různé hry a soutěže. Děti byly spokojené a moc
se jim to líbilo.
Pro další prázdninový pobyt plánujeme celodenní koupání na koupališti Hutisku Solanci,
turistické vycházky, koupání na školní zahradě aj. Vše bude samozřejmě záležet na počasí.
Po celý rok jsme podporovali mezinárodní a světové dny k životnímu prostředí
a udržitelnému rozvoji. Např. Světové dny zvířat, Světový den výživy, Světový den vody, Den
ptactva, Světový den zdraví a samozřejmě Den země.
O všech akcích, které v ŠD pořádáme, si vedeme fotografickou kartotéku se stručným
popisem.
Během školního roku měla u nás praxi jedna absolventka pedagogické školy.
V příštím školním roce budeme pokračovat ve všech činnostech tak, abychom vyhověli všem
dětem. Opět se zaměříme na mravní výchovu, abychom zlepšili chování dětí a přiměli
je k udržování pořádku okolo sebe a svých věcí. Veškerou činnost budeme organizovat
ve formě hry tak, aby se dětem ve školní družině líbilo a chodily do ní rády.
Charakteristikou naší ŠD je to, že slouží k výchově a rekreaci dětí. Bere v úvahu požadavky
rodičů, poskytuje kompletní péči a dává prostor k rozvoji zájmů dětí, relaxaci a odpočinku.
Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
Akce na příští rok:

Spolupráce s MŠ

Karneval masek

Vycházky do přírody a turistika

Bobování a sáňkování na blízkém kopci

Soutěže a kvízy s přírodovědnou tématikou

Soutěže a turnaje v různých sportech

Vedení kroužku Aerobiku, kroužku Míčových her a Výtvarného kroužku

Využití alespoň jednoho programu Městské knihovny

Prázdninový pobyt ve školní družině
4
Vyhodnocení MPP a celoročního plánu metodického
sdružení ve školním roce 2013/2014
Škola:
ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm
Garant:
Mgr. Pavlína Ondryášová
Školní rok:
2013-2014
Ředitelka školy:
Mgr. Radmila Máchová
Celoroční program je zaměřen na cílovou skupinu žáků 1. – 5. ročníku
„Hra je radost a učení při hře je radostné učení.“
(Jan Amos Komenský)
Naši prvňáčci
Každý člověk má právo na klidné, příjemné a bezpečné prostředí, které mu umožňuje rozvíjet se, posouvat se
dál. Využití vlastního potenciálu, schopností, dovedností, ale i zálib, tvůrčích možností je důležitou součástí
výchovně vzdělávací činnosti na naší škole.
Naši páťáci…
Konkrétní aktivity podporující primární prevenci rizikového chování
dětí
Celoroční aktivity preventivního programu
V letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do mnoha školních i mimoškolních aktivit.
Nejsou jim lhostejné osudy lidí v našem okolí.
Právě iniciativa, pochopení, soucit a všímavost vedly nejen žáky, ale i celý kolektiv naší školy k ochotě
pomoci, podání pomocné ruky…
Pro klienty neziskové organizace „KAMARÁD“, pečující o lidi s postižením, bylo v letošním roce, již po
sedmé, vybráno a v předvánočním čase předáno 3 650 korun.
Na popud žákyně 4. ročníku zorganizovali celoroční sbírku pro lemura kata, ze ZOO Lešná a na jaře
letošního roku pro něj předali částku 3 500 Kč.
Ani osud budovy vyhořelého „Libušína“ jim nezůstal lhostejný a také přispěli. Společným úsilím žáků,
pedagogů a ostatních zaměstnanců přispěli na její opravu částkou 1 500 Kč.
Také jsme se zapojili a přispěli do nadace „Život dětem “a přispěli částkou 1 925 korun.
Žáci naší školy jsou vedeni k samostatnosti a schopnosti vyjádřit svůj vlastní názor, aktivitě při promýšlení,
plnění nových výzev. Kreativita, schopnost vnímat, naslouchat názorům spolužáků a pedagogů je důležitou
součástí tohoto procesu.
Naše škola se již po mnoho let zaměřuje především na klidné, rodinné prostředí a pohodové zázemí pro žáky
jak v době výuky, tak i v odpoledních hodinách.
Důraz klademe i na odpolední zájmovou činnost dětí a tři oddělení školní družiny. Velké množství žáků
přihlášených do školní družiny, kroužků a nepovinných předmětů je důkazem nejen rozmanitosti jejich
zájmů, ale i ochotou tyto aktivity navštěvovat pro jejich zajímavost a smysluplnost.
Nabídky možných odpoledních aktivit i letos žáci hojně využívali. Právě různorodá nabídka volnočasových
aktivit, vlastní nápady, chuť a zápal pro různé zmenšujeme možný prostor pro negativní projevy chování a
jednání žáků nejen ve škole, ale i v civilním životě.
Žáci mohou aktivně využívat volný čas při činnostech, které je zajímají, baví a rozvíjejí je.
Jednou týdně, před vyučováním, si žáci s pomocí paní vychovatelky připravují do školního rozhlasu
zajímavosti ze života naší školy, vyzvedávají úspěchy žáků v soutěžích, upozorňují na akce v našem městě,
2
ale i poznatky z přírody či vlastní četby. Také blahopřání našim oslavencům ke svátku, narozeninám je jeho
nedílnou součástí.
Propagace školy v tisku, regionální televizi se stala spíše záležitostí třídních kolektivů. Žáci se rádi pochlubí
svými úspěchy, zážitky z akcí, ale i svými pocity a dojmy z nich. Jsou upřímní a mnohdy vidí věci trošku jinak
než my, dospělí.
Při tvorbě nabídky zájmových útvarů je potřeba dbát na možnosti školy, ale také na zájem z řad žáků.
Rozmanitostí nabídky a možného výběru jsou žáci vedeni k poznání různých forem umění a tvořivosti, ale i
sportovním aktivitám, ochraně zdraví, pomoci druhým, práci s technikou, poznávání přírody.
nepovinné předměty:
Zpívánky
Pohybové hry
Informatika
Anglický jazyk
Flétničky
kroužky:
přírodovědný
aerobic
míčové hry
práce na PC
tvořivé činnosti
anglický jazyk
výtvarný
Výukové programy MPP
Návštěva provozoven městské policie a hasičů - žáci 1. a 2. ročníku
Návštěva městské policie- záchrana osob, ukázka zbraní, odchyt zvířat,…
3
Jak se bránit násilí - (KPPP Val. Meziříčí -prožitkový program pro 4. a 5. ročník)
Jak jsme přišli na svět - (Poradna pro ženy a dívky - beseda pro žáky 3. ročníku)
Tajemství lásky - (Poradna pro ženy a dívky - beseda pro žáky 4. a 5. ročníku)
Abrakamuzika - (Interaktivní výchovný koncert s podtextem finanční gramotnosti)
Projekt „Madagaskar“ - interaktivně-multimedialní program pro žáky 2.-5. ročníku
4
„Vitaminátor“ - vícedenní projekt pro žáky 4. A 5. ročníku, zaměřený na zdravé
stravování a pohybové aktivity .
Abrakamuzika – (Interaktivní didaktický hudební pořad tentokrát na téma:
“Internetová gramotnost.“)
Policie v naší škole: 1. ročník: Bezpečné odpoledne
2. ročník: Ze školy domů
3. ročník: Chodec, účastník silničního provozu
4. ročník: Malý kriminalista
5. ročník: Policie, náš pomocník
5
Třídnické hodiny – 1. třída: Já a moji kamarádi, hygienické návyky, tísňová volání
2. třída: Jak spolu mluvíme
3. třída: Zdravé myšlenky, zdravé vztahy
150 4. třída: Můžu se stát hrdinou? – Moje vzory, úspěch, neúspěch
5. třída: Dítě na cestě k dospělosti- Od dětství k dospělosti
158
155
112
1.-3. třída: Otužování, sport, pohyb
4.-5. třída: Znalost funkcí lidského těla, zneužívání návykových
látek, kouření, alkohol, léky, sexuální zneužívání,
týrání, domácí násilí, …
1.-5. třída: Ochrana člověka za mimořádných okolností- požár,
povodeň, první pomoc, důležitá telefonní čísla
1. třída: Já a moje rodina
2. třída: Nad rodinným albem
3. třída: Máme doma miminko
4. třída: Jak se bránit násilí
5. třída: Rozdíly a pochopení mezi lidmi
S výukovými programy zaměřenými na prevenci úzce souvisí i další aktivity naší školy. Nesmíme zapomínat
na kulturně vzdělávací akce, sportovní, vědomostní, přírodovědné, ekologické, výtvarné, literární a
sportovní soutěže.
Soutěže:
Žáci naší školy se zúčastnili i v tomto školním roce mnoha soutěží a získali i velmi pěkná ocenění.
 Vědomostní soutěž: Moudrá sovička 2. místo
 Ekologická soutěž: Projekt ČR „Akce 72h“
 Hudebně pěvecká soutěž: Caruso show-„Rožnovský slavíček“
4x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo
 Recitační soutěž: okrskové kolo: 1x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo
2 žáci postoupili do okresního kola
 Literární soutěž: „O poklad strýca Juráša“
1x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. Mist, 1x zvláštní cena
 Soutěž naší školy: ,,Komentátor školy“
 Sportovní soutěže
Další aktivity soutěžního charakteru, do kterých se naši žáci zapojili:
 Matematický klokan – matematická soutěž pro žáky všech škol v kraji od II. do V. třídy
 Testy Kalibro – celorepublikové srovnávací testy pro žáky 3. ročníku a 5. ročníku
 Logická olympiáda
Sportovní soutěže:
 Rožnovská olympiáda… celkové umístění… 6. místo
2 x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo, kolektivní sporty…2x 6. místo, 1x 4. místo
 Běh pro zdravím
 Lehká atletika
 Vánoční plavecké závody …1x…2. místo, 2x… 4. místo
 Vybíjená
 Malá kopaná… 3. místo
6




