Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
3.2 ŠKOLNÍ ŘÁD –
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
v Základní škole speciální
část:
Č.j.:
3.2./2010
Mgr. Ludmila Kočí
Vypracoval:
Schválil:
Miroslava Malenovská, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
13.9.2010
1.9.2010
Směrnice nabývá účinnosti dne:
15.9.2010
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
Aktualizace č. 1 1.9.2012
Mgr. Ludmila Kočí
Aktualizace č. 2 1.9.2013
Mgr. Ludmila Kočí
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 1 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Obsah:
1. PREAMBULE ................................................................................................................................................. 3
2. DRUH HODNOCENÍ ....................................................................................................................................... 3
3. HODNOCENÍ CELKOVÉHO PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ ...................................................................................... 3
4. ROZŠÍŘENÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ .................................................................................................................. 4
4.1 SEBEHODNOCENÍ ............................................................................................................................................... 5
5. HODNOCENÍ NA ZŠ SPECIÁLNÍ ...................................................................................................................... 7
5.1 1. A 2. STUPEŇ.................................................................................................................................................. 7
5.2 HODNOCENÍ V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH A V JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCÍCH ZŠ SPECIÁLNÍ ( STŘEDNĚ TĚŽKÉ MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
A SOUBĚŽNÉ POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI)- VZDĚLÁVACÍ PROGRAM POMOCNÉ ŠKOLY A PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ PŠ Č.J. 24035/97-22 9
5.2.1 Hodnocení v 1. – 3. ročníku ................................................................................................................. 9
5.2.2 Hodnocení ve 4. – 6. ročníku ............................................................................................................. 11
5.2.3 Hodnocení v 7. – 10. ročníku ............................................................................................................. 15
5.3 HODNOCENÍ V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH A V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH NA ZŠ SPECIÁLNÍ ( STŘEDNĚ TĚŽKÉ MENTÁLNÍ
POSTIŽENÍ A SOUBĚŽNÉ POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI)-ŠVP ZŠS „DUHOVÁ PASTELKA“ 1. DÍL. ..................................................... 19
5.3.1 Hodnocení vzdělávání žáků na 1.stupni v I. období (1.- 3. ročník) ...................................................... 19
5.3.2. Hodnocení vzdělávání žáků na 1.stupni ve II. období (4.-6. ročník) ................................................... 23
5.3.3. Hodnocení vzdělávání žáků na 2. stupni (7.-10. ročník) ..................................................................... 28
6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A SOUBĚŽNÝM
POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI – REHABILITAČNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM POMOCNÉ ŠKOLY – Č.J. 15988/2003-24
A ŠVP ZŠS „DUHOVÁ PASTELKA“ – 2. DÍL ........................................................................................................ 37
6.1.OBECNÁ ROVINA HODNOCENÍ ............................................................................................................................ 37
6.2 SPECIFICKÁ HLEDISKA PŘI HODNOCENÍ AUTISTICKÝCH DĚTÍ. ...................................................................................... 37
6.3 SEBEHODNOCENÍ U ŽÁKŮ VZDĚLÁVANÝCH PODLE REHABILITAČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ...................................... 38
6.4 HODNOCENÍ V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH .......................................................................................................... 38
7. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ .......................................................................................................................... 44
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 2 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
1. Preambule
Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu základního vzdělávání a jeho
řízení.
Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb./úprava č. 454/2006Sb. a úprava Vyhlášky
č.256/2012Sb./, č.454/2006 Sb., č.73/2005 Sb.
Za první pololetí škola vydává žákovi výpis z vysvědčení, za druhé pololetí vydává formulář
vysvědčení.
V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení.
Tento řád byl přijat a odsouhlasen pedagogickou radou ZŠ a MŠ speciální Kroměříž.
Je závazný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří vyučují v ZŠ speciální na ZŠ a MŠ
speciální Kroměříž.
Kterýkoliv pracovník školy, žák nebo rodič může dát ředitelce školy návrh na změnu
hodnotícího řádu. Po projednání v pedagogické radě rozhodne ředitelka školy o případných
změnách hodnotícího řádu.
2. Druh hodnocení
Žák je hodnocen v souladu s § 15 odst. 2 Vyhlášky o základní škole (širším slovním
hodnocením).
Při hodnocení pedagogický pracovník přihlíží na přiměřenou náročnost a pedagogický takt
vůči žákovi. V předmětu, ve kterém učí více vyučujících , určí výsledné hodnocení příslušní
učitelé po vzájemné dohodě.
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tím učitel i žák získají informace o
tom, jak žák zvládá danou problematiku, jak dokáže naučené poznatky využívat v běžném
životě.
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření, mělo by být pro žáka motivující.
Učitel nehodnotí osobnost žáka, ale konkrétní problematiku, nesrovnává výkony jednotlivých
žáků, ale přistupuje individuálně k jednotlivým pokrokům žáka.
3. Hodnocení celkového prospěchu a chování
Celkový prospěch se hodnotí těmito stupni :
a) v 1. - 6. ročníku
- prospěl
- neprospěl
b) v 7. – 10. ročníku
- prospěl s vyznamenáním
- prospěl
- neprospěl
Chování se hodnotí klasifikačními stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 3 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Mohou být využita také výchovná opatření – pochvaly a důtky.
Stupnice pochval:
a) běžná pochvala do sdělníčku žáka - uděluje kdykoli kterýkoli učitel, nezapisuje se
do katalogového listu
b) pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého uvážení nebo na návrh
jiného učitele, a to hlavně za dlouhodobou vynikající práci pro třídu, příkladné chování
apod. Zapisuje se do sdělníčku žáka a do katalogového listu žáka
c) pochvala ředitelky školy – uděluje ředitelka na návrh třídního učitele nebo po projednání
s ním za významné činy (úspěšná reprezentace školy, významný dobrý skutek). Zapisuje
se do sdělníčku žáka a katalogového listu.
d) pochvala na vysvědčení – uděluje ředitelka školy po projednání v pedagogické radě
za mimořádný projev občanské a školní iniciativy, za záslužný a statečný čin,
za dlouhodobou mimořádně úspěšnou práci. Zapisuje se na vysvědčení a do katalogového
listu žáka.
Stupnice pokárání:
a) běžné napomenutí do sdělníčku žáka - uděluje kdykoliv a kterýkoliv učitel, nezapisuje
se do katalogového listu
b) napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel, oznamuje ředitelce školy, zapisuje se
do katalogového listu. O udělení „napomenutí třídního učitele“ informuje třídní učitel
zákonného zástupce žáka prokazatelnou formou.
c) napomenutí ředitelkou školy – uděluje ředitelka školy po projednání v pedagogické
radě. Zapisuje se do katalogového listu žáka. O udělení „napomenutí ředitelkou
školy“ informuje ředitelka školy zákonného zástupce žáka prokazatelnou formou.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro
jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků
a doporučení školského poradenského zařízení
4. Rozšířené slovní hodnocení
Slovní hodnocení musí splňovat zejména tato kritéria:
a) věcnost (tj. zabývá se podstatnými jevy)
b) srozumitelnost
c) úplnost (tj. nepominout žádnou podstatnou skutečnost)
d) pozitivní formulace – hodnocení by mělo motivovat žáka kladně
e) komplexnost
f) poskytovat zpětnou vazbu (zvládnutí problematiky v praxi, v běžném životě)
g) motivující a pozitivní náboj
h) uplatnění pedagogického taktu a přiměřené náročnosti
i) nesrovnávat výkony jednotlivých žáků
j) individuální přístup k hodnocení
Slovní hodnocení popisuje zejména:
a) konkrétní dosaženou úroveň znalostí a dovedností
b) žákovy pokroky v hodnoceném období
c) vztah žáka k jednotlivým činnostem a aktivitám
d) aktivitu žáka při výuce
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 4 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
e) komunikační schopnosti
f) schopnost reprezentovat školu a třídu
Celkový prospěch se hodnotí stupněm „prospěl (a)“
„neprospěl(a)“
Pokud žák v daném pololetí je přítomen méně než 60 % vyučovacích hodin daného
předmětu proběhne schůzka vyučujících s rodiči žáka, na níž se dohodnou podmínky,
za kterých žák může být v řádném termínu hodnocen. Pokud schůzka neproběhne nebo
nedojde k dohodě, je hodnocení odloženo.
Dílčí slovní hodnocení se zapisuje žákovi do sdělníčku – informace zákonných zástupců
žáka. Se čtvrtletním hodnocením je zákonný zástupce (prokazatelnou formou) seznámen
na konzultacích pro rodiče, které jsou ve formě individuálního rozhovoru s jednotlivými
zákonnými zástupci žáků.
V případě potřeby jsou zákonní zástupci žáka informováni školou (vyučujícími).
Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků
- písemné práce – opis, přepis, diktát, doplňovací cvičení, křížovky, zábavné úkoly
- ústní forma (komunikační kruh, prezentace, mluvený projev, rozhovor, čtení, pamětné
zvládnutí textů – básničky, říkadla, dramatizace)
- samostatné plnění úkolů – vzkazy, prosby, žádosti, dodržování společenských konvencí
- konkrétní pracovní dovednosti a pracovní postupy – sebeobsluha, výrobky, pracovní
aktivity
- týmová práce – práce ve skupinkách
- projektové vyučování – třídní, školní
- průběžné pozorování žáka (ve vyučování, na akcích pořádaných školou, ...)
- škola v přírodě, reprezentační pobyty žáků
4.1 Sebehodnocení
- je to metoda, při které má žák možnost zhodnotit svoji práci (podíl, realizace, úkoly nebo
činnosti, výsledek práce).
Žák musí být veden učitelem a musí znát kritéria hodnocení, která musí být srozumitelná.
Základním kamenem pro sebehodnocení žáka bude ranní komunitní kruh.
Sebehodnocení v ZŠ speciální by mělo vést k větší aktivitě žáka. Sebehodnocení musí být
vždy doplněno hodnocením učitele. S průběhem sebehodnocení budou rodiče seznámeni
formou dělníčku nebo na konzultacích pro rodiče.
Sebehodnocení žáka nenahrazuje hodnocení žáka učitelem.
Kritéria sebehodnocení:
- žáci se učí hodnotit svou práci prostřednictvím karet symbolů
- daný symbol si zapíší jako hodnocení dané činnosti
- vedle žákova sebehodnocení je hodnocení učitelem (zpětná vazba)
- rodiče jsou o kritériích sebehodnocení informováni
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 5 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Symboly
umím, nepletu se, pracuji sám, snažím se
částečně umím, občas dělám chyby, snažím se
potřebuji pomoc učitele, snažím se
ještě neumím nezvládám, nesnažím se
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 6 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
5. Hodnocení na ZŠ speciální
5.1 1. a 2. stupeň
-
používáme tiskátka, obrázky, škály symbolů, pochvalu, motivační odměny, ...
týdenní nebo denní hodnocení zapisujeme do sdělníčků žáka
každý písemný projev žáka vidujeme nebo hodnotíme
školní práce žáka, zejména písemné posíláme rodičům k nahlédnutí nebo využíváme
individuálních konzultací s rodiči
motivačně používáme a využíváme bodové hodnocení (počet obrázků, navlékání korálků,
posouvání postaviček, ...)
každý domácí úkol kontrolujeme, hodnotíme a seznamujeme s tím žáky
domácí úkol zadáváme pravidelně, podle individuálního přístupu k žákovi
žák, který pracuje podle IVP je hodnocen na základě znalostí a dovedností vycházejících z
obsahu IVP
Pravidla hodnocení na ZŠ speciální (středně těžké MP a souběžné postižení více vadami)
myšlenková úroveň,
rozsah zadání
splnil požadovanou úroveň
v celém
rozsahu zadání, bez chyb
samostatnost
snaha , zájem
pracuje zcela samostatně
aktivní, tvořivý, má soustavný
zájem o činnost
splnil požadovanou úroveň,
rozsah splnil s drobnými
nedostatky nebo drobnými
chybami
pracuje samostatně
s náznakem minimální
pomoci
aktivní, tvořivý, s mírnými
výkyvy v zájmu, v aktivitě
splnil požadovanou úroveň,
rozsah splnil ve význam.
změnách, s chybami
pracuje samostatně, ale
s nasměrováním nebo
výběrem možností
aktivní, tvořivý pouze se
systematickým pobízením, má
občasný zájem o činnost
ještě splnil požadovanou
úroveň, rozsah v minimální
úrovni, závažné chyby
pracuje se systematickou
pomocí
aktivní, tvořivý v minimálním
rozsahu a soustavným
pobízením, s minimálním
zájmem o činnost
nesplnil požadovanou úroveň
nereaguje na pomoc
pasivní, nemá zájem o činnost
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 7 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Hodnocení chování:
Chování žáka ve škole a na akcích školy pořádaných školou se používá škály kvalifikační
stupnice na vysvědčení stupni:
a) velmi dobré
b) uspokojivé
c) neuspokojivé
Pravidla chování jsou stanovena ve Školní řádu, zákonní zástupci jsou s nimi prokazatelně
seznámeni na úvodních konzultacích a Školní řád je žákům vlepen do sdělníčků. Žáci jsou
seznámeni s pravidly Školního řádu na začátku příslušného školního roku.
Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré) - žák dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního školního
řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je přístupný a snaží se své chyby
napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé) - chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování
nebo vnitřnímu řádu školy nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé) - chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.
Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.
Zásady pro hodnocení chování ve škole
- klasifikaci chování žáka navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují a s ostatními učiteli, rozhoduje o ní ředitel po projednání na pedagogické radě
- kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování
vnitřního řádu školy během příslušného klasifikačního období
- při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka
- škola hodnotí a klasifikuje žáka za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných
školou
- nedostatky v chování se projednávají na pedagogické radě
- zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů – průběžně prostřednictvím sdělníčku
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období) na osobních konzultacích ve škole
- okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 8 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
5.2 Hodnocení v jednotlivých předmětech a v jednotlivých ročnících
ZŠ speciální ( středně těžké mentální postižení a souběžné
postižení více vadami)- vzdělávací program Pomocné školy a Přípravného
stupně PŠ č.j. 24035/97-22
5.2.1 Hodnocení v 1. – 3. ročníku
-
pro hodnocení používáme razítka, škálu symbolů, pochvalu, upozornění, motivační
odměny. Klasifikujeme slovním hodnocením.
písemný projev žáka vidujeme, hodnotíme podle škály
každé hodnocení zapisujeme do sdělníčku žáka
žák se učí jednoduché sebehodnocení – prvky sebehodnocení. Sebehodnocení je
zaznamenáváno do sdělníčků žáka
domácí úkoly kontrolujeme, hodnotíme, s výsledky seznámíme žáka
při průběžném hodnocení Pv, Tv, ZdrTv, Hv hodnotíme především zájem a snahu žáka
1. ročník
Čtení :
- rozlišování a pojmenování předmětů a obrázků, jejich řazení
- rozlišování základních pojmů např. malý, velký, nehoře, dole, vpravo, vlevo
- analyticko-syntetická cvičení – skládání předmětů a obrázků z částí
- přiřazování obrázků k předmětům
- hláska A, a, I, i - osvojení zrakem, sluchem, hmatem
- písmeno a a i ve funkci spojky
- rytmizace slov, spojování slabik
Psaní:
- správné sezení a držení psacích potřeb – úchop
- uvolňovací cviky, grafomotorická cvičení na velké formáty, písmovnice
- zvládnutí základních graf. cvičení – tečkování, kroužení oběma směry, horní a dolní
oblouk, zdvojené oblouky, vodorovné, svislé a šikmé čáry
- zmenšování grafomotorických tvarů, postupné použití linek v sešitě
Počty:
- pojmenování a řazení věcí a obrázků
- řazení za sebou – pojmy první, poslední, vpředu, vzadu, malý, velký, krátký, dlouhý
- třídění podle tvaru, barvy, velikosti
- přiřazování - dvojice předmětů a obrázků
- číslo a číslice 1, 2 – znázornění číslice, množství, přiřazování předmětu k číslu a opačně
- čtení a psaní čísla 1 a 2
- postupné osvojování pojmů více, méně, stejně
- seznámení s početními znaménky – větší, menší, rovná se
- názorné sčítání a odčítání do dvou
Věcné učení :
- zvládnutí probíraných témat – Škola, Třída, Spolužáci, Roční období, Režim dne, Rodina
a byt, Části lidského těla, Nakupování, Ovoce, Zelenina, Zvířata a mláďata
- odpovědi na kladené otázky, které vychází z probíraného tématu
- schopnost orientace v probíraných tématech
- tvorba otázek s dopomocí učitele
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 9 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
2. ročník
Čtení :
- hláska a písmeno M, m, E, e, O, o, U, u – osvojení zrakem, sluchem, hmatem
- diferenciace probraných hlásek - zrakem a sluchem
- analýza a syntéza slabik s hláskou M – ma, me, mi, mo, mu
- nácvik čtení slabik, sluchová diferenciace, použití slabiky ve větě
- čtení 1-2 slab. slov – Ema, máma, máme, mimi, umí, Emu
- hláska a písmeno L, l - osvojení zrakem, sluchem, hmatem
- zapojení do slabik la, le, li, lo, lu
- čtení 1-2 slab. slov – malá, milá, Mílu, Elu atd.
- opakování slov a čtení krátkých vět s obrázky
Psaní:
- zvládnutí zákl.graf.cvičení – spojené horní a dolní oblouky
- nácvik a zvládnutí nových tvarů – horní a dolní smyčky, ovály, vlnovky, šikmé (zuby
na pile), krátké šikmé čáry
- dolní zátrh – nácvik a zvládnutí psaní písmene i
- horní smyčka - nácvik a zvládnutí psaní písmene e
- horní zátrh - nácvik a zvládnutí psaní písmene n a m
- psaní písmene M a l a psaní slabik
Počty:
- číslo a číslice 3 a 4 – osvojení všemi smysly
- číselná řada 1, 2, 3, 4 – čtení a psaní čísel, přiřazování množství
- porovnávání do 4 v konkrétní rovině
- početní operace + a – do 4
- rozklad čísel 3 a 4
- číselná řada vzestupná a sestupná
- procvičování třídění dle tvaru, barvy, velikosti, skládání celku z částí, prostorová
orientace, geometrické tvary, pojmy – před, za, málo, více atd.
Věcné učení :
- zvládnutí probíraných témat – Škola, Třída, Město, Vesnice, Spolužáci, Roční období,
Počasí, Režim dne, Rodina a byt, Části lidského těla, Zdraví a nemoc, Svátky,
Nakupování, Ovoce, Zelenina, Zvířata a mláďata, Zvířata v ZOO
- odpovědi na kladené otázky, které vychází z probíraného tématu
- schopnost orientace v probíraných tématech
- tvorba otázek s dopomocí učitele
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 10 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
3. ročník
Čtení :
- hláska a písmeno V,v, T,t, Y,y, S,s, J,j – osvojení zrakem, sluchem, hmatem
- nácvik slabik, zapojení do slova
- sluchová a zraková diferenciace slabik, krátká a dlouhá slabika
- čtení krátké věty, skládání slabiky, slova a věty
- čtení vět ve slabikáři, práce na PC v programech čtení, využití jiných textů, dětské
literatury
Psaní:
- zvládnutí grafomotorických cviků pro psaní písmen – ovály, smyčkování, zátrhy, různé
druhy čar
- obtahování písmen, příprava pro psaní písmen, nácvik písmen
- psaní písmene O, o, A, a ,u, V, v, t, y, s, j
- psaní slabik s příslušnými písmeny
- psaní jednoduchých slov viz. Slabikář
- psaní na PC – využití výukových programů
Počty:
- číslo číslice 4, 5 a 0 – osvojení všemi smysly
- číselná řada 0, 1, 2, 3, 4, 5 - čtení a psaní čísel, přiřazování množství
- porovnávání čísel – větší, menší, rovná se – jednoduché rovnice s názorem
- + a – s konkrétními předměty
- rozklad čísel do 5
- číselná řada vzestupná a sestupná
- pojmy před, za, vedle
- prostorová orientace, geometrické tvary, třídění podle určitých vlastností
Věcné učení :
- zvládnutí probíraných témat – Škola, Třída, Město, Vesnice, Cesta do školy, Zásady
bezpečnosti, Spolužáci, Roční období, Počasí, Odlet ptáků, Režim dne, Orientace v čase,
Rodina a byt, Části lidského těla, Zdraví a nemoc, Hra na lékaře, Svátky, Tradice,
Nakupování, Peníze, Ovoce, Zelenina, Semena klíčidla, Zvířata a mláďata, Zvířata v ZOO
- odpovědi na kladené otázky, které vychází z probíraného tématu
- schopnost orientace v probíraných tématech
- tvorba otázek s dopomocí učitele
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
5.2.2 Hodnocení ve 4. – 6. ročníku
-
pro hodnocení používáme razítka, škálu symbolů, pochvalu, upozornění, motivační
odměny. Klasifikujeme slovním hodnocením.
písemný projev žáka vidujeme, hodnotíme podle škály
každé hodnocení zapisujeme do dělníčku žáka
žák se učí jednoduché sebehodnocení - prvky sebehodnocení. Sebehodnocení je
zaznamenáváno do sdělníčků žáka
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 11 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
domácí úkoly kontrolujeme, hodnotíme, s výsledky seznámíme žáka
při průběžném hodnocení Pv, Tv, ZdrTv, Hv hodnotíme především zájem a snahu žáka
4. ročník
Čtení :
- skládání celku z částí (skládání slabiky, slova, ...)
- orientace ve větě, na řádku
- práce se skládací abecedou
- čtení slabik, jednoduchých slov, jednoslabičných slov
- čtení s částečným porozuměním
- znalost samohlásek a M, T, Y, L, S, P, N, Š, D, Z
- reprodukce jednoduchých pohádek
- hry se slovy, rozvoj slovní zásoby
Psaní :
- grafomotorika s říkankou nebo písničkou
- diktát písmen, slabik, jednoduchých dvouslabičných slov
- přepis a opis slabik nebo slov – z tabule, z učebnice, ze sešitu
- nácvik správných tvarů písmen
Počty :
- orientace v číselné řadě 1 – 10, číslo 0
- početní operace – sčítání a odčítání v oboru čísla 10, přiřazování prvků k číslům
- rozklad čísel, porovnávání čísel
- manipulace s penězi
- matematické rébusy, výukové programy na PC – „Méďa počítá“
Věcné učení :
- zvládnutí probíraných témat
- odpovědi na kladené otázky, které vychází z probíraného tématu
- schopnost orientace v probíraných tématech
- tvorba otázek s dopomocí učitele
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
5. ročník
Čtení :
- zvládnutí písmene K, B, C, R dvojhlásky OU, AU
- čtení jednoduchých slov
- četba psaného textu – dopis
- skládání slov z písmen a ze slabik
- orientace v textu – vyhledávání písmene a jednoduchého slova
- práce s neznámým textem z dětského časopisu
- obrázkové čtení, přiřazování písmene k obrázku
- čtení na dětských www stránkách – pohádky, krátké příběhy
Psaní :
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 12 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
modelování písmene – provázek, plastelína, ...
malování obrázků k písmenům, grafomotorické cviky
prvky tichého čtení (věta), zpětné vazba – reprodukce
psaní písmen malé abecedy
diktát písmen a slabik
opis a přepis slov a krátkých vět (ze sešitu, z učebnice, z knihy, z tabule)
Počty :
- zvládnutí číslice 11-20
- základní početní operace v oboru čísla 0-20 bez přechodu desítky
- doplňování čísel do číselné řady, porovnávání čísel podle velikosti
- rozklad čísel na desítky a jednotky
- manipulace s penězi
- řešení jednoduchých slovních úloh
- využití výukových programů na PC – tvary, geometrické tvary a obrazce
Věcné učení :
- zvládnutí témat, která jsou doplněna a rozšířena o hlubší poznatky
- vycházky, exkurze – spojení teorie s praxí
- získávání praktických zkušeností, socializace
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
6. ročník
Čtení :
- písmena Č, H, Ž
- četba jednoduchých slov (čelo, čilý, čaj, ...)
