BYSTRCKÉ
NOVINY
číslo
1/2
ÚNOR • ročník XXIII/2013
OBČA SN ÍK MĚS T SKÉ ČÁ S TI B R NO - BY S T RC
Vážení bystrčtí spoluobčané!
Nové nákupní centrum v Bystrci?
V loňském roce se v naší městské části dlouhodobě projednával záměr investora vybudovat
obchodní centrum v proluce mezi ul. Teyschlo-
vou a ul. Říčanskou na Kamechách. Jedním
z hlavních důvodů, proč městská část s výstavbou obchodního centra v této oblasti souhlasila
byl velký deficit služeb v horní části Bystrce.
Dalším, neméně důležitým důvodem bylo také
řádné projednání investičního záměru se zapojením veřejnosti a akceptování všech požadavků
městské části na úpravu projektu investorem.
V prosinci minulého roku městskou část investor
informoval, že společnost Kaufland od záměru
vybudovat obchodní centrum na Kamechách
ustupuje. Městská část tedy vyvolala jednání
s vedením společnosti Kaufland, na kterém
budou možnosti investic této společnosti
v městské části Brno-Bystrc dále konzultována.
(pokračování na str. 3)
Viliam Korbačka oslavil 90 let
Už tři roky bydlí mezi námi v Bystrci pan Viliam
Korbačka, plukovník ve výslužbě, zahraniční
voják, příslušník 2. československé samostatné
paradesantní brigády v Sovětském svazu, nositel mnoha řádů a vyznamenání. Pochází z Horehroní, přesně z obce Hronec, okres Brezno,
dříve Banská Bystrica. Před nástupem na vojnu
byl lesním praktikantem a jeho rozvětvená rodina, jak už tehdy říkali jeho rodiče, žije dodnes
od Šumavy až k Tatrám.
Na podzim roku 1942 narukoval na vojnu
a v květnu 1943 byl z Dolního Kubína přesunut
známými prasečáky na východní frontu až ke
Krymu bojovat za Němce. Tato operace ale nebyla moc zdařilá. Němci museli ustupovat a slovenským vojákům v německé armádě se
podařilo navázat spojení s druhou stranou a posléze přejít k sovětské armádě.
(pokračování na str. 2)
Zápis dětí do mateřských škol
V průběhu měsíců února a března proběhne
v naší městské části přijímací řízení do MŠ s využitím elektronické podpory zápisu. Stěžejní
kritéria: věk dítěte, trvalý pobyt, délka docházky
do MŠ, zůstávají nezměněna. Vlastní přijímací
řízení proběhne ve třech fázích.
1. Vydávání přihlášek 3.–28. února 2013
(informace naleznete i na webových stránkách
našich MŠ)
• Po vygenerování přihlášky na adrese:
www.zapisdoms.brno.cz získá zákonný zástupce jedinečný číselný identifikátor, který
zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do
systému osobní data ukládána).
• Pokud nemá přístup k internetu a chce přihlášku získat na MŠ, sleduje zákonný zástupce aktuální informace na těch MŠ, kam
chce svoje dítě přihlásit.
(pokračování na str. 8)
Protože se jedná o první
číslo v tomto roce,
dovolte mi, abych vám
popřál hodně zdraví,
spokojenosti a úspěšný
rok 2013.
Začátek roku byl ve znamení přímé volby prezidenta. Toto období je ale také velmi
významné pro naše školy. V lednu proběhl
zápis do základních škol, v únoru a březnu
to bude zápis do mateřských škol. Opět
to bude prostřednictvím elektronické
podpory zápisu. O termínech a průběhu
se opět dozvíte v těchto novinách, informaci naleznete také na našich webových
stránkách, webových stránkách našich MŠ
a na adrese www.zapisdoms.brno.cz.
Takto nastavený systém chápeme jako
účinný nástroj k transparentnímu průběhu přijímacího řízení do mateřských škol.
Výsledkem je i vyšší počet dětí umístěných do mateřských škol již v 1. kole přijímacího řízení. Pro Bystrc je to o to
významnější, že máme vážný deficit počtu míst do MŠ. Jednám proto se starosty
ostatních MČ, abychom získali přehled
o volných místech na jejich MŠ. Zatím
mám takové signály z MČ Nový Lískovec
a Brna-střed.
Pro nás je jediným řešením výstavba šestitřídní mateřské školy v centrální části
Kamechy, což je společný zásadní požadavek Bystrce a Žebětína. Uvažovaná
mateřská škola by měla být variabilní, aby
část mohla být upravena v případě předpokládaného poklesu porodnosti na první
třídy ZŠ. Rada města Brna schválila na své
červnové schůzi příslušný investiční
záměr.
Na mou žádost o podporu výstavby mi
bylo panem primátorem sděleno, že v souvislosti s poklesem příjmové části rozpočtu města, se tato skutečnost odrazí
i v časovém posunutí realizace některých
investic. V případě, že se v roce 2013 najdou v rozpočtu města finanční zdroje,
bude náš požadavek zařazen k projednání
v orgánech města.
O to více si ceníme, že se nám podařilo
prosadit, také díky solidnímu přístupu
investora, výstavbu dvoutřídní MŠ v rámci
obytného komplexu Panorama. Nadále
ale pro nás zůstává prioritou podpora
komplexního řešení centrální části
v Kamechách, včetně výstavby nákupního
střediska a šestitřídní mateřské školy.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
2 • Co se událo, inzerce
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Ohlédnutí za XXI. reprezentačním plesem
ZMČ Brno-Bystrc
V pátek 18. ledna 2013 se konal ve Společenském centru Bystrc XXI. reprezentační ples Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, který se
stal již tradiční akcí bystrcké plesové sezony. Jako
každý rok se setkal s velkým ohlasem a návštěvností ze strany veřejnosti. K tanci aposlechu hrála
vynikající skupina Hurikán, jejíž repertoár zahrnoval širokou škálu tanečních skladeb z české
i evropské hudební scény. Plný taneční parket
v průběhu celého plesu byl důkazem kvality této
kapely. V bohatém programu vystoupili tanečníci TŠ DANZA a kouzelnické duo Fernando, večerem provázel moderátor Viktor Janč.
Ke zdařilému průběhu večera přispělo i slosování vstupenek. Za poskytnuté dary děkujeme
těmto firmám: BYTASEN, spol. s r. o., KOMFORT
a. s., BETACONTROL, s. r. o., Loydex s. r. o., Salon
ŠUTA, ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, s. r. o.,
FALKY s. r. o., Bohuslav KŘEČEK – stavební
a zemní práce, SMART comp., a. s., hotel SANTON, Karel Zeman – zahradnické služby, OBI
Brno, SMILE – květiny a cukrárna, Miroslav Kratochvíl, TEXTIL Škrobánková, Servisní služby
SVOBODA, spol. s r. o., Domácí potřeby STRAŠIL,
Restaurace Přístav „U Vodů“, Caffe IDEA, s. r. o.,
Ecol guard s. r. o., ABAMO s. r. o., Restaurant „La
Corrida“, MENHIR – Ing. Ševčík, JAFRA Cosmetics, Century 21 – realitní kancelář, Restaurace
„U štíra“, LICHKA Eduard – úklidové práce, Jiří
VRBA – kuchyně, SPOUSTOVÁ Iveta, MISS Cosmetic – společnost Moniky Žídkové, PLYNOSERVIS Prokeš, Prádelna a čistírna – Alena Viktorová,
Centrum zdraví a krásy – Mgr. Iveta Čermáková,
Jiří Šťáva, LUXON – Ing. Cífka a Zelenina Jasminko.
Bohdana Sekyrová, odbor kultury
Živý betlém v Bystrci
Na Boží hod předvedla naše farnost živý betlém.
Na přípravě a samotném provedení se podíleli
mnozí malí i velcí. Maminky s dětmi pilně nacvičovaly samotnou scénku a mužská část naší farnosti postavila chýši pro Svatou rodinu. Další se
podíleli na přípravě celé akce ozvučením, občerstvením, hudebním doprovodem a ohněm
pro zahřátí. Velké díky patří ZUŠ R. Chmelové za
namalovanou Svatou rodinu v životní velikosti
a panu Stehnovi za obětavé nasazení při zajištění ozvučení celé akce. V neposlední řadě patří
dík také ZOO Brno za zapůjčení zvířat.
Celou akci uvedl pan kaplan a moderoval pan
Suchý. Hlavními účinkujícími byli ovšem naši
nejmenší, kteří představovali pastýře, Svatou rodinu i tři krále a nakonec přinesli v průvodu do
jesliček dary – pochutiny, které byly po ukončení
předány pracovníkům Charity, aby o svátcích
udělaly radost potřebným. Celou akci i přes citelný chlad sledovaly desítky diváků, kterým
jistě naši nejmenší předali velkou radost, která
provází lidstvo již víc než dvě milénia.
Fotografie a video z akce najdete na
www.faby.cz.
Pavel Vízner
Poděkování
Farní charita v Bystrci co nejsrdečněji děkuje
všem dárcům, kteří přispěli při Tříkrálové
sbírce pořádané ve dnech 2. – 14. ledna Českou katolickou charitou po celé České republice.
V naší farnosti koledovalo 5 tříkrálových skupinek především v blízkosti supermarketů.
Celkem bylo v Bystrci vykoledováno
51 966 Kč. Přispěním jste účinně pomohli bližním, kteří si sami pomoci nemohou (seniorům
odkázaným na pomoc druhých, lidem s mentálním postižením a autismem, dobrovolníkům,
lidem bez domova, sociálně slabým a matkám
s dětmi v sociální tísni). Přesné využití, podporované projekty a podrobné výsledky sbírek najdete na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Viliam Korbačka oslavil 90 let
(pokračování ze str. 1)
Tento přechod se uskutečnil v místě Novaja Askanyja, severně od Krymu na Ukrajině. Odsud
museli putovat pěšky cca 400 km, neboť železnice byla zničena. Za tohoto pochodu se zorganizoval Pluk slovenských dobrovolníků s tím,
že bude jednat o vstup do československé jednotky v zahraničí. Poté byli už vlakem přemístěni do Usmanu jižně od Moskvy, kam až došla
fronta. Tam se rozhodlo o vzniku 2. československé samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu.
Paradesantní výcvik proběhl v Jefremově a po
něm byli vojáci přesunuti do Proskurova
a v srpnu 1944 do Karpatsko-dukelské operace.
Po splnění úkolu na Dukle byla brigáda stažena
a letecky přesunuta do Slovenského národního
povstání. 24. února 1945, v blízkosti rodné obce,
při průzkumu se sovětskou jednotkou byl Viliam
Korbačka raněný. Konec války ho zastihl v Žilině.
Po válce zůstal věrný armádě a působil převážně
na Moravě, kde pomáhal zřizovat okresní vojenská velitelství a působil i na Vojenské akademii
(katedra 105) v Brně, kde byl povýšen na kapitána. Do odchodu do důchodu (1978) pracoval
jako náčelník okresní vojenské správy Brno-venkov. Je členem Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu.
Do dalších let přejeme panu Korbačkovi především hodně zdraví a spokojenosti!
Spolu již šedesát let
Šedesáté výročí společného života (diamantová
svatba) si připomněli na konci loňského roku
manželé Pavla a Jiří Benešovi z Bystrce.
K významnému životnímu jubileu jim přišli popřát starosta Vladimír Vetchý a místostarosta Miroslav Klimeš.
Pan Jiří pochází z Kelčan na Kyjovsku a paní Pavla
z Hodonína a do Brna přišli hned po svatbě.
Do dalších let společného života jim přejeme
hodně zdraví, síly a pohody.
Miroslav Klimeš, místostarosta
Hostinec U Šťávů v Bystrci
Mgr. Eva Máchová, pastorační asistentka
ŘK farnost sv. Janů v Brně-Bystrci
Menu od 69 Kč
Pivo 10° Staropramen
14–17.00 hod. 18 Kč
Domácí kuchyně
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Z radnice • 3
Nové nákupní centrum v Bystrci?
(pokračování ze str. 1)
Takřka současně však byla městská část
18. 12. 2012 Magistrátem města Brna požádána o vyjádření k prodeji částí pozemků
1938/550 a 1938/567, kde je záměrem jiného
investora vybudovat nákupní centrum. Jedná
se o pozemky při ul. Páteřní vedle obchodního
centra Max. Investor se na tuto lokalitu již
dříve neoficiálně dotazoval a byl se záměrem
výstavby nákupního centra vedením městské
části odmítnut. Investor tedy městskou část
záměrně obešel a požádal Magistrát města
Brna o prodej pozemků bez toho, aby zde cokoliv projednával či prezentoval tak, jak je to
u seriózních investorů běžné. Většina pozemků je v majetku soukromého vlastníka
a územní plán tyto pozemky definuje jako
plochu návrhovou, smíšenou SV, tedy jako
pozemky určené k výstavbě například administrativních budov, provozoven lehké výroby, služeb či obchodů.
Co tedy dnes vypadá jako zeleň bohužel není
zelení v územním plánu města Brna a jedna
z mála možností, jak lze výstavbě nákupního
centra v této lokalitě zabránit, je odmítnout
prodej částí některých pozemků ve vlastnictví
města Brna, které investor pro výstavbu obchodního centra potřebuje. 18. ledna 2013
pak městská část Brno-Bystrc obdržela žádost
o zveřejnění oznámení záměru stavby „Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc“ v k. ú.
Bystrc, okr. Brno-město, posuzovaného ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení. Oznámení je vyvěšeno na úřední desce a na webových stránkách MČ Brno-Bystrc.
O prodeji pozemků rozhoduje statutární
město Brno, městská část se bude k prodeji
pozemků vyjadřovat na jednání RMČ dne
30. 1. 2013. Vedení městské části navrhuje
usnesení v tomto znění:
Rada MČ Brno-Bystrc zásadně nesouhlasí
s prodejem částí pozemků p. č. 1938/550
a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc podle přílohy
č. 1 tohoto bodu za účelem výstavby obchodního centra. V těsné blízkosti se již na
zastavěné ploše 10 449,72 m2 nachází
dvoupodlažní obchodní centrum s prodejní plochou 10 424 m2 a možností rozšíření prodejních ploch o dalších 40 %, které
v současné době není plně využito. V místě
je již dnes velmi složitá dopravní situace
a vzhledem k výstavbě nového obytného
celku Panorama se tato situace bude dále
zhoršovat. Navrhovaná stavba zasahuje
do obalové křivky rychlostní komunikace
R43. Investiční záměr nebyl projednán
s městskou částí.
Městská část Brno-Bystrc dlouhodobě preferuje výstavbu obdobného obchodního
centra v centrální části obytného souboru
Kamechy, kde je vážný deficit občanské vybavenosti a která by byla realizací předkládaného investičního záměru vážně
ohrožena.
Investor:
FI Development CZ s. r. o.
Klimentská 22, 110 00 Praha 1
Projektant: Maloch spol. s. r. o.
Zákoutí 29, 616 00 Brno
LEGENDA:
OBRYS ZÁJMOVÉ PLOCHY PRO OBJEKT OC
akce: Centrum obchodu a služeb Brno-Bystrc
OBRYS OBJEKTU OC
01 PŘEHLEDNÁ SITUACE
NÁKLADNÍ RAMPA
CHODNÍK
KOMUNIKACE
ZELEŇ
PARKOVIŠTĚ, OSTRŮVKY
PLOCHY ODPOČINKOVÉ ZÓNY PRO UMÍSTĚNÍ
OBČERSTVENÍ, DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ atd.
Usnesení bylo doporučeno Komisí majetkovou a bytovou, záporné stanovisko k prodeji
vyjádřila také Komise regenerace Bystrce, rozvoje, stavební a územního plánování. O podporu usnesení požádá rada městské části také
zastupitelstvo městské části na jeho zasedání
20. 2. 2013. Očekáváme, že statutární město
DATUM: 10/2012
Brno, jehož součástí jsou i obyvatelé městské
části Brno-Bystrc, a které o prodeji částí pozemků potřebných pro vybudování obchodního centra při ul. Páteřní rozhoduje, názor
své městské části podpoří.
Tomáš Přibislavský,
místostarosta
4 • Z radnice
Dotazy a odpovědi
Mám dotaz, jestli už existuje nějaké konečné rozhodnutí, zda se bude stavět
parkovací dům na Černého a střešní nástavby na Filipově 8–12, 14–18? Popřípadě, kdy by o tom mělo být jasno.
Pavel
Podle posledních informací od dodavatelské firmy, je ve stádiu dokončení projektové dokumentace pro územní řízení
a probíhají jednání na MMB o pronájmu
a následném prodeji pozemku pod parkovacím domem. Vybudování parkovacích
míst úzce souvisí s vybudováním nástaveb
nad domy Filipova 8–12 a Filipova 14–18,
bez nich není možno zahájit samotné budování nástaveb. Odhadnout časový horizont není dost dobře možné, dodavatel nás
ujistil, že podniká všechny kroky, aby
stavbu zahájil v co nejkratším čase.
Ing. Josef Vaverka,
vedoucí odboru majetkového
a investičního
Chtěla bych se zeptat, kde bude (zde
na webových stránkách) uveřejněný
seznam volných bytů k pronájmu (na
úřední desce?) a jakou formou se má
žádost o konkrétní byt napsat? (např.
formulář ke stažení).
Dana
Seznam obecních bytů k pronájmu bude
zveřejněn na našich webových stránkách,
na úřední desce a v Bystrckých novinách
v měsíci únoru 2013. Formuláře žádostí
o pronájem bytu budou ke stažení na našich webových stránkách v záložce pod odborem bytového hospodářství.
Iva Ševčíková,
odbor bytového hospodářství
Máte vypracován nějaký seznam, plán
nebo něco takového, ze kterého jasně
vyplývá, které obecní byty máte zájem
v tomto i dalších, například dvou letech, prodat?
Jana
Schválené seznamy obecních domů doporučených k prodeji a seznamy obecních domů
nedoporučených k prodeji ve městě Brně,
včetně MČ Brno-Bystrc, naleznete na
„www.brno.cz, bytový odbor, dokumenty“.
Pro upřesnění uvádím, že v orgánech MČ
Brno-Bystrc bude v letošním roce projednán
návrh na přeřazení obecních domů Filipova 8,
10, 12, 14, 16, 18 aPíškova 8, 10, 12 ze seznamu
domů nedoporučených kprodeji do seznamu
domů doporučených k prodeji. Uvedené
domy nejsou regenerovány (předpoklad realizace nástaveb u domů na ul. Filipova).
JUDr. Pavel Veselý,
vedoucí odboru bytového hospodářství
Pozn.: Redakčně upraveno.
Diskusní fórum – veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc
a reakce kompetentních osob na ně jsou
k dispozici na www.bystrc.cz
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Záměr statutárního města Brna,
Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt
V souladu s„Pravidly pronájmu bytů v domech
v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady“ a v souladu
s „Kritérii pro výběr žadatelů opronájem obecního bytu a bytovou náhradu v městské části
Brno-Bystrc“, která byla schválena na 6/14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne
12. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013, zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc:
Pronajmout obecní byt,
na kterém je účetně vykázán dluh
I byt č. 23 v domě Opálkova 12, velikosti 1+0
o celkové výměře 27,70 m2 v 6. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené
výši 190 641 Kč. Budoucí nájemce se zaváže
uhradit závazek ve výši 190 641 Kč (podle ustanovení §533 OZ).
I byt č. 10 v domě Laštůvkova 61, velikosti
1+1 o celkové výměře 35,50 m2 ve 4. podlaží,
I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši 231 941 Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši 231 941 Kč (podle
ustanovení §533 OZ).
I byt č. 10 v domě Černého 50, velikosti 1+1
o celkové výměře 34,78 m2 ve 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši 328 483 Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši 328 483 Kč (podle
ustanovení §533 OZ).
I byt č. 10 v domě Černého 52, velikosti 2+1
o celkové výměře 60,48 m2 ve 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném
a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši 679 974 Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši 679 974 Kč (podle
ustanovení §533 OZ).
Písemné nabídky na formuláři „Žádost
o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh“, mohou občané zasílat v termínu
od 1. 2. 2013 do 2. 3. 2013 na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno–Bystrc, nám.
28. dubna 60, 635 00 Brno.
Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu
jsou uvedeny v„Kritériích pro výběr žadatelů
o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc“. Uvedená Kritéria
a formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60
ake stažení na webových stránkách www.bystrc.cz – odbor bytového hospodářství.
Žadatel musí splňovat „Pravidla pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města
Brna apodmínky zajišťování bytové náhrady“.
Pronajmout obecní byt
žadatelům zařazeným do „skupiny 1“
Ve skupině 1 jsou zařazeni žadatelé, kteří mají svěřené do výchovy děti do 18 let, „pracující“, s trvalým bydlištěm v Brně.
I byt č. 8 v domě Wollmanova 5, velikosti 2+1
o celkové výměře 55,30 m2 ve 4. podlaží, I. kategorie.
I byt č.19 v domě Ečerova 2,velikosti 2+1 ocelkové výměře 63,10 m2 v 7. podlaží, I. kategorie.
I byt č. 4 v domě Vondrákova 19, velikosti 3+1
ocelkové výměře 72,10m2 v 1. podlaží, I.kategorie.
I byt č. 14 v domě Kachlíkova 15, velikosti 3+1
o celkové výměře 77,50 m2 ve 4. podlaží, I. kategorie.
Pronajmout obecní byt
žadatelům zařazeným do „skupiny 2“
Ve skupině 2 jsou zařazeni žadatelé do 36 let, bezdětní, „pracující“, s trvalým bydlištěm v Brně.
I byt č. 23 v domě Opálkova 10, velikosti 1+0
o celkové výměře 27,70 m2 v 6. podlaží, I. kategorie.
I byt č. 33 v domě Černého 39, velikosti 1+0
o celkové výměře 27,70 m2 v 7. podlaží, I. kategorie.
Písemné nabídky na formuláři „Žádost o pronájem volného obecního bytu“, mohou žadatelé zařazení do„skupin 1 a2“ zasílat v termínu
od 1. 2. 2013 do 2. 3. 2013 na odbor bytového
hospodářství ÚMČ Brno–Bystrc, nám. 28.
dubna 60, 635 00 Brno. Uvedené Kritéria aformuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60
a ke stažení na webových stránkách www.bystrc.cz – odbor bytového hospodářství.
Seznam žadatelů o obecní byt podle skupin
(čtvrtletně aktualizován), včetně přidělených
bodů a data podání žádosti je uveřejněn na
webových stránkách www.bystrc.cz – odbor
bytového hospodářství.
Žadatelé z uvedených skupin jsou povinni písemně ve stanoveném termínu oznámit městské části zájem okonkrétní zveřejněný obecní
byt. Pokud tak neučiní, nebudou zařazeni do
vyhodnocení žádostí o tento byt.
Záměr MČ Brno–Bystrc pronajmout byty bude
vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc
po dobu třiceti dnů od 1. 2. 2013–2. 3. 2013.
JUDr. Pavel Veselý,
vedoucí odboru bytového hospodářství
O Bystrci v Bystrci II
V pondělí 18. února 2013 se uskuteční další, neformální, setkání zástupců MČ Brno-Bystrc s občany Bystrce. Diskuse je pojata zcela volně a otevřeně nad těmi tématy Bystrce, která zajímají
vás a se kterými se na nás obracíte. Setkání se bude konat v 18 hodin v restauraci A3 restaurant,
Kubíčkova 8 (OC Max). Na setkání obyvatele Bystrce srdečně zve
Tomáš Přibislavský, místostarosta
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Z radnice • 5
Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
6/22. RMČ dne 21. 11. 2012
Rada MČ Brno-Bystrc:
I schválila:
– změnu organizační struktury odboru vnitřních
věcí ÚMČ Brno – s platností od 1. 12. 2012
– schéma organizační struktury ÚMČ BrnoBystrc jako přílohy č. 12 OŘ ÚMČ Brno-Bystrc ze
dne 1. 3. 2011 s platností od 1. 12. 2012
– odměny za rok 2012 pro předsedy a členy
komisí
– rozpočtové opatření mezi třídou 4 – přijaté
dotace a odd. § 3421 – Využití volného času dětí
a mládeže
–nájemní smlouvu k pozemkům p. č. 6690, 6845,
672/2, 673/2, 1244/2, 1703, 1873, id. 1/40 pozemku p. č. 1142/58, id. 1/14 pozemků p. č. 6867/1,
6867/2, id. 1/7 pozemku p. č. 1702 a částem
pozemků p. č. 1872 a p. č. 1225/22 k. ú. Bystrc
– dodatky č. 1 k nájemním smlouvám k pozemkům p. č. 1762,1775, 1778, 1779, 1776, 1777 k. ú.
Bystrc
– smlouvu o výpůjčce k pozemku p. č. 7228/7
k. ú. Bystrc
– výpůjčku části pozemku p. č. 7228/6, k. ú. Bystrc
v okolí klubovny v areálu MŠ Sluníčko, Brno,
Štouračova 23, místní organizaci JUNÁK na dobu
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2023
– Protokol o změně díla – změnový list č. 1 na
méněpráce ve výši 165 440 Kč včetně DPH
adodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.13-06/BH/2012
– ceník inzerce v Bystrckých novinách
– pronájem bytu č. 10 v domě Laštůvkova 61,
velikosti 1+1, bytu č. 20 v domě Teyschlova 32,
velikosti 1+1, bytu č. 9 v domě Teyschlova 32,
velikosti 3+1
– vyvěšení záměru pronajmout byt č. 7 v domě
Ečerova 4, vel. 2+1 za částku ve výši 323 921 Kč
I souhlasila:
– u ZŠ Brno, Vejrostova 1, příspěvkové organizace s přijetím účelově určeného peněžitého
daru ve výši 2 100 Kč
– s prodejem pozemků p. č. 6839, 6840, 6841,
6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849,
6850/1, 6851/1, 6852/2, 6853, 6854, 6855/1,
6856/2, 6857/2, 6866/1, 6866/2, 6865/1, 6865/2,
6864, 6863/1, 6862/2, 6869/1, 6869/3, 6869/4,
6867/1 a 6867/2 k. ú. Bystrc vlastníkům garáží
nacházejících se v garážovém dvoře, který se
nachází na uvedených pozemcích
– s prodejem nebo pronájmem pozemku
p. č. 4557 k. ú. Bystrc vlastníkovi chaty na pozemku p. č. 4553/2 k. ú. Bystrc
– se zněním návrhu nařízení statutárního města
Brna č. /2012, o maximálních cenách za nucené
odtahy vozidel, doručeným na MČ Brno Bystrc
dne 19. 11. 2012 s výjimkou navýšení maximální
ceny u dokončeného odtahu a u dokončeného
odtahu s vrácením vozidla na původní místo
stání vozidla
– souhlasila v souladu s Pravidly užívání prostor
a vybavení Společenského centra, bod 2 b)
s poskytnutím slevy nájemného na pronájem
sálu Společenského centra ve výši 50% pro
taneční nácviky DNS Brněnského Valášku na 2
hodiny týdně od listopadu 2012 do června 2013
I zrušila:
– usnesení RMČ 6/20. bod 3.1.06 (žádost o svěření pozemků k. ú. Bystrc)
– usnesení RMČ 6/11. bod 3.1.16 (nesouhlas
s prodejem pozemků k. ú. Bystrc do doby vypracování návrhu nového ÚPmB)
– usnesení R 6/13 – 4.1.03 část 2) – ceny inzerce
v občasníku Bystrcké noviny
I pověřila:
– rozhodováním o zveřejňování záměrů městské části Brno-Bystrc pronajmout nebo poskytnout jako výpůjčku nemovitý majetek z úrovně
městské části vedoucí příslušných odborů ÚMČ
Brno-Bystrc i v těch případech, kde schválení
smlouvy je v kompetenci Rady MČ Brno-Bystrc,
s výjimkou záměrů v případech, kde je rozhodnutí o zveřejnění záměru svěřeno někomu jinému
I žádá:
– statutární město Brno o svěření pozemků
p. č. 31/1, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/11,
31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/26, 31/27, 31/28,
31/29, 31/30, 31/44, 31/45, 31/47, 31/48, 31/50,
31/51, 31/52, 31/53, 31/54, 31/55, 31/56, 31/57,
31/59, 31/71, 31/72, 31/79, 31/81, 31/83, 31/84,
31/85, 31/86, 31/87, 31/88 k. ú. Bystrc
– statutární město Brno o svěření stavby technického vybavení – kotelny č. popisné 1365 na
pozemku p. č. 6496 a 6496, vše v k. ú. Bystrc
– Dopravní podnik města Brna, a. s., ve smyslu
požadavku občanů z ulice Heyrovského ze dne
13. 11. 2012 o provedení úprav protihlukové
stěny podél tramvaje na ul. Obvodové za účelem
snížení hlučnosti
I rozhodla:
– že byly prokázány závažné důvody, které znemožnily včasné odstranění vozidla z parkoviště
na ul. Vejrostova při blokovém čištění dne 18.
10. 2012. Náklady spojené s odtahem vozidla
ve výši 1 920 Kč proto budou v tomto případě
ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny
I doporučila ZMČ Brno-Bystrc:
– schválit termíny zasedání v roce 2013
– schválit odměny za rok 2012 pro členy výborů
– schválit 3. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na
rok 2012 (viz. 6/14. ZMČ dne 14. 12. 2012)
– schválit rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2013
(viz. 6/14. ZMČ dne 14. 12. 2012)
– schválit prominutí části pohledávky ve výši
32 731 Kč, tj. 70% z pohledávky ve výši 46 759 Kč
ke dni 6. 6. 2012 (viz. 6/14. ZMČ dne 14. 12. 2012)
– schválit Seznam oprav a investic pro rok 2013
– schválit Harmonogram přípravy a schvalování
Seznamu oprav a investic pro rok 2013
– schválit smlouvu o poskytnutí finančních prostředků, příjemce Česká republika – Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje
– schválit substituční smlouvu k zabezpečení
povinností podle § 29 odst. 1 a § 69a zákona
č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Bystrc a Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Jihomoravského kraje
– souhlasit se zněním dopisu týkajícího se změny
kompetencí městských částí v návaznosti na
zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
– zrušit dnem 31. 12. 2012 usnesení Z 5/16 bod
3.13 odst. 2) (Kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ
Brno-Bystrc)
– schválit s účinností od 1. 1. 2013 „Kritéria pro
výběr žadatelů o pronájem obecního bytu
a bytovou náhradu v městské části Brno-Bystrc“.
6/20. mim. RMČ dne 12. 12. 2012
Rada MČ Brno-Bystrc:
I schválila:
– Dohodu o spolupráci se Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, se sídlem Čichnova 23, Brno
– smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho-
moravského kraje na rekonstrukci brouzdaliště
v MŠ Laštůvkova 57/59 v MČ Brno-Bystrc
– přijetí daru – 2ks kompozitní bezpečné branky
v celkové hodnotě 49 920 Kč od společnosti
E.ON Česká republika, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovic,
IČ: 25733591, za účelem dovybavení sportoviště
na ZŠ Laštůvkova 77 v Brně–Bystrci
I souhlasila s umožněním přístupu Městské
policie Brno-Bystrc k metropolitní síti města
Brna instalací optických kabelů a příslušných
technologických zařízení do budovy radnice
MČ Brno-Bystrc
I odvolala:
– člena Komise dopravní a bezpečnostní pana
Jiřího Brabce a na jeho místo jmenovala pana
Lubomíra Koubu
– členku Komise životního prostředí Bc. Kateřinu
Herelovou a na její místo jmenovala JUDr. Evu
Burdovou
I zrušila usnesení R 6/22 – 4.1.02, část 2) – substituční smlouva mezi MČ Brno-Bystrc a ČR –
Hasičským záchranným sborem
I doporučila ZMČ Brno-Bystrc schválit substituční smlouvu k zabezpečení povinností
podle § 29 odst. 1 a § 69a zákona č. 133/1985
Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoBystrc a Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Jihomoravského kraje.
6/14. ZMČ dne 12. 12. 2012
I schválilo:
– prominutí části pohledávky ve výši 32 731 Kč,
tj. 70% z pohledávky ve výši 46 759 Kč ke dni
6. 6. 2012, představující úrok z prodlení a smluvní
pokutu za prodlení s úhradou nájemného z částí
pozemků p. č. 7231/10 a p. č. 7231/1 k. ú. Bystrc
za rok 2010 a 2011, za podmínky úhrady zbývající částky ve výši 14 028 Kč
– smlouvu o poskytnutí finančních prostředků,
příjemce Česká republika – Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje
– substituční smlouvu k zabezpečení povinností
podle § 29 odst. 1 a § 69a zákona č. 133/1985
Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoBystrc a Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Jihomoravského kraje
– Seznam oprav a investic pro rok 2013
– Harmonogram přípravy a schvalování Seznamu oprav a investic v roce 2013
– odměny za rok 2012 pro členy výborů
–3. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2012
na straně příjmů a výdajů v celkové výši
283 190 485 Kč, celkovou částku na provozní
výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši
102 378 484 Kč v členění na jednotlivé paragrafy,
celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve
výši 7 283 000 Kč z toho do oblasti bytového hospodářství 625 000 Kč, oblasti pečovatelské služby
aSPOD 463 000 Kč, oblasti ostatních oprav aúdržby 4 385 000 Kč, oblasti školství 1 810 000 Kč, celkovou částku na investice ve výši 125 453 741 Kč
z toho do oblasti bytového hospodářství
114 576 741 Kč, oblasti ostatních investic
4 690 000 Kč, oblasti školství 6 187 000 Kč, splátky
úvěru bytového hospodářství 3 840 000 Kč, další
výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem *
– rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2013 na straně
příjmů avýdajů vcelkové výši 222 187 000 Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 100 439 000 Kč v členění
6 • Z radnice, názory
na jednotlivé paragrafy, celkovou částku výdajů
na opravy a údržbu ve výši 4 940 000 Kč z toho
do oblasti pečovatelské služby 240 000 Kč, oblasti
ostatních oprav a údržby 3 026 000 Kč, oblasti
školství 1 674 000 Kč, celkovou částku na investice ve výši 112 468 000 Kč z toho do oblasti
bytového hospodářství 99 201 000 Kč, oblasti
ostatních investic 6 080 000 Kč, oblasti školství
7 187 000 Kč, splátky úvěru bytového hospodářství 3 840 000 Kč, návrh tvorby apoužití peněžních
fondů na rok 2013, návrh plánu nákladů avýnosů
VHČ pro rok 2013 –bytové hospodářství, finanční
vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím,
výši odpisů zřízených příspěvkových organizací,
další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem *
– výchozí ceny bytových jednotek v obecních
domech svěřených MČ Brno-Bystrc a doporučených k prodeji po bytových jednotkách
–súčinností od 1. 1. 2013„Kritéria pro výběr žadatelů opronájem obecního bytu abytovou náhradu vměstské části Brno-Bystrc“ asoučasně zrušilo
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
k 31. 12. 2012 usnesení Z 5/16 bod 3.13 odst. 2)
– termíny zasedání v roce 2013 (20. 2., 17. 4., 12.
