Návod k instalaci a obsluze
Solárního modulu S001-S002
Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují
oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající se ze solárního oběhového čerpadla a sestavy
armatur pro snadnou obsluhu a montáž. Jednotka S001 se skládá ze soustavy dvou trubek, Jednotka
S002 se skládá z jedné větve.
UPOZORNĚNÍ: Při instalaci jednotek je nutné na zpětnou větev solárního okruhu instalovat zpětnou
klapku pro správnou funkci celé soustavy. (viz oddíl Ventil s teploměrem a zpětná klapka)
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Použitá tekutina
voda, glykol (Glykol 25% ÷ 50% max)
Pojistný ventil
6 bar
Připojení
3/4"
Povolený teplotní rozdíl
-10 ° C / +160 ° C
Max. okolní teplota
+40 ° C
Max. pracovní tlak
10 bar
Min. tlak v systému při teplotě:
+50 ° C: 0,05 bar / +95 °C: 0,3 bar / +110 ° C: 1 bar
TECHNICKÉ A MATERIALOVÉ PROVEDENÍ
Tělo hnací sady
mosaz EN 12165 CW617N
Teploměr
ocel / hliník
Těsnění
PTFE
Těsnicí prvky
EPDM-Perox
Ploché těsnění
Betaflex
Typ izolace
PPE, Conducibility λ (? T): 041 (W / mK)
Rozsah manometru:
0 ÷ 6 bar
Rozsah teploměru:
0 ÷ 160 ° C
Připojení solárního potrubí:
¾"
Připojení pro expanzní nádobu:
¾"
Teplotní rozsah - pojistný ventil:
-30 ÷ 160 ° C
Otvírací tlak pro pojistný ventil:
6 bar
Plnící / vyprazdňovaní připojení
s hadicovou přípojkou:
Ø13 mm
Typ čerpadla:
Solární čerpadlo Wilo ST 20/6
Montážní výška:
Napájení :
Provozní teplota:
Maximální pracovní teplota:
Maximální provozní tlak:
Krytí:
(hydraulický výkon čerpadla)
130 mm
230V – 50Hz
-10°C až 110 °C
140 °C po dobu max 2 hodiny
10 bar
IP 44
KOMPONENTY HNACÍCH SAD:
1. Pojišťovací ventil pro solární systémy Art.S121 G1 / 2 "- 3 / 4"
2. Armatura pro připojení expanzní nádrže s manometrem
3. Kohouty pro plnění, vyprazdňování a čištění systému
4. Kulový kohout s vestavěným teploměrem a Anti-gravitační zpětnou klapkou
5. Oběhové čerpadlo Wilo Solární ST20 / 6
6. Průtokoměr s regulátorem průtoku a stupnicí (od 1 ÷ 13 l / min).
7. Kulový kohout s vestavěným teploměrem
8. Separátor vzduchu s odvzdušňovacím ventilem
9. Preformovaných izolační podklad z PPE
10. Přípojky pro připojení hadic
11. Preformovaných izolační kryt z PPE
12. Otvor pro kontrolu průtokoměru
13. Konektor pro připojení přívodního kabelu čerpadla
14. Drážka pro vedení kabelu
Rozměry:
INSTALACE NA STĚNU
Moduly S001 a S002 jsou ukotveny na zeď pomocí dvou podpěr C (obr. 3), které se nachází v zadní
části pláště. Spojovací materiál je uložen v sáčku uvnitř boxu.
POZOR!!! – kotvící materiál je nutné změnit, pokud neodpovídá charakteru a skladbě zdi. V tomto
případě je nutné zvolit kotvícíí materiál podle podkladu.
Postupujte takto k instalaci:
1. Přiložte hnací sadu ke zdi, označte místa pro kotvení
2. Vyvrtejte otvory do zdi
3. Přiložte hnací sadu a proveďte ukotvení ke zdi.
4. Ověřte, zda je jednotka správně umístěna a pevně drží na zdi.
5. Můžete pokračovat k dopojení potrubí.
OVLÁDÁNÍ A REGULACE
Moduly S001 a S002 jsou ovládány solární regulací (diferenčním regulátorem, řídící jednotkou). Při
připojování hnacích jednotek k regulaci je nutné dodržovat pokyny a instrukce uvedené v návodu
k montáží konkrétní regulace.
PLNĚNÍ SYSTÉMU
Pro naplnění systému je možné použít vývody na hnací jednotce (pozice 3, obr.1) , pokud je
v systému instalován plnící ventil, provádí se plnění přes plnící ventil.