- čtení psaného textu – dopis s úkolem – porozumění
- vyhledávání slov v textu
- obrázkové čtení, čtení z tabule – orientace v textu
- nácvik tichého čtení – věta (zpětná vazba – otázka x odpověď)
- reprodukce krátkého textu s návodnými otázkami
- přednes básničky – paměť
- četba v dětských časopisech, seznámení s denním tiskem (krátký článek)
Psaní :
- zvládnutí malé abecedy Č, H, Ž
- modelování písmene provázkem, plastelínou, ...
- diktát dvouslabičných slov
- opis a přepis slovních spojení z učebnice, z tabule, z knihy, ...
- opis a přepis slov ze sloupečku do řádků a naopak
- grafomotorické cviky
- psaní krátkého dopisu, blahopřání, adresa na obálce
- nácvik písmene velké abecedy (podobnost tvarů A, C, Č, I, J, M, N, ...)
Počty :
- orientace v číselné řadě desítkové v oboru čísla 100
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 13 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
základní početní operace v desítkové soustavě
orientace v jednotkové číselné soustavě 0-100
doplňování do číselné řady, porovnávání čísel podle velikosti
manipulace s penězi
čas – celá, půl, režim dne, režim dne v hodinách, rozvrh hodin ve škole
druhy hodin, typy hodin
jednotka délky – metr, druhy metrů
jednotka hmotnosti – kilogram, druhy vah
Věcné učení :
- zvládnutí témat, která jsou doplněna a rozšířena o hlubší poznatky
- vycházky, exkurze – spojení teorie s praxí
- získávání praktických zkušeností, socializace
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 14 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
5.2.3 Hodnocení v 7. – 10. ročníku
-
pro hodnocení používáme razítka, škálu symbolů, pochvalu, upozornění, motivační
odměny. Klasifikujeme slovním hodnocením.
písemný projev žáka vidujeme, hodnotíme podle škály
každé hodnocení zapisujeme do sdělníčku žáka
žák se učí sebehodnocení - prvky sebehodnocení. Sebehodnocení je zaznamenáváno
do sdělníčků žáka
domácí úkoly kontrolujeme, hodnotíme, s výsledky seznámíme žáka
při průběžném hodnocení Pv, Tv, ZdrTv, Hv hodnotíme především zájem a snahu žáka
při hodnocení jsou zvýšené nároky na žáka, ale s ohledem na individuální zvláštnosti
7. ročník
Čtení :
- písmena velké a malé abecedy, přiřazování dvojic malé a velké písmeno
- věta, slovo, slabika, rozdělení hlásek
- osvojení hlásek F, G, CH, Ř
- reprodukce čteného textu
- čtení básniček – rým, přednes básničky
- čtení vět oznamovacích, tázacích a rozkazovacích
- skupiny DI, TI, NI, DĚ,TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
- čtení článků z časopisů a z tisku
- orientace v kalendáři – čtení jmen z kalendáře, vyhledávání svátků
- tiché čtení – nácvik
Psaní :
- psaní písmen podle diktátu velká a malá abeceda
- procvičování tvarů nových písmen – F, G, CH, Ř
- psaní písmen velké abecedy – rozdílné tvary od malé abecedy
- diktáty jednoduchých i složitějších slov
- zapojení velkých písmen do slov – vlastní jména, počáteční slova ve větě
- psaní znamének ve větě
- psaní jména a příjmení, datum narození a bydliště
- opis a přepis složitějších slovních spojů
Počty :
- číselná řada 0-100, pojmy před, za, hned před, hned za
- rozklad dvojciferných čísel na desítky a jednotky
- přičítání jednotek k dvojcifernému číslu, které je násobkem čísla deset, bez přechodu
desítky (30 + 1) i opak odčítání
- přičítání jednotek k dvojcifernému číslu, které není násobkem čísla deset, bez přechodu
desítky (45 + 2) i opak odčítání
- pojem polovina, dělení na polovinu
- manipulace s papírovými bankovkami
- sčítání a odčítání jednociferného a dvojciferného čísla s přechodem desítky v oboru čísla
100
- jednotka délky, hmotnosti, objemu
- řešení slovních úloh
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 15 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Věcné učení :
- zvládnutí témat, která jsou doplněna a rozšířena o hlubší poznatky
- vycházky, exkurze – spojení teorie s praxí
- získávání praktických zkušeností, socializace
- pojmy včera, dnes, zítra, vloni, letos,
- zvyky a tradice
- změny počasí - kalendář přírody
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
8. ročník
Čtení :
- věta, slovo, slabika, písmeno
- určování jednotlivých vět – oznamovací, rozkazovací, tázací
- čtení složitějšího, rozsáhlejšího textu
- reprodukce textu (vyhledávání z knih, časopisů, tisku , www stránek, ...)
- tiché čtení a reprodukce přečteného textu
- čtení z mapy – názvy ulic, náměstí, ...
- čtení reklamních nápisů a letáků – spojení s praxí (návštěva marketů)
- návštěva knihovny – orientace v knihovně, praktické půjčování knih
Psaní :
- blahopřání k svátkům, tradice
- jednoduchý dopis
- opis a přepis textů z různých podkladů
- diktát krátkých vět a složitějších slov
- psaní pohlednic
- vyplnění jednoduchých dotazníků
Počty :
- rozklad dvojciferných čísel na jednotky a desítky
- čas – určování času – čtvrthodina, třičtvrtěhodinka
- jednotka hmotnosti – gram
- jednotka délky – cm, mm
- řešení jednoduchých rovnic, matematických rébusů
- skládání geometrických tvarů, třídění, užití v praxi
- rýsování přímek, úseček, kružnic
- jednotka objemu – půl litru, čtvrt litru
- sčítání a odčítání dvou dvojciferných čísel bez přechodu desítky
- manipulace s kalkulátorem
- násobky čísla pět
Věcné učení :
- zvládnutí témat, která jsou doplněna a rozšířena o hlubší poznatky
- vycházky, exkurze – spojení teorie s praxí
- získávání praktických zkušeností, socializace
- doprava, cestování – jízdní řád, orientace na nádraží - ukazatele
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 16 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
lidské tělo – zdraví a nemoc, drogy a návykové látky, video nahrávky
hygiena - dospívání
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
9. ročník
Čtení :
- čtení denního tisku dle výběru
- skládání věty ze slov
- vyprávění jednoduché pohádky, reprodukce
- čtení psaného písma- dopis s úkolem
- recitace jednoduché básničky
- čtení mapa ČR - města, řeky, pohoří nížiny, ...
- Praha – památky, pověsti, báje, ... (Staré pověsti české)
- čtení letáků a nabídkových listů – uvedení do praxe
- leták u léků – indikace, dávkování (porozumění pojmům)
- encyklopedie a literatura zaměřená na sexuální výchovu
Psaní :
- abeceda – opakování malé a velké abecedy, správné tvary slov
- psaní krátkého dopisu – adresa na obálku
- tvorba vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, interpunkce
- psaní na PC – ovládání klávesnice (základy)
- význam slov a písemné vyjádření ve větách
- opis a přepis textu z učebnice, z tabule, z mapy, z knihy, ...
- částečné zvládnutí výtahu z uceleného textu (pamětihodnosti Prahy ...)
- doplňování sloves do jednotlivých vět podle významu
- přísloví – vyhledávání, význam, užití v praxi
- psaní vlastních jmen, názvy obcí, měst, ...
- blahopřání
- doplňování měkkých a tvrdých souhlásek
- diktát krátkých vět
Počty :
- číselná řada v oboru čísla 0 – 100
- doplňování do číselné řady, porovnávání čísel podle velikosti, řazení podle velikosti
- řešení slovních úloh
- orientace v desítkové číselné řadě
- písemné sčítání a odčítání v oboru čísla 100, bez přechodu desítky
- geometrické tvary – základní
- čas – orientace v čase, čtení jízdního řádu
- násobení číslem 2, 5, 10
- základní jednotky délky, hmotnosti a objemu, vážení měření v praxi
- rozklad dvojciferných čísel
- manipulace s penězi v oboru čísla 100
- počítání s kalkulátorem, základy prací na PC
- geometrické tvary – základy, rýsování úsečky v cm
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 17 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Věcné učení :
- zvládnutí témat, která jsou doplněna a rozšířena o hlubší poznatky
- vycházky, exkurze – spojení teorie s praxí
- získávání praktických zkušeností, socializace
- doprava, cestování – jízdní řád, zákl. dopravní značení, dopravní prostředky
- lidské tělo – zdraví a nemoc, drogy a návykové látky, sexuální výchova
- tradice svátků – Vánoce, Velikonoce, tradiční akce školy
- orientace na poště, v nákupním středisku - služby
- volný čas – koníčky, rodina
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
10. ročník
Čtení :
- rozvoj fonematického sluchu – délka hlásky
- rébusy, tajenky, různé hrátky se slovy
- denní tisk – orientace v denících a časopisech
- kalendář – vyhledávání jmen, svátků a jednotlivých dní v týdnu a v roce
- encyklopedie – systém vyhledávání z knihy, jízdní řád – bus, vlak
- reprodukce textu, odpovědi na kladené otázky
- vyhledávání rýmů, rýmování, hledání slov s rýmem
- literatura – doprava
- dramatizace jednoduchých pohádek
- pranostiky – využití v praktickém životě (kalendář)
- recitace básně
- orientace v knize – vyhledávání v rejstříku a v seznamu
- orientace v katalozích cestovních kanceláří
Psaní :
- vyplňování jednoduchého dotazníku
- luštění tajenek, rébusů
- psaní pohlednic, dopisů, e-mailů, blahopřání
- popis – slohový útvar – popis předmětu, osoby
- diktát vět – písemná forma, diktát vět na PC
- založení osobního deníku – koníčky, četba, volný čas, zaměstnání doma....
- pořádek slov ve větě, význam věty
- opis a přepis textu
Počty :
- číselná řada v oboru čísla 100
- písemné sčítání a odčítání bez přechodu desítky
- násobení číslem 2, 5, 10
- řešení slovních úloh s násobením
- počítání po stovkách do tisíce
- manipulace s penězi (po stokorunách)
- vážení na tuny – užití v praxi, měření na hektolitry – v praxi
- hodnota poštovních známek
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 18 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
měření vzdálenosti na km, řešení slovních úloh
používání budíku – čas
geometrie – měření úseček na mm, rýsování kružnice, trojúhelník, čtverec, obdélník
práce na výukových programech - PC
Věcné učení :
- zvládnutí témat, která jsou doplněna a rozšířena o hlubší poznatky
- vycházky, exkurze – spojení teorie s praxí
- získávání praktických zkušeností, socializace
- doprava, cestování – praktické zakoupení jízdenky, chování se v prostředcích
- lidské tělo – zdraví a nemoc, drogy a návykové látky, sexuální výchova - odpovědnost,
sex. zneužívání vztah mezi partnery
- advent, Velikonoce
- volný čas – koníčky, rodina
- služby – peněžní ústavy, kreditní karty
opravy – seznam živnostníků, nakupování - samostatnost
holičství, kadeřnictví, pedikúra, kosmetika
telefonní seznam – práce s mobilním telefonem
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření:
Hodnotíme vztah k práci, samostatnost, uplatnění získaných dovedností, kvalita práce,
dodržování bezpečnostních pravidel při práci, péče o životní prostředí, umění překonávat
překážky, údržba pomůcek a nářadí.
Žáci, kteří jsou vyučováni podle schválených individuálně vzdělávacích plánů se hodnotí
podle dané skutečnosti, která vychází z příslušného individuálně vzdělávacího plánu.
Výše uvedené hodnocení není v tomto případě směrodatné.
5.3 Hodnocení v jednotlivých předmětech a v jednotlivých obdobích
na ZŠ speciální ( středně těžké mentální postižení a souběžné
postižení více vadami)-ŠVP ZŠs „Duhová pastelka“ 1. díl.