Turnaj ve Florbalu
Šplh o tyči… 1x… 2. místo
Lehkoatletický čtyřboj … 1x…1. místo, 2x…2. místo, 1x … 3. místo
Atletická všestrannost – okrskové kolo
Výtvarné soutěže:
 „Záložka do knihy spojuje školy“ – mezinárodní projekt pořádala Slovenská pedagogická knihovna
v Bratislavě ve spolupráci s Pedagogickou knihovnou
J.A.Komenského v Praze,
účastnili se všichni žáci 1.stupně včetně šk.družiny
 „Zážitky z prázdnin“ … 2x 1. místo
 „Vícejazyčnost je bohatství“… 2x zvláštní cena








„Pohádkové postavy na poštovních známkách“ … 1x 1. místo
„O poklad strýca Juráša“
„O nejkrásnější dýni“
„Valašská zima“ … 1x 1. místo
„Fauna a flóra na poštovních známkách “ …1x 2. místo
„ Ovoce do škol“
„Den Země“…1x 3. místo, 4x zvláštní cena
„Víš, co jíš? Zdravě a s chutí.“
7
Kulturně vzdělávací akce:
I v tomto školním roce jsme se opět snažili připravit a zajistit žákům bohatý kulturní a
kulturně – vzdělávací program.
Všechny třídy 1. - 5. ročníku těchto kulturních akcí:








návštěva divadelního představení v Novém Jičíně „Pinochio“
historie a památky města Olomouce – 4. třída
programů připravených ZUŠ: výchovné koncerty – pro různé třídy různé programy
návštěva vystoupení tanečního oboru a dramatického oboru
každá třída se 2 x zúčastnila besedy v městské knihovně
interaktivně- multimediální geografický projekt „Madagaskar“- 2.-5. třída
Divadlo loutek v Ostravě- “Čtyřlístek zasahuje”- 1.- 5. ročník
Návštěva Valašského muzea v přírodě – „Barvíři modrotisku“

Návštěva Valašského muzea v přírodě – „Vánoce na dědině“
8

„Děti dětem“- hudebně- literární program žáků naší školy

Expedice středověk- zámek Kinských ve Val. Meziříčí – 1.A třídy a 5. třída

„Vítání občánků“ na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm- zajištění programu

