Poznámky k vydání
pro Kerio Connect 7.3.3
 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena.
Datum: 29. bˇ
rezna 2012
1 Významné zmˇ
eny v této verzi
Opravy chyb a drobné zmˇ
eny
Kompletní
zmˇ
eny
v
této
verzi
(http://www.kerio.cz/cz/connect/history).
naleznete
na
stránce
Historie
verzí
2 Významné zmˇ
eny v Kerio Connect 7.3
Podpora 64-bitové verze aplikace Outlook a zvýšení výkonu doplˇ
nku Kerio Outlook Connector
Mnoho našich zákazník˚
u a partner˚
u požadovalo 64-bitovou verzi doplˇ
nku Kerio Outlook
Connector (Offline Edition). My jsme je vyslyšeli. Od verze Kerio Connect 7.3 mohou uživatelé
bez obav používat 64-bitové verze aplikace Microsoft Outlook, resp. balíku Microsoft Office.
V 32-bitové i 64-bitové verzi byl výraznˇ
e zvýšen výkon pˇ
ri vyhledávání, pˇ
ri ˇ
razení složek
s velkým objemem zpráv a pˇ
ri použití skupinové konverzace.
Podpora systému iOS 5
Kerio Connect 7.3 plnˇ
e podporuje nový operaˇ
cní systém Apple iOS 5. Kromˇ
e podpory nového
operaˇ
cního systému umožˇ
nuje Kerio Connect také využívat nˇ
ekteré nové funkce, napˇ
r. pˇ
ridání, smazání nebo pˇ
rejmenování kalendáˇ
re na mobilním zaˇ
rízení, ˇ
ctení a odesílání šifrovaných zpráv nebo zpráv podepsaných S/MIME na mobilním zaˇ
rízení a synchronizaci úkol˚
u
mezi aplikací Reminders a serverem Kerio Connect.
Account Assistant - pr˚
uvodce nastavením úˇ
ctu pro klienty na platformˇ
e Mac OS X
Integrace s platformou Mac je nyní ještˇ
e snazší. Kerio Connect 7.3 nabízí nový nástroj pro
automatickou konfiguraci Apple Mail. Aby byla integrace ještˇ
e snazší, slouˇ
cili jsme všechny
nástroje pro automatickou konfiguraci aplikací Apple Mail, iCal, Address Book, Microsoft
Outlook a Entourage do jednoho nástroje - Account Assistant for Mac OS X.
1
Konfiguraˇ
cní profil pro Apple iOS
Uživatelé si nyní mohou nastavit e-mail, kontakty a kalendáˇ
re na zaˇ
rízení se systémem
Apple iOS pomocí jednoho konfiguraˇ
cního profilu. Synchronizace m˚
uže být provádˇ
ena pomocí
Exchange ActiveSync nebo kombinací protokol˚
u CalDAV, CardDAV a IMAP.
Fulltextové vyhledávání v rozhraní WebMail a v IMAP klientech
Rozhraní Kerio WebMail a IMAP server nyní umožˇ
nují fulltextové vyhledávání! Uživatelé nyní
mohou prohledávat i tˇ
ela zpráv a nejen jejich hlaviˇ
cky jako doposud. V rozhraní WebMail
funguje fulltextové vyhledávání jak v rychlém vyhledávání (prohledává aktuální složku),
tak v rozšíˇ
reném vyhledávání (prohledává celou schránku). Protože fulltextové vyhledávání
pˇ
redstavuje zátˇ
ež CPU, pamˇ
eti i disku serveru, je ve výchozím nastavení vypnuto. Fulltextové
vyhledávání lze zapnout v rozhraní Kerio Connect Administration v sekci Konfigurace / Další
volby / Datový adresáˇ
r / Povolit fulltextové vyhledávání.
Rozšíˇ
rené nastavení Mimo kanceláˇ
r
Uživatelé nyní mohou ve svých klientských aplikacích (WebMail, Kerio Outlook Connector atd.)
nastavit pˇ
resné ˇ
casové období (poˇ
cáteˇ
cní a koncový datum a ˇ
cas), ve kterém má být odesílána
automatická odpovˇ
ed’ "Mimo kanceláˇ
r".
Zvýšen výkon a stabilita úložištˇ
e zpráv
Kerio Connect 7.3 pˇ
rináší ˇ
radu vylepšení úložištˇ
e zpráv: Byla vylepšena automatická detekce
a oprava poškozených indexových soubor˚
u; poškozené uživatelské schránky a veˇ
rejné složky
lze nyní opravit pˇ
rímo z administraˇ
cního rozhraní - již není nutné zastavovat server; kromˇ
e
toho byla zvýšena rychlost provádˇ
ení operací pˇ
resunu a mazání položek v datovém úložišti.
Zlepšena použitelnost a zvýšena rychlost rozhraní Kerio Connect Administration
Nyní se již nemusíte v administraˇ
cním rozhraní zdržovat stránkováním. Ve všech sekcích
s úˇ
cty (uživatelé, skupiny atd.) a v sekcích Služby a Domény bylo odstranˇ
eno stránkování.
Správce nyní m˚
uže prohlížet obsah celé sekce na jedné stránce, což ušetˇ
rí ˇ
cas a klikání
pˇ
ri velkém poˇ
ctu položek. Z d˚
uvodu rychlosti však bylo stránkování ponecháno v sekcích
s automatickým obnovováním (Fronta zpráv, Aktivní spojení, Otevˇ
rené složky). Zde byla
rovnˇ
ež zvýšena rychlost pˇ
repínání mezi sekcemi.
Možnost odeslání požadavku na technickou podporu z administraˇ
cního rozhraní
Správce serveru m˚
uže nyní nahlásit problém technické podpoˇ
re Kerio Technologies pˇ
rímo
z administraˇ
cního rozhraní produktu. Již není potˇ
reba složitˇ
e shánˇ
et záznamy a další
potˇ
rebné informace, pokud nastane problém. Staˇ
cí pár kliknutí a problém bude nahlášen.
2
Nepodporovaná zaˇ
rízení Exchange ActiveSync
V administraˇ
cním rozhraní je nyní možné jednoduše povolit synchronizaci všech
nepodporovaných zaˇ
rízení protokolem Exchange ActiveSync.
Vyšší bezpeˇ
cnost díky ochranˇ
e proti uhodnutí hesla (antihammering)
Kerio Connect nyní chrání uživatele pˇ
red útoˇ
cníky, kteˇ
rí se pokoušejí uhodnout slabá hesla.
Správce serveru m˚
uže nastavit blokování IP adres, ze kterých byly pravdˇ
epodobnˇ
e provádˇ
eny
pokusy o uhodnutí uživatelského jména a hesla.
Vylepšená varování a notifikace o vyˇ
cerpání kvóty
Správce serveru nyní m˚
uže nastavit hodnoty zaplnˇ
ení schránky, pˇ
ri kterých bude uživatel
upozornˇ
en, a poˇ
cet zasílaných upozornˇ
ení. Tato upozornˇ
ení lze zasílat také jinému uživateli,
skupinˇ
e nebo do e-mailové konference.
SSL certifikáty a fotografie v globálním adresáˇ
ri
SSL certifikáty a fotografie uživatel˚
u uložené v adresáˇ
rové službˇ
e se nyní synchronizují do
globálního adresáˇ
re. Uživatelé tak již nemusejí posílat adresát˚
um šifrovaných zpráv své
certifikáty.
Vyšší stabilita ovˇ
eˇ
rování uživatel˚
u systémem Kerberos
Ovˇ
eˇ
rování uživatel˚
u na systémech Linux a Mac OS X pomocí Kerberos 5 bylo vylepšeno, aby
bylo odolnˇ
ejší proti nesprávné konfiguraci DNS. Ovˇ
eˇ
rování v systému Kerberos nyní provádí
samostatný proces. Tím je zajištˇ
ena maximální spolehlivost a minimální zpoždˇ
ení.
Opakované úkoly
Opakované úkoly se nyní synchronizují mezi klienty Kerio Outlook Connector (Offline Edition),
Microsoft Outlook 2011 for Mac a Kerio WebMail.
3 Zmˇ
eny v systémových požadavcích
• Minimální velikost pamˇ
eti RAM zvýšena na 1 GB
Novˇ
e podporované platformy
•
•
•
•
•
Firefox 6.0
64-bitová verze aplikace Microsoft Outlook 2010
CentOS 6
OpenSUSE 11.4
OpenSUSE 5.0
3
Platformy, jejichž podpora byla ukonˇ
cena
Mac s procesory Power PC
Internet Explorer 6
Mac OS X 10.4 Tiger
Mac OS X 10.4 (Tiger) na klientských poˇ
cítaˇ
cích (Kerio Sync Connector, Entourage, iCal
atd.)
• Platformy Mac nekompatibilní s x64 (Core 1 Single, Core 1 Duo)
•
•
•
•
4 Známé problémy
• Pokud v aplikaci Microsoft Entourage nefunguje nastavení "Mimo kanceláˇ
r", musí si
uživatel pˇ
rekonfigurovat sv˚
uj úˇ
cet pomocí nového nástroje Account Assistant.
• Pˇ
rejdete-li z platformy PowerPC Mac na platformu Mac Intel, databáze modulu
SpamAssassin bude vymazána a zaˇ
cne se znovu vytváˇ
ret. Více informací o ukonˇ
cení
podpory platformy PowerPC naleznete na v tomto ˇ
clánku: http://kb.kerio.com/715
5 Aktualizace
• Kerio Connect 7.3.3 lze nainstalovat jako aktualizaci libovolné pˇ
redchozí verze
produktu Kerio MailServer nebo Kerio Connect.
Aktualizace doplˇ
nku Kerio Outlook Connector (Offline Edition)
• Po dokonˇ
cení aktualizace doporuˇ
cujeme restartovat poˇ
cítaˇ
c.
• Bˇ
ehem prvního spuštˇ
ení aplikace Outlook po aktualizaci bude provedena konverze
lokální cache. Tato akce m˚
uže trvat až nˇ
ekolik desítek minut v závislosti na velikosti
lokální cache a výkonnosti hardwaru poˇ
cítaˇ
ce (rychlost by mˇ
ela být pˇ
ribližnˇ
e 1 GB za
5 minut). Bˇ
ehem konverze lokální cache nelze aplikaci Outlook používat. Podrobnosti
naleznete v tomto ˇ
clánku: http://kb.kerio.com/187.
• Pro automatickou aktualizaci doplˇ
nku Kerio Outlook Connector (Offline Edition) je
nyní potˇ
reba služba Kerio Updater Service. Tato služba se nainstaluje pˇ
ri první
plné instalaci doplˇ
nku Kerio Outlook Connector (Offline Edition) verze 7.2.0 a vyšší.
Provádíte-li automatickou aktualizaci doplˇ
nku Kerio Outlook Connector a máte-li
administrátorská práva, pak bˇ
ehem aktualizace na verzi 7.3.3 bude služba Kerio
Updater Service automaticky nainstalována. Podrobnosti naleznete v tomto ˇ
clánku:
http://kb.kerio.com/188.
4
6 Pˇ
rechod na starší verzi (downgrade)
• Rozšíˇ
rené nastavení "Mimo kanceláˇ
r" není zpˇ
etnˇ
e kompatibilní. Je-li ve verzi 7.3.3
použito, pak pˇ
ri pˇ
rechodu na starší verzi nemusí skript pro filtrování zpráv fungovat
správnˇ
e. Pˇ
ri návratu k verzi Kerio Connect 7.2.x a starší je v tˇ
echto pˇ
rípadech nutné
ruˇ
cnˇ
e smazat sekci "__WebmailAutoreply__" v souboru filter.siv umístˇ
eném v pˇ
ríslušné
e-mailové složce na disku.
• Po downgrade na verzi 7.2.x musí být ruˇ
cnˇ
e smazány soubory lokální cache doplˇ
nk˚
u
Kerio Outlook Connector (Offline Edition) a Kerio Connector for BlackBerry. Umístˇ
ení
tˇ
echto soubor˚
u je popsáno v ˇ
clánku http://kb.kerio.com/257. Alternativnˇ
e je možné
namísto mazání soubor˚
u lokální cache doplˇ
nku Kerio Outlook Connector (Offline
Editon) vytvoˇ
rit nový profil.
7 Použitý software open source
Produkt Kerio Connect obsahuje software volnˇ
e šiˇ
ritelný ve formˇ
e zdrojových kód˚
u
(open source). Balíky kompletních zdrojových kód˚
u tˇ
echto komponent jsou k dispozici
v Softwarovém archivu na adrese http://download.kerio.com/archive/.
8 Právní doložka
Microsoft, Windows, Windows Mobile, ActiveSync, Outlook, Internet Explorer
a Entourage jsou registrované ochranné známky spoleˇ
cnosti Microsoft Corporation.
Firefox je registrovaná ochranná známka sdružení Mozilla Foundation.
Mac OS a Safari jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spoleˇ
cnosti
Apple Inc.
Linux je registrovaná obchodní známka, jejímž držitelem je Linus Torvalds.
Sophos je registrovaná ochranná známka spoleˇ
cnosti Sophos Plc.
Debian je registrovaná ochranná známka spoleˇ
cnosti Software in the Public Interest, Inc.
Kerberos je ochranná známka spoleˇ
cnosti Canonical, Ltd.
Red Hat a Fedora jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spoleˇ
cnosti
Red Hat, Inc.
Palm, Treo a Pre jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spoleˇ
cnosti
Palm, Inc.
Google, Nexus One a Android jsou ochranné známky spoleˇ
cnosti Google Inc.
DROID je ochranná známka spoleˇ
cnosti Lucasfilm Ltd. a jejích dceˇ
riných spoleˇ
cností.
Motorola je registrovaná ochranná známka spoleˇ
cnosti Motorola, Inc.
BlackBerry je registrovaná ochranná známka spoleˇ
cnosti Research In Motion Limited.
5
Download

Poznámky k vydání - Kerio Software Archive