! ! ! ! ! ! !+T11SY11PBUGH+!!
!!
S00RX00OATFG!
Městský úřad Břeclav
odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
oddělení stavební úřad
Sp. zn.
Č.j.:
Oprávněná
úřední osoba:
MUBR-S 20230/2014 OSŘOŽÚ/Ga-328
MUBR 40613/2014
Jarmila Gálová
tel.: 519 311 258
Břeclav, dne 07.07.2014
RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96
401 17 Ústí nad Labem
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Břeclav, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.03.2014 podala společnost
RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem,
kterou zastupuje JMP DS, s.r.o., IČO 24850756, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,
kterou zastupuje PLYNPROJEKT MB, spol. s r.o., IČO 26980126, Žebětínek 46/4, 621
00 Brno
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Stavební úpravy plynovodu a přípojek ve Tvrdonicích, ul. Padělky
(dle projektové dokumentace "Rekonstrukce plynovodu a přípojek v Tvrdonicích, ul. Padělky")
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. st. 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646/1, 647, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 724, 726, 791,
792, 793, 794, 795, 796, parc. č. 312/1, 312/2, 3330/20, parc. č. PK 322/1, 323, 324, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346,
347, 348, 349, 350, 351 v katastrálním území Tvrdonice.
Druh a účel umisťované stavby:
Stavební úpravy plynovodu a přípojek Tvrdonice, ul. Padělky
SO 01 STL plynovod
SO 02 STL přípojky
Č.j. MUBR 40613/2014
str. 2
Umístění stavby na pozemku:
-
SO 01 STL plynovod - bude umístěn v pozemku parc. č. 3330/20, 312/1, 312/2 parc. č. PK
322/1, 323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351 v katastrálním území Tvrdonice.
SO 02 STL přípojky - budou umístěny v pozemku parc. č 312/1, 312/2 parc. č. PK 322/1,
323, 324, 327, 328, 330, 332, 333/1, 334, 336, 338, 339, 340, 342, 346, 348, 349, 350, parc.
č. st. 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646/1, 647, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 697, 699, 700,
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 724, 726, 791, 792, 793, 794, 795, 796
v katastrálním území Tvrdonice.
Určení prostorového řešení stavby:
- SO 01 STL plynovod - bude umístěn v ulici Padělky po obou stranách komunikace. STL
plynovod bude napojen na stávající plynovodní řad v pozemku parc. č. 3330/20 u pravé
strany domu na pozemku parc. č. st. 647 v k.ú. Tvrdonice. Za napojením bude osazeno
koleno 45o, plynovod STL PE dn 110 bude pokračovat před dům na pozemku parc. č. st.
647 (č. o. 29), zde se plynovod rozdělí na 2 větve - před domy s lichými č. o. bude veden
nový STL PE plynovod dn 63, plynovod STL PE dn 110 bude pokračovat protlakem pod
místní komunikací ulice Padělky a následně bude veden rovnoběžně s předními průčelími
rodinných domů ve vzdálenostech: od domu na pozemku parc. č. st. 726 (č. o. 30) po dům
na poz. parc. č. st. 707 (č. o. 26) ve vzdálenosti 4,3 m, od pozemku parc. č. st. 707 (č. o. 26)
po pozemek parc. č. st. 705 (č. o. 22) bude veden ve stávající trase, od pozemku parc. č.
705 (č. o. 22) po pozemek parc. č. st. 702 (č. o. 16) bude veden v zelené ploše mezi
chodníkem a komunikací ve vzdálenost 4,4 m, od pozemku parc. č. st. 702 (č. o. 16) po
dům č. o. 14 bude veden ve vzdálenosti 6,2 m od průčelí domu, od domu č. o. 14 po
pozemek parc. č. st. 701 (č. o. 6) bude veden plynovod ve vzdálenosti 4,5 m, od pozemku
parc. č. st. 701 (č. o. 6) po pozemek parc. č. st. 699 (č. o. 2) umístěn do stávající trasy ve
vzdálenosti 3,8 m. Před pozemkem parc. č. st. 699 (č. o. 2) se plynovod stočí 2x o 45o a
bude veden k pozemku parc. č. st. 796 (č. o. 34). Od domu č. o. 34 bude pokračovat až k
pozemku parc. č. st. 793 (č. o. 28) kde bude osazen T kus, přímo bude pokračovat STL
plynovod dn 90 až před pozemek parc. č. st. 791 (č. o. 24), za přípojkou pro dům č. o. 24
bude plynovod zaslepen. Doprava od T kusu bude veden nový STL PE dn 110 pro ulici
Revoluční a Plynárenská. Na straně před lichými č. o. bude nový STL PE dn 63 plynovod
veden ve vzdálenosti 5,3 m od domů s lichými č. o. až po pozemek parc. č. st. 676 (č. o.
25), dále bude veden ve stávající trase ve vzdálenosti 4,8 m od domů až po pozemek parc.
č. st. 684 (č. o. 15), od domu č. o. 15 po pozemek parc. st. 642 (č. o. 5) bude veden ve
vzdálenosti 5,1 m od průčelí rodinných domů v zeleném pásu, od č. o. 5 se vrátí do stávající
trasy až po pozemek parc. č. st. 640 (č. o. 1) a za přípojkou bude zaslepen. Před domem
na pozemku parc. č. st. 641 (č. o. 3) se plynovod vyhne stávajícímu sloupu. V některých
částech bude nový plynovod STL PE dn 63 vtažen do potrubí stávajícího plynovodu NTO
DN 100. Regulační zařízení z roku 1974 bude zrušeno. Celkem bude provedeno: STL
plynovod dn 110 x 6,3, PE 100, SDR 17,6 – 300 m, dn 90 x 5,2 PE 100, SDR 17,6 - 28 m,
dn 63 x 5,8, PE 100 SDR 11 – 174 m, dn 63 x 5,8, PE 100, SDR 11 s ochranným pláštěm –
27 m.
- SO 02 STL přípojky - budou vybudovány k jednotlivým domům v ulici Padělky. Nové skříně
hlavních uzávěrů plynu budou umístěny na fasádu domu či do plotu tak, aby nová skříň
HUP byla veřejně přístupná. Bude provedeno 36 ks přípojek dn 32, PE 100, SDR 11,
-
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Vlivem stavby budou dotčeny pozemky parc. č. st. 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646/1, 647,
672, 673, 674, 675, 676, 677, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711,
724, 726, 791, 792, 793, 794, 795, 796, parc. č. 312/1, 312/2, 3330/20, parc. č. PK 322/1,
323, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333/1, 333/2, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351 v katastrálním území Tvrdonice a
sousední pozemky parc. č. st. 797, parc. č. 2212/49, 2212/50 v katastrálním území
Tvrdonice
Č.j. MUBR 40613/2014
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
str. 3
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic sousedních pozemků a staveb.
O vytyčení podzemních vedení a inženýrských sítí a následně o kontrolu před záhozem
požádá stavebník jednotlivé správce sítí v termínech určených v jejich vyjádření. S
vytýčenými trasami budou prokazatelně seznámeni pracovníci provádějící stavební práce.
Vzniklé odpady musí být předány osobě (firmě), která je oprávněná k nakládání s odpady.
V případě záměru kácení dřevin je nutné postupovat dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o
ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Žádost o povolení kácení je nutné podat na
Obecní úřad Tvrdonice. Zeleň na staveništi a v jeho okolí bude chráněna dle normy ČSN
83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při staveních činnostech.
Při provádění stavby musí být dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla
ohrožena kvalita vrchové a podzemní vody v lokalitě.
Před zahájením zemních prací je třeba vytyčit vodovodní řady za účasti pracovníka
střediska vodovodů Břeclav. Vodovodní řady a přípojky na ně napojené je třeba během
realizace respektovat dodržením minimálních vzdáleností při souběhu a křížení sítí podle
ČSN 73 6005. K možnosti křížení komunikace protlakem v místech, kde se nachází
vodovodní řady, se vyjádří pracovník střediska vodovodů Břeclav přímo na místě samém.
Před záhozem míst křížení a souběhů sítí bude přizván ke kontrole pracovník střediska
vodovodů Břeclav a o každé kontrole bude pořízen písemný záznam.
Případná kolize s distribučním zařízením se správě ECR bude řešena přeložkou ve smyslu
§ 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho
vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal). V případě, kdyby výše uvedená
stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí
ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček,
apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po
zjištění této skutečnosti, náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
V ochranném pásmu elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při
realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je
zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení, nebo ohrozit život, zdraví nebo majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením.
Bude zajištěno zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se
v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře
viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy
vedení s trasou pohybu mechanizace s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující
na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. Objednání přesného
vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací
v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu
bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí pan Škrobáček
tel. 519 394 224. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího
ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo. Provádění zemních prací
v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli
mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení…), aby nedošlo k jeho
poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude
provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky zabezpečení našeho zařízení
si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení souběhů a
křížení našeho zařízení musí odpovídat příslušným ČSN. Bude přizván zástupce ECZR ke
kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do
montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé
Č.j. MUBR 40613/2014
str. 4
na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. Po dokončení musí stavba
z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat
příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 34101, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. V projektové dokumentaci a při
stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční
soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne
14.02.2014. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení
VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou
Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP
příslušného rozvodového zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškeré práce
s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního
vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních
dnů předem.
8. Uložení plynovodu musí být provedeno v souladu s ČSN 736005 – v souběhu min. ve
vzdálenosti 40 cm a při křížení 20 cm s tím, že plynovodní potrubí je nutné vést pod
PVSEK. Na objektech, kde jsou PVSEK vyvedeny do stávajících účastnických rozvaděčů
(UR) budou skříně HUP umístěny v dostatečné vzdálenosti od těchto rozvaděčů. Menší
vzdálenosti je nutné konzultovat přímo na stavbě se spol. TCZ – p. Švrček nebo ing.
Panáková. Během realizace stavby musí být trasy PVSEK řádně vytýčeny a na terénu
vyznačeny. Po obnažení PVSEK musí být před záhozem výkopu kabely prokazatelně
zkontrolovány zástupcem spol. TCZ. Veškeré náklady spojené s ochranou PVSEK hradí
investor stavby. Trasa PVSEK včetně skříní UR a sloupových podpěr během stavby musí
být zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení.
9. Plynovod bude v chráničkách a ochranných trubkách vystředěn středícími prvky a čela
budou utěsněna gumovými manžetami. Volba izolačního systému a jeho zabezpečení
(podsyp a obsyp, prostředky mechanické ochrany), izolování plynovodu na stavbě, izolace
armatur v zemi bude provedena podle TPG 920 21. Přechodky ocel/plast budou
zaizolovány izolačními páskami aplikovanými za studena (např. Serviwrap). Jiskrová
zkouška bude provedena dle TPG 920 24.
10. Přesnou identifikaci vedení kabelové televize určí Rostislav Blažek. Bude provedeno
několik sond ručním výkopem pro potvrzení této identifikace, zejména pro přesné zjištění
hloubky položení. Pro rovné přímé úseky postačí dle charakteru úseku min. tři sondy –
začátek, střed a konec úseku. Pro úseky lomové či obloukové rovněž tři, prokazatelně
mapující trajektorii lomového místa. Zvýšená pozornost bude věnována křížení kabelu
s ostatními sítěmi a také zejména všem přípojkám do jednotlivých rodinných domů.
11. Nejméně 30 dnů před zahájením prací požádá stavebník obec o povolení k narušení nebo
záboru veřejného prostranství.
12. Před zahájením zemních prací ohlásí stavebník termín jejich zahájení Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR, Brno a umožní provedení záchranného archeologického
výzkumu na dotčeném území.
13. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí a vyjádření správců inženýrských sítí uvedených v
odůvodnění tohoto rozhodnutí.
14. Po dokončení stavby požádá stavebník stavební úřad podle § 122 stavebního zákona o
vydání kolaudačního souhlasu, stavba může být užívána až na základě kolaudačního
souhlasu.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k §
85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem
Odůvodnění:
Dne 31.03.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 01.07.2014,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Č.j. MUBR 40613/2014
str. 5
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu s územním plánem Tvrdonice vydaným dne 15.12.1995, č.j. 719502, včetně následných změn č. 1 – 4. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ze dne 08.01.2014, č.j.
MUBR 86638/2013
- Městský úřad Břeclav, odbor školství, kultury, mládeže a sportu souhlas ze dne 30.12.2013
- Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy vyjádření ze dne 02.01.2014, č.j.
MUBR 86688/2013
- Obec Tvrdonice vyjádření ze dne 14.01.2014, zn. 895/2013
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, stanovisko ze dne 23.12.2013, e.č. HSBM4-128-21/4-POKŘ-2013
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vyjádření dne 09.01.2014, č. j. POZ-2013-005092
- E.ON Distribuce, s.r.o. vyjádření ze dne 14.02.2014, zn. E7456-Z051405096
- E.ON Distribuce, s.r.o. souhlas ze dne 18.02.2014 zn. M49992-Z0161405562
- Telefónica Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 07.02.2014 č.j. 525805/14
- Telefónica Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 11.02.2014 č.j. 525805/14/PD
- Policie České republiky vyjádření ze dne 19.12.2013, č. j. KRPB-310143-2/Čj-2013-060406KAM
- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem stanovisko ze dne
02.01.2014, sp. zn. 8241/2013-6440-OÚZ-BR
- UPC Česká republika, s.r.o. vyjádření ze dne 19.12.2013
- ČD Telematika a.s. stanovisko ze dne 03.01.2014, zn. 176/2014
- RWE GasNet, s.r.o. stanovisko ze dne 04.04.2014, zn. 5000914545
- GTS Czech s.r.o. vyjádření ze dne 15.01.2014, zn. 331400195
- HC KABEL, s.r.o. vyjádření ze dne 08.01.2014, č.j. 14/01/08/01
- NET4GAS, s.r.o. stanovisko ze dne 05.02.2014 zn. 983/14/OVP/N
- Itself s.r.o. vyjádření ze dne 07.02.2014
- SITEL, spol. s r.o. vyjádření ze dne 13.01.2014, zn. 131400099
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu s přihlédnutím k § 85
odst. 1 písm. b), § 85 odst. 2 stavebního zákona:
Svatopluk Říha, Jitka Říhová, Pavel Navrátil, Renata Navrátilová, Kateřina Kuhnová,
Ladislava Fojtíková, Jaroslav Lukl, Iva Hromková, Petr Létal, Lubomír Čadil, Aloisie
Čadilová, Marie Jungová, Emil Hrubý, Gertruda Hrubá, Ludvík Sasín, Bc. Pavel Jandák,
Yvona Jandáková, Werner Kipfer, Marie Kipferová, Radek Novák, Petra Nováková,
Helena Balášová, Zdeňka Sirotková, Josef Bartošík, Božena Bartošíková, Lenka
Pavková, Milan Můčka, Ladislav Kožďál, Jaroslav Janota, Antonín Janota, Zdeněk
Tlustý, Stanislava Tlustá, Jaromír Úlehla, Mgr. Jitka Baránková, Jan Trpělka, Bohuslava
Trpělková, Ludvík Vala, Obec Tvrdonice, Jan Balga, Jan Hasil, Jiří Hasil, Marie
Marečková, Anna Miklíková, Terezie Němcová, Vinařství Čech s.r.o., Radomír
Křenovský, Mgr. Jan Kružík, Ing. Olga Zákrejsová, František Škrobáček, Úřad pro
Č.j. MUBR 40613/2014
str. 6
zastupování státu ve věcech majetkových, Jan Straka, Ing. Luděk Budín, CSc., Miloslav
Mráz, Božena Mrázová, Miloslava Drábková, MUDr. Pavel Kosík, Jan Kalužík, Pavlína
Kalužíková, Miloslav Bláha, JUDr. Ludmila Kadlecová, Zdeňka Mášková,
Ing. Josef Prokop, Marie Netopilíková, Cyril Kaňa, Olga Beranová, Ing. Věra Mikulášová,
Robert Helešic, Veronika Helešicová, Cyril Hunkař, Jitka Hunkařová, Anna Valová, E.ON
Česká republika, s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Telefónica Czech Republic,
a.s., HC KABEL, s.r.o., Adriana Blažejová, Jan Mráz, Jan Novosad, František Novosad,
Josef Novosád, Marie Mazuchová, Josef Kotlařík, Marie Poláčková, František Kotlařík,
Eva Netopilíková, David Rebenda, Ing. Barbora Rebendová, Pavel Mrákava, Stanislav
Ohera, Ladislava Malacková, Ing. Dalibor Jetelina, Anna Jetelinová, Milada
Jetelinová, Antonín Korbel
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Parc. č. st. 797, parc. č. 2212/49, 2212/50 v katastrálním území Tvrdonice
Okruh účastníků byl stanoven z:
-
žadatele: RWE GasNet, s.r.o.
-
obce, na jejímž území se má záměr uskutečnit: Obec Tvrdonice
-
vlastníků pozemků a staveb, na kterých má být stavba umístěna: Svatopluk Říha, Jitka
Říhová, Pavel Navrátil, Renata Navrátilová, Kateřina Kuhnová, Ladislava Fojtíková, Jaroslav
Lukl, Iva Hromková, Petr Létal, Lubomír Čadil, Aloisie Čadilová, Marie Jungová, Emil Hrubý,
Gertruda Hrubá, Ludvík Sasín, Bc. Pavel Jandák, Yvona Jandáková, Werner Kipfer, Marie
Kipferová, Radek Novák, Petra Nováková, Helena Balášová, Zdeňka Sirotková, Josef
Bartošík, Božena Bartošíková, Lenka Pavková, Milan Můčka, Ladislav Kožďál, Jaroslav
Janota, Antonín Janota, Zdeněk Tlustý, Stanislava Tlustá, Jaromír Úlehla, Mgr. Jitka
Baránková, Jan Trpělka, Bohuslava Trpělková, Ludvík Vala, Obec Tvrdonice, Jan Balga,
Jan Hasil, Jiří Hasil, Marie Marečková, Anna Miklíková, Terezie Němcová, Vinařství Čech
s.r.o., Radomír Křenovský, Mgr. Jan Kružík, Ing. Olga Zákrejsová, František Škrobáček,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jan Straka, Ing. Luděk Budín, CSc.,
Miloslav Mráz, Božena Mrázová, Miloslava Drábková, MUDr. Pavel Kosík, Jan Kalužík,
Pavlína Kalužíková, Miloslav Bláha, JUDr. Ludmila Kadlecová, Zdeňka Mášková, Ing. Josef
Prokop, Marie Netopilíková, Cyril Kaňa, Olga Beranová, Ing. Věra Mikulášová, Robert
Helešic, Veronika Helešicová, Cyril Hunkař, Jitka Hunkařová, Anna Valová, E.ON Česká
republika, s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., HC
KABEL, s.r.o., Adriana Blažejová, Jan Mráz, Jan Novosad, František Novosad, Josef
Novosád, Marie Mazuchová, Josef Kotlařík, Marie Poláčková, František Kotlařík, Eva
Netopilíková, David Rebenda, Ing. Barbora Rebendová, Pavel Mrákava, Stanislav Ohera,
Ladislava
Malacková,
Ing.
Dalibor
Jetelina,
Anna
Jetelinová,
Milada
Jetelinová, Antonín Korbel
-
osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním nemovitostem může být přímo
dotčeno: parc. č. st. 797, parc. č. 2212/49, 2212/50 v katastrálním území Tvrdonice
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Č.j. MUBR 40613/2014
str. 7
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k
povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Ing. Milena Osičková, MPA
vedoucí odboru stavebního řádu
a obecního živnostenského úřadu
Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav a
obecního úřadu obce, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a dále
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Pro počítání lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Břeclav.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ............................…………..
Sejmuto dne: ..................................…
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění …………………
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 03.07.2014.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
PLYNPROJEKT MB,spol. s r.o., IDDS: hq7tpj8
sídlo: Žebětínek č.p. 46/4, Medlánky, 621 00 Brno 21
zastoupení pro: JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
zastoupení pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem
Svatopluk Říha, Okružní č.p. 1114/4, Poštorná, 691 41 Břeclav 4
Jitka Říhová, Okružní č.p. 1114/4, Poštorná, 691 41 Břeclav 4
Pavel Navrátil, Padělky č.p. 573/3, 691 53 Tvrdonice
Renata Navrátilová, Padělky č.p. 573/3, 691 53 Tvrdonice
Kateřina Kuhnová, Padělky č.p. 574/5, 691 53 Tvrdonice
Č.j. MUBR 40613/2014
str. 8
Ladislava Fojtíková, Padělky č.p. 575/7, 691 53 Tvrdonice
Jaroslav Lukl, Kostická č.p. 308/46, 691 53 Tvrdonice
Iva Hromková, Padělky č.p. 577/11, 691 53 Tvrdonice
Petr Létal, Padělky č.p. 586/29, 691 53 Tvrdonice
Lubomír Čadil, Padělky č.p. 583/23, 691 53 Tvrdonice
Aloisie Čadilová, Padělky č.p. 583/23, 691 53 Tvrdonice
Marie Jungová, Padělky č.p. 585/27, 691 53 Tvrdonice
Emil Hrubý, Padělky č.p. 602/2, 691 53 Tvrdonice
Gertruda Hrubá, Padělky č.p. 602/2, 691 53 Tvrdonice
Ludvík Sasín, Padělky č.p. 601/4, 691 53 Tvrdonice
Bc. Pavel Jandák, Vítězství č.p. 1008, 691 55 Moravská Nová Ves
Yvona Jandáková, Padělky č.p. 599/6, 691 53 Tvrdonice
Werner Kipfer, Burgfeldweg č.p. 16, 3612 Steffisburg, Schweitz
Marie Kipferová, Padělky č.p. 593/18, 691 53 Tvrdonice
Radek Novák, Padělky č.p. 591/22, 691 53 Tvrdonice
Petra Nováková, Padělky č.p. 591/22, 691 53 Tvrdonice
Helena Balášová, Padělky č.p. 590/24, 691 53 Tvrdonice
Zdeňka Sirotková, Luční č.p. 73/33, 691 53 Tvrdonice
Josef Bartošík, Padělky č.p. 589/26, 691 53 Tvrdonice
Božena Bartošíková, Padělky č.p. 589/26, 691 53 Tvrdonice
Lenka Pavková, Padělky č.p. 588/28, 691 53 Tvrdonice
Milan Můčka, Padělky č.p. 597/10, 691 53 Tvrdonice
Ladislav Kožďál, Padělky č.p. 598/8, 691 53 Tvrdonice
Jaroslav Janota, Padělky č.p. 587/30, 691 53 Tvrdonice
Antonín Janota, Padělky č.p. 587/30, 691 53 Tvrdonice
Zdeněk Tlustý, Plynárenská č.p. 633/26, 691 53 Tvrdonice
Stanislava Tlustá, Plynárenská č.p. 633/26, 691 53 Tvrdonice
Jaromír Úlehla, Plynárenská č.p. 634/28, 691 53 Tvrdonice
Mgr. Jitka Baránková, Plynárenská č.p. 635/30, 691 53 Tvrdonice
Jan Trpělka, Plynárenská č.p. 636/32, 691 53 Tvrdonice
Bohuslava Trpělková, Plynárenská č.p. 636/32, 691 53 Tvrdonice
Ludvík Vala, Plynárenská č.p. 637/34, 691 53 Tvrdonice
Obec Tvrdonice, IDDS: iugbave
sídlo: nám. Míru č.p. 96/31, 691 53 Tvrdonice
Jan Balga, Kostická č.p. 141/74, 691 53 Tvrdonice
Jan Hasil, Nádražní č.p. 745/17, 691 51 Lanžhot
Jiří Hasil, Nádražní č.p. 745/17, 691 51 Lanžhot
Marie Marečková, Nedakonice č.p. 141, 687 38 Nedakonice
Anna Miklíková, U Jezera č.p. 384/12, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6
Terezie Němcová, Sokolská č.p. 697/18, 691 45 Podivín
Vinařství Čech s.r.o., IDDS: t8jxea4
sídlo: Chalupy č.p. 259/25, 691 53 Tvrdonice
Radomír Křenovský, Trávníky č.p. 384/1, 691 53 Tvrdonice
Mgr. Jan Kružík, Bělohorská č.p. 1601/12, Židenice, 636 00 Brno 36
Ing. Olga Zákrejsová, Podjavorinské č.p. 1608/20, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
František Škrobáček, Úlehlova č.p. 983/28a, 691 45 Podivín
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
Jan Straka, Nová č.p. 570/35, 691 52 Kostice u Břeclavě
Ing. Luděk Budín, CSc., Lanžhotská č.p. 402/48, 691 52 Kostice u Břeclavě
Miloslav Mráz, Plynárenská č.p. 644/5, 691 53 Tvrdonice
Božena Mrázová, Plynárenská č.p. 644/5, 691 53 Tvrdonice
Miloslava Drábková, Prušánky č.p. 461, 696 21 Prušánky
MUDr. Pavel Kosík, Sadová č.p. 717/58, 691 52 Kostice u Břeclavě
Jan Kalužík, Kůt č.p. 188/15, 691 53 Tvrdonice
Pavlína Kalužíková, Kůt č.p. 188/15, 691 53 Tvrdonice
Miloslav Bláha, Starý Dvůr č.p. 776, 463 34 Hrádek nad Nisou
JUDr. Ludmila Kadlecová, Kostická č.p. 7/25, 691 53 Tvrdonice
Zdeňka Mášková, Okrouhlo č.p. 160, 254 01 Jílové u Prahy
Ing. Josef Prokop, Kostická č.p. 2/37, 691 53 Tvrdonice
Marie Netopilíková, Týnecká č.p. 270/43, 691 53 Tvrdonice
Cyril Kaňa, Lanžhotská č.p. 431/70, 691 52 Kostice u Břeclavě
Olga Beranová, Dyjová č.p. 437/17, Poštorná, 691 41 Břeclav 4
Ing. Věra Mikulášová, sídl. Dukelských hrdinů č.p. 2591/5, 690 02 Břeclav 2
Č.j. MUBR 40613/2014
str. 9
Robert Helešic, Padělky č.p. 582/21, 691 53 Tvrdonice
Veronika Helešicová, Padělky č.p. 582/21, 691 53 Tvrdonice
Cyril Hunkař, Plynárenská č.p. 632/24, 691 53 Tvrdonice
Jitka Hunkařová, Plynárenská č.p. 632/24, 691 53 Tvrdonice
Anna Valová, Plynárenská č.p. 637/34, 691 53 Tvrdonice
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
zastoupení pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza
sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
HC KABEL, s.r.o., IDDS: jym9wxb
sídlo: Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany
Adriana Blažejová, Revoluční č.p. 547/11, 691 53 Tvrdonice
Jan Mráz, Svárov č.p. 89/15, 691 53 Tvrdonice
Jan Novosad, Nádražní č.p. 928/30, 691 51 Lanžhot
František Novosad, Týnecká č.p. 258/40, 691 53 Tvrdonice
Josef Novosád, Týnecká č.p. 258/40, 691 53 Tvrdonice
Marie Mazuchová, K Valům č.p. 3, 691 54 Týnec u Břeclavě
Josef Kotlařík, Vývoz č.p. 483, 696 05 Milotice u Kyjova
Marie Poláčková, Masarykova č.p. 353/12, 691 51 Lanžhot
František Kotlařík, Příční č.p. 436/17, 691 53 Tvrdonice
Eva Netopilíková, nám. Míru č.p. 150/12, 691 53 Tvrdonice
Mgr. David Rebenda, Padělky č.p. 576/9, 691 53 Tvrdonice
Ing. Barbora Rebendová, Padělky č.p. 576/9, 691 53 Tvrdonice
Pavel Mrákava, Padělky č.p. 578/13, 691 53 Tvrdonice
Stanislav Ohera, Okružní č.p. 1114/4, Poštorná, 691 41 Břeclav 4
Ladislava Malacková, Padělky č.p. 596/12, 691 53 Tvrdonice
Ing. Dalibor Jetelina, Dřínová č.p. 86/9, Lesná, 612 00 Brno 12
Anna Jetelinová, Dřínová č.p. 86/9, Lesná, 612 00 Brno 12
Milada Jetelinová, Dřínová č.p. 86/9, Lesná, 612 00 Brno 12
Antonín Korbel, Padělky č.p. 592/20, 691 53 Tvrdonice
dotčené orgány
Obecní úřad Tvrdonice, Nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice
Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81 Břeclav
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14
ostatní
Městský úřad Břeclav, podatelna a výpravna, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81 Břeclav
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. st. 797, parc. č. 2212/49, 2212/50 v katastrálním území Tvrdonice
Download

VE EJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