„Veletrh cestovního ruchu“- příprava a realizace žáků 5. ročníku
9

Poznávací výlet do Vídně pro žáky 4. a 5. ročníku, rodiče

Exkurze do Planetária a antropologického muzea v Brně - 4. a 5. ročník

Mezinárodní festival dětí a mládeže FEDD- účast

Projekt „Záložka spojuje“- mezinárodní projekt, s následnou návštěvou školy ze Slovenska
10

Návštěva ZOO Lešná – Den Země a Den dětí

Galaxie Zlín - 1.A a B třídy
Další programy kulturně-vzdělávacího významu, kterých se naši žáci zúčastnili v rámci své třídy nebo
společně:

pasování prvňáčků na školáky a Slavnost Slabikáře

lampiónový průvod s programem pořádaný městskou knihovnou („Putování s broučky“)

pouštění draků 1. A, B tříd a MŠ

dopravní výchova ve 4. ročníku
11

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí- 1. A třída a 5. třída

Den otevřených dveří, aneb řemeslné dílny

předání finanční částky pro sdružení „Kamarád“

pasování žáků 1. ročníku na čtenáře

exkurze do lázeňského města Teplice- propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně, ochutnávka
minerálních pramenů – 4. třídy

exkurze do Kroměříže- návštěva Květné zahrady, arcibiskupského zámku- 4. třída
12

návštěva „Jurkovičovy rozhledny“ v Rožnově pod Radhoštěm – 2.- 4. třída

exkurze na Pustevny, Radhošť – 4. třída

Den Země na SZTŠ- žáci 3. třídy

Výcvik dravců - 1.-5. ročník

Jeden svět- filmový festival- 5. třída
Sportovní akce:




lyžařský kurz pro 1.- 3. ročník na Soláni
bruslení 1.- 5. ročník
plavecký výcvik 1. – 5. ročník
Hledání babího léta- sportovně vědomostní akce
CARUSO SHOW
„Komentátor“
13
Celoroční aktivity školy:

Sběr plastů a papíru (třídní učitelé, vedení školy)- 4. místo v Severomoravském regionu

Pitný režim (školní jídelna)

Ovoce do škol

Mléčné svačinky

Zdravé zuby

Tradice Vánoc, „Děti dětem“

Hry na sněhu

Den vody - ekologický den

Den matek

Veletrh cestovního ruchu – 5. ročník

Den Země - ekologický den

Den naruby- 28. březen

Péče o zeleň a okolí školy

Dokrmování zvěře a ptáků

Patronát 5. ročníku nad 1. ročníkem (celoroční pomoc, společné aktivity)

