VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2013/14
Zpracovala Mgr. Blanka Reindlová
Projednala pedagogická rada dne 29.8. 2014
Schválila Školská rada dne 26.9.2014
2
OBSAH
1. Základní údaje o škole
5
1.1. Škola
5
1.2. Zřizovatel
5
1.3. Součásti školy
6
1.4. Údaje o školské radě
6
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
6
2.1. Vzdělávací programy
6
2.2. Zabezpečení provozu
6
3. Přehled pracovníků školy
8
3.1. Základní údaje o pracovnících školy
8
3.2. Údaje o pedagogických pracovnících
8
3.3. Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost - celkově (k 30.6.2014)
10
3.4. Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání
10
3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících
17
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
18
4.1. Zápis k povinné školní docházce
18
4.2. Výsledky přijímacího řízení
18
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
19
5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
19
5.2. Údaje o zameškaných hodinách
24
5.3. Údaje o integrovaných žácích
24
5.4. Účast žáků v okresních a krajských kolech olympiád
25
6. Charakteristika školy - organizace vzdělávání a výchovy
26
6.1. Školní vzdělávácí program - od 1.9.2007, upraven k 1.9.2010
26
6.2. Výuka cizích jazyků dle ročníků
26
6.3. Volitelné předměty
28
6.4. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy a žáky
mimořádně nadanými
29
6.5. Výuka českého jazyka pro žáky-cizince
29
6.6. Účast školy na testování žáků
29
6.7. Výchovné poradenství a prevence
30
6.8. Žákovský parlament
30
6.9. Spolupráce se studenty PF - fakultní škola
31
6.10. Zapojení do mezinárodní spolupráce
31
6.11. Další aktivity
37
6.12. Mimoškolní aktivity
49
7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další
kontrolní činnost
52
8. Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů
52
8.1. Pasch - viz. mezinárodní spolupráce
52
8.2. Projekt Škola mladých vynálezců
52
8.3. Učíme pro zítřek
53
8.4. Vánoční dílničky - viz. školní družina
53
8.5. Centrum volného času
53
8.6. Spokojený školák
54
3
8.7. Výuka českého jazyka pro cizince - viz. bod 6.5.
57
9. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnanců, dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
57
9.1. Oslavy stého výročí školní budovy v kostce
57
10. Údaje o školní družině
60
11. Základní údaje o hospodaření školy
63
12. Koncepční záměry a úkoly na další období
64
Závěrečná zpráva - příloha č. 1
71
4
1. Základní údaje o škole:
1.1 škola
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,
Liberec, Husova 142/44
Husova 142/44, Liberec V, 46001
příspěvková organizace
72741554
102241040
600080013
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
ředitel: Mgr. Blanka Reindlová
zástupce ředitele: Mgr. Iva Kutrová
tel.: 485441244
e-mail: [email protected]
[email protected] - ředitelka
www.zskola.cz
vedení školy
Kontakt
1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
Statutární město Liberec
Nám.Dr.E.Beneše 1 , Liberec
Kontakt
tel.: 485243111
fax:
e-mail:
1.3 součásti školy
Základní škola
Školní družina
Kapacita
500
140
Součást školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Školní družina
Počet tříd/
oddělení
10
8
6
Počet dětí/
žáků
291
202
140
5
Počet dětí/žáků
na třídu
29,1
25,25
23
1.4 Údaje o školské radě
3
Počet členů školské rady
Iva Kutrová
Předseda školské rady:
Kontakt
zástupci zřizovatele
Ing. Ondřej Červinka
zástupci pedagogického sboru
Mgr. Iva Kutrová
zástupci rodičů
Ing. Lenka Nevyhoštěná
Jednání školské rady
20.9.2013
5.2.2014
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
Zařazené třídy
ŠVP –ZV-ZŠ S RVJ, HUSOVA 142/44 – Č.J.29-8-07
1. – 9. ročník
2.2. Zabezpečení provozu
Budova školy oslavila letos sté narozeniny. Je vystavěna ve vilové čtvrti středu města.
Okolí umožňuje vycházky do okolí přehrady. Pozemek školy není rozsáhlý. Umožňuje
pouze pobyt žáků na hřišti s umělým povrchem a v koutku s hracími prvky.
Zásobování a přístup ke škole je umožněn vjezdem z křižovatky Klášterní - Husova do
zadního traktu budovy. Zajištění před vjížděním ostatních vozidel je prakticky
nemožné. Parkování v objektu je velmi omezené a je určeno zásadně pro
zaměstnance. V okolí je běžné parkování znemožněno parkovacími zónami pro
držitele karet. Neúnosná situace je v době konání školních akcí, jako jsou třídní
schůzky či přehlídky pro rodiče.
Vnější plášť volá po větší investici – nová fasáda. Vnitřek budovy je po kompletní
rekonstrukci vodoinstalačních rozvodů, výměně oken, dveří. Ve škole je kompletně
zajištěno pokrytí internetem.
6
Ve škole je 17 kmenových tříd, 9 odborných učeben, žákovská kuchyňka, aula,
prostory školní družiny, tělocvična, gymnastický sál, jídelna, kabinety a sklady.
Všechny kmenové i odborné učebny jsou vybaveny PC, dataprojektorem a
interaktivní tabulí.
Vzhledem k vysokému počtu hodin realizovaných v dělených skupinách je celkový
počet tříd nedostatečný. Odborné učebny jsou využívány i pro výuku jiných
předmětů, aula je využívána nejen jako prostor školní družiny, ale během dopoledne
slouží i k výuce, přestože její prostory nejsou pro výuku optimální. Optimalizaci
využívání celkových prostor školy je možné provést vestavbou v půdních prostorách a
úpravou některých učeben a dalších využívaných prostor. Tato investice by přinesla
zároveň možnosti na rozšíření kapacity školy o 120 žáků tedy 4 kmenové třídy.
Vyžaduje to však zajistit další zázemí jako jsou šatny, rozšíření jídelny a druhý sál
tělocvičny.
1 Odborné učebny:
Druh odborné
Maximální Z kapacitních důvodů
učebny
kapacita
využívána jako
kmenová učebna
(ano/ne)
Uč. Jazyků
18
Ne
Chemie
34
NE
Fyzika
PC
Uč.jazyků
Uč.jazyků
Přírod.
Uč.jazyků
Uč.jazyků
30
18
22
20
30
26
32
Poznámka
Bezpečnost plyn
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO v současné době
není KT
Počet tříd a jejich naplněnost ve školním roce (stav k 30. 6.)
7
500 10
291
29,1
tříd 2.
stupeň
počet ž. 2.
stupeň
průměr na
třídu
tříd. 1.
stupeň
počet ž. 1.
stupeň
průměr na
třídu
kap
acit
a
26
a
méně
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
8
6
2
3
1
6
0
0
0
0
202
25,3
3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
43
Počet učitelů ZŠ
33
Počet vychovatelů ŠD+CVČ
6+1
Počet správních zaměstnanců ZŠ
7
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé ZŠ)
Kvalifikační do 30-ti 31až 40 41 až 50
předpoklady let
let
let
Splňuje
Nesplňuje
51 až
důchodový Celkem
důchodový věk
věk
celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen
celk./žen
celk./žen
7/4
8/6
10/10
6/6
2/2
33/28
2/0
1/1
Pedagogičtí pracovníci (pouze vychovatelé ŠD a prac. CVČ)
Kvalifikační do 30-ti 31až 40 41 až 50
51 až
důchodový Celkem
předpoklady let
let
let
důchodový věk
věk
celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen
celk./žen
celk./žen
Splňuje
2/1
4/4
1/1
7/6
Nesplňuje
1/0
1/0
3.3. Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost –
celkově (k 30. 6. 2014)
8
Počet
(přepočtení na plně
zaměstnané)
34,24
Z toho bez
odborné
kvalifikace
2,63
Z toho specializované činnosti
výchovný poradce
školní metodik prevence
koordinátor školního vzdělávacího
programu
koordinátor informačních a
komunikačních technologií
koordinátor environmentální výchovy
Počet
(přepočtení
na plně
zaměstnané)
1
1
z toho bez
kvalifikace
0
1 bez Spec.S
2
0
1
1
2
2 bez Spec.S
Přehled aprobovanosti výuky
1. stupeň
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem 1.
stupeň
2. stupeň
Vyučované
předměty
Celkem
hodin v
týdnu
54
54
56
58
62
284
Ú
%
P
%
O
%
N
%
46
28
45
20
25
164
85,1
51,8
80,4
34,5
40,4
57,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
26
11
27
27
97
11,1
48,2
19,6
46,6
43,5
34,2
2
0
0
11
10
23
4,7
0
0
18,9
16,1
8,0
Celkem
hodin v
týdnu
Ú
%
P
%
O
%
N
%
9
Český jazyk
Cizí jazyk
Matematika
Dějepis
Zeměpis
Přírodopis
Chemie
Fyzika
Informatika
Občanská
výchova
Pracovní
činnosti
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova
Celkem 2.
stupeň
64
113
64
14
12
14
8
14
4
12
64
96
64
14
12
14
8
14
0
8
100
85
100
100
100
100
100
100
0
66,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,3
0
17
0
0
0
0
0
0
4
0
0
15
0
0
0
0
0
0
100
0
13
8
61,5
2
15,4 2
15,4
1
7,7
8
5
62,5 3
37,5 0
0
0
0
12
0
0
9
75
0
0
3
25
8
6
75
2
25
0
0
0
0
360
313
87
16
4,4
6
1,7
25
6,9
Vysvětlivky:
N – nevyhovující
Ú – úplná kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ i stupeň
školy i pro daný vyučovací předmět)
O - pouze odborná (učitel splňuje kvalifikaci pro daný předmět, ale nemá
kvalifikaci pro daný typ školy)
P – pedagogická kvalifikace (učitel splňuje kvalifikaci pro daný typ a
stupeň školy, ale nemá aprobaci na příslušný předmět)
3. 4. Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního
vzdělávání
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317)
V rámci tohoto vzdělávání byla stanovena potřeba školy dosáhnout plné odborné
kvalifikace podle ZPP u pracovního zařazení učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
Pí. Krejčová učitelka – krátkodobě zastupující v době nepřítomnosti Mgr. Junka
-
je studentkou 5. ročníku pedagog. fakulty příslušné aprobace
P. Konfršt učitel AJ, Inf, koordinátor ICT
- je studentem pedagog. fakulty, dokončuje studium
Studium pro asistenty pedagoga
10
V současné době škola má pracovníka na tomto pracovním zařazení:
Renata Straková úspěšně dokončila toto studium
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317)
Studium pro výchovné poradce
-
výchovná poradkyně úspěšně ukončila v červnu 2014 studium
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
-
ředitelka školy je absolventkou tohoto studia podle § 7 V317
Studium k výkonu specializovaných činností
Pracovníci pro výkon specializovaných činností, kteří absolvovali studium podle § 7
V317:
- koordinátor ŠVP - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a
vzdělávacích programů vyšších odborných škol,
Mgr. Iva Kutrová, Mgr. Miroslava Brejchová
Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon
specializovaných činností, kterými jsou:
a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií – nástup p.
Konfršt r. 2015/16 po dokončení studia
b) prevence sociálně patologických jevů – nástup p. Poplužníková r. 2015
V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných
vzdělávacích programů vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky
související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou
zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie
výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich
oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany
zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP.
11
Formy průběžného vzdělávání
-
škola preferuje systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu
přímo na pracovišti s docházkou lektorů na školu.
Byly uspořádány semináře pro všechny členy pedagogického sboru. Pozornost byla
věnována dvěma směry
1. Rozvoj psychologických dovedností a získání praktických zkušenosti pro práci
s dětmi. Jedná se o prohlubování schopnosti emočního vnímání a posilování
motivačních technik a metod kritického myšlení při výuce.
 Motivace
 Kritické myšlení
 Neurolingvistické programování
V rámci tohoto směru vzdělávání jsme pokračovali v projektu s firmou Aperta
Kromě vlastní účasti pedagogů na seminářích se všichni podíleli na tvorbě
Inspiromatu ( sborník nápadů pro práci s dětmi s ohledem na emoční inteligenci a
motivační techniky)
2. Digitální technologie – se stálou modernizací techniky umožňující učitelům i
žákům přístup k interaktivnímu vzdělávání je nutností vzdělávat stále
pedagogický sbor.
 Práce s tabletem
 Hlasovací systém SMART Respounse
 Elektronická třídní kniha
3. Ke společnému vzdělávání patří bezpochyby i vzdělávání v oblasti BOZ a první
pomoci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškoleni a seznamováni
s novinkami. Zásadní pozornost je věnována první pomoci a chování člověka
v krizových situacích.
 BOZ - p. Stejskal
 První pomoc – MUDr. Volková
-
dále umožňuje individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka
trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4
vyučovací hodiny.
12
Jméno, příjmení
Petra Štočková
Blanka Reindlová
Marta Hyšková
Vzdělávací akce
Anglický jazyk
I wish it could be Christmas OUP
every day
Teaching English: Upper
Primary III.
OUP
Metodický seminář pro
učitele AJ na 1.st.ZŠ
OUP
Šikana a její prevence
PhDr. Michal Kolář
Seznam se bezpečně
(prevence kyberšikany)
Krajský úřad Libereckého
kraje
Policie České republiky
PhDr. Kateřina Fořtová –
PPP Liberec
Krizová intervence
v prostředí škol
Renata Šebestová
Vzdělávací instituce
Gymnázium Dr. Randy
(akreditace MŠMT) ,
Swallow (Language
School)
Studium pro výchovné
poradce
DLL (metodické školení
NJ) modul 2
CDV TU Liberec
Den učitelů němčiny –
Deutschlehrertag
celodenní vzdělávací akcemetodika NJ, osvědčení o
účasti (akreditace MŠMT),
SGUN, 29. 3. 2014
Letní akademie (metodické
semináře NJ – 28 hodin)
18. – 22. 8. 2014, Hradec
Králové, SGUN (Spolek
germanistů a učitelů
němčiny ČR), osvědčení o
účasti na celotýdenní
vzdělávací akci – metodika
NJ, konverzace (akreditace
MŠMT)
Seminář NJ Interaktive
und motivierende Übungen
zum freien Sprechen
7. 2. 2014, místo konání ZŠ
Husova, organizováno
Goethe Institutem (Katrin
13
Goethe Institut (online +
prezenční fáze v Praze), 2.
pololetí školního roku
2013/14, osvědčení o
účasti (akreditace MŠMT)
Hirse)
Smartresponse – hlasovací
zařízení
Jaroslava Pastuchová
Hana Tonevová
Konference CLIL v Berlíně
Goethe institut
Zdokonalovací kurz AJ
ZŠ Husova
Tvořivě a kreativně –
Velikonoce , Vánoce
Galerie, Liberec
Hrací kostka ve školské
matematice
(CVLK - TUL – katedra
matematiky)
Prvouka činnostně v 1. třídě (Tvořivá škola, o. s.)
Kateřina Štěpánová
Petra Čejchanová
Tvořivé dílny inspirované
tradicemi našeho kraje –
Vánoce
Tvořivé dílny inspirované
tradicemi našeho kraje Jaro
Centrum ekologické
výchovy Divizna
Ivana Holasová
Jak učit matematice žáky
ve věku 10 – 16 let –
Matematika pro všechny
SUMA JČMF (akreditace
MŠMT)
Pavlína Veselková
Zdokonalovací kurz
anglického jazyka
Jak vést reedukační
skupiny na ZŠ pro
integrované dítě se SPUCH
ZŠ Husova
Metodika efektivního
zapojení interaktivní tabule
do výuky
AV Media
Jazykový kurz Intensiv 2 –
Sprache und Kultur
Goethe-institut München
SNB12_skoleni
ZŠ 5.května
Anna Jassová
Eva Kučerová
Miroslava Brejchová
Šárka Irová
Tradice z našeho kraje –
vánoční tvoření
14
DYS centrum Praha
Tradice z našeho kraje –
jarní inspirace
Prvouka činnostně v 1.
ročníku
Zdokonalovací kurz
německého jazyka
Renata Straková
„Učíme pro zítřek“
Pedagogická asistence
Petra Fontanová
„Učíme pro zítřek“
Aj
Anglický jazyk
Běžecké lyžování
Libor Junek
Zuzana Poplužníková
Oxford Teachers´Academy
Course – Teaching English
to Teenagers
Christmas games for young
learners
Šikana a její prevence
Alena Muráňová
Seznam se bezpečně
(prevence kyberšikany)
Interaktive und
motivierende Übungen
zum freien Sprechen
Beste Freunde
Jaroslav Vyskočil
Jak věci fungují?
ZŠ Husova
Aperta Liberec
NIDV Liberec, akreditace
MŠMT
Aperta Liberec
Husova Liberec
Holmes College
Melbourne
Semináře – Technika běhu
Babice u Prahy, Oxford
Publishing (týdenní
seminář)
Gareth Davis, Oxford
Publishing
Dr. Kolář
Krajský úřad libereckého
kraje
Policie České republiky
Goethe-Institut (Katrin
Hirse)
Nakladatelství Hueber (p.
Müllerová)
Katedra fyziky, TUL,
akreditace MŠMT
Měření fyzikálních veličin
Katedra fyziky, TUL,
Akreditace MŠMT
Duševní vlastnictví
Úřad průmyslového
vlastnictví, Praha
certifikát
Věda není žádná věda
Ledeč nad Sázavou,
konference
Smart Klub – podpora
Česká Kamenice,
15
Martina Kotrmanová
Jana Martinovská
Iva Kutrová
interaktivní výuky
konference, akreditace
MŠMT
Teorie a praxe badatelsky
orientovaného vyučování
KPP, TUL
Studium – Teorie
UHK, Přírodovědecká
vzdělávání ve fyzice
fakulta
I wish it could be Christmas OUP
every day
Teaching English: Upper
Primary III.
OUP
Metodický seminář pro
učitele AJ na 1.st.ZŠ
OUP
I wish it could be Christmas OUP
every day
Teaching English: Upper
Primary III.
OUP
Metodický seminář pro
učitele AJ na 1.st.ZŠ
OUP
Krizová intervence
v prostředí škol
dvoudenní kurs o
provádění a vyhodnocování
vzájemných hospitací v NJ
– „Unterrichtbeobachtung
und kollegiale Beratung „ –
14. a 15. 11. 2013
PhDr. Kateřina Fořtová –
PPP Liberec
Goethe-Institut Praha –
Seminář k učebnici „Beste
Freunde“ – květen 2014
nakladatelství Hueber
„Výuka gramatiky
v hodinách NJ“
Goethe-Institut Praha –
jednodenní kurs
Semináře k učebnici NJ
„Wir Neu“
k učebnici RJ NJ
„Klassnye druzya“
nakladatelství Klett
Hana Červinková
Smart responce
AV Media
Jitka Špidlová
„Unterrichtbeobachtung
und kollegiale Beratung „–
Goethe Institut
Dagmar Wentzettlová
16
vzájemné hospitace hodin
NJ, navazující dvoudenní
kurs o provádění a
vyhodnocování vzájemných
hospitací v NJ
AV Media
Smartresponse –
hlasovací zařízení
Konference CLIL v Berlíně
Goethe Institut
Fokus Grundschule –
úvodní seminář do ročního
projektu Fokus
Grundschule
Goethe Institut
Seminář Erasmus plus
Metodický seminář Beste
Freunde –
Fokus Grundschule –
dvoutýdenní seminář v
Drážďanech k moderní
metodice a výuce
německého jazyku na ZŠ
Eva Jarošová
DZS Praha
nakladatelství Hueber
Goethe Institut
Tradice z našeho kraje –
vánoční tvoření
Uvádí se počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF
kdykoli v průběhu šk. roku
Počet nových absolventů po
Odchod učitelů ze školy do 3 let
ukončení PF
praxe
1
1
Absolvent PF odešel ve zkušební době na vlastní žádost – důvod nabídka práce
v jiném oboru
3.5. Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
2
Funkce
Hospodářka,
admistrat.prac.
17
Úvazek
Stupeň vzdělání
1,5
USO
1
Školník
1,0
SOU
5
Uklízečky
3,6
ZŠ
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do
středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Zápis proběhl dne 24.ledna 2014. Dostavilo se celkem 125 dětí.
počet prvních tříd počet dětí přijatých
do prvních tříd
2
z toho počet dětí po
odkladu
počet odkladů pro
šk. r. 2014/15
5
7
60
Komentář: Do prvních tříd bylo po zápisu přijato 56 žáků následně po uvolnění
kapacity odchodem žáků z pátých tříd na víceletá gymnázia bylo vyhověno 4 dalším
žádostem o přijetí
4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
ze sedmého ročníku
gymnázia zříz. krajem
4
3
soukromá gymnázia
2
0
církevní gymnázia
0
0
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,
z devátých ročníků přijato:
18
gymnázia
obchodní
akademie
16
2
zdravotní průmyslové
školy
školy
2
19
umělecké
střední
školy
střední
odb.učiliště
celkem
2
1
42
ostatní
střední
školy
střední
odb.učiliště
celkem
1
0
1
c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
akademie
0
0
zdravotní průmyslové
školy
školy
0
0
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou
zkouškou přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
0
0
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
43
9
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu - I. pololetí
1. stupeň
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
Počet
Prospělo
žáků
29
30
28
26
0
0
0
0
Prospělo
s vyzn.
Neprospělo
29
30
28
26
0
0
0
0
19
Žáci s
Nehodnoceno
dostatečnou
0
0
0
0
0
0
0
0
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
30
30
30
29
30
28
1
0
2
2
6
5
29
30
28
27
24
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
290
16
274
0
0
0
Počet
žáků
Prospělo
Prospělo
s vyzn.
Neprospělo
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
28
27
25
25
27
26
23
20
13
5
16
16
13
4
13
12
15
22
9
9
14
22
10
8
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
7
19
7
3
6
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
201
92
109
0
57
0
Počet
žáků
Prospělo
Prospělo
s vyzn.
Neprospělo
Žáci s
dostatečnou
Nehodnoceno
1. stupeň
290
16
274
0
0
0
2. stupeň
201
92
109
0
57
0
Celkem
491
108
383
0
57
0
2.stupeň
Třída
Žáci s
Nehodnoceno
dostatečnou
Celkový přehled
Přehled o prospěchu - II. pololetí
1. stupeň
20
Třída
Počet
Prospělo
žáků
Prospělo
s vyzn.
Neprospělo
Žáci s
Nehodnoceno
dostatečnou
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
29
30
28
26
30
29
30
27
30
28
0
0
0
0
0
1
0
1
7
7
29
30
28
26
30
28
30
26
23
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
287
16
271
0
0
0
Počet
žáků
Prospělo
Prospělo
s vyzn.
Neprospělo
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
28
27
25
25
27
26
23
20
11
9
16
16
12
8
16
16
17
18
9
9
15
18
7
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
13
8
5
19
15
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
201
104
97
0
72
0
Počet
žáků
Prospělo
Prospělo
s vyzn.
Neprospělo
Žáci s
dostatečnou
Nehodnoceno
1. stupeň
287
16
271
0
0
0
2. stupeň
201
104
97
0
72
0
Celkem
488
120
368
0
72
0
2.stupeň
Třída
Žáci s
Nehodnoceno
dostatečnou
Celkový přehled
Přehled o chování – I. pololetí
21
1. stupeň
Počet
žáků
Pochvala
Třídní
nap.
Třídní
důtka
Důtka
ŘŠ
1.A
29
0
0
0
0
0
0
1.B
30
0
0
0
0
0
0
2.A
28
0
0
0
0
0
0
2.B
26
0
0
0
0
0
0
3.A
30
0
0
0
0
0
0
3.B
30
0
0
0
0
0
0
4.A
30
0
0
0
0
0
0
4.B
29
0
0
0
0
0
0
5.A
30
0
5
1
0
0
0
5.B
28
0
0
0
0
0
0
Celkem
290
0
5
1
0
0
0
Třída
Počet
žáků
Pochvala
Třídní
nap.
Třídní
důtka
Důtka
ŘŠ
6.A
28
0
5
1
0
1
0
6.B
27
0
1
0
0
0
0
7.A
25
0
7
2
0
0
0
7.B
25
0
7
4
1
0
0
8.A
27
0
0
0
0
0
0
8.B
26
2
3
0
0
0
0
9.A
23
10
1
0
0
0
0
9.B
20
4
4
1
0
0
0
Celkem
201
16
28
8
1
1
0
Třída
Celkový přehled
22
2. stupeň 3. stupeň
2. stupeň 3. stupeň
Třída
Počet
žáků
Pochvala
Třídní
nap.
Třídní
důtka
Důtka
ŘŠ
1. stupeň
290
0
5
1
0
0
0
2. stupeň
201
16
28
8
1
1
0
Celkem
491
16
33
9
1
1
0
2. stupeň 3. stupeň
Přehled o chování – II. pololetí
Počet
žáků
Pochvala
Třídní
nap.
Třídní
důtka
Důtka
ŘŠ
1.A
29
0
0
0
0
0
0
1.B
30
0
0
0
0
0
0
2.A
28
0
0
0
0
0
0
2.B
26
0
0
0
0
0
0
3.A
30
3
0
0
0
0
0
3.B
29
4
1
0
0
0
0
4.A
30
8
0
0
0
0
0
4.B
27
0
0
0
0
0
0
5.A
30
2
10
1
0
0
0
5.B
28
2
1
0
0
0
0
Celkem
287
19
12
1
0
0
0
Třída
Počet
žáků
Pochvala
Třídní
nap.
Třídní
důtka
Důtka
ŘŠ
6.A
28
3
7
4
1
0
0
6.B
27
2
1
0
0
0
0
7.A
25
2
4
1
0
0
0
7.B
25
2
10
4
0
0
0
8.A
27
5
2
1
0
0
0
8.B
26
5
5
0
0
0
0
9.A
23
7
5
0
2
0
0
9.B
20
6
1
1
1
0
0
Celkem
201
32
35
11
4
0
0
Třída
23
2. stupeň 3. stupeň
2. stupeň 3. stupeň
Celkový přehled
Třída
Počet
žáků
Pochvala
Třídní
nap.
Třídní
důtka
Důtka
ŘŠ
1. stupeň
287
19
12
1
0
0
0
2. stupeň
201
32
35
11
4
0
0
Celkem
488
51
47
12
4
0
0
2. stupeň 3. stupeň
5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Počet
omluvených
hodin
Počet
Počet
omluvených neomluvených
hodin na žáka
hodin
Počet
neomluvených
hodin na žáka
1. pololetí
17682
36,01
0
0
2. pololetí
25843
52,96
1
0,002
Celkem
43525
88,97
1
0,002
5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Počet žáků
Sluchové postižení
0
Zrakové postižení
0
S vadami řeči
0
Tělesné postižení
0
S kombinací postižení
0
S vývojovými poruchami učení
8
Autisté
1
Celkem
9
24
Komentář:
Na integrované žáky zpracovávají učitelé individuální vzdělávací plány, které
výchovný poradce předkládá ke kontrole .
5.4 Účast žáků v okresních a krajských kolech olympiád
Zeměpisná olympiáda:
Okresní kolo:
2.místo: Vilém Horák (6.B)
2. místo: Marián Jerinić (7.A)
Krajské kolo:
2.místo: Vilém Horák (6.B)
2. místo: Marián Jerinić (7.A)
Pythágoriáda:
Okresní kolo:
1. – 4. místo: Zuzana Menzelová (6.A)
Biologická olympiáda:
Okresní kolo:
kategorie D: 3 účastníci (6AB)
kategorie C: 3účastníci (9A, 8B)
Olympiáda v anglickém jazyce :
Okresní kolo:
1. místo: Deniz Ali Kayalibay (6.A)
Olympiáda v německém jazyce :
Okresní kolo, (kategorie IA):
1. místo: Nikol Nováková, 6. B
2. místo: Polina Sanočkina, 7. A
3. místo: Jan Jurášek, 6. B
(kategorie IIA):
3. místo: Markéta Zahradníková, 9. B
5. místo: Kateřina Hellmichová, 9. A
Celostátní kolo,
(kategorie II C):
Martin Stárek, 8. B (krajské kolo se nekonalo, postup přímo do celostátního kola)
Výsledky olympiády v českém jazyce
25
Okresní kolo:
5. – 6. místo: Natálie Kočí
7. – 8. místo: Markéta Zahradníková
Astronomická olympiáda:
Krajské kolo:
2. místo: Adéla Karlová (GH)
3. – 4. místo: Filip Ditrich (GH), Matěj Šťovíček (GH)
5. místo: Matěj Cerman (GH), Martin Stárek (EF)
6. Charakteristika školy- organizace vzdělávání a výchovy
6.1.
Školní vzdělávací program – od 1.9.2007, upraven k 1.9.2010
Vychází z RVP, disponibilní hodiny jsou věnovány rozšířené výuce cizích
jazyků. V rámci devítileté školní docházky se všechny děti naučí dva cizí jazyky
v úrovni ER – A2 –B1, ŠVP klade důraz i na přírodovědné předměty – jejich
pochopení, logickou stavbu a průřezovou.
6.2. Výuka cizích jazyků dle ročníků
V přehledné tabulce je zachycen počet žáků učící se daný cizí jazyk
v jednotlivých ročních k 30.6.2014.
Hodinové dotace jsou dány ŠVP. Druhý cizí jazyk je koncipován v rozsahu
počtu hodin tak, aby žák postupně srovnal jazykové kompetence.
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
8.r
9.r
celkem
AJ
29
28
30
30
30
55
50
53
43
348
NJ
30
26
29
27
28
55
37
42
31
305
FJ
0
0
0
0
0
0
13
11
12
36
26
Dvojjazyčná výuka
Ve všech třídách byla využívána metoda podporovaná Evropskou komisí –
CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jedná se o třídy jak
s anglickým, tak s německým jazykem. Metoda CLIL využívá těchto
didaktických zásad:
1) Zavedení ŠVP do praxe umožňuje začlenění cizích jazyků i do nejazykových
předmětů na základě obsahu, nikoliv podle jazykových požadavků.
2) CLIL odkazuje na situace, kdy předmět nebo jeho část je vyučována v cizím
jazyce. Tento proces sleduje dva cíle - osvojení si obsahu vyučovaného a
simultánně s tím osvojení si jazyka potřebného v daném tématickém celku.
3) Dalším přínosem je „ušetření času“. Žáci jsou vystavováni práci s jazykem ,aniž
by bylo zapotřebí samostatných jazykových hodin. Nemusí tedy nutně ovlivnit
hodinové dotace.
4) Velikou výhodou je motivační složka celého procesu. Žáci se neučí jazyk pro
jazyk samotný – vidí smysluplné využití práce s ním. Nepřímo se naučí
spoustu užitečných obratů a frází, se kterými budou moci v budoucnu
pracovat.
5) Projekt je významně obohacen účastí rodilého mluvčího v nejazykových
hodinách až 4-8 hod. týdně v některých třídách. Jedná se o rozšíření metody
CLIL. Žáci podvědomě vnímají instrukce a příkazy v cizím jazyce, rozumí jim a
současně upevňují fonetické návyky prostřednictvím přímého vnímání správné
výslovnosti rodilým mluvčím. „Naposlouchají cizí jazyk.“
Výhodnou celého projektu je u nižších ročníků věk žáků; v tomto období jsou
schopni plynule přecházet v jednotlivých hodinách do jazykových chvilek.
