METHAMPHETAMINE
008Z112
Jednostupňový test pro kvalitativní záchyt Methamphetaminu (Pervitinu) v lidské moči
In Vitro diagnostikum pro profesionální použití.
ÚČEL POUŽITÍ
Screeningový test DrugControl METHAMPHETAMINE je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní záchyt
d-Metamfetaminu a příbuzných sloučenin v lidské moči při koncentracích cut-off, uvedených níže :
TEST
Methamphetamine
Sloučenina
D-Methamphetamine
3,4-Methylenedioxymethamphetamine
L-Methamphetamine
p-Hydroxymethamphetamine
Mephentermine
Ident.č.
[-]
[-]
[537-46-2]
[-]
[100-92-5]
Cut Off [ng / mL]
1000
2000
8000
30000
50000
Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek. Pro potvrzení nálezu je jako konfirmační metoda doporučena plynová
chromatografie/ hmotová spektrometrie (GC/MS). Každý nález je třeba hodnotit s klinickou zkušeností a profesionálním nadhledem.
REAGENCIE
DrugControl METHAMPHETAMINE TEST obsahuje částice s navázanou zlatem značenou protilátkou proti d-metamfetaminu a
imobilizovaný konjugát metamfetamin-protein. V kontrolním systému je použita kozí protilátka.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Test je určen pouze pro In Vitro Diagnostiku
Nepoužívejte testy po datu expirace, uvedeném na obalu.
Testovací kazeta má být vyňata z obálky až těsně
před použitím.
Zabraňte potřísnění chromatografické membrány močí.
Aplikujte cca 3-4 kapky (min 180 µl ) do jamky, určené
pro vzorek, označené S. .
Zabraňte vzájemné kontaminaci vzorků močí, pro každou
moč použijte vlastní odběrovou nádobku.
Se vzorky moče je třeba zacházet jako s potencionálně
infekčním biologickým materiálem.
Materiál použitý k testu má být znehodnocen podle předpisů
o likvidaci odpadu, platných v každém daném státě.
SKLADOVÁNÍ a STABILITA TESTU
DrugControl METHAMPHETAMINE TEST může být uložen za pokojové teploty nebo i v chladničce (2 – 30 °C). Test je funkční do
data expirace, uvedeného na obalu. Až do použití musí být test uchován v uzavřené originální obálce.
Nemrazit !
Nepoužívat po datu expirace.
ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU
Vzorky močí musí být odebrány do suchých a čistých nádobek. Moč pro toxikologické vyšetření může být odebrána kdykoliv během
dne. Vzorky močí s viditelnou precipitací se doporučuje zcentrifugovat, zfiltrovat nebo nechat odstát a pro test použít čirý vzorek. Vzorky
močí mohou být použity čerstvé nebo skladované v chladničce při 2 - 8°C nejdéle 48 hodin. Pro dlouhodobější uložení je třeba vzorek
moči zmrazit při -20 °C.
Před provedením testu je nutno vzorky rozmrazit, promíchat a vytemperovat na pokojovou teplotu.
DODANÝ MATERIAL (součást balení)
Testovací kazeta
Kapátko (pipetka)
MATERIAL DOPORUČENÝ ale NEDODANÝ
Nádobka na odběr moči
Časoměřič (minutky)
1
METHAMPHETAMINE
008Z112
Vzorek moči napipetujte do jamky označené S na kazetě
DrugControl METHAMPHETAMINE TEST
NÁVOD K POUŽITÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
Před použitím vytemperujte vzorek moči (kontrolní roztok ) na pokojovou teplotu (15 – 30 °C)
Vytemperujte na pokojovou teplotu test v uzavřené obálce .
Vyjměte kazetu z obálky a test použijte okamžitě.
Umístěte test na čistou vodorovnou podložku
Aplikujte 3-4 kapky vzorku ( cca 180 ul) do jamky označené S.
Vyvarujte se vzniku vzduchových bublin v jamce při pipetování vzorku
Umístěte test na rovnou plochu, nastartujte minutky a vyčkejte vzniku barevné linie.
Výsledek testu má být odečten mezi 5. a 10. minutou, ne později.
INTERPRETACE VÝSLEDKU
Negativní
Pozitivní
Neplatné (nehodnotitelné) nálezy
Negativní Dvě zřetelné narůžovělé linie v testovacím poli, jedna v oblasti T, jedna kontrolní v oblasti C.
Pozitivní:
Neplatný:
•
Negativní nález znamená, že hladina metamfetaminu je nižší, než mez detekce testu ( 1000 ng/ml),
Pouze jedna linie v kontrolní oblast C. V oblasti testu T není zřetelná barevná linie.Tento pozitivní nález
znamená, že ve vzorku je přítomen metamfetamin v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml.
Nevytvořila se barevná linie v kontrolní oblasti C. Buď byl zvolen špatný postup, nebo aplikováno malé množství
vzorku. Test je třeba opakovat s novou kazetou. Pokud přetrvává problém, kontaktujte dovozce, nebo výrobce.
Poznámka: Odstín barevné linie T může být odlišný od kontrolní linie C.
2
METHAMPHETAMINE
008Z112
Jednostupňový test pro kvalitativní záchyt Methamphetaminu (Pervitinu) v lidské moči
In Vitro diagnostikum pro profesionální použití.
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
DrugControl METHAMPHETAMINE Test je kvalitativní imunochromatografický test, určený pro detekci d-metamfetaminu v lidské moči
s udanou koncentrací cut-off 1000 ng/ml. Tento test dává pouze orientační analytický výsledek, pro ověření je nutno použít specifičtější
analytickou metodu. Doporučenou konfirmační metodou je GC/MS ( plynová chromatografie s hmotovou spektrometrií) .
Výsledek předběžného testu je třeba interpretovat s profesionální klinickou zkušeností a ohledem na podmínky testu .
SHRNUTÍ
Metamfetamin je stimulační droga která silně aktivuje určitý systém v mozku. Metamfetaminy jsou úzce chemicky příbuzné s amfetaminy, ale
působení metamfetaminů na centrální nervový systém je mnohem silnější. Metamfetamin je často připravován v ilegálních laboratořích pod
názvem Pervitin. Má velký předpoklad pro zneužívání a vznik závislosti. Droga může být podávána per os, injekčně nebo inhalačně (šňupáním)
Akutní vysoká dávka vede k zvýšené stimulaci CNS a vyvolává euforii, čilost,snížení chuti k jídlu a pocit zvýšené energie a síly. Je popsáno
zvýšení krevního tlaku a srdeční arytmie. Následně přichází úzkost, paranoia, halucinace, psychotické chování, deprese až vyčerpání. Efekt
metamfetaminu obvykle vymizí během 2-4 hodin, poločas v krvi je 9-24 hodin. Metamfetamin je vylučován močí většinou jako amfetamin a
oxidované nebo deaminované derivaty. Přibližně 20% -methamphetaminu je vyloučeno beze změny. Proto tedy přítomnost původní drogy v moči
dokazuje užití metamfetaminu(pervitinu). Metamfetamin je běžně v moči prokazatelný 3-5 dní ( závisí na pH moče) DrugControl
METHAMPHETAMINE-Test je rychlý screeningový test z moče, který lze vyhodnotit i bez použití přístroje pouze vizuálně. Test využívá
monoklonální protilátku k selektivní detekci zvýšené hladiny d-metamfetaminu v moči. DrugControl METHAMPHETAMINE- Test dává pozitivní
výsledek při koncentraci d-metamfetaminu v moči vyšší než cut-off 1000 ng/ml.
PRINCIP
DrugControl METHAMPHETAMINE TEST je rychlá imunochromatografická
metoda, založená na principu kompetitivní vazby. Droga přítomná ve vzorku moče
soutěží (kompetice) o vazebná místa na zlatem značené protilátce s konjugátem
droga-protein, imobilizovaným v oblasti T testu. V průběhu testu vzorek moči
migruje kapilárními silami vzhůru chromatografickou membránou. Pokud je ve
v množství menším než cut-off (1000 ng/ml),
vzorku přítomen d-metamfetamin
nezaplní všechna vazebná místa na protilátce, která se pak naváže na
imobilizovaný konjugát a vytvoří zde barevnou linii.Barevná linie se nevytvoří,
pokud je drogy ve vzorku více než cut-off. Zaplní totiž všechna vazebná místa na
protilátce a ta projde chromatograficou membránou beze změny. Proto pozitivní
nález znamená nepřítomnost linie v oblasti T. Pro kontrolu správného provedení testu a dostatečného množství vzorku se vždy musí
objevit barevná linie v oblasti označené C.
