PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
Letecký snímek Uhříněvsi od východu / jihovýchodu v ro ce 2010
(žlutým obrysem je vyznačen přibližný průb ěh hranice lokality „Za nádražím“)
str 01
jako zvláštní přílohu k dok umentaci pro úp ravu územního plánu hlavního města Prahy
3. prosince 2012
Ing. arch. Petr Starčevič / Architektonická kancelář Kolpron, s.r.o. / Janáčkovo nábřeží 57 / 150 00 Praha 5
IČO 27233278 / T 251 612 549 / offi [email protected] / www.kolpron.cz
Dokumentace byla 10. a 11. prosince 2012 projednána v orgánech MČ Praha 22.
Stručná a nalýza místa
Prastaré sídlo Uhříněves bylo v roce 1913 povýšeno na m ěsto. Je proto opr ávněné vnímat Uh říněves stále jako MĚSTO
i přes začlenění mezi pražské městské části roku 1974. Tímto faktem by m ěl být dán základní rám ec pro veškeré úvahy o
rozvoji. Rozvojem není míněn pouhý kvant itativní růst, ale proměna kvality.
Mezi Haldou (b ývalou skládkou) a železniční tratí se rozprostírá nesmírně zajímavá, pestrá a svým způsobem bohatá
část Uh říněvsi. Její osou je ulice Frant iška Diviše jako jedna z nejstarších českých cest vůbec. Benešovská železniční trať
je příčinou svébytné směsi v tomto území, která tak tvoří jakousi druho u tvář Uhř íněvsi. Železniční trať v každém m ěstě
je mimo řádně silným elementem - spíše rozdělujícím než spojujícím. Vstupem železnice do města proto obvykle, nikoli
však vždy, dochází ihned nebo později k jeho členění podle vcelku logických nepsaných pr avidel. Byť ne v krystalicky
čisté podo bě se tak stalo i v Uhříněvsi. Před ná dražím zanedlouho vzniká příjemná vilová čtvrť, za nádražím - západně od
železniční trati - je tomu jinak. Za nádražím je jiný svět. To by se mohlo či mělo změnit.
Jaké klíče jsou k dispozici?
1) posun v pohledu na m ěstský prostor jako základní společenské východ isko
2) vnímání uhř íněveského nádraží jako strategického bodu v širším pražském i regionálním kont extu
3) budo ucí mo žná (p ostupn á) pr oměna Haldy ve velký městský park a jeho propojení s městem
str 02
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
Regulační náčrt zpr acoval pro společnost EKOSPOL, a. s., ulice Dukelských hrd inů 19, Praha 7
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
Morfologie, voda a figura Uhříněvsi - stav 1:10000
černou barvou jsou vyznačeny domy stávající (stabilizované)
šedou bar vou jsou v lokalitě „Za nádražím“ vyznačeny domy s vydanými územními rozhodnu tími
fialovou čerchovanou linkou je vyznačeno řešené území
str 03
hranice lokality jsou zakresleny červenou barvou
str 04
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
Zákres hranic lokality do hlavního výkresu územního plánu hl. m. Prahy 1:10000
Návrh
Zanádraží se postupn ě proměňuje. Původn í skladové a řemeslnické areály jsou na dále funkční. Neobsazené plochy se
Pro lokalitu bud e typické smíšení všech městských vzájemn ě se snášejících funkcí s preferencí bydlení. Lokalita se
postup ně obsazují. Část kolem Sušilovy ulice je nedávným pr vním krokem. Neexistuje však ucelenější vize pro celé území.
bud e vyznačovat pevným městským řádem, který bude čitelný zejména díky lapidárn ímu vztahu zástavby ke zřetelně
Je přitom naděje, že se zanádražní čtvrť postup ně stane mnoh avrstevnatou kompa ktní částí Uhříněvsi. Vymezené
vymezeným uličním pr ostorů m. Výška zástavby nemusí být jedno tná. V prostoru bezprostředně u ná draží by s ohledem
území má rozlohu 17.5 hektaru s teoretickou možností obydlení 3 až 4 tisíci obyvateli (pokud by téměř veškerá možná
na účel nemusela být výška zástavby limitována. Prostranství při nádraží bude t ěžištěm zdejší čtvrti.