Nestydí se jazyk používat i s minimem jazykových prostředků.
Ověřování probíhá od roku 2008, záběr postupně rozšiřujeme.
Po celkové
analýze v loňském školním roce jsme se vydali cestou celoplošného zařazování
CLIL do výuky. Dotace v nejazykových předmětech je nejvyšší v nižších
ročnících a následně v těch nejvyšších. Do odborných předmětů jsou kromě
českého plně kvalifikovaného učitele implementováni rodilí mluvčí, kteří vždy
27
se skupinou žáků realizují aktivní prvky vzdělávání vedoucí k získávání
klíčových kompetencí – cizí jazyk – odbornost
Zvoleným jazykem byl jazyk anglický a německý. Nejčastěji byl anglický
a německý jazyk zařazován do hodin matematiky, prvouky a tělesné výchovy.
Na druhém stupni se objevil cizí jazyk především v přírodovědných, ale i
společensko-vědních oborech.
Žáci absolvovali v průběhu roku několik
projektů zaměřených na výuku jazyků. V průběhu celého roku měli možnost
pracovat s anglickými či německými písničkami, pohádkami, příběhy a říkadly.
Vzhledem k pokročilosti cizojazyčných dovedností žáků byla v letošním
školním roce věnována jedna hodina z dotované vyučovací dotace cizího jazyka
konverzaci s rodilým mluvčím. Došlo k těsné spolupráci mezi vyučujícím
pedagogem a rodilým mluvčím, která se osvědčila a budeme v tomto trendu
pokračovat i v následujících letech.
6.3.
Volitelné předměty
ŠVP vychází se zařazení většiny disponibilních hodin pro výuku cizích jazyků,
je specifický od většiny základních škol a typické volitelné předměty
nezahrnuje. Výběr spočívá ve volbě cizího jazyka a to prvního jazyka pro 1.-9.
třídu (AJ nebo NJ) a druhého jazyka pro 6.-9. roč.( nabízeno 5 cizích jazyků).
Dále škola poskytuje možnost ve výběru tématu pracovních činností
v 9.ročníku.
6.4.
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými
problémy a žáky mimořádně nadanými
Evidováno osm žáků se specifickými poruchami učení, pro které jsou
vytvořeny individuální studijní plány, jsou zohledněny jejich potřeby a
možnosti. U těchto žáků probíhá reedukace, zejména v českém jazyce.
Do vzdělávání jsou zapojeni i žáci jiné státní příslušnosti s nedostatečnou
znalostí českého jazyka. Škola pro všechny tyto děti připravuje individuální
vzdělávací program ve všech předmětech tak, aby byly respektovány jejich
28
možnosti a jejich pokrok ve vývoji porozumění vyučovanému jazyku. Práce
s těmito žáky je hodnocena ČŠI jako nadstandardní.
6.5.
Výuka českého jazyka pro žáky-cizince
Od ledna 2013 do prosince 2014 probíhal jeden z dalších projektů naší školy
pro „Výuku českého jazyka pro žáky-cizince – pro třetí země“ s dotací 70
vyučovacích hodin v dvouhodinových a tříhodinových blocích týdně. Šlo o žáky
z jiných základních škol Liberce – 1., 6. a 8. ročníků. Cílem těchto vyučovacích
hodin bylo naučit žáky s nulovou znalostí českého jazyka – porozumět,
reagovat a osvojit si základní slovní zásobu českého jazyka s následným
nácvikem hovorových dovedností v češtině pro běžnou komunikaci. Využili
jsme především audioorální metody nácviku českého jazyka jako mateřského
– tedy poslechové, obrázkové a hovorové hry, rozhovory. U starších žáků jsme
procvičovali také čtení s porozuměním a orientaci v textu. Zaměřili jsme se
také na pravopis českého jazyka.
Současně také stále pracujeme s našimi žáky-cizinci, kteří jsou již plně
začleněni do našeho vzdělávacího systému. Pravidelně konzultujeme společně
jejich vzdělávací výsledky a pomáháme jim, pokud to potřebují. Dovedou již
velmi dobře komunikovat v češtině nejen s kamarády, ale i s učiteli, poradí si s
českou gramatikou a pravopisem.
I v ostatních předmětech jsou jejich znalosti, vyjadřované v českém jazyce,
plnohodnotné s českými žáky. To znamená, že se tyto žáky-cizince (na naší ZŠ
s RVJ Liberec, Husova) - podařilo úspěšně integrovat do výuky v české škole.
6.6. Účast školy na testování žáků
Ve školním roce 2013/2014 proběhla dvě testování znalostí a kompetencí žáků
devátých (Stonožka) a osmých tříd (Modul A). V devátém ročníku byli žáci
testováni v českém jazyce, matematice, obecných studijních předpokladech a
cizích jazycích. Testování probíhalo online a zúčastnilo se ho 35 žáků.
V osmém ročníku byly simulovány zkoušky na střední školu v českém jazyce,
matematice a obecných studijních předpokladech. Tohoto testování se
zúčastnilo 52 žáků. Obě testování byla organizována ve spolupráci se
společností Scio.
29
6.7.
Výchovné poradenství a prevence
V tomto školním roce bylo PPP Liberec vyšetřeno patnáct žáků, PPP Jablonec
nad Nisou jeden žák a PPP Turnov jeden žák. Osm žáků má doporučený
individuální vzdělávací plán.
Většinou byly děti vyšetřeny na základě
vzájemné dohody školy a zákonných zástupců. Reedukace probíhala na
základě doporučení pedagogicko-psychologických poraden. Velkou pomocí
v tomto školním roce byly pedagogům speciální pedagožka Mgr. Eva
Dousková, která pomáhala zpracovávat individuální vzdělávací plány,
v některých případech vedla reedukaci, na žádost třídních učitelek z prvního
stupně a po dohodě se zákonnými zástupci zajišťovala depistáž žáků.
Kromě diagnostické činnosti byla v letošním školním roce opět plně
využívána poradenská činnost PPP Liberec pro vycházející žáky devátých tříd.
Tato aktivita PPP, kdy veškeré informace pro nastávající absolventy jsou jim
zprostředkovány přes školní výchovné poradce, je nedocenitelná a PPP za ni
patří velký dík.
V letošním školním roce pomohla nejen PPP, ale i Úřad práce Libereckého
kraje, který uskutečnil seminář pro žáky 9. tříd na téma Má budoucí profese.
Žáci osmých tříd se účastnili projektu Volím správnou kariéru. Každý žák měl
možnost získat na základě profesního šetření pro volbu povolání programem
COMDI získat doporučení profesí a středních škol, kam by se mohl po
dokončení povinné školní docházky ubírat. Testy vyhodnocují profes. kariéroví
poradci.
6.8. Žákovský parlament
Ve školním roce 2013/14 již žákovský parlament plně fungoval. Zástupci
jednotlivých ročníků (od 5. do 9. ročníku) se scházeli každých 14 dní v pondělí
od 7. hodin ráno. Pokud bylo třeba i častěji. Na schůzkách pravidelně řešili a
diskutovali problémy svých spolužáků a snažili se najít jejich řešení.
Komunikovali s vedením školy a prezentovali názory žáků na aktuální
30
problémy. Zároveň s tím připravovali pro své spolužáky (ale i pro žáky 1.
stupně) spoustu akcí, kterými se snažili oživit průběh školní docházky. Mezi
nejzdařilejší můžeme zařadit soutěž „Husovka má talent“, nebo Valentýnskou
poštu či školní diskotéku a čarodějnice. Členové žákovského parlamentu se
také výrazně podíleli na přípravě a organizaci školní akademie, konané u
příležitosti 100. výročí školy. V závěru roku se vybraní zástupci žákovského
parlamentu zúčastnili setkání žákovských parlamentů, které se konalo 4. 6.
2014 v Raspenavě a zúčastnilo se ho přes 60 žáků ze 13 škol Libereckého kraje.
Naši zástupci úspěšně prezentovali činnost našeho žákovského parlamentu a
načerpali spoustu nových nápadů. Poslední aktivitou žákovského parlamentu
bylo představení činnosti žákovského parlamentu žákům 4. ročníků, ze kterých
se na začátku příštího roku budou volit noví zástupci.
6.9.
Spolupráce se studenty PF-fakultní škola
Spolupráce probíhá řadu let. Pro administrativní neshody s vedením fakulty
byly praxe studentů domlouvány individuálně, vždy ale s maximální ochotou
studentům vyjít vstříc.
6.10. Zapojení do mezinárodní spolupráce
V rámci partnerství školy se SRN prostřednictvím Goethe-Institutu (PASCH)
proběhly v tomto školním roce tyto akce:
PASCH-Tag
6. 11. 2013 proběhl již tradičně den zaměřený na německý jazyk – tzv. PASCHTag. V rámci tohoto dne mohli žáci shlédnout dvě filmová představení – pro
mladší děti (7 – 10 let) jsme vybrali pohádku „ Der gestiefelte Kater“ (Kocour
v botách) s českými titulky, starší žáci mohli navštívit film „Kebab Connection“
taktéž s českými titulky, zaměřený zejména na poznávání německých reálií –
aktuální problematika přistěhovalců podaná formou vhodnou právě pro tuto
věkovou kategorii.
31
V rámci tohoto dne zároveň proběhl výtvarný workshop pro žáky 7. – 9. tříd a
pro žáky prvního stupně. Žáci naší školy přenášeli vlastní fantazii do kreseb a
koláží, které si pak mohli v následujících 14 dnech prohlédnout návštěvníci
obchodního centra Forum. Jako inspirace jim sloužila putovní výstava Goethe
Institutu zaměřená na témata, která se dotýkají dnešní mládeže, tedy např.
láska, přátelství, cestování, životní prostředí, ale i strach, či protiklady dívky a
chlapci nebo příroda versus člověk. Všechna díla byla velmi vydařená. Bohužel
naši žáci nespadali do věkové kategorie, kterou vymezil Goethe Institut pro
účast v soutěži spojené právě s touto putovní výstavou. Některé výtvory by
totiž jistě získali uznání odborné poroty.
CLIL (Content and Language Integrated Learning) –
Conference CLIL v Berlíně
V týdnu od 19. – 25. 1. 2014 se naše škola prostřednictvím Mgr. Jaroslavy
Pastuchové a Mgr. Jitky Špidlové opět zúčastnila konference PASCH škol z
regionu střední a východní Evropy v Berlíně. Setkání organizoval Goethe
Institut, tématem konference bylo využití metody CLIL. Jednotliví delegáti
představili nejen svoji dosavadní činnost v dané problematice, ale pracovali i
na nových konkrétních projektech či aktivitách, které budou moci realizovat na
svých školách. Součástí konference byla vedle teoretických seminářů i
hospitace na školách, na kterých probíhá výuka CLIL pro německé žáky v
anglickém jazyce. Vypracované CLIL-aktivity byly konzultovány s odborníky
z Berlína a v příštím roce bude naše škola usilovat o získání tzv. CLILCoachingu přímo u nás na škole. Jedná se o intenzivnější a osobnější
spolupráci s lektory CLIL, kteří přímo na škole pracují s učitelem na přípravě
této konkrétní aktivity, provádí hospitace a následně pomáhají s případnými
úpravami tak, aby realizovaná aktivita byla co nejlépe připravená k dalšímu
využití.
Testy FIT in DEUTSCH 1 a FIT in Deutsch 2 – testování Goethe-Institutu
se letos zúčastnilo 39 žáků (15 žáků z 6. – 7. tříd a 24 žáků z 8. a 9. tříd).
Všichni získali certifikát Fit in Deutsch 1 (6. – 7. třída) nebo Fit in Deutsch 2
(8. – 9. třída), který odpovídá jazykové úrovni A1, resp. A2 podle evropského
32
referenčního rámce. Intenzivní přípravou v rámci výuky NJ plní pedagogové
naší školy jeden z hlavních úkolů vyplývající ze smlouvy se SRN o metodické
pomoci a šíření motivace k výuce německého jazyka na školách v České
republice v rámci spolupráce PASCH.
Podpis nových smluv mezi PASCH školami a Goethe Institutem
Ve dnech 26. 2. – 1. 3. proběhlo ve Varšavě setkání ředitelů a PASCH
koordinátorů (učitelů němčiny) z PASCH škol celého regionu střední a
východní Evropy se zástupci Goethe Institutu. V rámci tohoto pracovního
setkání, které bylo zaměřeno na PR školy nejen v rámci PASCH, byly na
německém velvyslanectví slavnostně podepsány nové dohody o spolupráci
mezi jednotlivými PASCH školami a příslušnými Goethe Instituty s platností
do února 2017.
Filmování – spolupráce s GI na novém vzdělávacím projektu
Naše škola patří v celosvětovém měřítku k těm nemnoha školám, které nabízejí
výuku německého jazyka v raném věku, tedy již od první třídy na prvním
stupni. Goethe Institut pracuje na nové řadě metodických materiálů, které
slouží pro studium budoucích učitelů či jako nástroj pro další vzdělávání. Pro
tuto metodickou řadu vznikají na celém světě krátké video ukázky výuky, které
jsou pak v rámci studia sledovány a rozebírány. Naše škola byla oslovena
v souvislosti s natáčením výuky německého jazyka právě na prvním stupni. I
když učitelé neměli možnost vybírat si, co se žáky předvedou (příprava na
hodinu byla předem jasně stanovena autory), byli ochotni se do tohoto
projektu společně s žáky naší školy a se souhlasem jejich rodičů zapojit.
Natáčení probíhalo 18. 10. 2013, natáčely se 4 vyučovací hodiny (Mgr. D.
Weinzettlová s 1. B, Mgr. R. Šebestová s 2. B, Mgr. A. Muráňová se 3. B a Mgr.
R. Šebestová se 4. B). Každá hodina byla zaměřena na jiný aspekt výuky cizích
jazyků, cílem nebylo natočení celé hodiny jako takové, ale zaměření se na
některé konkrétní metodické postupy či strategie výuky:
V 1. třídě se vyučující musela zaměřit na nápodobu, opakování, reakci na
pokyny, využití pohybových aktivit – tzv. TPR (pojem z anglické metodiky). Ve
2. třídě byla výuka zaměřena na vyprávění pohádky s tím, že dětem pomáhalo
k porozumění nejen využití obrázků, ale i mimika a gesta vyučující – tzv.
33
narativní přístup. Děti pak samy zjednodušenou verzi pohádky zahrály. Ve 3.
třídě se vyučující zaměřila na fonetický aspekt výuky a kreativní tvorbu
básniček. 4. třída předvedla práci ve skupinách, schopnost spolupracovat a
prezentovat.
DVPP – metodická pomoc učitelům německého jazyka v kraji
Výjezdy 1. stupně do Německa
V předvánoční době se zúčastnili žáci 2. B, 3. B a 5. B zájezdu do německého
města Görlitz. Navštívili Muzeum hraček a adventní trhy na náměstí.
V květnu žáci 3. – 5. tříd navštívili Saurienpark v Kleinwelce. Děti se mohly
procházet mezi modely dinosaurů v životní velikosti, poznaly život pravěkých
lidí, zahrály si na archeology, zdolávaly různé překážky a hledaly cestu
v rozsáhlém bludišti.
Koncem června vyjeli vlakem žáci 2. B a 3. B do zooparku v Zittau. Vstupenka
pro děti byla zdarma, protože byla odměnou za účast ve výtvarné soutěži,
kterou zoopark uspořádal. Po zooparku děti plnily úkoly na pracovní listy, ve
kterých využily získané znalosti a dovednosti z učiva prvouky, matematiky a
německého jazyka.
