Vážení obchodní přátelé,
OBSAH
naše společnost BEDNAR FMT (v té době STROM Export)
byla založena v roce 1997 s cílem nabídnout českým farmářům dostupné stroje pro precizní zpracování půdy. Po mnoha
letech intenzivní práce jsme v roce 2005 založili divizi zemědělských technologií, abychom mohli českým farmářům nabídnout také moderní technologie pro posklizňové zpracování
Nabídka služeb
Obchodní oddělení
Partneři
Historie
Top 6
4
4
5
6
8
a skladování zrnin.
NOVINKY
Českým farmářům jsme od té doby dokázali vybudovat více
než 150 projektů různé velikosti a technické složitosti. Pro
naše stavby dodáváme skladovací sila, sušárny a čističky
zrnin a mnoho dalších technologií od špičkových světových
výrobců, jako jsou Grain System Inc., jejichž jsme výhradním dovozcem, nebo Bühler. Tím výrazně přispíváme k rozvoji
zemědělství u nás. Našim projektům navíc dodáváme i taková řešení, které vyplývají z individuálních potřeb a požadavků
každého zákazníka.
Na konci minulého roku jsme dosáhli rekordního čísla 200 000 t skladovacích kapacit, což je pro nás dalším impulsem k pokračování v usilovné práci na domácím trhu a výzvou v podobě vstupu na nové evropské trhy. Že uplynulý rok byl rokem
růstu, stability a úspěchu, dokazuje nárůst skladovacích kapacit o více než 30 000 t a navýšení obratu o 17,5 %.
Pevně věřím, že našich služeb využijete i Vy a tím se zařadíte mezi naše spokojené zákazníky.
Nová sila gsi 40-series grain bin
14
Mořičky Petkus
16
Siloauditor poradenský servis17
Silokontrol
18
Watchdog
19
SKLADOVÁNÍ
Sila GSI farmářsko-komerční
22
Sila gsi komerční
24
Nová sila gsi 40-series grain bin
26
Sila gsi s kuželovou výsypkou28
Podlahy Welvent provzdušňovací 30
SUŠENÍ
Sušárny GSI věžové
34
Sušárny GSI horizontální36
Sušárny Petkus s ohřevem vzduchu
teplem z bps
38
Dr. Ladislav Bednář
ředitel BEDNAR FMT s.r.o.
Sušárny BÜhler šachtové40
ČIŠTĚNÍ
Čističky BÜHLER 44
MANIPULACE
Elevátory
48
Obilní pumpy49
Šnekové dopravníky50
Redlery
51
Pásové dopravníky52
EXPEDICE
Expediční zásobníky 56
REFERENCE
58
NABÍDKA SLUŽEB
PARTNEŘI
GSI
Americká společnost Grain Systems Inc. (GSI) je největším světovým výrobcem sil, určených pro prvovýrobu i komerční využití. Tato sila
jsou charakteristická svými typickými konstrukčními vlastnostmi, jakými
jsou tuhost, pevnost, tvarová stálost a životnost sil, které jsou zajištěny
pomocí zvlněného plechu, robustního svislého vyztužení a galvanického zinkování všech dílů v nadstandardní kvalitě. Kromě technologií pro
skladování tato společnost nabízí technologicky vyspělé sušárny zrnin,
provzdušňovací a odtahové ventilátory a zařízení pro manipulaci zrnin,
zahrnující vyskladňovací a vyhrnovací šneky, obilní pumpy, elevátory,
redlery a pásové dopravníky, podpůrné konstrukce a lávky.
Bühler
Stavební projekce a inženýrská činnost
Projekční a technologická činnost
Vytvoříme návrh rekonstrukce stávajících i řešení nových poskli-
Zajišťujeme úplnou projekční činnost ve všech oborech, souvisí-
přední světové výrobce technologií pro zpracování a úpravu potravinář-
zňových linek nebo skladů a zajistíme projednání s příslušnými
cích s výstavbou technologií pro posklizňové ošetření a sklado-
ských surovin - obilovin, luštěnin a olejnin. V oblasti posklizňové úpravy
orgány státní správy, správci jednotlivých inženýrských sítí
vání zrnin. Klademe mimořádný důraz na projekční schopnosti
se specializuje na výrobu sušáren, předčističek a čističek s vysokými
a dalších účastníků stavebního řízení v rámci inženýrské
našich projektantů. Projekční tým se skládá ze zkušených
denními výkony a zařízení pro dopravu materiálu, která zahrnují eleváto-
činnosti.
odborníků, kteří dokáži přesně reagovat na přání zákazníka.
ry, redlery, šnekové a pásové dopravníky.
Zajišťujeme komplexní inženýrskou činnost od vypracování
Naší předností jsou dlouhodobé zkušenosti s praktickou realiza-
studie stavby, přes vyhotovení dokumentace pro územní
cí navržených projektů, díky kterým jsme schopni optimalizovat
Petkus
a stavební řízení, realizaci staveb, až po zpracování dokumenta-
návrh z pohledu následné realizace již v projektové fázi a zkrátit
Německý výrobce PETKUS je tradiční výrobce zařízení na skladování
ce skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení.
tak čas stavby, minimalizovat případné problémy a uspořit
a posklizňovou úpravu zrnin. V produktovém portfoliu společnosti se
významné finanční prostředky typicky spojené s vícenáklady.
nachází zařízení na předčištění, čištění a třídění plodin, moření osiv,
Společnost Bühler (dříve známá jako Schmidt-Seeger) patří mezi
sušení, zařízení pro dopravu materiálu a skladovací zásobníky.
Vytváříme „projekty na klíč“ dle individuálních požadavků a dispozic investora. Dodáváme komplexní technologická zařízení,
která sestavíme v jeden funkční celek a uvedeme do plného
Společnost BEDNAR FMT a německý výrobce PETKUS dokázali
provozu.
v roce 2013 úspěšně realizovat zařízení na využití odpadního tepla
z chlazení KGJ bioplynové stanice, kde dohřev sušícího média je zajištěn elektroohřívači napájenými elektřinou vyrobenou v KGJ. Toto řešení,
kdy energetická potřeba horkovzdušné sušárny je plně pokryta energií
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
z obnovitelných zdrojů, bylo použito v Týnci u Dobrovice a je unikátní
v ČR.
Hauser CZ
Ing. Vladimír Havlíček
Ing. Filip Klus
Vedoucí divize zemědělských technologií
Obchodní zastoupení v oblasti Moravy, Slezska
Obchodní zastoupení v oblasti Čech a Moravy
a Slovenské republiky
Tel.: +420 725 687 215
Tel.: +420 606 069 111
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
4
Hauser CZ je česká společnost, zabývající se kovovýrobou, především pak výrobou zařízení pro dopravu materiálu jako jsou elevátory,
redlery a pásové dopravníky.
5
HISTORIE
Založení společnosti
Založení divize zeměděl-
Dovoz prvního oběžné-
První velký projekt realizován
První zahraniční projekty
Výstavba obřích sil v podni-
Ocenění prestižní cenou
Změna názvu a loga spo-
STROM Export s.r.o.
ských technologií a vstup
ho dopravníku, tzv. Grain
pro zemědělské družstvo
mimo území České re-
ku Agroservis Višňové a.s.
Grand Prix za vítězný expo-
lečnosti. Dosažení magické
na český a slovenský trh.
pumpy, do České republiky
Mečeříž. Vystavěno 8 sil
publiky. Ve slovenské obci
Stavba 1. věžové sušárny
nát Věžová sušárna v rámci
hranice 200 000 t skladova-
Navázání spolupráce se
značky Hutchinson spo-
o kapacitě 10 000 t,
Gbely byla provedena
v Komořanech - Rostěnice
veletrhu Techagro 2012
cí kapacity. První vzdálené
společností Grain Systems
lečností STROM Export
sušárna zrnin a vyrovnávací
rekonstrukce posklizňové
a.s.
a zároveň první samostatná
sledování a ovládání sušárny
Inc. a Bühler.
s.r.o. na základě požadavků
zásobník, čistička zrnin
linky a instalována sušárna
výstava divize zemědělských
WatchDog v České repub-
zákazníka.
a kompletní propojení do-
GSI. Zpracování projektové
technologií. První věžová
lice.
pravníky.
dokumentace pro družstvo
sušárna v České republice
Lago di Alva, Portugalsko.
zakoupena společností
Rostěnice a.s.
6
7
TOP 6
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
AGROSERVIS, 1. ZEMĚDĚLSKÁ A.S. VIŠNOVÉ
2.
ROSTĚNICE A.S.
Svými rozměry rekordní stavba se nachází v Jihomoravském kraji v obci Hostěradice. Na záčátku roku 2011 zde započala
Moravskou zemědělskou společnost zná každý, kdo má k moderní zemědělské velkovýrobě blízko. Ve spolupráci s firmou
stavba dvou velkokapacitních komerčních sil GSI NCL 78-35 s celkovou kapacitou 22 000 t pro kukuřici, která je v těchto
BEDNAR FMT zde bylo instalováno hned několik pokrokových technologií. Ve středisku Komořany byla zrekonstruována
obřích silech nejčastěji skladovanou plodinou. Sila mají v průměru 23,77 m a výšku 35,10 m. Materiál je naskladňován a
skladovací hala s celkovou plochou 594 m2. Podlaha v hale je plně provzdušňovaná a přejezdná, s nosností 9 t na nápra-
vyskladňován pomocí oběžného trubkového dopravníku, tzv. grain pumpy výrobce Hutchinson s výkonností 160 t/h, který je
vu. Podlahové rošty jsou vyrobeny z velmi tvrdého tropického dřeva zaručujícího dlouhou životnost. Ve stejném středisku byla
poháněn dvěma elektromotory Siemens, každý o výkonu 37 kW.
v roce 2012 instalována první věžová sušárna v České republice o výkonnosti 27 t/h při odsušku 15 % vytápěná zemním
plynem. Součástí sušárny je také akumulační zásobník GSI na 300 t materiálu s kuželovou výsypkou, který slouží k vyrovnání
výkonových disproporcí. Dále zde stojí dvě sila GSI NCL 54-30, která mohou celkově pojmout až 9 000 t zrnin. Výkonnost
dopravních cest pro plnění sil a jejich vyskladňování je dimenzována na 120 t/h. Ve Slavkově, druhém středisku společnosti,
se nachází dvě sila GSI. V těchto silech může a.s. Rostěnice uskladnit až 11 000 t pšenice.
