Správce konkursní podstaty OSTRAMO, VLČEK a spol., s. r. o.
sídlem Ostrava 1, Nákladní 2, PSČ 702 25, IČ 49 60 91 81
vyhlašuje
Veřejné výběrové řízení
na prodej souboru nemovitostí
z průmyslového areálu bývalé rafinérie OSTRAMO,
v Ostravě- Přívoze, ul. Nákladní 2
zapsaného v konkursní podstatě OSTRAMO, VLČEK a spol., s. r. o.
Dne 31. 7. 2001 byl na společnost OSTRAMO, VLČEK a spol., s. r. o., sídlem PSČ 702 25 Ostrava
1, Nákladní 2, IČ 49 60 91 81, prohlášen konkurs (dále také jen „úpadce“).
Za účelem efektivního zpeněžení zbývající části majetku konkursní podstaty, tvořeného mimo jiné
souborem nemovitostí nacházejícími se v průmyslovém areálu býv. s.p. OSTRAMO, Ostrava-Přívoz,
přistoupila správkyně konkursní podstaty JUDr. Věra Záděrová (dále také jen „vyhlašovatel“)
k vyhlášení tohoto veřejného výběrového řízení (dále také „VŘ nebo výběrové řízení“), které se řídí
podmínkami uvedenými níže, přičemž nejde ve smyslu §§ 276 nebo 281 ObchZ. o veřejný návrh či
veřejnou obchodní soutěž.
1.
Předmět výběrového řízení
1.1. Předmětem výběrového řízení je podávání nabídek na koupi průmyslového areálu bývalé
rafinérie OSTRAMO, který se nachází v městské části Ostrava – Přívoz, sousedí se seřadištěm
nákladních vlaků mezi stanicemi Ostrava-Mariánské Hory a Ostrava hlavní nádraží o celkové
rozloze 178 605 m2, a to v souvislosti s jeho přímým prodejem mimo veřejnou dražbu.
1.2. Jedná se o soubor nemovitostí, tj. pozemky a stavby, včetně příslušenství a součástí, které
jsou zapsané na LV 1488 pro k. ú. Přívoz a LV 810 pro k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Ostrava, dále specifikované v příloze č. 1 (dále také jen „nemovitosti nebo soubor
nemovitostí“), a vedené jako vlastnictví společnosti TRANSKOREKTA, společnost s ručením
omezeným, IČ 61944017, se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno. Předmětem prodeje nejsou
nemovitosti v k.ú. Přívoz o výměře celkem 2255 m2, převážně pozemky pod patkami sloupů
mostního přivaděče, uvedené v příloze č. 2, které nabyde stát prostřednictvím ŘSD.
1.3. Na základě soupisu konkursní podstaty, jejího dodatku č.11 ze dne 22.10.2003, jsou výše
uvedené nemovitosti právem zahrnuty do konkursní podstaty úpadce, jako majetek jiných
osob, který má být zpeněžen a vyhlašovatel je oprávněn je zpeněžit.
1.4. S nemovitostmi jsou spojeny závazky či věcná břemena zapsaná na LV nebo uvedená v příloze
č. 3 a nemovitosti budou převedeny ve stavu existujícím ke dni vkladu do katastru nemovitostí.
Prodejem z konkursní podstaty zanikají všechna zajišťovací práva váznoucí na nemovitostech.
1.5. V areálu není nyní provozována žádná činnost, nemovitosti, stavby a zařízení jsou ve většině
případů natolik v havarijním stavu, že budou určeny k demolici, na pozemcích váznou staré
ekologické zátěže z předchozí výrobní činnosti, které bude nutno sanovat. Pozemky jsou podle
platného územního plánu určeny pro lehký průmysl a služby. Jelikož úpadce není vlastníkem
nemovitostí a původcem ekologických a jiných škod, nenese vyhlašovatel odpovědnost za právní
a faktický stav nemovitostí, za náklady spojené s odstraňováním škod a sanací, za vymahatelnost
práv a pohledávek vůči příslušným osobám či orgánům, které v této souvislosti nabyvateli
vzniknou; tento stav je zohledněn v nabídkové ceně.
1.6. Kupní smlouva na prodej nemovitosti bude uzavřena do 30 dnů od doručení oznámení
vyhlašovatele o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním jejího
návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán
bezodkladně po schválení přímého prodeje mimo dražbu Krajským soudem v Ostravě a
Výběrové řízení na přímý prodej areálu OSTRAMO
zaplacení celé kupní ceny, což budou odkládací podmínky účinnosti kupní smlouvy. Podstatné
podmínky kupní smlouvy, které jsou pro zájemce závazné, jsou uvedeny v příloze č. 4.
2. Nabídková cena nemovitostí a kauce
2.1. Prodej souboru nemovitostí, tj. pozemků a staveb, včetně všech součástí a příslušenství, bude
uskutečněn zájemci, který podá nejlepší cenovou nabídku odpovídající dále stanoveným
podmínkám. Nabídku může podat více zájemců společně, zastupovaných jedním z nich, který
nese odpovědnost za splnění všech závazků a složení kauce.
