Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Zápis o volbách členů školské rady
Informaci o volbách včetně harmonogramu průběhu voleb a základní dokumenty týkající se
voleb, zveřejnil ředitel školy dne 19.1.2015 na webových stránkách školy a ve vstupní hale
budovy základní školy.
Volby byly zahájeny dne 9.2.2015 a ukončeny dne 11.2.2015.
Údaje dle čl. 5, odst. 7 Volebního řádu:
7a)
Rodičovská veřejnost volila ze dvou kandidátů - PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.
Ing. Jana Nevolová Pektorová
pedagogičtí pracovníci volili z řad učitelů zš a MŠ Na Beránku v Praze 12
7b)
Počet oprávněných voličů z řad rodičů žáků v době voleb - 637, odevzdáno 168 hlasů (26%)
Počet oprávněných voličů z řad pedagogických pracovníků - 58, odevzdáno 33 hlasů (57%)
7c)
k' vere nost:
V'ys Ie dk yvo Ie b - ro dič
lCOVSa
Zvolen
Počet platných hlasů
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.
Ing. Jana Nevolová Pektorová
128
40
V'ys Ie dk yvo Ie b - pe dagoglc'T1 praCOVnICI
Zvolena
Počet platnvch hlasů
PaedDr. Miroslava Veselíková
Mgr. Kateřina Tomešová
Mgr. Kateřina Zežulková
Mgr. Olga Cupová
20
9
3
1
7d)
Volební komise konstatuje, že volby proběhly řádně dle Volebního řádu. Veškerá
dokumentace týkající se voleb je uložena u ředitele školy.
V Praze dne 12.2.2015
Č.j.: ZŠ/24/15
Podpisy členů volební komise:
Předseda volební komise:
Mgr. Jiří Soukup
Členka volební komise:
Mgr. Hana Moravcová
Členka volební komise:
Mgr. Dana Smíšková
Členka volební komise:
Mgr. Kateřina Žežulková
I--------------------------------~I
---
Download

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Zápis o