obsah
beletrie
5–31
Liao I-wu Hovory se spodinou 7 | Régis Franc Zajatec Londý na 8 |
Emmanuel Carrère Limonov 9 | David Baldacci Prvn í rodina 10 | Martin Goffa
Muž s unavený ma oč ima 11 | Rudolf Čechura Nikdo nemá alib i 12 |
Daniela Fischerová Svátečn í vraždy 13 | Heda Kovályová Nev ina aneb Vražda
v Př íkré ulic i 14 | Raymond Chandler Sestřička 15 | Arne Dahl Až na vrchol hory 16 |
Trevor Shane Dě t i paranoie 17 | Colm Tóibín Mistr 18 | Michał Witkowski Margot 19 |
Arno Geiger Starý král ve vyhnanství 20 | Wilhelm Genazino Deštník pro tento den 21 |
David Mitchell 1000 podz imů Jacoba de Zoe t a 22 | David Grossman
Žena prchá před zprávou 23 | Tenessee Williams Osm smr teln ic posedlých 24 |
Philip Roth Nemesis 25 | Anna Gavalda Prostě spolu 26 | Isabelle Laflèche
j´adore new york 27 | Rado Ondřejíček Homo asapiens 28 | Mic Looby
R á j 2.0 29 | Jitka Volfová Smlouva s Adamem 30 | Hana Parkánová–Whitton
Jak si v y pěstovat na ang lické zahrádce českého trpaslíka 31 | Petr Kukal Den ík
muže ve středních le tech 32 | Bohumil Hrabal Večern íčk y pro Cassia 33
literatura pro děti a mládež
37–59
Můj t ajný deník 37 | Na motiv y Antoina de Saint-Exupér yho Malý pr inc a Pl ane t a
g lobů 38 | Na motiv y Antoina de Saint-Exupér yho Malý pr inc a Pl ane t a slova 38 |
Na motiv y Antoina de Saint-Exupér yho Malý pr inc a Pl ane t a karapox 39 | Na motiv y
Antoina de Saint-Exupér yho Malý pr inc a Obrova pl ane t a 39 | Franziska Biermann
Líný kocour Jose f 40 | Eva Bavorová & Garfield Luštěn í s Gar fieldem 41 | Darcey
Bussellová Mal á Bale tka 42 | Tatjana Geßler Zv ířec í nemocn ice 43 | Sylvia Heinlei
Bl áznivá te t a a já 44 | Př íručka pro kluk y dobrodruhy 45 | Hilde E. Gerard
Heřman Hmmm a př ípad černé sedmičk y 46 | Daniela Krolupperová O´Bluda 47 |
Rachel Renée Russellová Deník mimoňky: Příběhy netalentovaný pop hvězdy 48 |
Laura Lee Gulledge Kreslený svě t podle Ann ie 49 | Francine Oomenová
Lena Not ýsková 50 | Vhrsti Chc i bý t dospělý 51 | Col a, nebo Pepsi? Nej ot ázk y
pro tvoje kamarádk y 52 | Sarah Rubinová Tanč it ke hvězdám 53 |
Renata Štulcová Rafaelova škol a 54 | Carrie Ryanová Tma a prázdnot a 55 |
Mark Fearing Pozemšťan! 56 | Lisa Miles Kn ížka pro špiony 57 |
Batman boj prot i zloč inu 58 | Superman záchrana pl ane t y 59
naučná literatura
62–87
Carlo D’Este Válečný vůdce 62 | Richard Gianfrancesco Potraviny z vlastní zahrady 64 |
Joe Friel Tréninková b ible pro cyklist y 66 | Roman Lukáš Rozdělení Československa
dvace t let poté 68 | Pavel Kosatík, Vojtěch Mašek (komiks) České století 69 |
Lenka Lamschová, Jana Vašáková Velk ý die tn í pl án 70 | Roman Šantora a kol.
Skautsk ý oddí l 1913–2013 72 | Danny Dreyer Ch iRunn ing 73 | Petr Husák Česká
cest a ke svobodě 74 | Miloš Hořejš Protek torátn í Praha jako německé město 75 |
Václav Šmerák a kol. Toulk y mez i V lt avou a Sázavou 76 | Martin Dubánek, Pavel Lach
Mal á kniha o velk ých bunkrech 77 |Jozef Kollár B yl jsem dě tsk ý špion 78 |
Jiří Fencl Sl avní českoslovenšt í zbraňař i 79 | Darek Šmíd Př íběh filmu Kolja 80 |
Jan Drbohlav Horory s Jurajem Herzem 81 | Edward Jay Epstein Ekonom ika
Holly woodu 82 | Pavel Schreier Železn ičn í pamě t ihodnost i Čech a Morav y 83 |
Petr Džuban To dítě je nepozorné 84 | Karel Hvížďala České rozhovory ve svě tě 85 |
Jitka Skalická, Eva Vašková Čejková Úspěch měř ím štěst ím 86 |
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda Jóga pro dě t i a ml ádež 87
vysvětlivky
Vysvětlivky ke kategorizaci titulů
K ATEGORIE A A A
TOP titul – komple tní marke tingová podpora
Dlouhodobá inzerce v časopisech a novinách Mladé fronty – E15, Euro,
Maminka, Moje psychologie, ForMen, F.O.O.D., Sluníčko, Mateřídouška,…
Speciální prezentace na prodejnách a v knihkupectvích – pyramida apod.
Plakáty pro distribuce a knihkupectví
Umístění v katalozích – Knižní klenoty nebo Rodinné knihkupectví,
Knižní noviny, katalog Kanzelsberger,…
Reklamní spot na obrazovky v knihkupectvích
Venkovní reklama – plakáty v metru, na zastávkách, tramvajích, apod.
K ATEGORIE A
V ýznamný titul – velká marke tingová podpora
Zahraniční titul – velké prodeje v zahraničí
Český titul – v ýznamný autor, podpora knihy od autora
např. autogramiády, kř ty, apod.
Na v ybrané tituly:
• speciální v ystavení na prodejnách – pyramida apod.
• umístění v katalozích – Knižní klenoty nebo Rodinné knihkupectví,
Knižní noviny, katalog Kanzelsberger
• plakáty pro distribuce a knihkupectví
K ATEGORIE B
Marketingová podpora běžného charakteru
(inzerce, recenze, soutěže,…)
K ATEGORIE C
Specifick ý produk t s cí lenou marke tingovou podporou
beletrie
Host veletrhu
Svět knihy 2013
„Hovory se spodinou
jsou nejintenzivnějším
svědectvím z čínského
pekla!“
Herta Müllerová,
nositelka Nobelovy ceny
6 literaturu
svě tová próza
za
Dnešní Čína očima spodiny společnosti
Mírová cena
německých
knihkupců
2012
Liao I-wu
Hovory
se spodinou
Jak se žije na okraji společnosti v dnešní
Číně: prostitutka, omývač mrtvol,
buddhistický mnich, hlídač veřejných
záchodků, stoupenec sekty falun-gong,
bývalý rudý gardista, rodina oběti
masakru na Náměstí Nebeského klidu
nebo mistr feng-shui a mnoho dalších
zpovídal s respektem, vcítěním
a smyslem pro humor Liao I-wu, jeden
z nejznámějších čínských autorů
a někdejší politický vězeň.
Tyto jedinečné rozhovory nám ukazují
Čínu, kterou nemáme šanci jindy
spatřit – Čínu utlačovaných bezdomovců,
vyvrhelů a pouličních muzikantů, jimž
nikdo nemůže vzít jejich důstojnost,
vtip a lidskost.
Jde o humánní knihu, která vyvolala
všude, kde vyšla, mimořádnou pozornost.
Liao i-wu (1958) vyrůstal jako dítě
rodičů bez „povolení k trvalému pobytu“
ve velké bídě a hladu 60. let 20. století.
V roce 1989 uveřejnil báseň Masakr.
Za ni byl na čtyři roky uvězen
do těžkého žaláře, kde byl mučen.
V roce 2007 byl nezávislým čínským
PEN-centrem vyznamenán cenou
„Svoboda psát“.
Váz., asi 450 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie AAA
Přeložila Zuzana Li
svě tová próza
7
Průvodce zákulisím britské metropole
Rég is Franc
Zajatec Londý na
Pohled na Angličany
francouzskýma očima
Váz., asi 160 stran
130 x 200 mm
Cena cca 219 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A
Přeložila Lucie Šavlíková
8
svě tová próza
Autor vypráví na základě své vlastní
zkušenosti Francouze přesídleného
do Londýna, kde žije již šest let.
S nelítostným humorem líčí každodenní
situace, do nichž se dostává jako Francouz, který se narodil na slunném jihu
Francie a neumí skoro ani slovo
anglicky, popisuje všelijaké anglické
nešvary a zvláštnosti, s nimiž se běžný
turista v Anglii nesetká. Je to nanejvýš
vtipné, odpočinkové čtení s přesnými
portréty a postřehy a velmi přínosné
pro každého, kdo byl v Londýně nebo
se do něj chystá.
Brilantní portrét kontroverzního politika
Emmanuel Carrère
Limonov
Deník ztroskotance
Emmanuel Carrère románově zpracoval
životopis jedné z nejbizarnějších postav,
které ovládají dnešní Rusko – Eduard
Limonov po emigraci v roce 1974
působil v bohémské a mediální sféře
New Yorku, pak v Paříži jako spisovatel,
bojoval po boku Srbů v bosenské válce
a po návratu do Ruska se stal vůdcem
protiputinovského hnutí (Národně
bolševická strana). Autorovi předci
pocházejí z Gruzie, on sám mluví rusky,
k ruskému prostředí má velmi blízko
a v knize ho dokázal velmi zasvěceně
vylíčit.
Emmanuel Carrère (1957) je jedním z nejvýznamnějších současných
francouzských prozaiků. Napsal více
než 13 knih, z nichž mnohé byly oceněny významnými francouzskými cenami – Classe de Neige (Lyžařský výcvik)
cenou Fémina; Jiné životy než ten můj
(D‘autres vies que la mienne, česky MF
2010) cenou Marie Claire, cenou čtenářů l‘Express a cenou Crésus v roce
2009 a Křišťálovým glóbem v roce
2010. Mnohé byly zfilmovány – například Protivník (L´Adversaire, česky MF
2010). Za román Limonov byla autorovi
v listopadu 2011 udělena prestižní francouzská literární cena Prix Rénaudot.
Váz., asi 400 stran
130 x 200 mm
Cena 359 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
Přeložila Lucie Šavlíková
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
svě tová próza
9
Únos z prezidentské rezidence je jen začátek
David Baldacci
První rodina
Začalo to jako obyčejná oslava
dětských narozenin. Sešli se kamarádi
a rodina. Nafukovaly se balónky,
podávaly dorty, hrály se hry a rozdávaly
dárky. Jenže tahle oslava se v jedné věci
zásadně lišila od stovky jiných:
probíhala v Camp Davidu, v prezidentské rezidenci. A skončila únosem,
který se stal pro národní bezpečnost
noční můrou. Agenti Sean King
a Michelle Maxwellová mají před sebou
nelehký úkol: zachránit nevinné dítě
a Spojené státy.
Váz., asi 450 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
Přeložil Jiří Balek
10
de tek t ivk y a thr illery
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Nová hvězda českého detektivního románu!
Martin Goffa
Muž s unavený ma
očima
Napínavý příběh s kriminální zápletkou
se odehrává v rozmezí několika dnů
v kulisách sychravé podzimní Prahy.
Právě zde se tragickým způsobem
protnou osudy čtyř osob: bývalého
policisty Mikuláše, jeho kolegy Valiho,
pohřešovaného majitele loterijní firmy
a neznámého muže v kapuci, jehož
role je pro životy ostatních klíčová.
Vše začíná nečekaným zmizením
podnikatele, po jehož stopě se díky
zveřejněné finanční pobídce okamžitě
vydává nejen policie. Ačkoli pátrání
zprvu vede jen k dalším a dalším otazníkům, postupně se jeho jednotlivé
pramínky začínají slévat v jeden
mohutný tok, který nakonec vyústí
do děsivé scény, o níž ani jeden
ze zúčastněných nestál…
Autor, píšící pod pseudonymem,
je bývalý kriminalista a jeho příběh
je založený na reáliích policejní práce.
Jako někdejší detektiv může čtenáře
konfrontovat nejen s činy jednotlivých
postav příběhu, ale též s postupy
a metodami práce těch, jejichž úkolem
je takové jednání mapovat a odhalovat.
Váz., 240 stran
130 x 200 mm
Cena 229 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:
de tek t ivk y a thr illery
11
Slavná detektivní dvojice na stopě
Rudolf Čechura
Nikdo nemá alibi
Rudolf Čechura rozehrává ve dvou detektivních novelách pátrání známé dvojice Holmes a Watson, i když v trochu
obráceném významu. První z nich –
Nikdo nemá alibi – se odehrává v Londýně a vyšla poprvé a naposledy
v brožovaném vydání v nakladatelství
Práce v roce 1969. Druhá – Dobře
časovaná vražda – z prostředí pražského Rozhlasu vycházela pouze na pokračování ve Světě v obrazech, knižně
už za normalizace vyjít nesměla.
Váz., 256 stran
130 x 200 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
12
V ML ADÉ FRONTĚ
JIŽ V YŠLO:
de tek t ivk y a thr illery
Rudolf Čechura (1931) je všestranný
spisovatel: kromě populárních příběhů
Maxipsa Fíka a kritických próz o naší
nedávné minulosti (mj. Namydlená šikmá plocha, MF 2009) napsal více než
stovku de­tektivních povídek a několik
románů. Jeho poslední detektivka Jako
zvíře byla vyznamenána cenou Eduarda Fikera. Od roku 1968 je R. Čechura
řádným členem Londýnské společnosti
Sherlocka Holmese, později byl jmenován i čestným členem ame­rických
holmesovských společností. Ve Světové
bibliografii Sherlocka Holmese
a Dr. Watsona (vyšla v New Yorku)
je česká holmesovská literatura
zastoupena nejvíce hned po anglické
a dánské – mj. také zásluhou rozsáhlé
holmesologické publikační činnosti
Rudolfa Čechury.
Mistrovské detektivky známé dramatičky
Daniela Fischerová
Sváteční vraždy
Trojice detektivních novel Sváteční
vraždy navazuje na první úspěšnou
knihu Tři vraždy a Král.
Opět potkáváme trojici amatérských
pátračů: zkušeného Medarda Krále,
jeho výstředního bratra Silvestra
a nenápadnou nápovědku Kristinku.
Nepotřebují snímat otisky prstů
ani provádět analýzy DNA, na všechno
přijdou díky své znalosti lidí a schopnosti vidět i to, co druzí přehlédnou.
Tři příběhy, tři vraždy. Na zamčeném
zámku se stmívá, jinde pláče nikdy
nespatřené dítě a o půlnoci vystupují
z vody dávno utonulé oběti.
Daniela Fischerová (1948)
absolvovala FAMU a píše přes čtyřicet
let. Za román Happy end dostala cenu
Boženy Němcové a za rozhlasovou hru
Velká vteřina získala první cenu
v celoevropské soutěži EBU.
Už vyzkoušela mnoho různých žánrů.
Píše pro děti i pro dospělé, prózu,
dramata, scénáře i básničky.
Loni úspěšně vstoupila na pole zcela
nové, a to na pole žánru detektivního –
v Mladé frontě vyšla první trojice
detektivek nazvaná Tři vraždy a král.
Váz., asi 220 stran
130 x 200 mm
Cena 229 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ
JIŽ V YŠLO:
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
de tek t ivk y a thr illery
13
Tajemný příběh z pražských uliček
odehrávající se v dusné atmosféře 50. let
Heda Kovályová
Nevina aneb Vražda
v Příkré ulici
Váz., 160 stran
130 x 200 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
14
de tek t ivk y a thr illery
Ocitáme se v Praze v 50. letech 20. století, v blíže neurčeném roce. V úzké uličce
před malým pražským kinem byl zavražděn policejní kapitán. Během vyšetřování se před námi rozplétají životy žen,
které kino svedlo dohromady. Pracují
tu jako uvaděčky nebo pokladní a každá
z nich by mohla mít k vraždě důvod.
Jednou z nich je i Helena, mladá žena,
jejíž manžel byl zatčen pro podezření
z politického spiknutí. Prožije krátký
románek s policejním vyšetřovatelem,
který by snad jejímu muži mohl pomoci.
Místo toho však přichází zpráva, že se
už z vězení nevrátí. Vraždila právě ona?
Nemá přece už co ztratit… Celý příběh
je prostoupen stísněnou atmosférou
tehdejší doby, strachem a podezíravostí,
která mezi lidmi vládla.
Heda Kovályová (1919–2010), česká
spisovatelka a překladatelka, se narodila v Praze. Po sovětské okupaci odešla
s druhým manželem do Spojených států.
Do České republiky se vrátila až v roce
1996, po dlouhé nemoci zemřela v Praze
5. prosince 2010. Detektivní příběh Nevina vyšel poprvé exilovém nakladatelství Index v roce 1985. K jejímu napsání
ji inspirovaly překlady detektivek Raymonda Chandlera.
Phil Marlowe v Hollywoodu
Raymond Chandler
Sestřička
Románem Sestřička návazal Chandler
na předchozí detektivky po pětileté
pauze, kterou strávil jako scenárista
v Hollywoodu. Zkušenosti z filmového
průmyslu jsou znát v příběhu, v němž
nechybí mocní producenti i vycházející
hvězdy bez morálních zábran.
Za Philem Marlowem přichází nesmělá
Ormafay Questová, aby našel jejího
bratra Orrina. Nabízí mu sice směšný
honorář, nicméně případu se ujme.
Netrvá dlouho a objeví Orrinovy stopy
vedoucí do Hollywoodu. Marlowe
postupně odhaluje osud mladého muže
z Kansasu, který byl oslněn září stříbrného plátna.
Váz., 248 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Přeložila Heda Kovályová
de tek t ivk y a thr illery
15
Krása není nic jiného než děsivý počátek
Arne Dahl
Až na vrchol hory
Brutální vražda stockholmského
návštěvníka restaurace, svědek,
který nic nechce nic vidět a slyšet,
nevysvětlitelná exploze ve věznici
s maximální ostrahou a vražedná válka
mezi dvěma gangy – po bestsellerech
Misterioso a Zlá krev přichází
nejčtenější skandinávský autor
thrillerů s novým případem
a jeho vyšetřovateli – Paulem Hjelmem
a Kerstin Holmovou.