6., 11. 9., 16. 10., 11. 12.) Zasedání se budou konat
od 16.00 hod. v sále Společenského centra,
Odbojářská 2
I souhlasilo se zněním dopisu týkajícího se
změny kompetencí městských částí v návaznosti
na zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
I zmocnilo PhDr. Jiřího Altmana, místostarostu
městské části Brno-Bystrc podpisem nabídek
k prodeji a konkrétních kupních smluv o převodu vlastnictví jednotek a podílů na společných částech domů a pozemcích
6/21. mim. RMČ dne 19. 12. 2012
Rada MČ Brno-Bystrc:
I schválila:
– rozpočtové opatření mezi třídou 4 – Přijaté
transfery a odd. § 3111 – Předškolní zařízení
– v souladu se směrnicí MF ČR z prosince 2012,
změnu zařazení výdajů roku 2012 na volbu pre-
Pozvánka
OKÉNKO ZASTUPITELŮ
na
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady
6/15. zasedání
Zastupitelstva městské části
Brno-Bystrc
Kaufland pod Maxem
O záměru společnosti Kaufland postavit obchod na Kamechách se hovoří od roku 2011.
Záměr byl široce diskutován sobčany abyl jimi
povětšinou kladně přijímán – potřeba většího
obchodu je na Kamechách nesporná. Loni
v prosinci však bylo oznámeno, že Kaufland na
stavbu na Kamechách rezignoval, a objevily se
zprávy o plánu společnosti postavit místo na
Kamechách supermarket pod obchodním
domem MAX. Je zřejmé, že peněženky Bystrčanů jsou pro Kaufland příliš velkým lákadlem,
než aby se stavby vBystrci vzdal zcela – vyměnil
jen lokalitu za takovou, která je pro něj výhodnější.
Oproti Kamechám bude Kaufland pod MAXem
stavebně levnější a také se v novém místě nebudou občané ke stavbě příliš vyjadřovat.
S obyvateli rodinných domků si investor v případě potřeby dokáže snadněji poradit.
V době psaní tohoto článku je načrtnutý scénář
již velmi pravděpodobný. Pozemky pod
MAXem vlastní v rozsahu necelých 10 000 m2
IMPERA Invest s. r. o. a v rozsahu cca 13 000 m2
město Brno. Pro realizaci by byl zřejmě nezbytný též prodej městských pozemků. Apodle
informace místostarosty T. Přibislavského byla
již městská část požádána Majetkovým odborem města Brna o stanovisko kprodeji pozemků
pod MAXem pro výstavbu nákupního centra.
Pro nás v Bystrci je klíčovou otázkou, zda
Kaufland na místě pod MAXem chceme a potřebujeme. Rozhodující pravomoci má sice statutární město Brno (tedy „celoměstská“ radnice) a nikoliv naše bystrcká Rada či Zastupitelstvo, nicméně jsme unás vBystrci již nějakou
dobu zvyklí, a jsme za to velmi vděční, že se
všechna rozhodnutí tak závažného charakteru
dějí před zraky veřejnosti a po veřejném projednání. Jistě tomu bude tak i v tomto případě.
Luboš Raus, Zelená pro Bystrc
Pejskaři
Vážení pejskaři, děkuji vám všem, co se o své
pejsky staráte, uklízíte po nich a cvičíte je.
Bohužel mám pocit, že je obrovské množství
těch majitelů psů, co psí exkrementy nechávají ležet absolutně kdekoliv. Hodně nám to
ukázala letošní teplá zima – možná doufali, že
sníh přikryje vše, ale on roztál...
Nevím, proč bych měl svého syna neustále
upozorňovat na to, že si skutečně ten poslední zbytek sněhu na hraní vzít nemůže,
protože jsou tam buď vajgly nebo „hovínka“
od psů, a musím stále dokola mírnit jeho nadšení pro sníh – skutečně podařené svátky vánoční...
Vrcholilo to zážitkem, kdy na sousedovo dítě
vyběhla černá doga, sice s košíkem (bez vodítka), ale štěkající a skákající po dítěti. Majitelka na psa hulákala seč mohla, ale že by
zidenta republiky na § 6115 volby do územních
zastupitelských sborů s ÚZ 98 008
I se seznámila se změnou metodiky pro zařazování výdajů roku 2012 na volbu prezidenta
republiky
I souhlasila:
– u ZŠ Brno, Vejrostova 1, příspěvkové organizace s přijetím následujícího účelově určeného
daru od firmy Porsche Inter Auto CZ, spol. s r. o.,
odštěpný závod Brno, Řípská 13d, 627 00 Brno,
IČ: 1003159575, peněžitý dar ve výši 8 000 Kč
na nákup sportovního vybavení (dresů) pro žáky
školy
– u ZŠ Brno, Heyrovského 32, s přidělením
finanční dotace z prostředků Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí ČR na
realizaci projektu„Školní přírodní výuková zahrada s arboretem na Heyráku“ bez nutnosti spolufinancování projektu zřizovatelem.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta
popoběhla a psa odvedla a přivázala, to ani
náhodou. Když jsme se sousedem nezávisle
na sobě poznamenali, že by paní měla mít psa
na vodítku, když ji absolutně neposlouchá,
ohradila se, že pes přece poslouchá, a šla dál.
Jsou skutečně psi více než děti? Budou po nás
psi skákat a běhat proti nám se zuřivým štěkáním? A pokud to jejich majiteli vytkneme,
bude se s námi dohadovat, místo aby „stáhl
ocas mezi nohy“, omluvil se a příště problému
předešel?
Možná by pomohlo zvednout poplatek za psa
na pětinásobek, aby bylo na dohled (městská
policie) a úklid. A s veřejnými pracemi bychom
mohli začít právě u vybraných pejskařů…
Ale proč by měli platit více i ti slušní pejskaři...
Přeji příjemný, čistý rok 2013.
Ing. Tomáš Jára, ODS Brno-Bystrc
které se uskuteční
ve středu 20. února 2013 od 16 hod.
ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2
Předběžný program jednání:
O Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo
obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2013
O Smlouva ovýstavbě, Dohoda ospolupráci
s firmou KOMFORT, a. s., výstavba nových
bytových jednotek formou nástavby na
domě Píškova 8, 10, 12 v Brně – schválení
dohod o jejich ukončení
O Přeřazení obecních domů Filipova 8, 10, 12,
14, 16, 18 a domu Píškova 8, 10, 12 ze seznamu domů nedoporučených k prodeji
do seznamu domů doporučených k prodeji
O Vyjádření k prodeji částí pozemků p. č.
1938/550 a p. č. 1938/567 k. ú. Bystrc – ul.
Páteřní
O Projednání úpravy směrné části Územního
plánu města Brna – ul. Šemberova
O Projednání úpravy směrné části Územního
plánu města Brna – lokalita Jelenice
O Plochy nejvýznamnější zeleně ve městě
Brně“ – aktualizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007
o ochraně zeleně v městě Brně
O Nové posouzení situace a konečné stanovisko kproblematice„Vymístění cyklistické
stezky, trasy mimo ulici Pod Horkou“ –Zrušení usnesení Z 4/25.– 3.16, návrh 2
O Výměna člena výboru Zastupitelstva na základě počtu jeho absencí v daném orgánu
Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání
zastupitelstva svá stanoviska.
Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Z radnice, informace, názory • 7
Jubilejní svatby
MČ Brno-Bystrc organizuje pro své občany
obřady jubilejních svateb:
• Zlatých – 50 let společného života
• Diamantových – 60 let společného života
• Platinových – 70 let společného života
na základě podané žádosti. Formulář žádosti
je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc,
nám. 28. dubna 60, Brno nebo na webových
stránkách úřadu www.bystrc.cz (Odbor sociální – formuláře).
Bližší informace na tel.: 546 125 178, 546 125 170.
Mgr. Pavel Nemecz, odbor sociální
Poděkování nadaci „Zerafa“
Pečovatelská služba Vondrákova touto cestou srdečně děkuje nadaci „Zerafa“ za přípravu a vedení vánočních dílen pro naše
klienty. Také chceme poděkovat zahradnímu
centru Čtyřlístek a zahradnickým službám
Čtyřlístek z Bystrce, které poskytly přírodní
materiál.
Čtyři mladé ženy (bývalé spolužačky) s touhou
dělat radost apomáhat potřebným, nedávno založily nadaci „Zerafa“. Je hezké, že jsou ochotné
takto trávit svůj volný čas ivnaší uspěchané době.
Přivezly materiál na vánoční dílny (chvojí, sušené
květiny, svíčky, ozdoby atd.), věnovaly našim seniorům den ze své dovolené apřipravily tak všem
krásné předadventní dopoledne. Každý z klientů
si odnášel domů vlastnoručně vyrobenou vánoční dekoraci a věřím, že i dobrý pocit nejen ze
vzájemného setkání, ale i se setkání s mladší generací, která na naše seniory nezapomíná. Moc
si této spolupráce vážíme a děkujeme!
Z. Herníková, Centrum denních služeb
Trochu jiný svět
Zajímavou možnost prohlédnout si TROCHU JINÝ SVĚT dostanou návštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského centra Městské
policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením v každodenním životě.
Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí se zrakovou vadou.
To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Brno,
aby připravili výstavu TROCHU JINÝ SVĚT. Na ní budou k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se
navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak
vžít do pocitů nevidomých.
Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 7.30 do 17 hodin
(v pátek jen do 14.30).
Pavel Šoba, MP Brno
Nabídka Občanského
sdružení spotřebitelů
TEST
Obrátilo se na nás Občanské sdružení spotřebitelů TEST s nabídkou spolupráce. Nejznámější její aktivitou je vydávání časopisu dTest
s výsledky nezávislých testů zejména potravin, domácích spotřebičů, elektroniky, výrobků pro děti, finančních a jiných služeb.
Kromě toho upozorňuje na nebezpečné výrobky, každý rok zodpovídá desetitisíce spotřebitelských dotazů ohledně reklamací,
odstupování od smluv apod. a usiluje o zlepšení postavení spotřebitelů také v dalších oblastech.
