Openmatics s.r.o.
Poděbradova 2842/1
301 00 Pilsen
Czech Republic
Tel.:
+420 371 150 000
Fax:
+420 371 150 001
Email:[email protected]
www.openmatics.com
Point the mobile phones to the code and
photograph it with the help of the read
software. The QR code reader translates
the code and directly connects you to the
website.
Namiřte telefonem na kód. QR čtečka vás
přesune přímo na www stránky.
Openmatics
The Stage for Your Ideas
Jeviště pro vaše nápady
17
Content
Obsah
2
1
App Provider
Poskytovatel aplikací
4
2
Business Model
Obchodní model
6
3
App Categories
Kategorie aplikací
8
4
App Architecture
Architektura aplikací
10
5
App Development
Vývoj aplikací
12
6
App Certification
Certifikace aplikací
13
7
Research and Development
Výzkum a vývoj
14
8
ZF worldwide
ZF ve světě
15
Digital information and communication technology in vehicles is
becoming more and more important. For instance, modern telematics
services for entertaining passengers, monitoring consumption, or
recording driving times enhance the comfort, security, and profitability
of vehicle operation. Openmatics is a platform on which a great variety
of services can be offered as apps – by anyone who has good ideas.
Digitální a komunikační technologie se stávají v oblasti vozidel čím dál
důležitějším faktorem. Kupříkladu moderní telematické služby starající
se o zábavu cestujících, monitorování spotřeby či záznam jízdní doby
přispívají ke zlepšení pohodlí, bezpečnosti a cenové výhodnosti provozu vozidel. Openmatics představuje platformu, která dokáže nabídnout
celou řadu služeb ve formě aplikací – a ty může vytvářet každý, komu
nechybí dobré nápady.
3
App Provider
Poskytovatel aplikací
No system can permanently fulfill its users' requirements. That's why with
Openmatics, ZF offers a platform that can be extended at any time with
apps. As an independent platform, Openmatics is open for your ideas.
Anyone can develop their own apps in order to satisfy their own needs or
those of their customers. Vehicle or component manufacturers, insurers
or publishers, transportation or software companies: They can all use the
platform and distribute their applications via the Openmatics shop.
Žádný systém nedokáže trvale vyhovovat všem požadavkům svých uživatelů.
Proto společnost ZF nabízí prostřednictvím Openmatics platformu, kterou lze
kdykoli rozšířit pomocí aplikací. Openmatics je nezávislou platformou, takže
je plně otevřená vašim nápadům. Kdokoli si může vyvíjet vlastní aplikace,
aby uspokojil své potřeby či potřeby svých zákazníků. Výrobci automobilů či
součástek, pojišťovatelé či vydavatelé, dopravní či softwarové firmy: ti všichni
mohou tuto platformu využívat a dále své aplikace distribuovat prostřednictvím Openmatics shopu.
4
It pays to join forces with us:
Vyplatí se spojit s námi síly:
1. Your ideas make Openmatics more attractive to
our common customers.
1. Díky vašim nápadům bude Openmatics atraktivnější pro naše společné zákazníky.
2. We market and promote all the apps globally via
our shop as well as through Openmatics' and
ZF's sales and service network.
2. Propagujeme a nabízíme všechny aplikace po
celém světě prostřednictvím našeho shopu i prostřednictvím prodejní a servisní sítě společností
ZF a Openmatics.
3. You can focus on your core competence,
developing applications.
3. Můžete se soustředit na své klíčové kompetence –
vývoj aplikací.
4. App development is easy thanks to the Software
Development Kit and the defined standard
interface.
4. Díky sadě nástrojů Software Development Kit
a definovanému standardnímu rozhraní je vývoj
aplikací snadnou záležitostí.
5. All apps are tested and certified by us or an
independent entity. That's how we ensure high
quality for our customers.
5. Všechny aplikace jsou testovány a certifikovány
buď námi nebo nezávislým subjektem. Tím našim
zákazníkům zaručujeme vysokou kvalitu výsledných aplikací.
6. You give a suggested retail price for your app
and receive 70% of the sales proceeds.
6. U své aplikace navrhnete cenu a obdržíte 70 %
z výsledného zisku z prodejů.