Váz., asi 350 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A
Přeložila Linda Kaprová
16
de tek t ivk y a thr illery
ARNE DAHL (1963)
Po Stiegu Larssonovi nejúspěšněší a nejpopulárnější autor švédských thrillerů.
11 knih, 6 filmů.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Nebezpečnější než bojovat... je z války odejít
Trevor Shane
Děti paranoie
Od svých osmnácti let Joseph vraždil
lidi kvůli něčemu, čemu věřil, ale co tak
docela nechápal. Tato Válka trvá věky,
ukrývá se ve stínech, řídí se přísnými
pravidly a bojují v ní proti sobě dvě
naprosto odlišné strany: dobro a zlo.
Jen se neví, která je která. Vojáci této
Války se skrývají mezi obyčejnými lidmi a jejich činy jsou vydávány za nehody nebo akty náhodného násilí, takže
nic netušící normální lidé si ani neuvědomují brutalitu, kterou mají na očích.
Zabíjení lidí je to jediné, co kdy Joseph
poznal, a ve svém oboru patří k nejlepším.
Když se mu však jeden úkol nepodaří
splnit, pošlou ho jeho nadřízení za trest
na smrtelně nebezpečnou misi. Joseph
se při ní seznámí s Marií a jeho krvavé
poslání poprvé v životě ustupuje
do pozadí.
Váz., 320 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
Přeložil Jiří Balek
svě tová próza
17
Portrét Mistra ve středních letech
IMPACT
Dublin Literary Award
nominován na
Bookerovu cenu
Los Angeles Times
- nejlepší román
Váz., 344 stran
130 x 200 mm
Cena 339 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
Přeložila Daniela Theinová
18
moderní svě tová próza
Colm Tóibín
Mistr
Spisovatel Tóibín píše o spisovateli
Henry Jamesovi. Nemusíme přesně
vědět, kdo James byl, abychom
se ponořili do výtečně napsaného
románu jednoho z nejoceňovanějších
autorů irské literatury posledních
dvaceti let. Tóibín vstupuje do mistrova
života v roce 1895. Tehdy se 52letý básník Henry James, roztrpčený neúspěchem svých románů, obrací k divadlu.
Místo očekávaného úspěchu se dostaví
zdrcující kritika. Zatímco jeho diváci
doslova „vybučí“, musí Henry sledovat,
jak nadšeně oslavují komedii „hlučného
a korpulentního Ira“ Oskara Wilda.
Raněný James se rozhodne opustit
Anglii a zamíří do Říma, Benátek,
Paříže.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Kultovní autor mladé polské generace
opět šokuje
Michał Witkowski
Margot
Třetí román hvězdy současné polské
literatury čtenáře zavádí do kabiny
tiráku. Margot je řidička náklaďáku,
kleje jako dlaždič a na štacích chodí
na pánské záchodky. V noci se mění
v náruživou a neukojitelnou běhnu,
královnu Margot, v rudé paruce, minisukni a s hlubokým dekoltem. Její
konkurentkou je Černá Gréta, postarší lesbická korba, která se obléká jako
motorkář. A ještě je tu Aška, dívka
na vozíčku, jejíž životní náplní jsou rozhovory s řidiči tiráků prostřednictvím
radiostanice.
Metamorfóz v novém románu
Witkowského je mnoho. Kromě proměn
jednotlivců jsou zde poukázány systémové změny, které prodělalo Polsko
za 20 let demokracie, a jejich dopad
na sféru sociální, společensko-kulturní
i mediální.
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeložil Pavel Peč
moderní svě tová próza
19
Veselé i truchlivé chvíle s Alzheimerem
Rakouská
státní cena
za literaturu
Arno Geiger
Starý král
ve vyhnanství
Arno Geiger vypráví o otci, kterému
pomalu vynechává paměť a který
se přestává orientovat v přítomnosti.
Otevřeně, laskavě a radostně začíná
syn znovu poznávat svého otce, chodí
s ním na procházky, naslouchá jeho
zdánlivě nesmyslným a často poeticky
znějícím větám, vypráví o otcově
minulosti i přítomnosti, o svém dětství
na venkově. Úžasná, dojemná i vtipná
kniha o životě, který stojí za to žít
až do poslední chvíle, o životě, který
se od toho našeho liší jen nepatrně,
ale přesto zásadně.
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeloženo do 28 jazyků
20
moderní svě tová próza
Literární skvost o životě ve velkoměstě
Wilhelm Genazino
Deštník
pro tento den
Peníze se dají vydělávat různě, třeba
tím, že na vlastních nohou testujete
luxusní polobotky.
Procházíte se po městě, dáváte pozor
na kaluže a špínu, tiše snášíte bolest,
kterou způsobují neprošlápnuté
boty, a pozorujete svět. Stejně jako
bezejmenný hlavní hrdina úžasného
Genazinova románu navštěvujete
dávné přítelkyně, sepisujete posudky
na drahé anglické boty, a za honoráře
si užíváte skromného života.
Jenže když testovače bot opustí
poslední přítelkyně Lisa a honorář
za posudek klesne na minimum,
ze kterého se už nedá žít, musí se něco
zásadního změnit…
Host veletrhu
Svět knihy
2013
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
Přeložil Petr Štědroň
moderní svě tová próza
21
Nejnovější román autora bestselleru Atlas mraků
David Mitchell
1000 podzimů
Jacoba de Zoeta
Váz., asi 504 stran
155 x 235 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A
Přeložila Petra Diestlerová
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
22
de tek t ivk y a thr illery
Představte si říši, která se už několik
staletí izoluje od okolního světa. Žádný
cizinec nesmí vstoupit na její území,
nikdo ji nesmí opustit. A přesto se otevře malé okno do této pevnosti: umělý,
zdí obehnaný ostrov obývaný hrstkou
evropských obchodníků.
Ta země se jmenuje Japonsko, přístav
Nagasaki a ostrov Dedžima, píše se rok
1799. Právě tam umístil David Mitchell
svého hrdinu, mladého úředníka Jacoba
de Zoeta, který doufá, že nalezne své
štěstí. Namísto toho jej osud vžene
do divokého dobrodružství: Zamiluje
se do Japonky Orito, dcery samuraje
a porodní báby. Jenže jednoho dne zemře Oritin otec a Orito zmizí. Objevují
se zvěsti, že byla prodána do otroctví.
Jakob vyráží hledat Oritoana nebezpečné pouti je sváděn z cesty lží, zradou
a vraždami.
1000 pozdimů Jacoba de Zoeta je obdivuhodně vystavěné umělecké dílo: historický román s exotickým nádechem,
úžasnými zápletkami, děsivými námořními bitvami a množstvím postav.
Aby syn nezemřel ve válce, musí jeho
matka utéct!
David Grossman
Žena prchá před
zprávou
Jewish
Quarterly–Wingate
Prize
Mírová cena
německých
knihkupců
Ora vypráví o lásce ke dvěma mužům,
o zlosti a něžnosti, zoufalství a vášni,
o synovi Oferovi, který se přihlásí jako
dobrovolník do armády přímo do válečného konfliktu v Západním Jordánsku.
Ora doufá, že se jí podaří začarovat
hrozící nebezpečí tím, že o synově
záměru řekne svému kamarádovi
a milenci Avramovi, někdejšímu účastníkovi Jom Kipurové války. A také tím,
že se stane nedosažitelnou pro špatné
zprávy, nedosažitelnou pro děsivé
zvěsti. Jenže zlé zprávy si adresáta
vždycky najdou…
Váz., 592 stran
155 x 235 mm
Cena 389 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie a
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Přeložily Lenka Bukovská
a Mariana Fischer
svě tová próza
23
Populární prozaik o ženách
Tenessee Williams
Osm smrtelnic
posedlých
Šest povídek představuje Tennessee
Williamse českému čtenáři především
jako mistra lidské psychiky. Tentokrát
jde o příběhy žen, které jsou vystaveny
pokušení (jak jinak než ze strany
mužů), často mu podléhají a musí
se s tím vyrovnat.
Váz., asi 130 stran
120 x 185 mm
Cena cca 225 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie C
Přeložila Radoslav Nenadál
24
svě tová próza
Mistrovský portrét odvahy i bezmoci jedince.
Poslední dílo, jímž autor uzavírá svou tvorbu.
Philip Roth
Nemesis
V „dusivém parnu rovníkového Newarku“ řádí děsivá epidemie, která ohrožuje
místní děti zmrzačením, ochrnutím, doživotním postižením i smrtí. To je překvapivý námět Rothova posledního románu:
epidemie dětské obrny zuřící v létě 1944
ve stínu světové války a její následky
na pospolitou, na rodinu orientovanou
komunitu Newarku a její děti.
Hlavním protagonistou je energický
a svědomitý třiadvacetiletý správce školního hřiště Bucky Cantor, oštěpař
a vzpěrač, muž oddaný svým svěřencům
a zklamaný sám sebou, protože jej chabý
zrak vyloučil z možnosti bojovat po boku
svých vrstevníků ve válce. Kniha se soustředí na dilema, které mladíka čeká,
když začne obrna sužovat jeho hřiště,
a na každodenní příděl tragických událostí, s nimiž se musí vypořádat. Autor
klade palčivou otázku: Jaká rozhodnutí
dokážou člověku od základů změnit
život? Jak bezmocný je jeden každý z nás
tváří v tvář tlaku okolností?