INTERPRETACE VÝSLEDKU
negativní
Negativní
Pozitivní:
positivní
neplatný
neplatný
Dvě zřetelné narůžovělé linie v testovacím poli, jedna v oblasti T, jedna v kontrolní v oblasti C .
Negativní nález znamená, že hladina metamfetaminu je nižší, než mez detekce testu ( 1000 ng/ml),
Pouze jedna linie v kontrolní oblasti C. V oblasti testu T není zřetelná barevná linie.Tento pozitivní nález znamená, že ve vzorku
je přítomen metamfetamin v koncentraci vyšší než cut-off 1000 ng/ml.
Neplatný:
Nevytvořila se barevná linie v kontrolní oblasti C. Buď byl zvolen špatný postup, nebo aplikováno malé množství vzorku. Test je
třeba opakovat s novou kazetou. Pokud přetrvává problém, kontaktujte dovozce, nebo výrobce.
Poznámka: Odstín barevné linie T může být odlišný od kontrolní linie C.
KONTROLA KVALITY
Kontrola postupu a funkce je součástí testu. Vytvoření barevné kontrolní linie a oblasti C testovacího pole znamená že funkce testu je v pořádku.
Potvrzuje že bylo aplikováno dostatečné množství vzorku, chromatografická membrána má adekvátní nasákavost a postup práce byl správně
proveden podle návodu. Kontrolní vzorek – standard metamfetaminu není součástí testu, ale doporučuje se použít jako kontrolu pozitivní a negativní
vzorek moči, otestovaný v laboratoři konfirmační metodou podle správné laboratorní praxe a tím si ověřit vizuální odečtení.
OMEZENÍ
1
DrugControl METHAMPHETAMINE-Test dává pouze kvalitativní orientační výsledek. Pro potvrzení nálezu je třeba použít
2
3
4
5
6
specifičtější analytickou metodu. Jako konfirmační metoda je doporučena GC/MS.
Výsledek testu může být ovlivněn jak chybou postupu, tak interferencí některých látek, přítomných v moči.
Falšování vzorku, např. přidáním bělících prostředků nebo kamence mohou způsobit chybnou interpretaci nezávisle na použité
analytické metodě. Jestliže je podezření na falšování vzorku, je třeba zopakovat test s novým vzorkem moči.
Pozitivní výsledek udává, že je v moči přítomna hledaná droga nebo její metabolit v koncentraci vyšší než cut-off, ale nedává informaci o
jejím množství ani způsobu aplikace.
Negativní nález nemusí znamenat absolutní nepřítomnost drogy v moči, Negativmí výsledek dostaneme i když je droga v moči přítomna,
ovšem v koncentraci nižší, než udává cut-off (1000ng/ml)
Test nerozpozná zda droga byla užita v rámci léčení nebo zneužita drogově závislým.
3
METHAMPHETAMINE
008Z112
VLASTNOSTI TESTU
Správnost
Po s it iv e
Bylo testováno 300 klinických vzorků močí paralelně DrugControl METAMPHETAMINE testem a
RAPID testem, komerčně nejužívanějším. 10% vzorků mělo koncentraci pod cutoff a 10% nad cut-off
hodnotou testu 1000ng/ml d-metamfetaminu (75%,resp. 125% cut-off) a výsledky porovnány.
Pozitivní vzorky byly ověřeny GC/MS.
Shoda DrugControl-testu s Rapid testem byla nalezena 99%
Shoda s výsleky referenční metody GC/MS byla 96%.
N e ga t iv e
200
150
100
50
0
MET Te s t
R A PID
G C / MS
Analytická sensitivita
Negativ e
P ositiv e
Ve směsném vzorku moči bez přítomnosti drogy byl rozpuštěn d-metamfetamin
v následujících koncentracích:
30
0
0
20
500
50
750
75
1000
100
1250
125
1500
150
[ng/mL]
[% Cut Off]
10
Nalezené výsledky potvrzují >99% správnost
koncentrace cut-off.
0
0
500
750
1000
1250
1500
50% pod
a 50% nad hodnotou
Methamphetamine [ng/mL]
Analytická specificita
V tabulce jsou uvedeny sloučeniny, které dávají v moči pozitivní výsledek testem DrugControl METHAMPHETAMINE TEST po 5 minutách .
D-Methamphetamine
(±
±) 3,4-Methylenedioxymethamphetamine L-Methamphetamine
1,000 ng / mL
8,000 ng / mL
2,000 ng / mL
CH3
O
CH3
O
HN
HN
Mephentermine
30,000 ng / mL
50,000 ng / mL
H3C
HN
CH3
CH3
p-Hydroxymethamphetamine
CH3
CH3
CH3
NH
CH3
HN
CH3
HO
CH3
Reprodukovatelnost
Site A
Site A
Site B
Site B
Site C
Site C
Byla provedena studie paralelně ve třech lékařských ordinacích předem
netrénovanými pracovníky s použitím tří různých šarží testů. Cílem bylo prokázat
reprodukovatelnot v sérii, mezi sériemi a mezi pracovišti. Byl zpracováván identický
panel vzorků, ověřených GC/MS, bez přítomnosti d-Metamfetaminu, s koncentrací
25%pod cut-off, 25% nad cut-off a 50% pod
a nad cut-off metody. (1000 ng/ml ). Výsledky jsou znázorněny na grafu.
15
10
5
0
0
500
750
1250
1500
Methamphetamine [ng/mL]
Vliv specifické hmotnosti moče
Patnáct vzorků močí(bez obsahu drogy) se specifickou hmotností v rozmezí 1.001 do 1.032 bylo upraveno rozpuštěním metamfetaminu na
koncentrace 500ng/ml and 1500ng/ml. Vzorky byly testovány DrugControl METAMPHETAMINE-TESTem v duplikátu (současně s 15
neupravenými vzorky) . Výsledky prokazují, že kolísání specifické hmotnosti moče v uvedeném rozmezí nemá vliv na výsledek testu.
Vliv pH moče
Alikvotní podíly drog-negativní směsné moči byly upraveny na pH v rozmezí 5 až 9 ( po 1 pH) a rozpuštěn d-Metamfetamin v koncentracích
500ng/ml a 1500ng/ml. Všechny vzorky byly testovány DrugControl METAMPHETAMINE-TESTem v duplikátu. Výsledky prokazují, že různé
hodnoty pH v uvedeném rozmezí neovlivňují výsledek testu.
4
METHAMPHETAMINE
008Z112
Zkřížená reaktivita
Byla studována možnost zkřížených reakcí níže uvedených sloučenin přidáním do moči bez drogy i do moči s obsahem 500ng/ml a 1500 ng/ml
d-Metamfetaminu. Níže uvedené sloučeniny nevykazují zkřížené reakce (falešně pozitivní nález) ani v koncentraci 100ug/ml .
4-Acetamidophenol [103-90-2]
Acetophenetidin [62-44-2]
N-Acetylprocainamide [150-13-0]
Acetylsalicylic acid [50-78-2]
Alphenal [115-43-5]
Alprazolam [28981-97-7]
Aminopyrine [58-15-1]
Amitryptyline [50-48-6]
Amobarbital [57-43-2]
Amoxicillin [61336-70-7]
Ampicillin [69-53-4]
Aprobarbital [77-02-1]
Ascorbic acid [50-81-7]
D-Amphetamine [51-64-9]
D,L-Amphetamine [300-62-9]
L-Amphetamine [156-34-3]
Apomorphine [103-90-2]
Aspartame [22839-47-0]
Atropine [51-55-8]
Benzilic acid [76-93-7]
Benzoic acid [65-85-0]
Benzoylecgonine [-]
Benzphetamine [156-08-1]
Bilirubin [635-65-4]
Bromazepam [1812-30-2]
Brompheniramine [86-22-6]
Butabarbital [125-40-6]
Cyclopentobarbital [76-68-6]
Butalbital [77-26-9]
Butethal [77-28-1]
Caffeine [58-08-2]
Cannabidiol [13956-29-1]
Cannabinol [521-35-7]
Chloralhydrate [302-17-0]
Chloramphenicol [56-75-7]
Chorazepate Dipotassium [57109-90-7]
Chlordiazepoxide [58-25-3]
Chlordiazepoxide HCl [438-41-5]
Chlorothiazide [58-94-6]
(±) Chlorpheniramine [132-22-9]
Chlorpromazine [50-53-3]
Chloroquine [54-05-7]
Cholesterol [57-88-5]
Clobazam [22316-47-8]
Clomipramine [303-49-1]
Clonazepam [1622-61-3]
Clonidine [4205-90-7]
Codeine [76-57-3]
Cocaethylene [-]
Cocaine [50-36-2]
Cocaine hydrochloride [53-21-4]
Codeine [76-57-3]
Cortisone [53-06-5]
(-) Cotinine [486-56-6]
Creatinine [60-21-4]
Cyclopentobarbital [76-68-6]
Delorazepam [2894-67-9]
Deoxycorticosterone [64-85-7]
Desalkylflurazepam [2886-65-9]
Desipramine [50-47-5]
Dextromethorphan [125-71-3]
Diazepam [439-14-5]
Diclofenac [15307-86-5]
Diflunisal [22494-42-4]
Digoxin [20830-75-5]
Diphenhydramine [58-73-1]
Doxepine [1668-19-5]
Doxylamine [469-21-6]
Ecgonine [-]
Ecgonine hydrochloride [53-21-4]
Ecgonine methylester [-]
(1R,2S)-(-)-Ephedrine [299-42-3]
L-Epinephrine [51-43-4]
(-) Ψ Ephedrine [90-82-4]
Erythromycin [114-07-8]
Estazolam [29975-16-4]
β-Estradiol [517-04-4]
Estrone-3-sulfate [481-97-0]
Ethylmorphine [-]
Ethyl-p-aminobenzoate [94-09-7]
Fenfluramine [458-24-2]
Fenoprofen [31879-05-7]
Flunitrazepam [1622-62-4]
Furosemide [54-31-9]
Gentisic acid [490-79-9]
Hemoglobin [9008-02-0]
Hydralazine [86-54-4]
Hydrochlorothiazide [58-93-5]
Hydrocodone [125-29-1]
Hydrocortisone [50-23-7]
Hydromorphone [466-99-9]
α-Hydroxyalprazolam [-]
p-Hydroxyamphetamine [-]
O-Hydroxyhippuric acid [-]
4-Hydroxyphencyclidine [-]
3-Hydroxytyramine [51-61-6]
Ibuprofen [15687-27-1]
Imipramine [50-49-7]
Iproniazid [54-92-2]
(-) Isoproterenol [7683-59-2]
Isoxsuprine [395-28-8]
Ketamine [6740-88-1]
Ketoprofen [22071-15-4]
Labetalol [36894-69-6]
Levorphanol [77-07-6]
Loperamide [53179-11-6]
Lorazepam [846-49-1]
Lorazepam Glucuronide[-]
Maprotiline [10262-69-8]
Mepacrine [83-89-6]
Meperidine [57-42-1]
Meprobamate [57-53-4]
Methadone [76-99-3]
Methoxyphenamine [93-30-1]
Methylenedioxyamphetamine [4764-17-4
Methylenedioxyethylamphetamine [457-87-4]
Methylphenidate [113-46-1]
Methprylon [125-64-4]
Midazolam [59467-70-8]
6-Monoacetylmorphine [-]
Morphine [57-27-2]
Morphine-3-β-D-glucuronide [20290-09-9]
Nalidixic acid [389-08-2]
Nalorphine [62-67-9]
Naloxone [465-65-6]
Naltrexone [16590-41-3]
Naproxen [22204-53-1]
Niacinamide [98-92-0]
Nifedipine [21829-25-4]
Nimesulide [51803-78-2]
Nitrazepam [146-22-5]
Norchlordiazepoxide [-]
Norcodeine [467-15-2]
Nordiazepam [-]
Nordoxepine [-]
Norethindrone [68-22-4]
D-Norpropoxyphene [-]
Nortriptylene [894-71-3]
Noscapine [128-62-1]
D,L-Octopamine [104-14-3]
Oxalic acid [144-62-7]
Oxazepam [604-75-1]
Oxolinic acid [14698-29-4]
Oxycodone [76-42-6]
Oxymetazoline [1491-59-4]
Oxymorphone [76-41-5]
Papaverine [58-74-2]
Penicillin-G [61-33-6]
Pentazocine [359-83-1]
Pentobarbital [76-74-4]
Perphenazine [58-39-9]
Phencyclidine [60124-79-0]
Phenelzine [51-71-8]
Phenobarbital [50-06-6]
Phentermine [122-09-8]
L-Phenylephrine [59-42-7]
β-Phenylethylamine [64-04-0]
Phenylpropanolamine [14838-15-4]
Phenytoin [90-82-4]
Prednisolone [50-24-8]
Prednisone [53-03-2]
Procaine [59-46-1]
Promazine [58-40-2]
Promethazine [60-87-7]
D,L-Propanolol [525-66-6]
D-Propoxyphene [469-62-5]
D-Pseudoephedrine [90-82-4]
Quinacrine [83-89-6]
Quinidine [56-54-2]
Quinine [130-95-0]
Ranitidine [66357-35-5]
Salicylic acid [69-72-7]
Secobarbital [76-73-3]
Serotonin (5-Hydroxytyramine) [50-67-9]
Sulfamethazine [57-68-1]
Sulindac [38194-50-2
Sustiva [-]]
Temazepam [846-50-4]
Tetracycline [60-54-8]
Tetrahydrocortisone [68-42-8]
Tetrahydrozoline [84-22-0]
11-nor-∆8-THC-9-COOH [-]
11-nor-∆9-THC-9-COOH [-]
∆8-THC [5957-75-5]
∆9-THC [1972-08-3]
Thebaine [115-37-7]
Thiamine [59-43-8]
Thioridazine [50-52-2]
Thyroxine [300-30-1]
Tolbutamide [64-77-7]
Trans-2- phenylcyclopropylamine [95-62-5]
Trazodone [19794-93-5]
Triamterene [396-01-0]
Triazolam [28911-01-5]
Trifluoperazine [117-89-5]
Trimethoprim [738-70-5]
Trimipramine [739-71-9-53-4]
Tryptamine [61-54-1]
D, L-Tryptophan [73-22-3]
Tyramine [51-67-2]
Tyrosine [60-18-4]
Uric acid [69-93-2]
Verapamil [52-53-9]
Zomepirac [33369-31-2]
LITERATURA
-M.A.Hayat:Colloidal Gold:Principles,Methods and Applications InM.A.Hayat,Ed.;Vol.1and2(1989) andVol.3 (1991), Academic Press,SanDiego,CA
-Scott E. Lukas & Solomon H. Snyder The Encyclopedia of Psychoactive Drugs Amphetamines: Danger in the Fast Lane Chelsea House
Publishers (1985) ISBN : 0877547556
-NIDA-National Institute OnDrug Abuse Research Report Series Methamphetamine–Abuse and AddictionNIH PublicationNumber 98-Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. (1982) 488
-Hawks RL, CN Chiang. Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, (1986)
-Hales G, Roth N, Smith D Possible fatal interaction between protease inhibitors and methamphetamine Antivir Ther, Vol 5 (No 1) Mar
-O'Dell SJ, Marshall JF Repeated administration of methamphetamine damages cells in the somatosensory cortex: overlap with cytochrome
Synapse, Vol 37 (No 1) Jul 2000;32-7
-Puthaviriyakorn V, Siriviriyasomboon N, Phorachata J, Pan-ox W, Sasaki T, Tanaka K Identification of impurities and statistical classification of
methamphetamine tablets (Ya-Ba) seized in Thailand Forensic Sci Int, 2002; 126(2):105-113
-VorheesCV, Inman-WoodSL,MorfordLL,BroeningW,FukumuraM,MoranMS Adult learning deficits after neonatal exposure toD-methamphetamine:
selective effects on spatial navigation and memory Journal of Neuroscience, Vol 20 (No 12) Jun 15, 2000;4732-9
April 2005/D
Revize českého textu 02/2014Rj
5
METHAMPHETAMINE
008Z112
6
Download

METHAMPHETAMINE 008Z112 - JK