Při těchto výjezdech si žáci mohli vyzkoušet své znalosti německého jazyka,
který použili v reálných situacích při nakupování suvenýrů nebo občerstvení.
Výjezdy 2. stupně do Německa
Vánoční trhy – Dresden (2. stupeň)
V letošním roce jsme 13. prosince uskutečnili předvánoční výjezd do Drážďan.
Jazykově zaměřeného výletu se zúčastnili žáci z druhého stupně. Kromě krátké
prohlídky města a návštěvy vánočních trhů měli žáci za úkol splnit zadané
úkoly – náročnost úkolů odpovídala různým úrovním znalostí žáků. Cílem bylo
využití německého jazyka v praxi a poznávání reálií Německa.
Spolupráce se zahraničními partnerskými školami
34
Naše škola dlouhodobě spolupracuje se školami ve švýcarském Mosnang (od
roku 1995), v dánském Haderslev (od roku 2002) a v německém Augsburgu
(od roku 2007). Při pravidelném setkávání žáků a učitelů formou recipročních
výměn je vždy řešen projekt, jehož téma je zajímavé pro obě zúčastněné strany
a je řešen v dvojjazyčných skupinách výhradně v německém jazyce. Tato
spolupráce je nezastupitelnou součástí výuky německého jazyka.
Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily významné výjezdy:
 Hadersleben – DK,
 Kleinwelka – D,
Již tradičně si v červnu žáci 1. stupně zaslouženě užili návštěvu dětského ráje
v malém německém městečku Kleinwelka. Společně obdivovali obří dinosaury,
sledovali scény našich prapředků, bloudili v bludišti. Všichni se dokonale
vyřádili a zároveň procvičili němčinu.
 Návštěva žáků a pedagogů partnerské školy Deutsche Schule
z dánského Hadersleben
Jednou z našich partnerských škol je německá škola v dánském městě
Hadersleben. Naše spolupráce a přátelství trvá již řadu let. Výměnné pobyty se
uskutečňují pravidelně každým rokem. Výjezd stávajících sedmých tříd proběhl
v týdnu od 22. – 27. září 2013, ubytování poskytly rodiny dánských dětí. Děti
navštívily Legolend, Danfoss Universe – tématický park zaměřený na přírodní
vědy, podívaly se k moři na ostrov Rome, dále si prohlédly muzeum Vikingů a
poznaly městečko Hadersleben.
Ve dnech 18. – 23. května 2014 byl pro naše dánské přátele připraven výměnný
pobyt u nás v Liberci. Dny byly naplněny bohatým programem. Naši přátelé
v doprovodu českých žáků navštívili hlavní město Praha, Harrachov, Muzeum
skla, Hruboskalsko, IQ Landii a Ještěd v Liberci. Jejich pobytem se završila
dlouhodobá spolupráce v rámci sedmých tříd partnerských škol.
 Švýcarsko
35
V rámci reciproční výměny naši školu navštívili ve dnech 4. 6. – 8. 6. žáci
partnerské školy ze švýcarského Mosnangu, nacházejícího se v kantonu St.
Gallen.
Během pestrého programu absolvovali celodenní výlet do Prahy, kde
obdivovali krásu historických památek. Velkým zážitkem pro ně byla návštěva
Babylonu, ve kterém si vyzkoušeli nejen své manuální schopnosti, ale i
tělesnou zdatnost při bowlingu a plavání.
Poslední den nechybělo ani seznámení s Ještědem a zoologickou zahradou.
Jazyková stáž ve Francii
Od loňského roku mají naši žáci možnost studovat a pobývat jeden měsíc ve Francii.
Letos se této akce zúčastnily tři žákyně – dvě ze sedmého a jedna z osmého ročníku.
Bydlely opět v rodině Bertin, kde maminka je původem Češka a tatínek je Francouz.
Společně mají dvě děti (Vaška – 8 let a Mataly – 12 let). Do České republiky přijela
rodina opět na dva měsíce na jaře, takže se s nimi žákyně seznámily ještě před
samotným pobytem ve Francii. Žáci chodí do školy společně s Mataly, bydlí s ní
v pokoji a veškeré kroužky a zájmové aktivity absolvují taktéž společně. Samozřejmě
všechna konverzace v rodině i ve škole probíhá ve francouzštině, ale obrovskou
výhodou je, že v případě jakéhokoliv problému je možnost se s maminkou domluvit
česky. Každý žák je ve Francii sám, nejezdí se tedy ani ve dvojicích, ani v jiné skupině,
takže se eliminuje styk s českým jazykem a prostředím. Žáci mají možnost být
prostřednictvím internetu ve spojení se svou rodinou a popřípadě i českými
spolužáky, kteří jim mohou posílat probranou látku, aby zameškání v některých
předmětech bylo co nejmenší. Stáž je pojata jako studium v zahraničí, takže z toho
žákům nevzniknou žádné absence. Bohužel kvůli odlišnosti českých a francouzských
vzdělávacích programů není látka ve všech předmětech stejná, tudíž v některých
předmětech si žáci musí sami látku po příjezdu doplnit. Samozřejmě učitelé jim
vycházejí maximálně vstříc (individuální přezkoušení v dohodnutém termínu, dodání
materiálů, konzultace atd.).
Žákyním se značně obohatila slovní zásoba a zejména se zrychlily reakce a
spontánnost
odpovědí
ve
francouzštině.
Spousta
gramatických
jevů
se
zautomatizovala a některé struktury se pevněji zafixovaly a staly se běžnou součástí
mluvy. Velice pozitivní je také to, že žáci jsou i po příjezdu zpět ve stálém styku nejen
36
s rodinou Mataly, ale také se svými francouzskými spolužáky, se kterými si píší maily
a sdílejí informace na sociálních sítích.
6.11. Další aktivity
Vytváření Standardů pro ZV
Jaroslav Vyskočil je členem pracovní skupiny pro vytváření Standardů pro ZV,
vzdělávací oblast: Člověk a příroda, obor: fyzika a chemie. V rámci společných setkání
na MŠMT a NÚV vznikají výše uvedené Standardy pro ZV.
V náplni práce skupiny pro vytváření Standardů ZV je i příprava na revizi RVP ZV –
obor fyzika a chemie.
Spolupráce s PF Univerzity Karlovy
V rámci spolupráce se studenty doktorského studijního programu vznikají metodiky
pro vytváření chemických experimentů s e-learningovou podporou. Tyto aktivity byly
publikovány v časopisech chemického zaměření.
Akreditace seminářů DVPP
V roce 2014 se podařilo získat akreditace MŠMT na semináře DVPP. Akreditace
proběhla v rámci spolupráce s NIDV Karlovy Vary. Byly akreditovány tyto semináře:
Tablety v moderní výuce přírodovědných předmětů - MSMT 10396/2014-1-310.
Moderní technologie ve výuce přírodovědných předmětů – MSMT 10396/2014-1-310.
Duševní vlastnictví ve výuce na základních a středních školách - MSMT-1881/2014-1128.
Fyzikálně – chemické principy moderních technologií - MSMT-1881/2014-1-128.
Moderní trendy v astronomii a astrofyzice - MSMT-1881/2014-1-128.
V současné době probíhá akreditace MŠMT dvou dalších seminářů v rámci projektu
EduTech, jež je zaměřen na badatelsky orientované vyučování.
Akreditované semináře DVPP
37
V rámci akreditací MŠMT se pořádají semináře DVPP na různých pracovištích NIDV.
Viz. akreditace seminářů DVPP.
Lektor: Jaroslav Vyskočil.
Spolupráce s katedrou chemie, TUL
Jaroslav Vyskočil působí jako lektor na „dětské univerzitě“, v rámci projektu Otevřená
univerzita, organizuje TUL. Semináře se pořádají pravidelně na Katedře chemie TUL.
V rámci projektu probíhají dva druhy seminářů. Jeden je zaměřen na živly (oheň,
voda, vzduch, půda) a experimentování s nimi. Tento seminář je určen především pro
žáky ZŠ. Druhý seminář je zaměřen na základy analytické chemie a je především
určen pro starší žáky ZŠ a studenty SŠ.
Spolupráce
s katedrou
didaktiky
biologie,
Přírodovědecká
fakulta
Univerzity Karlovy, Praha
Eva Kučerová navázala spolupráci s PřfUK Praha. V rámci této rozjíždějící se
spolupráce byl na školu v lednu zapůjčen fluorescenční mikroskop.
Objevy čekají na Tebe
Po celý školní rok na škole pravidelně scházejí dobrovolné, tzv. přírodovědné kluby.
Tyto aktivity jsou pořádány Českou geologickou službou v Praze a společností Erudis.
Úkolem tohoto projektu je naučit a ukázat žákům principy vědecké metody výzkumu
v přírodních vědách. Aktivity jsou zaměřeny na neživou přírodu – převážně geologii.
V rámci aktivit bylo uspořádáno několik výletů, výzkumů, exkurzí na TUL, expedic do
terénu. Po úspěšném absolvování žáci získávají certifikáty.
Příští školní rok na tento projekt volně navazují další projektové aktivity –
„Vzděláním k vědě a vědou ke vzdělání“.
Mladý vynálezce
Vybraní žáci 7. ročníků se zúčastnili týdenního praktického semináře zaměřeného na
aplikace techniky a vynalézání. Během jednoho týdne žáci pracovali na vylepšování
zařízení, které běžně používají, na objevování nedostatků technického světa, na
vymýšlení svých vynálezů, atp. Na konci týdně představilo pět expertních skupin pět
nových vynálezů, včetně jejich modelů. Vše bylo završeno veřejnou prezentací na
školním, tzv. veletrhu nápadů.
38
Letecká společnost Husova Airlines přivítala na své palubě budoucí prvňáčky,
aneb den otevřených dveří na ZŠ s RVJ Liberec Husova
Projekt „100 let školy“
19.12.2013 proběhl na druhém stupni projekt, ve kterém děti zpracovaly informace o
historii budovy školy a připravily svými díly výzdobu ke stoletému výročí. Program
projektu sestával z 5 aktivit. Za každou splněnou aktivitu skupiny ve třídě získávali
žáci šifry. Po rozluštění nalézaly jednotlivé skupiny po škole obálky s částí textu o
historii budovy školy. Výstupem projektu bylo třídní leporelo, v němž se objevily
odpovědi na otázky z pracovního listu, které se staly součástí uceleného textu.
Výtvarné zpracování pak bylo příjemným vizuálním doplněním leporela. Žáci 2.
stupně se tak aktivně zapojili do příprav oslav 100 let školní budovy.
Olympiáda v anglickém jazyce – únor 2014
Školní kolo – kategorie IA
Soutěže se zúčastnilo 27 žáků, kteří plnili úkoly v písemné části (poslech, gramatické
jevy). Do ústní části, která se skládala z představení se,
popisu obrázku a
konverzačního tématu, postoupilo deset nejlepších. Vítěz Deniz Ali Kayalibay
postoupil do okresního kola, kde obsadil první místo. Na druhém místě se umístila
Polina Sanočkina, na třetím místě byla Julie Johannová.
Školní kolo – kategorie IIA
Soutěže se zúčastnilo 33 žáků, kteří plnili úkoly v písemné části (poslech, gramatické
jevy, reálie). Do ústní části, která se skládala z představení se, rozhovorem s rodilým
mluvčím, popisu obrázku a konverzačního tématu, postoupilo deset nejlepších.
Vítězka Tereza Deličová postoupila do okresního kola, kde obsadila deváté místo. Na
druhém místě se umístil Adam Štěpán, na třetím Štěpán Hanyk.
Spolupráce s rodilým mluvčím
I v letošním školním roce probíhala ve všech třídách spolupráce s rodilými mluvčími
Peterem Highfieldem a Dustinem Tafoyou, kteří se doplňují v aktivitách s českými
učiteli nejen v hodinách anglického jazyka, ale i v hodinách matematiky, prvouky,
39
tělesné výchovy na prvním stupni. Tato spolupráce je zaměřena především na
prohloubení poslechových a komunikačních dovedností žáků. Úkolem rodilých
mluvčích je pomoci žákům překonat ostych a začít postupně využívat teoretických
znalostí z hodin angličtiny v praxi – rozumět a také spontánně v angličtině reagovat a
hovořit. Zejména v nižších ročnících se děti učí jazyk mimoděk, nápodobou a jsou
přirozeně schopny zachytit správnou výslovnost, intonaci a tempo řeči. Rodilí mluvčí
jsou pro žáky tou nejlepší motivací, aby si jazyk skutečně osvojili. Od letošního
školního roku působil Dustin Tafoya také jako samostatný učitel anglického jazyka ve
výuce na druhém stupni.
Trojjazyčná soutěž
V dubnu 2014 proběhla na naší škole trojjazyčná soutěž. Týkala se žáků druhého
stupně a nižších tříd gymnázia, kteří studují dva cizí jazyky – anglický a německý.
Soutěže se zúčastnili žáci tří základních škola a studenti gymnázia z Libereckého
kraje. Každá škola vyslala tříčlenný tým. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. První
byl poslech krátkého textu v jednom cizím jazyce, úkolem žáků bylo odpovědět
v druhém cizím jazyce (tj. k anglickému textu patřily otázky v němčině a žáci museli
odpovědět taktéž v němčině). Další částí soutěže byly věty. Členové týmů se rozmístili
po třídě tak, aby se neslyšeli. První žák dostal od učitele větu v českém jazyce, musel
si ji přeložit do angličtiny a v tomtéž jazyce ji řekl dalšímu žákovi, ten si větu přeložil
do němčiny a řekl spoluhráči. Poslední člen týmu napsal větu v češtině a porota
kontrolovala správnost překladu vět. Podobný princip měla další aktivita – obrázek.
Zde šlo o popisování obrázku. Jeden člen týmu měl za úkol kreslit to, co mu jeho
spoluhráči střídavě v němčině a angličtině napovídali podle toho, co viděli na
předloze. Hodnocením bylo porovnávání obrázků (detaily, jejich umístění,…)
Poslední aktivitou byl text, kdy žáci dostali český úryvek z knihy s německými
otázkami, na které museli v němčině odpovědět. Druhý spoluhráč měl anglický text
s českými otázkami a poslední dostal německý text s anglickými otázkami. V této
aktivitě se hodnotila správnost odpovědí. Žáci si v této soutěži mohli vyzkoušet a
porovnat své dovednosti a znalosti z obou předmětů se žáky z jiných škol.
V konkurenci základních škol a gymnázia se naši žáci z osmé třídy ve složení Martin
Stárek, Eliška Marešová a Viktorie Škrétová umístili na druhém místě.
Výstupní závěrečné práce žáků 9. tříd
40
Výstupní závěrečné práce jsou pro žáky devátého ročníku příležitostí najít propojení
jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Žáci se naučí plánovat,
ověří si své dovednosti, schopnosti a znalosti a zažijí si osobní úspěch. Zpracování
závěrečné práce vyžaduje dlouhodobější samostatnou a systematickou práci,
vyhledávání a zpracování informací z různých zdrojů, nalézání souvislostí mezi jevy a
poznatky a napsání vlastního textu na téma s ohledem na zájem žáka.
Práci odevzdávají v písemné podobě s anotací v jednom cizím jazyce a klíčovými slovy
v druhém cizím jazyce, přípravu mohli konzultovat s vybraným vyučujícím.
K písemné variantě vypracovali žáci prezentaci na počítači, kterou předvedli před
mladšími spolužáky a porotou tvořenou vedením školy, zástupcem rady školy,
zřizovatele a ČŠI. Někteří žáci svou prezentaci obohatili praktickými ukázkami. Žáci
získali certifikát se slovním hodnocením svého konzultanta a nejlepší práce byly
oceněny.