7. We and ZF's 650 worldwide service partners
take over first and second level user support.
7. My a 650 servisních partnerů společnosti ZF
po celém světě se postaráme o první a druhou
úroveň uživatelské podpory.
8. You market your already existing software, and
your hardware accessories too if necessary,
through new channels and to new groups of
customers. In the process you benefit from
a major corporation's name recognition and
market access.
8. Obchodujete s již existujícím softwarem a v případě potřeby i s hardwarovým příslušenstvím
prostřednictvím nových obchodních kanálů
a s novými skupinami zákazníků. V rámci toho
těžíte z výhod věhlasu velké společnosti a přístupu na trh, který vám nabízí.
5
Business - Model
Obchodní model
The core components of
the Openmatics system
are an onboard unit in the
vehicle, a web portal for
displaying data, and the
shop as the distribution
platform for apps, as well
the apps themselves, both
our own and third-party
apps. Users pay a monthly
fee for system use and basic
apps. They can subscribe
to and cancel further apps
on a monthly basis via
the Openmatics shop. As
an app provider, you're
involved in the sales of your
apps.
6
Klíčovými součástmi
systému Openmatics jsou
palubní jednotka přímo ve
vozidle, webový portál pro
zobrazování dat a shop
představující distribuční
platformu pro aplikace, ať
už naše vlastní nebo aplikace třetích stran. Uživatelé
platí měsíční poplatky za
používání systému a základní aplikace. Měsíčně si lze
prostřednictvím Openmatics
shopu předplatit či naopak
zrušit předplatné dalších
aplikací. Jakožto poskytovatel aplikace jste zapojeni do
prodeje svých aplikací.
Developer
Vývojář
Openmatics portal / shop
Openmatics portál / shop
Customer
Zákazník
Manufacturer
ƒƒBus
ƒƒTruck
ƒƒ...
Operator
ƒƒFleet
ƒƒ...
Openmatics apps
Openmatics aplikace
OE/Third-Party Apps
Aplikace OE / třetích
stran
Openmatics customers can
subscribe to apps from a large
variety of providers via the shop
and portal. The providers receive
70% of the proceeds from sales
of their apps.
Zákazníci Openmatics si mohou
prostřednictvím portálu a shopu
předplatit aplikace od celé řady
vývojářů. Vývojáři obdrží 70 %
z výsledného zisku z prodejů
svých aplikací.
User
ƒƒPassenger
ƒƒDriver
ƒƒ...
Partner
ƒƒMultimedia
ƒƒInsurance
ƒƒ...
Výrobce
ƒƒAutobus
ƒƒNákladní
automobil
Oprátor
ƒƒFlotila
ƒƒ...
Uživatel
ƒƒCestující
ƒƒŘidič
ƒƒ...
Partner
ƒƒMultimédia
ƒƒPojištění
ƒƒ...
7
App Categories
Kategorie aplikací
ƒƒ Intarder Oil Change
ƒƒ Driveline Consultancy
ECO
Entertainment
and Info
Safety and
Security
Fleet
Management
Eco and
Savings
ƒƒ Area Monitoring
ƒƒ Unplanned Activities
ƒƒ Media Streaming
ƒƒ Order Fulfillment
ƒƒ Special Report
ƒƒ Vote the Bus
ƒƒ Blackbox
ƒƒ WiFi Hotspot
ƒƒ DigiTacho Download
Zábava
a informace
ƒƒ Gentle Driver
Ochrana
a bezpečnost
ƒƒ Fuel Consumption
ƒƒ EcoLife DTC
Naším cílem je nabídnout uživatelům Openmatics široké spektrum
funkcí. Můžete dát svým nápadům volný průchod a vyvíjet aplikace
například pro správu vozového parku, systémy dispečerů, zpracování objednávek, multimediální aplikace a další oblasti. V Openmatics
shopu je každá vydaná aplikace popsána společně s konkrétním
přínosem uživateli a zařazena do jedné z pěti kategorií služeb:
Správa
vozového parku
ƒƒ Data Logger FMS 2.0
Hnací ústrojí
a diagnostika
8
ECO
Ekonomika provozu
Driveline and
Diagnostics
Our goal is to offer Openmatics users a broad spectrum of
functions. You can give your ideas free rein and develop apps
for vehicle and fleet management, dispatching systems, order
processing, multimedia applications, or other domains, for
example. In the Openmatics shop every app released is described
with its specific benefit and assigned to one of five service
categories:
9
App Architecture
Architektura aplikací
All Openmatics platform apps have a consistent
basic structure. Their central components – Boxlet,
Worklet, Portlet, Displet and Moblet – are versatile
and can be used via the Openmatics programming
interface (API) in various ways depending on the
app functionality desired.
10
Všechny aplikace platformy Openmatics mají konzistentní základní strukturu. Jejich centrální komponenty – Boxlet, Worklet, Portlet, Displet a Moblet
– jsou všestranné a je možné je různými způsoby
využít prostřednictvím programovacího rozhraní
API systému Openmatics v závislosti na požadované
funkci aplikaci.
App architecture scheme
Schéma architektury aplikací
Boxlet
Moblet
ƒƒ Records the desired vehicle data.
ƒƒ Offers an interface to Boxlets and
Worklets.
ƒƒ Receives data from the server, sends
data to the server, or saves them in the
onboard unit.
ƒƒ Makes data for the providers' applications available through an API.
ƒƒ Zaznamenává požadovaná data vozidla.
ƒƒ Nabízí rozhraní pro Boxlety a Worklety.
ƒƒ Přijímá data ze serveru, odesílá data
na server nebo je ukládá do palubní
jednotky.
ƒƒ Poskytuje přístup k datům aplikací poskytovatelů prostřednictvím rozhraní API.
Worklet
ƒƒ Communicates with the Boxlet and
Portlet.
ƒƒ Processes and stores the data.
Displet
ƒƒ Komunikuje s Boxletem a Portletem.
ƒƒ Determines what is presented on the
driver display or monitors in the vehicle.
ƒƒ Zpracovává a ukládá data.
Portlet
ƒƒ Determines the presentation of data in
the Openmatics web portal.
ƒƒ Allows for communication between the
portal user and driver.
ƒƒ Provides the graphical interface for data
analysis and app configuration.
ƒƒ Určuje, co je prezentováno na řidičově
displeji nebo monitorech ve vozidle.
ƒƒ Určuje prezentaci dat na webovém
portálu Openmatics.
ƒƒ Umožňuje komunikaci mezi uživatelem
portálu a řidičem.
ƒƒ Poskytuje grafické rozhraní pro analýzu
dat a konfiguraci aplikace.
Vozidlo
Server
Zákazník
11 11
12
System Architecture
Architektura systému
Openmatics API
GPS
...
Stored
Raw Data
Web App
Service
Web Server
FTP Client / Server
Connection
Service
Connection
Hotspot
Internet
WLan
DBus
Raw Data Gathering
CAN
Message
Service /
Message Bus
File
Service
File Manager
Least Cost Router
...
Lan
GPS
Converter
Messaging
Diagnostics
Service
Fnc
3G
CAN
Converter
Diagnostics
API Functions
Fnc
Collection
Service
Signals
Signal Evaluation
Collections
Signal
Service
Boxlets
Timer
Service
Abyste mohli implementovat
své nápady na aplikace, dostanete k dispozici sadu nástrojů Software Development
Kit (SDK) systému Openmatics včetně dokumentace,
výukových programů a ukázek zdrojového kódu. Sada
SDK, kterou lze nainstalovat
do integrovaných vývojových
prostředí Eclipse a JDeveloper, se skládá z nástrojů nezbytných k vytvoření aplikace
a umožňuje vám naprogramovat všechny její funkce.
Na doprovodném portálu,
který byl zřízen speciálně pro
vývojáře, naleznete podrobné
informace, další podporu
a možnost výměny informací
v rámci komunity.
Java EE
Java Persistence API (JPA)
JavaServer Faces (JSF)
Oracle Application Development Framework (ADF)
OSGi Framework
Scheduling
To help you implement
your app ideas, you get
the Openmatics Software
Development Kit (SDK)
including documentation,
tutorials, and source code
examples. The SDK, which
can be installed in the
integrated development
environments Eclipse and
JDeveloper, comprises
the tools necessary to
build an app and enables
you to program all its
functionalities. An
accompanying portal set up
specifically for developers
provides detailed
information, additional
support, and the possibility
of exchanging information
within a community.
Technology used by Openmatics:
Technologie používané v Openmatics:
Configuration
App Development
Vývoj aplikací
App Certification
Certifikace aplikací
Developer
Vývojář
Test infrastructure:
Testovací infrastruktura:
XStudio
EXAM
Jira
HIL
Certification Authority
Certifikační orgán
Does the app fit the specification?
Does the app use the resources carefully?
Does the app react properly under stress?
Does the app handle the failure of input signals?
App shop
Shop s aplikacemi
App certified and released to
the shop.
Aplikace certifikována
a uvolněna do shopu.
Vyhovuje aplikace specifikaci?
Využívá aplikace prostředky pečlivě?
Reaguje aplikace správně při zatížení?
Poradí si aplikace při selhání vstupního signálu?
Openmatics distinguishes itself in the market through high quality
standards. Therefore, like all system components, your apps must
also go through a certification process before they are released for
the platform. Review and certification are performed by Openmatics
or an independent entity and relate exclusively to the technical
quality of the apps, their memory usage, their system compatibility,
etc.
Systém Openmatics se od zbytku trhu odlišuje udržováním standardů
vysoké kvality. Proto, podobně jako všechny systémové komponenty,
musí i vaše aplikace projít certifikačním procesem a teprve potom
mohou být pro platformu uvolněny. Kontrolu a certifikaci provádí
společnost Openmatics nebo nezávislý subjekt a týká se výhradně
technické kvality aplikací, jejich využívání paměti, systémové kompatibility atd.
13
Research and Development
Výzkum a vývoj
In 2011, ZF invested € 754 million in
research and development. Successfully –
because innovative ZF products repeatedly
underline current state­of­t he­art technology.
V roce 2011 investovala společnost ZF
754 mil. € do výzkumu a vývoje. Úspěšně,
protože pokrokové výrobky ZF určují aktuální stav techniky.
Research and development expenses,
Consolidated ZF Group
Náklady na výzkum a vývoj v ZF koncernu
Employees
Approximately 6,200 employees work
for the ZF Research and Development
worldwide, thereof 870 at Corporate
Research and Development.
Zaměstnanci
Po celém světě pracuje ve výzkumu a vývoji
6 200 zaměstnanců, z toho 870 v centrálním
výzkumu a vývoji koncernu.
in Mio. € / v milionech €
14
2008
754
2007
646
500
663
600
697
700
Hlavní vývojová pracoviště
ƒƒFriedrichshafen
ƒƒDielingen
ƒƒPassau
ƒƒSchweinfurt
ƒƒSchwäbisch Gmünd
ƒƒNorthville, Michigan, USA
ƒƒPlzeň, Česká republika
ƒƒShanghai, Čína
694
Main Development Locations
ƒƒFriedrichshafen
ƒƒDielingen
ƒƒPassau
ƒƒSchweinfurt
ƒƒSchwäbisch Gmünd
ƒƒNorthville, Michigan, USA
ƒƒPilsen, Czech Republic
ƒƒShanghai, China
800
2009
2010
400
300
200
100
2011
ZF worldwide
ZF ve světě
Worldwide, the ZF Group has
121 production companies and
8 main development locations
in 27 countries. In addition, we
have 34 service companies and
representative offices as well as
more than 650 service partners.
This enables ZF to provide a tight
network of highly qualified
contacts close to international
customers at all levels and in all
regions.
= Locations
/ Sídla
=
Koncern ZF disponuje po celém světě 121 výrobními společnostmi ve 27 zemích a 8 hlavními vývojovými pracovišti. K tomu patří také 34
vlastních servisních organizací a více než 650 servisních partnerů. Tak může ZF nabídnout mezinárodním zákazníkům ve všech rovinách
a ve všech regionech hustou síť kompetentních kontaktních osob v přímé blízkosti.
15
Download

Openmatics sro - ZF Friedrichshafen AG