Váz., 164 stran
130 x 200 mm
Cena cca 219 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Přeložila Jana Hejná
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
svě tová próza
25
Nové vydání francouzského bestselleru
Anna Gavalda
Prostě spolu
Váz., 520 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Přeložil Josef Prokop
26
svě tová próza
Román Prostě spolu je třetím publikovaným dílem současné hvězdy francouzského (a evropského) literárního nebe Anny
Gavaldy. Jeho příběh je navýsost čtenářsky vděčný a přitažlivý. Výtvarnice Kamila
po nocích uklízí kanceláře. Na potrhlého
šlechtice Philiberta v obrovském bytě
kousek od Eiffelovy věže sedá prach.
Spolubydlícího z vedlejšího pokoje,
kuchařského mága Franka, zajímají jen
motorky a známosti na jednu noc.
A někdo se přece musí postarat o jeho
tvrdohlavou babičku z Tours…
Čtyři hlavní postavy románu, které
nemají nic společného kromě otevřených
ran minulosti. Ale stále ještě sní. Věří,
že štěstí nakonec přijde. Možná že přijde,
právě až budou… prostě spolu?
ANNA GAVALDA (1970) patří mezi francouzské spisovatelky, jejichž tvorba
získala prestiž i v celosvětovém měřítku.
Po studiu literatury na Sorbonně se živila i jako prodavačka, uvaděčka, pokladní,
dělnice, hosteska, redaktorka svatebních
oznámení a komerčních reklam nebo
asistentka svého manžela veterináře.
Nyní je rozvedená a žije s dětmi Louisem
a Félicité na jihovýchodním předměstí
Paříže, v Melunu, vede rubriku o dětské
literatuře v Elle, je členkou poroty Ceny
komiksů v Angoulêmu a píše úspěšné
romány.
Román se šťastným koncem
Isabelle Laf lèche
j´adore new york
Příběh ambiciózní mladé francouzské
právničky, která je vybrána do newyorského ústředí prestižní advokátní firmy,
aby získala zkušenosti, mohla se stát
partnerem a postoupit tak dále v budování kariéry. Navzdory zákulisním intrikám, permanentnímu stresu a náročným
klientům si Catherine dokáže pobyt
na Manhattanu zpestřovat nákupy
ve značkových buticích, večeřemi
s kamarádkami v luxusních restauracích
a především vztahy s více či méně
perspektivními muži. Představovala
si však svůj opravdu takhle?
Váz., asi 300 stran
130 x 200 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A
Přeložila Jana Mandelíková
svě tová próza
27
Autentický příběh z prostředí reklamy
a marketingu
Rado Ondřejíček
Homo asapiens
Váz., asi 260 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeložila Martina Bekešová
PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:
28
svě tová próza
Kniha o lidech, pro které asap přerostlo z běžné kancelářské zkratky v symbol
hluboce zasazený do jejich života. O tom,
co vše jsou schopni obětovat práci,
o jejich hledání a nenacházení, o úspěchu,
frustraci, zodpovědnosti, smyslu pro povinnost a pocitu, že stojí na vrcholu světa.
Odehrává se v prostředí anonymního
marketingového oddělení, ale není
to kniha ani o reklamě ani o marketingu.
Je to příběh jednoho z řadových zaměstnanců, autentickým pohledem do mikrosvěta lidí dobrovolně uzavřených
v kolotoči, kde je každý každému
klientem a partnerem zároveň.
Pokud patříte mezi ty, kterým zkratku
asap není potřeba vysvětlovat, je to kniha
o Vás.
Rado Ondřejíček (*1977) vyrostl
v Nové Dubnici, od roku 1995 žije v Bratislavě. Přestože jej nevzali na žurnalistiku, několik let byl členem redakcí inZine
a T-Station a je také držitelem Novinářské ceny. Od roku 2003 pracoval v reklamě. Nejprve jako copywriter, později jako
kreativní ředitel a nakonec jako stratég.
Reklamu zažil z každé strany a dlouho potkával lidi s navzájem podobnými osudy,
až pochopil podstatu toho, co je spojuje.
Po dvanácti letech práce si vzal osm měsíců volna, během nichž napsal tuto knihu.
Svěží debut Mica Loobyho, bývalého autora
cestovních průvodců Lonely Planet
Mic Looby
Ráj 2.0
Na světě ještě existuje pár míst nedotčených turismem. Ztracený Ráj? Třeba
budete mít štěstí. Ale spíš narazíte
na Ráj Organizovaný, Tržní a Rozfrcaný do Fakultativních Zájezdů. A pokud
existuje aspoň nějaká možnost, jak
z nějakého odlehlého koutu planety
vytřískat peníze, můžete vzít jed na to,
že o tom nakladatelství SmallWorld™
už vydalo nějakou knihu.
Robert Rind je legenda žánru cestovních průvodců, člověk zakládající
si na své nezávislosti. Muž ze staré
školy. Ovšem až příliš staré školy…
Mic Looby ve svém debutu přináší svěží, ironický, a k popukání zábavný
příběh o zrazených ideálech a korporátní nenasytnosti. Až po přečtení této
knihy znovu otevřete cestovního průvodce, už navždy budete umět číst
mezi řádky.
Váz., asi 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie B
Přeložil Petr Kotouš
PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:
svě tová próza
29
Erotický román
Jitka Volfová
Smlouva s Adamem
Padesát odst ínů šedi
po česku
Prvotina české autorky, která zůstává
skrytá pod pseudonymem, a zároveň
první díl z plánované trilogie, v němž
je vykreslen rok sexuálního zasvěcování
mladé učitelky, jež ve své naivitě
a okouzlení sexem podlehne otci svého
žáka. Autorka zároveň barvitě vykresluje i rodinné vztahy a sexuální příhody
jejích dvou kamarádek.
Váz., asi 250 stran
130 x 200 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie a
30
česká próza
Druhé vydání bestselleru populární
spisovatelky
Hana Parkánová–Whitton
Jak si vy pěstovat
na anglické zahrádce
českého trpaslíka
Autorka, dlouholetá redaktorka českých
nakladatelství, zkušeným a zábavným
perem popisuje, jak krůček po krůčku
probíhala její asimilace v anglickém
prostředí, kam se už jako dospělá žena
před několika lety provdala. Pro čtenáře
se stejným kulturním zázemím bude
nesporně zajímavé a překvapující, když
se dočte o všech typických anglických
tradicích a zvyklostech, které autorku
navzdory její jazykové vybavenosti
a zkušenostem zaskočily či šokovaly –
počínaje svatbou, hledáním a zařizováním domu přes návštěvu kadeřníka
po činnost v oblíbených charitativních
spolcích.
Hana Parkánová-Whitton je autorkou čtyř autobiografických próz, mnoha
historických románů a detektivek.
S manželem Paulem napsali knížku
o životě ve Velké Británii a spolupracují
též na česko-anglických rozhlasových
pořadech.
Váz., asi 250 stran
130 x 200 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ
JIŽ V YŠLO:
PŘIPR AV UJEME
JAKO E-BOOK:
česká próza
31
Adrian Mole v české verzi
Petr Kukal
Deník muže
ve středních letech
Váz., asi 220 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
PŘIPR AV UJEME JAKO E-BOOK:
32
česká próza
Autentický deník zachycuje rok života
člověka, který je prototypem českého
Adriana Molea. Někdy má pocit,
že mu život protéká mezi prsty, cítí
občasnou únavu v letitém manželství,
a současně si uvědomuje, jak hluboce
je do něj vrostlý – což mu nebrání
v komicky usilovném flirtování
s jinými. S hlavním hrdinou prožíváme
trable s dospíváním dětí, boj s mladším
šéfem i jeho snahy o prosazení na literárním poli…
Velmi pravdivá a vtipná kniha, která
musí oslovit každého, komu se přiblížila
čtyřicítka.
Hrabal intimní – a v nové grafické úpravě
Bohumil Hrabal
Večerníčky
pro Cassia
Texty z let 1989–1991, které byly
postupně publikovány ve třech
souborech: Listopadový uragán,
Ponorné říčky a Růžový kavalír
vycházejí v nové grafické úpravě
Luboše Drtiny.
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie C
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
česká próza
33
literatura
pro děti
a mládež
36
literatura pro dě ti a mládež
Nová verze oblíbeného dívčího deníku,
tentokrát s opravdovým zámečkem!
Můj tajný deník
Tohle není jenom tajný deník, ale mnohem víc. Co se v něm všechno skrývá?
Stránky, na které si dívky můžou
zapisovat, co se jim líbí, o čem sní,
z čeho mají radost i co jim dělá starosti.
Stránky, kam si můžou zaznamenat
informace o své rodině, domácích
mazlíčcích, kamarádkách i láskách.
Místa, kam si můžou nalepit fotky
oblíbených hvězd!
Rady z oblasti módy a kosmetiky.
Testy, díky nimž líp poznají samy sebe.
Osobní deník na ty nejdůležitější
zážitky, které by nechtěly zapomenout.
Adresář na důležité kontakty.
Dobré stravovací návyky
• Omez smažená jídla (obsahují moc
tuku) a sladkosti (moc cukru).
• Při každém jídle si zkus dát ovoce
a/nebo zeleninu.
• Nevynechávej jídla, a hlavně ne
snídani.
• Jez v klidu, pomalu, každé sousto
pořádně rozžvýkej.
• Nezapomínej často pít vodu,
nečekej, až dostaneš žízeň
(minimálně 1,5 l denně).