Spolupráce prvního ročníku s MŠ Koryčanské Paseky

Vítání občánků na městském úřadě

Prezentace ročníkových prací ve 3. a 5. ročníku

Družinový tábor
Pro velký úspěch se i v letošním školním roce obohatili naši spolupráci s MŠ o čtení pohádek před spaním.
Žáci 5. ročníku docházeli do školky, kde malým kamarádům předčítali pohádky před spaním.
Předškoláci se s našimi prvňáčky setkávali jednou měsíčně při společných akcích ve škole, školce i v
přírodě. Spolupráce naší školy, zejména 1. ročníku, s Mateřskou školou Koryčanské Paseky stále úspěšně
pokračuje. Předškoláci se těší na návštěvy školy a školáci se snaží před svými kamarády ukázat, co vše již
zvládli.
Tato spolupráce s MŠ trvá již mnoho let a úspěšně:
- Hledání babí léto – společné putování po trase a plnění úkolů
- Veselý dráček – pouštění draků
-Vánoční posezení s pohádkou
- návštěvy předškoláků v I.třídě- zápis na nečisto
- společné zimní hry na sněhu
- pěvecké vystoupení dětí pro MŠ
- závěrečná besídka v MŠ
14
Kam ale začlenit akce…Sázení stromu s poselstvím pro další generace…
Vystoupení s programem na schůzích Svazu žen
„Blešák“ na naší škole
Pomoc žáků 4. a 5. ročníku u zápisu do 1. třídy
Sportovní dopoledne s žáky družební školy za Slovenska
Zážitkové dopoledne s Peterem Živým- intuice, podvědomé reakce
15
Jsou to aktivity, které jsou úzce provázány s námi se všemi. Některé se staly běžnou součástí našeho
školního života, jiné se konají občas, dle možností.
Žáci za pomoci svých vyučujících prezentovali akce školy a tříd v regionálním tisku a na vývěsní nástěnce
před budovou městského úřadu.
Podíleli se i na výběru materiálu a obměně nástěnky zdravého životního stylu s připomínkou nešvarů a
negativ v naší společnosti.
Dlouhodobou spolupráci máme i s městskou policií a hasiči. Ti si pro naše žáky každoročně připravují
zajímavý program.
Naše škola spolupracuje i s jinými organizacemi domovem „Kamarád“, kde se snažíme pomoci peněžní
sbírkou, ale i návštěvou.
Také pedagogická poradna, pracoviště Valašské Meziříčí nám vychází každoročně vstříc s besedou pro
rodiče budoucích prvňáčků.
Každoroční cvičný požární poplach s rychlým opuštěním budovy, prohlídkou vozového parku, pomůcek,
má na naší škole již také dlouholetou tradici.
Velmi hodnotná je i spolupráce se střediskem volného času, kde se účastníme soutěží a odkud za našimi
žáky dochází Bc. M. Šulgan, který vede přírodovědný kroužek.
Velmi si ceníme i výborné spolupráce s městskou knihovnou, která nabízí nejen besedy, ale i zajímavé
odpolední akce a výtvarné či literární soutěže, do kterých se žáci s oblibou zapojují.
V rámci třídnických hodin jsou žákům formou besed, her a rozhovorů připomínány zásady zdravého
životního stylu, vhodné životosprávy, hygieny, ale i umění vyjádřit svůj názor, zaujmout postoj k danému
problému, komunikovat ve skupině, naslouchat názoru jiných.
Při činnostech a aktivitách ve škole i ve volném čase vedeme žáky ke zvyšování zdravého sebevědomí žáků,
vnímání a uvědomování si vlastní osoby a individuálních odlišností.
Akce a činnosti je potřeba každoročně obměňovat, i když názvy akcí zůstávají. Právě tvořivost a zápal
obohacuje nejen žáky, ale i její tvůrce.
Jsme rádi, že na odpolední akce s rodiči přicházejí často i rodiny, které u nás své děti již nebo ještě nemají.
Také veřejnost má možnost nahlédnout do života naší školy prostřednictvím webových stránek školy, které
jsou každý měsíc aktualizovány.
Žáci, stejně jako zaměstnanci školy, cizí strávníci, si pochvalují kvalitu a různorodost připravovaných jídel.
Počet cizích strávníků je díky kvalitnímu personálu, pestré stravě na jejím maximu.
Velmi kladně je ze strany zaměstnanců hodnoceno zlepšení stravovacích návyků žáků, zejména v konzumaci
ovoce a zeleniny.
Je poznat, že zaměstnanci kuchyně pracují s láskou a chutí.
Prevence rizikového chování dětí mezi sebou nebo skupinou žáků
Příjemné a čisté prostředí má vliv na pohodu ve třídě i na pracovní nasazení.
Zaměstnanci školy se snaží o vytváření příjemného, klidného a podnětného prostředí nejen ve třídách, ale ve
všech prostorách školy.
Také žáci se podílí na výzdobě tříd a chodeb, pečují o květiny, jakož i o pořádek ve třídě a prostorách školní
družiny.
Zapojení rodičů do života školy vede i lepší komunikaci mezi školou a rodinou, ale také zájem rodičů o
mimoškolní aktivity, pomoc při jejich organizaci.
Díky velmi dobré spolupráci s rodiči jsme schopni včas podchytit případná rizika v chování žáků a důsledně
je řešit.
Třídní učitelé vhodně motivují žáky k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním
řádem a dbají na jejich důsledném dodržování a vytvářením otevřené bezpečné atmosféry pozitivního
sociálního klimatu ve třídě. Podporují rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy i školy.
16
Třídní učitelé zprostředkovávají také komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a jsou garanty
spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy. Získávají a udržují si přehled o osobnostních
zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí, případném sociálním znevýhodnění žáka.
Výhodou naší školy je otevřený vztah s rodiči, velikost školy a to, že pedagogové během školního roku
poznají téměř všechny žáky ostatních tříd jménem.
Ve škole pracuje také asistentka třídní učitelky, která svou aktivitu a pomoc soustředí na dvě žákyně, které
mají vytvořený individuální vzdělávací program.
Jsme opravdovou velkou rodinou, která má svá pravidla, potřeby, ale i povinnosti.
Stále pokračujeme v celoročním projektu spolupráce žáků 1. a 5. třídy.
Právě páťáci se snažili prvňákům usnadnit přechod z MŠ a pomoci jim při začlenění do školního kolektivu.
Od 1. září páťáci pomáhali našim nejmladším spolužákům – prvňáčkům.
Spolupráce byla skutečně celoroční:
- návštěvy o přestávkách
- pomoc v jídelně
- večerní procházka s lampióny
- vánoční posezení
- předávání pololetního vysvědčení v 1. třídě
- Den naruby – učíme se společně
- společné soutěže
- rozloučení s žáky 5. ročníku
Žáci byli také seznámeni s „Ochranou obyvatelstva za mimořádných událostí“.
V červnu se ve třídách uskutečnily školní výlety, školy v přírodě a exkurze na zajímavá místa v našem
blízkém okolí.
Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny.
Ve všech odděleních školní družiny nabízí zajímavou činnost, při které mohou žáci rozvíjet své zájmy,
spolupracovat s kamarády, navazovat přátelské vztahy s dětmi z ostatních tříd.
Mezi nejoblíbenější aktivity patří samozřejmě sport, jízda na koloběžkách, skákaní na trampolíně a v teplých
letních dnech i koupání ve školním bazénu.
V družině je tak dobře, že se mnohdy dětem nechce ani domů.
Vychovatelky ŠD jsou nedílnou součástí pedagogického sboru, jejich pohled na problém a jeho řešení je
neméně důležitý jako pohled vyučujících. Díky spolupráci, provázanosti celého pedagogického sboru
funguje řešení vzniklých problémů rychle a efektivně.
Prevence virtuálních drog
Správné a kreativní využití počítače se žáci učí v kroužku PC, informatice. Vyústěním jejich úsilí jsou na
konci pátého ročníku právě jejich ročníkové práce vytvořené v PowerPointu, za které by se nemuseli stydět
ani mnohem starší spolužáci.
Tvůrčí skupinová práce, činnostní učení vede žáky k vzájemné komunikaci, hledaní cest a řešení.
Účelné a vhodné využití moderní techniky vede žáky k pochopení, že tyto technické vymoženosti mají lidem
pomáhat, ne si je podmanit, ubírat jim volný čas pro sport, kulturu, kamarády…
V rámci třídnických hodin jsou žáci upozorněni na nebezpečí zneužití mobilních telefonů, internetu,
kyberšikany, jakož i závislosti na PC hrách. Právě a nejen zde mohou projevit své pocity a dojmy, nejsou jen
pasivními příjemci informací.
Velkou výhodou je možnost nabídky volnočasových aktivit, smysluplné využití moderní techniky ve výucevýukové programy, práce s internetem, interaktivní tabulí, ale i využití TV, CD, DVD.
17
Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost
Zapojení třídních důvěrníků do problematiky třídy a školy je pozitivním přínosem pro dobrou komunikaci
mezi rodiči a školou. Zvolení zástupci jednotlivých tříd se účastní i na schůzkách a jednáních školské rady.
Rodiče jsou seznámeni v průběhu září a října se: Školním vzdělávacím programem
Školním řádem
Řádem školní družiny i
Minimálním preventivním programem školy
Důležitými telefonními čísly, webovou adresou školy,
mobilními čísly na školu