podlahová plocha byla určena výhradně pro bydlení). Navazující území “Cihelna” má projektovanou kapacitu téměř 2000
obyvatel. Přestože v zanádražní čtvrti bud e moci být situována řada neobytných dom ů, bud e zde velmi pravděpodobně
Pro výhledové řešení tramvajové dopravy z Jižního Města (smyčka Háje) přes Petrovice a Jezera je v lokalitě uvažována
bydlení dom inovat. Lokalita proto musí být dop lněna alespoň základní veřejnou infrastru kturou, zejména školou,
pro storová rezerva. Těleso tr amvajové dráhy bud e od severu (oblast Petrovice a Jezera) vedeno v prostoru budo ucí
předškolskými zařízeními a plochami pro volný čas - dětskými hřišti a základními hřišti.
Hor ácké cesty nebo souběžně. V místě plochy ZMK bude t ěleso vedeno parkem do ul ice Františka Diviše formo u
Na každé 2 hektary zastavitelné plochy by mělo být vymezeno 1000 m2 veřejných pr ostranství nad rámec ploch
oboustran né aleje (př ibližně jako tramvajová trasa v severním předpolí pražského Hr adu). Konečná stanice tramvajové
pozemn ích komu nikací (podle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). V lokalitě by tedy bylo potřebné vymezit celkem 8 až 9 tisíc
linky je situována přímo u uhříněveského nádraží tak, aby bylo možné snadno přestoupit z tramvaje na vlak s využitím
m2 těchto ploch (vpodstatě parků a parčíků s výše uvedenými hřišti).
stávajícího podchodu po d kolejištěm. Volný zanádražní prostor bude m ít charakter soudob ého městského parku.
V zanádražní čtvrti je nut né se zabývat otázkou “hlavního” náměstí - pr ostranství - hlavního společenského pro storu.
Bude se jednat o nově vložený prvek, kter ý by měl být navázán na ulici Frant iška Diviše a nádraží.
Ulice Františka Diviše by měla být v největším m ožném rozsahu př etvořena do po doby důležité uhř íněveské ulice
REGULACE
- dů ležité v nejširším slova smyslu, čili důležité “společensky”, nikoli dopravně. Možná, že je to vlastně jeden z
Území je rozděleno do mě stských (stavebních) bloků 01 až 15. Mezi bloky jsou ulice (jakožto veřejná prostranství),
nejdůležitějších úkolů v této čtvrti. V rozsahu řešeného území je proto předpokládána její prostorová prom ěna do
označené svými názvy nebo číselnými kódy 01 až 07. V území jsou dále vymezeny parky 01 až 06 jakožto další veřejná
víceméně klasické příjemné městské ulice s bohatou různ oro dou n áplní. Přímo v dotyku s nádražím se do uličního
pro stranství. Pro každý blok, ulici a park je stanovena základní regulace. Výjimku představuje blok 14 a park 06, náležející
pro storu prom ítne nová tramvajová trať se stanicí. Ulici Frant iška Diviše je potřebné na jižní stran ě důstojným způ sobem
v současné době z hlediska platného územního plánu do plo chy DH.
připojit do mí stní uliční sítě v ohnisku nové čtvrti “Cihelna”, kde se potká s ulicí Ke Kříži.
Západní hranicí řešeného území je trasa tzv. Horácké cesty. Ta je podle územního plánu Prahy a podle projektu pro
územní rozhod nut í z roku 2012 vymezená jako nadřazená pozemn í komun ikace funkční skupiny B s šířkou vozovky 8
Definice
metrů. Pro celkovou pr ůchodn ost územím by p očet pr opojení Horácké cesty s ulicí Frant iška Diviše měl být poměr ně
1) Uliční čára závazně deefinuje hranici mezi stavebním po zemkem a ulicí nebo jiným dru hem veřejného prostranství.
velký. Nové propojovací trasy budo u v pohledu směrem k západu důležité i z hlediska emočního, neboť nejvyšší
Uzavřená uliční čára vymezuje blok. Z uliční čáry lze v odůvodn ěných případech lokálně ustoupit do plo chy bloku a
vnímatelný bod dosud n eosázené Haldy, se nachází až 17 metrů nad víceméně vodorovným terénem zdejší lokality.
zvětšit tak rozsah veřejného prostranství.
2) Stavební čára závazně definuje hranici mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku (lapidárn ě řečeno odstup domu od
uliční čáry). Zástavba nesmí stavební čáru nikde př esahovat ani ustup ovat, pokud to n ení v upřesnění regulativu výslovně
umo žněno. Stavební čárou uzavřenou je požadováno situovat domy tak, aby mezi nimi nebyly stavební mezery. Stavební
čárou otevřenou se mezi domy umožňují stavební mezery.
str 05
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
Rozvaha
1080/2
1129/1
762/3
1149
1077
728/1
1076/4
1154
730
731/1
726/4
1076/3
1078
742
1076/2
753
726/3
755
1151
959/1
1156
1075/10
1076/1
751/1
1131
1158
729
745
1075/11
1211
974/2
746/1
959/2
959/4
754
751/2
1160
2092
974/1
960/9
1155
2206
1212
744
960/10
960/8
747/1
1075/2
1209
750
973/1
747/2
1157
728/2
973/2
960/7
1159
726/2
1162
971
747/3
1207
960/6
2073/1
749
1075/1
1188/2
1161
960/11
1210
1075/7
976/3
972
960/5
727/1
726/1
727/2
1205
726/5
748
1075/8
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
1153
976/2
1206/2
960/1
969
1075/6
1190
960/2
725/2
1075/4
1208
725/3
976/1
1074/17
1206/1
979
725/4
975
1203
1204
1075/9
2063
1075/5
1192
961/2
970
725/1
980/2
980/1
982
2093
1202/2
988
1202/1
961/1
1201
1200/1
1194/2
978
1165
1199/2
1166
967
961/9
983
977
2184/24
1193
961/3
1163
1194/1
722
987/1
987/2
968
961/6
1199/1
723
1074/30
1198
1168/2
965
24280 m2
1074/18
1167
1200/2
984/1
961/10
724
984/2
1164
966
1169
961/8
1168/1
1906/26
1906/50
2096
1170/1
961/4
989
986
2184/25
G
1170/2
1171/2
1195/1
721
1906/27
1197
1196
962/1
990
2070
985
962/2
719
720
961/12
961/5
964/1
1172
964/2
2184/11
1171/1
991
2186
1074/23
1173
1906/48
961/7
1174
993
995
2064
1074/19
963/2
963/1
1074/1
718
1074/22
1175
992
1074/32
961/11
1906/40
1074/25
996
1074/20
2071
1906/49
1906/52
997
1074/31
1013/3
994/3
2050
716
2051
994/1
1013/1
1176/2
1013/2
1906/28
1014
994/2
1074/21
1011
1176/1
998/5
999
2072
1906/10
1906/2
23 804 m2
998/3
998/1
715/4
1015
1906/23
998/4
1012
2187
1074/26
1906/53
1017
1074/24
1005/3
1906/1
1005/2
1010
1000/2
1009/3
998/2
1906/9
2184/2
1016
1009/1
G
1906/47
1906/11
F
1906/21
1019
1005/1
1018
1074/28
1000/1
1020
1002/1
1008
1001
1074/29
1906/45
1002/3
1004
1906/22
1022/2
1906/12
2188
14 254 m2
1906/13
1906/46
1002/2
1007
1036
1003
1070/3
1022/1
1920/26
1034
1037
1069/4
1070/2
1906/34
2069
1006
1032
1906/18
1070/1
1030/1
1021
1906/41
1069/3
1906/8
1028/1
1906/14
1030/2
1906/29
1035/2
1906/31
1906/32
1026
2189
1033
1028/2
1035/1
1906/43
1906/35
1906/17
1031
5 120 m2
1906/33
1906/19
1906/7
1024
1906/44
1029
1906/16
1040
1906/5
1906/37
G
5 069 m2
1906/36
1906/4
1906/42
E
1027
2184/22
1069/1
1025
7324 m2
1901/1
1069/2
1906/3
2176/5
1906/38
1920/11
1041/2
G
2155/18
2176/1
2065
1046/1
1045
1044
1046/2
2184/23
2176/4
1920/12
7 082 m2
1049/4
1900/78
6 874 m2
G
1907/2
E
1900/7
1900/77
1900/4
1900/9
G
1900/30
1900/72
1900/73
7 531 m2
1900/74
1900/15
1900/14
1900/5
1900/125
1900/13
1049/1
1900/12
1900/11
1900/110
1900/116
1900/10
1900/83
1920/121
1064/1
12 384 m2
2155/19
1900/3
1900/103
1900/31
1900/26
1920/94
1901/2
1907/3
1907/17
E
2155/20
1064/2
E
1901/3
1900/27
1900/2
2066
1900/104
1063
1900/67
3 080 m2
1060
F
1900/70
1900/20
1062
1895/1
1895/3
1900/55
1900/81
1061
1900/6
1900/80
1900/71
2155/21
23 186 m2
1907/8
4 721 m2
1900/134
1895/2
1900/94
2155/22
1900/79
E
1900/97
1900/59
1893/4
1900/85
1893/3
1058
1059
1900/149
2155/23
1894
1900/123
1907/19
1900/21
1900/84
1900/148
1907/10
1892
1907/11
1898/2
1900/58
1896/4
1896/1
1900/56
ŬſĚďůŽŬƵ
ƉůŽƓŶĄǀljŵĢƌĂ
<WW
ůŝŵŝƚ,WW
ϬϮ
ϮϯϴϬϰŵϮ
&
ϯϯϯϮϲŵϮ
Ϭϯ
ϭϰϮϱϰŵϮ
'
ϮϱϲϱϳŵϮ
Ϭϰ
ϱϬϲϵŵϮ
ϱϱϳϲŵϮ
Ϭϱ
ϱϭϮϬŵϮ
'
ϵϮϭϲŵϮ
Ϭϲ
ϳϯϮϰŵϮ
'
ϭϯϭϴϯŵϮ
Ϭϳ
ϳϬϴϮŵϮ
'
ϭϮϳϰϴŵϮ
ϬϴĂϬϵ
ϲϴϳϰŵϮ
'
ϭϮϯϳϯŵϮ
ϭϬ
ϭϮϯϴϰŵϮ
ϭϯϲϮϮŵϮ
ϭϭ
ϯϬϴϬŵϮ
ϯϯϴϴŵϮ
ϭϮ
ϮϯϭϴϲŵϮ
&
ϯϮϰϲϬŵϮ
ϭϯ
ϰϳϮϭŵϮ
ϱϭϵϯŵϮ
ϭϰ
ϮϰϮϴϬŵϮ
'
ϰϯϳϬϰŵϮ
ϭϱ
ϳϱϯϭŵϮ
ϴϮϴϰŵϮ
Rozdělení intenzit využití v oblasti Za nád ražím
výkres 1:5000
fialovou bar vou jsou vyznačeny hranice dílčích podoblastí pro výpočet hr ubých podlahových plo ch
číselným údajem je uvedena plošná výměra podoblasti
kódem E, F nebo G je uveden upř esněný koeficient po dlahových plo ch KPP
tabulka
první sloupec zleva (kód bloku) odkazuje na vlastní „regulaci“, uvedenou výkresem 1:2000 na dalším listu
str 06
751/2
1160
2092
2206
744
960/10
960/8
747/1
1075/2
1209
750
973/1
747/2
1157
1186/2
726/2
1162
1188/2
2073/1
749
960/11
1075/7
1205
Výkres regulačního náčrtu 1:2000
748
726/1
727/2
726/5
969
společně se zobrazením hranic pro dílčí KPP
960/2
1075/4
1208
727/1
976/2
960/1
1075/6
1190
976/3
972
960/5
1075/8
1206/2
1189
2097/1
960/6
1075/1
1161
1210
1186/9
971
747/3
1207
1188/1
728/2
973/2
960/7
1159
1186/10
725/2
725/3
976/1
1074/17
1206/1
979
725/4
975
1203
1186/4
1204
1075/9
2063
1075/5
1191
1202/2
1200/1
1194/2
2093
1202/1
1201
1199/2
982
988
blok 14
1163
1194/1
980/1
961/1
80
m
1165
1166
1186/6
961/3
G
1164
1169
1906/27
1197
1168/1
1196
01
ce
i
l
u
1170/2
1171/2
1195/1
2097/3
1906/26
2096
1170/1
1172
1171/1
965
984/1
961/10
966
961/8
961/4
989
986
2184/25
962/1
990
2070
985
962/2
964/1
964/2
2184/11
991
2186
1074/23
2097/2
1183/2
2156/4
1183/3
s
By
1183/1
ná
třič
1173
1906/48
1174
1074/19
1074/1
1074/22
1175
1074/32
1906/40
1074/25
1074/20
1906/49
1906/52
1920/114
blok 02
1176/1
1177
1180
1906/10
1906/2
1920/123
1906/23
1906/53
1920/116
1178
1181/2
1906/45
996
2071
1013/3
997
994/3
994/1
1013/1
1013/2
1014
994/2
1011
998/5
1015
998/4
1012
1017
1005/3
1010
1005/2
1019
1009/1
1005/1
1018
1020
1002/1
1008
2188
