MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHOVICE
251 64 Mnichovice
Č.j.:
Spis. Zn.:
Vyřizuje:
-
stavební úřad
Masarykovo nám. č.p. 83
MUMN/3502/2012/vlat
SÚ/3149/2012/Vl
Ing. Táňa Vladyková
telefon: 323 666 333
Mnichovice : 11.7.2012
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Hrusice, IČ 00240222, 251 66 Hrusice 142,
kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Jiří Šír-VISTA, Školní 296, 257 44 Netvořice
(dále jen "žadatel") podala dne 21.6.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
kanalizační přípojky Hrusice - lokalita Bulánky - 2.část, lokalita Hlavačov
Hrusice č.p. 54
na pozemku st. p. 42, 56, 68/1, 119, parc. č. 16, 19, 127/2, 130/5, 149/1, 149/2, 347/6, 347/7, 347/10,
371/1, 384/1, 384/2, 387/1, 387/3, 387/6, 409/2, 499/2, 499/6, 499/7, 506/2, 506/3, 506/9, 507/1, 507/2,
507/3, 507/9, 507/12, 507/14, 507/15, 507/17, 507/19, 508/1, 508/2, 508/3, 508/4, 508/5, 508/7, 508/9,
515/32, 2270/1, 2274/1, 2278/1, 2278/2, 2283/13, 2283/14, 2283/19 v katastrálním území Hrusice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1 písm. g) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
14. srpna 2012 (úterý) v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mnichovice, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa
od 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hod.).
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla
bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem
nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a
to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Č.j. MUMN/3502/2012/vlat
str. 2
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Táňa Vladyková
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Hrusice, IDDS: k5rakw7
Ing. Jiří Šír-VISTA, Školní 296, 257 44 Netvořice
účastníci veřejnou vyhláškou
Ing. Pavla Bajerová, Tyršova č.p. 890, Malenovice, 763 02 Zlín 4
Petr Beneš, Hrusice 184, 251 66 Senohraby
Jana Benešová, Hrusice 184, 251 66 Senohraby
Aleš Bína, Hrusice č.p. 42, 251 66 Senohraby
Jiří Bína, Hrusice č.p. 213, 251 66 Senohraby
Lucie Bínová, Hrusice č.p. 213, 251 66 Senohraby
Pavel Bouchal, Přístavní 1188/51, 170 00 Praha 7
Mgr. Evaa Bouchalová, Přístavní 1188/51, 170 00 Praha 7
Alena Čapková, Vzdušná 773/7, 142 00 Praha 411
Daniela Hladká, Komárovská č.p. 417/24, Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Jana Hlavatá, Hrusice 226, 251 66 Senohraby
Ing. Jana Hlavatá, Černokostelecká 109, 251 01 Říčany u Prahy
Petr Hlavatý, Na Výsluní č.p. 209, Mirošovice, 251 66 Senohraby
Roman Hlavatý, Na Výsluní č.p. 209, Mirošovice, 251 66 Senohraby
Ing. Ivan Hřebačka, U Kříže č.p. 631/18, Jinonice, 158 00 Praha 58
Martin Chalupa, Hrusice 148, Hrusice 148
Jaroslava Chalupová, Hrusice 166, Hrusice 166
Jaroslava Janoušková, Dukelských Hrdinů 617/56, 170 00 Praha 7
Štěpán Kment, Mexická č.p. 691/3, Vršovice, 101 00 Praha 101
Alena Kmentová, Mexická č.p. 691/3, Vršovice, 101 00 Praha 101
Ivana Kobrlová, Uhelný trh 420/1, 110 00 Praha 1
Mgr. Ivan Kovář, Hrusice č.p. 200, 251 66 Senohraby
Č.j. MUMN/3502/2012/vlat
str. 3
Pavel Křeček, Hrusice č.p. 66, 251 66 Senohraby
Markéta Křečková, Hrusice č.p. 66, 251 66 Senohraby
Květoslav Křička, Hrusice 49, 251 66 Senohraby
Jaroslava Mikolášová, Kosova 702/25, 165 00 Praha 620
Ing. Irena Milostná, Horáčkova č.p. 1213/21, Krč, 140 00 Praha 4
Markéta Nápravníková, Machkova č.p. 1643/4, Chodov, 149 00 Praha 415
Bedřich Němeček, Hrusice 147, 251 66 Senohraby
Renata Němečková, Hrusice 147, 251 66 Senohraby
Antonín Ondrák, Nad Královskou Oborou č.p. 278/15, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Anna Ondráková, Nad Královskou Oborou č.p. 278/15, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Jiří Pergl, U vršovického nádraží č.p. 242/14, Vršovice, 101 00 Praha 101
Ing. Monika Perglová, Ellnerové č.p. 3103/2, Záběhlice, 106 00 Praha 106
Alena Petráčková, Pražská č.p. 263, 251 64 Mnichovice
Hana Povejšilová, Hrusice č.p. 88, 251 66 Senohraby
Jan Michael Procházka, Rumme strasse 15, Bamberk, Germany
Marie Procházková, Hrusice 162, Hrusice 162
Mgr. Kateřina Slavická, Přespolní č.p. 2449/14, Záběhlice, 106 00 Praha 106
Mgr. Jaroslav Slavický, Přespolní č.p. 2449/14, Záběhlice, 106 00 Praha 106
Ing. Vladimír Staněk, Hrusice č.p. 188, 251 66 Senohraby
Eliška Staňková, Hrusice č.p. 188, 251 66 Senohraby
Richard Thomas Stock, Hrusice č.p. 198, 251 66 Senohraby
Mgr. Andrea Stocková, Hrusice č.p. 198, 251 66 Senohraby
Jan Strnad, Hrusice č.p. 154, 251 66 Senohraby
Miloslava Svobodová, Hrusice 101, Hrusice 101
Ing. Marek Šikl, Jahodová 1250/11, 106 00 Praha 106
Kateřina Šiklová, Jabloňová 1691/54, 106 00 Praha 106
Jaroslav Šimek, Běhounkova č.p. 2530/59, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Milena Šimková, Běhounkova č.p. 2530/59, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Josef Škobis, Hrusice 172, 251 66 Senohraby
Marie Škobisová, Hrusice č.p. 172, 251 66 Senohraby
Ladislav Tesařík, Hrusice č.p. 128, 251 66 Senohraby
Věra Tesaříková, Hrusice č.p. 128, 251 66 Senohraby
Pavla Ulrichová Prokopová, Žitná 610/23, 110 00 Praha 1
Tomáš Urich, Myslivečkova 1796/9, 160 00 Praha 6
Vladimír Vacka, Moskevsaká 3063/17, 434 01 Most 1
Růžena Vacková, Pražská 263, 251 64 Mnichovice
František Vávra, Hrusice č.p. 107, 251 66 Senohraby
Alena Vávrová, Nová č.p. 415, 251 64 Mnichovice
Adéla Viceníková, Dukelských hrdinů 691/33, 170 00 Praha 7
Ing. Petr Víšek, Dittrichova č.p. 349/13, Nové Město, 128 00 Praha 28
Hana Všetula, Vinohradní č.p. 236, 696 61 Vnorovy
Miroslav Všetula, Dolina č.p. 595, 696 61 Vnorovy
Jiří Zadražil, Křižíkova č.p. 56/75, Karlín, 186 00 Praha 86
JUDr. Irena Zadražilová, Ve studeném 1292/21, 140 00 Praha 4
Patricie Zadražilová, Ve studeném 1292/21, 140 00 Praha 4
Zdeněk Zapletal, Hrusice č.p. 207, 251 66 Senohraby
Irena Zapletalová, Hrusice č.p. 207, 251 66 Senohraby
Stavební družstvo KOB, IDDS: 5jpeang
dotčené správní úřady
MěÚ Říčany, územní plánování a region. rozvoj, IDDS: skjbfwd
MěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd
Download

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -