Operačníprogramy
narevitalizace
brownfields
období2014‐ 2020
ARR ‐ Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Mgr. Dagmar Prochásková
Programrozvojevenkova
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Předmět podpory:
• A. Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu:
• výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení; • výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování;
• výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku.
• B. Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu
• E. Investice do nákupu zemědělským nemovitostí do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.
Příjemci: • Zemědělský podnikatel včetně školních statků a státních podniků (pokud splňují definici zemědělského podnikatele)
Míra podpory:
• nejvýše 40 % způsobilých výdajů (možnost navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce). • Míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.
• Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 100 tis. Kč.
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Předmět podpory: • Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (vč. manipulačních ploch)
• Investice související se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
Příjemci: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého nebo středního podniku
Míra podpory
• Nejvýše 40 % způsobilých výdajů
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Předmět podpory:
A. Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu:
• Výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení;
• Výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování;
• Výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku. B.
C.
Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu.
Investice do nákupu zemědělských nemovitostí.
Příjemce: zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku. FO, která dosáhla věku 18 let a zároveň nedosáhla věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace.
Míra podpory:
• max. 45 tis. EUR ve dvou splátkách (první splátka je vyplacena po schválení podnikatelského záměru).
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
Předmět podpory: • Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikací příjmů zemědělských podnikatelů (zejména oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu). Podpořeny budou činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a široká škála maloobchodních činností).
• Způsobilé budou výdaje na stavební obnovu, úpravy povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání.
Příjemce: zemědělský podnikatel
Míra podpory
• 25 % způsobilých výdajů pro velký podnik
• 35 % pro střední podnik
• 45 % pro malý podnik
• Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 10 mil. Kč na projekt
6.4.2 Podpora agroturistiky
Předmět podpory:
• Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).
• Úprava zázemí, náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, zařízení.
Příjemci: zemědělský podnikatel
Míra podpory
• 25 % způsobilých výdajů pro velký podnik
• 35 % střední podnik
• 45 % malý podnik
• Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Předmět podpory:
• Investice zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména v oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití OZE • Investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice
Příjemce: zemědělský podnikatel
Míra podpory – ZV:
• Velké podniky
• Střední podniky
• Malé podniky
biopaliva
25 %
35 %
45 %
bioplynové stanice
45 %
55 %
65 %
• Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 mil. Kč na projekt.
Operační program
životní prostředí
Brownfields
• OP ŽP 2014‐2020 se zabývá sanací vážně kontaminovaných lokalit, u nichž jsou prokázána rizika pro lidské zdraví a ekosystémy. Navazující problematika brownfields je řešena v OP PIK a PRV.
Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Specifický cíl 3.4: Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže
Podporovaná aktivita:
• Sanace vážně kontaminovaných lokalit
Typ příjemců: právnické a fyzické osoby
Alokace na SC 3.4 ‐ 115 468 727 EUR
Integrovaný regionální operační
program (IROP)
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Typ podporovaných aktivit:
• Zřizování či rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče
• Infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb.
• Infrastruktura komunitních center.
• Pořízení bytů a nebytových domů pro sociální bydlení.
• Doplňující zeleň v okolí budov a na budovách
Typ příjemců: • NNO, • Organizační složky státu, • Příspěvkové organizace OSS, • kraje, • organizace zřizované nebo zakládané kraji, • obce, • organizace zřizované nebo zakládané obcemi, • dobrovolné svazky obcí, • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, • příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou obce a NNO, • církve/církevní organizace
Specifická kritéria přijatelnosti:
‐ Projekt je v souladu s Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020
‐ Projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním věku.
Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Typ podporovaných aktivit:
• Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků
Typ příjemců: • OSVČ, • MSP,
• kraje, • organizace zřizované nebo zakládané kraji, • obce, • organizace zřizované nebo zakládané obcemi, • dobrovolné svazky obcí, • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, • NNO
Specifická kritéria přijatelnosti:
• Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání
– sociální prospěch (min 30% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců musí pocházet z CS – osoby vyloučené nebo ohrožené vyloučením), zapojení pracovníků do rozhodování
– Ekonomický prospěch – zisk je využit pro rozvoj soc. podniku
– Environmentální a místní prospěch (využití místních zdrojů, upřednostňuje místní potřeby).
Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Typ podporovaných aktivit:
• Projekty (brownfields) vycházejí ze specifických cílů 2.1 a 2.2 realizovaných v rámci SCLLD na úrovni MAS
Typ příjemců: • Subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. • Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP.
Pokud není záměr zapracován do SCLLD příslušné MAS, nelze využít možnosti čerpání dotace prostřednictvím dané MAS z této prioritní osy.
OP přeshraniční spolupráce mezi
Svobodným státem Sasko a ČR
Prioritní osa 2
Investiční priorita 6 c): Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Opatření v rámci IP 6 c):
• Investice do zachování a ochrany, propagace a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů.
Typ příjemců na české straně: • orgány veřejné správy a jimi zřizované organizace, • vzdělávací instituce, • NNO, • ESÚS (Evropské sdružení územní spolupráce)
• Plánovaná alokace PO 2: 68.715.674 EUR
• OPPS ČR – Sasko byl předložen dne 17.9.2014 Evropské komisi. EK má 6 měsíců na kontrolu a schválení tohoto dokumentu. • Předpokládaný termín oficiálního zahájení programu je jaro 2015.
OP přeshraniční spolupráce mezi
ČR a PR
Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Investiční priorita 2.1: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů
Typ aktivit:
• Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit , směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
Realizovány mohou být aktivity:
• Rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit
Typ příjemců:
• Orgány veřejné správy, jimi zřizované organizace
• NNO
• Církve
• Asociace cestovního ruchu
Předběžně se očekává, že se první sběr projektů uskuteční nejdříve v 1. čtvrtletí 2015.
Celková alokace programů v rámci cíle
„Investice pro růst a zaměstnanost“
Relevantní operační programy ČR
Operační programy ČR: Řídící orgán – Přidělená alokace gesce:
v mld. EUR
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
MPO
4,33
OP Životní prostředí
MŽP
2,64
Integrovaný regionální operační program
MMR
4,63
MZ 2,28
Program rozvoje venkova
Děkuji za pozornost.
Mgr. Dagmar Prochásková
ARR, spol. s r.o. U Jezu 525/4, Liberec
[email protected], tel: 488 577 070
Download

Přednáška ke stažení - ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s