2.2. Nejnižší nabídková cena za soubor nemovitostí je 46. 000 000,- Kč /slovy čtyřicetšestmilionů
korun českých/. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději do 15 dnů po podpisu kupní
smlouvy, před vkladem vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí.
2.3. Zájemce musí osvědčit vážný zájem o koupi a solventnost složením kauce /jistoty/ ve výši 7
miliónů Kč /slovy sedmmiliónů korun českých/ na účet vyhlašovatele u ČSOB, a.s. Ostrava,
č.ú.184552888/0300 nejpozději ke dni uzávěrky VŘ a osvědčit
finanční připravenost dostát závazku zaplatit kupní cenu /složením do úschovy, bankovní
zárukou, prohlášením peněžního ústavu o poskytnutí úvěru či jiným vhodným způsobem/.
Kauce bude považována za zálohu zaplacenou na úplatu za odkup nemovitostí, v případě
neúspěchu zájemce ve VŘ bude vrácena na jím uvedený účet nejpozději do 15 dnů od
vyhodnocení nebo zrušení výběrového řízení bez nároku na její úročení a po odečtení
bankovních poplatků.
3.
Obecné podmínky výběrového řízení
3.1. Průběh výběrového řízení se řídí zejména podmínkami schválenými věřitelským výborem nebo
stanovenými soudem. Základním kritériem VŘ je výše nabídnuté ceny za odkup nemovitostí za
splnění dalších podmínek, popř. pořadí došlých nabídek pokud jsou stejné.
3.2. Zájemce musí zaslat přihlášku do VŘ v závazném znění, která tvoří Přílohu č. 5 s úředně
ověřeným podpisem oprávněné osoby a požadovanými dokumenty. Podmínkou účasti zájemce,
jako podnikatele, ve výběrovém řízení je předložení výpisu z obchodního nebo živnostenského
rejstříku, popř. jiného osvědčení o podnikání ne staršího 3 měsíce a u všech účastníků
předložení dokladu o zaplacení kauce.
3.3. Další podmínkou je prokázání úmyslu provést revitalizaci uvedeného areálu, zejména
odstranění veškerých staveb v havarijním stavu, zajištění postupné sanace celého území od
ekologických zátěží, a to zejména předložením spolu s nabídkou zásad podnikatelského
záměru, referencí z předchozí činnosti, čestného prohlášení o úmyslu provádět revitalizaci.
3.4. Nabídka zaslaná do VŘ je pro zájemce závazná do 31.01.2012. Bude-li výběrové řízení
zmařeno zájemcem, jemuž bylo písemně potvrzeno, že jeho nabídka byla ve VŘ vybrána,
zejména když nedojde na výzvu vyhlašovatele k uzavření kupní smlouvy ve lhůtě a ve znění
uvedeném v bodě 1.6. výše nebo bude koupě jinak zmařena zájemcem, vzniká správkyni
konkursní podstaty nárok na pokutu za porušení některé z těchto povinnosti zájemcem, a to ve
výši složené kauce /viz bod 2.3. výše/. Zájemce výslovně souhlasí s tím, že výše pokuty je
přiměřená a se započtením kauce na pokutu dnem následujícím po vzniku nároku.
3.5. V případě požadavku na poskytnutí dalších vybraných informací o souboru nemovitostí,
včetně prohlídky areálu, se lze obrátit s tímto na správkyni konkursní podstaty JUDr. Věru
Záděrovou - tel. 596 117 318, e-mail: [email protected]
3.6. Přihlášky do výběrového řízení včetně příloh musí být zaslány doporučenou listovní zásilkou
na adresu: JUDr. Věra Záděrová, správce konkursní podstaty úpadce OSTRAMO, VLČEK a
spol.,s.r.o., Nádražní 165, PSČ 702 00 Ostrava - Přívoz nebo doručeny osobně na uvedenou
adresu v zalepené neprůhledné obálce označené v levém horním okraji nápisem „NABÍDKA
ODKUPU AREÁLU OSTRAMO“ a v místě zalepení opatřené podpisem, popř. razítkem.
3.7. Uzávěrka výběrového řízení je v pondělí 21. listopadu 2011, s výjimkou zájemců –
veřejnoprávních subjektů (orgány obce, státu apod.), pro které je uzávěrka ve středu
23.11.2011, a to vždy do 16.00 hod tohoto dne. Obálky s nabídkami budou otevřeny
bezprostředně před konáním schůze věřitelů. Výsledky výběrového řízení oznámí vyhlašovatel
účastníkům výběrového řízení po schválení na schůzi věřitelů OSTRAMO, VLČEK a spol.,
s.r.o., a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího konání.
Strana 2 (celkem 2)
Výběrové řízení na přímý prodej areálu OSTRAMO
3.8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně změnit
vyhlášené podmínky nebo výběrové řízení zrušit, a to bez náhrady jakékoliv škody či jiných
nákladů spojených podáním přihlášky a nabídky zájemcem.
V Ostravě dne 2.11.2011
JUDr. Věra Záděrová
správkyně konkursní podstaty a vyhlašovatel
Strana 3 (celkem 2)
Download

Veřejné výběrové řízení