Protože i občané naší obce se mnohokrát
denně ocitají v roli spotřebitelů a ne vždy se
to obejde bez komplikací, nabídku jsme přivítali. Je důležité znát svá práva i povinnosti
a vědět, na koho se obrátit pro radu. Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí proto
i našim občanům bezplatně:
• poradenství v oblasti spotřebitelského
práva přes telefon 299 149 009 (pracovní
dny 9–17 hodin, běžný telefonní tarif ) či
přes internet na www.stest.cz/spotrebitelska-poradna
• databázi více než 5000 nebezpečných výrobků na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz, která je díky mobilní
aplikaci dostupná kdekoliv
• vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel
• mnoho různých informací a publikací pro
spotřebitele zaměřených na nejrůznější
aspekty spotřebitelských práv (předváděcí
a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace,
cestování,
potraviny
a mnohé další).
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta
Nepořádek kolem nás
nabízí volná místa:
Kroužky pro miminka i předškolní děti v dopoledních
a odpoledních hodinách
Náplní kroužků jsou říkadla, pohybové aktivity, cvičení na nářadí a drobné výtvarné práce
cena: 900 Kč/pololetí
Miniškolka Maceška pro děti od 2 let
Po–Pá 8.30–12.30 hod. 5 vstupů 1000 Kč, 10 vstupů 1900 Kč
Bližší informace: E. Garzonová, mob.: 724 813 927
[email protected], www.maceska.luzanky.cz
Bližší informace: I. Fraňková, mob.: 602 751 385
[email protected], www.luzanky.cz
Vážení spoluobčané, také vám vadí plechovky od piva, krabičky od cigaret, obaly
od sladkostí, slupky a zbytky od ovoce,
použité kapesníčky? To vše a mnoho dalšího
můžeme vidět na ulicích a trávnících jen pár
minut po úklidu pracovníky městské části
nebo dopravního podniku.
Nepořádek nedělají jen bezdomovci, jeden
z nich mi s úklidem dokonce pomáhal, než
odešel bůhvíkam. Mně už je 76 let a žádnou
práci nepovažuji za nedůstojnou. Kdykoliv
vyjdu ven, mám v kapse rukavice na jedno
použití a poházené odpadky sbírám. Chápu,
že do něčeho takového se každému nechce
a mladší na to nemají čas, ale udělat něco pro
pěkné prostředí v našem okolí můžeme
všichni. Jak? Nebudeme-li nepořádek sami
rozmnožovat a povedeme-li k tomu i své ratolesti.
Vaše spoluobyvatelka Bystrce
8 • Zápis do MŠ, inzerce
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Zápis dětí do mateřských škol
(pokračování ze str. 1)
• Přihlášku lze rovněž získat na OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře
č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103
• Pro získání přihlášky některých z výše uvedených způsobů musí znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho
zdravotní pojišťovny.
2. Sběr přihlášek 4. a 5. března 2013
probíhá v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách.
• Na adrese: www.zapisdoms.brno.cz budou
zveřejněny informace o počtech volných míst
na MŠ
• Odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba
předložit řádně vyplněnou přihlášku, rodný
list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP
(např. nájemní smlouva, doklad o doručovací
adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se
liší od bydliště zákonných zástupců)
• Dítě může zákonný zástupce přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však
musí dostavit osobně z důvodu odevzdání
přihlášky v papírové podobě.
3. Vlastní přijímací řízení od 11. března 2013
• Od tohoto data očekávají zákonní zástupci
informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte do
MŠ
• Odpovědný pracovník MŠ je kontaktuje jedním z níže uvedených způsobů na základě
údajů uvedených v přihlášce:
– telefonicky
– prostřednictvím SMS
– e-mailem
– doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
• Po celou dobu této fáze mohou zákonní zástupci na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení
svého dítěte. Sami takto aktivně sledují, zda
se hranice neposunula tak, že dítě bude přijato.
Podrobnější informace k celému přijímacímu řízení jsou k dispozici na www.zapisdoms.brno.cz.
Pro lepší informovanost a větší osvětu mezi rodiči je na MŠ „Kapesní průvodce přijímacím řízením do mateřské školy“, který je k dispozici
zdarma.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.,
starosta
Sportu ani cvičení se vzdávat nemusíte!
Sportovní program FITMAMI, první fitness
trénink pro všechny aktivní maminky, které
se chtějí udržet v kondici a cvičit zároveň se
svými dětmi na čerstvém vzduchu, rozšiřuje
své působení v Brně.
Od března 2013 budou lekce probíhat na
Brněnské přehradě. Hlavním cílem FITMAMI je
umožnit sportovat i maminkám malých dětí, je-
jichž možnosti navštěvovat klasická sportovní
centra jsou omezeny. Pokud budete mít zájem
hodiny v Brně vyzkoušet i vy, stačí jen přijít. Cvičení bude probíhat každé pondělí a pátek od
10 do 11 hodin. První termín lekce bude upřesněn podle počasí. Bližší informace na www.fitmami.cz. Těší se na vás FITMAMI
Petra Brabcová, instruktorka
ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s.,
Heyrovského 13, 635 00 Brno
Zápis do mateřské školy
• koná se ve dnech 21.
a 22. 2. 2013 od 14.00
do 17.00 hod. v budově MŠ – ve školní jídelně
• k zápisu je nutné přinést řádně vyplněnou
přihlášku a evidenční
list dítěte (tiskopisy lze vyzvednout od 25. 1.
2013 v kanceláři u p. Olgy Zimmelové, poplatek
za přihlášku činí 100 Kč).
Děkujeme a na všechny se moc těšíme.
Mateřská škola Duha,
Brno, Kachlíkova 21, p. o.
Informace k zápisu
do MŠ na školní rok
2013/2014:
V týdnu od 18. do 22.
února zveme rodiče
a děti na TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Mateřskou školu můžete
navštívit v době od 8.00 do 10.00 hodin. Rádi
vám školu ukážeme.
Bližší informace najdete na:
www.kachlikova.unas.cz
Anna Kimlová,
řed. školy a kolektiv zaměstnanců
Klub Jonášci
Klub Jonáš v letošním roce slaví své
11. výročí. Od doby, kdy první děti překročily náš práh, se nám podařilo i něco
víc, než jen připravit pro ně zábavu. Získali jsme i jejich důvěru. Co víc si přát!
Nechceme však ustrnout jen v této aktivitě
a tak se zrodil nápad založit nový klub. Klub
Jonášci otevírá své dveře všem maminkám, ale i tatínkům s dětmi ve věku 0–6 let,
kteří by si rádi poseděli a popovídali u šálku
kávy nebo čaje, zatímco si jejich děti hrají
s tetou. Tety pro ně mají spoustu nových
her a nejrůznějších nápadů. Taková větší
rodina, dalo by se říct. To je náš záměr.
Slavnostní zahájení se uskuteční ve
středu 6. února 2013 od 9.30 hod. a zúčastní se ho major Armády spásy. Další klubové dny budou každou středu od 9.30 do
11.30 hod. Těšíme se na vás i na vaše děti
na adrese Kubíčkova 23.
Bc. Alžběta Hanzlová,
koordinátor Nízkoprahového centra
pro děti a mládež Jonáš
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Školy, volný čas, inzerce • 9
Můj kamarád
V rámci prevence rizikového chování probíhá na naší škole projekt Můj kamarád.
Jeho obsahem je spolupráce žáků šesté
a první třídy. Každý prvňáček získal svého
kamaráda a ochránce mezi staršími spolužáky. V listopadu proběhly dvě akce: Putování broučků temným lesem a Svátek
slabikáře.
Při první akci procházeli malí broučkové v doprovodu rodičů lesem. Vyzbrojeni lampiony
a lucerničkami, různých tvarů a barev, se vydali do temného, tajuplného lesa. Panečku,
ve tmě vše vypadalo úplně jinak! A to na
Čtení pomáhá
všechny ještě v lese čekala překvapení, která
starší kamarádi ze 6.A nachystali. Zkusili jste
si někdy zavázat tkaničku na botě potmě?
Dokázali byste hmatem poznat předmět
schovaný v plátěném pytlíku? A skleničky
plné voňavého koření byly často oříškem
i pro doprovázející rodiče. Tyto a ještě další
úkoly pro žáky 1. třídy připravili ochotní šesťáci. Všichni, kteří zdárně zvládli celou cestu
temným lesem, byli odměněni diplomem za
statečnost a drobnými cenami.
Další akcí byl Svátek slabikáře. Jelikož naši
prvňáčci již zvládli některá písmena, nastala chvíle předání první knihy, kterou si
sami přečtou – Slabikáře.
Celý den byl velmi slavnostní, děti nejdříve
musely prokázat, že znají všechna probraná
písmena. V různých hrách a aktivitách skládaly písmenka ze svých těl, písmenka vyráběly a poznávaly hmatem, řešily jazykové
hádanky. Nakonec z rukou svého velkého kamaráda dostaly děti Slabikář a klíč k jeho otevření. Spolu se hned pustili do čtení. Věřme,
že se prvňáčkům bude čtení líbit a budou
v něm nacházet radost a uspokojení.
O úspěšnosti celého projektu vypovídá
i přání jednoho prvňáčka: „Přál bych si mít šesťáka za bráchu, aby si se mnou mohl hrát
i doma.“
Mgr. Olga Novotná
a Mgr. Věra Koudelová,
ZŠ Vejrostova
Žáci naší školy jsou do projektu Čtení pomáhá
zapojeni od jeho založení vdubnu 2011. Jedná
se ocharitativní projekt, ve kterém každé dítě,
jež prokáže znalost některé z nabízených knih
vyplněním krátkého testu, získá kredit 50
korun. Tyto peníze pak může věnovat na nominované dobročinné projekty – Cvičná kuchyň pro
vozíčkáře, Dostavba dětského minihřiště, Modré
dveře (zaplacení pomůcek pro arteterapii), Léčba
pro Jakuba (úhrada léčebného pobytu devítiletého Jakuba v Piešťanech), Slumová škola v Bangladéši (získání peněz na školu) a mnohé jiné.
Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun a děti se podílejí na rozhodnutí, kterému projektu budou peníze přiděleny. Účastí
v projektu vedeme děti nejen k četbě, ale i k solidaritě s potřebnými, k úctě k člověku.
Mgr. Marcela Dokoupilová, ZŠ Vejrostova
Vážení čtenáři,
naše knihovna v Bystrci získala od ÚMČ Brno-Bystrc dotace na nákup nových knih.
Tímto bychom chtěli úřadu za velmi pěkný dar
poděkovat. Zároveň zveme všechny naše stávající
i budoucí čtenáře k návštěvě naší knihovny na ul.
Vondrákova 15, kde najdete spoustu nových
ajistě zajímavých knih. Těšíme se na vaši návštěvu.
Kolektiv knihovnic Knihovny Jiřího Mahena na
pobočce v Bystrci. Otevírací doba: Po a St:
10–12 a 13–18 hod. Út: 10–15 hod. Čt: 13–18
hod. Pá: zavřeno. Edita Vališová, KJM Brno
10 • Škola, volný čas
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Návštěva ze Stuttgartu
Od roku 2011 je ZŠ Vejrostova členem
Sdružení pro podporu partnerství Brno –
Stuttgart. Naše spolupráce s touto organizací začala již v roce 2009, kdy si při oslavách 20. výročí partnerství Brno –
Stuttgart naši volejbalisté zahráli přátelské utkání se studenty stuttgartského
gymnázia.