8
9
KARLOVARSKÝ KRAJ
3.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
STATEK CHYŠE GENETIC EXPORT, SPOL. S R.O.
4.
ZD MEČEŘÍŽ
Na moderním statku v Chyši může investor Ing. Josef Chára uskladnit v pěti silech GSI až 12 000 t zrnin. Součástí posklizňové
Po loňském rozšíření disponuje ZD Mečeříž skladovací kapacitou více než 10 000 t. Již v roce 2008 zde společnost BEDNAR
linky je dále šachtová sesypná sušárna Bühler s přímým ohřevem procesního vzduchu a nucenou rekuperací o výkonnosti
FMT vystavěla osm sil GSI FCDL 42-10 o celkové kapacitě 9 600 t, vysoce účinnou plášťovou sušárnu GSI 1226, vytápěnou
20 t/h při sušení pšenice o 4 %, vyrovnávací zásobník GSI s kapacitou 215 t zrnin, čistička Bühler TAS 154A-4 s výkonností
kapalným LPG, vyrovnávací zásobník GSI na 256 t zrnin, čističku Bühler (dříve Schmidt-Seeger) a baterii tří padesátitunových
120 t/h, příjmový koš, obilní pumpou, elevátory a redlery Bühler. K expedici zde slouží tři podjezdové expediční zásobníky
expedičních zásobníků s tenzometrickým vážením. Na jaře roku 2013 došlo k rozšíření linky vystavěním komerčního sila GSI
s tenzometrickým vážením 3× 50 t.
NCL 78-15. Tímto rozšířením o více než 5 200 t nyní družstvo dokáže uskladnit více a prodat lépe. Nové komerční silo je propojeno s původní linkou reverzním redlerem o délce 65 m a unikátně je řešené i plnění sila, na kterém byla podstatně snížena
výška elevátoru a doprava na vrchol sila je zajištěna výkonným dopravníkem Double run, umístěným na střeše sila. Tím došlo
k značné úspoře investičních nákladů i energie při provozu.
10
11
STŘEDOČESKÝ KRAJ / KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
5.
AGROFARMA TÝNEC S.R.O.
V areálu Agrofarmy Týnec v Týnci u Dobrovice uvedla společnost BEDNAR FMT do provozu velkokapacitní posklizňovou linku
s příjmovou halou a příjmovými koši, osmi skladovacími sily GSI ve dvou řadách, každé s kapacitou 1 200 tun, horkovzdušnou
sušárnou, vyrovnávacím silem s kuželovou výsypkou, expedičními zásobníky na vahách a dvěma obilními pumpami GSI. Dále
byly použity redlery a elevátory Hauser CZ.
6.
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST SLOVEČ, A.S.
ZEMA MARKVARTICE A.S.
Ve Slovči stojí čtyři farmářsko-komerční sila GSI o celkové kapacitě 4 000 t a výšce 15,5 m. Linka je napojena na původní
technologie a expediční zásobníky samonosným redlerem Bühler. Oběh zrna je zajištěn oběžným dopravníkem Grain Pump
od kanadského výrobce Lambton a jeho výkonnost dosahuje 80 t/h.
Společnost BEDNAR FMT, zde dokázala podle požadavku jednoho z majitelů Martina Vernera unikátně vyřešit využití odpadního tepla z chlazení KGJ přilehlé bioplynové stanice pro potřeby sušení, kdy dohřev procesního vzduchu je zajištěn elektrickými
ohřívači napájenými přímo z KGJ. Instalována byla sušárna PETKUS bez hořáku, která se po několika úpravách technologa
společnosti BEDNAR FMT stala první sušárnou v ČR, která plně využívá jen obnovitelné zdroje energie i pro sušení kukuřice.
Po prvních zátěžových testech se sušárna ukázala jako velmi výkonné a úsporné zařízení, na které se navíc nevztahují poplatky za znečištění ovzduší, protože nedochází k žádnému spalování fosilních paliv.
12
Kompletní a plně automatizovaná posklizňová linka v Markvarticích je vybavena příjmovou halou s košem 3×12 m, čtyřmi sily
GSI o celkové kapacitě 4 000 t s točitým schodištěm, oběžným dopravníkem Lambton o výkonnosti 80 t/h. K posklizňovému
zpracování zrnin zde slouží čistička Bühler TAS 152A-2 s výkonností 60 t/h a věžová sušárna GSI typu T-1575 s přímým ohřevem zrna, nerezovým vnějším pláštěm, řídicím systémem Vision, vzdálenou kontrolou WatchDog a napojením na 169 t silo
s kuželovým dnem. Místní sušárna je tak výkonná, že zdejší akciová společnost nabízí sušení kukuřice službou.
13
NOVINKY
NOVÁ SILA GSI
40-SERIES GRAIN BIN
RYCHLEJŠÍ PLNĚNÍ SIL
DÍKY VYŠŠÍ ZATÍŽITELNOSTI VRCHOLU
VĚTŠÍ SKLADOVACÍ KAPACITY
DÍKY NOVÉMU PROFILU VÝZTUH
KOMPLEXNÍ SYSTÉM OCHRANY
Střešní systém Z-TekTM
Nové výztuhy pro větší výšky
Komplexní systém ochrany
Nový revoluční střešní systém
Nový profil výztuh a použití materiálu
Sila nové řady využívají montáž-
Z-TekTM s vyšší zatížitelností vrcholu
o tloušťce 6,75 mm vede ke zvýšené
ní průchody střešních odsávacích
umožňuje použití výkonnějšího do-
tuhosti. Díky tomu mohou být sila řady
ventilátorů v blízkosti vrcholu zajišťující
pravního zařízení a tím výrazně urychlí
40-SeriesTM vyšší, bez použití větší-
lepší proudění vzduchu. Přesah střechy
Nová série sil pro komerční využití pod názvem 40-SeriesTM Grain Bin
plnění sila. Součástí střešního systému
ho počtu svislých výztuh. Zpevňující
bez oplechování a nový válcovaný
Vám zajistí efektivitu, časové úspory, řízení rizik, zvýšené zisky a také
jsou přesně zkonstruované krokve
kruhy na vnější straně sila navíc snižují
konstrukční úhel při základně zabraňují
jistotu. Díky novému střešnímu systému, novému profilu výztuh a řadě
a vaznice ve tvaru „Z“ pro rovnoměr-
velikost otvorů na šrouby ve svislých
průsakům srážkové vody. Zvýšená
ochranných prvků lze nyní skladovat zrniny v silech s vyššími kapaci-
nou distribuci zatížení a zvýšenou
výztuhách, takže se zvyšuje možné
odolnost proti zatížení sněhem
tami, naskladnit materiál do sil za kratší dobu a zvýšit úroveň ochrany
únosnost vrcholu.
zatížení. Pozinkované základové patky
a polyethylenové těsnicí podložky za-
výztuh jsou ošetřeny práškovým lako-
jišťují skvělou úroveň ochrany obilí před
váním pro lepší odolnost vůči korozi.
přírodními vlivy. Pro dlouhou životnost
PRO DOKONALÉ SKLADOVÁNÍ VAŠÍ ÚRODY
skladovaných komodit.
sil doznaly změn i šrouby a další díly.
14
SILOAUDITOR
PORADENSKÝ SERVIS
Hlavní výhody
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Výkonnost až 40 t/h.
SiloAuditor je první monitorovací systém v České republice, který nabízí efektivní a operativní vzdálený dohled nad stavem vašich zásob
Snížené provozní náklady při
v silech. Jde o nadstavbu řídícího systému, kdy je stav vašich zásob v pravidelných intervalech nebo na požádání kontrolován odborní-
použití modulové řady C-525
kem. Ten vám v případě potřeby zašle doporučení k opatřením, která je nutné provést pro zachování kvality zásob uskladněných
Modular, která umožňuje snadnou
v silech. Díky tomu můžete ušetřit značné finanční prostředky na elektrickou energii pro pohon ventilátorů aktivního větrání. V případě,
výměnu jednotlivých modulů.
že máte nainstalováno zařízení SiloKontrol, lze provést nastavení jeho parametrů tak, aby celý systém pracoval optimálně, jak z hlediska
stavu uskladněných zásob, tak i z hlediska spotřeby energie.
Vysoce kvalitní a rovnoměrné
namoření osiva díky přesnému
nanášení mořidla a efektivnímu
promíchání.
Přesné dávkování mořící látky
Hlavní výhody
a automaticky řízená kontrola
nanesené vrstvy efektivnímu promí-
Pravidelný dohled nad stavem
chání.
vašich zásob.
Doporučení, jak nastavit prvky
aktivního větrání v silech.
Úspora energie vynaložené na
aktivní větrání.
Rychlé řešení nestandardních
situací - např. vlhké obilí, počasí
zdánlivě nevhodné k aktivnímu
větrání apod.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Mořičky výrobce PETKUS jsou automatická zařízení s nadstandardní výkonností, určená k moření osiv vlhkou cestou, jednoduše ovládaná přes řídící panel s dotykovou obrazovkou. Tyto spolehlivé a osvědčené stroje zaručují nejvyšší kvalitu a rovnoměrné namoření osiva aplikací přesně odměřené mořící látky na přesně naváženou dávku osiva, s následným otěrem mořeného osiva.
Mořičky PETKUS jsou dostupné i v modulové variantě.