Přijatelnou formou jsou s těmito dokumenty seznamováni žáci.
Pravidelné třídní schůzky, konzultace, ale i neformální setkání s rodiči vedou k lepší spolupráci a důvěře
ze strany rodičů.
Přátelské vztahy mezi rodiči a školou potvrzuje i vysoká účast na společných akcích a ochota pomoci při
zajišťování akcí.
Snažíme se a věřím, že úspěšně, udržovat dobré vztahy nejen mezi žáky, žákem a učitelem,
spolupráci s rodiči i pohodu při výuce.
Myslím si, že kladné ohlasy na klima, aktivity naší školy jsou pro nás tou největší odměnou a oceněním
celoroční práce.
Rodiče se nejen akcí účastní, ale podílí se i na jejich organizaci, jsou sponzory při nákupu a zajišťování
některých aktivit.
Akce pro rodiče s dětmi: Hledání babího léta
Řemeslné dílny a vánoční jarmark
Večírek pro rodiče
Maškarní ples
Zájezd do Vídně
Den matek
Závěrečný táborák
Velký dík patří rodičům i za pomoc při realizaci týdenního lyžařského kurzu v odpoledních hodinách,
bruslení tříd a škol v přírodě, exkurzí.
I v letošním školním roce jsme kladli důraz na celoroční účast pedagogů na výchovně vzdělávacích
seminářích a pracovních dílnách s využitím nových metod a poznatků ve výuce.
Všichni pedagogové využili dle nabídky a možností vzdělávacích programů. Každý pedagogický pracovník
se zúčastnil několika seminářů vyplývajících z plánu dalšího vzdělávání.
Akce naplánované v MPP, MS a ŠVP se uskutečnily dle plánu, některé akce byly uskutečněny mimo plán, dle
aktuální nabídky, navíc, jiné jsme z časových důvodů neuskutečnili.
Všichni pedagogové mají ve třídě interaktivní tabuli, kterou využívají pro pestrost a zkvalitnění výuky.
Díky průběžné přípravě a individuální práci s výbornými žáky, 5 z nich bylo přijato ke studiu na víceleté
gymnázium.
Také školní družina se svými 3 odděleními vychází vstříc při uskutečňování akcí a odpoledního programu
pro žáky, žáky a rodiče.
Každý rok mají paní vychovatelky mnoho zájemců i o prázdninový družinový tábor. Ani letos tomu nebylo
jinak. Také v letošním školním roce se pro třicet dětí uskutečnil dvoudenní družinový tábor s turistikou a
koupáním.
Velikou pochvalu za snahu, chuť do práce, pomoc kamarádům a slušné chování si určitě zaslouží každý
z nás.
18
Loučíme se s minulostí a jsme plni očekávání toho, co nám přinese nový školní rok.
19
Při každoročním zhodnocení našich aktivit se mi zdá, že už jsme vyčerpali škálu nápadů, možností a… vždy
se posuneme kousek dál, využijeme nových možností, posuneme se o krůček dál.
„Měníme rok, měníme sny, měníme touhy, měníme názory, měníme požadavky. Měníme
hračky, měníme záliby,… ale nikdy neměníme svoje kamarády, kteří stojí při nás.“
Důležité je mít kolem sebe dobré lidi, kteří nás podrží, pomohou nám, vyslechnou si naše bolístky, když nám
není nejlépe.
Myslím si, že po celoroční práci si zasloužíme krásné prázdniny plné sluníčka, mnoho příjemných zážitků
a odpočinek.
Máme rádi naši „Sluníčkovou školu pro radostné učení“.
Každý z nás si kousek hřejivého sluníčka nosíme stále v sobě. Někdy můžeme mít pocit, že
se skrylo za dešťové mraky. Ono je ale silné, odvážné a hřejivé. Vysvitne znovu a zahřeje nás
svým teplem…
„V každém z nás je slunce, jen ho nechat plát.“
20
Spolupráce s mateřskou školou
školní rok 2013 – 2014
1
Hledání babího léta
Jako každým rokem se hned v září 2013 rozběhla
spolupráce mezi naší školou a mateřskou školkou. Naši
malí kamarádi byli pozváni na tradiční akci Hledání
babího léta, která se uskutečnila 27. 9. 2013.
Žáci naší školy procházejí vytyčenou trasu v malých
pětičlenných skupinkách, ale děti z MŠ šly všechny
společně. A také společně zvládly plnění všech úkolů!
Drakiáda
Na podzim chodíváme pouštět draky. Letos se k nám rozhodly připojit i děti z MŠ. Sice nám
moc nepřálo počasí, ale dětem se venku líbilo. Dokonce dostali všichni pamětní list –
omalovánky - ,,Veselý dráček“.
2
Společný úklid
V rámci projektu 72 hodin uklízeli
žáci páté třídy společně s 1. A
zahradu mateřské školy
na Koryčanských Pasekách.
Společně se všichni postarali, aby
naši malí kamarádi měli prostory
ke hrám co nejhezčí
a nejbezpečnější.
Návštěva ve škole
V měsíci listopadu 2013 nás navštívily děti z mateřské
školky. Chtěly se podívat, jaké pokroky jejich starší
kamarádi ve škole již udělali.
3
Vánoční jarmark
10. 12. 2013 jsme měli ve škole projektový den otevřených dveří. Děti z MŠ si prohlédly
všechny třídy, výrobky, dekorace, ochutnaly vánoční cukroví…
Zápis nanečisto
V lednu se budoucí školáci začínají
připravovat na zápis do první třídy.
Začátkem ledna proto navštěvují
školu, plní drobné úkoly, získávají
jistotu v prostředí školy, odbourávají
strach před skutečným zápisem.
Paní ředitelka společně s učitelkou,
která bude v příštím školním roce učit
první třídu, navštívily rodičovskou
schůzku v MŠ, kde odpovídaly
na četné dotazy rodičů budoucích
prvňáčků.
4
Další návštěva ve škole
Aby se děti ze školky do školy těšily, chodívají k nám do školy na pravidelné návštěvy.
Projdou se po škole, navštíví prvňáčky, podívají se, jak jim to v lavicích sluší a jaké dělají
pokroky. Potom si pohrají a něco si nakreslí. Vždy se jim u nás líbí.
Den vody
25. 3. 2014 se konal v naší
základní škole Den vody. Vždy
děláme zajímavé věci, které se líbí
i dětem ze školky. Někdy u nás
vidí živé ryby, jindy nádherné
obrázky vodních živočichů a ptáků
obrázky.
5
Rozloučení ve školce
Na závěr školního roku navštívili prvňáčci svoje kamarády u nich ve školce. Předškoláci
pro ně připravili pěkné pásmo básniček a písniček. Společně si spolu zazpívali i pohráli
a všem bylo moc dobře. Děti se těší, jak se spolu sejdou po prázdninách ve škole!
6
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace
za rok 2013
Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace,
Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70918643
Ředitelka organizace:
Mgr. Radmila Máchová
Zprávu vypracovala:
Ľubica Bůžeková, ekonomka
Telefon:
571 653 194
Datum:
15. 4. 2014
Zpráva o hospodaření
Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. příspěvková organizace,
Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
za rok 2013
2
Obsah:
A. Část textová
ÚVOD
Název školy: Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov p. R. příspěvková organizace
Sídlo: Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zřizovatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma školy: Jako samostatný právní subjekt byla zřízena k 1. 7. 2001 jako
příspěvková organizace přímo řízená zřizovatelem v rozsahu obecně platných právních
předpisů. Původní zřizovací listina byla změněna a doplněna ve smyslu usnesení
zastupitelstva města č. XV/5 ze dne 17. 4. 2001 a změn provedených dodatkem č. 1 –
usnesení zastupitelstva XXII/7 ze dne 14. 2. 2006 a dodatkem č. 2 – usnesení zastupitelstva
města č. XIX/3 ze dne 26. 10. 2009.
Zaměření: Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti spočívá v poskytování
základního vzdělání podle osnov a učebních plánů vydaných MŠMT ČR. Součástí školy je
školní družina a školní jídelna. V rámci své doplňkové činnosti pronajímá tělocvičnu
a poskytuje stravování pro cizí strávníky.
Počet žáků: škola 130 žáků, školní jídelna: 122 žáků, školní družina: 80 žáků
Počet zaměstnanců: pedagogičtí 11, nepedagogičtí 6
3
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
V roce 2013 Krajský úřad Zlínského kraje provedl dvě úpravy závazných ukazatelů. V první
úpravě byl zohledněn požadavek na integraci – zvýšení závazných ukazatelů o Kč 10.850,-.
Dále byly provedeny požadované přesuny mezi mzdovými limity/přesun z platů do OON/.
Ve druhé, poslední úpravě byla promítnutá změna rozpisu závazných ukazatelů na základě
výkonů ve školním roce 2013/2014 – zvýšení závazných ukazatelů na platy vč. Odvodů ZP
a SP ve výši Kč 75.118,-.
Závazné ukazatele rozpočtu ze státního rozpočtu pro rok 2013
investiční
schválený rozpočet
upravený rozpočet
Dotace od zřizovatele
0
0
Dotace ze státního rozpočtu
0
0
Dotace ze zahraničí
0
0
Dotace ze státních fondů
0
0
Celkem:
0
0
v Kč
neinvestiční
platy
schválený rozpočet
upravený rozpočet
3 835 993,00
3 820 636,00
62 000,00
137 000,00
ONIV přímé
1 529 167,00
1 555 492,00
Celkem NIV:
5 427 160,00
5 513 128,00
Ostatní osobní náklady
4
Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu ze státního rozpočtu za rok 2013
položka
Upravený rozpočet v Kč
Čerpání rozpočtu celkem v Kč
3 820 636,00
3 820 636,00
137 000,00
137 000,00
Mzdy celkem:
3 957 636,00
3 957 636,00
Odvody pojistného ZP a SP
1 345 596,00
1 299 093,00
FKSP
38 206,00
38 361,00
ONIV
171 690,00
218 038,00
Platy
Ostatní osobní náklady
Z toho:
- učebnice, uč. pomůcky
108 618,00
- OOPP
9 297,00
- cestovné
8 557,00
- DVPP
14 720,00
- plavecký výcvik
45 900,00
- zákonné pojištění
15 502,00
Náhrada mzdy z důvodu
pracovní neschopnosti
15 444,00
EU školám
63 829,00
Celkem:
5 513 128,00
5 513 128,00 + EU 63 829,00
5
2. Přehled o plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2013
NÁKLADY
Hlavní činnost
Náklady
Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje
Hospodářská
Celkem
činnost
v Kč
7 718 561,83
335 247,47
8 053 809,30
0
0
0
7 718 561,83
335 247,47
8 053 809,30
3 888 940,00
32 721,00
3 921 661,00
209 102,00
55 159,00
264 261,00
1 322 315,00
11 126,00
1 333 441,00
127 618,00
0
127 618,00
2 170 586,83
236 241,47
2 406 828,30
Z toho:
Náklady na platy
Ostatní osobní náklady
Odvody ZP a SP
Učebnice a učební pomůcky
Ostatní provozní náklady
6
PŘÍJMY
v Kč
Hlavní činnost
Zřizovatel
Státní rozpočet
Doplňková
hospodářská
Celkem
činnost
Příjmy – dotace, příspěvky
1 002 000,00
Příjmy –zúčtování časového
rozlišení transferu na
pořízení DHM v souvislosti s
odpisování
254 964,00
Příjmy ze stravování
516 647,00
5 513 128,00
6 515 128,00
63 829,00
63 829,00
91 526,00
91 526,00
254 964,00
341 328,00
857 975,00
Příjmy ze ŠD
79 200,00
79 200,00
Prodej školního mléka
32 841,00
32 841,00
Příjmy z pronájmu
Zúčtování fondů
39 910,00
39 910,00
164 063,65
164 063,65
Příjmy ostatní
363,18
363,18
Příjmy celkem
2 305 042,83
5 668 483,00
381 238,00
8 099 799,83
7
NÁKLADY PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ
v Kč
Hlavní činnost
Provozní náklady
Přímé náklady
Doplňková
hospodářská
činnost
Celkem
v Kč
/ze státního rozpočtu/
39 950,00 + EU
2 131,00
Spotřeba materiálu
658 120,72
186 611,76
Z toho: potraviny
517 689,26
178 974,37
Spotřeba energie
436 004,03
22 674,37
Ostatní neskladovatelné
dodávky
73 145,26
14 686,24
Oprava a udržování
48 493,08
1 027,92
Prodané zboží
32 841,00
/školní mléko/
Cestovné
Ostatní služby
8 557,00
203 327,55
Mzdové náklady
45 900,00 + EU
4 286,00
8 745,62
3 973 080,00
Zák. sociální pojištění
16 800,00
EU 55 302,00
68 304,00
87 880,00
Jiné sociální pojištění
164,00
1 299
15 093,00
502,00
23 222,00
11 175,00
126,00
Zákonné soc. náklady
4 549,90
62 378,00 + EU
2 110,00
368,10
71 162,60
68 668,00
287,50
Náklady z DDM
Ostatní náklady z činn.
Odpisy NIM a HIM
28 421,65
611,04
476
Tvorba a zúčtování
opravných položek
438,00
Náklady celkem:
2 050 078,83
1 664,96
5 576 957,00
91 526,00
335 247,47
8
3. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2013 za hlavní a
doplňkovou činnost
Hlavní činnost
Zřizovatel
Doplňková
Státní
rozpočet
Úřad
práce
hospodářská
Celkem v Kč
činnost
/bez
účel.dotace-EU
školám/
Výnosy
2 050 078,83
5 513 128,00 91 526,00
381 238,00
8 035 970,83
Náklady
2 050 078,83
5 513 128,00 91 526,00
335 247,47
7 989 980,30
+ 45 990,53
+ 45 990,53
HV
0
0
0
1. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření
v Kč
- z hlavní činnosti
0
z toho úprava dle vyhlášky č. 549/2004 § 34 odst. 9
0
- z jiné činnosti /doplňkové hospodářské činnosti/ - zisk
45 990,53
Celkem k 31. 12. 2013 před zdaněním
45 990,53
Předpokládané zdanění celkem:
Celkem k 31. 12. 2013 po zdanění
+45 990,53
- krytí ztráty z minulých let
Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů
+45 990,53
9
2. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
v Kč
Ukazatel
Příděl
ze zlepšeného
výsledku
hospodaření
roku 2013
Stav
Stav
k 1. 1. 2013
k 31. 12. 2013
Rezervní fond
121 571,40
187 788,73
Fond reprodukce
majetku
134 231,00
191 625,00
191 625,00
Fond odměn
56 680,00
56 680,00
56 680,00
FKSP
70 128,95
49 335,95
49 335,95
Celkem
382 611,35
485 429,68
45 990,53
45 990,53
Stav po přídělu
233 779,26
531 420,21
4. Vyhodnocení doplňkové činnosti
v Kč
Činnost
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření
Pronájmy
22 317,00
39 910,00
+ 17 593,00
Stravování cizích
312 930,48
341 328,00
+ 28 397,52
335 247,48
381 238,00
+ 45 990,52
strávníků
Celkem v Kč
10
5. Přehled pohledávek
v Kč
Číslo účtu
Stav k 31. 12. 2013
Z toho - po lhůtě
Z toho - nedobytné
splatnosti
311
14 574,00
144,00
315
3 178,00
3 178,00
381
18 094,50
0
377
12 400,00
0
Celkem
48 246,50
3 322,00
1 096,00
1 096,00
6. Přehled závazků
v Kč
Číslo účtu
Stav k 31. 12. 2012
Ve lhůtě splatnosti
321
53 039,09
53 039,09
324
160 363,00
158 602,00
331
353 714,00
353 714,00
336
180 284,00
180 284,00
342
46 258,00
46 258,00
378
1 423,00
1 423,00
Celkem
795 081,09
793 320,09
Po lhůtě splatnosti
1 761,00
1 761,00
11
7. Finanční fondy
Finanční hospodaření školy
Základní škola hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními
prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu. Dále hospodaří
s prostředky svých fondů. Fondové hospodaření se řídí Zákonem č. 250/2000 Sb., § 28 až 33
v platném znění.
v Kč
Finanční
fondy
Tvorba
Číslo účtu
organizace
Stav
k 1. 1. 2013
Příděl ze
zlepšeného
Čerpání
Jiné zdroje
HV
Stav
k 31. 12.
2013
Fond odměn
411
56 680,00
0
0
0
56 680,00
FKSP
412
70 128,95
0
39 371,00
60 164,00
49 335,95
Fond rezervní
413
121 571,40
0
0
187 788,73
FRM
416
134 231,00
57 394,00
0
191 625,00
96 765,00
60 164,00
485 429,68
CELKEM
382 611,35
66 217,33
0
66 217,33
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2013
v Kč
Název
bankovního účtu
Rok 2012
Běžný účet
241
Ostatní běžné
účty
Běžný účet FKSP
243
245
Fond odměn
FKSP
56 680,00
x
x
Krytí fondů
celkem
241+245+243
x
56 680,00
46 744,36
46 744,36
Fond rezervní
187 788,73
x
187 788,73
FRM
191 625,00
x
191 625,00
BÚ - provoz
851 050,74
x
Celkem BÚ
1 194 076,36
0
46 744,36
x
482 838,09
12
Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl kryt finančními prostředky na běžném účtu FKSP
k 31. 12. 2013 o Kč 2.591,59. Jedná se o nepřevedený základní příděl do FKSP ve výši
Kč 3 993,- z běžného účtu na účet FKSP, nepřevedený příspěvek na obědy zaměstnanců
z účtu FKSP na běžný účet ve výši Kč 1.434,- nepřevedené bankovní poplatky a úroky
za prosinec z běžného účtu na účet FKSP ve výši Kč 32,59. Tyto převody proběhly až
v lednu 2014.
Přehled o tvorbě a užití fondu reprodukce majetku
Stav fondu k 1. 1. 2013 činil Kč 134 231,-. V průběhu roku byl navýšen o příděl z odpisů
majetku ve výši Kč 221.457,65. Z důvodu finančního nevykrytí účetních odpisů došlo
ke snížení fondu reprodukce o Kč 164 063,65. Zřizovatel Město Rožnov pod Radhoštěm
finančně nepokryl z příspěvku na rok 2013 účetní odpisy ve výši Kč 164 063,65.
Zůstatek fondu reprodukce majetku k 31. 12. 2013 ve výši 191.625,- Kč.
Přehled o tvorbě a čerpání rezervního fondu
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2013 činil Kč 121 571,40. V průběhu roku 2013 byl navýšen
o příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 ve výši Kč 66.217,33 na základě
schválení zřizovatelem.
Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2013 ve výši Kč 187 788,73.
Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn
Stav fondu odměn k 1. 1. 2013 Kč 56.680,-. V průběhu roku 2013 nedošlo k jeho tvorbě ani
čerpání. Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2013 ve výši Kč 56.680,-.
13
8. Péče o svěřený majetek
Číslo účtu
Stav k 1. 1. 2013
Pořízení nového
a svěřeného
majetku v roce
2013
Vyřazení
majetku v roce
2013 /likvidaci a
odprodejem/
Stav k 31. 12.
2013
018
107 691,50
0
0
107.691,50
021
28 905 648,00
0
0
28 905 648,00
022
2 401 453,30
0
0
2 401 453,30
028
3 273 326,76
123 811,10
169 745,94
3 227 391,92
Celkem
34 688 119,56
123 811,10
169 745,94
34 642 184,72
V roce 2013 škola pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně
Kč 123 811,10 na další rozvoj činnosti školy.
Na základě příkazu ředitelky školy č. 1/2013 ze dne 8. 10. 2013 a „Plánu inventur na rok
2013“ proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013 v souladu
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a prováděcího předpisu
č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků. Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny
žádné rozdíly.
U rozbitého, nefunkčního majetku předložila inventarizační komise návrh s doporučením
vyřadit tento nefunkční majetek z účetního stavu a z operativní evidence. Odpis rozbitého,
nefunkčního majetku schválila ředitelka školy v plné výši.
14
9. Informace o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky
V roce 2013 byla v Základní škole Koryčanské Paseky provedena:


veřejnoprávní kontrola, kterou provedl zřizovatel Rožnov pod Radhoštěm. Kontrola
byla zaměřena na hospodaření s veřejnými finančními prostředky PO ve smyslu § 11
odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, dále zjištění přiměřenosti
a účinnosti systému finanční kontroly podle § 9 zákona 320/2001 Sb. o finanční
kontrole a zjištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví podle § 8 zákona
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Kontrola byla provedena dne 27. 8. 2013,
kontrolované období rok 2012. Veřejnoprávní kontrola neuložila žádná opatření
k nápravě podle § 18, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb..
V roce 2013 byla provedena na Základní škole Koryčanské Paseky inspekční činnost
podle § 174 odst. 2 písm. d/ a e/ zákona č. 561/20014. Kontrolní činnost provedla
Česká školní inspekce Zlínský inspektorát, Zlín ve dnech 20. – 22. února 2013.
Předmětem kontrolní činnosti byla:
 veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního
rozpočtu poskytnutých škole ze státního rozpočtu za rok 2012.
Kontrolovaným obdobím byl rok 2012 k datu kontroly
 státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků
při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských služeb a dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování
s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ školy /školského zařízení,
pro který školské zařízení zajišťuje služby. Kontrolovaným obdobím
pro státní kontrolu byl školní rok 2011/2012 do data kontroly.
Při kontrolní činnosti nebyly kontrolním orgánem zjištěny nedostatky, a z toho důvodu
nebylo požadováno přijetí opatření.
V roce 2013 byly provedeny další kontroly kontrolními a inspekčními orgány:


kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vsetín. Termín kontroly: 5. 6. 2013, kontrolované období leden 2011 až duben 2013
k 31. 5. 2013. Opatření k nápravě vůči kontrolované organizaci kontrolní orgán
neuložil.
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Kontrolu provedla OSSZ Vsetín. Termín kontroly: 15. 5. 2013,
kontrolované období od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2013. Opatření k nápravě vůči
kontrolované organizaci kontrolní orgán neuložil.
V roce 2013 kromě výše uvedených kontrol neproběhla žádná další kontrola kontrolními
a inspekčními orgány.
15
Poselství žáků pro budoucí generace
Každý rok sázíme na naší zahradě se všemi žáky a zaměstnanci školy strom s poselstvím.
Každý se může vyjádřit, jak se na naší škole cítí a co by chtěl budoucím generacím odkázat.
Všichni věří, že jednou naše vzkazy někdo objeví.
Poselství 5. třídy
Roku 1993 se vedle gymnázia objevila škola. No – spíš malá, nenápadná školička
obarvená do běla. Její ředitelkou se stala paní Lesáková. Do této školičky se začali přihlašovat
žáčci jenom s nejistým výrazem na tváři a hlavně s obavou, jaká bude. Později se stala
ředitelkou Radmila Máchová, která nás, páťáky, doprovázela už
od první třídy, čili od roku 2009. Nutno taky dodat, že se škola
„oblékla do nového oděvu“: zářila všemi barvami duhy. Paní
kuchařky nás každé všední poledne hostily skvělým jídlem. Paní
učitelky nás naučily hodně věcí do života. Nezapomeňme taky
na skvělé paní vychovatelky a samozřejmě na pana školníka.
Velký obdiv by měla mít i paní uklízečka.
Zkrátka se nám bude stýskat. Doufáme, že tahle škola bude ještě
dlouho sloužit.
Adéla Pašková a žáci 5. třídy
Poselství 4. třídy
V tomto školním roce jsme žáky 4. třídy.
Do „Sluníčkové školy“ chodíme s úsměvem. Je nás hodně,
ale máme se rádi.
Příští rok bude pro nás sice na této škole poslední, ale
budeme se do ní vracet za svými vzpomínkami, kamarády
a paními učitelkami.
Stromy, které sadíme, nám zkrášlují naši zahradu, v horku
pod nimi hledáme stín a osvěžení.
Co popřát těm, kteří náš dopis najdou a přečtou?
Buďte k sobě milí a ohleduplní, hodně si povídejte, hrajte a ve škole se snažte co nejvíce
naučit a starejte se o „NAŠI“ školičku.
Poselství 3. třídy
2
Prohlášení
S výroční zprávou o hospodaření školy za rok 2013 byli pracovníci školy seznámeni
na provozní poradě všech zaměstnanců školy
dne 2. 5. 2014.
Školská rada zkontrolovala účetní uzávěrku za rok 2013 a schválila její předloženou verzi
dne 4. 3. 2014.
Mgr. Radmila Máchová
ředitelka školy
Download

Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2013/2014