14 254 m2
1906/13
va
1906/46
blok 01
1920/110
1920/111
5m
1906/41
m
1906/34
1906/18
park 01
1906/14
1
1906/43
24
1906/35
blok 04
1906/17
1906/5
1906/42
,6
19
blok 06
1906/3
m
1906/4
7324 m2
m
24
1906/38
G
2155/18
ce
uli
1920/12
zastavitelný blok
m
12
G
2155/19
blok 08
05
1900/78
1900/77
1900/4
1900/30
1900/72
1900/73
park 04
E
blok 09
1920/121
1900/103
1900/104
1900/26
1064/2
e
blok 15
06
1900/27
1900/2
1063
1900/67
blok 11
3 080 m2
park
1900/3
1900/31
ic
ul
park 05
1900/70
park 01
7 531 m2
1064/1
12 384 m2
blok 10
E
2155/20
ulice
m
m
park 03c
1900/11
1900/110
1900/116
1900/10
1900/83
12
ulice 02
1900/125
1900/13
1901/2
1907/3
1907/17
1907/7
20
1900/74
1900/15
1900/14
1900/5
1900/12
hranice pro stanovení dílčího KPP
KPP bloku / plošná výměra
E
1900/7
1900/9
1901/3
7082 m2
1045
2184/23
2176/4
1920/94
G
2065
F
blok 12
1060
1900/20
35 m
1900/55
1900/81
1900/6
1900/71
stavební čára
23 186 m2
1895/2
plocha v bloku pro zastavění
1900/79
1900/97
1900/59
1907/9
1900/85
blok 13
1893/3
4 721 m2
1893/4
1900/149
2155/23
veřejný průchod blokem
1061
E
1900/134
1900/94
2155/22
1895/3
1900/80
2155/21
1907/8
1062
1895/1
ulice 07
blok 05
G
1069/2
6 874 m2
6m
park 03b
1907/4
1025
1901/1
m
1907/2
12
LEGENDA
04
7 082 m2
1029
1027
2176/1
6m
ce
uli
blok 07
2184/22
1069/1
1894
1900/123
1907/19
1900/21
1900/84
1900/148
1907/10
důležitá osa
1907/11
1898/2
1900/58
1896/4
1896/1
1900/56
1037
1034
1035/2
1033
1035/1
1031
1024
2176/5
1920/11
park 03a
G
03
E
park 02
ce
uli
1906/36
du
osa dcho
o
p
ého
nov
5 120 m2
1000/1
1030/2
1028/2
1906/16
1906/37
1028/1
2189
1906/33
1906/19
1030/1
o
1026
blok 05
m
1906/44
2155/17
5 069 m2
éh
ic k
L id
1906/32
1906/7
716
1032
1070/1
6m
1906/31
2155/16
2069
1006
1021
02 16,
ce
i
l
u
2m
1069/4
1070/2
1069/3
1906/8
1906/29
6m
1003
1070/3
34
1920/26
1002/2
1007
1022/1
Su
šilo
1920/102
1920/107
1002/3
1004
1022/2
1906/12
1920/103
2051
1001
1074/29
1906/22
1920/108
2050
1000/2
1009/3
2184/2
1016
718
999
998/3
998/1
2072
2187
1074/28
blok 03
1906/21
ova
ass
Pic
961/11
992
998/2
G
1906/11
995
963/2
m
23 804 m2
1920/25
ivi
še
1074/24
park 06
1906/47
1920/126
a
áv
st
1074/26
1906/9
1181/1
1920/112
ka
D
1906/1
1920/106
1920/99
1074/21
a
os po
o
íh
jíc
993
2064
963/1
40
F
1179
1920/124
m
Fr
an
tiš
1906/28
1920/115
40
1176/2
1074/31
961/7
du
ho
c
d
721
720
961/12
961/5
723
724
984/2
24280 m2
1906/50
722
987/1
987/2
968
961/6
1168/2
983
977
1074/30
1074/18
1167
1200/2
1185
978
967
961/9
2184/24
1199/1
1198
1184
725/1
980/2
970
nedílnou součástí toho to výkresu je textová část, přiměřeně podro bně
stanovující param etr y využití a zastavění jedno tlivých městských bloků
01 až 15, prostor ů ulic 01 až 07 (a zejména ulice Františka Diviše) a
parkových bloků 01 až 05