PROČ JE VOLIT
S mořičkami PETKUS máte možnost snadno dosáhnout namoření velkého množství plodin ve velmi krátkém čase a ošetřovat různé
druhy plodin, např. obilniny, kukuřici, luštěniny apod. o výkonnosti až 40 t/h. V nabídce najdete také modulové mořičky C-525 Modular,
které umožňují snadnou výměnu jednotlivých modulů a sestavení stroje podle aktuální potřeby, navíc bez nutnosti celkové demontáže
a dlouhodobého odstavení z provozu. Tím budete rychleji reagovat na požadavky zákazníků a dosáhnete snížení provozních nákladů.
KONTAKT
Ing. Jan Jáchymstál
Hlavní technolog, specialista
Tel.: 724 669 473
Výkonnost [t/h]
Typ
Pšenice
0,75 t/m3
18 % H2O
E-mail: [email protected]
Rozměry [m]
Spotřeba mořidla
[ml/100 kg]
Celkový příkon [kW]
Délka
Šířka
Výška
CT1-10
10
150-800
2,2
1,54
1,00
1,75
C-210
10
200-800
3,2
2,03
0,84
1,46
C-525
25
200-800
3,2
2,03
0,84
1,71
C-525 Modular
25-40
200-800
5,3
2,03
0,84
1,71
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
16
17
NOVINKY
MOŘIČKY PETKUS
WATCHDOG
CO2 ANALYZÁTOR
SLEDOVÁNÍ SUŠÁRNY
Hlavní výhody
Hlavní výhody
Nižší ztráty a včasná detekce
Okamžité informace o stavu
procesů vedoucích k znehodnocení
průběhu sušení a jeho kontrola
zrna.
z pohodlí vašeho domova, z kanceláře nebo cest.
Neustálý dohled nad vaší úrodou
díky pohotovému a intuitivnímu
Snížení nákladů a zvýšení vý-
systému.
konnosti zařízení díky pohotovosti
systému.
Možnost použití pro více zásobníků, systém je jednoduše a rychle
Možnost nastavování některých
instalovatelný.
provozních parametrů sušárny.
Možnost krátkodobého vzdálení
obsluhy a včasná informace v případě poruchy.
Méně časových prostojů díky
vzdálenému přístupu servisního
technika.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Silokontrol je zařízení vyvinuté společností BEDNAR FMT, umožňující včasnou detekci procesů způsobujících znehod-
WatchDog je první monitorovací systém v České republice, který nabízí efektivní operativní dohled nad vaší sušárnou ze
nocení zrna v silech. Tento systém, zaručující dosažení a udržení nevyšší kvality skladovaného zrna, je založen na využití moderních
vzdálených míst. Díky vlastnostem tohoto systému lze nyní sledovat průběh sušení a dálkově nastavit některé funkce, které se dají
snímačů a výpočetní techniky a díky webovému rozhraní nabízí neustálý dohled nad skladovaným zrnem. Systém umožňuje v rozšířené
ovládat na řídícím panelu Vision umístěného na sušárně. WatchDog přináší značné výhody také obsluze sušáren, urychluje servis
verzi i automatické spínání provzdušňovacích ventilátorů na základě volby kombinace rozhodujících parametrů jako jsou teplota a vlh-
a v celkovém hodnocení přispívá ke snížení nákladů na údržbu a podstatnému zvýšení výkonnosti zařízení.
kost vzduchu, teplota uskladněného zrna, obsah CO2 v sile apod.
PROČ HO VOLIT
PROČ HO VOLIT
S použitím bezúdržbového systému Silokontrol BEDNAR získáte včasné informace o nepříznivém průběhu skladování vašich zásob.
S monitorovacím systémem WatchDog budete mít neustálý dohled nad průběhem sušení odkudkoli, kde je možnost připojení na
V případě detekce vyššího obsahu CO2 budete okamžitě informováni emailem nebo SMS. Silokontrol je možno napájet i solárním pa-
internet, a zajistíte si snadný on-line přístup k informacím jako jsou např. časové intervaly, nastavení teploty sušícího vzduchu a náhře-
nelem, takže zabráníte dodatečným výdajům za instalaci přívodu energie. Systém je jednoduše instalovatelný, a proto jej můžete použít
vu zrna, sledování teploty sušárny a zrna, časování naskladnění a vyskladnění, regulaci doby zdržení plodiny v sušárně, aj. V případě
pro více zásobníků. V rozšířené verzi automaticky ovládá i spouštění provzdušňovacích ventilátorů.
jakékoliv poruchy budete včas informováni a sušárnu můžete i nouzově odstavit z provozu. Zároveň může servisní technik „na dálku“
identifikovat závadu, což urychlí a zefektivní servisní zásah, nebo případně může poradit obsluze se správným nastavením parametrů
procesu sušení.
18
19
NOVINKY
SILOKONTROL
SKLADOVÁNÍ
SKLADOVÁNÍ
SILA GSI
FARMÁŘSKO-KOMERČNÍ
Hlavní výhody
SKLADOVÁNÍ
Objem sila až 3 523 t zrnin při
nízké pořizovací ceně.
Maximální tuhost a pevnost zajišťuje zvlněný plech a svislé výztuhy.
Dlouhodobá životnost sil díky
konstrukci a galvanickému zinkování
všech dílů.
Možnost dosoušení v sile aktivním větráním.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
VYLEPŠETE SVÉ SILO O:
Farmářsko-komerční sila GSI jsou určena pro dlouhodobé skladování vhodné zejména pro malé a střední farmy. Farmářsko
-komerční sila s plochým dnem a širokým zvlněním jsou navržena pro perfektní skladování vaší úrody bez ztráty kvality a zaručují efektivní využití zastavěné plochy. Pro maximální pevnost jsou plechy zvlněné a zpevněné silnými svislými výztuhami. Odolnost a životnost
je zvyšována zinkováním všech dílů v nadstandardní kvalitě. Podlaha sil je plně provzdušňovaná a je dostupná pro skladování jakékoliv
plodiny až po řepku.
PROČ JE VOLIT
Tento typ sil je ideálním řešením pro skladování všech druhů zrnin o kapacitě od 51 t až 3 523 t. S aktivním větráním máte navíc možnost dosoušet materiál přímo v silech. Díky řadě měřících a řídících prvků budete mít jistotu perfektního skladování vaší úrody.
Průměr
[m]
Objem
[m3]
61
51
4,6
4,6
134
112
9,1
9,2
14,6
Kapacita
[t]
Výška
[m]
Průměr
[m]
Objem
[m3]
Kapacita
[t]
Výška
[m]
125
105
5,1
6,4
267
224
9,6
Průměr
[m]
Objem
[m3]
Kapacita
[t]
Výška
[m]
215
180
5,7
8,2
450
378
10,1
15,7
219
184
14,7
446
374
15,2
744
625
270
226
5,9
403
339
6,6
569
478
7,1
633
532
11,5
926
778
12,1
1 422
1 196
13,8
996
837
17,1
1 449
1 218
17,7
2 134
1 793
19,4
954
802
8,7
1 884
1 583
14,3
2 813
2 364
19,9
11
16,5
1 247
1 047
9,2
2 424
2 034
14,8
3 601
3 023
20,4
12,8
18,3
1 581
1 328
9,8
3 034
2 547
15,3
4 196
3 523
19,5
Dvouringové dveře
Provzdušňované podlahy
Točité schodiště
Pro lepší přístup do sila.
Pro skladování zrnin až po velikost
Pro snadnější přístup a kontrolu sila.
semena řepky.
a další příslušenství...
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
Objemová hmotnost pšenice 0,8 t/m3
22
23
SILA GSI
KOMERČNÍ
Hlavní výhody
SKLADOVÁNÍ
Tloušťka plechu 5,2 mm umožňuje
uskladnění velkého objemu zrna
až do kapacity 31 278 t.
Dlouhodobá životnost díky konstrukci a galvanickému zinkování
všech dílů.
Možnost dosoušení v sile aktivním větráním.
VYLEPŠETE SVÉ SILO O:
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Komerční sila jsou určena farmářům s nejnáročnějšími požadavky na dlouhodobé skladování velkého množství zrnin bez
ztráty kvality. Pro maximální pevnost jsou plechy zvlněné a zpevněné silnými svislými výztuhami. Komerční sila GSI mají největší tloušťku plechu mezi dostupnými sily na trhu. Odolnost a životnost je zvyšována zinkováním všech dílů v nadstandardní kvalitě. Podlaha sila
je plně provzdušňovaná a je dostupná pro skladování zrnin až po řepku.
PROČ JE VOLIT
Na trhu nejsilnější dostupný zvlněný plech a svislé výztuhy vám zaručí maximální tuhost a pevnost sila, do kterého uskladníte až
31 278 t materiálu. Přímo v silech můžete navíc vaši úrodu dosoušet pomocí aktivního větrání. Díky řadě měřících a řídících prvků budete mít jistotu perfektního skladování vaší úrody.
Průměr
[m]
5,5
11,0
22,9
Objem
[m3]
Kapacita
[t]
Výška
[m]
240
204
11,2
297
252
13,7
Průměr
[m]
7,3
Objem
[m3]
Kapacita
[t]
Výška
[m]
434
368
11,8
637
540
16,6
Průměr
[m]
9,1
Objem
[m3]
Kapacita
[t]
Výška
[m]
688
584
12,3
1164
987
19,6
354
301
16,1
840
712
21,5
1 639
1 390
26,9
1 006
853
13,0
1 843
1 563
13,6
2 963
2 513
14,6
1 691
1 434
20,3
3 196
2 710
21,8
5 710
4 842
25,2
14,6
18,3
2 376
2 014
27,6
4 548
3 857
29,9
8 246
6 993
34,9
5 124
4 345
17,0
7 614
6 457
18,2
30 466
25 836
30,5
9 086
7 705
26,8
13 049
11 065
36,5
27,4
12 845
10 892
27,2
18 075
15 328
36,1
41,2
33 674
28 557
33,0
36 883
31 278
35,4
Dvouringové dveře
Provzdušňované podlahy
Točité schodiště
Pro lepší přístup do sila.