Váz., 144 stran
170 x 200 mm
Cena 279 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie AAA
Ilustrace Candybird
Přeložila Lucie Šavlíková
Pro dívky od 7 let
Relaxační koupel
• Pět až sedm sáčků heřmánkového
čaje louhuj tři až pět minut ve vařící
vodě. Potom nalij čaj do vany a užij
si heřmánkovou koupel.
literatura pro dě t i a mládež
37
Obyvatelům Planety
globů hrozí nebezpečí!
Na Planetě slova
se nesmí mluvit!
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Malý princ
a Planeta g lobů
Malý princ
a Planeta slova
Na své šesté výpravě se Malý princ
a Liška dostávají na planetu ozářenou i v noci světly. Prodává je jistý Laudion jako ochranu před globy,
zvláštními nočními bytostmi, které
údajně způsobily, že jeden z obyvatel
zkameněl. Malý princ ale brzy pochopí, že globové jsou zcela neškodní
a že strůjcem problému je sám Laudion. Využívá strachu obyvatel ve svůj
prospěch – o co mu ale vlastně jde?
To musí Malý princ s Liškou rychle
zjistit…
Na konci speciální bonus – Malý
princ, jak ho vidí komiksový kreslíř
Olivier Supiot.
Malý princ a Liška dál pokračují
ve svém putování po vesmíru daleko
od planetky B612. Dostanou se na planetu, kterou terorizují zvláštní létající uši. Obyvatelé této planety jsou
velmi upovídaní, ale uši řízené mladým Saharou jim zalepují ústa
a brání jim v mluvení! Proč se ze Sahary stal takový tyran? A je povstání vedené Bamakou skutečně tím
nejlepším řešením? Zdá se, že Malý
princ s Liškou zase budou muset
zasáhnout!
Na konci speciální bonus – Malý
princ, jak ho vidí komiksový kreslíř
Jérôme Jouvray.
Váz., 56 stran
210 x 285 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A
Váz., 56 stran
210 x 285 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie A
38
literatura pro dě ti a mládež
Pro děti od 7 let
Města na Planetě
karapoxů jsou odříznuta
od sebe!
Malý princ s Liškou
na planetě, která má oči,
uši, nos a dokonce
i srdce!
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Na motivy
Antoina de Saint-Exupéryho
Malý princ
Malý princ
a Planeta karapoxů a Obrova planeta
Když se Malý princ a jeho věrná
kamarádka Liška ocitnou na planetě
kamenného lidu Skalníků, vidí,
že jejich město je napadáno
obrovským nebezpečným trním
a hrozí mu zkáza. Královna Nefrita
však nechce z města odejít, dokud
se nevrátí její syn Opál, který by měl
přinést zázračná kamenná zrnka
a město jimi ochránit. Malý princ
se musí vydat do džungle a Opála
vypátrat.
Váz., 56 stran
210 x 285 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
Pro děti od 7 let
Tak tahle planeta je opravdu hodně zvláštní! Celá vlastně představuje
jedno obří živoucí tělo a každý jeho
orgán pohání sama příroda. Jenomže
Talamus, který je doslova „mozkem“
celé planety, od jisté doby nevnímá signály z přírody, a vydává jeden
bláznivější příkaz za druhým. Celá
planeta je kvůli němu v ohrožení.
Že by za tím zase vězel… Zlý had?
Na konci speciální bonus – Malý
princ, jak ho vidí Didier Convard
a Philippe Adamov.
Váz., 56 stran
210 x 285 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A
literatura pro dě t i a mládež
39
O jednom kočičím peciválovi a o tom,
že nikdo nechce být sám.
Franziska Biermann
Líný kocour Josef
Váz., asi 64 stran + plakát
165 x 240 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Přeložila Hana Linhartová
Pro děti od 5 let
40
literatura pro dě ti a mládež
Kocour Josef tráví většinu času na oblíbeném gauči. Dál se na svých sametových tlapkách nevydává. Každý den
se několikrát poctivě protahuje, vše
důsledně prokládá spánkem a dobrým
jídlem. A zdá se, že mu tak nic neschází. Jednoho dne se však v jeho kožíšku
usídlí dotěrná blecha a nepřestává
ho obtěžovat nepříjemným kousáním.
Kocour tedy opouští svůj příbytek
a vydává se ven s tím, že jedině tak
nepříjemnou návštěvnici setřese.
Venku se dá do řeči s morčetem,
pak s krávou na poli, kočkou na střeše, psem ze sousedství, přitulí se k holčičce na ulici… a přitom začne postupně zjišťovat, že přátelství není zase tak
úplně špatná věc…
Součástí knihy je velký ilustrovaný
plakát s denním harmonogramem
kocoura Josefa!
Aktivity s líným kocourem! Žhavte mozky!
Eva Bavorová & Garfield
Luštění s Garfieldem
Nejpopulárnější kocour na světě přináší
další porci skvělé zábavy! Připraven
je nejen výběr z toho nejlepšího čtení,
ale hlavně mnoho zábavných úkolů
a kvízů. Kdo není líný jako Garfield,
ten si jistě rád protrénuje své mozkové závity při řešení hlavolamů, křížovek
nebo sudoku. Rozluštění tajných šifer
odhalí, jaké lumpárny Garfield zase
vyvedl. Chybět nebudou ani další oblíbení
hrdinové jako Jon, Odie, Nermal
nebo Arlena. Tato interaktivní knížka
je určena všem dětem od sedmi let.
Brož., asi 56 stran
190 x 255 mm
Cena cca 159 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie a
Pro děti od 7 let
literatura pro dě t i a mládež
41
Bude moct zraněná Ela nakonec zatančit
Modrého ptáka? A co se mezitím děje v Zemi
kouzel?
Darcey Bussellová
Malá Baletka
E la a maškarní ples
Váz., 96 stran
130 x 200 mm
Cena 159 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie B
Ilustrovala Katie May
Přeložila Eva Brožová
Pro děti od 7 let
42
literatura pro dě ti a mládež
Ela se nemůže dočkat vystoupení,
na kterém má tančit Modrého ptáka. Premiéra se kvapem blíží, jenomže
malá baletka si vymkne kotník a podle
lékařů se jí noha nestihne do té doby
uzdravit. Zdá se, že v roli ji bude muset zastoupit Nina, její rivalka v baletní škole, která jí zranění – prý nedopatřením – způsobila. Navíc Elu potřebují
přátelé v Zemi kouzel, protože zlý Myší
král začaroval všechny její obyvatele
ve zvířátka… Dokáže spolu se Švestkovou vílou získat zázračné kapky, které
zlomí kletbu? To záleží jen a jen
na jejím důvtipu a statečnosti.
Ale uzdraví se jí poraněná noha,
aby mohla zatančit svou vysněnou roli?
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Podaří se Márince a jejím kamarádům
překazit plány zločinného pytláka?
Tatjana Geßler
Zvířecí nemocnice
Srnče v nouzi
Márinka se chce stát zvěrolékařkou.
Zkušeností už má víc než dost!
U rodičů na klinice pečuje o opuštěná
mláďata a všemožně léčí zraněná
zvířata. Ba co víc, na svět pomůže
i nezbednému koťátku! Není však
jediným zvířecím nadšencem v okolí.
Spolu se svou trhlou kamarádkou
Majkou, horlivým bikerem Markem
a jejich čtyřnohými přáteli – rozvážným
poníkem Panem Cvaldou a strakatým
štěnětem Stracciatellou – se nečekaně
dostává do víru životu nebezpečných
událostí. Podaří se kamarádům společnými silami zachránit poraněné srnče?
Ukout tajný plán a vysvobodit ze zajetí
i jeho zubožené sourozence? A dokážou
uprostřed hlubokého lesa uniknout
ze spárů zločinného pytláka?
Váz., asi 130 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie b
Přeložila Romana Jarolínová
Pro děti od 8 let
literatura pro dě t i a mládež
43
Co znamená vlastně „normální“? Vtipný příběh
o velkém přátelství a nemalých předsudcích.
Sylvia Heinleinová
Bláznivá teta a já
Váz., asi 120 stran
130 x 200 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie b
Pro děti od 8 let
44
literatura pro dě ti a mládež
Sára má skvělou tetu. Je sice trochu
pomatená, ale rozhodně s ní není nuda.
A na rozdíl od jiných dospělých poslouchá, co jí Sára říká. Mamince se ovšem
nelíbí, že Sára za tetou každou středu
jezdí na návštěvu. Měla by se prý
chovat normálně a kamarádit se radši
se stejně starými dětmi. Navíc prý teta
potřebuje klid, takže by se měla odstěhovat na venkov. Sára ani teta s tím
samozřejmě nesouhlasí. Jenže rodiče
mají vždycky pravdu. Anebo ne? Sára
s tetou musí něco podniknout. A tak
se vydají na cestu do neznáma,
aby zjistily, že není všechno takové,
jak se na první pohled zdá.
Text vtipně doplňují černobílé ilustrace.
Vše, co potřebuje každý kluk vědět, aby se z něj
stal ostřílený dobrodruh.
Příručka pro kluky
dobrodruhy
Tuhle knihu by měl mít v knihovničce
každý kluk, velký i malý. Poradí mu
totiž se spoustou věcí, naučí ho řadu
dovedností a rozhodně se s ní nikdy nebude nudit. A proč si ji rovnou nevzít
do batohu, aby byla stále po ruce?
