Seznam schválených projektů OP VK v 1. kole výzvy na postdoktorandy
Součet přidělených dotací v 1. kole
výzvy
POŘ.
1
2
1,5 miliardy Kč
NÁZEV PROJEKTU
NÁZEV ŽADATELE
Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a
intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v
Olomouci
Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového
výzkumu na VUT
PŘIDĚLENÁ VÝŠE
DOTACE (Kč)
Univerzita Palackého v
188 628 590,91 Kč
Olomouci
Vysoké učení
technické v Brně
191 621 422,48 Kč
9 919 939,37 Kč
3
Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v
Ostravě
Ostravská univerzita v
Ostravě
4
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského
studia k vědecké excelenci
Masarykova univerzita 197 601 168,10 Kč
5
IMPULS, Inovace v Mikrobiologii - Postdoktorandské
výUkové a Laboratorní Středisko
1
Mikrobiologický ústav
AV ČR, v.v.i.
58 191 107,60 Kč
6
7
8
9
Excelence lidských zdrojů jako zdroj
Západočeská
konkurenceschopnosti
univerzita v Plzni
Postdoktorandi v oborech biologických věd na
Mendelova univerzita
MENDELU
v Brně
Rozvoj znalostní základny v oboru posuzování jaderné Centrum výzkumu Řež
bezpečnosti
s.r.o.
Ústav
BIOPOL: BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a
makromolekulární
vzdělávácí centrum
chemie AV ČR, v.v.i.
90 133 183,80 Kč
47 404 005,00 Kč
4 979 274,40 Kč
65 822 270,40 Kč
10
Biotechnologický expert
Biotechnologický ústav
AV ČR, v.v.i.
4 999 495,84 Kč
11
Vytvoření postdoktorandských pozic na Jihočeské
univerzitě a podpora intersektorální mobility formou
odborných zahraničních stáží
Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
90 245 351,75 Kč
12
Příležitost pro mladé výzkumníky
Vysoká škola báňská Technická univerzita
Ostrava
98 069 840,00 Kč
13
Příprava výzkumných týmů ÚEM AV ČR pro projekt
BIOCEV
Ústav experimentální
medicíny AV ČR, v.v.i.
9 187 647,60 Kč
14
ICRC Human Bridge - podpora kvalitních týmů
výzkumu a vývoje pomocí vzniku postdoktorských
pozic
Fakultní nemocnice u
sv. Anny v Brně
4 851 978,40 Kč
15
Rozvoj řešitelských týmů projektů VaV na Technické
univerzitě v Liberci
Technická univerzita v
Liberci
43 724 744,80 Kč
16
Centrum Biomedicínského Výzkumu (CBV)
Fyziologický ústav AV
ČR, v.v.i.
44 498 273,60 Kč
Univerzita Pardubice
99 995 375,54 Kč
Univerzita Hradec
Králové
4 996 468,00 Kč
17
18
Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na
Univerzitě Pardubice
Rozvoj působení postdoktorandů na Univerzitě
Hradec Králové
2
19
Tvorba centra transgennich technologií
Ústav molekulární
genetiky AV ČR, v.v.i.
46 431 547,00 Kč
20
Zkvalitnění lidských zdrojů v aplikovaném
zemědělském výzkumu v oblasti udržitelné produkce
obilovin
Agrotest fyto, s.r.o.
4 955 304,70 Kč
21
Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních
výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova v
Praze
121 670 671,25 Kč
22
Molekulární biologie jako nástroj integrace
biomedicínských disciplín na VFU Brno
Veterinární a
farmaceutická
univerzita Brno
9 703 005,12 Kč
23
Materiály a lidské zdroje pro životní prostředí
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem
4 999 994,40 Kč
24
Rozvoj lidských zdrojů v oblasti analýzy potravin
pomocí plynové chromatografie
Agrovýzkum Rapotín
s.r.o.
4 753 383,04 Kč
25
Postdktorandi FN HK
Fakultní nemocnice
Hradec Králové
4 995 192,00 Kč
26
Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity v Opavě
Slezská univerzita v
Opavě
9 693 244,90 Kč
27
Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii:
význam biomolekulárních interakcí pro funkci
buněčných struktur
Biofyzikální ústav AV
ČR, v.v.i.
37 365 903,48 Kč
3
Download

Seznam schválených projektů OP VK v 1. kole výzvy na