Pro skladování zrnin až po velikost
Pro snadnější přístup a kontrolu sila.
semena řepky.
a další příslušenství...
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
Objemová hmotnost pšenice 0,8 t/m3
24
25
NOVÁ SILA GSI
40-SERIES GRAIN BIN
Hlavní výhody
SKLADOVÁNÍ
Vyšší kapacita, až 34 906 t.
Rychlejší plnění sil a rovnoměrné
zatížení díky novému střešnímu
systému Z-Tek.
Větší výšky pro lepší využití
zastavěné plochy umožňuje
nový profil výztuh o síle materiálu
6,75 mm.
Komplexní ochrana vaší úrody
díky řadě nových konstrukčních
prvků.
VYLEPŠETE SVÉ SILO O:
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Sila z nové série 40-Series Grain Bin jsou konstruována na stejných principech jako farmářsko-komerční a komerční typy
sil a jsou určena pro náročné využití velkého rozsahu skladovacích kapacit. Nový střešní systém Z-Tek, nový profil výztuh
a řada vylepšených konstrukčních prvků umožňuje moderním farmářům skladovat zrniny ve vyšších silech s vyššími kapacitami, naplnit
sila za kratší dobu a celkově zvýšit úroveň ochrany skladovaných komodit.
PROČ JE VOLIT
Nová sila využijete jak v běžném zemědělském provozu, tak při komerčním využití, a to v kapacitách od 204 do 34 906 t. Díky řadě
konstrukčních inovací, jako je např. integrovaný závěs na siloteploměry apod., budete mít jistotu nejlepšího uskladnění vaší úrody.
Průměr
[m]
5,5
12,8
22,9
Objem
[m3]
Kapacita
[t]
Výška
[m]
240
204
11,2
297
252
13,7
354
300
16,1
1 389
1 061
13,2
2 424
1 852
21,3
3 459
2 644
29,4
4 789
4 061
15,6
9 080
7 699
26,1
13 041
11 058
35,9
Průměr
[m]
Objem
[m3]
433
367
11,8
7,3
704
597
18,3
940
791
24,3
14,6
27,4
Kapacita
[t]
Výška
[m]
1 843
1 563
13,6
3 196
2 710
21,8
4 548
3 857
29,9
7 131
6 047
16,9
12 360
10 481
25,9
19 014
16 123
37,2
Průměr
[m]
Objem
[m3]
1 005
852
13,0
11
1 766
1 497
21,1
2 526
2 142
29,2
18,3
41,2
Kapacita
[t]
Výška
[m]
2 963
2 513
14,6
5 495
4 660
24,4
8 246
6 993
34,9
25 122
21 303
26,2
33 678
28 558
32,7
41 165
34 906
38,4
Dvouringové dveře
Provzdušňované podlahy
Vylepšený žebřík
Pro lepší přístup do sila.
Pro skladování zrnin až po velikost
Pro pohodlnější přístup a kontrolu sila.
semena řepky.
a další příslušenství...
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
Objemová hmotnost pšenice 0,8 t/m3
26
27
SILA GSI
S KUŽELOVOU VÝSYPKOU
Hlavní výhody
SKLADOVÁNÍ
Série BFT a GHT je určena pro
skladování menšího množství
zrnin, až 195 t.
Sila série NCHT mohou být vyšší
a pojmou až 1 513 t zrnin.
Dlouhodobé skladování zrnin
a využití jako předzásobníku
v technologickém procesu.
Sklon kuželového dna je 45° nebo
60° pro materiály s různými vlastnostmi.
Zvlněné plechy, střecha a svislé výztuhy galvanicky pozinkované oceli
pro maximální životnost.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
VYLEPŠETE SVÉ SILO O:
Sila s kuželovou výsypkou výrobce GSI jsou konstruována tak, aby nabídla střední rozsah skladovacího objemu s nižšími
investičními náklady. Tato sila jsou používána k dlouhodobému uskladnění zrna, ale také hojně využívána jako akumulační či vyrovnávací zásobník k dočasnému uskladnění zrna v sušícím procesu. Zvlněné plechy, střecha a svislé výztuhy jsou vyrobeny z vysokopevnostní
pozinkované oceli zajištující maximální životnost. Sila s kuželovou výsypkou jsou dostupná s úhlem sklonu kuželové výsypky 45 nebo
60 stupňů a typově označena názvem NCHT, BFT a GHT. Rozteč zvlnění pro tyto zásobníky je 88 mm.
PROČ JE VOLIT
Sérii sil BFT a GHT uplatníte při krátkodobém skladování menšího množství zrna do kapacity 195 t. Sila ze série NCHT jsou díky vyšší
tuhosti vhodná pro skladování až do 1 513 t materiálu. Zároveň jsou vyšší, čímž lze lépe využít zastavěnou plochu. Úhel sklonu kuželové výsypky se volí v závislosti na vlastnostech vámi skladované komodity.
Průměr
[m]
Objem
[m3]
Kapacita
[t]
Výška
[m]
Průměr
[m]
Objem
[m3]
Kapacita
[t]
Výška
[m]
Průměr
[m]
Objem
[m3]
Kapacita
[t]
Výška
[m]
57
45
7,3
4,6
84
68
8,9
112
90
10,5
Inspekční dveře
Robustní uzavírací hradítko
Aktivní větrání
Pro snadnou údržbu a kontrolu sila.
Možnost ovládání hradítka i pomocí
Pro udržení nejvyšší kvality skladování
elektropohonu.
vašich zásob.
BFT 60°
1,8
4
3
3,3
6
5
4,9
10
8
5,7
2,7
11
9
4,3
20
16
5,9
28
8,4
35
GHT 45°
2,7
14
11
4,3
33
26
7,6
52
41
10,8
4,6
47
38
5,8
89
71
8,3
104
10,7
130
6,4
108
86
7,2
162
130
8,9
244
195
11,3
NCHT 45°
3,7
61
51
8,4
104
87
12,4
146
122
16,5
6,4
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
Objemová hmotnost pšenice 0,8 t/m3
207
175
10,5
388
328
16,2
543
460
21,0
28
11
1 023
868
17,5
1 404
1 190
21,5
1 748
1 513
25,6
29
PODLAHY WELVENT
PROVZDUŠŇOVACÍ
Hlavní výhody
SKLADOVÁNÍ
Optimální provzdušnění skladované plodiny díky plně perforovanému
plechu.
Dlouhodobá životnost je zajištěna
podlahovými rošty z tvrdého tropického dřeva.
Snadná rekonstrukce stávajících
nebo výstavba nových objektů
pro halové skladování.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Vestavěné plně provzdušňovací podlahy WELVENT jsou ideálním řešením pro rekonstrukce stávajících nebo výstavbu
nových objektů, určených pro halové skladování nejvyšší kvality. Jedná se o plně přejezdné podlahy z velmi tvrdého tropického
dřeva, doplněné o perforovaný pozinkovaný plech. Tento způsob provzdušňovaní je velmi účinný při skladování a dosoušení sladovnického ječmene.
PROČ JE VOLIT
Na rošty plně provzdušňovaných podlah WELVENT dlouhodobě uskladníte až několik tisíc tun materiálu do výšky až 7 m. Kromě vynikajících konstrukčních vlastností, zaručujících dlouhodobou životnost podlah, oceníte také jejich vzhled.
30
SUŠENÍ
SUŠENÍ
SUŠÁRNY GSI
Vítě
VĚŽOVÉ
zný
exp
TEC
o
HAG nát
201 RO
2
KONSTRUKCE A ZPŮSOB SUŠENÍ
Horkovzdušná věžová sušárna uplatňuje 18 patentově chráněných řešení společnosti GSI. Je konstruována jako montovaná
dvouplášťová sesypná sušárna s palivem na propan-butan nebo
zemní plyn. Sušení probíhá plášťově, kdy se mezi dvěma souosý-
Hlavní výhody
mi válcovými plášti gravitačně sesypává sušené zrno. Uvnitř plášťů
Nejúspornější sušárny na trhu
teriálu a zároveň dělí prostor mezi sušící a chladící částí. Vháněný
jsou umístěny tzv. invertory, které zajišťují promísení sušeného mavzduch ochlazující zrno ve spodní části je horkým zrnem přede-
s výkonností až 248,5 t/h díky
hříván, což zajišťuje 100% rekuperaci tepelné energie z chlazení
100% rekuperaci tepelné energie
a nízké spotřebě paliva.
usušeného zrna. Všechny sušárny jsou šroubované, a proto lze
Netradičně jednoduchá a spo-
vylepšuje vzhled sušárny, ale zajišťuje i podstatně delší životnost.
použít velké množství pozinkované a nerezové oceli, což nejen
Zařízení je plně automatizované.
lehlivá konstrukce zajišťuje velké
využití zastavěné plochy a dlouhou
životnost.
SUŠENÍ
Intuitivní jednoduché ovládání
pomocí řídícího panelu s dotykovou
obrazovkou a možnost vylepšení
o vzdálené sledování a kontrolu
WatchDog, které nabízí okamžitý
přehled o sušení.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Věžové sesypné sušárny GSI jsou vysoce výkonná a úsporná zařízení vyznačující se nízkou spotřebou paliva, 100% rekuperací tepelné energie z chlazení usušeného zrna a velkým využitím zastavěné plochy. Věžová sušárna byla v roce 2012
oceněna prestižní cenou Grand Prix na mezinárodním veletrhu Techagro.
PROČ JE VOLIT
S těmito univerzálními a nejúspornějšími sušárnami na trhu dosáhnete maximálního využití energie a rychlého a rovnoměrného sušení
zrna, a to i při velmi vysoké vstupní vlhkosti. Věžové sušárny mají největší dostupnou výkonnost sušení na trhu. Pohodlné ovládání
sušáren přes řídicí systém Vision s dotykovou obrazovkou můžete nyní vylepšit dálkovým sledováním WatchDog.