V listopadu 2012 proběhla v Brně pod záštitou tohoto sdružení konference na téma
„Změny ve společnosti a jejich vliv na školství“. Na toto velmi zajímavé téma byly předneseny referáty českých a německých
zástupců škol. Změny ve společnosti přinesly
za posledních dvacet let i problémy, které
u nás dříve neexistovaly, a změnou náplně
výuky na ně reaguje i naše škola. A tak zazněl
příspěvek „Finanční gramotnost jako povinný předmět na ZŠ Vejrostova“. Vzít si leasing, úvěr, půjčku nebo hypotéku? Kolik si
pořídit do domácnosti platebních karet? Jak
se nenechat ošidit a nenaletět nátlaku reklamy?
Na tyto otázky by měli naši absolventi umět
samostatně odpovědět. Od loňského školního roku byl na naší škole zaveden pro žáky
9. ročníků povinný předmět Finanční gra-
Recyklohraní
motnost. Škola tak plní doporučení Ministerstva školství ČR, které tento předmět nabízí
v Rámcovém vzdělávacím programu. Obsahem učiva předmětu Finanční gramotnost je
naučit žáky orientovat se v dnešním složitém
finančním světě a vyhnout se tak v budoucnosti případnému zadlužení a exekuci, jejichž počet mezi obyvateli České republiky
narůstá.
V následné diskuzi bylo zodpovězeno množství otázek. Ukázalo se, že jako učitelé máme
stejné cíle i podobné problémy.
V rámci této konference byl na naší škole přijat i člen německé delegace pan Fritz Sautter,
bývalý ředitel stuttgartské střední školy. Při
prohlídce naší školy, kterou mimo jiné velmi
chválil, se zúčastnil výuky hudební výchovy,
informatiky, matematiky a tělocviku. Naši
žáci, kteří se učí německý jazyk, měli možnost si své konverzační dovednosti ověřit
s rodilým mluvčím.
Další společná konference bude probíhat
příští rok zase ve Stuttgartu a mimo jiné zde
již začnou přípravy na oslavy 25. výročí partnerství Brno – Stuttgart, které připadají na
rok 2014.
Mgr. et Mgr. I. Machainová
Od roku 2008 je naše škola zapojena do
programu RECYKLOHRANÍ. Ve škole
jsou umístěny nádoby na sběr vybitých
baterií a vysloužilých elektrospotřebičů. Obsahy nádob jsou po naplnění
pravidelně odváženy k recyklaci. Tento
projekt naše žáky nejen vzdělává a motivuje v oblasti ekologie, ale přináší
i možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí.
témat projektu je zdraví jedince i kolektivu,
tedy respekt k potřebám jedince a rozvoj komunikace a spolupráce.
Tvorbě projektu „SPONA2“ předcházelo dotazníkové šetření. Cílem bylo získat přehled
o názorech rodičovské veřejnosti, žáků samotných a pedagogů na klima naší školy.
Jednoduše řečeno, chtěli jsme zjistit naše
slabé a silné stránky. Evaluace se tedy stala
důležitým výchozím materiálem pro sestavení projektu nového. Nezapomněli jsme také
na principy dané programem podpory zdraví
a to na respekt k potřebám jednotlivce a na
rozvoj komunikace a spolupráce.
V inovovaném projektu jsme tedy rozpracovali témata, která považujeme v nejbližší bu-
doucnosti za stěžejní. V tomto místě zmíníme
např. zkvalitnění a zvýšení estetičnosti prostorových podmínek, další vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráci s Klubem
rodičů a přátel školy, činnost Školního poradenského pracoviště, rozpracování témat
prevence ve výuce, začlenění témat osobnostní a sociální výchovy do výuky, spolupráci
s kanceláří Brno-Zdravé město, činnost v Síti
brněnských otevřených škol, zkvalitnění hygienického zázemí školy.
Projekt „Škola podporující zdraví – SPONA2“
je prioritou rozvoje školy v dalším tříletém období a je nedílnou součástí školního kurikula
– školního vzdělávacího programu.
Alena Fialová
Vždyť např. díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na
kterou ujede osobní automobil téměř 100
kilometrů. Sběr, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru nepotřebných elektrospotřebičů a baterií představuje tedy nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.
Pokud doma máte již nepotřebné malé
elektrické přístroje (i např. rozbité hračky
na baterky) nebo vybité baterie, mohou je
děti odevzdat ve škole.
Mgr. et Mgr. Irena Machainová,
koordinátorka projektu, ZŠ Vejrostova
Škola podporující zdraví
Základní škola Brno,
Heyrovského 32 již potřetí obhájila titul„Škola
podporující zdraví“ na
období od školního
roku 2012/2013 do školního roku 2014/2015
a to na základě vypracování projektu „SPONA2“, který je především rámcovým dlouhodobým plánem
a koresponduje se školním vzdělávacím
programem školy.
Projekt je zpracován podle jednotlivých pilířů
podpory zdraví: I. pilíř – Pohoda prostředí,
II. pilíř – Zdravé učení a III. pilíř – Otevřené
partnerství. Společným jmenovatelem všech
Úspěchy florbalistů i z Bystrce
Chtěl bych se s vámi podělit o radost komínského florbalu, na níž se velkou měrou podílejí
i hráči z Bystrce, kteří v Sokole Komín trénují
a hlavně skvěle hrají. Byla by tedy škoda, kdyby
se zrovna v Bystrci o tom nevědělo.
Do nové sezony jsme vstupovali s velkým optimismem. Část hráčů trénujících v Sokole
Komín z kategorie mladší a starší žák přestoupila na Lesnou, kde má A tým Hattricku Brno
hlavní tréninkové středisko. Z osmi zápasů
mladších žáků je 5 výher, 2 remízy a 1 prohra.
V Komíně pak zůstává líheň talentů v kategorii
elévů a přípravek.
Za zmínku stojí právě výkony elévů, kteří
tvoří páteř A týmu a jsou to hlavně talenty
z Bystrce. Jmenovitě: Adam Hemerka,
Jirka Kozlíček, Radek Novotný, Lukáš Sedláček. Áčko odehrálo 22 zápasů a drtivě
smetlo všechny, kteří jim stáli v cestě. Na
kontě mají 19 výher a jen 3 remízy, které shodou náhod proběhly s vnitřní klubovou konkurencí, tedy naším B týmem. Skóre pak
hovoří za vše – 158:39. V mládežnických kategoriích elévů a mladších žáků jsme tedy
nejúspěšnější na jižní Moravě, a to nejen výsledky, ale i členskou základnou. Protože tam
kde konkurence staví jeden možná dva týmy,
tak my máme týmy tři až čtyři. A to i díky
dětem z Bystrce.
Stále ale potřebujeme doplnit hráče zejména ročníků 2002–2005. Přijďte se proto
podívat na naše tréninky v Komíně. Ročníky 2005–2004 út, čt 14.15–15.30, ročníky
2003–2002 út, čt 15.30–17.00 hodin.
K tomu jsme přidali všeobecnou sportovní
přípravku pro děti od 4 let ve čtvrtek od
13.00 hodin.
Informace u trenéra:
Mgr. Robert Válek, tel.: 608 700 442
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Volný čas, inzerce • 11
Slavnosti moravského uzeného na hradě Veveří
Ti nejlepší a nejvyhlášenější uzenáři z celé
Moravy se na sobotu a neděli 9. a 10. února
sjedou od 10 hod. na hrad Veveří, aby tu
během Slavností moravského uzeného
mohli všem návštěvníkům připomenout,
jak má správně chutnat tato moravská specialita.
Mistři uzenáři ovšem přivezou i spousty dalších dobrot – moravské klobásky, paštiky,
uzený bok, jitrnice, jelita a mnoho dalšího.
Ochutnat budete moci také tradiční i pozapomenuté přílohy – ovar s jablečným křenem,
uzené se švestkovou omáčkou, prejt se zelím.
K tomu všemu budou pekaři přímo na místě
péct čerstvé chlebové placky, ale najdete i tradiční koblížky nebo třeba boží milosti. Pro zahřátí se bude podávat moravská slivovice,
svařené víno i pomerančový punč.
V doprovodném programu uvidíte průvod
masopustních masek, po areálu bude pod dozorem prováděn ten správný masopustní medvěd a mistři řezníci, uzenáři i kuchaři si pro
vás připravili ukázky a povídání o správných
postupech při přípravě různých druhů uzeného, klobás a celé masopustní gastronomii.
Chybět nebude ani přednáška o správném
porcování a základních úpravách masa.
Stánky si na hradě postaví také další řemeslníci jako třeba hrnčíř, kovář, nebo bylinkář.
Akci ve spolupráci se správou Státního hradu
Veveří pořádají sdružení ECEAT, autor projektu Stezky dědictví, a farma Eden z Bystřice
nad Pernštejnem.
Dovolujeme si vážené návštěvníky upozornit,
že zimní možnosti parkování na hradě Veveří
jsou velmi omezené, pokud to tedy bude jen
trochu možné, využijte prosím buď autobus
MHD linky 303 ze zastávky Zoologická zahrada,
popřípadě dopravu„Masopustním speciálem“,
mikrobusem, který bude odjíždět vždy v celou
a v půl z parkoviště u prodejny Penny market
na ulici Píškova (zastávka Přístaviště).
Petr Fedor,
kastelán hradu Veveří
Ledním medvíďatům se daří dobře
Lední medvíďata, která se v brněnské ZOO
narodila 24. listopadu minulého roku, jsou
v pořádku a všichni, kdo sledují on-line
přenos na webových stránkách mohou
vidět, že přibývají na váze, mají otevřené
oči a snaží se postavit na vlastní nohy. Každým dnem se v této snaze zdokonalují.
Kolem osmého týdne by měla mít mláďata už
plně funkční zrak i sluch a měla by se začít lépe
orientovat v prostoru. Medvědice Cora se o ně
stále vzorně stará, většinu dne je zahřívá vlastním tělem a v pravidelných intervalech je kojí.
Mateřské mléko ledních medvědů obsahuje
30,6 % tuku, což je nejvyšší procento mezi
všemi šelmami. Důvodem je zřejmě potřeba
nahradit medvíďatům velké energetické
ztráty, spojené s udržováním stálé tělesné
teploty v přírodě, kde jsou nepříznivé klimatické podmínky. Mláďata chovaná v zoologických zahradách začínají přijímat pevnou
stravu ve 4. měsíci života.
Aktuální video najdete na
http://leteckaposta.cz/802013391
Dále sledujte on-line přenos na
www.zoobrno.cz
Děti mohou prožít jarní prázdniny v ZOO
Brněnská ZOO i letos nabízí dětem ve věku
od 7 do 11 let atraktivní program na jarní
prázdniny, které letos proběhnou 11. –15.
února.
Pozorování zvířat, zajímavé povídání o ledních
i kamčatských medvědech, pohled do zázemí
zahrady, soutěže a další nevšední zážitky čekají
na děti každý den od 8 do 16 hodin. Program
bude přizpůsoben aktuálnímu počasí, ale určitě
se mohou těšit například na návštěvu Tropického království. Tam mimo jiné uvidí také nový
přírůstek – mládě vzácného varana komodského. Ani letos nebude chybět velmi oblíbená
návštěva Stanice mladého přírodovědce, kde
se kluci a holky budou moci naučit, jak se
správně starat o domácího mazlíčka (morče,
králíka apod.).
Rodiče mohou své děti přihlásit na jednotlivé
dny nebo na celý týden, a to buď telefonicky na
čísle 546 432 361 nebo e-mailem na adrese
[email protected] Jeden den stojí 300
korun, v ceně je oběd, pitný režim, zdravotní
a pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Další
důležité podrobnosti najdou zájemci o Jarní
prázdniny v ZOO na našich webových stránkách www.zoobrno.cz.
Monika Brindzáková,
tisková mluvčí ZOO Brno
3. Setkání
včelařů
zaměřené tentokrát zejména na
včelařův rok
a rozmnožování včel
hovořit však budeme i o medu, vosku,
propolisu a apiterapii.
Setkání se koná
v úterý 26. února 2013 od 17 hodin
v malé zasedací místnosti
ve Společenském centru Bystrc.
Povídání se včelaři je spojené s ochutnávkou medu a medoviny.
Vstup zdarma.
Kontakt: Antonín Pavlíček, tel.: 604 506 344,
[email protected]
Nejlepší záchranářský
závod široko daleko
Již sedmý ročník mezinárodních závodů ve vodním záchranném sportu GRAND PRIX MORAVIE
pořádá Místní skupina Vodní záchranné služby
Českého červeného kříže
Brno-město ve dnech 1.–3. března 2013 na
Městském plaveckém stadionu Za Lužánkami.
Ondřej Brunn, velitel PR
MS VZS ČČK Brno-město
12 • Volný čas
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Rádi byste měli doma nejlepšího chlapce
z Mistrovství ČR mládeže?
Nejlepší tým Mistrovství ČR 2011 byl z Kominíčku
Ano, je zde šance. Letecko-modelářské kroužky
v Bystroušce a v Kominíčku mají po čtyřech
volných místech a od druhého pololetí při-
jmou nové členy. Pod vedením Ing. Koutného
členové těchto kroužků pravidelně vítězí na
Přeborech JMK a v žákovských kategoriích
mezinárodní soutěže OPEN SCALE. Chlapci
z Kominíčku byli také nejúspěšnějším týmem
na Mistrovství ČR 2011 v Hořicích.
Není nutné jen nosit medaile, pro někoho
úplně stačí, když si postaví pěkný model
a ten mu hezky létá. Hoši se naučí pečlivé
práci a rozšíří si vědomosti z fyziky i matematiky….
Zájemci se mohou hlásit u paní Jelenové v Bystroušce
e-mail: [email protected]
nebo Lokajové v Kominíčku
e-mail: [email protected]
Kontakt: tel. 530 312 800
e-mail: [email protected]
Ing. Lubomír Koutný,
vedoucí kroužku
Polární noc podruhé:
-2013°B
Dva tisíce a ještě třináct bystrckých stupňů
pod nulou čeká na všechny dobrodruhy
23. února. Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32 přichystal pro odvážné děti zBystrce
aokolí druhý ročník Polární noci – táboření na
zamrzlé hladině Brněnské přehrady.
S pomocí a radou zkušených táborníků strávíte
nezapomenutelnou noc pod hvězdami, za zvuků
praskajících ker a houkání sov. Co potřebujete?
Spacák, karimatku, hrnek na čaj, odvahu, vhodný
je i stan; pro děti dospělý doprovod. Co získáte?
Zážitek, na který budou vaše děti dlouho vzpomínat, čaje co vypijete a pro každého účastníka osvědčení pravého bystrckého polárníka.
Vstup na akci je volný, je však třeba se předem
přihlásit ([email protected]). Pokud by přehrada nezamrzla nebo se účastníci dohodli, akce se přesune na jiné vhodné místo. Podrobnosti najdete
na stránkách Klubu rodičů www.krap32.cz.
Hana Jindrová, KRAP ZŠ Heyrovského 32, o. s.
Centrum volného
času Bystrouška
Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc,
tel.: 546 215 652
www.ddmhelceletova.cz/bystrouska
Otevíráme nové kurzy
Mohendžodáro
Cvičení pro zdraví a krásu ženy vycházející
ze starodávné indické tradice.
Meditace, intuitivní tanec, ásany, cviky na
posílení pánevního dna a mnoho dalšího.
Zahajovací setkání 20. 2. v 18–20 hodin.
Přihlášky a informace: Ing. Blanka Černá,
tel.: 602 129 007, [email protected]
Pro těhotné, maminky
s miminky a batolaty:
Cvičení po porodu, cvičení batolat 1–2
roky, cvičení pro těhotné a předporodní
příprava, podpůrná skupina kojení.
Přihlášky a informace: Viktorie Sieczková,
tel.: 774 300 773.
Příměstský tábor
o jarních prázdninách
11.–15. 2.
Denně od 8.30 do 15.30 hod., cena 700 Kč,
v ceně je jednoduchý teplý oběd a pitný
režim, celotáborová hra Dobytí severního
pólu. Vedoucí akce M. Šipr, tel.: 721 978 343.
M. Jelenová
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Bystrcká ohlédnutí, volný čas • 13
Bystrcká ohlédnutí
Rád bych se v tomto pravidelném okénku Bystrckých ohlédnutí pokusil připomenout některé z příběhů zapsaných v domech a ulicích
naší městské části. První Bystrcké ohlédnutí
je věnováno nejstarší dochované stavbě na
našem historickém katastru.
Farní kostel sv. Janů
Bystrcký kostel sv. Janů je daleko starší, než na
první pohled vypadá. Jeho nejstarší dochované
části – obvodové zdi západní části lodi – pocházejí velmi pravděpodobně již z první poloviny
13. století. Před cca dvaceti lety se tu údajně
našlo malé okénko uzavřené kamenným čtyřlistem. To kdysi mělo osvětlovat tzv. emporu,
tedy tribunu v polopatře nad západní částí kostela, odkud mohl bohoslužbám přihlížet tehdejší pán a majitel Bystrce. Dnes už emporu ani
okénko v kostele sv. Janů nenajdeme, během
úprav v 19. století byly totiž nahrazeny a zakryty
kruchtou s varhanami.
Nejstarší podoba kostelíka byla podle všeho
velmi prostá. Jednoduchá, nevelká bezvěžová
stavba obdélníkového půdorysu s jižním vstupem, ke které na východě přiléhalo kněžiště
v podobě odsazené půlkruhové apsidy, tedy
v půdorysu podobném dnešnímu závěru kostela.
První písemný doklad o bystrckém kostele je
velmi pozdní, lze nalézt až k roku 1531. V roce
1592 pak zvonař Matyáš z Velkého Meziříčí ulil
pro bystrcký kostel první historicky doložený
zvon, pro který byla ke kostelu přistavěna věž,
původně přibližně o polovinu nižší než dnes.
Do konce 16. století byl doposud plochý strop
v kostelní lodi nahrazen dodnes dochovanou
klenbou.
Z roku 1691 existují plány na celkovou přestavbu
kostela, ke které ovšem nakonec nedošlo. O devatenáct let později, v roce 1710, byl do kostelní
věže ulit druhý zvon. Bohužel oba zvony, stejně
jako píšťaly varhan, byly v roce 1917 úřady rakouského-uherského mocnářství zabaveny jako
cenný zdroj kovu pro válečné potřeby.
Další plány na přestavbu bystrckého kostela se
dochovaly z roku 1810, ale opět nebyly realizovány. Roku 1835 pak byl hřbitov, který se do té
doby rozkládal okolo kostela, přeložen na místo
dnešního „starého hřbitova“ při ulici Vondrákova.
Teprve roku 1843, až na minimálně třetí pokus,
se bystrcký kostel dočkal podstatného rozšíření
a přestavby. Na východě bylo zbořeno původní
kněžiště a loď tak byla prodloužena k východu
směrem k dnešní radnici, kde bylo postaveno
nové dodnes dochované kněžiště s bočními
přístavky. V roce 1862 byla do dnešní podoby
zvýšena věž a další „renovace“proběhla podle
nápisů na průčelí roku 1897. V té době bylo k severní zdi původní lodi přistavěno točité schodiště na hudební kruchtu a fasáda dostala
dnešní historicko – romantickou podobu.
Konfiskované zvony byly po světové válce nahrazeny novými, ocelovými a roku 1923 dostala
kostelní kruchta nové varhany. Věžní hodiny
byly renovovány roku 1970 a o osm let později
došlo ke generální opravě kostelních varhan.
V roce 1990 se za značné pomoci farníků opravovala fasáda a roku 2000 byla na malou věž
pořízena nová krytina z měděného plechu.
Interiér kostela je dnes vybaven mobiliářem od
kousků barokních až po časy moderní. Nejlepší
způsob, jak jej ocenit, je ovšem osobní návštěva
a prohlídka, kterou mohu jen doporučit.
Na kostel sv. Janů můžeme být v Bystrci právem
hrdi. Zdaleka ne každá obec se totiž může pochlubit tak pádným důkazem, že její historie se
počítá už bezmála na osm staletí.
Petr Fedor,
místostarosta
14 • Inzerce
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
Řádková inzerce
Volný čas, děti
I DULAVIKI: Cvičení pro těhotné, po porodu, kojenců, batolat, SM systém, předporodní příprava, doprovod k porodu a další. Více
na www.dulaviki.cz
Pracovní příležitosti
I Přivýdělek Bystrc.
www.nutricni-klub.unas.cz
Finanční služby
I Nabízíme zpracování daňové evidence,
možnost zastoupení před správními úřady. Bez
starostí a za dobrou cenu. [email protected]
Tel.: 733 706 989
I Půjčky podnikatelům – posuzujeme podle
obrazu, nedokládáte bezdlužnost FÚ a OSSZ.
I Dále půjčky zaměstnancům, důchodcům.
ÚP více věřitelů. Tel.: 774 348 446.
www.pujcky-aktiv.cz
I Zpracování účetnictví, daňové evidence,
daňových přiznání a mezd – Bystrc. Kontakt:
[email protected] nebo tel.: 723 215 416
Řemeslníci a služby
I Domácí péči o seniory nabízí pečovatelka.
Tel.: 603 889 277
I Úspora el. energie, montáž pohybových
čidel a svítidel do společných prostor domů.
Kompletní el. servis. Tel.: 606 825 901
I Svářečské práce: ploty, branky, komínové
lávky, schodiště, sněhové zábrany.
www.brno-brno.cz. Mob.: 608 548 610
I Klempířské a pokrývačské práce.
www. pokryvame.cz Mob.: 605 556 862
I Instalatér voda – topení včetně drobných
oprav. Tel.: 605 544 402
I Podlahářské práce. Tel.: 606 508 946
I Přepisy 8mm filmů. Tel.: 604 422 892
I Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka,
skříňky na míru, výměna pracovní desky. VRBA
Tel.: 603 438 707
I Malíř pokojů Brno. Tel.: 604 518 776
I Projekty staveb, rekonstrukce bytových
jader. Tel.: 736 784 222
I Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn. Po nás se neuklízí.
Tel.: 724 118 862.
I Čistím koberce. Tel.: 723 639 490
I BEDNA PC – servis počítačů a notebooků.
Levně, rychle a kvalitně. Bystrc, Kachlíkova 9,
/www.bednapc.cz/ Tel.: 608 880 107
I Vodoinstalater. Tel.: 602 861 402
Reality a nemovitosti
I Pronájem klempířské dílny i s prací. 5500
Kč/měs. Mob.: 605 556 862
I Pronajmu garážové stání na ul. J. Obrovského. Tel.: 604 847 119
I Prodám garáž na ulici Foltýnova.
Cena 300 000 Kč. Tel.: 777 550 991
I Vyměním OB 3+1 v Kohoutovicích za OB
3+1 nebo 2+1 jdoucí do privatizace.
Tel.: 724 617 459
I Pronajmu garáž v park. domě na ul. Kubíčkova. Tel.: 602 526 771
I Pronajmu garážové stání na ul. Chudčické.
Tel.: 737 931 294
I Prodám 3+1 v Bystrci. Byt většího typu,
78 m2. Tel.: 724 100 167
I Prodám mezonetový byt 3+1 v novostavbě v Žebětíně. Cena 1 950 000 Kč.
Tel.: 724 100 167
I Pronajmu garáž na ul. Kubíčkova.
Tel.: 736 273 188
I Koupím byt 2+1, 1+1. Peníze mám v hotovosti. Tel.: 775 612 442
I Přímá záj. koupí menší byt v Bystrci. Hotovost. Tel.: 603 305 516
I Koupím garáž na ul. Laštůvkova.
Tel.: 737 861 994
I Koupím byt 1+1 v zatepleném domě s balkonem nebo lodžií i ve standardu v Bystrci.
Tel.: 608 940 651
I Pronajmu garáž v Bystrci 1, pod ul. Wollmanova. Tel.: 739 656 138
I Urgentně hledáme byt ke koupi v novostavbě nebo cihlové nástavbě. Tel.: 606 953 185
I Hledáme byt ke koupi v Bystrci s možností
nastěhování do konce května. Tel.: 776 013 782
I Nabízím kompletní servis při prodeji a následné koupi nemovitosti v Bystrci a okolí.
Řeším i energetickou náročnost nemovitostí.
Volejte Jiřího Šmacha tel.: 775 674 645
Různé
I CVČ BYSTROUŠKA otevře od února kurz
ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY – čtvrtek
19.45–21 hod., příp. 17.15–18.30 hod. Přihlásit
se můžete i do ostatních pokročilostí.
Tel.: 737 184 418
I AJ + MAT, tel.: 737 731 724
I Rodilý mluvčí s dobrou znalostí českého
jazyka nabízí výuku AJ. Pro všechny pokročilosti. Cena podle dohody, praxe 22 roků.
Tel.: 723 078 071
I Koupím zápalkové, fezové nálepky a pohlednice. Studený, Lidická 23b, 602 00 Brno.
Dík za nabídku. Tel.: 533 400 216, mob.:
739 130 854
I Měření metabolického věku zdarma.
www.mereni-bystrc.unas.cz Tel.: 604 617 858
I Doučím svědomitě MAT-FYZ 6.–9. tř., prima
– kvarta gym. Tel.: 774 621 703
UPOZORNĚNÍ – ztráta…
Vážení občané!
Začátkem měsíce ledna byl nalezen svazek
klíčů (patrně od auta) u pavilonu ZŠ Pramínek. Bližší informace na tel.: 603 363 352.
Dne 7. 1. 2013 byla na zastávce Nám. 28
dubna nalezena sportovní obuv, velikost
37,5 EU. Poctivý nálezce boty předal na bystrckou radnici, kde si je na recepci
majitel/ka může vyzvednout.
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
ZŠ Laštůvkova přijme
hospodáře(ku) školy
ZŠ Laštůvkova hledá pracovnici na pozici
hospodář(ka)-ekonom(ka) školy. Podmínkou je znalost účetnictví příspěvkových organizací, včetně praxe. Vítána je znalost
zpracování mezd. Nástup podle dohody.
Zájemci mohou zaslat žádost s životopisem na e-mail: [email protected]
Bližší informace podá ředitel školy na tel.:
546 224 090, 777 639 169.
Petr Křivka, ředitel školy
Kultura, inzerce • 15
Pozvánka do Společenského centra
6. 2. ČAJ O PŮL PÁTÉ
Začátek: 16.30 hod.
středa Taneční podvečer
K tanci i poslechu hraje kapela L. Kozderky TO JSME MY, uvádějí a zpívají Jiří Helán,
Karel Zelníček a Květa Navrátilová.
Vstupné: 70 Kč
16. 2. BESEDA U CIMBÁLU
sobota Účinkují členové BROLNu pod vedením Františka Černého.
Vstupné: 100 Kč / senioři 80 Kč
Začátek: 18.00 hod.
19. 2. ROUTE 66
Začátek: 18.00 hod.
úterý Cestopisná přednáška Zdeňka Juráska, který se Route 66
věnuje od roku 1998, kdy celou trasu této legendární
americké silnice projel na kole. V roce 2007 založil Českou
asociaci Route 66, která sdružuje české a slovenské fanoušky Route 66. Cílem asociace je propagovat slavnou
americkou legendu mezi širokou veřejností v České republice a na Slovensku. ROUTE 66 je považována za nejslavnější silnici světa. Přestože vznikla teprve v roce 1926, stala součástí americké
historie a objektem národní hrdosti. Termín Route 66 je obecně známý po celém světě.
O Route 66 se zpívají písně, píšou knihy a točí filmy.
Vstupné: 90 Kč / senioři, studenti 60 Kč
22. 2. BYSTRCKÝ COUNTRY BÁL
Začátek: 19.30 hod.
pátek Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla, výuka country tanců
Ivan Bartůněk.
Vstupné: 150 Kč
24. 2. KARNEVAL S DIVADLEM KORÁB
neděle Veselý karneval pro děti se soutěžemi a dětskou diskotékou.
Vstupné: děti 40 Kč / dospělí 60 Kč
ZUMBA v BYSTRCI
Každé úterý na ZŠ Vejrostova
18.30–19.30 hod.
Každý čtvrtek na ZŠ Laštůvkova
19.00–20.00 hod.
Více na www.zumbago.cz
Cena: 80 Kč/lekce
Začátek: 15.00 hod.
26. 2. III. SETKÁNÍ VČELAŘŮ
Začátek: 17.00 hod.
úterý Spojené s ochutnávkou medů a medoviny. Viz pozvánka na str. 11
28. 2. Terrence McNally: FRANKIE A JOHNNY
Začátek: 19.00 hod.
čtvrtek Představení Divadla v Rytířské, Praha.
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když
už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád
je naděje! Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci
vmalé newyorské restauraci, kde pracuje iFrankie. Aprávě
otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. Že by ti dva měli
ještě šanci...? Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.
Předprodej od 4. 2. 2013. Vstupné: 260 a 230 Kč / sleva senioři 220 a 190 Kč
6. 3. ČAJ O PŮL PÁTÉ
středa Taneční podvečer
Začátek: 16.30 hod.
7. 3. ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA
čtvrtek Koncert
Předprodej od 11. 2. 2013. Vstupné: 220 Kč
Začátek: 16.30 hod.
10. 3. JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Začátek: 15.00 hod.
neděle Veselý pohádkový příběh, který v sobě skrývá ponaučení o tom, že i největší kouzlo
nemá žádnou cenu, když v lidech převládne chamtivost, lenost a sobectví nad soucitem,
dobrotou a láskou. Představení pro rodiče s dětmi.
Vstupné: děti 60 Kč / dospělí 80 Kč
VÝSTAVA:
12. 2.–6. 3. Tapisérie ART PROTIS a obrázky Jany Zlámalové a Evy Krejčové
Výstava je přístupná od pondělí do čtvrtka 15–18 hod., při akcích ve Společenském centru nebo na
základě telefonické dohody (tel.: 546 211 924, 546 224 320). Vstup volný.
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně
Společenského centra na ul. Odbojářské č. 2 (po–čt 15–18 hod., ostatní dny 2 hodiny před
začátkem jednotlivých pořadů, tel.: 546 224 320). Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11 zast.„ZOO“, autobus
č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast.„Vondrákova“. Bližší informace o pořadech také na www.bystrc.cz
Bystrcké noviny • 1/2 • 2013
16
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS
22. 2. Společenské centrum Bystrc:
pátek BYSTRCKÝ COUNTRY BÁL
Viz pozvánka na str. 15
3. 2. ZAHÁJENÍ VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO MŠ
Začátek: 19.30 hod.
neděle Viz článek na str. 1 a 8
23. 2. POLÁRNÍ NOC PODRUHÉ: -2013°B
sobota Viz článek na str. 12
6. 2. OTEVŘENÍ KLUBU JONÁŠCI
středa Viz článek na str. 8
Začátek: 9.30 hod.
6. 2. Společenské centrum Bystrc:
středa ČAJ O PŮL PÁTÉ
Viz pozvánka na str. 15
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 15.00 hod.
Začátek: 16.30 hod.
9.–10. 2. Hrad Veveří:
so–ne SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO
Viz pozvánka na str. 11
24. 2. Společenské centrum Bystrc:
neděle KARNEVAL S DIVADLEM KORÁB
26. 2. Společenské centrum Bystrc:
úterý III. SETKÁNÍ VČELAŘŮ
Viz pozvánka na str. 11
Začátek: 17.00 hod.
Začátek: 10.00 hod.
28. 2. UKONČENÍ VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK do MŠ
11.–15. 2. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BYSTROUŠCE
A ZOO
čtvrtek Viz článek na str. 1 a 8
28. 2. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek FRANKIE A JOHNNY
po–pá Viz pozvánka na str. 11 a 12
Viz pozvánka na str. 15
16. 2. BYSTRCKÁ DOMÁCÍ ZABIJAČKA
Začátek: 19.00 hod.
sobota OREA Wellness Hotel Santon na Brněnské přehradě
Viz pozvánka na str. 12
Začátek: 8.00 hod.
4.–5. 3. ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK do MŠ
čt–pá Viz článek na str. 1 a 8
16. 2. Společenské centrum Bystrc:
sobota BESEDA U CIMBÁLU
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 18.00 hod.
18. 2. Setkání s občany
pondělí O BYSTRCI V BYSTRCI II
Viz pozvánka na str. 4
Začátek: 18.00 hod.
Začátek: 18.00 hod.
srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta
Začátek: 16.00 hod.
21.–22. 2. ZÁPIS DO MŠ PRAMÍNEK
čt–pá Viz článek na str. 8
Začátek: 8.00 hod.
6. 3. Společenské centrum Bystrc:
ČAJ O PŮL PÁTÉ
20. 2. Společenské centrum Bystrc:
středa 6/15. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc,
Viz pozvánka na str. 6
středa Viz pozvánka na str. 9
středa
19. 2. Společenské centrum Bystrc:
úterý ROUTE 66
Viz pozvánka na str. 15
6. 3. PROJEKTOVÉ DOPOLEDNE „PÁŤÁK“
Začátek: 14.00 hod.
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 16.30 hod.
7. 3. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 19.30 hod.
10. 3. Společenské centrum Bystrc:
neděle JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Viz pozvánka na str. 15
Začátek: 15.00 hod.
VÝSTAVA ve Společenském centru Bystrc:
12. 2.–6. 3. Tapisérie ART PROTIS a obrázky Jany
Zlámalové a Evy Krejčové
Viz pozvánka na str. 15
Uzávěrka příštího čísla je již 6. 2. 2013
Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E 12133. Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno. Kontakt:
Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: 546 125 116. E-mail redakce: [email protected] Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo
na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno.
Náklad 12 500 výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na www.bystrc.cz (sekce Život v Bystrci).
Download

Číslo 1/2 - Vítejte na stránkách našeho domu – SVJ Kachlíkova 7