Soubor: zaet-zp.tex, 20.9.2014 9:46
Základy elektrotechniky – zápočtová písemka
Konání zápočtové písemky
Zápočtová písemka se bude konat v prvním týdnu zkouškového období. Termín bude
vypsán v systému KOS.
Průběh zápočtové písemky
Písemka bude obsahovat tři početní příklady a tři otázky z teorie. Čas na písemku
bude zhruba 60 minut s přihlédnutím k obtížnosti příkladů.
Požadavky k zápočtové písemce
V písemce budou požadovány znalosti z veškerého učiva, které je obsahem povinného
učebního textu „Elektrotechnikaÿ (viz níže) nebo bylo probráno na hodinách cvičení. Zároveň bude po studentovi požadováno, aby byl schopen nabyté teoretické znalosti uplatnit také k matematickému rozboru elektrických obvodů či k jejich syntéze ap. Příkladem
může být výpočet konkrétní elektrické veličiny v zadaném elektrickém obvodu.
Pro úspěšné napsání zápočtové písemky je nutné dosáhnout alespoň stanoveného minima bodů.
Náhradní/opravné termíny
V případě neúspěchu nebo nepřítomnosti na zápočtové písemce lze využít dvou náhradních/opravných termínů. Náhradní/opravné termíny proběhnou v průběhu zkouškového období. Přesné termíny budou postupně vypisovány v systému KOS, případně včas
zveřejněny na webových stránkách http://labe.felk.cvut.cz/~maly.
Literatura
• Malý, K.: Elektrotechnika. Učební text FD ČVUT. Česká technika – nakladatelství
ČVUT, Praha 2011. ISBN 978-80-01-04866-5.
• Elektronické studijní materiály na http://labe.felk.cvut.cz/~maly
Tématické okruhy
Následující seznam je připomenutím některých důležitých témat, která by měla sloužit
jako pomocné vodítko při přípravě k zápočtové písemce z předmětu „Základy elektrotechnikyÿ.
1) Základní pojmy z elektrických obvodů
2) Elektrické obvodové veličiny: napětí, proud, práce elektrického pole a okamžitá hodnota výkonu
3) Druhy časových průběhů: rozdělení časových průběhů, charakteristiky periodických
průběhů (maximální, střední a efektivní hodnota), střídavé průběhy (poměrný činitel plnění, tvaru a výkyvu), harmonický průběh (vztah mezi maximální a efektivní
hodnotou harmonického napětí – poměrný činitel výkyvu)
1
Soubor: zaet-zp.tex, 20.9.2014 9:46
4) Prvky elektrických obvodů: rozdělení, charakteristiky, základní obvodové prvky (základní aktivní dvojpóly, základní pasivní dvojpóly, charakteristiky, parametry, energie lineárních obvodových prvků rezistoru, kapacitoru a induktoru), Ohmův zákon,
spojení dvojpólů (sériové, paralelní a smíšené)
5) Stacionární ustálený stav: elementární metody analýzy, metoda postupného zjednodušování, nezatížený a zatížený dělič napětí, dělič proudu, transfigurace hvězda-trojúhelník, transfigurace trojúhelník-hvězda, věty o náhradních zdrojích (lineární
aktivní odporový dvojpól, Théveninův a Nortonův teorém), princip superpozice, výkon, příkon, účinnost, výkonové přizpůsobení
6) Harmonický ustálený stav: chování základních pasivních obvodových prvků při harmonickém buzení, symbolicko-komplexní metoda (fázor, komplexor, přiřazení fázoru
k časovému průběhu a obráceně, početní operace s fázory, fázorový diagram, imitance (impedance a admitance rezistoru, kapacitoru a induktoru), složkový a exponenciální tvar fázoru a imitance, reaktanční prvky (indukční a kapacitní reaktance),
význam imitancí pro spojování prvků a přenos), řešení obvodů v harmonickém ustáleném stavu (metoda postupného zjednodušování, transfigurace a věty o náhradních
zdrojích v harmonickém ustáleném stavu – Théveninův a Nortonův teorém), výkon
harmonického proudu (činný, jalový a zdánlivý výkon a účiník), vyjádření výkonů
harmonického proudu pomocí fázorů (komplexní zdánlivý výkon), výkonové přizpůsobení, rezonance (sériový a paralelní rezonanční obvod)
7) Obvodové rovnice: Kirchhoffovy zákony, základní pojmy z topologie elektrických obvodů (větev, uzel, uzlová dvojice, smyčka, strom,. . .), metoda smyčkových proudů
(nezávislá větev, nezávislá smyčka, smyčkový proud, volba smyček a soustava smyčkových proudů, vázané induktory v metodě smyčkových proudů), metoda uzlových
napětí (volba vztažného uzlu, uzlové napětí, soustava uzlových napětí, obvody s více
zdroji bez společné svorky – řešení pomocí řezu, vázané induktory v metodě uzlových
napětí)
8) Přechodné jevy v lineárních obvodech: analýza v časové oblasti, úplný systém počátečních podmínek, úplný systém počátečních energetických podmínek, základní
obvody prvního řádu (obvod s kapacitorem a induktorem), náhradní zapojení pro
kapacitor a induktor, přechodné jevy prvního řádu ve stejnosměrných a střídavých
obvodech, odezva obvodu na počáteční podmínky, přechodná a ustálená složka, časová konstanta τ , grafické znázornění průběhu obvodové veličiny v době trvání přechodného jevu, přechodné jevy vyšších řádů, sériový obvod RLC (případy podle
povahy kořenů charakteristické rovnice)
Ing. Karel Malý, Ph.D.
2
Download

Základy elektrotechniky – zápočtová písemka