Většina prací a prezentací byla velmi dobrá, některá vynikající, pečlivá příprava se
všem vyplatila. Těch několik málo žáků, kteří přípravu podcenili, se snad poučí, že
takový přístup se nevyplácí. I to je cenná zkušenost.
Slavnostní loučení žáků 9. tříd
Po dlouholeté pauze v letošním školním roce ukončili povinnou školní docházku
první prvňáčci. V rámci slavnostního ceremoniálu, který se konal 23. 6. 2014
v nově otevřených prostorách Oblastní galerie Lázně v Liberci, začali žáci podepisovat
první listy kroniky absolventů. Škola si letos připomněla sté výročí otevření školní
budovy a právě tito absolventi mají opět svůj prim. Započali novou tradici.
V reprezentačních prostorách
převzali z rukou ředitelky školy za přítomnosti
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Aleny Losové a náměstka primátorky
Kamila Jana Svobody pamětní list. Slavnostní chvíle zpestřil svým vystoupením
pěvecký sbor pod vedením paní učitelek Mgr. Jany Konvalinkové a Mgr. Petry
Čejchanové. Za žáky se s nadhledem sobě vlastním rozloučili s učiteli Marek Žemlička
a Štěpán Král.
Jedna z důležitých životních etap našich žáků byla uzavřena, aby se otevřela další,
nová cesta do života.
Výtvarná soutěž O zlatý štětec
41
25.dubna se konal 22. ročník tradiční výtvarné soutěže v kresbě suchým pastelem na
ZŠ Liberec, Sokolovská.Výtvarně nadaní žáci zpracovávali zadané téma Můj
dům.Jako každý rok se děti svého úkolu zhostily s velkou fantazií a díla bylo nutné
nejen pochválit, ale hlavně obdivovat.
Astronomická konference
Jedná
se
o
mezipředmětový
projekt
(fyzika,
zeměpis,
pracovní
činnosti
a informatika), kterého se účastní žáci 6. ročníků. V rámci pracovních činností si žáci
vyberou konkrétní téma z astronomie, které dále zpracovávají v rámci informatiky. V
rámci
fyziky
i
zeměpisu
se
astronomická
témata
vyučují
i diskutují. Po zpracování konferenčního příspěvku a prezentace následují veřejné
konferenční
přednášky
s
diskuzí.
Žáci
si
vyzkouší
odborně
pojmout
a zpracovat konkrétní téma z astronomie. Z tématu vytvoří výstup tak, aby byl
pochopitelný jeho vrstevníky a v rámci diskuzí musí žák odpovídat na mnohdy
všetečné dotazy. Konference zaměstná všestranně hlavy (a mnohdy i ruce) našich
žáků.
Projekt „Věda není věda“
Školní projekt zaměřený na přírodovědné a technické vzdělávání. Žáci 2. stupně ve
skupinkách navštěvují různá centra aktivit, na kterých bádají a řeší různé fyzikální
problémy. Center aktivit bylo připraveno celkem sedm: postav si svého
provazochodce, vystav nejpevnější most, postav nejvyšší věž, odlitky ze sádry,
skládání barev, poslušný pavouček a mikroskopie vybraných preparátů.
Projekty 1. stupně:
Jak to bylo dříve“
Projektový den 1. stupně k 100. výročí založení školy se uskutečnil 25. října 2013.
Vlastnímu dni předcházela domácí příprava žáků. Žáci zjišťovali od svých prarodičů,
jaké to bylo ve škole, když oni byli žáky, co se učili, na co rádi vzpomínají, co bylo jiné
a co je stejné. Do školy děti přinesly staré učebnice a školní potřeby rodičů a
prarodičů, také si měly donést knihu Babička od Boženy Němcové. Z donesených
předmětů a knih si každá třída uspořádala výstavku. Při projektové výuce žáci plnili
42
úkoly ve skupinách. Pracovali s textem (čtení s porozuměním), porovnávali a
zaznamenávali shody a rozdíly školy v době minulé a současné (Vénův diagram),
vyzkoušeli si psát násadkou namáčenou do inkoustu, shlédli ukázky z filmů Páni kluci
a Babička, diskutovali na téma škola včera a dnes. Ve škole si společně prohlédli třídu
vybavenou lavicemi a vyzdobenou školními pomůckami a předměty z doby minulé.
Projektový den se vydařil a děti uznaly, že jsou rády v naší současné škole.
Noc s Andersenem
V pátek 4. 4. 2014 se ve škole navečer sešly třídy 3. B a 4. B, aby se zúčastnily 14.
ročníku Noci s Andersenem. Letošní ročník se uskutečnil ve znamení komisaře
Vrťapky. Děti postavu znají z časopisu Mateřídouška a z knih spisovatele Petra
Morkese. Po celé škole děti pátraly a plnily detektivní úkoly komisaře Vrťapky. Svůj
strach děti překonaly za světla svíček při stezce odvahy. Následovalo společné čtení a
spaní ve třídách. Akce se všem líbila, hlavně nocování ve třídách.
Projektové vyučování
Projektové dny - Mikulášská škola, Masopust, Velikonoce, Čarodějnice -
jsou
zaměřeny na české tradice a žáci se při nich učí různé role důležité pro úspěšnou práci
ve skupině. Vzájemně při nich spolupracují (i napříč ročníky), komunikují, řeší různé
úlohy, vyrábí a zdobí prostory třídy a školy.
Projektový den Všichni jsou stejně důležití byl zaměřen na harmonizaci vztahů ve
třídě. Žáci při práci poznali a uvědomili si, že každý člověk je něčím výjimečný a
důležitý. Každý žák si domů odnesl čtvrtku, na kterou mu spolužáci psali jeho kladné
vlastnosti.
Ukončení projektu Hravý architekt – 5.B
8. 10. žáci 5.B ukončili návštěvou Pražského hradu celorepublikový výtvarný projekt
základních škol v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu
ARCHITEKTURE WEEK pod záštitou paní Ivany Zemanové. Velkou odměnou pro
děti byl celodenní výlet do Prahy, kde navštívily Jiřský klášter, Chrám sv. Víta,
prohlédly si výstavu Příběh Pražského hradu s výkladem pana architekta Zdeňka
Lukeše. Naše škola byla jednou z dvaceti ZŠ v ČR, zapojených do tohoto projektu.
Výlety do Prahy
V letošním školním roce navštívili Prahu žáci 5. tříd dvakrát. Poprvé si prohlédli
Národní divadlo – jeden ze symbolů české národní identity a kulturního dědictví.
Tento výjezd byl doplněn úžasnou plavbou lodí po Vltavě. Podruhé byl výjezd
pokračováním poznávání cenných historických památek Prahy. Děti si prošly
43
Královskou cestu od Prašné brány, přes Staroměstské náměstí, Karlův most, Kampu
až na Pražský hrad – sídlo českých panovníků, kde si prohlédly Vladislavský sál,
Chrám sv. Víta, Zlatou uličku i Královské zahrady.
Vlastík 2014
V letošním roce se poprvé zúčastnili vybraní žáci 2. – 4. tříd regionální vlastivědné
soutěže nazvané Vlastík 2014. Dvoudenní klání proběhlo 15. – 16. května v Základní
škole Tatobity a zúčastnilo se ho celkem dvanáct čtyřčlenných týmů. V každém z nich
byl jeden žák z druhé třídy a dále ze třetí, čtvrté a páté třídy. Celou soutěž provázelo
motto: „Domov je místo v srdci.“ Úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy, které děti
plnily, byly tedy zaměřeny na poznání místa, kde žijeme. Naše škola obsadila
v soutěži výborné páté místo.
Výlet Osečná
V rámci výuky přírodovědy a vlastivědy proběhl 6. 6. 2014 výlet 4. tříd do obce
Osečná, kde se uskutečnila návštěva včelaře s rozsáhlým výkladem o včelařství a
názornou ukázkou pomůcek a včelího úlu. Dále byla cílem 2,5 km dlouhá naučná
stezka K Pramenům řeky Ploučnice.
Vzdělávací pobyt v přírodě
Všechny třídy prvního stupně se během roku zúčastnily vzdělávacího pobytu
v přírodě. Během něj se děti nejen učily český jazyk, matematiku, přírodovědu a
vlastivědu, ale zahrály si různé sportovní a vědomostní hry zaměřené na posílení
jejich kamarádských vztahů, postavily si pravěká obydlí a zažily dobrodružství při
stezce odvahy. I přes někdy deštivé počasí si děti pobyt užily.
Dopravní výchova
V rámci celoroční výuky dopravní výchovy se žáci čtvrtých tříd naučili pravidla
silničního provozu. Několikrát také navštívili dopravní hřiště v Liberci, kde při jízdě
na kole tyto pravidla použili. Na závěr absolvovali zkušební testy a jízdy na kole, na
jejichž základě potom získali průkaz cyklisty.
Čtyřlístek
Po stopách Fifinky, Bobíka, Pindi a Myšpulína přímo v kraji, který byl předlohou pro
nejstarší česky psaný komiks – na výjezdu u Máchova jezera. Žáci pracovali se
Čtyřlístkem ve všech předmětech na výjezdu, navštívili muzeum Čtyřlístku a téma
s chutí nadále zpracovávali i po návratu do školy.
Dušičky - Téma Dušiček se prolínalo hlavně v českém jazyce a pracovních
činnostech. Děti s úctou zavzpomínaly na ty, kteří nám zemřeli.
44
Ježek - Téma ježek se prolíná všemi předměty
Naši sousedé - Žáci ve skupinkách zpracovávali téma, zjišťovali a předávali si
vzájemně informace o našich nejbližších sousedech, výsledky své práce velice pěkně
prezentovali.
Dýně - Téma se prolíná všemi předměty. V závěru žáci připravili zdravý dýňový džus.
Mikuláš - Tradiční projekt 1. stupně je pojen s návštěvou Mikuláše, čertů a andělů –
akce žáků 9. třídy spojená s nadílkou.
Advent - Téma se po celý týden prolíná všemi předměty. Žáci intenzivně prožívají
předvánoční čas. Vrcholem projektu je vystoupení celé třídy na Vánočním večeru pro
rodiče a přátele školy v aule školy společně s divadelním spolkem Amos a se
souborem kytaristů jako živý betlém.
Můj plyšáček - Žáci téma zpracovávali v českém jazyce a ve výtvarné výchově, práce
pak zábavnou formou pěkně prezentovali.
Vesmír - Děti ve skupinách zpracovávaly nashromážděný materiál o Sluneční
soustavě a vytvořily zdařilé práce, které pak třídě prezentovaly, atraktivní téma
zasáhlo do všech předmětů.
Olympiáda - Téma zimní olympiády 2014 se dotklo všech předmětů.
Masopust - Žáci plnili masopustní úkoly ve všech předmětech, v maškarách, jejichž
části si sami vytvořili, si užili masopustní průvod, dobroty a veselí, které k masopustu
patří.
Velikonoce - Tradiční projekt prvního stupně, kde se téma Velikonoc dotýká všech
předmětů, zvláště výtvarných.
Čarodějnice - Téma se objevilo ve všech předmětech, nechyběl rej čarodějnic.
Kvetoucí rostliny, léčivé byliny - Projekty realizovány podle inspiromatu.
Tři přání - Projekt byl realizován u příležitosti Dne dětí. Děti si uvědomily svou
pozici ve třídě a v životě, zjišťovaly, jak je vidí ostatní, přemýšlely o svých spolužácích,
o jejich kladných vlastnostech. Každému se dostalo zpětné vazby k plné spokojenosti.
Výsledné práce, které žáci prezentovali, byly velmi zdařilé.
Škola naruby - oslava Dne učitelů s žáky 9. A.
Závěrečné práce 5. tříd k ukončení 1. stupně základní školní docházky
Žáci vzali do rukou všechno své odhodlání být dobrý, vytvořili co nejlepší dílo, ukázali
všem - i sami sobě, co se naučili. Dokázali vytvořit velmi nápadité a náročné
45
závěrečné práce a profesionálně je
prezentovali
před pedagogickou porotou i
ostatními spolužáky.
Sportovní aktivity
Turistický kurz 6. tříd
Kurz proběhl od 16. do 20. září 2013 v NP České Švýcarsko. Náplní kurzu byla
převážně pěší turistika. Doplňkově se děti věnovaly tématům jako ochrana přírody,
orientace v terénu nebo kolektivním hrám zaměřené na spolupráci. V programu
nechyběla ani jízda parníkem, návštěva ZOO Děčín či návštěva Pravčické brány.
Florbalové turnaje 4. a 5. tříd
V zimních měsících se vybraní žáci a žákyně čtvrtých a pátých tříd ZŠ Husova
zúčastnili turnajů ve florbale. Ve čtvrtek 23.1.2014 se naši žáci zúčastnili okresního
kola na ZŠ Barvířská. O postup do semifinále zde bojovalo celkem 5 týmů. Tým ZŠ
Husova vyhrál všechny zápasy a s celkovým skóre 41:6 postoupil z prvního místa.
V semifinále na ZŠ Vrchlického naši hráči uspěli a postoupili do okresního finále
konaného na ZŠ Lesní 28. února, ve kterém uspěli a oslavili získání 3. místa.
Turnaje ve vybíjené 4. a 5. tříd
Pro letošní rok došlo ke změně věkové kategorie pro turnaje ve vybíjené. Dříve byly
turnaje vypsány pro II. stupeň, letos pouze pro žáky 4. a 5. tříd.
Turnaj základní skupiny se konal na ZŠ Lesní, kde náš tým prohrál pouze s domácími
a zajistil si tak postup do okresního semifinále na ZŠ Sokolovská. Zde už byla
konkurence vyšší, na postup hráči nedosáhli, jeden zápas ale přeci jen vyhráli.
Zápas ve fotbale 8. a 9. tříd
Po dlouhé době došlo 9. dubna k uspořádání turnaje na domácí půdě. Toho využili
naši kluci z 8. a 9. tříd a vítězstvím nad ZŠ Lesní si zajistili postup na krajské finále v
Českém Dubu.
46
Atletické závody O pohár rozhlasu
Ve dnech 13.5 a 14.5. 2014 se žáci 6. až 9. tříd zúčastnili atletické soutěže o Pohár
rozhlasu. Soutěžili celkem v šesti disciplínách a jejich výkony byly obodovány dle
atletických tabulek. Vítězilo družstvo s nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením.
Nejlépe se dařilo mladším žákům, jmenovitě Vilému Horákovi, Janu Stádníkovi,
Filipu Ditrichovi, Mariánu Jeriničovi, Danovi Irovi, Matěji Šťovíčkovi, Pavlu Knopovi,
Filipu Havlíčkovi, Matyáši Teclovi, kteří obsadili z celkových 11 družstev skvělé druhé
místo!!
Mladší žákyně byly osmé, starší žákyně shodně se staršími žáky páté.
Děti bojovaly s velkým nasazením i přesto, že některé disciplíny předtím vůbec
nezkoušely a i přesto, že nám nepřálo počasí.
Vodácký kurz 7. tříd
Letošní vodácký kurz 7. tříd se konal od 26. do 30. května 2014 na Malé Skále
v Českém ráji.
V pondělí děti absolvovaly krátký pěší výlet po okolí. V úterý proběhlo první
seznámení s vodou, konkrétně na raftech. Sjížděli jsme od Spálova až po Dolánky,
téměř 20km. Ve středu bylo na programu horolezectví na pískovcové skále a
orientační běh. Bohužel kvůli deštivému počasí se konaly pouze dva závody
v orientačním běhu. Ve čtvrtek byla na řadě opět voda, tentokráte kánoe. Začínali
jsme nacvičováním na Malé Skále a hned na úvod nás čekal jez. Díky vyššímu stavu
vody a chladnému počasí jsme však jez obnášeli a dojeli pouze do Dolánek. Po
návratu jsme zapálili oheň a protáhli večerku. V pátek proběhlo už jen balení a úklid a
návrat do Liberce.