VYLEPŠETE SVOU SUŠÁRNU O:
Výkonnost [t/h]
Typ
Kukuřice
Pšenice
Řepka
Kapacita
[t]
Výška
[m]
Průměr věže
[m]
Příkon
[kW]
Max. tepelný
výkon hořáku
[kW]
Systém WatchDog
0,72 t/m
30-15 % H2O
0,78 t/m
19-15 % H2O
0,64 t/m
13-9 % H2O
T-1260
9,0
16,4
15,9
39,0
16,0
3,7
44,1
3 253
efektivní operativní dohled nad vaší sušárnou ze vzdálených míst. Díky
T-1575
14,2
25,1
24,4
44,0
18,0
3,7
55,2
4 881
vlastnostem tohoto systému lze nyní sledovat průběh sušení a dálkově
T-1875
15,0
27,2
26,4
52,1
21,0
3,7
55,2
5 178
T-3000
26,4
46,9
45,7
92,6
23,2
5,5
110,3
9 192
nastavit některé funkce, které se dají ovládat na řídícím panelu Vision
T-5000
50,2
73,4
86,3
169,6
29,6
7,3
220,6
17 641
T-7000
59,3
105,4
103,0
203,4
35,7
7,3
275,7
21 365
3
3
3
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
Data odpovídají 65% vlhkosti a teplotě 20 °C
34
WatchDog je první monitorovací systém v České republice, který nabízí
umístěného na sušárně. WatchDog přináší značné výhody také obsluze sušáren, urychluje servis a v celkovém hodnocení přispívá ke snížení
nákladů na údržbu a podstatnému zvýšení výkonnosti zařízení.
35
SUŠÁRNY GSI
KONSTRUKCE A ZPŮSOB SUŠENÍ
HORIZONTÁLNÍ
Konstrukce sušárny využívá principu vertikálního průtoku materiálu jednotlivými sušícími oddíly. Na rozdíl od jiných sušáren je zde zrno
ohříváno upraveným vzduchem z jednoho až šesti horizontálně umístěných axiálních ventilátorů s hořákem. Součástí sušárny je rozhrnovací šnek pro rovnoměrné plnění sušících oddílů, turniketové podavače a vyskladňovací šnek. Její konstrukce také nabízí snadný
přístup pro obsluhu v případě oprav nebo údržby. Činnost sušárny je plně automatizovaná.
Hlavní výhody
Ideální poměr nízké pořizovací
ceny a velkého výkonu.
Zvýšení výkonnosti a lepší využití zastavěné plochy v patrovém
provedení.
Jednoduchá obsluha díky velkému množství vhodných konstrukčSUŠENÍ
ních prvků.
Vzdálené sledování a kontrola
WatchDog nabízí okamžitý přehled
o sušení.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
VYLEPŠETE SVOU SUŠÁRNU O:
Horizontální sušárny GSI jsou jednoduchá a přitom výkonná sušící zařízení, určená pro sušení všech druhů zrnin, která
Systém WatchDog
naleznou uplatnění v běžném zemědělském provozu. Tyto sušárny vynikají především svojí jednoduchou obsluhou a nižší pořizovací cenou. Dostupné jsou také v mobilním provedení.
WatchDog je první monitorovací systém v České republice, který nabízí
PROČ JE VOLIT
vlastnostem tohoto systému lze nyní sledovat průběh sušení a dálkově
Horizontální sušárny jsou dodávány v jednopatrovém i vícepatrovém provedení, čímž znásobíte výkonnost sušárny a lépe využijete za-
umístěného na sušárně. WatchDog přináší značné výhody také obsluze
stavěnou plochu. Pohodlné ovládání sušáren přes řídicí systém Vision s dotykovou obrazovkou můžete nyní vylepšit dálkovým sledová-
sušáren, urychluje servis a v celkovém hodnocení přispívá ke snížení
ním WatchDog. Sušárny lze vybavit dalším praktickým příslušenstvím a můžete je využít také jako mobilní zařízení.
nákladů na údržbu a podstatnému zvýšení výkonnosti zařízení.
efektivní operativní dohled nad vaší sušárnou ze vzdálených míst. Díky
nastavit některé funkce, které se dají ovládat na řídícím panelu Vision
Tlumič hluku
Výkonnost [t/h]
Sušení a chlazení
Typ
Kukuřice
Pšenice
Kapacita
[t]
Řepka
Výška
[m]
Příkon
[kW]
Max. tepelný
výkon hořáku
[kW]
26,1
1 817
29,9
2 491
0,72 t/m
30-15 % H2O
0,78 t/m
19-15 % H2O
0,64 t/m
13-9 % H2O
GSI-1214
3,9
5,8
6,6
9,7
GSI-1220
5,5
8,5
9,3
13,8
GSI-1226
7,2
10,9
12,2
18,0
41,3
3 077
GSI-2314
9,8
15,3
16,9
18,6
33,9
3 201
3
3
3
Tlumič hluku Vám zajistí výrazné snížení hlukových emisí. Tento systém
vyrobený z vysoce absorpčních materiálů hluku převyšuje konkurenční zařízení, je jednoduchý k instalaci a neovlivňuje příjem vzduchu do
GSI-2320
13,4
21,0
23,3
26,5
GSI-2326
17,7
28,5
31,4
33,1
4,1
7,9
52,8
4 593
82,6
7 106
sušárny.
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
Data odpovídají 65% vlhkosti a teplotě 20 °C
36
37
SUŠÁRNY PETKUS
KONSTRUKCE
S OHŘEVEM VZDUCHU
TEPLEM Z BPS
Sušárna je rozdělená na tři části - komora ohřevu procesního vzduchu, sušící a chladící komora s předzásobníkem vlhkého zrna a komora odtahu vlhkého vzduchu.
Na tělese první komory je umístěn tepelný výměník,
předehřívající vzduch teplou vodou z chladícího okruhu
kogenerační jednotky BPS. Vzduch je poté dohříván na
potřebnou teplotu elektrickými ohřívači. Teplovodní okruh
Hlavní výhody
i výkon elektrického ohřívače jsou řízeny automatickým
systémem, který je podřízen řídícímu automatu sušárny.
Efektivní využití odpadního tepla
Ve střední komoře, kde probíhá vlastní sušení, jsou napříč
z BPS a dohřev sušícího média
kaskádovitě uloženy vzduchové kanálky zajišťující rovno-
elektrickým proudem zajišťující ma-
měrný průchod procesního vzduchu sušenou plodinou.
ximální účinnost.
Kanálky nemají v celé délce stejný průřez a jsou
i nerovnoměrně rozmístěny v průřezu komory, čímž je za-
Výkonnost až 120 t/h.
jištěn optimální průtok vzduchu i sušené zrniny sušárnou.
Výsledkem je vysoká homogenita usušené zrniny. Vlhký
vzduch je odsáván axiálními ventilátory umístěnými ve
koliv dovybavit dalšími moduly,
střeše odtahové komory. V ústí ventilátorů jsou žaluzie,
a tím zvýšit její výkonnost.
které se cyklicky uzavírají během vypouštění usušené
SUŠENÍ
Sušárny o malé výkonnosti lze kdy-
hmoty. Tento systém zamezuje úniku prachových částic
Způsob sušení je šetrný k životní-
do okolního prostředí.
mu prostředí.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZPŮSOB SUŠENÍ
Kontinuální sušárny Petkus určené pro sušení obilovin a olejnin jsou šachtové sesypné sušárny modulární konstruk-
Vlhký materiál je plněn do předzásobníků v horní části sušárny. V průběhu sušení se cyklicky, gravitací posouvá dolů k výpustnímu hra-
ce, která nabízí velký výběr výkonnostních kapacit s možností různé kombinace hlavních komponentů. Jejich maximální
dítku. Obtéká vzduchové kanálky, které přivádějí horký vzduch do zrniny. Horký vzduch prochází zrninou a protilehlým kanálkem odchá-
výkonnost dosahuje 120 t/h při sušení pšenice s odsuškem 4 %. Principiálně jsou sušárny Petkus založené na přímém nebo nepřímém
zí do odtahové komory. Teplota horkého vzduchu je regulována podle vlhkosti a druhu sušené plodiny. Ve spodní části sušící komory
ohřevu, s možností rekuperace tepla z chlazení již usušené zrniny. Společnost BEDNAR FMT dodává k těmto sušárnám originální tech-
dochází k ochlazování již usušené zrniny přisáváním studeného vzduchu, který je ohříván a poté přimícháván do vzduchu sušícího. Tím
nologii, která umožňuje využití odpadního tepla z chlazení kogeneračních jednotek BPS a dohřev procesního vzduchu na potřebnou
je zajištěna vysoká energetická účinnost procesu.
teplotu elektrickými ohřívači.
PROČ JE VOLIT
Díky inovativnímu řešení společnosti BEDNAR FMT je nyní možné napojit sušárny na BPS a využít její odpadní teplo pro ohřev sušícího
média. Systém nepodléhá poplatkům za znečištění ovzduší, protože nedochází k žádnému spalování fosilních paliv. V případě, že provozovaná sušárna je z hlediska výkonnosti nedostatečná, lze jí dodatečně dovybavit nástavbovými moduly, a tím zvýšit její výkonnost.