5.3.1 Hodnocení vzdělávání žáků na 1.stupni v I. období (1.- 3. ročník)
Čtení:
- naslouchání - koncentrační cvičení, poslech pohádek, veršů a říkadel
- seznámení s leporely, knihami, motivace ke čtení, čtení obrázků v řádku, orientace
na stránce, tvoření vět k obrázkům, chápání obsahu vět
- čtení analyticko - syntetické činnosti nebo alternativní způsoby čtení
- diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání
- vyvození hlásky a písmene pomocí říkanky a obrázků
- hláska a písmeno a, A, i, I, e, E ve funkci spojky mezi obrázky
- hláska a písmeno m, M, v, V a jejich slabiky, čtení dvouslabičných slov
- hláska a písmeno o, O, u, U, l, L slabiky s těmito písmeny
- čtení krátkých vět doplněný obrázkem
- čtení psacích písmen a psaných slabik
- dělení slov na slabiky s užitím říkadel a rozpočitadel
- dramatizování
Psaní:
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 19 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
nácvik správného držení psacího náčiní
čmárání, kroužení
horní a dolní oblouky oběma směry. Horní a dolní oblouky opakovaně
vodorovné čáry zleva doprava
svislé čáry zleva doprava
svislé a šikmé čáry shora dolů a zdola nahoru
smyčky, ovály, vlnovky
šikmé čáry na obě strany - „zuby na pile“
horní a dolní zátrh
písmena e, i, m, M, l, u, v (psací abeceda nebo hůlkové písmo)
slabiky me, mi
postupný nácvik písmen o, O, a, A
psaní slabik s procvičenými písmeny se snadnými spojovacími tahy (ma, mu, mo, la, le,
li, lo, lu)
opakování nacvičených prvků s užitím jiné motivace
Řečová výchova:
- gymnastika mluvidel - cvičení jazyka, rtů a čelistí před zrcadlem
- provádění základních dechových cvičení - správná technika dýchání, hospodaření
s dechem
- sluchová cvičení - hry určené pro posilování sluchového vnímání, diferenciace hlásek ve
slově
- provádění hlasových cvičení
- rozvíjení řeči a zvukových prostředků řeči - tempo, melodie
- rozvíjení fonematického sluchu
- vyslovování hlásek
- rozvíjení slovní zásoby - popisování jednoduchého obrázku s využitím slova či věty,
procvičování adekvátní odpovědi na otázku
- poslouchání předčítaných jednoduchých krátkých pohádek a příběhů
- poslouchání jednoduchých pohádek z cd přehrávače
- rozvíjení komunikace jako prostředku orientace v sociálních situacích - rozlišení způsobů
zdravení, pojmenovávání a oslovování pracovníků ve škole
- užívání AAK
Matematika:
- číst, psát a používat číslice v oboru do 5, numerace do 10
- orientovat se v číselné řadě 1 - 10
- sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5
- znát matematické pojmy +, -, = a umět je zapsat
- umět rozklad čísel v oboru do 5
- psát číslice 1 - 5 i podle diktátu
- používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu
- modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
- doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10
- uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
- poznat a pojmenovat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
- rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech
- porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší – delší
Věcné učení:
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 20 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
vnímání a pojmenování předmětů a činností z oblastí rodina a škola
pojmenování svého bydliště a částečná znalost adresy
orientování se v budově školy a jejím okolí pod vedením, pojmenování
poznávání a pojmenování předmětů denní potřeby a školních pomůcek, vybavení třídy
pozorování, rozlišování a pojmenování dopravních prostředků
popisování cesty do školy - moje cesta do školy, zásady dopravní bezpečnosti
určování a dodržování základních pravidel silničního provozu pro chodce
pojmenování členů své rodiny - rodina, domov, vztahy mezi členy rodiny
rozlišování stáří členů rodiny a jejich role
znalost svého jména a příjmení, jmen spolužáků a třídních učitelů
používání základních pravidel společenského chování, pozdrav, rozloučení, prosba,
poděkování
pojmenování a rozlišování lidské činnosti a základních povolání, didaktické hry
pojmenování, určování druhů zboží při nakupování, hry, modelové situace
znalost chování k neznámým lidem, modelové situace, dramatizace
rozlišování a pojmenování základních částí dne
orientování se ve svých denních činnostech, předmětová lišta
vnímání a rozlišování jednoduchých časových pojmů
vyjmenování dnů v týdnu
rozlišování a pojmenování ročních období podle znaků
pozorování změn v přírodě
vnímání rozdílu jednotlivých ročních období, osvojování základních pojmů
určování základních rostlin, dřevin a květin
rozlišování a pojmenování základních druhů domácích a volně žijících zvířat
určování a pojmenování základních druhů ovoce a zeleniny
pozorování a určování aktuálního počasí, oblékání, ochrana
zvládání základních zásad chování v přírodě
zvládání základních hygienických návyků
zvládání základních sebeobslužných činností
vnímání a pojmenování hlavních částí lidského těla
vyjadřování nepříjemných pocitů, zdraví a nemoci, lékař, chování v době nemoci
osvojování zásad osobní hygieny, zdravé výživy
dodržování základní bezpečnosti v prostorách třídy a školy
zvládání základních zásad chování v přírodě, bezpečnost při hrách, výletech a koupání
Hudební výchova:
- - zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
- správné držení těla při dýchání, pravidelné dýchání
- hra na jednoduché nástroje, nástroje Orfeova instrumentáře
- hra na tělo
- rytmizace říkadel
- rozlišování zvuků (zvonek, bubínek, hudební nástroj – klavír, housle, kytara)
- melodie a skladby určené dětem
- rozpoznávání tempa a rytmu
- výška, síla a délka tónu
- pohyb podle jednoduchých rytmických doprovodů
- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
- pohybový projev podle hudby – improvizace
- hudebně relaxační techniky
Výtvarná výchova:
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 21 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
mačkání papíru do kuliček, trhání papíru na menší a menší kousky
vytrhávání předkreslených tvarů
překládání papíru, skládanky
lepení papíru, mozaika
vytváření tvarů z různých materiálů (korálky, písek, přírodniny)
hnětení modelovací hmoty jednou a oběma rukama
modelování z písku, plastelíny, moduritu
hnětení, stlačování, vyvalování tvarů prsty, dlaněmi
Tělesná výchova:
- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, délka a intenzita pohybu, spontánní
pohybové činnosti a hry
- příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací
cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, kompenzační,
relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená cvičení
- hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv
- bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí
- pohybové hry, pohybové hry s různým zaměřením a s využitím tradičního i netradičního
náčiní, bez náčiní; motivační, tvořivé napodobivé hry
- základy atletiky, průpravné atletické činnosti; varianty chůze; běhy na krátké vzdálenosti,
skok do dálky; hod míčkem
- základy sportovních her, průpravné hry; základní manipulace s míčem či jiným herním
náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; hry s upravenými pravidly
- turistika a pobyt v přírodě, chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu
- pobyt v zimní přírodě; hry na sněhu a na ledě; základní techniky pohybu a jízdy
na saních, a bobech; bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu
- další pohybové činnosti a netradiční sporty podle podmínek školy, podle zájmu
a možností žáků
- organizace při TV, základní organizační činnosti
- komunikace v TV, smluvené povely a signály
Zdravotní tělesná výchova:
- základní cvičební polohy těla
- základní pohyby paží a dolních končetin
- jednoduchá speciální cvičení podle typu oslabení - základní techniky cvičení
- cvičení s náčiním
- cvičení na nářadí
- dechová cvičení
- cvičení pohybové a prostorové orientace
- zásady správného držení těla v sedu, ve stoji
Pracovní výchova:
- rozepínání a zapínání knoflíků a zdrhovadel, šněrování, oblékání a svlékání oděvů
- obouvání a zouvání obuvi, šněrování
- osobní hygiena – umývání rukou, obličeje, používání kapesníku, čištění zubů, používání
WC
- třídění různých druhů materiálů podle velikosti, barvy, tvaru, ukládání do různých
nádob
- navíjení provázku na cívku, splétání, stříhání provázků, vlny, navlékání korálků
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 22 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
- sbírání a rozlišování listů, nalepování listů
nácvik uzlu a kličky práce se stavebnicemi
stavění jednoduchých objektů z kostek
skládání kostek do krabice
skládání, rozkládání, šroubování hraček a předmětů
skládání stavebnic různých velikostí a z různých materiálů
sestavování tvarů ze špejlí, tyček, dřívek...
- zalévání pokojových rostlin a rostlin na pozemku
- klíčení rostlin
- pozorování podmínek života pro život rostlin – voda, světlo, teplo, půda, vzduch
- práce se zahradnickým nářadím
- sbírání plodů stromů a keřů
- otevírání, zavírání dveří, odemykání, rozsvěcování a zhasínání světla
- péče o osobní věci a školní pomůcky
- stolování ve třídě a školní jídelně
- úprava prostředí třídy, okolí školy
- utírání prachu, vynášení odpadků, zachovávání čistoty
5.3.2. Hodnocení vzdělávání žáků na 1.stupni ve II. období (4.-6. ročník)
Čtení:
- upevňování čtení slov zvládnutých v I období, čtení jednoslabičných slov s uzavřenou
slabikou (mám, sám, tam)
- osvojování a upevňování hlásek a písmen t, T, y, Y, s, S, j, J, p, P, n, N, š, Š, d, D, z, Z, k,
K
- čtení dvouslabičných a tříslabičných slov s otevřenými slabikami
- čtení zavřených slabik a dvouslabičných slov, která mají zavřenou slabiku na konci
- čtení vět a jejich porozumění
- postupné osvojování hlásek a písmen b, B, c, C, r, R, č, Č, h, H, ou, au, ž, Ž
- čtení dvouslabičných slov s otevřenými i uzavřenými slabikami na konci
- plynulé čtení slabik, slov a snadných vět s porozuměním
- orientování se ve větě tichým čtením
- seznamování s literaturou a časopisy pro děti, poslech vyprávění
Psaní:
postupné nacvičování písmen V, t, y, s, j, n
psaní slov, která žáci četli v prvním období na 1. stupni (láme, mele)
psaní slov typu mám, tam
psaní malých písmen, která se žáci učí číst (p, n, š, d, z, k, ž) - pokud píší psací
abecedou
psaní slabik s nově procvičenými písmeny
psaní písmen podle diktátu
psaní malých písmen, která se žáci učí číst (b, c, r, č, h, ou) - pokud píší psací
abecedou
psaní velkých písmen C, Č, I, N, Ž
psaní slov se snadným hláskovým složením
opisování a přepisování slabik a slov se snadným hláskovým složením
diktát nových písmen a slabik s těmito písmeny
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 23 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
psaní slovních spojení
Řečová výchova:
- provádění dechových, artikulačních, sluchových cvičení
- rozvíjení zvukových prostředků (tempo, melodie)
- stavba věty, tvoření vět
- pracování s obrázky a texty - rozvíjení slovní zásoby za pomoci doprovodných otázek
- tvoření odpovědí na otázky
- provádění hudebně - pohybových činností
- přednes krátké básničky, říkanky
- vyprávění s pomocí doprovodných otázek pedagoga
- vyprávění jednoduché dětské pohádky podle obrázků
- samostatná reprodukce krátké říkanky či básničky
- dramatizování jednoduchých říkanek, básniček, příběhů
- procvičování základních forem společenského styku - zdravení, oslovení, poděkování,
tykání, vykání
- rozvíjení a užívání AAK
Matematika:
- sčítání a odčítání v oboru do 5
- početní spoje s nulou
- pojem přirozeného čísla 6 - 7
- pojem čísla 8, 9, 10
- čtení a psaní číslic 6 - 10
- sčítání a odčítání do 10
- řešení praktických úloh
- diktát číslic a příkladů
- numerace do 20
- pojem přirozených čísel v oboru do 20
- zapisování a čtení číslic 0-20, porovnávání čísel
- rozkládání čísel 0 - 20
- řešení slovních úloh do 20
- sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku
- sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
- obor přirozených čísel do 100, psaní a čtení číslic do 100
- zapisování příkladů podle diktátu
- zapisování čísel v oboru do 100
- řešení slovních úloh z praktického života, sčítání, odčítání
- počítání pomocí kalkulátoru
- řešení úloh na PC
- úlohy na orientaci v prostoru a čase - rok, měsíc, den
- manipulování s penězi
- řešení jednoduchých slovních úloh z praktického života
- doplňování jednoduché tabulky
- praktické seznamování s pojmem polovina
- jednotky délky
- jednotky hmotnosti
- jednotky času
- určování času na půlhodiny
- manipulování s penězi (bankovky 100, 50 Kč, mince 10, 20, 50 Kč)
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 24 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
používání pravítka, tužky, měření délky
Informatika: /5.- 6..ročník/
- části počítače - monitor, klávesnice myš
- bezpečnost při práci, pracovní místo
- zapnutí PC
- vypnutí PC
- klik myší
- dvojklik
- kurzor na ploše monitoru
- znaky alfanumerické klávesnice
- klávesa ENTER
- klávesa SHFIFT
- klávesa BACKSPACE
- editovací šipky
- výukové programy
Věcné učení:
- pojmenování dopravních prostředků, chování v dopravních prostředcích, nácvik,
modelové situace
- znalost základních pravidel silničního provozu pro chodce, světelná znamení, důležité
dopravní značky, praktické řešení dopravní situace
- orientování se v místě bydliště, znalost adresy, určování a popis důležitých míst
- orientace ve škole a okolí školy, vycházky do okolí, určování místa - komunikace,
budovy, obchody, parky
- vyprávění o vlastních zážitcích, popis aktivit mimo školu, trávení volného času
- uplatňování zásad bezpečnosti při školních i mimoškolních aktivitách
-
rozlišování, respektování a vytváření pravidel soužití třídy
rozvíjení kladných vztahů ve třídě, rozlišování vhodného a nevhodného chování
informování o individuálních rozdílech mezi lidmi
posilování respektu k druhým lidem, vyučujícím, rozvíjení ohleduplného chování
zapojování žáků do činností, které vedou k pomoci druhým
rozlišování a pojmenování lidské činnosti, pracovních činností, povolání
posilování vnímání osobního bezpečí a nebezpečí, informace o krizových situacích
a nebezpečích ve společnosti
nacvičování vyhledání pomoci při ohrožení, modelové situace, dramatizace
nacvičování chování při požáru, nehodě, znalost důležitých telefonních čísel
procvičování a určování času na ciferníku
osvojování a určování časových pojmů - včera, dnes, zítra
určování ročního období, měsíce, nácvik orientace v kalendáři
rozvržení denních činností - můj den
vnímání a porovnávání způsobu života lidí v současnosti a minulosti na obrázcích,
příběhy, výstava, poznávání lidových tradic a svátků
ukázky způsobu života lidí v minulosti - pravěk
seznámení s historickými objekty v regionu - zámek, zahrady, muzeum, stavby, pověsti
regionu
rozlišování a pojmenování prací na zahradě, na poli, pojmenování a použití nářadí
vnímání a pojmenování rozdílů mezi stromy a keři
určování a pojmenování stromů a keřů - ovocné, okrasné
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 25 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
rozlišování a pojmenování listnatých a jehličnatých stromů
rozlišování a pojmenování, třídění, ochutnávání ovoce a zeleniny
poznávání a pojmenování volně žijících zvířat - na poli, v lese, na louce, plazi, ptáci,
hmyz
znalost chovu zvířat, péče o zvířata a ptáky
procvičování zásad chování v přírodě
praktické nacvičování ochrany zvířat a živočichů, rostlin a péče o ně
praktické zvládání zásad osobní hygieny, péče o chrup, hygiena rukou, vlasů, úprava
zevnějšku
orientace na lidském těle, pojmenování částí těla a smyslů
osvojování základů správné výživy a pitného režimu, prevence nemocí
rozlišování a pojmenování příznaků nemoci, nácvik chování v době nemoci, sdělování
pocitů
nacvičování chování u lékaře a ošetření drobných poranění
uplatňování základních zásad bezpečného chování chodce v silničním provozu
informování o osobním nebezpečí, zneužívání, obtěžování, demonstrace situací
informování o zneužívání nebezpečných látek
Hudební výchova:
- pochopení a interpretace rytmu podle koordinace motorické, zrakové a sluchové
- zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu
- zřetelná výslovnost textů písní a říkadel
- zpěv lidových i umělých písní s doprovodem hudebního nástroje
- správné držení těla při dýchání, pravidelné dýchání
- hra na jednoduché nástroje, nástroje Orfeova instrumentáře
- hra na tělo
- rytmická cvičení s využitím Orfeova instrumentáře
- vytleskávání rytmu
- rozlišování zvuků (zvonek, bubínek, hudební nástroj – klavír, housle, kytara)
- melodie a skladby určené dětem
- rozpoznávání tempa a rytmu
- výška, síla a délka tónu
- poslech hudby
- poslech zpěvu a hry na hudební nástroj
- návštěva besídky, koncertu pro děti
- pohyb podle jednoduchých rytmických doprovodů
- pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky
- pohybový projev podle hudby – improvizace
- rytmické taneční prvky
- hudebně relaxační techniky
Výtvarná výchova:
- stříhání papíru, vystřihování bez předkreslené linie
- vystřihování podle předkreslené linie
- skládání, překládání papíru, lepení
- polepování předmětů papírem
- rozkládání a skládání krabic
- modelování složitějších předmětů – zvířat, pletení vánočky
- vykrajování tvarů formičkami, tvarování dřívkem, špachtlí
- modelování v písku, z plastelíny, moduritu
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 26 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
účelné a estetické oblékání
propichování přírodnin a jiných materiálů a navlékání na nit
Tělesná výchova:
- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, délka a intenzita pohybu, spontánní
pohybové činnosti a hry
- příprava organismu, příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, protahovací
cvičení
- zdravotně zaměřené činnosti; správné držení těla, průpravná, koordinační, kompenzační,
relaxační, psychomotorická, dechová a jiná zdravotně zaměřená cvičení
- hygiena při TV, osobní hygiena, hygiena cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obuv
- bezpečnost při pohybových činnostech v různém prostředí
- pohybové hry, pohybové hry s různým zaměřením a s využitím tradičního i netradičního
náčiní, bez náčiní; motivační, tvořivé napodobivé hry
- základy gymnastiky, průpravná cvičení; cvičení s náčiním a na vybraném nářadí
- rytmická a kondiční cvičení, vyjádření rytmu pohybem, sladění jednoduchého pohybu s
hudbou, jednoduché tanečky
- základy atletiky, průpravné atletické činnosti; varianty chůze; běhy na krátké vzdálenosti,
motivovaný vytrvalostní běh (podle schopností žáků); skok do dálky; hod míčkem
- základy sportovních her, průpravné hry; základní manipulace s míčem či jiným herním
náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti; hry s upravenými pravidly
- pobyt ve vodním prostředí, hygiena plavání; adaptace na vodní prostředí; hry ve vodě,
aquagymnastika, plavání (podle podmínek školy)
- turistika a pobyt v přírodě, chování v přírodě, ochrana přírody, chůze v terénu
- pobyt v zimní přírodě; hry na sněhu a na ledě; základní techniky pohybu a jízdy
na saních, a bobech; bezpečnost při pohybových aktivitách na sněhu
- další pohybové činnosti a netradiční sporty podle podmínek školy, podle zájmu
a možností žáků
- organizace při TV, základní organizační činnosti
- komunikace v TV, smluvené povely a signály
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností a her
- zásady sportovního jednání a chování; fair play
Zdravotní tělesná výchova:
- speciální cvičení podle typu oslabení - vyrovnávací cvičení na protažení, posílenía
uvolnění svalstva trupu a končetin
- správné držení hlavy a těla v nízkých i vyšších polohách
- cvičení s náčiním
- cvičení na nářadí
- dechová cvičení
- relaxační cvičení
- cvičení obratnosti
- korekce cvičení podle slovního pokynu
Pracovní výchova:
- opakování naučených činností z 1. období
- skládání oděvů na určené místo, věšení na háček a na ramínko
- čištění a ukládání obuvi
- sprchování, mytí celého těla
- opakování naučených činností z 1. období
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 27 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
namotávání provázku, vlny na klubko
vázání uzlu a kličky
navlékání korálků podle vzoru
propichování a navlékání papíru různé kvality na nit
proplétání provázků, vlny, bužírky
opracování povrchu dřeva brusným papírem
zatloukání, vytahování hřebíků
úprava dřeva rašplí, pilníkem
spojování špejlí, prutů drátem, provázkem
sestavování modelů ze stavebnic, demontáž, ukládání do krabic
ošetřování pokojových rostlin – omývání listů, kypření půdy,odstraňování starých listů
příprava půdy před setím – rytí, hrabání, kolíkování
setí do řádků a jamek, pozorování klíčení hrachu
pěstování ředkviček a hrachu, pletí záhonů, pěstování květin
podzimní práce na zahradě
sbírání a uchovávání léčivých rostlin
zamykání, odemykání dveří klíčem
ukládání pomůcek ve třídě, ukládání do aktovky
utírání prachu, zametání podlahy, péče o okolní prostředí
zdokonalování stolování – používání příboru, ubrousku, prostírání
základy vaření – čaj, kakao, brambory, čištění zeleniny
mazání pečiva máslem, pomazánkami, krájení pečiva
5.3.3. Hodnocení vzdělávání žáků na 2. stupni (7.-10. ročník)
Čtení:
- postupné osvojování a upevňování hlásek a písmen f, F, g, G, ř, Ř, ch, Ch
- čtení slov se souhláskovými skupinami v různé obtížnosti a slov se skupinami di, ti, ni,
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- čtení slov, vět a obsahově přiměřených textů
- čtení dětských knih, leporel, kalendářů, reklamních textů
- učení zpaměti básniček
- dramatizování pohádky, povídky
- čtení obrázkových knih – encyklopedické povahy
- čtení časopisů a denního tisku
- čtení návodů k různým činnostem a návodů k použití na obalech výrobků
- čtení mapy, plánů města
- čtení básniček, pohádek
Psaní:
psaní adresy pohlednice, krátkého dopisu, přání k Vánocům, k svátku, k narozeninám
psaní nápisů pod obrázky
psaní jednoduchých slov podle diktátu
psaní krátkých vět podle diktátu
vyplnění jednoduchého dotazníku
vedení deníku
ovládání klávesnice u počítače, zvládání psaní na klávesnici
orientování se v elektronické komunikaci - emailová pošta, vyzvednutí elektronické
pošty, odepsání v elektronické podobě
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 28 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
Řečová výchova:
- provádění dechových, sluchových, hlasových, artikulačních cvičení - správně dýchání,
výslovnost, intonace a rytmizace řeči
- užívání AAK
- konverzační cvičení – tvoření otázek a odpovědí
- popisování obrázků, fotografií s využitím jednoduchých vět i souvětí s důrazem
na správnou a zřetelnou výslovnost
- dramatizování jednoduchého příběhu či pohádky s využitím zvládnutých základních
prvků komunikace
- zdokonalování techniky čtení - hlasité i tiché čtení textu
- provádění hudebně - pohybových činností
- posilování základních prvků mluveného projevu - správné dýchání, výslovnost, intonace
a rytmizace
- vyprávění vlastních příběhů, zážitků
- popisování vlastních pocitů
- reprodukování čtených pohádek, příběhů či říkanek
- užívání základních komunikačních pravidel, komunikace v běžných situacích - obchod,
škola, třída, dopravní prostředek apod.