Vodácký kurz 8. tříd
Letošní vodácký kurz 8. tříd se konal od 2. do 6. června 2014 na Malé Skále v Českém
ráji. V pondělí jsme absolvovali krátký pěší výlet po okolí. V úterý proběhlo první
seznámení s vodou, konkrétně na raftech. Sjížděli jsme od Spálova až po Dolánky,
téměř 20km. Ve středu bylo na programu horolezectví na pískovcové skále a
orientační běh. Ve čtvrtek byla na řadě opět voda, tentokráte kánoe. Začínali jsme
nacvičováním na Malé Skále a hned na úvod nás čekal jez. Z 24 lodí se převrátily
pouze tři posádky, a tak jsme po krátkém usušení pokračovali přes Turnov až do
47
Přepeří. Po návratu jsme zapálili oheň a proběhla i stezka odvahy. V pátek proběhlo
už jen balení a úklid a návrat do Liberce.
Cyklistický kurz 9. tříd
Poslední z vícedenních sportovních akcí pro odcházející deváťáky je již tradičně
cyklistický kurz. I pro tentokrát nás zavedl do pískovcové krajiny Českého ráje, kde
jsme během pěti převážně slunných dní najeli dohromady téměř 170km.
Přespolní běh Ruprechtice a krajské finále Jablonec
Během podzimních měsíců je již zažitým zvykem pořádat závody v přespolních
bězích. Jednoho takového klání se 4. října 2012 účastnili také žáci ZŠ Husova.
Jednalo se o již tradiční závod v okolí ruprechtické střelnice zasazené na úpatí
Jizerských hor. Soutěžilo se ve čtyřčlenných družstvech.Z našich závodníků se nejprve
na trať vydali žáci mladší, konkrétně Ira Dan, Tecl Matyáš, Ptáček Jakub a Havlíček
Filip. Toto družstvo obsadilo druhé místo a postoupilo do krajského finále. V něm
zabodoval Dan Ira a obsadil druhé místo. Přímo fantastického výsledku dosáhly naše
mladší žákyně, Šibravová Eliška, Kareisová Ludmila, Raabová Klaudie a Jagerová
Andrea, které v součtu časů vyhrály.. Tímto výsledkem byl také zajištěn postup do
krajského finále, které se konalo 10. října v jabloneckých Břízkách. Zde se holkám
podařil opět velmi pěkný výsledek, kdy si doběhly pro celkové třetí
místo.Po
doběhnutí mladších žákyň se na trať vydaly žákyně starší, mezi kterými nás
reprezentovaly Anička Mikézová, Kačka Helmichová, Tereza Deličová a Sofie
Roubínková, které obsadily krásné 5.místo.
Florbalové turnaje
V podzimních měsících se vybraní žáci šestých až devátých tříd ZŠ Husova zúčastnili
okresních turnajů ve florbalu. Letos jsme opět soutěžili v dívčích i chlapeckých
kategoriích. Ze základních kol se do semifinále probojovaly dívky 8. a 9.tříd . Ve své
semifinálové skupině obsadily krásné druhé místo.
Pohár rozhlasu
48
Ve dnech 13.5 a 14.5. 2014 se žáci 6.až 9.tříd zúčastnili atletické soutěže o Pohár
rozhlasu. Soutěžili celkem v šesti disciplínách a jejich výkony byly obodovány dle
atletických tabulek. Vítězilo družstvo s nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením.
Nejlépe se dařilo mladším žákům, jmenovitě Vilému Horákovi, Janu Stádníkovi,
Filipu Ditrichovi, Mariánu Jereničovi, Danovi Irovi, Matěji Šťovíčkovi, Pavlu
Knopovi, Filipu Havlíčkovi a Matyáši Teclovi, kteří obsadili z 11 družstev skvělé druhé
místo. Mladší žákyně byly osmé, starší žákyně shodně se staršími žáky páté.
6.12. Mimoškolní aktivity
Během školního roku pracovalo pravidelně při škole 19 zájmových kroužků
Škola pořádala dva pětidenní tábory pro děti mladšího školního věku, kterého se
zúčastnilo 34 dětí.
Kroužky:
Aerobic
Ruský jazyk
Keramika
Keramika pro pokročilé
Cvičení z matematiky
Cvičení z čes.j.
Dobroty
Sportovky
Outdoorové aktivity
Paletka
Věda je zábava
Hra na kytaru
Amos – divadelní soubor
Hra na flétnu
Informatika
Sbor
Amos
Dramatický kroužek působící na škole navštěvují žáci 2. – 6. ročníků. Soubor má 26
členů. Děti v průběhu školního roku nacvičují pohybové a řečové dovednosti, rozvíjejí
představivost, zdokonalují herecký projev. Soubor
letos uspořádal
několik
představení a úspěšně reprezentoval školu na školních akcích a na oslavách stoletého
výročí školy.
Akce:
Imatrikulace žáků 1. tříd
Vánoční večer - koncert a divadelní představení pro rodiče a přátele školy
Den otevřených dveří – 100 let školy
Školní akademie
49
Kytara a zpěv
Hudební zájmový kroužek navštěvuje 30 žáků 3. – 9. ročníků. Žáci zdokonalují své
muzikantské umění, celkově vylepšují svůj hudební projev nástrojový i pěvecký. Na
hodinách se věnují písním národním, trampským, populárním, slovenským i
anglickým. Kytaristé letos uspořádali několik vystoupení, úspěšně reprezentovali
školu na školních akcích a na oslavách stoletého výročí.
Akce:
Vánoční večer - koncert a divadelní představení pro rodiče a přátele školy
Den otevřených dveří – 100 let školy
Školní akademie
Skřítkova stopa
Zpívání na schodech
Kroužek keramiky
Náplní kroužku bylo naučit žáky zpracovat hlínu různými technikami (modelování,
válení, vykrajování z plátu, práce se šablonou) a zapojit jejich fantazii, jak při
vyrábění, tak i zdobení a barvení. V letošním roce si žáci vyzkoušeli i práci s FIMO
hmotou, která má podobné vlastnosti jako hlína, ale vypaluje se v („obyčejné“)
elektrické troubě.
Žáci si během školního roku vyzkoušeli několik technik, jak pracovat s hlínou a byli
seznámeni s postupem vypalování a následným barvením. Domů si odnesli plošná
i prostorová dílka. Z FIMO hmoty vyráběli šperky, spony, magnety a nejrůznější
figurky z pohádek.
Hra na flétnu
Zájmovou činnost Hra na flétnu ve školním roce 2013/14 navštěvovalo 35 žáků
prvních až čtvrtých ročníků. Činnost probíhala vždy v pondělí pro děti prvních a
druhých tříd a ve středu pro děti třetích a čtvrtých tříd. Začínající děti se naučily
základům hry na flétnu podle notového zápisu a pokročilejší se ve hře dále rozvíjely a
zdokonalovaly. Své umění mladí flétnisté předvedli rodičům na vánočním vystoupení
v aule školy společně s Amosem dne 17. 12. 2013 a 18. 12. 2013 flétnisté z 2. A na
vánoční akci Rodiče dětem. V rámci oslav stoletého výročí naší školy se 4. ledna 2014
50
na Dni otevřených dveří a 30. ledna 2014 na školní akademii konalo představení
kroužku „Hra na flétnu“.
Sportovky
Cílem tohoto kroužku byla podpora pohybové všestrannosti bez konkrétního
sportovního zaměření. Děti 2. – 3. tříd procvičovaly formou hry obratnost, postřeh,
orientaci v poli, spolupráci v týmu. Soutěžily, zahrály si turnaje v míčových hrách i
jiných disciplínách. Poznaly i nové sportovní aktivity a s nadšením projevovaly radost
z pohybu.
Paletka
V tomto výtvarném kroužku si děti 2. – 3. tříd vyzkoušely různé techniky. Učily se
odlišným druhům zpracování, estetickému cítění i poznávaly vlastnosti materiálů.
Tvořily individuálně nebo skupinově na téma dané i volné. Vyráběly i složitější
prostorové objekty, kterými vyzdobily chodbu školy. V průběhu roku si vytvářely
k různým příležitostem dárky pro sebe a své blízké. Děti pracovaly zaujatě, trpělivě,
vždy se těšily na poznávání nových výtvarných způsobů, do kterých vnášely i vlastní
fantazii a nápady.
Dobroty
Tento kroužek vaření učil děti 2. – 4. tříd samostatně připravit jednoduché pokrmy,
moučníky, nápoje i včetně stolování. Vyrobily si svůj receptář, poznávaly jak a co
zdravě jíst, aby to dobře chutnalo i vypadalo.
Při práci si pomáhaly, také si
zasoutěžily v přípravě svého jídla, které samy nejen uvařily, ale i odprezentovaly. Děti
vařily s radostí, vzájemně se svým přístupem k činnosti i recepty motivovaly.
Sbor
Na škole působí první rok nově založený pěvecký sbor pod vedením Mgr. Jany
Konvalinkové a Mgr. Petry Čejchanové. Za svou krátkou existenci se sbor zúčastnil
mnoha akcí, a to nejen školních, např.: Dne se seniory, školní akademie, Dne
otevřených dveří. Neméně úspěšné bylo jeho vystoupení při předávání pamětních
listů žákům 9. tříd v lázních.
Ruský jazyk
51
Po celý školní rok fungoval kroužek ruského jazyka i s jednotlivými žáky od 4. až po 6.
ročník. Během této výuky žáci absolvovali audioorální kurz základní slovní zásoby a
výslovnosti, učili se psát a číst azbuku a procvičovali hovorové obraty pomocí různých
kartových her, poslechem. Četli a sledovali ruské pohádky a písničky v originále.
7.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí a další kontrolní činnost
Krajský úřad Libereckého kraje – kontrola hospodaření s dotacemi
poskytnutými z rozpočtu Libereckého kraje – 29.5.2014
Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dotace byly využity v souladu se
smlouvami o poskytnutí účelové dotace
Krajská hygienická stanice – kontrola podle § 88 zákona 258/2000Sb –
23.4.2014
Nedostatky byly projednány se zřizovatelem a učiněna opatření
k nápravě. Z hlediska dlouhodobého jde především o poškozené podlahy
ve třídách a tělocvičně ( odřené parkety). Bez pomoci zřizovatele není
možné odstranit.
Státní oblastní archiv – kontrola správy písemností a péče o archiválie –
4.6. 2014
Nebyly zjištěny nedostatky.
8. Školou předložené a realizované projekty financované
z cizích zdrojů
8.1.
Pasch – viz mezinárodní spolupráce
8.2. Projekt Škola mladých vynálezců
Týden vynalézání je určený pro žáky 7. ročníků. Žáci se scházejí s lektorem
každý den na tři hodiny a společně od začátku vylepšují běžně využívané
zařízení. Dále žáci vymýšlejí vlastní vynálezy, vytvářejí týmy, nápady vylepšují
52
a tvoří modely svých nápadů. Na konci týdne proběhne veletrh nápadů s
prezentacemi. Nejlepší nápady jsou odměněny. Výstupem jsou modely nápadů
a plakáty.
8.3. Učíme pro zítřek
Dvouletý projekt realizovaný ve spolupráci se vzdělávací společností Aperta
Snahou je zvyšovat kompetence všech pedagogických pracovníků školy při
výchovně a vzdělávání dětí v budoucnosti, neopomíjet nové trendy a
přizpůsobovat se době. Nosným tématem jsou poznatky emoční inteligence.
Všichni pedagogové se podílejí na vytvoření Inspiromatu – sborníku nápadů
pro pedagogickou praxi v oblasti emoční, hodnocení, motivace, učení a
kaučování.
8.4. Vánoční dílničky – viz školní družina
8.5. Centrum volného času
Na škole jsou v provozu dvě volnočasové instituce, školní družina ŠD a centrum
volného času CVČ.
Centrum volného času vzniklo z potřeby rodičů před několika lety. V roce 2013 do něj
docházelo 98 dětí s pravidelnou docházkou a další dětí navštěvující pouze kroužky v
rámci Centra.
Pravidelná činnost CVČ je plně realizována dle programu a režimu školní družiny.
Poskytuje možnost
trávení volného času dětí mimo naplněnou kapacitu školní
družiny. (škola má 291 dětí na prvním stupni a kapacita družiny je pouze 140 tj.48%)
Do CVČ chodí někteří žáci i druhého stupně.
V rámci centra působí 10 typů zájmových kroužků, ve kterých se sdružuje 204 dětí.
Činnost je pravidelná, jsou organizovány akce pro rodiče s dětmi, víkendové a
prázdninové akce a pobyty.
Činnost Centra významně pomáhá vyřešit nedostatečnou kapacitu ve školní družině.
Poskytuje vyžití dětem po vyučování a zajišťuje jejich zdravý rozvoj. Cílem
volnočasové výchovy v rámci školy je co nejpestřejší nabídka aktivit přizpůsobených
zájmům, věku a různým dispozicím dětí. Výchovný aspekt navíc, vedle možnosti
seznámit se s pestrou škálou rozmanitých zájmových a volnočasových činností,
zahrnuje i cílené prohlubování sociálních kompetencí dětí při různých příležitostech a
v širším kolektivu.
53
CVČ je součástí vzdělávací soustavy a v souladu s Rámcově vzdělávacím
programem školy nabízí dětem příležitost pro rozvoj klíčových kompetencí –
kompetence k trávení volného času a ke komunikaci, sociální a interpersonální
kompetence, občanské kompetence, kompetence k řešení problémů a k učení.
Celkové pojetí CVČ vychází z toho, že intenzivnější práce v menších skupinách,
cílenější náplň a vzájemná provázanost dílčích činností umožňuje rozvíjet celý
komplex kompetencí.
Úspěch takové práce ovšem dosti závisí na osobnosti vychovatele. Děti z CVČ
jsou starší a mají tedy vyhraněnější zájmy, což klade větší nároky nejen na zázemí
materiální (vhodné prostory a vybavení), ale i personální. Učíme děti věnovat se ve
volném čase činnostem, které dělají radost jim i ostatním, pomáháme jim zvládat
stres a neúspěchy, najít své místo ve skupině a společnosti, formovat si zdravé životní
postoje. Završením tohoto přístupu jsou pak pravidelně pořádané akce, na kterých se
dílčí aktivity propojují s prvky zážitkové pedagogiky (společné vaření, rukodělné a
výtvarné dílny pro děti a rodiče, tematická setkávání s žáky jiných škol). Realizace cílů
podobného rozsahu a zaměření se však bez pevnějšího finančního zastřešení
neobejde.
8.6. Spokojený školák –
Vyhlášený rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších
ročnících víceletých gymnázií v roce 2013.
Cílem projektu bylo pomoci nastupujícím žákům v začlenění se do školního kolektivu
i života. Důraz byl kladen zejména na aktivní prožitek pozitivně laděného školního
prostředí, naplněného partnerským přístupem, vstřícností a schopností pomoci ze
strany spolužáků i učitelů. Pozornost byla zaměřena k tomu, aby si žák postupně, ale
včas začal utvářet zdravé sebevědomí, sebeúctu, našel cesty vhodné komunikace mezi
spolužáky, se staršími a naopak mladšími, s autoritou ve společnosti v rodině.
Aktivity s prvňáčky aneb „Spokojený školák“
Slavnostní zahájení školního roku
Program prvního školního dne navazuje na akci Skřítkova stopa. Děti vyhledají
skřítka - maňáska, který jim hravou formou pomáhá překonat strach z neznáma.