Izolace sušící komory
Výkonnost [t/h]
Typ
Ohřev
Rekuperace
Pšenice
Počet
modulů
Šířka
[m]
Hloubka
[m]
Výška
[m]
5-15
6-14
6,02
1,57
10,89-15,34
15-30
10-18
7,29
2,44
11,78-18,90
30-50
12-18
7,29
3,89
13,56-18,90
13,56-22,46
0,8 t/m3
DS 15
DS 25
přímý
ne
DS 50
DU 40
30-64
12-22
8,34
3,89
60-120
13-24
9,18
6,21
14,45-23,43
5-15
6-14
6,02
1,57
10,89-15,34
15-30
10-18
8,16
2,44
11,78-18,90
WS 40
30-50
12-20
8,16
3,89
13,56-20,68
WU 40
30-64
12-22
8,16
3,89
13,56-22,46
60-100
65,5
9,18
6,21
14,45-22,46
DU 60
přímý
ano
WS 15
WS 25
WU 60
nepřímý
nepřímý
ne
ano
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
Uvedené hodnoty se vztahují k sušárně vybavené hořákem na propan-butan
38
VYLEPŠETE SVOU SUŠÁRNU O:
Plnící zásobník s větším objemem
Dopravník na přesun prvotní nedosušené hmoty do plnícího zásobníku pro typy
DS 4000 a DS 6000
39
SUŠÁRNY BÜHLER
ŠACHTOVÉ
KONSTRUKCE A ZPŮSOB SUŠENÍ
Tyto univerzální sušárny jsou konstruovány jako podtlakové šachtové sesypné sušárny s rekuperací tepelné energie. Pro ohřev vzduchu
se volí prostorový hořák nebo tepelný výměník, pro odprášení ventilátor a centroodlučovač. Díky patentově řešené konstrukci a umístění
stříšek v sušícím prostoru, dochází k dokonalému promíchání materiálu a jeho rovnoměrnému sušení. Činnost sušáren je plně automatizovaná.
Hlavní výhody
Vysoce účinné a úsporné sušárny
díky vysoké výkonnosti až 186 t/h,
rekuperaci a nízké spotřebě paliva.
Velmi nízké emise prachu při
použití centroodlučovače.
Vyšší výkonnost a nižší náklady
řady Eco Dry v kombinaci s Eco
SUŠENÍ
Cool.
Mobilní verze sušáren Eco Dry
Flex.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Konvenční šachtové sušárny Bühler jsou určeny pro sušení všech typů zrnin a vyznačují se velmi nízkou spotřebou paliva,
vysokou účinností, nízkou produkcí emisí a homogenní vlhkostí zrna na výstupu. Šachtové sušárny jsou dostupné v provedení
Eco Dry, Eco Cool pro zvýšení výkonnosti sušení a Eco Dry Flex.
PROČ JE VOLIT
Šachtové sušárny vám nabízí ideální řešení pro provozy vyžadující minimální prašnost a možnost využití tepla z bioplynových stanic.
Díky tepelně izolovanému plášti a rekuperaci tepelné energie z chlazení usušeného zrna výrazně snížíte spotřebu paliva. Ať už si podle
vašich specifických požadavků vyberete sušárnu v základní variantě Eco Dry, chladící věž Eco Cool pro zvýšenou výkonnost nebo mobilní verzi Eco Dry Flex, využijte další produkty z naší nabídky příslušenství.
VYLEPŠETE SVOU SUŠÁRNU O:
Výkonnost [t/h]
Typ
STKL6-05/02 UL
0,75 t/m3
35-15 % H2O
0,75 t/m3
30-15 % H2O
0,75 t/m3
19-15 % H2O
0,6 t/m3
13-9 % H2O
0,65 t/m3
19-15 % H2O
Ječmen
Slunečnice
Kapacita
[t]
4,0
5,0
14,5
11,5
9,0
4,5
18
Kukuřice
Kukuřice
Pšenice
Řepka
0,4 t/m3
14-7 % H2O
STKL6-07/02 UL
5,5
7,0
20,0
16,0
12,0
6,5
25
STKX6-07/02 UL
7,0
8,0
25,0
20,0
15,0
8,0
31
STKX6-10/02 UL
10,0
12,0
36,0
29,0
22,0
11,5
45
STKX6-12/02 UL
12,0
14,0
43,0
34,5
26,0
14,0
54
STKX6-15/02 UL
15,0
18,0
54,0
43,0
32,5
17,0
67
STKX6D-10/02 UL
20,0
24,0
72,0
57,5
43,5
23,0
90
STKX6D-12/02 UL
24,0
28,5
86,5
69,0
52,0
27,5
108
STKX6D-15/02 UL
30,0
35,0
107,0
86,0
64,5
34,0
134
STKX6T-11/02 UL
33,0
39,0
118,5
95,0
71,5
37,5
148
STKX6T-13/02 UL
39,0
46,0
140,0
112,0
84,5
44,5
175
STKX6Q-13/02 UL
52,0
61,5
186,0
149,0
112,0
59,0
233
Výměník pro nepřímý ohřev
Hliníkový či nerezový plech pro delší životnost
Tlumič hluku
Centroodlučovač
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
40
41
ČIŠTĚNÍ
ČIŠTĚNÍ
ČISTIČKY BÜHLER
PRINCIP ČIŠTĚNÍ
Sítové třídiče pracují na principu krouživého pohybu sítové
skříně se samočinným čištěním sít oklepáváním. Aspirátory
Hlavní výhody
se vyznačují vysokou účinností, odlučují hrubé nečistoty
Vysoká výkonnost čištění i při
ručuje vysokou výkonnost, úsporu a šetrnost k čištěným
a mají nízkou energetickou spotřebu. Tento způsob zazrninám.
malých rozměrech čističky.
Zvýšení výkonnosti čističky až
o 20 % při využití systému SmartScreen.
Nižší provozní náklady na předčištění dvojitou aspirací.
Zaručená bezpečnost a kontrola
průběhu čištění díky ochranným
a pomocným prvkům.
Dlouhá živostnost sít s unikátním
systémem čištění a jejich snadná
výměna.
ČIŠTĚNÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Čističky výrobce BÜHLER jsou vysoce výkonná zařízení s malými nároky na obsluhu a údržbu, určená pro předčištění
a čištění všech druhů obilovin, olejnin, luštěnin, včetně osiv. Tyto stroje s dvojitou aspirací vynikají jednoduchou, ale robustní konstrukcí, velkou životností a spolehlivostí. Čističky BÜHLER najdou uplatnění v jakémkoliv druhu provozu s požadavky na nejvyšší kvalitu
výsledného produktu a vyznačují se vysokou výkonností i při malých rozměrech zařízení.
PROČ JE VOLIT
S moderními čističkami BÜHLER dosáhnete nejvyšší kvality čištění při vysoké hodinové výkonnosti, kterou navíc můžete zvýšit o dalších
20 % při využití automatického sytému řízení SmartScreen společnosti BEDNAR FMT. Díky dvojitému využití procesního vzduchu při
aspiraci snížíte provozní náklady a díky množství bezpečnostních a kontrolních prvků oceníte snadnou kontrolu a spolehlivý průběh
čištění.
SmartScreen
SmartScreen je originální doplněk řídícího systému posklizňové linky,
Výkonnost [t/h]
který zajišťuje efektivní využití čističky a dokáže zvýšit její výkonnost až
Rozměry[m]
o 20 %. Jde o nadstavbu řídícího systému, kdy je prostřednictvím vhod-
Plocha sít
[m2]
Příkon
[kW]
Hmotnost
[kg]
Délka
Šířka
Výška
60
12
2,2
4 500
3,45
2,59
2,50
90
120
24
3,0
6 000
3,45
2,59
3,27
130
120
160
32
3,0
7 000
3,45
3,09
3,27
250
210
180
250
48
3,0
8 500
3,70
3,14
4,36
TAS 153A-1
60
45
x
60
12
2,2
4 500
3,45
2,59
2,50
TAS 206A-1
150
120
x
150
32
3,0
6 800
3,41
3,09
3,55
TAS 210A-1
70
70
x
70
44
3,0
7 750
3,45
3,09
3,55
TAS 200A-III
70
70
x
70
40
3,0
7 750
3,45
3,09
3,55
Typ
VYLEPŠETE SVOU ČISTIČKU O:
Pšenice
Ječmen
Řepka
0,75 t/m3
18 % H2O
0,65 t/m3
18 % H2O
0,60 t/m3
14 % H2O
TAS 152A-2
60
50
45
TAS 154A-4
120
100
TAS 204A-4
160
TAS 206A-6
Kukuřice
0,75 t/m3
15 % H2O
ně umístěných snímačů v tělese čističky optimálně řízen přísun čištěné
zrniny. Proces čištění tak probíhá s využitím maximálního možného
výkonu čističky, přičemž je zároveň dosaženo optimálních podmínek pro
vyčištění dané plodiny.
Síta pro čištění všech druhů zrnin.
Kompletní technická data jsou dostupná v příslušném produktovém katalogu
44
45
MANIPULACE
MANIPULACE
ELEVÁTORY
OBILNÍ PUMPY
MANIPULACE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Elevátory od výrobců GSI, BÜHLER nebo HAUSER CZ jsou dopravní zařízení určená pro
Obilní pumpy GSI jsou trubkové oběžné řetězové dopravní-
svislou přepravu zrnin a jiných sypkých materiálů. Jsou vybaveny brzdou proti zpětnému
ky s dlouhou životností, určené pro vertikální a horizontální
chodu, elektronickým snímačem otáček nebo zajištěním proti vybočení pásu. Jsou dostup-
přepravu, zajišťující rychlé a šetrné naskladnění a vysklad-
né s povrchovou úpravou práškové barvy, v zinkovaném nebo nerezovém provedení. Možná je také
nění zrnin. Konstrukce je tvořena uzavřeným okruhem a tok ma-
kombinace práškové barvy a zinkování s prodlouženou dobou životnosti, která navíc zajišťuje i pěkný
teriálu je zajištěn kruhovými plastovými lopatkami. Zrninu můžete
vzhled dopravníků. Společnost GSI nabízí největší dostupné elevátory na trhu s přepravní kapacitou
přijmout z dopravních prostředků, naskladnit, vyskladnit a naložit
až 1 520 t/h. Osvědčené a vysoce spolehlivé elevátory výrobce BÜHLER mají přepravní výkonnost
na dopravní prostředky. Tento systém lze využít i pro modernizace
až 800 t/h. V ČR jsou stále více používány elevátory výrobce HAUSER CZ.
stávajících skladovacích systémů. Výkonnost dosahuje 80 až
250 t/h.
48
49
ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY
REDLERY
MANIPULACE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Šnekové dopravníky GSI jsou určeny pro vodorovnou a šikmou dopravu uskladněných
Redlery GSI, BÜHLER nebo HAUSER CZ jsou řetězové doprav-
zrnin. Tyto dopravníky zajišťují úplné vyskladnění zrnin ze skladovacích zásobníků pomocí ote-
níky, určené k přepravě zrnin a jiných sypkých materiálů v ho-
vřeného vymetacího šneku, který dopravuje zbylé zrno do středových výpadů umístěných
rizontální rovině, se sklonem do 15° nebo v zalomené variantě
v podlaze. Ve výpadech se nachází oběžný řetězový dopravník, tzv. obilní pumpa, která dopra-
(tzv. Hi-Flight dopravníky) se sklonem až 60°. Dna redlerů, popř.
vuje zrno do dále určeného místa. Možná je také kombinace otevřeného šneku spolu s uzavře-
unášecí hřebla jsou opatřena plastovou vložkou zajišťující menší po-
ným trubkovým šnekem zakončeným koncovým dílem umožňující šikmou dopravu do následují-
škození zrna. Standardně jsou redlery dodávány v povrchové úpravě
cích dopravních cest.
galvanickým zinkováním. Možná je také kombinace práškové barvy
a zinkování s prodlouženou dobou životnosti, která navíc zajišťuje
i pěkný vzhled dopravníků. Společnost GSI nabízí největší dostupné
redlery na trhu s přepravní kapacitou až 1 520 t/h. Osvědčené a vysoce spolehlivé redlery výrobce BÜHLER mají přepravní výkonnost až
400 t/h. V ČR jsou stále více používány redlery výrobce HAUSER CZ.
50
51
PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
MANIPULACE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Pásové dopravníky výrobců GSI, BÜHLER a HAUSER CZ vybavené snímačem otáček a zajištěním proti vybočení pásu
jsou určeny pro šetrnou přepravu drobného materiálu, lehkých sypkých hmot, kusových výrobků apod., převážně v zemědělském průmyslu, ideálně pro přepravu osiv nebo zrnin v halových skladech. Šíře pásu je 200 až 1 000 mm. Výkonnost
pásových dopravníků GSI dosahuje až 1 450 t/h, výkonnost dopravníků BÜHLER pro zemědělské využití dosahuje 60 až 200 t/h, pro
průmyslové využití až 1 500 t/h. V ČR jsou stále více používány pásové dopravníky výrobce HAUSER CZ.
52
EXPEDICE
EXPEDICE
EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍKY
Hlavní výhody
Velmi rychlá expedice zrnin.
Naplnění s přesností až 15 kg při
použití tenzometrických vah.
Možnost krátkodobého skladování a použití jako vyrovnávací
zásobník.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
VYLEPŠETE SVŮJ EXPEDIČNÍ ZÁSOBNÍK O:
v kapacitě od 25 do 100 t při objemové hmotnosti pšenice 0,8 t/m s podjezdnou výškou 4,3 m. Jsou zhotoveny z kvalitní
Tenzometrické váhy
3
konstrukční oceli s povrchovou úpravou dvouvrstvým nátěrem trvanlivou barvou, žárovým zinkováním nebo kombinací obojího. Lze je
dodat také v nerezovém provedení.
Tenzometrické váhy jsou zařízení určená pro přesné odměření požadované hmotnosti při naložení na dopravní prostředek. Společnost BEDNAR
FMT využívá unikátního umístění tenzometrů, díky čemuž je docílena
vysoká přesnost vážení. Použití tenzometrických vah je oproti mostovým
PROČ JE VOLIT
vahám mnohem výhodnější, protože odpadají problémy spojené s nedoExpediční zásobník vám zajistí přímé plnění dopravního prostředku. Můžete je využít také jako zásobník pro dlouhodobé skladování
tížením nebo přetížením dopravního prostředku.
zrnin pro skladování v halách nebo jako vyrovnávací zásobník v technologickém procesu. Využitím tenzometrických vah s unikátním
uložením společnosti BEDNAR FMT a s automatickým ovládáním výpustných hradítek dosáhnete přesného naplnění vozidel s přesností
až 15 kg.
56
57
EXPEDICE
Podjezdové expediční zásobníky jsou určeny pro velmi rychlou nakládku zrnin na dopravní prostředek. Jsou dostupné
REFERENCE
ROSTĚNICE, A.S. STŘEDISKO KOMOŘANY
ZD MEČEŘÍŽ
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Rok realizace: 2012
Celková kapacita: 9 000 t
2 sila GSI
Věžová sušárna GSI
Silo s kuželovou výsypkou GSI
Dopravní cesty HAUSER CZ
„Věžová sušárna je nejúspornější sušárnou v našem podniku. Oproti
ostatním sušárnám vykazuje až 15% úsporu. Po provozních zkušenostech jednoznačně prokázala svou vysokou výkonnost i efektivnost. Ročně
sušárna zpracuje až 10 tisíc tun sklizeného materiálu.”
Ing. Vítězslav Navrátil, předseda představenstva
Rok realizace: 2008
Celková kapacita: 10 000 t
8 sil GSI
Horizontální sušárna GSI
WatchDog GSI
Silo s kuželovou výsypkou GSI
Čistička BÜHLER
Dopravní cesty BÜHLER
Expediční zásobníky
„Investice do celé posklizňové linky se prokázala jako vysoce rentabilní.
Linka celkově zlepšuje rostlinnou výrobu. Kontinuálně však linku dále
inovujeme, abychom ještě více zvýšili její efektivitu. Nedávno jsme proto
přikoupili systém vzdálené kontroly nad sušárnou WatchDog.“
Václav Jelínek, předseda družstva
ROSTĚNICE, A.S. STŘEDISKO KOMOŘANY
ZD MEČEŘÍŽ
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Rok realizace: 2010
Celková kapacita: 2 000 t
Plně provzdušňovaná podlaha
WELVENT
Rok realizace: 2013
Celková kapacita: 5 500 t
Silo GSI
„V rámci modernizace skladové haly jsme zakoupili celoroštovou
provzdušňovací podlahu na ploše bezmála 550 m2. Tvrdé dřevěné
rošty umožňují přejezdy těžké techniky bez známky poškození. Systém
provzdušnění dokonale uchovává kvalitu zásob, zvláště důležité pro
sladovnické ječmeny.“
“Původní skladovací kapacita nebyla dostatečná, a proto padlo rozhodnutí navýšit skladovací kapacity přistavením velkoobjemového sila. Po
předchozí zkušenosti se společností BEDNAR FMT jsme neváhali a oslovili je znovu. Musím pochválit jejich odborný přístup po celou dobu stavby
a také následný servis.”
Ing. Vítězslav Navrátil, předseda představenstva
Václav Jelínek, předseda družstva
ROSTĚNICE, A.S. STŘEDISKO SLAVKOV
PERSEUS, A.S. BĚCHARY
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Rok realizace: 2008
Celková kapacita: 11 000 t
2 sila GSI
Dopravní cesty
Expediční zásobníky
„Komerční sila GSI vyhovují našim potřebám. Spolu s instalovanými
dopravníky tvoří bezporuchový celek s minimálními požadavky na údržbu.“
Ing. Vítězslav Navrátil, předseda představenstva
Rok realizace: 2013
Celková kapacita: 6 500 t
5 sil GSI
Čistička BÜHLER
Dopravní cesty HAUSER CZ
„Kapacita linky je úměrná naší produkci. Část sklizně určené jako krmivo
uskladníme ve halách a část určenou pro uchování nejvyšší kvality v silech
GSI. Od nové linky si slibujeme dlouhodobý spolehlivý provoz.“
Vladimír Košátko, předseda představenstva
REFERENCE
58
59
REFERENCE
Petr Růžička DOLNÍ ŘEDICE
AGRODRUŽSTVO KLAS KŘIČEŇ
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Rok realizace: 2010
Celková kapacita: 2 000 t
2 sila GSI
Horizontální sušárna GSI
WatchDog GSI
Obilní pumpa HUTCHINSON
Dopravní cesty BÜHLER
Expediční zásobníky
„Naše sušárna s hořákem na zemní plyn, zejména využívaná pro sušení
kukuřice s odsuškem až 20 %, pracuje v období žní velmi spolehlivě.
Velkou výhodou sušárny je univerzální možnost jejího využití.“
Rok realizace: 2009
Celková kapacita: 2 400 t
„Sila, která stojí dnes na stejném místě jako před lety, byla poškozena
silnou vichřicí. Potřebovali jsme nová sila, která by vydržela stejně silný
nápor větru. To splinila americké sila, která jsou velmi tuhá a pevná,
a proto je jejich poškození málo pravděpodobné.“
Ing. Ladislav Štěpánek, předseda družstva
Petr Růžička, majitel
STATEK CHYŠE GENETIC EXPORT, SPOL. S R.O.
AGRODRUŽSTVO KLAS KŘIČEŇ
Karlovarský kraj
Pardubický kraj
Rok realizace: 2012
Celková kapacita: 12 000 t
2 sila GSI
Obilní pumpa HUTCHINSON
Dopravní cesty BÜHLER
Expediční zásobník
5 sil GSI
Šachtová sušárna BÜHLER
Silo s kuželovou výsypkou GSI
Čistička BÜHLER
Obilní pumpa HUTCHINSON
Dopravní cesty BÜHLER
Expediční zásobníky
„Pořízení linky s technologiemi značek GSI a BÜHLER bylo sázkou na kvalitu. Řidiči si navíc pochvalují tenzometrické váhy, které jim usnadňují práci,
a to přesným naložením požadovaného množství materiálu na dopravní
prostředek. S tenzometry odpadá možnost nedotížení nebo přetížení
nákladu, tím nedochází k časovým ztrátám a celý proces expedice se
výrazně zjednodušuje.“
Rok realizace: 2013
Šachtová sušárna BÜHLER
2 čističky BÜHLER
Dopravní cesty BÜHLER
„Hlavním záměrem rekonstrukce bylo pořízení nejlepších dostupných
technologií s ohledem na výkon, kvalitativní parametry a nízké náklady. Zkrátka takové technologie, které se nám již osvědčily a které jsou
schopny šetřit čas a peníze. Naše nová sušárna BÜHLER STKX6-07 je
energeticky málo náročná, vykazuje vysokou výkonnost a navíc díky její
konstukci nedochází ke znečištění okolního prostředí.“
Ing. Ladislav Štěpánek, předseda družstva
Ing. Josef Chára, spolumajitel
AGRODRUŽSTVO KAČICE
ZEMA MARKVARTICE A.S.
Středočeský kraj
Královehradecký kraj
Rok realizace: 2012
Celková kapacita: 4 500 t
3 sila GSI
Čistička BÜHLER
Obilní pumpa LAMBTON
Dopravní cesty HAUSER CZ
Expediční zásobníky
„Naší prioritou bylo pořízení pevných sil a kvalitní výkonné čističky, což se
povedlo. Sila GSI jsou navíc snadno přístupná a bezpečná pro údržbu.“
Petr Pokorný, hlavní agronom
Rok realizace: 2012
Celková kapacita: 4 000 t
4 sila GSI
Věžová sušárna GSI
WatchDog GSI
Silo s kuželovou výsypkou GSI
Čistička BÜHLER
Obilní pumpa LAMBTON
Dopravní cesty HAUSER CZ
Expediční zásobníky
Ing. Oldřich Lachman, předseda představenstva
60
61
REFERENCE
„Po prvních letech zkušeností musím uznat, že se všechny technologie
osvědčily. S naší vysoce výkonnou linkou jsme schopni ošetřit až
1 200 t zrnin za den. Pšenici dosoušíme v silech aktivním větráním
v závislosti na teplotě a relativní vhlkosti vnějšího vzduchu. Nová věžová
sušárna je tak výkonná, že nabízíme dalším zemědělcům možnost sušení
službou. Sušárnu pohodlně ovládáme systémem WatchDog.“
REFERENCE
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE,
ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK LÁNY,
FARMA NOVÉ STRAŠECÍ
PRVNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A.S. TUNĚCHODY
Středočeský kraj
Rok realizace: 2009
Celková kapacita: 1 500 t
Rok realizace: 2013
Celková kapacita: 4 000 t
Pardubický kraj
4 sila GSI
Obilní pumpa GSI
Dopravní cesty GSI
Expediční zásobníky
„Díky novým silům můžeme nyní uchovat sklizené materiály v nejvyšší
možné kvalitě. Na lince je navíc instalována řada měřících a řídících zařízení, o která se studenti České zemědělské univerzity v Praze mohou opřít
při zpracování svých bakalářských a diplomových prací nebo se podílet
na výzkumné činnosti.“
3 sila GSI
Horizontální sušárna GSI
Obilní pumpa HUTCHINSON
Dopravní cesty HAUSER CZ
Expediční zásobníky
„K sušení využíváme horizontální sušárnu GSI, která pro nás byla úměrnou
variantou ceny a výkonu. Jsme schopni dosáhnout desetiprocentního odsušku vody při výkonnosti sušárny 10,6 t/h.“
Ing. Monika Kalousková, předsedkyně představenstva
Ing. Martin Křenek, ředitel ŠZP Lány
Ing. František Kadlec, hlavní mechanizátor střediska
KATEŘINSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S., OPAVA
AGROFARMA TÝNEC S.R.O.
Moravskoslezský kraj
Středočeský kraj
Rok realizace: 2010
Celková kapacita: 8 000 t
8 sil GSI
Silo s kuželovou výsypkou GSI
Čistička BÜHLER
Dopravní cesty HAUSER CZ
Expediční zásobníky
Rok realizace: 2013
Celková kapacita: 10 000 t
8 sil GSI
Sušárna PETKUS
Silo s kuželovou výsypkou GSI
Čistička BÜHLER
Obilní pumpy GSI
Dopravní cesty GSI
Expediční zásobníky
„Naše posklizňová linka se skládá z osmi sil 4×2, čističky BÜHLER, příjmové zastřešené haly s příjmovým košem pro sklápění do strany
i dozadu a sila s kuželovým dnem pro zásobování sušárny. Dopravní cesty
od výrobce HAUSER CZ jsou zde tvořeny elevátory a redlery a dosud
nevykazují vážnější stopy opotřebení. K expedici používáme podjezdové
zásobníky s tenzometrickými váhami. Hodnota navážené hmoty je navíc
zobrazována na digitálním displeji a díky řídící jednotce dochází k ukládání
hmotnostních údajů za účelem evidence. Vše pracuje velmi dobře.“
„Ve fázi projektování linky jsem navrhl využít odpadní teplo z BPS.
Odborníci společnosti BEDNAR FMT dokázali tento záměr technicky
vyřešit a bezchybně jej realizovali. Nyní elektricky dohříváme procesní
vzduch z KGJ z bioplynové stanice k sušení a vše pracuje jak má. Dosahujeme tak maximální hospodárné účinnosti a neplatíme poplatky za
znečištění ovzduší, protože nedochází k žádnému spalování fosilních
paliv.“
Petr Langa, jednatel Agrotip Opava
Martin Verner, majitel
Josef Heřmanský SEMČICE
LUKROM SPOL. S R.O. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Středočeský kraj
Zlínský kraj
Rok realizace: 2010
Celková kapacita: 5 000 t
4 sila GSI
Horizontální sušárna GSI
Silo s kuželovou výsypkou
GSI
Čistička BÜHLER
Obilní pumpa HUTCHINSON
Dopravní cesty HAUSER CZ
Expediční zásobník
„Jsem spokojený s činností naší posklizňové linky, která dlouhodobě vykazuje vysokou kvalitu. Při dobré údržbě bude linka spolehlivě sloužit
i nastupující generaci.“
Rok realizace: 2008
Celková kapacita: 8 000 t
„K vyskladňování zrnin využíváme redlerových cest s vyskladňovacími
šneky. Celý systém pracuje velmi dobře, stejně jako naše dvoupatrová
horizontální sušárna, která je malá rozměry, ale velká výkonem.“
Miroslav Fojtů, vedoucí střediska
REFERENCE
Ing. Josef Heřmanský, CSc., majitel
62
4 sila GSI
Dvoupatrová horizontální
sušárna GSI
Dopravní cesty HAUSER CZ
63
REFERENCE
AGROSERVIS, 1. ZEMĚDĚLSKÁ A.S. VIŠNOVÉ
Další spokojení uživatelé:
Jihomoravský kraj
Rok realizace: 2011
Celková kapacita: 22 000 t
2 sila GSI
4 obilní pumpy HUTCHINSON
Dopravní cesty BÜHLER
Čistička BÜHLER
„Sila GSI dovolují uskladnit velké množství naší produkce kukuřice, část
využíváme k nákupu a uskladnění zásob od jiných zemědělců. Před uložením kukuřice do sil dbáme na její správné usušení a následné vychlazení.
Plnění i vyskladnění sil se děje pomocí oběžného dopravníku tzv. obilní
pumpy HUTCHINSON. Velkou výhodou sil je možnost bočního vypouštění, kdy takto vyskladníme až 2/3 zboží.“
Ing. Vladimír Vančura, vedoucí mechanizace a služeb
LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S.
ODEŘSKÝ STATEK A.S.
AGROSPOL HOSTOVICE a.s.
AGRO ZIPAL S.R.O.
DNEŠICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S.
PD GBELY, A.S.
František Komárek, TOPOL
STATEK KYDLÍNOV s.r.o.
CS AGRO RONOV S.R.O.
FARMA SRCH A.S.
Ing. Ivan Horák, SVOBODNÉ DVORY
ZD KLENOVICE NA HANÉ
Ing. Jaroslav Vaněk, S.R.O., SULEJOVICE
2013
2007
2013
2011
2011
2009
2012
2009
2008
2007
2008
2009
2012
ZEMĚDĚLSKÁ A.S. KOLOVEČ
Plzeňský kraj
Rok realizace: 2011
Celková kapacita: 3 600 t
3 sila GSI
Šachtová sušárna BÜHLER
Čistička BÜHLER
Obilní pumpa LAMBTON
Dopravní cesty BÜHLER
Expediční zásobník
„Díky čističce jsme schopni ošetřit až 1 200 t suchého obilí denně. Čistička BÜHLER pracuje i jako předčistička, takže dochází k dvojímu využití
vzduchu a tím k úspoře energií. Máme sadu sít pro každou plodinu
a mohu potvrdit, že tato zařízení vykazují excelentní výkony.“
Ing. Josef Mastný, předseda představenstva
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST SLOVEČ, A.S.
Středočeský kraj
Rok realizace: 2011
Celková kapacita: 4 000 t
4 sila GSI
Obilní pumpa HUTCHINSON
Dopravní cesty BÜHLER
„V našem areálu stojí čtyři americká sila GSI, která jsme si pořídili na
základě dobrých referencí a předchozích osobních zkušeností se společností BEDNAR FMT.“
Ing. Jiří Sobota, předseda představenstva
REFERENCE
REFERENCE
64
RADOST
HOSPODAŘIT
www.poskliznove-linky.eu
www.poskliznove-linky.eu
BEDNAR FMT s.r.o.
Lohenická 607
190 17 Praha-Vinoř
Download

produktový katalog - produkty, novinky 2014