- využití osvojených základních pravidel dramatizace
- dramatizování jednoduchého příběhu bez zásahu učitele
- používání mimojazykových prostředků řeči - mimika, gesta
Matematika:
- sčítání a odčítání desítek do 100
- násobky čísla 10
- číselná osa, porovnávání čísel v oboru do 100
- manipulace s kalkulátorem
- přičítání jednociferného čísla k dvoucifernému bez přechodu přes desítku v oboru do 100
- odčítání jednociferného čísla od dvouciferného bez přechodu přes desítku v oboru do 100
- násobky čísla 2
- sčítání, odčítání dvou dvouciferných čísel bez přechodu přes desítku v oboru do 100
- násobky čísla 5
- počítání s bankovkami
- obor přirozených čísel do 1000, číselná řada, osa
- násobky čísla 10
- manipulování a pracování s penězi (upevňování, prohlubování), bankovky 200, 500, 1000
- pracování s kalkulátorem
- řešení početních příkladů a jednoduchých slovních úloh
- řešení úloh na PC
- praktické seznamování s pojmem čtvrtina
- určování času - čtvrthodina, půlhodina, minuta, hodina
- používání digitálních hodin, určování času
- jednotky délky (1m, 1cm), měření, odhad délky
- jednotky hmotnosti (1kg, 1g), vážení
- jednotky času, určování času na hodinách
- jednotky objemu - 1l, ½ l, ¼ l
- počítání s bankovkami a mincemi
- pracování s tabulkami
- rovinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, měření délky úseček
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 29 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
práce s tužkou a pravítkem
rovinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, kruh, kružnice, měření délky úseček,
porovnávání pomocí pravítka
práce s tužkou, pravítkem a kružítkem
povinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, kruh, kružnice, trojúhelník, čtverec,
obdélník
práce s pravítkem, tužkou a kružítkem
prostorové útvary - krychle, koule, válec
Informatika:
textový editor - orientování na stránce
jednoduché editace textu - velikost písma
opisování, přepisování slov a vět
psaní vět na diktát
přídavná zařízení počítače – tiskárna
aplikační okno pro tisk
internet – orientování se na webu
vyhledávač SEZNAM a GOOGLE
výukové programy – alternativní komunikace – Mentio, Altík, Brepta
mobilní telefon – přijetí hovoru, odchozí hovor
čtení SMS zpráv
psaní SPS zpráv
seznámení s emailem
Vlastivěda:
- prohlubování orientace v čase, přiblížení časových souvislostí současnosti a minulosti,
výstava, návštěva muzea, tradice a svátky
- poznávání hodin, orientace v kalendáři, vyhledávání dat
- porovnání ilustračních obrázků znázorňujících život dnešních lidí a lidí v dávných dobách
- výstava, ilustrační film
- četba a vyprávění událostí a pověstí, které se vážou k našemu regionu
- prohlubování informací o památkách města a regionu, významných budovách, úřadech a
osobnostech
- osvojování informací o historii našeho státu, vzniku České republiky, světových válkách,
revoluci 1989, vstupu ČR do EU
- informace o významných osobnostech republiky - první prezident Československého
státu T. G. Masaryk, prezidenti České republiky
- seznámení s mapou Evropy, České republiky, vyhledávání měst, hlavní město, region
- prohlubování informací o rodině, její funkci, vznik rodiny, vztahy mezi manželi,
odpovědnosti rodičů za výchovu dětí, rozlišování rolí v rodině, vztahy v rodině a širší
rodině
- objasňování významu mateřství, úcta k mamince
- definování práv a povinnosti žáků, objasňování pravidel společenského soužití, vzájemné
vztahy, přátelství, láska
- uplatňování vhodných způsobů chování a komunikace, úcta k rodičům, prarodičům,
učitelům, a všem lidem, praktické uplatňování, modelové situace - vztahy ve škole
- rozlišování nevhodného a nepřiměřeného chování - demonstrace, modelové situace,
formy společenského styku
- objasňování pomoci druhým, starým a postiženým spoluobčanům, význam přátelských
vztahů mezi lidmi, modelové situace - pomoc mladšímu spolužákovi
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 30 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
-
demonstrování projevů vandalismu a nebezpečí rasismu
vysvětlování rovnoprávného postavení mužů a žen, rovnoprávnost menšin
rozlišování a rozpoznání symbolů našeho státu a jeho hlavní představitele - státní znak,
vlajka, hymna, prezident, předseda vlády, seznámení s pojmy - parlament, vláda,
občanství
seznámení s historií a pamětihodnostmi hlavního města Prahy, významné budovy a úřady
seznámení se základními právy a povinnostmi občanů - základní lidská práva, svoboda,
práva dítěte a jejich ochrana, rodinné právo, šikana a diskriminace
demonstrace chování v nebezpečných situacích, ukázky jak reagovat v ohrožení
uvědomování si rizika a důsledky protiprávního jednání - práva a povinnosti občana,
policie, soudy, druhy a postihy protiprávního jednání, trestná činnost
seznámení s právy občanů ČR v rámci EU - evropská integrace, postavení ČR v rámci
EU, vzdělávání v ČR, právo na vzdělání, příprava na profesní uplatnění
informování o pracovním uplatnění, odměně za práci, pracovních a sociálních úřadech,
finanční podpoře v nezaměstnanosti, vyhledávání informací
seznámení s funkcí peněz a hospodaření s penězi, návštěva pošty, odesílání dopisů,
zásilek
seznámení s obchody, praktický nácvik nakupování např. hygienické potřeby, oděvy,
obuv - návštěva nákupního střediska
seznámení se službami pro občany - holičství, kadeřnictví, kosmetika, opravna
objasňování vhodného využívání volného času, zájmy, kultura, sport, cestování
objasňování nevhodného využívání volného času, nebezpečí drog, ohrožení sociálně
patologickými jevy, alkoholismus, kouření
informování o zdravotní a sociální péči, zdravotním a sociálním pojištění, úřady
seznámení s orgány a institucemi zdravotní a sociální péče a pomáhajícími organizacemi,
návštěva úřadu
osvojování informací o ohrožení zdraví, ohrožení života, vyhledání první pomoci, využití
tísňové linky, lékaři, zdraví, nemoc, úraz, návštěva zdravotnického zařízení
poučení, ukázky pomoci při poranění, při pádu, při záchvatu
Přírodověda:
- rozlišování látek a těles, příklady látek a těles
- rozlišování klidu a pohybu těles a určování jaký druh pohybu těleso vykonává vzhledem
k jinému tělesu - pohyby těles, pohyb a klid těles
- rozlišování látek pevných, kapalných a plynných, popisování rozdílu skupenství pozorování a pokusy - tání, tuhnutí, teplota a var tekutiny
- seznámení s vlastnostmi látek - barva, skupenství, hustota
- rozlišování fyzikálních veličin - délka, hmotnost,objem - vyjádření hodnoty, měření
délky a vážení hmotnosti a odměřování objemu - jednoduchá měření
- rozlišování zdroje zvuku a popis jeho vlastností - vlastnosti zvuku, vznik a zdroje zvuku,
zvuky zvířat, strojů, přírodní zvuky, hudební nástroje, ozvěna
- seznámení s negativním vlivem nadměrného hluku
- seznámení s jednoduchými stroji a jejich užitím v praxi
- seznámení s poznatky o různých formách energie - elektrická, jaderná, vodní, větrná,
příklady využití
- seznámení s vybranými druhy paliv jako zdroji tepla - ropa, uhlí, zemní plyn - příklady
využití
- informování o elektrickém proudu - jeho zdroje a účinky
- rozlišování a pojmenování elektrických spotřebičů
- dodržování pravidel bezpečné práce při zacházení s elektrickými přístroji
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 31 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
rozlišování a pojmenování zdrojů světla - zrcadla a optické přístroje a jejich využití
seznámení s pohybem Země kolem své osy a kolem Slunce a jeho účinky na život
na Zemi, střídání dne a noci a ročních období
rozlišování fyzikálních a chemických vlastností látek - barva, skupenství, hustota,
rozpustnost, nerozpustnost
seznámení s rozpouštěním látek, vliv teploty a míchání
rozpoznávání skupenství látek a jejich změny
seznámení s nebezpečnými látkami a přípravky a zásadami bezpečnosti, první pomoc při
úrazu
informování o bezpečném používání chemických látek - označení a užití běžných
chemikálií
seznámení, sledování mimořádných událostí - úniky nebezpečných látek, havárie
chemických provozů, ekologické katastrofy
seznámení s důležitostí vody v přírodě a pro život člověka
rozlišování druhů vody a uvádění příkladů jejich výskytu - voda destilovaná, pitná,
odpadní, užitková
seznámení s termíny vzduch, kyslík, čistota ovzduší, smog - nezbytnost kyslíku
a vzduchu pro život člověka, zvířat i rostlin - informování o znečišťování vzduchu
uvádění příkladů znečišťování vody a vzduchu
pojmenování důležitých přírodních látek - bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a jejich
zdrojích, vliv těchto látek na zdraví člověka
informování o látkách - cement, sádra, vápno a jejich požití ve stavebnictví
rozlišování plastů, pojmenování druhů výrobků z plastů, jejich použití a význam třídění a
recyklace
seznámení s označením nebezpečných látek - hořlaviny, zásady zacházení, první pomoc
seznámení s léčivy a návykovými látkami - základní informace
charakteristika a pojmenování základních změn a dění v přírodě během ročních období
pozorování a zaznamenávání změn v počasí a přírodě v průběhu roku - kalendář přírody
rozlišování základních ekosystémů - les, potok, rybník, louka, zahrada, pole
znalost a pojmenování podmínek života rostlin - půda, světlo, teplo, vláha, koloběh látek
v přírodě, propojení živé a neživé přírody
zkoumání vlastností vody, vzduchu a půdy, jednoduché pokusy
pojmenování části rostlin a porovnávání jejich rozdílů - kořen, stonek, list, květ, semeno,
plod, význam jednotlivých částí rostlin
seznámení s důležitostí a významem rostlin a jejich ochranou
poznávání a pojmenování základních druhů rostlin a dřevin, léčivých bylin
poznávání a pojmenování hospodářsky významných rostlin, jejich využití
seznámení s významem lesa, stromy, rostliny a houby – rozlišování vybraných jedlých a
jedovatých hub, zásady sběru a první pomoc při otravě
poznávání a pojmenování běžné druhů živočichů podle prostředí, ve kterém žijí - voda,
vzduch, země
seznámení se základním rozdělením živočichů - savci, ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz
rozlišování znaků a popis stavby těla živočichů
znalost způsobu péče o živočichy během roku
znalost základních údajů o domácích a hospodářských zvířatech
pojmenování jednotlivých části lidského těla a rozlišování funkce jednotlivých orgánů
objasňování pojmů racionální výživa a zdravý životní styl
informování o škodlivém vlivu kouření a pití alkoholu
seznámení s ošetřováním drobných poranění a orientace v základním vybavení lékárničky
seznámení s vlivem činnosti člověka na přírodu, nutnost ochrany přírody
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 32 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
dodržování základních pravidel bezpečného chování v přírodě, pobyt v přírodě
praktický nácvik ochrany přírody, úklid, třídění odpad
rozlišování různých druhů map, orientace na mapě podle barev - města, vodní toky,
pohoří, nížiny, hranice státu
vyhledávání pevnin a oceánů na mapě světa
vyhledávání na mapě Evropy - Česká republika a její sousední státy, hranice států
vyhledávání v mapě regionu - města, obce, řeky
orientace v mapě města a vyhledávání významných míst a kulturních památek
seznámení s přírodními podmínkami České republiky
seznámení s významnými průmyslovými a rekreačními a chráněnými oblastmi České
republiky
seznámení s přírodními a kulturními zajímavostmi regionu
uplatňování ekologických zásad při pobytu v přírodě, reagování na nebezpečí v přírodě
seznámení s nebezpečím a způsobem ochrany při živelných pohromách a v ohrožení
života - modelové situace
Hudební výchova:
- zpěv lidových i umělých písní, rozvíjení hudební paměti
- upevňování správných pěveckých návyků, zřetelná výslovnost, správné dýchání
- rytmická cvičení a rytmizace říkadel
- hra na tělo, hra na Orffovy rytmické i melodické nástroje
- rozpoznávání zvuků vybraných hudebních nástrojů
- poslech písní a skladeb různých hudebních žánrů a vybraných ukázek našich i
zahraničních skladatelů a interpretů
- seznámení s významnými hudebními osobnostmi
- návštěva koncertu
- hudebně pohybové hry
- improvizovaný pohyb podle hudby
- relaxační techniky, muzikoterapie
Výtvarná výchova:
- vystřihování papíru a kartonu podle předkreslené linie
- obkreslování šablony a vystřihování tvarů
- vystřihování ozdobných předmětů z přeloženého papíru
- rozlišování různých druhů papíru i hmatem
- lepení barevných papírů do mozaiky
- balení předmětů do papíru
- zhotovení prostorových předmětů z papíru
- modelování náročnějších tvarů, využívání špachtlí, dřívek
- péče o zevnějšek a okolní prostředí
- estetické požadavky na zevnějšek člověka
- udržování estetického prostředí ve třídě, v prostorách školy, doma
- kombinovaná práce s použitím různých materiálů
Výchova ke zdraví:
- vztahy a chování ve dvojici, kamarádství, přátelství, partnerské vztahy,
- manželství a rodičovství
- vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy, vrstevnické skupiny
- dětství, puberta a dospívání, tělesné změny
- sexuální dospívání, prevence rizikového sexuálního chování
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 33 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
antikoncepce, těhotenství
tělesná hygiena, zásady osobní a intimní hygieny, otužování, význam pohybu pro zdraví
režim dne- ve škole, doma
výživa a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsobu
stravování na zdraví, specifické druhy výživy
civilizační choroby, zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
relaxační techniky
ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, před chronickým onemocněním
a úrazy
bezpečné způsoby chování
chování v situaci úrazu a život ohrožujících stavů- při sportu, v domácnosti, v dopravě
zdravotní a sociální rizika zneužívání návykových látek
skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, šikana a jiné projevy násilí
bezpečné chování, komunikace s vrstevníky a s neznámými lidmi
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečné prostředí ve škole
ochrana zdraví při různých činnostech ve škole, doma, venku
ochrana člověka za mimořádných událostí
Tělesná výchova:
- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity
- rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a koordinačních schopností
- prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, kondiční, koordinační,
koncentrační a postřehová cvičení, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení, cvičení
ke správnému držení těla a jiná zdravotně zaměřená cvičení
- hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný oděv a obuv ve specifickém
prostředí
- pohybové hry s různým zaměřením, pohybové hry s netradičními pomůckami
- gymnastika, cvičení s náčiním a na vybraném nářadí
- rytmické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem
- atletika, starty; běhy na dráze, v terénu (podle schopností a možností žáků), skok do
dálky, skok do výšky, hod míčkem, hod granátem, vrh koulí (podle možností a vybavení
školy)
- sportovní hry s upravenými pravidly (výběr podle možností školy)
- plavání, prvky zdravotního plavání (podle podmínek školy)
- turistika a pobyt v přírodě, základní poznatky z turistiky, chůze a orientace v terénu;
táboření, základní turistické dovednosti, ochrana přírody
- základní techniky jízdy na lyžích, na sáňkách a bobech; pobyt v zimní přírodě;
bezpečnost pohybu v zimní horské krajině a při pohybových aktivitách na sněhu (podle
podmínek školy)
- další (i netradiční) pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
- komunikace v TV, smluvené povely, signály, gesta, základy odborné terminologie,
vzájemná komunikace při osvojovaných pohybových činnostech
- historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže
- pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her
Zdravotní tělesná výchova:
- vyrovnávací cvičení na protažení, posílení a uvolnění svalstva trupu a končetin,
upevňování provedení speciálních cvičení podle typu oslabení
- cvičení zaměřená na korekci a prevenci zdravotního oslabení
- cvičení s náčiním
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 34 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
cvičení na nářadí
dechová cvičení
relaxační cvičení
upevňování správného držení těla a motorických stereotypů
cvičení na rozvíjení pohybových dovedností - cvičení s hudbou, herní činnosti
správný pohybový režim ve škole, doma
poučení o nevhodných cvicích
Pracovní výchova:
- sbíjení a slepování různých materiálů
- povrchová úprava dřev barvami a laky
- vrtání děr do dřeva vrtáky
- spojování dřeva pomocí vrutů, práce se šroubovákem
- řezání dřeva, sololitu pilkami
- spojování dřeva hřebíky
- řezání dřeva pilou, povrchová úprava dřeva
- měření materiálů
- vrtání ručním vrtákem, zacházení s elektrickými spotřebiči
- práce s dalšími materiály drát, plech, plast, sklo
- pravidla bezpečnosti
- sestavování modelů konstrukčních stavebnic
- demontování modelů, ukládání součástek do krabic
- rozebírání a složení jednoduchých mechanických strojů
- výměna žárovky, výměna baterií v elektrospotřebiči
- ošetřování pokojových rostlin
- pěstování květin a zeleniny
- sběr léčivých rostlin
- příprava půdy k setí, příprava setby
- příprava záhonů k setí
- pletí záhonů
- sklizeň zeleniny, uskladnění, zavařování
- sklizeň, třídění a uskladnění ovoce
- sběr padaného ovoce, třídění, využití
- konzervování ovoce a zeleniny
- choroby a škůdci ovocných stromů a ochrana proti nim
- úprava zahrady na podzim
- zakládání kompostu
- údržba zahradního nářadí
- úklidové práce v domácnosti - zametání, mytí podlahy, vysávání
- stolování, mytí nádobí
- vaření polévky, kaše, rýže
- nákupy a uchovávání potravin
- příprava teplých i studených pokrmů dle zásad zdravé výživy, správné stolování
- manipulace s elektrospotřebiči
- základy šití – přišívání knoflíků, patentek, opravy oděvů
- rozšířené šití – knoflíky, zipy, sešívání zadním stehem, vyšívání
- opakování a zdokonalování hygienických návyků
- praní ruční i v pračce, sušení prádla
- praní, sušení osobního prádla, žehlení rovných kusů prádla i oděvů
- ošetřování rány – odřeniny, řezné rány, popáleniny
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 35 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
předprofesní příprava - práce ve výrobním podniku, zemědělském podniku či podniku
služeb, na chráněném pracovišti
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 36 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
6. Hodnocení žáků základní školy speciální s těžkým
mentálním postižením a souběžným postižením více
vadami – Rehabilitační vzdělávací program Pomocné školy – č.j.
15988/2003-24 a ŠVP ZŠs „Duhová pastelka“ – 2. díl
6.1.Obecná rovina hodnocení
Při popisu činností užíváme následující :
Snaha, zájem
Samostatnost
Pracuje:
samostatně
s dohledem
se slovním
vedením
s pomocí
Způsob provedení činnosti
je schopen vykonat procvičenou
činnost samostatně, činnost vykonává
samostatně opakovaně
fyzická přítomnost učitele v blízkosti,
učitel koriguje činnost při chybě
(slovně, fyzicky), po upozornění
případném opravení chyby dokončí
činnost samostatně
slovní pokyny jsou pro vykonání
činnosti nezbytné, bez nich činnost
nevykoná, se slovním vedením
vykonává činnost samostatně
bez pomoci
pomoc je poskytována ve formě gesta,
navedení ruky, předvedení činnosti
(demonstrace) se slovním doprovodem
je nutný dohled a časté korigování
chyb - slovně s fyzickým
zásahem, navedení ruky při začátku i
v průběhu činnosti, je nutná fyzická
spolupráce – podání předmětu do ruky,
přidržení ruky při činnosti apod.
s přímým fyzickým činnost vykonává s kompletním
vedením
vedením, činnost vykonává
pasivně
se systematickou
pomocí
aktivní, má soustavný zájem
o činnost
aktivní, s mírnými výkyvy
v zájmu, v aktivitě
aktivní pouze se
systematickým pobízením,
má občasný zájem o činnost
aktivní v malém rozsahu se
soustavným pobízením,
s malým zájmem o činnost
aktivní v minimálním
rozsahu se soustavným
pobízením, s minimálním
zájmem o činnost
pasivní, nemá zájem o
činnost
6.2 Specifická hlediska při hodnocení autistických dětí.
Při hodnocení přihlížíme k těmto aspektům:
- práce ve strukturovaném prostředí
- vizualizace
- denní režim
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 37 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
užívání tranzitních karet
kódované úkoly
6.3 Sebehodnocení u žáků vzdělávaných podle rehabilitačního
vzdělávacího programu
Žáci jsou do sebehodnocení zapojováni podle svých individuálních možností v závislosti na
stupni postižení.
Sebehodnocení probíhá v rámci komunikačního kruhu. Žáci by se měli učit zhodnotit a
vyjádřit verbálně nebo neverbálně svůj podíl na činnosti. Jsou vedeni návodnými otázkami
učitele, na které by se měli snažit reagovat.
Následuje zhodnocení a shrnutí učitelem. Učitel volí formu zhodnocení nejvhodnější pro
daného žáka.
Rozhodující pro hodnocení je zapojení do činnosti, snaha a zájem („nadšení“), výsledek
činnosti není jediných aspektem k hodnocení žáka.
6.4 Hodnocení v jednotlivých předmětech
Hodnocení vychází ze vzdělávacího programu, podle kterého je daný žák vzděláván. U žáků
vzdělávaných podle Rehabilitačního vzdělávacího programu PŠ č.j. 15 988 / 2003 – 24
hodnocení dělíme na 2. stupně podle ročníků /1. stupeň 1.-6. ročník, 2.stupeň 7.-10. ročník/.
U žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ speciální se hodnocení na stupně a ročníky nedělí.
1. – 6. ročník
Rozumová výchova
-
sebeuvědomování, znalost vlastního jména, reakce na vlastní jméno
koncentrace pozornosti
rozvíjení mechanické paměti - zapamatování si sledu jednoduchých činností
budování režimu dne
manipulační činnost – uchopování předmětů
porozumění a reakce na základní pokyny
nápodobování jednoduchých činností
nacvičování pozdravu a poděkování – neverbálně a verbálně
orientování se v každodenně užívaných místnostech a částech školy
znalost spolužáků, rodiny, učitele - spolupráce s vyučujícím, s kamarádem, posilování
pozitivních vazeb ( vyjadřování „mám rád“)
poznávání školních pomůcek, předmětů denní potřeby, zákl. potravin, zvířat, oděvů,
dopravních prostředků, řemesel
orientace v základních tématech z oblastí běžného života
překonávání strachu z okolí
odstraňování projevů sebepoškozování
zapojování se do činností ve třídě
vnímání změn a reakce na změny
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 38 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
vyjadřování souhlasu, nesouhlasu – neverbálně, verbálně
reakce na jednoduché verbální pokyny - chování u stolu
používání vlastního žargonu
artikulační cvičení, napodobování zvuků, zvukomalebných slov
nacvičování opakování jednoduchých slov podle mluvního vzoru
vyjadřování libosti – nelibosti
využívání přirozených posunků a obrázků v komunikaci – aktivní i pasivní
využívání alternativních komunikačních systémů (piktogramy)
nacvičování sdělování přání, potřeby
osvojování základních časových vztahů, orientace v čase v rámci režimu dne
seznamování se se základními barvami
zobecňování - jablko, hruška = ovoce, konkretizace - ovoce = jablko, hruška
určování je-není, bylo-nebylo,chci-nechci, mám-nechci
způsob provádění grafických cvičení – pískovna, tabulka, formát papíru, používané
psací náčiní, úroveň cviků, které zvládá
Smyslová výchova
-
navazování a fixace očního kontaktu
cvičení zrakového soustředění
sledování předmětů a pohybu předmětů, osob
diferenciační cvičení dle různých kritérií - předměty, barva, tvar, velikost, povrchová
úprava, obrázky
reakce na zvuk, otáčení za zvukem
reakce na jméno
sluchové soustředění
rozlišování zvuků se zrakovou kontrolou a bez použití zraku
vnímání vibrací prostřednictvím zvukových hraček
rozvoj hmatové percepce – dotyková terapie
uchopování předmětů
rozlišování předmětů dle velikosti, tvaru, povrchu
rozlišování vlastností předmětů
orientace ve třídě a v každodenně používaných místnostech školy – jídelna, šatna,
WC, tělocvična, logopedická pracovna, výtah
nacvičování orientace v prostoru - nahoře, dole, vpředu, vzadu
správné dýchání-nádech nosem, výdech ústy
správné kousání a polykání potravy
rozlišování libých a nelibých vůní a pachů
sání brčkem
rozlišování chutí potravin a nápojů
reakce na libé a nelibé podněty
skládání jednoduchých celků z velkých částí
Pracovní a výtvarná výchova
-
nacvičování převlékání a ukládání oděvu
nacvičování přezouvání
nacvičování používání WC
spolupráce při plenování
provádění úkonů osobní hygieny
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 39 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
spolupráce při přípravě stolování
spolupráce při příjmu potravy
používání lžíce
jednoduchá manipulační činnost
hra s přírodninami (písek, kaštany..)
hra s kostkami, stavebnicí
hnětení plastelíny
trhání a mačkání papíru
používání prstových, vodových, temperových barev - roztírání rukama, čmárání
štětcem, otisky dlaní, prstů, tupování, zapouštění
čmárání fixem a voskovými pastely
Hudební a pohybová výchova
-
provádění dechových cvičení – nádech, výdech ( nosem, ústy)
experimentování se zvuky – podpora spontánních hlasových projevů
hraní na jednoduché nástroje
provádění jednoduchých rytmických cvičení
poslech hudby
hádání známých lidových písní
napodobování zpěvu s oporou o hlas učitele, s doprovodem nástroje, bez nástroje
zapojení do hry na tělo s doprovodem říkanky
zapojení do pohybových her s říkadly a do tanečků
vyjadřování hudby pohybem
přijímání relaxačních technik – míčkování, doteková terapie, bazální stimulace
relaxace při hudbě
Rehabilitační tělesná výchova
-
cvičení na rozvoj jemné motoriky – jednoduché manipulační činnosti
rozvoj hybnosti horních končetin
nacvičování správného mechanismu chůze, zvyšování jistoty,
nacvičování lezení
zdolávání překážek lezením, podlézáním, překračováním
nácvik koordinace pohybů, vizuomotorická koordinace
hra s míčem a overballem – úchop, přenášení, házení, podávání, kutálení, kopání
tolerování polohování, masáží
cvičení na RHB míči
cvičení podle vzoru – nápodoba pohybu – cvičení s říkadly, s hrou na tělo
střídání polohy – změna polohy – stoj, sed, leh
cvičení na podložce – přetáčení trupu
tanečně pohybové hry
7. – 10. ročník
Rozumová výchova
-
rozvíjení záměrné pozornosti
schopnost spolupráce ve skupině a s pedagogem
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 40 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
ukazování a uvědomování si částí těla
poznávání členů rodiny úzké a širší,
uvědomování si vztahů mezi lidmi, rozlišování pohlaví – chlapec, dívka, pán, paní
znalost spolužáků,učitelů – posilování pocitu „ Mám rád“
orientování se v prostředí třídy, přilehlých místnostech a ostatních prostorách ve škole
orientování se v čase – části dne, dny v týdnu, režim
poznávání zvířat a jejich mláďat, druhů ovoce, zeleniny
poznávání dopravních prostředků podle vzhledu a účelu
orientování se v základních znacích ročních období
poznávání druhů zboží v obchodě, peníze
konkretizace a zobecňování v tématech
chápání a vnímání tradic a zvyků
chápání vztahu dobra a zla a realizování ve vztazích k ostatním
manipulování s knihou a záměrné vyhledávání, sledování obrázků v knize, sledování
děje příběhu
seznamování se se vztahy jevů a věcí
srovnávání skutečných předmětů s obrázky
vytváření početních představ – rozlišování velikosti, tvaru, dvojic, skupin,
porovnávání množství, přiřazování číslic, počítání na prstech
třídění a rozlišování barevných odstínů základních barev
reagování na hlas dospělé osoby
vyjadřování negace – chci - nechci , je – není, mám – nechci
vytváření asociací
obohacování slovní zásoby a nácvik nových slov či citoslovcí – opakování slov
nacvičování soustředěného poslechu veršovaného textu
nacvičování jednoduchých říkanek a veršovánek
vyjadřování pozdravu, poděkování, souhlasu a nesouhlasu gestem či verbálně
vedení krátkých rozhovorů na různá témata – adekvátní odpovědi na otázky
čtení globální metodou
přijímání a provádění cviků rtů a jazyka
nacvičování a rozpoznávání hlásek E, I, O, U
využívání alternativních komunikačních systémů
využívání přirozených posunků a obrázků v komunikaci – aktivní i pasivní
provádění grafomotorických cvičení s říkankou nebo písničkou, psaní do písku,
krupice, na ohraničený formát, na svislé ploše, na lavici, úchop psací potřeby,
spontánní malba s doprovodem hudby a bez doprovodu
nacvičování kroužení, svislé čáry a oblouky všemi směry,šikmé čáry, vlnovka
nacvičování psaní písmen, psaní jména tiskacími písmeny opisem z předlohy,
používáním šablony
Smyslová výchova
-
provádění zrakových her – stimulování očního kontaktu, cvičení očních pohybů –
sledování pohybujícího se předmětu a osob v okolí
cvičení zrakového soustředění na lesklé a barevné předměty – fixování předmětů
zrakem
sebepozorování v zrcadle, sebeidentifikace, poznávání se na fotografii
řazení předmětů podle velikosti, rozlišování předmětů a obrázků, vizualizace
skládání předmětů do sebe, na sebe, vedle sebe
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 41 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
poznávání a třídění předmětů podle tvaru, charakteru, barvy, povrchové úpravy,
množství
třídění drobných předmětů a přírodnin ( kaštany, žaludy, fazole, ….)
vkládání plošných tvarů – základní tvary, mnohoúhelníky, předmětové tvary
třídění obrázků a fotografií podle obsahu – přiřazování
napodobování pohybů předváděných učitelkou
skládání větších a menších celků z částí
poznávání rozdílů na předmětech a obrázcích – hledání podobnosti
otáčení se za zvukem s využitím zraku a beze zraku, rozlišování a určování původu,
směru, délky a intenzity zvuku
provádění a přijímání sluchově motorických cvičení – rozlišování charakteru zvuků,
spojení zvuku s pohybem
reakce na vlastní jméno – zavolání, oslovení
poslouchání a poznávání zvuků lesa, ulice, denního života reálně
a z magnetofonového pásku
rozvíjení a udržování hmatové percepce – manipulace s předměty, stimulace prstů
a dlaní
rozlišování vlastností předmětů – teplá – studená, měkké – tvrdé, těžké – lehké,
hladké – drsné, suché - mokré
hraní hmatových her a her s vodou
orientace ve třídě, ve škole a v blízkém okolí školy
směrová orientace, snaha řazení předmětů a udržování směru práce zleva doprava
plnění jednoduchých pokynů ve směrové orientaci – dej na, pod, vedle apod.
rozvíjení čichového a chuťového vnímání – poznávání a rozlišování vůní a pachů,
určování chutí ovoce, potravin, nápojů a pocitové vyjadřování – dobrý – nedobrý
cvičení sání brčkem, manipulace s jazykem – lízání zmrzliny, lízátka, medu
Pracovní a výtvarná výchova
-
nacvičování převlékání – ukládání oděvů
nacvičování přezouvání
pokus o šněrování tkaniček na velkém modelu
rozepínání a zapínání knoflíků na velkém modelu
rozepínání a zapínání zipu
procvičování a udržování postupů pro osobní hygienu – umývání rukou, používání
ručníku, mýdla
používání kapesníku
používání WC, dodržování postupů pro užívání WC
praní prádla, koupání panenky
nacvičování správného sezení u jídla a manipulace se lžící při jídle
spolupráce při přípravě svačiny a stolování, úklid po stolování
osvojování a dodržování správného stolování a prohlubování samostatnosti při jídle
uklízení ve třídě – osobní místo, odkládací místo
nácvik zametání
péče o pokojové rostliny – zalévání, výsadba do květináčů, péče
spolupráce při výzdobě třídy na svátky
pracování a manipulace se stavebnicí, legem a kostkami
válení modelovací hmoty, tvarování kuliček v dlaních, trhání hmoty a přitlačování na
plochu, vykrajování, tvoření tvarů z hmoty
práce s barvami všech typů – roztírání, otisky, práce štětcem, tupování
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 42 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
-
užívání a akceptování různých výtvarných technik
kresba a malba na pokyn, abstraktní, tématická, podle vzoru, do šablony, na
ohraničenou plochu, libovolný formát, s doprovodem hudby, bez hudby
mačkání papíru, trhání papíru na malé a velké kousky, lepení papíru, stříhání papíru
libovolným směrem bez linky
navlékání korálů na šňůru, namotávání šňůry, tvoření koláží, šití jehlou s tupým
hrotem
sbírání, ukládání a třídění přírodnin, práce s listy
Hudební a pohybová výchova
-
správné dýchání nosem a ústy – nádech, výdech, držení těla
hra na hudební nástroje a různé předměty
poslech a rozlišování zvuků základních a známých hudebních nástrojů
spolupráce a přijímání hry na tělo s říkankou
zpěv nápěvů jednoduchých písní
rytmizování říkadel a písní s tleskáním, vyťukáváním, vydupáváním
pohybové hry s říkadly a popěvky, pohyb podle rytmického doprovodu – vyťukávání
chůze v zástupu, v kruhu
vyjadřování hudby pohybem, volný tanec na hudbu
soustředění se na poslech hudby různých žánrů a rytmů
poslech relaxační hudby
Rehabilitační tělesná výchova
-
-
rozvíjení jemné motoriky – uvolňování končetin, kroužení dlaní míčkem na
podložce,dirigování, tvoření špetky, přebírání přírodnin a další
nacvičování koordinace OKO – RUKA
hra se stavebnicí
rozvíjení cíleného pohybu rukou
práce při manipulačních činnostech
manipulace s předměty – navlékání, vkládání
rozvíjení hybnosti
přijímání relaxačních cvičení, masáží, tolerování polohování – zvedání a otáčení
hlavy, s doprovodem a bez doprovodu písní
nacvičování změny polohy – sed, leh, stoj
stimulování pohybu v prostoru
nacvičování správné koordinované chůze – chůze při rytmickém doprovodu s písní za
učitelkou, chůze s oporou, bez opory, v kruhu, chůze po masážní podložce, po
nerovném povrchu, ve sněhu
chůze po schodech – nahoru, dolů, s oporou, bez opory
lezení – v podporu klečmo k danému cíli, mezi překážkami
manipulování a hra s míčem – úchop, předávání, koulení – na cíl, ve dvojici, hod
obouruč, jednoruč, chytání, kopání
nacvičování dřepu
střídání běhu s chůzí
cvičení na podložce – přetáčení hlavy, trupu
cvičení na rehabilitačním míči – rovnovážné cviky, posilovací cviky, protahovací
cviky
ztvárňování hudby pohybem – tanec
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 43 z počtu 44
Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
- pohybové činnosti v rytmu hudby
- tolerování a spolupráce při rehabilitačních cvičení
Žáci, kteří jsou vyučováni podle schválených individuálně vzdělávacích plánů se hodnotí
podle dané skutečnosti, která vychází z příslušného individuálně vzdělávacího plánu.
Výše uvedené hodnocení není v tomto případě směrodatné.
7. Závěrečné ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: zástupkyně ředitelky školy
2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1.9.2007 Uložení směrnice v archivu
školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení školskou radou : 15.9.2010
5. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád
následujícím způsobem: vyvěšením ve vstupu do školy a na webu školy.
6. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 13.9.2010
7. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 15.9 – 17.9.2010
seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
8. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací ve dělníčcích
žáků, řád je pro ně zpřístupněn ve vstupu do školy a na webových stránkách školy.
V Kroměříži dne 1. 9. 2010
Aktualizace:
č.1. platnost od 1. 9. 2012
č.2. platnost od 1. 9. 2013
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků vyučujících se podle ŠVP ZŠs 1. a 2. díl
Organizační řád školy – součást č.3.2: "Školní řád – Hodnotící řád ZŠ speciální"
strana 44 z počtu 44
Download

Pravidla pro hodnocení vzdělávání v základní škole speciální