Více než 40 kapitol nabízí např. návod
jak si postavit týpí, vyrobit peněženku,
luk a šípy, periskop, vodní mlýnek nebo
malé zahradní jezírko, jak ošetřit rány,
luštit kódy, poznávat zvířecí stopy,
hmyz a ptáky, pozorovat hvězdy, vyznat
se v mapě či měřit stromy, a jak pobavit
sebe i své kamarády různými druhy her
nebo rébusů.
Na konci čeká ještě malý dárek – více
než 50 samolepek!
Kroužková vazba, 132 stran
165 x 205 mm
Cena 299 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie aAA
Přeložila Hana Rusá
Pro děti od 8 let
literatura pro dě t i a mládež
45
Ve výstředním hotelu pro kostlivce
a přízraky záhadně mizí hosté!
Hilde E. Gerard
Heřman Hmmm
a případ černé
sedmičky
Váz., asi 150 stran
165 x 220 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
Ilustroval Eric Bouwens
Přeložila Martina Loučková
Pro děti od 8 let
46
literatura pro dě ti a mládež
Heřman a jeho sestra-dvojče Hermína
tráví všechen svůj čas v rodinném
podniku – unikátním hotelu, který
hostí výhradně kostlivce, duchy
a přízraky. Poté, co otec odjíždí
s jejich matkou, operní pěvkyní,
na turné, zůstává hotel na starost
sourozencům. Běžný chod hotelu však
záhy naruší příjezd sedmi záhadných
hostů. Postupně se začnou dít zvláštní
věci, ztrácejí se děti duchů a pak
i duchové samotní. Skupince nově
příchozích velí Adrienne, z níž se postupně vyklube majitelka agentury
na odstraňování duchů… Sourozenci budou muset spojit síly a vymyslet
plán, jak ochránit hotel a jejich hosty
před strašlivým nebezpečím. Děj vtipně
dokreslují barevné ilustrace.
Ve škole je nový učitel angličtiny.
Proč ale dětem připadá tak divný?
Daniela Krolupperová
O´Bluda
„Ten novej učitel je vážně divnej!“
Čenda s Pavlem, Markétou a Vojtou
dostanou nového učitele angličtiny,
rodilého mluvčího. Usoudí, že jeho
neobvyklý zjev je daný kulturním
rozdílem. Když ale postupně zjistí,
že učitel dělá chyby v angličtině,
začnou tušit, že s tímhle chlapíkem
není něco v pořádku. Což jim samozřejmě nikdo z dospělých neuvěří. Naopak.
Namísto rodičovského pochopení
si děti vyslechnou jen jízlivé poznámky,
že jsou líní učit se slovíčka! Takže jim
nezbývá než pátrat na vlastní pěst.
Dobrodružný detektivní příběh čtyř
obyčejných školáků z malého českého
města je plný napětí, záhad a také
humoru. Takže – co je vlastně zač
ten učitel?
Váz., asi 104 stran
130 x 200 mm
Cena cca 199 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
Ilustrovala Barbora Kyšková
Pro děti od 8 let
literatura pro dě t i a mládež
47
Třetí díl populárního deníku Nikky
Maxwellové je tady!
Rachel Renée Russellová
Deník mimoňky:
Příběhy netalentovaný
pop hvězdy
Váz., asi 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie aAA
Kdo by si nechal ujít příležitost
zúčastnit se talentové soutěže?
Zvlášť když se výherce objeví
i v televizi a nejspíš se z něj stane
slavná superstar. Jenže v životě Nikki
není nikdy nic tak jednoduché a její
zapřisáhlá rivalka MacKenzie už spřádá
další ďábelský plán, jak jí šanci stát
se oblíbenou pop hvězdou překazit,
a navíc ji připravit i o nejlepší
kámošky a její tajnou lásku.
A když se k tomu přidají ještě trable
s praštěnou rodinou a škola zamořená
odpornou broučí havětí, je jasné,
že bude Nikkiina cesta ke slávě
pořádně trnitá.
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Přeložila Jana Hejná
Pro dívky od 9 let
48
literatura pro dě ti a mládež
Jedinečný komiks o stěhování do New Yorku,
dospívání a hledání sebe sama
Laura Lee Gulledge
Kreslený svět
podle Annie
Šestnáctiletá Annie se s rodiči přestěhovala z Virginie do New Yorku a připadá si ztracená. Nikoho nezná, s rodiči
si příliš nerozumí. Podaří se jí získat
v tak velkém městě kamarády?
A hlavně najít svou vlastní cestu?
Po vzoru své babičky, která byla výtvarnice, si Annie koupí skicák a začne
svoje pochybnosti a trápení svěřovat
jeho stránkám. Postupem času díky
svým kresbám získává na sebevědomí,
učí se být otevřenější k přátelům, najde
jistotu, že má svými obrázky co sdělit,
sblíží se s rodiči a přestane se bát být
sama sebou. Výjimečný komiks, v němž
se text a ilustrace dokonale doplňují.
Brož., asi 192 stran
165 x 235 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie a
Přeložila Dominika Křesťanová
Pro dívky od 12 let
literatura pro dě t i a mládež
49
O nekonečných seznamech jedné dívky a o tom,
že rozhodování bývá občas těžké i pro dospělé
Francine Oomenová
Lena Notýsková
Váz., 168 stran
130 x 200 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie b
Přeložila Jana Broekman-Minářová
Pro děti od 10 let
50
literatura pro dě ti a mládež
Lena je jedenáctiletá holka z Amsterdamu, která má občas problémy s rozhodováním. Pomáhá jí při něm notýsek,
do kterého si všechno zapisuje, a tím
si rovná myšlenky. Nejčastěji vytváří
různé vtipné seznamy. Co si obléct ráno
na sebe, jak si přestat kousat nehty,
kdo ze spolužáků je nejotravnější.
Jenže Lenčin život nepřináší jen takové
jednoduché volby. Bezpečné rodinné
zázemí se radikálně změní, když
se začne rozpadat vztah rodičů.
Najednou je potřeba řešit závažnější
věci, než co bude k večeři a jak si učesat vlasy. Lena navíc zjistí, že s rozhodováním nemá problémy jen ona.
Někdy totiž ani dospělí nevědí,
jak se správně rozhodnout.
Obrázková knížka pro děti s fantazií
Vhrsti
Chci bý t dospělý
Velké finále Vhrstiho volné trilogie o
malém Štěpánovi v pruhovaném pyžamu se odehraje v řídící věži jednoho
významného letiště. Přesto jde o příběh pro kluky i holky, protože problémy, které autor ve svých knížkách řeší,
se znovu týkají všech dětí. Vždyť které
dítě by netoužilo být velké? Ale ví, co
to vlastně obnáší? Jaké nečekané překážky a starosti na ně v dospělosti čekají? A nebude nakonec lepší k té dospělosti přece jen pomalu dorůst?
Spisovatel, ilustrátor, komiksový kreslíř a scénárista vystupující pod pseudonymem Vhrsti (1975) dostal za svou
tvorbu několik ocenění doma i ve světě.
Jeho kniha Už se nebojím tmy (2007),
získala Cenu učitelů SUK za přínos dětskému čtenářství. Na ni volně navázaly
Prázdniny v nebi (2008) a právě teď držíte v ruce zatím poslední knížku z této
pozoruhodné série.
Váz., 56 stran
215 x 215 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie b
Pro děti od 5 let
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
literatura pro dě t i a mládež
51
Naprosto originální památníček!
Cola, nebo Pepsi?
Nej otázky pro tvoje
kamarádky
Brož., 112 stran
135 x 185 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie a
52
literatura pro dě ti a mládež
Máš ráda Colu, nebo Pepsi? Mléčnou,
nebo hořkou čokoládu? Nejnechutnější
zelenina? Z čeho máš strach?
Co tě k smrti vytáčí? Kde se ti nejvíc
líbilo? Jsi snílek, nebo realista? S čím
máš ráda hamburger? Věříš v UFO?
Kolik hodin denně jsi online?
Co jsi dělala včera večer?
Podobných, ale ještě i úplně jiných
otázek je v tomto originálním
památníčku celkem 2520! Jsou rozdělené vždycky po 40, do 7 různých oddílů,
které se opakují celkem devětkrát.
Takže můžeš oslovit třeba 63 kamarádek, které do památníčku otázky samy
doplní, a ty se o nich dozvíš různá malá
tajemství, která ti zůstanou na památku!
Splnit si svůj sen a tančit ve světle reflektorů!
Sarah Rubinová
Tančit ke hvězdám
(Velké sny malé tanečnice)
Casey Quinnová tančí od narození.
Má to v krvi. Třebaže nikdy nemohla
chodit na hodiny baletu a místo
půvabných piškotů nosí odrbané
tenisky, má víc ladnosti v malíčku
u nohy než všechny ty nafoukané
dívenky v růžovém, co se na ni dívají spatra. Ze všeho nejvíc touží ukázat
záda rodnému městečku a proniknout
až tam, kde ve světlech neonů září
jména největších hvězd – do New
Yorku. Dostane se tam? Příležitost
na sebe nenechá dlouho čekat
a Casey se nedá odradit ničím,
co jí stojí v cestě.
Na cestě za svým snem poznává,
že život dovede být hořký i sladký
a v každém případě skrývá nová
a nová překvapení.
Váz., asi 160 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie b
Přeložila Veronika Lásková
Pro dívky od 10 let
literatura pro dě t i a mládež
53
Marina jako mlsná faunka v říši krále Pana!