POSTUP PŘI PLNĚNÍ
1. Připojte hadice od plnícího zařízení na vývody v hnací sadě. Přívodní hadice se připojuje na
šroubení umístěné pod manometr. Vratná hadice se připojuje na šroubení umístěné u
průtokoměru hnací jednotky.
2. Po připojení hadic se otevřou ventily uzavírající šroubení. Zároveň se otočí hlavicí teploměru
(zároveň kulový kohout) a tím se uzavře průchod hnací sadou.
3. Poté se zapne plnění a napustí se systém nemrznoucí směsí. Směs se nechá cirkulovat celou
soustavou. Systém se udrží pod tlakem, uzavřou se připojovací ventily k plnícímu zařízení a
otevře se kohout s teploměrem. Tím se opět zprůchodní hlavní větev na hnací sadě.
4. Po napuštění solárního systému se provede odvzdušnění pomocí odvzdušňovacího systému,
a separátoru vzduchu.
Průtokoměr
Průtokoměr je nástroj pro měření průtoku tekutin. Průtokoměr má omezovač průtoku, kterým lze
upravit průtok na požadované hodnoty. Průtokoměr ukazuje na stupnici průtok v reálném čase. Pro
solární sestavy je optimální průtok mezi 2 – 4 na stupnici průtokoměru.
Ventil s teploměrem a zpětná klapka
Uzavíratelná armatura s teploměrem slouží k tomu, aby v případě potřeby mohla být solární větev
uzavřena. Uzavření se provádí otočením teploměru o 90 °. Pokud má hnací sada dva teploměry (na
každé větvi jeden) slouží oba zároveň jako kulové ventily. Součástí uzavírací armatury s teploměrem
je i zpětná klapka, zabraňující tvorbě efektu „termosifonu“ (vychlazování ohřáté vody přes
kolektory). Zpětná klapka je aktivní, pokud je teploměr otočen do výchozí pozice. Deaktivace
zpětné klapky se provádí otočením teploměru o 45 ° (např. při servisním zásahu).
V některých případech je možné, že k vychlazování systému může docházet i přes aktivní zpětnou
klapku a to přes zpětnou větev (zvláště v případech, kdy je potrubí instalováno v přímém směru ke
kolektorům). Proto je nutné na zpětnou větev instalovat dodatečnou zpětnou klapku (viz obr).
Obr. Ukázka dodatečné zpětné klapky
Poznámka: Dodatečná zpětná klapka není součástí dodávky, umístění zpětné klapky je
nutné přizpůsobit podmínkám v místě instalace.
Separátor vzduchu
Jendotka S001 má na zpětné větvi instalován separátor vzduchu.
Slouží k oddělení plynu / vzduchu z kapaliny solárního okruhu. Při
uvedení do provozu hnací jednotky se musí provést odplynění
pomocí ručního odvzdušňovacího ventilu. Doporučená frekvence
odpouštění hromaděných plynů je jednou za měsíc. Záleží na
podmínkách v místě instalace, případně je možné interval
odpouštění zkrátit, nebo pokud při více kontrolách nebylo
zaznamenáno hromadění vzduchu, i prodloužit.
POZOR: Nebezpečí popálení!
Při odpouštění nahromaděného vzduchu je riziko při vysoké teplotě a tlaku nahromadění přehřáté
kapaliny, nebo páry. Proto odpouštění vzduchu provádějte pokud systém není v chodu, nejlépe ve
večerních hodinách.
Bezpečnostní varování
Před vlastní montáží solárních hnacích jednotek S001 a S002 si přečtěte montážní a provozní návod.
Tím je možné předejít nehodám a poškozením celého systému způsobené nesprávným používáním.
Výrobce a dodavatel neručí za škody způsobené nesprávnou montáží, nedodržením uvedených
postupů uvedených v návodu a zásahům do konstrukce jednotky. Při montáži je nutné dodržet
veškeré místní a národní předpisy a normy, vztahující se k předmětu díla. Montáž smějí provádět jen
řádně poučené a proškolené osoby. Maximální provozní limity jednotek nesmí být překročeny, jinak
zařízení nebude bezpečně provozováno. Toto se týká zvláště teplotních a tlakových limitů. Elektrické
připojení musí provádět pouze kvalifikovaná a odborně zdatná osoba.
Údržbářské práce musí být provedeny vždy kvalifikovaným, oprávněným personálem, obeznámeným
s pokyny obsaženými v tomto návodě. Ujistěte se, že systém je vypnut před vykonáváním jakékoli
práce na něm.
Upozornění! V závislosti na provozních podmínkách v čerpadle a systému hrozí že povrchová
teplota některých součástí může být velmi vysoká. Hrozí nebezpečí popálení.
Download

Návod hnací sada ICMA 1