PROGRAM KONFERENCE
Čtvrtek 24. listopadu
od 8:00: Registrace účastníků
9:30 – 10:00 Aula: Zahájení a přivítání hostů (moderátor: J.
Klvač)
doc. Jiří Lach, děkan FF UP
Ing. Bořivoj Minář, KHK OK
doc. Jaroslava Kubátová, vedoucí KAE
10:00 – 12:00 Aula: Kulatý stůl na téma „Strategie
konkurenceschopnosti ČR do roku 2020“ (moderátor: J.
Klvač)
Ing. Jiří Klvač, CSc., FF UP v Olomouci
Ing. Petr Kopecký, MBA, UnicreditBank, pobočka Olomouc
Ing. Boleslav Krejčíř, MJM Litovel
Ing. Aleš Kubant, Ph.D., ČEZ
Ing. Bořivoj Minář, KHK OK
Vlastimil Cech, Meopta - optika, s.r.o.
Ing. Vladimír Novák, SIGMA GROUP a.s.
13:30 – 15:00 1.17: Nechvílová, S., Šťovíček, O. Workshop:
Každodenní management znalostí v projektových týmech a
organizacích – ukázka SW podpory
13:30 – 15:00 Aula: Podniky, region (Moderátor: J. Klvač)
Blašková, M., Blaško, R. Informačné a rozhodovacie poňatie metódy
QUEST (Informational and decisional characteristics of the method
QUEST)
7
Gavurová, B., Glova, J. Možnosti aplikácie metódy AHP pri
porovnávaní výkonnosti firirem (Possibility of Applying AHP
Approach in Benchmarking Firms' Performance)
Hlaváček, K. Vliv těžby a exportu komodit na ekonomiku Austrálie v
průběhu světové finanční krize (Impacts of Mining and Commodity
Exports to Australian Economy during the Global Financial Crisis)
Simanavičius, A. Tourism Sector Influence to the Country Economics:
Assessment Aspects
Šeinauskienė, B. , Virvilaitė, R. The Impact of Export Marketing
Strategy on Export Performance
Tomaštík, M. Řízení lidských zdrojů v čase krize (Human Resource
During Crisis)
13:30 – 15:00 1.25: Finance, daně (Moderátor: Z. Puchinger)
Bačík, P. Vnitřní audit (Internal Audit)
Bohanesová, E., Bellová, J. Matematický
(Mathematical Principle of Leasing)
princip
leasingu
Guzavicius, A., Zalgiryte, L. Modeling Market Driven Economy
Janeková, J., Valigurová, T. Analýza likvidity v podniku (Liquidity
Analysis by Means of Balance Parameters)
Palekiene, O. Investments in High Education of a Regional Approach
Pauličková, A. Funkcie a princípy daňového práva (Functions and
Principles of Tax Law)
8
13:30 – 15:00 1.27: Ekonomická psychologie (Moderátor: M.
Šucha)
Blažková, K. Firemní dobrovolnictví a jeho význam pro generaci Y
(Corporate Volunteering and Its Importance for the Generation Y)
Houdek, P. Jak pracovat s omezenou pozorností a zpracováváním
informací? Přínos behaviorální ekonomie a neuroekonomie pro řízení
organizací (How to work with limited attention and information
processing? The contribution of behavioral economics and
neuroeconomics to management science)
Hudeček, T., Hudeček, V. Jediná jistota je, že věci se budou měnit
(The only certainty is that the things will change)
Lemrová, S. Workoholismus (Workaholism)
Heretik, A., Mura, L. Zamestnávatelia vz. zamestnanci. Je podnikanie
o miere schopnosti znášať úzkosť? (Employers vs. employees. Is the
entrepreneurship about the ability to cope with anxiety?)
Šebestová, J. Předsudky k asijským podnikatelům - odstraní je
podnikatelské prototypy? (Prejudice and Asian Entrepreneurs - Will
Business Prototypes Creation Beat it?)
Šucha, M. Hra a svoboda v práci
15:30 – 17:00 1.17: Chytilová, E., Jurová M., Šupina T.
Workshop: Optimalizace výuky plánovaní výroby (TPV2000) z
pohledu znalostního managementu (The
Optimization
of
Teaching Production Planning (TPV2000) from the Perspective of
Knowledge Management)
9
15:30 – 17:00 Aula: Podniky, region (Moderátor: J. Klvač)
Janáčková, H., Lauko, R. Bytová politika vybraných municipalit v
rámci jejich fiskálního rozhodování (The Housing Policy of Select
Municipalities in the MS Region)
Daňová, M. Uplatňovanie nástrojov controllingu v riadení podniku
(Application tools in controlling corporate)
Hajdíková, P. Vytvoření image firmy Shop Image creation
Krč, M. Obranná průmyslová základna v systému obrany státu
(Defense Industrial Base in the System of National Defense)
Lokaj, A. Příčiny vnější nerovnováhy Spojených států amerických a
Číny (The causes of external imbalances in the U.S. and China)
Máče, J. Odborné praxe – faktor uplatnění absolventů vysokých škol
na trhu práce (Specialized practical trainings – factor of use of
graduates of colleges on a labour-market)
Milichovský, F., Šmakalová, P. Vytvoření podnikové strategie v
závislosti na rozvoji obchodních příležitostí (Create business strategy
based on developing business opportunities)
Mišúnová Hudáková, I., Mišún, J. Tvorba a realizácia stratégie ako
súčasť celostnej manažérskej kompetentnosti (The
development
and the implementation of the strategy as part of a holistic
managerial competence)
10
15:30 – 17:00 1.25: Finance, daně (Moderátor: Z. Puchinger)
Ondra, J. Příčiny a dopady krize na trhu s nemovitostmi ve Španělsku
(Causes and effects of the crisis on the real estate market in Spain)
Pospíšil, V. Vývoj výše opravných položek na ztrátu z úvěrů a investic
během finanční krize v letech 2007-2010 a těsně po ní (The Rate of
the Allowance for Loan Losses During the World Financial Crisis in
2007 – 2010)
Prausová, M. Predikce daňového zatížení práce v České republice při
zrušení konceptu superhrubé mzdy (Prediction Of A Work Tax
Burden In The Czech Republic In The Case Of A Cancellation Of A
Supergross Income Concept)
Sochuľáková, J. Vplyv priamych zahraničných investícií na
nezamestnanosť v SR (Impact of foreign direct investment on
unemployment in Slovakia)
Spáčilová, L. Jak úspěšné je cílování inflace? (Inflation Targeting: How
Successful is this Monetary Framework?)
Šedová, H. Finanční gramotnost v České Republice (Financial literacy
in The Czech Republic)
Šikýř, R. Evropská měnová unie: Záchrana řecké ekonomiky
(European monetary union: Rescue the Greek economy)
Tyml, R. Problematika spoření a úspor (The issues of savings)
Horák, R. Controlling ve státní správě (Controlling Into State
Administration)
11
15:30 – 17:00 1.27: Řízení znalostí a znalostních pracovníků
v prostředí sociálních sítí (Moderátor: R. Pospíšil)
Botek, M. Hodnocení
Knowledge Workers)
znalostních
pracovníků
(Evaluation
of
Dagiliené, L. Disclosure Of Social Information In Social Media And Web
Sites: A Case Of Lithuanian Dairy Industry
Koliš, K., Vrbová, L. Sociální sítě pro řízení znalostí akademických
pracovníků (Social networks for knowledge management of faculty
staff)
Leczykiewicz, T. Retencja
talentów
jako
element
strategii
zarządzania talentami w organizacji (Talent retention as an element
of a talent management strategy in an organization)
Lendel, V. Vplyv generácie Y na riadenie znalostí (The
Generation Y on Knowledge Management)
Impact
of
Molnár Z., Nývlt V. Praktické aspekty znalostního managementu v
interních sociálních sítích (Practical aspects of Knowledge
Management in the internal social networks)
Pochyla, M. Řízené využití sociálních sítí v moderní společnosti
(Managed Application Of Social Networks In The Modern Company)
Zapletalová, Š. Role znalostí pro realizaci zahraničních
podnikatelských aktivit (Role of the Knowledge for Realization of
Foreign Entrepreneurial Activities)
12
Pátek 25. listopadu
9:00 – 10:30 Aula: Plenární přednáška (moderátor: R.
Pospíšil)
Geršlová, J. Inovace ve firmách ve 20. století inspirace pro dnešek
Mládková, L. Vůdcovské metody při řízení znalostních pracovníků
(Leadership Methods In Management Of Knowledge Workers)
Senichev, V., Rašticová, M. Diversity management and leadership –
innovative approach by company managements
Koutná, L. Spolupráce se vzdělávacími institucemi (Partnership with
educational institutions)
Pirožek, P., Klapalová, A. Znalosti v pobočkách nadnárodních
společností působících v prostředí čr (Knowledge Subsidiaries Of
Multinational Companies In Czech Business Environment)
Porvazník, J., Krenar, P. The Possible Development Trends of
Mamangement in the Future
11:00 – 12:00 Aula: Plenární přednáška (moderátor: Š.
Alföldy)
Alföldy, Š. Pracovní postoje českých a německých manažerů
pracujících doma a v zahraničí (Organizational behaviour of German
and Czech managers working at home and abroad)
Bruneckiene, J. Measurement of Intellectual Capital of Lithuanian
Cities
13
Doležalová, A. Virtuální knihovna jinak: Bibliotheca economica (Virtual
library in another way: Bibliotheca economica)
Strnadová, M. Konkurenceschopnost firem a její vliv na regionální
konkurenceschopnost (The competitiveness of companies and it's
impact on regional competitiveness)
10:00 – 12:00 S08: Virtuální sekce (moderátor: J. Kubátová)
Kubátová, J., Bendová, K. Identita (Identity)
Koníčková, Š., Špacír, J. Didaktické metody při výuce cizích jazyků v
Second Life.
Mls, K. Virtuální světy a jejich potenciál při získávání a sdílení znalostí
u virtuálních týmů (Virtual worlds and their potential in acquisition
and sharing knowledge in virtual teams)
Mastný, J. Nové možnosti komunikace korporací s klienty (New
Trends of Corporate Communication with Generation Y Clients)
11:00 – 12:00 220: Podniky, region (moderátor: P. Klvač)
Růžičková, K. The Significance of Lobbying EU Institutions for
Agricultural Enterprises
Schelle, K., Schelleová, A. Co by měli znát podnikatelé o problematice
veřejných zakázek a činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže
Simanaviciene, Z. Tourism sector influence to the country
economics: assessment aspects
14
Chodasová, Z., Jacková, A. Kapitálová štruktúra podniku a jej
optimalizácia (Optimization of Capital Structure in a Company)
13:30 – 15:00 1.17: Khitilova, E., Rössler, M. Workshop:
Možnosti aplikace moderních trendů SCM v praxi manažerů
logistiky ve výrobních podnicích (The Possibilities of Application
the SCM Modern Trends in the Practice of Logistic Managers in
Manufacturing Firm)
13:30 – 15:00 Aula: Ekonomická psychologie (moderátor: Z.
Puchinger)
Čubáková, T. Motivace jako nástroj efektivního řízení znalostních
pracovníků (Motivation as a tool for effective knowledge worker
management)
Saladiene, V. Conceptualization of Consumer Impulsive Purchase
Behaviour
Herodková, T., Manová, H., Vančáková, J. Outplacement (Outplacement)
Vaverová, L., Vávrová, Z., Voleská, M. Oddanost a angažovanost
pracovníků v organizaci (Corporation Devotion and Engagement Of
Employees)
Vaculová, J., Zebischová, M. Fluktuace (Turn-over)
Linhartová, M., Sedláková, B. Gender a pracovní podmínky (Gender
and Work Conditions)
15
13:30 – 15:00 220: Výzkum v dané oblasti (moderátor: R.
Pospíšil)
Glova, J., Gavurová, B.
Aplikácia faktorového modelu pre
modelovanie a predikciu budúceho vývoja úrokových sadzieb na
medzibankovom trhu (Using Multi-Index Model For Modeling And
Prediction Of The Future Development Of The Interbank Interest
Rates)
Karas, M. Odhad Lafferovy křivky pro českou ekonomiku (Estimating
Laffer curve for Czech economy)
Žítek, V., Klímová, V. Zapojení mladých lidí do vědy a výzkumu
(Engagement of young people in research and development)
Nožička, J., Koťátková Stránská, P. Analýza metody Cronbachovo Alfa
pro měření reliability a validity metodik (The analysis of Cronbach
Alpha method used for measuring reliability and validity)
Procházková, N. Jazykové znalosti a trh práce (Language Knowledge
and Labour Market)
Rašticová, M., Senichev, V. Diverzitní management a leadership inovativní přístup ve vedení organizací (Diversity management and
leadership - innovative approach by company managements)
Vlček, J. Individualizace poptávky a regionální cestovní ruch
(Individualization of demand and regional tourism)
Žítek, V., Klímová, V. Zapojení mladých lidí do vědy a výzkumu
(Engagement of young people in research and development)
16
13:30 – 14:45 1.25: Nejlepší praktiky v hospodářských
dějinách (moderátor: J. Řezník)
Fabianová, J., Daňová, M., Dufinec, I. Riziká a prevencia hospodárskej
kriminality v čase hospodárskej krízy (Risks and prevention of
economic crime in the period of economic decline)
Koderová, J. Spojení československé měny se zlatem (Monetary
separations in our history)
Kouba, T. Srovnání životní úrovně České a Slovenské republiky na
pozadí ekonomické krize (Comparison of the Standards of Living in
the Czech Republic and Slovakia during the Economic Crisis)
Řezník, J. Proměny učebnice Albína Bráfa „Národní hospodářství“
(The Metamorphoses of the textbook The National Economy by
Albin Braf)
Švubová, J. Organizování divadelní činnosti za první republiky
(Organising theatre activities in the First Republic)
Slavíčková, P.
Příspěvek k typologii historických účetních soustav
13:30 – 15:00 1.27: Sdílení a tvorba znalostí ve virtuálním
prostředí (moderátor: J. Kubátová)
Granja, M. Sociální sítě – nový fenomén v praxi neziskových
organizací (Social networks – a new phenomenon in practice of nonprofit organizations)
Šťovíček, O. Řízení znalostí v MSP - od teorie k praxi
17
Checa Garcia, F., Čiderová, D. Reflections of EU Affairs in Social Media
Priečková, K., Remeňová, D. Kompetentosť manažéra a jej doležitosť
v znalostnej ekonomike (Competence Of Manager And Its
Importance In The Knowledge Economy)
Rozvadský Gugová, G. Robotizmus, workoholizmus, fenomény
dnešnej doby. (Robotism, workaholism, phenomena of our time)
Vymětal, D., Šperka, R., Suchánek, P., Slaninová, K. Flexible Distance
Learning Environment as a Knowledge Management Task
15:30 – 17:00 Aula: Ekonomická psychologie (moderátor: Z.
Puchinger)
Koniariková, S. Psychologie prodeje, nákupu a chování spotřebitele
(The Psychology of Selling, Purchasing and Consumer‘s Behavior)
Pospíšil, R. Nové kompetence Ozbrojených sil České republiky v
integrovaném komunikačním a informačním prostředí. (New
competencies Armed Forces of the Czech Republic in an integrated
communication and information environment)
Doleček, J., Kundrát, J. Zahraniční management „českých“ firem resp.
firem s českými pracovníky (Foreign Management In Companies With
Czech Workers)
Hosáková, K., Vlčková, I., Uličná, P. Výše platu – tajit, nebo netajit?
Kundrát, J. Zvládání prokrastinačního
Procrastination Behaviour)
18
chování
(Coping
with
Schořová, L., Macourková, M., Kráčmarová, L. Jsou peníze
nejžádanější forma odměny? Jsou až na prvním místě? (Is Money the
Most Desired Reward? Does it Really Come First?)
15:30 – 17:00 1.27: Sdílení a tvorba znalostí ve virtuálním
prostředí (moderátor: J. Kubátová)
Hrbková, P. Generace Y a její dopad na trh práce (Generation Y and
its impact on the employment market)
Medvedík, T. Hudobná produkcia a jej šírenie v prostredí sociálnych
sietí (Sharing of music products in virtual environment)
Bazsová, B. Myšlenkové mapy a jejich význam v managementu
znalostí (Thinking maps and its significance in the knowledge
management)
Červenka, M. Faktory ovlivňující aplikaci znalostí (Distractors
Affecting Application of Knowledge to a Particular Task)
Vacek, M., Krbálek, P. Nápady v kontextu mapování znalostí (Ideas in
the Context of Knowledge Mapping)
19
Download

ZDE - CONTEXO