54
Význam vstupu do školy je umocněn i slavnostní chvilkou, při které přichází za
prvňáčky paní ředitelka, aby je slavnostně přivítala jako žáky školy a při této
příležitosti jim udělila slavnostní vizitku s logem školy a nápisem PRVŇÁČEK.
Imatrikulace
Jejím prostřednictvím mají prvňáčci společně se staršími spolužáky možnost ukázat
všem, kteří přišli do auly školy (rodiče, prarodiče i kamarádi), co vše již za dva měsíce
zvládli a dokázali, aby mohli být slavnostním aktem stvrzeným „Přijímacím listem“
přijati do školního společenství. Význam akce je umocněn symbolickým vtištěním
dlaně do zdi absolventů.
Čertí škola
Společná oslava Mikuláše ve škole formou projektového dne s jednotnou tématikou
„Čertí školy“ (žáci i učitelka v maskách čertů.) Během dopoledne žáci plnili pekelné
úkoly. Vyvrcholením byl příchod průvodu „MIKULÁŠ, ČERTI, ANDĚLÉ“ (spolupráce
s žáky devátých ročníků).
Vánoční dílny pro rodiče a děti
Při organizaci dílniček se zapojili rodiče i starší spolužáci jako pomocníci. Završením
bylo zapálení „Adventního srdce“ s vystoupením dětí i zpíváním koled společně s
rodiči. Vše bylo ukončeno noční hrou, kterou pro prvňáčky připravili starší spolužáci
a nocováním ve škole.
Metoda dobrého startu
Abychom umožnili našim žáčkům prožít radost, uvolnění, kladné hodnocení i úspěch,
realizovali jsme pro ně 26 lekcí Metody dobrého startu. Metoda se úspěšně podílí na
rozvoji motorických dovedností a smyslového vnímání prvňáčků. Přínos vidíme
zejména ve zdokonalování zrakové, pohybové a sluchové složky osobnosti ve
vzájemné součinnosti. Velký důraz byl kladen na uvolňovací cviky a na prožitkovou
stránku. Absolvování lekce s pozitivním oceněním. Žáci si vytvářeli vlastní portfolia,
kam ukládali pracovní listy. Po absolvování všech 26 lekcí si na závěr odnesli
certifikát.
Pisálkova slavnost
V druhém pololetí proběhla slavnostní hodina psaní. Každý prvňáček splnil zadaný
úkol ze psaní. A poté obdržel z rukou paní ředitelky „povolení“ používat ke psaní
pero.
„Škola před školou“
55
Práce s budoucím prvňáčkem byla zahájena hned po zápise. Byla realizována „Škola
před školou“. Děti se setkávaly 1 x týdně na 90 min ve třech menších skupinkách.
Seznámily se spolu navzájem, s budoucí učitelkou, poznaly prostory školy. Ze svých
prací během společných hodin si každý předškoláček vytvořil vlastní portfolio s
barevným titulním listem, které si hrdě odnesl domů.
Čarodějnice
Žáci společně s učitelem hledali pravidla pro „dobrou“ čarodějnici. Uvědomovali si
nezbytnost pravidel k zdárnému fungování společenství a tvořili pravidla třídy.
Čarodějné úkoly tematicky prolínaly i do dalších vzdělávacích předmětů (prvouka,
čtení, psaní, matematika, výtvarná výchova). Projektu předcházelo předčítání knihy
O. Preusslera: Malá čarodějnice.
Svátek matek
Třídní vystoupení prvňáčků, dáreček a kytička k Svátku maminek dojaly nejen
maminky a babičky, ale i mnohého tatínka.
Projekt “Moje tělo“ pro první a druhý ročník
Cílem projektu bylo poznat lidské tělo na základě vlastního pozorování a měření sebe
sama. Vedli jsme žáky k tomu, aby pozorované jevy pojmenovávali i v cizím jazyce,
vyjadřovali se o nich a objevovali souvislosti. Posilovali pozitivní vztah k sobě
samému a lidskému tělu, motivovali jsme žáky k zdravému životnímu stylu a rozvíjeli
jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhé.
Pasování na čtenáře
Prvňáčci naší školy, kteří se během prvního školního roku učili pilně číst, předvedli,
jak to krásně umí. Jejich úkolem bylo přečíst věty a složit je do pěti pohádkových
příběhů. Prověřila se tak nejen jejich dovednost číst s porozuměním, ale také
schopnost spolupracovat a pomáhat si při řešení úkolů ve skupinách. Svoji pohádku
pak představili ostatním spolužákům i rodičům, kteří se přišli na slavnost podívat.
Následovaly odměny za splnění úkolů: „Pamětní list“ a kniha. Vrcholem slavnosti byl
akt „pasování na čtenáře“ rukou paní ředitelky. Tato akce je díky vstřícnosti liberecké
knihovny na škole tradicí. Chceme tak podchytit nadšení prvňáčků, kteří se naučili
číst a přejeme si, aby si tuto svoji dovednost a zálibu ke knize přenesli do dalších let.
Skřítkova stopa
Akce pro budoucí prvňáčky proběhla 7. 6. 2014. Na Skřítkově stopě si školní skřítek
za pomoci starších spolužáků pro budoucí prvňáčky připravil putování po škole podle
svých barevných stop. Aby se v nové a jim neznámé škole předškoláčci neztratili,
56
pomáhali jim ti starší jako průvodci. Společně s nimi a rodiči plnili jednoduché
úkoly. Za každý splněný úkol je skřítek odměnil dílkem z puzzle. A co si složili
dohromady? To je tajemství a také první domácí úkol, který svým prvňáčkům škola
připravila. Netradiční hravou formou tak pomáháme dětem odstranit obavy z
neznáma, které je od září čeká, podporujeme pomoc a spolupráci se staršími,
zprostředkováváme pozitivní prožitek úspěchu, zdravě posilujeme sebevědomí.
Ohlasy na „Skřítka“ byly opět plné pochval a nadšení.
Pobyt v přírodě
V červnu 1.A spolu s 5.B odjely na 3 dny do Rumburka. Žáci navštívili
ekologické centrum Natura. Hlavní náplní byly výukové programy. Měly opravdu
vynikající úroveň. Ukázka dravců byla úžasná a povídání o myslivosti velice zajímavé.
Dětem se však zcela zaslouženě nejvíc líbil program věnovaný krmení a péči o zvířata.
Aby ne, když se dostaly do bezprostředního kontaktu nejen s kozami, krávami a
prasaty, ale pomohly nakrmit i lamy. Největším zážitkem všech pak bylo krmení laní
a jelenů. Volný čas děti trávily v lese nebo na hřišti, večer žáci 5.B uspořádali pro
prvňáčky sportovní olympiádu a stezku odvahy.
8.7.
Výuka českého jazyka pro cizince – viz bod 6.5
9. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů, dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Vedení školy spolupracuje s místní odborovou organizací.
Úzká spolupráce je v posledních letech mezi školou a rodiči. Rodiče se velmi
často aktivně zapojují při organizování školních a mimoškolních akcí,
iniciativně přinášejí i vlastní nápady ke zpestření vyučovacích hodin a nabídky
volnočasových aktivit.
9.1.
Oslavy stého výročí školní budovy v kostce
57
-
Povědomí a počátek oslav 100. výročí započala zhruba na počátku roku 2013.
Zřídili jsme speciální webové stránky pro absolventy k možnosti registrace a
ukládání fotografií. Kontakty přispěly pak průběžně k možnosti lepší
informovanosti těm, kteří se zaregistrovali.
-
V dubnu 2013 první kontakty s bývalými absolventy, ale také pí.Rakušanovou,
vedoucí sboru Kalinka. Utváří se postupně obsahový scénář celých oslav
-
Jaro 2013 započato pátrání v písemnostech, archivy, pořizování seznamů
absolventů, oslovení státního archivu, sběr materiálů, oslovení historiků ke
zpracování údajů o historii výstavby budovy.
-
Sběr příspěvků
-
Práce na knize Stoleté vzpomínky – pracovní název almanach. V dosud
prezentované historii školy malá desinformace – škola sice stavěna
v návaznosti na rozvoj vzdělávání z přelomu století a umožnění vzdělání
dívkám, nicméně v roce 1914 se do školy stěhují nejen dívčí třídy, ale i
chlapecké a ještě několik let absolventy školy jsou chlapci. Kniha bohužel
obsahuje řadu chyb, postrádá několik desítek absolventů, k jejichž jménům
jsme se nedostali. Důvod jednoduchý – změny institucí a archivní záznamy –
třídní výkazy, katalogové listy putovaly do nástupnických organizací jako např.
gymnázia. Šlo o problém reálné školy, jedenáctiletky, gymnázia a v neposlední
řadě osmdesátá léta možnost odchodu žáků na střední školy z osmé i deváté
třídy. Velká pozornost věnována příspěvkům, těch nakonec dostatek k celkové
možnosti rozsahu díla a financí. Také pozornost věnována grafice –
atraktivnosti zpracování a reprezentativnosti – podařilo se – díky společnost
Eurovisor s.r.o. . V tomto ohledu důležití sponzoři – Lasvit, Preciosa, M.Mareš
a další – významně pomohli k uskutečnění nákladu celkem 400ks a příznivé
prodejní ceně pro absolventy.
-
Stále informovanost obyvatel Liberce a okolí s akcemi a výročím školy –
Kalendář Liberecký, idnes MF, Liberecký deník, radniční zpravodaj
-
Podzim 2013 schází se legendární Kalinka a nacvičuje své vystoupení – pí
Rakušanová dala dohromady 70 žen, které prošly pěveckým souborem 1973 1994
-
V listopadu 2013 – první velká akce, ne přímo k výročí, ale již s podtextem
historie – budoucnost Den otevřených dveří – budoucí prvňáčci usedli do
letadla, které se přemístilo nejen mezi různými zeměmi světa, ale vzalo je zpět
58
do historie – 100 let školy – reálná ukázka staré třídy, klekátko, dřevěné lavice,
kalamáře, destičky, sešity, knihy po celou historii. A dále do budoucnosti , kde
potkali roboty a pracovali s tablety
-
V prosinci projektový den pro žáky školy – Historie – děti připravovaly
časovou osu 100 let pro Den otevřených dveří na 4. ledna – školní chodbou
dlouhou 70 m - rozdělenou na desetiletí – Děti vpisovaly události patřící do
jednotlivých období
-
4. leden 2014 – den otevřených dveří 10 – 15 hod. Během dne prošlo
školními chodbami cca 600 pamětníků, ve třídách připraveny různé
prezentace připomínající historii – fotografie ze školních i mimoškolních akcí,
prezentace té současné školy – její dnešní krédo a cíl. Setkávání i napříč
generacemi, setkání se svými učiteli, program v aule dnešních dětí. Dojemná
velmi naplňující atmosféra celé myšlenky – přijďte zavzpomínat na své dětství,
potkejme se se spolužáky……………….
-
Ples Husovky – vyvrcholení vzpomínek a setkávání. 900 účastníku v DK.
Moderovala M. Augustová, absolventka školy. Ples s obsahem- jdeme proti
času. Začínáme- škola, jaká je nyní, vzpomínka na Kalinku – vystoupení
souboru po mnoha letech – úžasné. Křest knihy Stoleté vzpomínky, Půlnoc –
100 let – hodiny na školní věži znovu fungují – sbírka absolventů. Nová
budoucnost, nová cesta, nové logo.
-
30. leden – přehlídka děti dětem – bavíme se navzájem – centrum Babylon
– pořad organizovaný samotnými dětmi s pojetím ukázat, co v nás je. Úspěšná
akce – navazující na akci Husovka má talent
-
Celý školní rok v prostorách školy vyvěšen grafický výtisk knihy na chodbě –
možné shlédnout každému, výzdoba, výtvarné ztvárnění žákovských pozdravů
a gratulací školní budově
-
Květen– hřebem společná fotografie všech žáků školy, ztvárňují na hřišti
symbolizující 100 a pozdrav hvězdám a pro nás nejvýznamnějšímu
absolventovi školy Arthuru Beerovi - německému astronomovi , narozenému
právě v Liberci.
59
10. Údaje o školní družině
Školní družina a centrum volného času působí na naší škole společně. Družinu
navštěvovalo 140 dětí v 6. odděleních a 84 žáků ve 2. odděleních centra, která
se nacházejí ve 2. a 3. patře budovy.
Program a plán činnosti je společný, je určený žákům 1. až 5. tříd. Financování
je realizováno z měsíčních poplatků.
Družina a centrum organizuje pravidelnou činnost oddělení, zájmových útvarů
a kroužků. V průběhu dne nabízí spontánní aktivity i odpočinek. Hlavním
cílem je naučit děti účelně trávit volný čas, orientovat se v možnostech jeho
smysluplného využití, vybrat si zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjet
své zájmy v organizovaných a individuálních programech.
Během roku družina nabízí a realizuje akce, do kterých se mohou zapojit i
rodinní příslušníci dětí.
Na chodu jednotlivých oddělení se také podílejí studenti VŠ v rámci své
celoroční praxe.
Přehled akcí a zájmových aktivit školní družiny
Výjezd do Jizerských hor
Dětem z 2. tříd zorganizovaly třídní učitelky a vychovatelky třídenní pobyt v
přírodě Jizerských hor. V krásné podzimní dny od 30. září do 2. října prožili
společně výukový program v Bedřichově a jeho okolí. Výuka probíhala denně
ve skupinách, převážně s tématikou přírodovědy a zdravovědy. O program
volnočasových aktivit se postaraly vychovatelky, které dětem připravily
motivační, pohybové aktivity v přírodě i jazykové hry uvnitř. Týmy byly
bodovány, nejlepší oceněny potleskem a všichni odměněny účastnickým listem
s veselými obrázky. Děti rády vzpomínají na výlet na Královku, návštěvu
Horské služby v Bedřichově.
Týden s ježky
V září jsme se s dětmi zapojily do akce pořádané Severočeským muzeem: „
Týden s ježky“. Všechny děti se pokusily výtvarně ztvárnit ježky, prvňáčci
60
vyrobili barevný papírový model ježků, druháci doplnili své společné výtvarné
dílo (křídy, balicí papír) vtipnými říkankami, třeťáci vytvořili 3D model a žáci
čtvrtých tříd zkusili hned několik technik - malbu, kresbu i kašírování. Všechna
dílka jsme předali do muzea a v pondělí 30. září jsme se zúčastnili slavnostní
vernisáže k ježčí výstavě. Všem se tvoření moc líbilo a určitě s muzeem budeme
spolupracovat i nadále.
Návštěva Botanické zahrady
Naše škola poskytla rodičům o podzimních prázdninách provoz družiny.
Navštívili jsme Botanickou zahradu, která se dětem líbila. Nejvíce je zajímala
krásná akvária s živočichy, masožravé květiny, obrovské banánovníky a
kaktusy. V družině si pak namalovali velký, společný obraz, který jsme si
vystavili.
Stromečkové setkání ŠD Husova a ŠD U Soudu
V pátek 22. 11. 2013 se opět setkaly naše děti ze školních družin ve škole U
Soudu. Tentokrát jsme naplánovali pro děti téma stromečku, protože se blíží
doba adventu. Povídali jsme si s dětmi o předvánočním čase a přípravách na
Vánoce. Nejprve jsme se pustili do adventního kalendáře a pak jsme si upekli
perníkové hvězdičky. V sobotu dopoledne jsme dozdobili a slepili sněhem naše
stromečky, navlékli sáčky na kalendář a vyrobili papírové stromečky. Děti
společně moc hezky spolupracovaly a tak jistě naše setkání nebylo poslední
a na jaře se opět sejdeme.
