PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE
VYHL. 78/2013 SB.
RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV – LIBEREC,
PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV
Účel:
Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
Adresa objektu:
p.p.č. 186/3, k.ú. Horní Hanychov 682462, Liberec 460 08
ul. Za Domovem
Číslo zakázky:
14178
Objednatel:
DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, 602 00 Brno
Datum:
září 2014
Zpracovatel:
EnergySim s.r.o.
Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 775 665 128, 775 889 951
e-mail: [email protected]
IČO: 015 12 129
DIČ: CZ015 12 129
bankovní účet: 2500392716/2010
pobočka Praha:
Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice
tel.: 737 430 898, 724 509 559
e-mail: [email protected]
Autoři:
Ing. Jan Antonín
Ing. Zdeněk Ročárek
Ing. Ondřej Kohout
Obsah posudku
1. Identifikační údaje ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2. Základní údaje o budově ----------------------------------------------------------------------------------- 3
3. Podklady pro zpracování ----------------------------------------------------------------------------------- 3
4. Klasifikační třídy energetické náročnosti budov ------------------------------------------------------ 5
5. Popis objektu ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
6. Závěr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6
Seznamy
Seznam tabulek a obrázků ------------------------------------------------------------------------------------- 7
Přílohy
Č. 1: Kopie oprávnění zpracovatele --------------------------------------------------------------------------
8
č. 2: Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy --------------------------------------------- 10
Celkový počet stran------------------------------------- ------------------------------------------------------ 26
Zakázka č. 14178 PENB RD Horní Hanychov
Stránka | 2
1. Identifikační údaje
Typ studie:
Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
Adresa stavby:
Objednatel:
p.p.č. 186/3, k. ú. Horní Hanychov, Liberec 460 08
ul. Za Domovem
DP REAL IMMO s.r.o.,
Adresa:
IČ:
Kontaktní osoba:
e-mail /tel.:
Preslova 700/76, 602 00 Brno
28261496
Ing. arch. Ondřej Novosad
+420 737 429 621
[email protected]
Zhotovitel:
EnergySim s.r.o.
Adresa:
IČ:
e-mail /tel.:
Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
01512129, CZ01512129
[email protected] / 775 665 128
Energetický specialista:
Ing. Jan Antonín
Adresa:
Číslo oprávnění:
Pobřežní 3911/17, 466 04 Jablonec nad Nisou
1270
Spolupráce:
Ing. Zdeněk Ročárek, Ing. Ondřej Kohout
2. Základní údaje o budově
Předmětem projektu je energetické vyhodnocení novostavby rodinného domu ul. Za
Domovem v Liberci na parcele č. 186/3 katastrálního území Horní Hanychov, z hlediska
energetické náročnosti objektu.
Výsledkem posouzení je zpracování protokolu k průkazu energetické náročnosti budovy a
grafické vyjádření. Posouzení vychází z požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické
náročnosti budov.
3. Podklady pro zpracování
Podkladem pro zpracování průkazu energetické náročnosti byly následující dokumenty:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a architektonická studie od Ing. arch.
Ondřej Novosad.

Konzultace Ing. arch. Ondřej Novosad.

Původní průkaz energetické náročnosti z 5.6.2014
Zakázka č. 14178 PENB RD Horní Hanychov
Stránka | 3
Při zpracování byl vytvořen 3D model objektu :
Obr. 1: 3D model – pohled od jihu.
Obr. 2: 3D model – pohled od severu.
Zakázka č. 14178 PENB RD Horní Hanychov
Stránka | 4
4. Klasifikační třídy energetické náročnosti budov
Vyhláška 78/2013 Sb. zařazuje stanovené ukazatele energetické náročnosti budovy do níže
uvedených klasifikačních tříd.
Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy:
Klasifikační třída
A
B
C
D
E
F
G
Hodnota pro horní hranici klasifikační
třídy
Energie
Uem
0,5 x ER
0,65 x ER
0,75 x ER
0,8 x ER
ER
1,5 x ER
2 x ER
2,5 x ER
Slovní vyjádření klasifikační třídy
Mimořádně úsporná
Velmi úsporná
Úsporná
Méně úsporná
Nehospodárná
Velmi nehospodárná
Mimořádně nehospodárná
Tab. 1: Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy dle 78/2013 Sb.
5. Popis objektu
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu
zastřešený plochou střechou. V objektu je navržena jedna bytová jednotka.
Konstrukční systém objektu je zděný v systému Porotherm – obvodové nosné stěny jsou v tl.
300 mm v 1. NP a 365 mm ve 2. NP. Obvodové stěny budou opatřeny tepelnou izolací v tl.
120 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové. K zateplení střechy bude
použita minerální izolace v celkové tloušťce 220 mm. Podlaha na terénu bude zateplena
100 mm tvrzeného polystyrénu. Okenní výplně jsou zaskleny izolačním trojsklem.
Vytápění domu je zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-voda o výkonu 4-9 kW. Distribuce
tepla pro vytápění je dána podlahovým teplovodním vytápěním. Příprava teplé vody je
upřednostněna před vytápěním a je napojena na tepelné čerpadlo a akumulační zásobník o
objemu 120 l. Jako doplňkový zdroj vytápění jsou instalovány 2 elektrické žebříčky.
Větrání objektu je přirozené. Dům není aktivně chlazen.
Osvětlení objektu je provedeno kombinovaně úspornými žárovkami či zářivkami. Ovládání
osvětlení je ruční.
Zakázka č. 14178 PENB RD Horní Hanychov
Stránka | 5
6. Závěr
Vyhodnocením dle požadavků vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov,
platné od 1. dubna 2013 byla posouzena novostavba rodinného domu na adrese ul. Za
Domovem, Liberec – Horní Hanychov, na parcele č. 186/3, k. ú. Horní Hanychov. Výsledkem
posouzení je zpracování protokolu k průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) a jeho
grafické vyjádření.
Objekt má dle metodiky vyhl. 78/2013 Sb. vypočtenou celkovou dodanou energii 18,751
MWh/rok a neobnovitelnou primární energii 28,038 MWh/rok.
Objekt dle metodiky vyhl. 78/2013 Sb. vychází ve sledovaných parametrech v následujících
kategoriích:
– měrná celková dodaná energie 109 kWh/(m2.rok), kat B - Velmi úsporná,
– měrná neobnovitelná primární energie 162 kWh/(m2.rok), kat: C - Úsporná,
– průměrný součinitel prostupu tepla 0,32 W/(m2.K), kat: C – Úsporná.
Zakázka č. 14178 PENB RD Horní Hanychov
Stránka | 6
Seznam tabulek a obrázků
Tab. 1: Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy dle 78/2013 Sb. -------------------------- 5
Obr. 1: 3D model – pohled od jihu. -------------------------------------------------------------------------- 4
Obr. 2: 3D model – pohled od severu. ---------------------------------------------------------------------- 4
Zakázka č. 14178 PENB RD Horní Hanychov
Stránka | 7
Příloha č. 1
Kopie oprávnění zpracovatele
Kopie oprávnění zpracovatele:
Příloha č. 2
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Download

PENB - 1.část - DP REAL IMMO