m
1186/12
1193
961/2
75
1192
1186/13
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
1187
974/1
960/9
1155
1212
str 07
104
1044
blok 05
Využití - bytové domy, polyfunkční domy nerušící bydlení.
blok 01
Koeficient po dlahových plo ch - G; neměl by být up ravován.
Využití - základní škola, mateřská škola, jiné vzdělávací zařízení, zařízení pro volný čas dětí
Forma zástavby - volná.
Koeficient po dlahových ploch se neuplatní.
Výška zástavby - 5+.
Forma zástavby - volná.
Stavební čára - otevřená.
Výška zástavby - bez omezení.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Stavební čára - otevřená. Zástavba může volně ustoupit do hloubky bloku.
Jiné param etr y - nejsou.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Jiné param etr y - nejsou.
blok 06
Využití - bytové domy, polyfunkční domy nerušící bydlení.
blok 02
Koeficient po dlahových plo ch - G; neměl by být up ravován.
Využití - bytové domy.
Forma zástavby - volná.
Koeficient po dlahových ploch - F; neměl by být dále upravován.
Výška zástavby -5+.
Forma zástavby - volná.
Stavební čára - př i ulici 02 uzavřená, jinak otevřená.
Výška zástavby - bez omezení.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Stavební čára - otevřená.
Jiné param etr y - nejsou.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Jiné param etr y - veřejný prů chod mezi ulicí Frant iška Diviše a ulicí 01.
blok 07
Využití - bytové domy, polyfunkční domy nerušící bydlení.
blok 03
Koeficient po dlahových plo ch - G; neměl by být up ravován.
Využití - bytové domy, polyfunkční domy nerušící bydlení.
Forma zástavby - volná.
Koeficient po dlahových ploch - G; neměl by být up ravován.
Výška zástavby - 5+.
Forma zástavby - volná.
Stavební čára - otevřená. Budovy při parku 02 mohou ze stavební čáry ustoupit, rovnoběžnost pr ůčelí se stavební čárou
Výška zástavby - bez omezení.
musí být zachována.
Stavební čára - př i ulici Frant iška Diviše uzavřená, jinak otevřená.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Jiné param etr y - nejsou.
Jiné param etr y - veřejný prů chod mezi ulicí Frant iška Diviše a parkem 01, minimální šířka pr ůchodu 3 metry.
blok 08
blok 04
Využití - bytové domy.
Využití - bytové domy.
Koeficient po dlahových plo ch - E; neměl by být up ravován.
Koeficient po dlahových ploch - E.
Forma zástavby - volná.
Forma zástavby - volná.
Výška zástavby - 4.
Výška zástavby - bez omezení.
Stavební čára - není stanovena.
Stavební čára - otevřená.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Jiné param etr y - nejsou.
Jiné param etr y - nejsou.
str 08
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
Zastavitelné (městské) bloky
blok 14 (náležející do plochy DH)
Využití - bytové domy.
Využití - pr ostory pro smyčku konečné stanice tramvaje, parkoviště P+R, domy s maloobchodn ím pro dejem do 2000
Koeficient po dlahových ploch - E; neměl by být up ravován.
m2 pr odejní plochy, jinak bez omezení. Přípustné je koncipovat veškeré funkce soustředěně do jedno ho polyfunkčního
Forma zástavby - volná.
objemu včetně tramvajové smyčky. Změna využití bloku 14 je závislá na řešení tramvajové tratě.
Výška zástavby - 4.
Koeficient po dlahových plo ch - G.
Stavební čára - není stanovena.
Forma zástavby - volná.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Výška zástavby - bez omezení.
Jiné param etr y - nejsou.
Stavební čára - otevřená.
Hloubka zástavby - bez omezení.
blok 10
Jiné param etr y - nejsou.
Využití - bytové domy, polyfunkční domy nerušící bydlení, mateřská škola.
Poznám ka - výše uvedená regulace pro blok 14 má informativní povahu.
Koeficient po dlahových ploch - E; neměl by být up ravován.
Forma zástavby - volná.
blok 15
Výška zástavby - 4.
Využití - bytové domy, polyfunkční domy nerušící bydlení.
Stavební čára - otevřená.
Koeficient po dlahových plo ch - E.
Hloubka zástavby - bez omezení.
Forma zástavby - volná.
Jiné param etr y - veřejný prů chod mezi ulicí 06 a parkem 04, minimální šířka pr ůchodu 3 metry.
Výška zástavby - bez omezení.
Stavební čára - otevřená.
blok 11
Hloubka zástavby - bez omezení.
Využití - bytové domy.
Jiné param etr y - nejsou.
Koeficient po dlahových ploch - E; neměl by být up ravován.
Forma zástavby - volná.
Výška zástavby - 4.
Stavební čára - otevřená.
Parkové bloky
Hloubka zástavby - bez omezení.
Jiné param etr y - nejsou.
Společné zásady:
1) pás veřejného prostranství mezi zastavitelným blokem a parkem je obvykle 3 metry široký, pokud není uvedeno jinak;
blok 12
2) pro výsadby budou př ednostně voleny listnaté stromy náležející mezi přirozená společenstva
Využití - bytové domy, polyfunkční domy nerušící bydlení.
Koeficient po dlahových ploch - F.
park 01
Forma zástavby - volná.
Část parku při ulici Frant iška Diviše bude u možňovat pobyt na zpevněné ploše.
Výška zástavby - bez omezení.
Stavební čára - otevřená.
park 02
Hloubka zástavby - bez omezení.
bez dalších podm ínek
Jiné param etr y - veřejný prů chod, šířka prů chodu min . 3 metry.
park 03a, 03b a 03c
blok 13
bez dalších podm ínek
Využití - bytové domy, polyfunkční domy nerušící bydlení.
Koeficient po dlahových ploch - E.
park 04
Forma zástavby - volná.
Prostor parku bude koncipován společně s řešením tramvajové tratě jako velká oboustrann á alej s tramvajovou tratí v
Výška zástavby - bez omezení.
ose, a dále s chodn íkem o šířce alespoň 5 metrů a samostatnou cyklistickou stezkou. Na parkový prostor navazuje při ulici
Stavební čára - otevřená.
Františka Diviše osa budoucí ho možného podchodu pod železniční tratí. Na západní stran ě parku bude n utn é vhodn ě
Hloubka zástavby - bez omezení.
řešit pěší a cyklistické křížení s Horáckou cestou.
Jiné param etr y - nejsou.
park 05
str 09
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
blok 09
ulice 01
Slepá ulice nap ojená na ulici Frant iška Diviše. Propoj ení do jižního konce Sušilovy ulice je možné pou ze pro pěší a cyklisty.
park 06
Šířka uličního pro storu - 12 metrů .
Park bude koncipován přednostně pro příznivé pěší propojení ulice Františka Diviše s úrovní stávajícího podchodu po d
Funkční skupina pozemní komun ikace - obytná zóna s vloženým samostatným chodníkem. Kruh ové obratiště může být částečně
železniční tratí v prostoru nádraží.
situováno v ploše bloku 01. Jiné typy obratišť jsou vyloučeny.
Stromoř adí - alespoň jedno stranné , stromy listnaté.