Odznáčkování
Tvořivý workshop s dětmi ze ZŠ Husova. Děti si vlastnoručně nakreslily svůj
vlastní odznak. Odznak byl jak pro ně samotné, tak i jako dárek pro jejich
rodiče, kamarády, ale třeba i pro domácí mazlíčky.
Adventování
V sobotu 30. listopadu zorganizovaly vychovatelky družin naší školy pro rodiče
a děti tradiční akci „Adventování“, na kterém si mohli vyrobit svůj adventní
věnec a nasát atmosféru předvánočního času.
61
Vánoční jarmark a dílničky
V úterý 17. prosince pořádala ŠD vánoční jarmark a dílničky. Děti
s vychovatelkami chtějí navodit vánoční atmosféru a na chvíli se zastavit v
uspěchané době. Na jarmarku si rodiče i děti mohou zakoupit vánoční
dekorace, které se vyráběly v průběhu podzimních měsíců na jednotlivých
odděleních. Na dílničkách si děti mohly ozdobit skleněnou kouli, vyrobit
papírovou ozdobu či zhotovit trojrozměrný stromeček.
Disko karneval
Poslední lednovou středu jsme tančili v rytmu diska. Soutěžilo se o nejlepší
masku, originální tanec, nechyběla ani „židličkovaná“ a tradiční mašinka.
Poprvé se představil profesionální DJ Repro a bylo znát, že si to děti opravdu
užívají. Karneval byl vydařenou tečkou před pololetním vysvědčením.
Maškarní karneval 1. tříd
Ve středu 19. února jsme v družině 1. tříd mohli najít nejrůznější pohádkové
postavy, bojovníky, zvířátka, sportovce, víly, princezny, zpěvačky, policisty,
piráty, klauny…. a další parádní masky, konal se u nás totiž MAŠKARNÍ
KARNEVAL!!!
Děti si zasoutěžily v tanci pod tyčí i s balónkem, některé přišly na to, jak se
dostat ke sladké odměně na provázku jako první a ostatní si malou sladkost
aspoň zasloužily. Podle tančících a usměvavých dětí věříme, že se maškarní
radovánky všem líbily.
Velikonoční dílničky
V úterý 8. března se v družině uskutečnily velikonoční dílničky, kde si děti
mohly vytvořit dekorace pro sváteční chvíle jara.
Připraveno bylo celkem pět stanovišť, na kterých se postupně vystřídali žáci ze
všech oddělení. Někteří si poprvé barvili vajíčka voskem, jinde si vyráběli
zajíčky, ptáčky ve vajíčku, ovečky a jiní si odnesli větvičku ozdobenou
papírovými kraslicemi.
Děti odcházely domů se svými výrobky a s úsměvem na tváři a my měli radost
z příjemné atmosféry, která naše dílničky provázela.
62
Jarní květinové setkání 25. a 26. dubna
Tradiční setkávání školních družin ZŠ Husova, ZŠ Lesní, ZŠ U soudu a ZŠ
Mníšek se tentokrát neslo v květinovém duchu.
Po ubytování jsme si vyslechli příběh o květinové víle a pustili se do tvoření
květinových klobouků. Večer jsme si ještě v tělocvičně zahráli „cup song“. V
sobotu dopoledne jsme si vyzkoušeli, jak vyrobit papírovou květinu a provětrali
se na procházce kolem přehrady Fojtka, kde jsme cestou plnili několik úkolů.
Po obědě nás čekala přehlídka klobouků, doplněná příběhy jejich tvůrců. Pak si
děti dozdobily a také hned snědly kytičku z lineckého těsta. Na rozloučenou
květinová víla všem nachystala dopis a keramickou kytičku na krk.
Už teď se těšíme na další setkávání, tentokrát na naší škole.
Den dětí
V pondělí 2. června oslavily děti z naší družiny svůj svátek. Dětský den byl
odlišný od minulých let. Hřiště se proměnilo v disco parket a tváře dětí krášlila
šikovná slečna Monika malováním obličeje. Mlsotu děti mohly získat účastí
v různých soutěžích. Počasí nám přálo a fajn odpoledne jsme si všichni užili.
Z výtěžku vánočního jarmarku podporuje naše školní družina
indického chlapce Ravichandru v projektu Adopce na dálku a
sponzoruje vybrané zvířátko v ZOO Liberec.
11.
Základní údaje o hospodaření školy
1. Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU apod.
Část údajů z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
Mimorozpočtové zdroje
Kdo poskytuje
Liberecký kraj
Liberecký kraj
MŠMT
Liberecký kraj
Částka
65 500
Kč
30 000
Kč
37 049
Kč
10 000
Účel
Spokojený školák
Centrum vol.času
Výuka ČJ
Ván.dílničky
63
Kč
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ
Státní dotace
15 974 633
Kč
Dotace obce
3 765 830
Kč
Poplatky žáků
202 200
Kč
Hosp. činnost
806 878
Kč
Ostatní
761 271
Kč
Celkem
21 510 811 Kč
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ
investiční výdaje
- Kč
Provozní náklady
4 954 856
Kč
12.
Mzdy
11 884 284
Kč
Odvody
Celkem
Schválený hosp.
výsledek
4 131 627
Kč
21 416 188
Kč
Učebnice
395 920
Kč
DVPP
49 501
Kč
Stipendia
94 623
Kč
Koncepční záměry a úkoly na další období
Oblast řízení a správy
- udržovat naplněnost školy, připravit se na vyšší počet žáků, žádost o navýšení
kapacity
- zpracovat návrhy a postupy možné realizace pro zvýšení kapacity školy pro
silné populační ročníky – vestavba půdy
- spolupracovat se zřizovatelem v otázkách finančních, organizačních a při
akcích města i školy, dále spolupráce s obcí na projektech týkajících se školy,
nepolevovat ve snaze o rekonstrukci školy včetně fasády, prostor Tv i jídelny
- pracovat na tvorbě projektů k získání dalších dotací z fondů EU (vybavenost
školy, mezinárodní spolupráce, profil regionu), realizovat současné projekty –
zapojení do projektů zvyšující kompetence žáků i učitelů v oblasti moderní
technologie, cizích jazyků a finanční gramotnosti
64
Kč
- doplňovat a spravovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky,
aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení
jednotlivých součástí školy za pomoci zřizovatele a ostatních zdrojů
- zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a
zlepšování práce školy
- hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP
- zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy,
delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení
- pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich
odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové
struktury
- zvýšit kontrolu v oblasti vedení účetnictví, vedení úrazů a administrativní
agendy
- důsledně dodržovat BOZ dětí i zaměstnanců, vést a kontrolovat evidenci úrazů
a včasnost plnění povinnosti odškodnění
- změnit legislativu pro realizaci činnosti SRPŠ
Oblast vzdělávání
-
motivovat
žáky
k aktivní
účasti
na
různých
soutěžích
(jazykových,
přírodovědně a technicky zaměřených, sportovních, výtvarných) a oceňovat
jejich úspěchy
-
rozvíjet a stále zvyšovat úroveň jazykové úrovně žáků ve dvou světových
jazycích, podporovat komunikační dovednosti žáků, k tomu dle možností
využívat různé formy a metody včetně CLIL a rodilých mluvčích v jazykových
hodinách i odborných předmětech
-
zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské,
matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti
-
zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a
vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP, náležitou pozornost věnovat
žákům nadaným
65
-
navázat spolupráci
s podniky a úspěšnými podnikateli Liberecka, ukázat
dětem zdravé a efektivní principy podnikání jako vhodný příklad a čerpat
podněty z praxe jak dobře připravit konkurenceschopného účastníka trhu
práce
-
sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst,
uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat
DVPP
-
průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na
strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů,
v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky
školy
-
systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a
sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více
zdrojů, využívat různé formy a nástroje k zjišťování kvality vzdělávání jako je
testování
Oblast sociální
-
vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi,
pracovníky školy a rodiči
-
vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a
k přírodě (ekologické myšlení), také k vlastenectví a vztahu k regionu,
-
dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení,
prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole
-
trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou a to u zaměstnanců, žáků rodičů i
veřejnosti
-
zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální)
-
odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry
-
zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy
-
poskytovat poradenské služby rodičovské veřejnosti ve všech záležitostech
týkajících se vzdělávání
-
spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména
zájmové činnosti
-
66
Cíle
-
rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost
prostředí, hygiena
-
preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy
-
zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy
-
usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů
a grantů
-
zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od
sponzorů
-
zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností
pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze
speciální pedagogiky
-
rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným
zástupcům
-
rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole
-
rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations
Projekty připravené k realizaci ve školním roce 2014/15
-
cizojazyčné vzdělávání v multifunkční jazykové učebně ROBOTEL umožňující
efektivní komunikativní vyučování
-
Škola na dotyk - výuka pro třídu 5.B za pomocí tabletů. Kompletní vybavení
třídy dodal Samsung ve spolupráci s firmou EDULAB realizující projekt v ČR
-
Podnikáme – projekt umožňující žákům vyzkoušet základy podnikání a
opravdové činnosti firmy. Ve třech zájmových kroužcích si děti budou moci
tuto činnost vyzkoušet
-
ICDV – projekt na podporu vybavenosti a vzdělávání informační gramotnosti
učitelů
-
Příprava půdní vestavby na zvyšování kapacity škol, podání projektu,
případná realizace
-
Pokračovaní
systematické
spolupráce
s rodilými
v jazykových i nejazykových předmětech - CLIL
-
Zahraniční jazykové a partnerské pobyty
67
mluvčími
ve
výuce
-
Aktivní účast v dlouholetém projektu PASH – školy partneři budoucnosti
-
Příhraniční spolupráce a realizace projektů ze SRN
-
Mladí geologové
-
Mladý vynálezce
-
Metoda dobrého startu – postupné začleňování předškoláků do školních lavic
-
Centrum volného času – nabídka kroužků a mimoškolní činnosti pro žáky
školy, především 1. stupně
Strategie
Oblast pedagogická
-
podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko
vzdělávání
-
vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a
náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným
hodnotám
-
příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy
-
rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit
dětí, talentovaných dětí
-
preventivně předcházet kázeňským problémům – vytipování problémových
dětí, společné působení, včas informovat rodiče
-
trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
-
zaměřit se na prevenci rizikového chování
-
zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců
Oblast materiálně technická
-
každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným
čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd
-
zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i
fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání
-
zajistit obnovu ICT vybavenosti
-
získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na
financování školy
68
-
zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů
vyhlašovaných MŠMT
Oblast personální
-
promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy
-
zvýšenou pozornost věnovat výběru nového výchovného poradce
-
podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů
-
promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance,
podněcovat jejich rozvoj
-
motivovat zaměstnance – průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních
složek platu
-
vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy
-
v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP
-
další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání
celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu
specializovaných činností
Oblast ekonomická
-
získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy a využívat ho pro
rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy
-
spolupracovat se zřizovatelem při financování oprav budovy a zařízení školy
-
zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely
(pronájem, kurzy, vlastní činnost)
Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností
-
spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce,
-
zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit
počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské
rady)
-
prezentace školy, vytváření image
69
-
stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy
-
vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku,
na internetu)
-
vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích,
akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost
Koncepční záměry projednat se zřizovatelem
70
Příloha č. 1
Závěrečná zpráva
Hodnocení minimálního preventivního programu v oblasti sociálně patologických
jevů
Hlavní linií minimálního preventivního programu v oblasti sociálně patologických
jevů pro tento školní rok je, stejně jako v minulých letech, zajistit žákům podnětné
prostředí, příznivou atmosféru ve škole a nabídnout jim mnoho aktivit, které nemusí
přímo souviset se školou, ale ukazují možnosti strávení volného času.
Školní rok 2013/14 byl z hlediska preventivního programu opět velice bohatý.
Většina realizovaných aktivit měla vysokou profesionální úroveň a svou kvalitou žáky
zaujala. Největší význam přikládáme zejména akcím, při nichž byli žáci vtaženi do
děje nebo se sami stávali aktéry a organizátory zájmové činnosti (např. projekt Mladý
vynálezce, protidrogová výchova v 9. ročnících, řízené hodiny na prvním stupni).
Nejaktivnější spolupráce letos probíhala s organizací zaměřenou na prevenci
patologických jevů Maják, která na škole zorganizovala jednak sérii přednášek
zaměřených na prevenci zneužívání návykových látek, ale i přednášky a diskuse
zaměřené na sexuální výchovu, výchovu k toleranci k národnostním a jiným
menšinám apod. Studenti vyšších ročníků navštívili kojenecký ústav a byli přítomni
soudnímu přelíčení. Žáci prvního stupně se zúčastnili interaktivního workshopu se
společností Harmonia Universal, který se soustředil na spolupráci v rámci třídy.
Současně proběhla ve všech třídách prvního stupně řízená hodina pod vedením p.uč.
Poplužníkové, ve které žáci vyjadřovali své názory na třídu a atmosféru v ní.
Pedagogická činnost všech vyučujících nesměřovala jen k osvojování vědomostí a
dovedností žáků, ale k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Pedagogický sbor se
snaží dlouhodobě vytvářet ve třídách příznivou atmosféru, ve které je respektována
osobnost žáka, dítě je přijímáno jako individualita, vyučovací proces je veden tak, aby
dítě nacházelo v rámci svých možností úspěšné uplatnění. Škola realizovala velké
množství školních i mimoškolních aktivit, které doplňují výchovně vzdělávací činnost
a pozitivně ovlivňují atmosféru školy.
Za základní kompetence prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu
jsme považovali:
71

Zvyšování sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které
napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnost za své
chování a uvědomování si důsledků jednání

Posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopností řešit
problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku

Vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez
nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny vrstevníků, vytváření
atmosféry pohody a klidu

Formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám –
pěstování právního vědomí a morálních hodnot

Trénink obrany před manipulací, umění říci NE

Společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli

Důraz je kladen na individuální přístup k žákovi
Projekty, akce (zahrnující kromě jiného i problematiku prevence sociálně
patologických jevů), které byly realizovány nad rámec výuky
Žáci 1. a 2. stupně absolvovali velké množství preventivních programů a přednášek
příspěvkové organizace Maják a Harmonia Universals. V průběhu celého školního
navštívili divadelní a filmová představení dle nabídky divadel a různých kulturních
organizací.
Žáci 7. ročníku se zúčastnili projektu Mladý vynálezce.
Žáci 9. ročníku prošli sérií přednášek s drogovou problematikou (4 bloky po 5
hodinách).
Žáci 6. ročníků se zúčastnili dva dny trvajícího semináře zaměřeného na formování
třídních kolektivů.
Žáci pravidelně navštěvovali přednášky a výstavy konané v městské knihovně a
galerii.
Cílem práce celého pedagogického sboru v této oblasti není pouhé předávání
teoretických poznatků, ale právě realizace nadstavbových aktivit – opakované bloky
s Krajskou vědeckou knihovnou, galerií a Majákem, prvky prožitkové pedagogiky při
mimoškolních akcích, exkurze, školní výlety, sportovní kurzy, poznávací a pobytové
72
zájezdy do zahraničí, zapojení žáků do mimoškolní činnosti (zájmové kroužky,
olympiády a soutěže).
Důraz je kladen na individuální přístup k žákovi, na partnerskou komunikaci a snahu
o zapojení co největšího počtu aktérů a účastníků.
Zároveň se snažíme o maximální podporu komunikace mezi žákem a učitelem,
potažmo vedením školy, a mezi žáky navzájem. Účinným nástrojem v této oblasti je
již plně fungující žákovský parlament.
73
Download

Vyrocni zprava 13-14 - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků