Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov 3
Soudní
exekutor
JUDr. Jan Bohutínský
tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: [email protected],
www.exekutor-trutnov.cz
Č.j. 158 EX 593/14-26
Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, se sídlem Ječná 479, 541 03 Trutnov, pověřený
k provedení exekuce Okresním soudem v Jičíně dne 24.06.2014 pod č.j. 29EXE 745/2014 - 10, k uspokojení
pohledávky
oprávněného:
AUTOTRANS PETROL s.r.o. se sídlem Jaroměřská 47, Velichovky, IČ: 25252771
proti povinnému:
Tiret s.r.o. se sídlem Čelakovského 2122, Hořice, IČ: 27181065
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 958.202,93 Kč s příslušenstvím a
povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a
soudnímu exekutorovi náklady exekuce, oznamuje, že se bude konat
dražba sepsaných movitých věcí povinného
I. Den konání dražby : 7. listopadu 2014 od 09:00 hodin
II. Místo konání dražby : sídlo povinného - Hořice, Čelakovského 2122
III. Seznam dražených věcí
č.pol.
ks
popis věci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
8
3
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
3
4
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
Počítač + monitor
Prodejní regál včetně zboží
Psací stůl
Chladnička Polar
Tlaková nádoba na vzduch
Chladnička Samsung
Mikrovlnná trouba Eta
Regál včetně materiálu
Skříň dřevěná
Skříň se žárovkami
Prodejní regál na prodej radio, repro
8x Repro, 2x Autorádio
El. přímotop
Kancelářské křeslo
1x Stolek, 3x Židle
El. ventilátor Ako
Rozvodná skříň
Server - záložní zdroj
Počítač + monitor
Tel. Nokia IMEI: 356854020145028
Psací stůl
Kancelářské skříňky
Mycí sada na okna
Počítač + monitor Hyundai
Telefon Panasonic
Pokladna železná
odhadní cena nejnižší
Kč
podání Kč
750
2400
240
600
300
240
210
600
270
300
240
1800
240
600
390
180
450
750
750
180
210
300
120
750
150
450
250
800
80
200
100
80
70
200
90
100
80
600
80
200
130
60
150
250
250
60
70
100
40
250
50
150
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1
1
1
44
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
Snímač čárových kódů
Židle
Pokladna železná
Krabičky cigaret + stojan
Stojan + žvýkačky
Popelnice plastová
Žel. skříňka s nářadím
Pracovní stůl + svěrák + nářadí
Pracovní stůl
Sada nářadí
pracovní lampa
zvedák montážní
Pracovní vozík
Regloskop - seřizovač světel Moetz 7535
Hydraulický hever - ruční
Hydraulický hever Za-2
Pracovní stůl + svěrák
Pracovní stůl + nářadí
Pracovní stůl + nářadí
Hydraulický zvedák ZC-25 k
Pracovní stůl + svěrák + nářadí
Pracovní stůl + nářadí
Motorová stojanová bruska R1-3A
Hydraulický lis
lis pákový
Stojanová vrtačka 593780
Soustruh 4-512/107
Zouvačka na pneu Beissbarth MS 43
Vyvažovačka Beissbarth Microtec 810
Železná skříň + komponenty na vyvažování kol
Stojanová bruska Elko B 175
Rudlík
Pumpa na olej
Pracovní stůl
Tlaková myčka Kranzle 750 naviják hadice
Svářečka CO2 WLSP 315
Hliníkový žebřík
Startovací vozík Gystart 42 E
Hydraulická rovnací sada páková
Hydraulický hever ruční
El. svářečka
Diagnostika Bosch KTS 650
Pracovní zvedák
Vysavač Karcher profi
Pracovní stolek + nářadí
Sada nářadí
Stůl na olej
Hever 4 bodový + geometrie
300
150
450
1200
150
240
330
240
180
300
180
3900
300
600
300
3900
240
240
240
3900
240
240
2100
750
600
1200
3000
9000
9000
600
1500
600
750
240
3000
1500
600
1800
750
300
900
3000
900
750
300
240
300
3000
100
50
150
400
50
80
110
80
60
100
60
1300
100
200
100
1300
80
80
80
1300
80
80
700
250
200
400
1000
3000
3000
200
500
200
250
80
1000
500
200
600
250
100
300
1000
300
250
100
80
100
1000
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
6
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
40
120
Hydraulický hever
Pracovní stůl + svěrák + nářadí
Sada nářadí
Sada nářadí
Sada nářadí
Pracovní stůl + nářadí
Pracovní vozík
Prodlužovací kabel
Hever ruční
Podpěrný stojan
Motorový hever
Plastové popelnice
Pákové nůžky
Regál železný
Seřizovací stroj
Automat na kávu
Notebook IBM + brašna
Tiskárna HP
Plynová kamna
Sada Al kol s pneu Ronal
Sada Al kol BMW
Motocykl ČZ Cross bez SPZ
Pneu různé rozměry + disky
Pneu různé rozměry + disky
4500
300
210
210
240
300
240
90
240
270
6000
600
450
390
1200
750
750
450
300
2100
2100
3000
12000
36000
1500
100
70
70
80
100
80
30
80
90
2000
200
150
130
400
250
250
150
100
700
700
1000
4000
12000
Dražené věci budou nejprve vyvolány jako soubory položek 1- 89 s nejnižším podáním 31.070,- Kč a
položek 90 - 98 s nejnižším podáním 19.150,- Kč. Nedostaví-li zájemce o celý soubor věcí, budou věci
draženy po jednotlivých položkách.
IV. Dražené věci je možno prohlédnout v místě a dni konání dražby 30 minut před jejím počátkem.
V. Složení dražební jistoty se v této dražbě nevyžaduje. Nejnižší podání představuje 1/3 z ceny odhadní. Minimální
částka, o kterou se budou zvyšovat podání, bude určena vždy před vyvoláním dražené věci. Dražitelé jsou vázáni
svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Dorovnávací podání není přípustné. Příklep bude udělen
vydražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání na místě zaplatit, neučiní-li tak, bude věc
dražena znovu bez jeho účasti. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
VI. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí
nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se
nepřihlíží.
Poučení:
Proti dražební vyhlášce není přípustný žádný opravný prostředek.
V Trutnově dne 02.10.2014
JUDr. Jan Bohutínský
soudní exekutor
Exekutorský úřad Trutnov
Download

dražba sepsaných movitých věcí povinného