Pro vstupn í prostor před základní školou se nestanovují požadavky.
Ulice
ulice 02
Ulice spojuje ulici Frant iška Diviše s ulicí 04.
Ulice Františka Diviše
Šířka uličního pro storu - 12 metrů .
Ulice bud e v celém rozsahu řešeného území podstatně měněn a. Podrobnější podmín ky v úseku od u lice 01 k parku 04
Funkční skupina pozemní komun ikace - obytná zóna s vloženým samostatným chodníkem při hranici s parkem 02.
bud ou určeny po prověření samostatnou studií. Schématický řez na straně 012 ukazuje možné uspořádání v prostoru při
Stromoř adí - jedno stranné při jihovýchodn í stran ě, stromy listnaté.
nád raží (v prostoru s tramvajovou stanicí a stykem s parkem 06).
ulice 03
Sušilova ulice
Ulice spojuje ulici 02 s ulicí 05.
Ulice je stabilizovaná. Ulice spojuje ulici Frant iška Diviše s Horáckou cestou včetně propojení pro autom obilovou
Šířka uličního pro storu - 12 metrů .
dopravu.
Funkční skupina pozemní komun ikace - obytná zóna.
Stromoř adí - oboustranné, stromy listnaté.
Osový poh led do Sušilovy ulice z Haldy (stav v létě 2012)
ulice 04
Ulice spojuje ulici 05 se Sušilovou ulicí.
Šířka uličního pro storu - 12 metrů .
Funkční skupina pozemní komun ikace - obytná zóna.
Stromoř adí - v úseku mezi ulicemi 02 a 05 oboustranné, stromy listnaté.
ulice 05
Ulice spojuje ulici Frant iška Diviše s Horáckou cestou včetně propojení pro autom obilovou dopravu.
Šířka uličního pro storu - 12 metrů .
Funkční skupina pozemní komun ikace - obytná zóna s oboustranným chodníkem.
ulice 06
Ulice spojuje ulici Frant iška Diviše s oblastí Cihelna včetně propojení pro autom obilovou dopravu.
Šířka uličního pro storu - 12 metrů .
Funkční skupina pozemní komun ikace - obytná zóna s oboustranným chodníkem.
Stromoř adí - oboustranné, stromy listnaté.
ulice 07
Ulice je trasově novým pokračováním ulice Františka Diviše s napojením směrem do ulice Ke Kříži v oblasti Cihelna.
Šířka uličního pro storu - 35 metrů .
Funkční skupina pozemní komun ikace - obslužná s podélnými parkovacími místy na obou stranách. Osa vozovky situována
excentricky ve východní polovině ulice.
Stromoř adí - oboustranné, stromy listnaté.
Další parametry - západní polovina ulice (při bloku 12) bude m ít charakter volnočasového aktivního parku.
str 010
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
bez dalších podm ínek
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
Morfologie, voda a figura Uhříněvsi 1:10000
černou barvou jsou vyznačeny domy stávající (stabilizované)
šedou bar vou jsou vyznačeny domy s vydanými územními rozhodnu tími (dom y v lokalitě „Za nádražím“)
možné bud oucí domy (projektované i zcela smyšlené) v lokalitě „Za nádražím“ jsou zakresleny červenou barvou
str 011
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
šířka uličního prostoru 34 m
výšková úroveň ulice Fr. Diviše 290 m n.m.
7,5 m
14 m
13,5 m
chodník
parkovací pruh, 2 jízdní pruhy,
parkovací pruh,cyklistický pás
chodník, tramvaj + stanice, chodník
Schéma profilu ulice Františka Diviše - řez 1:500
řez je veden (zleva) parkem 01 s pohledem na zástavbu bloku 03, příčně kříží ulici Frant iška Diviše s pohledem na zástavbu bloku 14
a je dále veden stávajícím podchod em pod kolejištěm ná draží
str 012
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
Ilustrativní prostorová zobrazení částí řešené lokality
draft 3D model Archicad 16
str 013
str 014
PRAHA 22 UHŘÍNĚVES / NÁČRT REGULACE V LOKALITĚ ZA NÁDRAŽÍM
Download

Regulace Za nadrazim UHRINEVES 2012