Vyzkoušený sortiment
alejových a solitérních
stromů
Zdeněk Málek
Kritéria pro správný výběr stromů
•
•
•
•
•
•
•
•
velikost prostoru
klimatické podmínky-mráz, městské prostř.
půdní podmínky
vláhové podmínky
solení komunikací
omezení prostoru pro kořeny, zadláždění
funkční hledisko-rychlost růstu, alergie...
intravilán, extravilán
Stromy pro užší ulice a prostranství
Javor mléč
Acer platanoides ‚Globosum‘
Katalpa trubačovitá
Catalpa bignonioides ‚Nana‘
Stromy pro užší ulice a prostranství
Jasan ztepilý
Fraxinus exc. ‚Globosum‘
Jasan zimnář
Fraxinus ornus ‚Meczek‘
Stromy pro užší ulice a prostranství
Višeň křovitá
Prunus fruticosa ‚Globosa‘
Platan javorolistý
Platanus ac. ‚Alphen‘s Globe‘
Stromy pro užší ulice a prostranství
Akát – Robinia pseudoacacia ‚Umbraculifera‘
Stromy pro užší ulice a prostranství
Javor babyka
Acer campestre ‚Elegant‘
Javor mléč
Acer platanoides ‚Columnare‘
Stromy pro užší ulice a prostranství
Hloh jednosemenný
Cratagus monogyna ‚Stricta‘
Třešeň Hillierova
Prunus hillierii ‚Spire‘
Stromy pro užší ulice a prostranství
Třešeň Sargentova
Dub letní
Prunus sargentii ‚Rancho‘ Quercus robur ‚Fastigiata‘
Dřeviny odolné městskému prostředí
Platan javorolistý
Platanus acerifolia
Javor babyka
Acer campestre ‚Elsrijk‘
Dřeviny odolné městskému prostředí
Jasan ztepilý
v kultivarech
Jasan úzkolistý
Fraxinus angustifolia ‚Raywood‘
Dřeviny odolné městskému prostředí
Dřezovec – Gleditsia
Okrasné hrušně - Pyrus
Dřeviny odolné městskému prostředí
Dub letní
Quercus robur
Dub bahenní
Quercus palustris
Dřeviny odolné městskému prostředí
Akáty - Robinia
Stromy pro tradiční stromořadí
Lípa srdčitá
Tilia cordata ‚Greenspire‘
Tilia cordata ‚Rancho‘
Stromy pro tradiční stromořadí
Jírovec pleťový
Aesculus carnea ‚Briotii‘
Stromy pro tradiční stromořadí
Jírovec maďal
Aesculus hippocastaneum Aesculus hipp. ‚Baumanii‘
Stromy pro tradiční stromořadí
Hlohy - Crataegus
Stromy pro tradiční stromořadí
Okrasné
třešně
Stromy pro tradiční stromořadí
Habr obecný
Carpinus betulus
Carpinus betulus ‚Fastigiata‘
Stromy pro tradiční stromořadí
Jeřáby - Sorbus
J.muk ‚Magnifica‘
J.ptačí ‚Edulis‘
J.duryňský ‚Fastigiata‘
Stromy pro tradiční stromořadí
Topol černý
Populus nigra ‚Italica‘
Topol Simonův
Populus simonii ‚Fastigiata‘
Používané netradiční dřeviny
Dřín obecný
Cornus mas
Používané netradiční dřeviny
Katalpa trubačovitá
Catalpa bignonioides
Používané netradiční dřeviny
Okrasné jabloně - Malus
Domácí stromy pro krajinu a parky
Javor mléč
Acer platanoides
Javor klen
Acer pseudoplatanus
Domácí stromy pro krajinu a parky
Olše lepkavá, O.šedá
Bříza bělokorá, B.pýřitá
Alnus glutinosa, A.incana Betula pendula, B.pubescens
Domácí stromy pro krajinu a parky
Buk lesní
Fagus sylvatica
Jasan ztepilý
Fraxinus excelsior
Domácí stromy pro krajinu a parky
Lípa malolistá
Tilia cordata
Lípa velkolistá
Tilia platyphyllos
Nepůvodní dřeviny do parků
a stromořadí
Bříza Jacquemontova
Betula jacquemontii
Buk lesní červenolistý
Fagus sylvatica purpurea
Nepůvodní dřeviny do parků
a stromořadí
Líska turecká
Corylus colurna
Jerlín japonský
Sophora japonica
Nepůvodní dřeviny do parků
a stromořadí
Jinan dvoulaločný
Metasekvoje čínská
Ginkgo biloba Metasequoia glyptostroboides
Download

Stromy pro užší ulice a prostranství