Renata Štulcová
Rafaelova škola
Rohy faunů
Váz., asi 384 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie b
Ilustrovala Jarmila Marešová
Faunka Marina vstupuje do třetího
ročníku Rafaelovy školy v Lesním
sídle krále Pana. Učí se žít v lese,
starat se o královy zvířecí mazlíčky
a meditovat s Lunou, když jí nastanou
starosti. Její maminka se začne chovat
velmi podivně. Na každý víkend zmizí
a svou lásku nevěnuje ani Marině
ani jejímu otci, ale Marininu štěněti
Čertovi. Stejně podivně se začnou
chovat i Marinini spolužáci. Marina
se trápí, chtěla by všem pomoct,
ale jak vypátrá, kdo tohle všechno
způsobil?
Přitom je už druhým rokem zamilovaná do hráče školního florbalového
družstva se zvláštním jménem Plantefolie. Jak dopadne jejich první rande?
Je Plantefolie Marinina životní láska?
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Pro dívky od 10 let
54
literatura pro dě ti a mládež
Závěrečný díl trilogie Les rukou a zubů
a Vlny zmítané smrtí
Carrie Ryanová
Tma a prázdnota
Rozpadající se mrakodrapy Temného
Města jsou jedním z mála útočišť
živých lidí ve světě plném oživlých
mrtvých. A budoucnost se zdá být
ještě pochmurnější než přítomnost…
Poslední bašta civilizace se hroutí
a zároveň s ní se hroutí i Anniny
dosavadní jistoty. Na pozadí
umírajícího světa prožívá lásku,
zklamání a sžíravé vnitřní konflikty.
Shledává se se svou dlouho ztracenou
sestrou, s přítelem, kterého milovala,
ale který se změnil, a také se záhadným mladíkem, jehož výjimečnost
je darem i prokletím zároveň. Anna
by chtěla žít, ale zatím se jí daří stěží
přežívat. Podaří se jí najít samu sebe
i bezpečné místo, kde by mohla
naplnit své sny?
Váz., 400 stran
130 x 200 mm
Cena 329 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie c
Přeložil Vratislav Kadlec
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
Pro čtenáře od 12 let
literatura pro dě t i a mládež
55
Vtipný komiks o tom, co všechno
se může stát, když nastoupíte do nesprávného
autobusu…
Mark Fearing
Pozemšťan!
Váz., asi 248 stran
160 x 210 mm
Cena cca 259 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie b
Přeložila Jana Hejná
Pro děti od 9 let
56
literatura pro dě ti a mládež
Nástup na novou školu je pořádné trauma pro každého, ale když devítiletý
Bud v první školní den omylem
nastoupí do špatného autobusu,
který se svou sbírkou podivných žáčků
míří do vzdálené galaxie, má najednou
úplně jiné starosti, než jestli si ve škole najde kamarády. A což teprve když
zjistí, že jsou tady pozemšťané považováni za ta nejobávanější a nejnenáviděnější stvoření ze všech... Jak se Bud
s životem v bláznivé vesmírné akademii vypořádá a podaří se mu najít cestu
zpátky domů? To se dozvíte v tomhle
napínavém, vtipném a úžasně ilustrovaném komiksovém dobrodružství.
Co stránka, to kód, indicie, hlavolam,
rébus – to pravé pro začínající špiony!
Lisa Miles
Knížka pro špiony
Hledáme schopné špiony a tajné agenty! Pomůžete Jakeovi a jeho týmu
vyřešit záhadu případu č. 19? Ponořte
se do naší špionské knížky, seznamte
se s členy týmu a s jejich pomocí
se naučte, co všechno musí pravý
špion umět – hledejte stopy a indicie,
snažte se rozluštit kódované zprávy,
hádanky a rébusy, procvičte si postřeh
a paměť. Když to všechno zvládnete,
čeká vás na konci knihy rozluštění
záhady.
Brož., asi 144 stran
210 x 255 mm
Cena cca 229 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie a
Přeložila Leona Maříková
Pro děti od 7 let
literatura pro dě t i a mládež
57
Kniha plná aktivit pro všechny malé
příznivce Batmana!
Batman
boj proti zločinu
Kniha úkolů pro superhrdinu
Brož., 96 stran
210 x 297 mm
Cena 229 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie a
Přeložil Petr Zenkl
Pro děti od 7 let
58
literatura pro dě ti a mládež
Bojuj společně s Batmanem proti jeho
nepřátelům! Tato kniha je nabitá napínavými úkoly, při kterých budeš stát
po boku Temného rytíře proti padouchům z Gotham City!
Na více než 90 stranách čekají čtenáře
složitá bludiště, doplňovačky, luštění,
osmisměrky, hledání rozdílů a mnoho
hádanek, které je třeba vyřešit.
Naučí se například Batmana a jeho
spojence a nepřátele nakreslit, budou
si moci sestavit krátký komiks.
S touto knihou plnou zábavy se rozhodně nikdo nudit nebude!
Spousta zábavy i napínavých úkolů
a luštění se Supermanem!
Superman
záchrana planety
Kniha úkolů pro superhrdinu
Kniha plná zábavy pro všechny
fanoušky Supermana! Malí čtenáři
se mohou těšit na řadu úkolů a aktivit:
naučí se kreslit Supermana a jeho
nepřátele, budou si moci svého
vlastního superhrdinu vytvořit a také
sestavit krátký komiks. Na každé
stránce je čeká nějaké luštění
či bludiště, doplňovačky, osmisměrky,
hledání rozdílů a mnoho hádanek,
které je třeba vyřešit.
Brož., 96 stran
210 x 297 mm
Cena 229 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie a
Pro děti od 7 let
literatura pro dě t i a mládež
59
60
naučná literatura
naučná
literatura
pro děti
literatura
a mládež
naučná literatura
61
„Nikdo nikdy
nepochopí, čím
Churchill byl, pokud
se na něj dívá jen
jako na politika
a státníka, a nikoli
také jako na člověka,
který byl stejně jako
Asquith nebo Lloyd
George, Wilson nebo
Roosevelt neodvratně
předurčen k vedení
války; byl válečníkem,
který si uvědomil,
že politika je částí
62
naučná
literatura
vedení
války.“
Druhý a závěrečný svazek nejlepší práce
o Winstonu Churchillovi jako vojákovi
Carlo D’Este
Válečný vůdce
Život Winstona Churchilla
ve válce 1874–1945 – II. dí l
Vynikající dvousvazkový životopis
z pera jednoho z nejlepších vojenských
historiků současnosti líčí Winstona
Churchilla jako vojáka a válečného
vůdce, který sice nikdy nedosáhl vyšší
hodnosti než podplukovník, avšak
nakonec ve funkci předsedy vlády
velel vojenským operacím Velké Británie a klíčovým způsobem se podílel
na porážce Hitlera, Mussoliniho
i Hirohita. Kniha zachycuje Churchillovo vojenské působení od jeho nejranějších dobrodružství na severozápadní frontě koloniální Indie přes búrskou
válku až po mimořádně významnou
účast v obou světových konfliktech.
Životopis Válečný vůdce je stejně
strhující jako muž, kterého vykresluje.
Váz., asi 380 stran
+ 16 stran obr. přílohy
165 x 235 mm
Cena cca 389 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie AAA
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
63
64
naučná literatura
Praktický rádce pro moderního zahrádkáře
Richard Gianfrancesco
Potraviny z vlastní
zahrady
Jednoduchý návod, jak
pěstovat ovoce, zeleninu,
bylinky a další rostliny
Kniha představuje kompletního
průvodce po stovkách plodin,
jež můžete úspěšně pěstovat doma.
Bez ohledu na to, jak velkou či malou
zahradu máte, bude vás po celý rok
zásobovat spoustou chutné zeleniny
a ovoce.
Brož., 256 stran
185 x 240 mm
Cena 399 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie A
Přeložila Jan Starý
a Leona Maříková
naučná literatura
65
66
naučná literatura
Jezdi jako vítěz Tour de France!
Pořiď si cyklistickou tréninkovou bibli
Joe Friel
Tréninková bible
pro cyklisty
Nezáleží na tom, jestli sníte o velké
cyklistické kariéře nebo chcete jen
zdokonalit svou fyzičku: Joe Friel ukazuje
všem cyklistům (i cyklistkám), jak si
snadno naplánovat cestu k dokonalosti,
spokojenosti a větší radosti z ujetých
kilometrů. Jak rozvíjet cyklistické
schopnosti? Jak cíleně zdokonalovat
jízdu do kopců, rychlost a vytrvalost?
Jak intenzivní má být trénink, jaký má
mít objem a jakou délku? Jak se vyhnout
přetrénování? Jak urychlit regeneraci
po náročném tréninku? Jak si naplánovat
roční, sezónní nebo denní tréninkový
plán? Na všechny tyto a stovky dalších
otázek odpoví nejúspěšnější
a nejprodávanější kniha o cyklistice
a tréninku posledního desetiletí.
Kniha obsahuje množství praktických
rad a tipů, příklady správné výživy
a regenerace, stejně jako spousty
příkladů a tréninkových metod
světových cyklistických hvězd.
O autorovi
Joe Friel pracuje od roku 1980 jako
trenér vytrvalostních sportovců, k jeho
chráněncům patří profesionální
i amatérští cyklisté, plavci, triatlonisté
a běžci. Vydal téměř dvě desítky titulů
o tréninkových metodách vytrvalostních
sportovců.
Váz., asi 340 stran
225 x 280 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A
Připravujeme:
Joe Friel: Tréninková bible
pro triatlonisty
naučná literatura
67
Jak rozpad Československa změnil život
obyvatel moravsko-slovenského pomezí?
Roman Lukáš
Rozdělení
Československa
dvacet let poté
Dějiny vzájemných vztahů
Čechů a Slováků od vzniku
společného státu až po jeho
rozdělení pohledem obyvatel
příhraničních oblastí
Váz., 128 stran
130 x 200 mm
Cena 199 Kč
Termín vydání: leden
Kategorie A
68
naučná literatura
Kniha mladého historika Romana Lukáše
se v první části zabývá faktografickým
mapováním toho, co předcházelo rozdělení Československa na přelomu
let 1992/1993. Jádrem práce je její druhá
část, která se zaobírá pohledy, názory
a prožitky českých a slovenských občanů z příhraničních oblastí (Zlínský vs.
Trenčínský kraj) s ohledem na politické
dění spjaté s rozdělením federace a samotný akt rozpadu.
Prostřednictvím orálně-historické metody jsou tyto rozhovory analyzovány
a interpretovány, poodkrývají důsledky
rozdělení federace pro běžný každodenní život místních obyvatel.
Unikátní ztvárnění českých dějin v komiksu
Pavel Kosatík,
Vojtěch Mašek (komiks)
Dvacáté století
Epizoda V.: 1951–1952
Gottwald se zbavuje
Slánského
Pavel Kosatík připravil pro Českou televizi scénář osmidílného seriálu s názvem České století, ve kterém formou
hraných rekonstrukcí představuje klíčové události českých dějin 20. století. Zatímco na plátno převádí původní
scénáře režisér Robert Sedláček, jejich
komiksového zpracování se ujali přední
čeští výtvarníci. První díl, který v nakladatelství Mladá fronta vychází, je situován do období politických procesů roku
1951 a 1952, při nichž měli být odhaleni členové protistátního spikleneckého
centra v čele s generálním tajemníkem
KSČ Rudolfem Slánským.
Váz., asi 70 stran
160 x 230 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
Vojtěch Mašek (1977). Absolvent scénáristiky a dramaturgie na FAMU. Autor
úspěšné komiksové trilogie Sloni v Marienbadu, Za vším hledej doktora Ženu
a Poslední chobotango. Společně s Džianem Babanem získali několik komiksových cen, mimo jiné i za původní český
komiks.
naučná literatura
69
70
naučná literatura
Další rady jak zdravě jíst, zhubnout
a nepřibrat
Petra Lamschová,
Jana Vašáková
Velký dietní plán II.
aneb jezte chytře od ledna
do prosince
V edici časopisu Dieta již podruhé
vychází souhrn oblíbených jídelníčku
na celý rok. V knize od autorek Jany
Vašákové a Petry Lamschové naleznete inspiraci na recepty připravené dle
sezónní a lokální nabídky. Díky nim budete mít pod kontrolou jednotlivé porce
jídelníčku, jejich kalorickou hodnotu
i pitný režim. Dozvíte se navíc plno
zajímavých tipů a informací o tom,
jak např. nastartovat hubnutí, přežít
letní i vánoční mlsání a proč je tak
důležité se při redukci váhy hýbat.
Váz., asi 200 stran
170 x 245 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
V EDICI DIE TA JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
71
Historie oddílů zakladatelů skauta
Roman Šantora a kol.
Skautský oddí l
1913–2013
Váz., asi 208 stran
220 x 295 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
72
naučná literatura
Sto let se ve skautských oddílech schází tisíce kluků a holek se svými vedoucími, aby prožívali společná dobrodružství a budovali přátelství na celý život.
Dva z nich – 2. a 5. pražský oddíl – fungují dodnes. Většinu svého času byly
výkladní skříní skautingu a inspirací
pro stovky dalších společenství.
Dlouho byly také spojeny s význačnými
vůdci a spisovateli – Jaroslavem
Foglarem a Jaroslavem Novákem – kteří
Dvojku a Pětku desítky let vedli. Jejich
činnost ilustruje obecné principy,
na kterých stojí dobrý oddíl, i dobu,
v níž se nacházeli. Kniha obsahuje více
než šest set většinou neznámých
fotografií a dokumentů.
Kniha, která způsobila revoluci
v běhání
500 000
prodaných
výtisků
Danny Dreyer
ChiRunning
Běhání je nádherné, ale přesto se mnoho sportovců na všech výkonnostních
úrovních potýká se zraněními kolen,
pat, šlach, prstů… Danny Dreyer nabízí
vědomou metodu běhání, která staví
na uvolnění a soustředění, na správném postoji a jednoduchých technikách procvičování. S pomocí této knihy,
která změnila svět běhání jako
málokterá jiná, se mohou naučit běhat
lépe, tedy s minimem zranění, hobíci,
výkonností běžci i triatlonisté všech
věkových kategorií. Je to podobné jako
jóga, pilates nebo tai ťi. ChiRunning
zlepší vás běžecký styl i metodiku
tréninku v deseti jednoduchých
lekcích. Z namáhavého a usilovného
honění se za kilometry se pomocí
ChiRunningu stane z běhání meditační
cvičení.
O autorovi
Danny Dryer je mezinárodně uznávaný
trenér běhu a nordic-walkingu, účastník mnoha ultramaratonů, získal více
než čtyřicet medailí z ultramaratonských běhů. Pravidelně přednáší
na celém světě, portréty o něm vysílala
CNN, NBC News a Discovery Channel.
Váz., asi 300 stran
155 x 235 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie A
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
73
První ucelený pohled na českou historii let
1977 až 1997
Petr Husák
Česká cesta
ke svobodě
Váz., asi 500 stran
165 x 235 mm
Cena cca 499 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie A
74
naučná literatura
Zkušený novinář Petr Husák nabízí fascinující svědectví o všech zákoutích novodobé české historie a politiky od roku
1977 do roku 1997. Jeho kniha s humorem
a nadsázkou připomíná a hodnotí všechna zásadní rozhodnutí a počiny, promýšlí
alternativní možnosti vývoje, nechává
čtenáře nahlédnout do zákulisí české
politiky a připomíná jedinečný sled událostí, který by zejména v revolučním období konce 80. a počátku 90. let nebyl schopen vymyslet sebegeniálnější režisér.
Publikace s kritickým nadhledem poukazuje i na první chyby polistopadových
vlád zejména v oblasti ekonomických reforem, v jejichž důsledku ve druhé polovině 90. let minulého století vzniknul tzv.
bankovní socialismus a kovbojský kapitalismus a další negativní průvodní jevy:
vytunelované fondy či miliardy deponované na nejrůznějších exotických ostrovech.
Text je doplněn zajímavými dokumentárními fotografiemi, které dokreslují revoluční a neopakovatelný běh událostí konce 80. a začátku 90. let 20. století.
Jak měla vypadat nacistická Praha?
Miloš Hořejš
Protektorátní Praha
jako německé město
Nacistický urbanismus
a Plánovací komise
pro hlavní město Prahu
Záhy po zřízení Protektorátu Čechy
a Morava se české obyvatelstvo stalo
cílem rozsáhlé vlny germanizace. Mezi
prostředky využívanými ke zdůraznění
nacistické dominance nemohla chybět
ani nacionálním socialismem preferovaná architektura.
Ke germanizačním zákrokům využívali
nacisté v protektorátu stávajících státních institucí. V případě architektury a
urbanismu se jednalo o organizaci původně založenou s cílem Prahu modernizovat – Plánovací komisi pro hlavní
město Prahu a okolí. V jejím čele se postupně vystřídalo několik německých
architektů a urbanistů, kteří se Praze
snažili vtělit ráz ne nepodobný přestavbám Berlína, Norimberku či Lince.
Publikace českého historika Miloše
Hořejše představuje první systematické
zmapování této pozapomenuté kapitoly
našich novodobých dějin.
Váz., asi 200 stran
210 x 297 mm
Cena cca 399 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie a
naučná literatura
75
Zábavný průvodce po cestách, kde se snoubí
historie se současností
Václav Šmerák a kol.
Toulky mezi V ltavou
a Sázavou
Váz., asi 152 stran
135 x 240 mm
Cena cca 239 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie B
76
naučná literatura
Průvodce po pozoruhodných místech
mezi Vltavou a Sázavou nabízí bohatou
škálu tipů na výlety za historií a současností jednoho z nejkrásnějších
regionů Čech. Mj. se zde dočtete
o Davli s klášterem Na Ostrově,
Štěchovicích a Štěchovické přehradě
s doporučenou procházkou na místo
uložení tzv. štěchovického archivu,
Slapech, Teletínu, kde začal působit
první jahodář v Čechách, Krňanech
s fotbalovým klubem, Třebsíně
s restaurací U Novotných a U Dolejšů,
Rakousech s keltskými doly na zlato,
Kamenném Přívozu s rody mlynářů
či o Hradištku s bohatou historií…
Autoři vám doporučí návštěvu Smetanovy vyhlídky u Třebsína a řady
dalších památných míst a poradí vám,
kde hledat staré vorařské skály, kříže
ve středu Čech a legendární osady
Ztracenka, Proudy na Vltavě nebo
Údolí ticha na Sázavě.
Všechny trasy jsou důkladně popsány,
opatřeny přehlednými náčrtky
a doplněny informacemi o dopravě
pomocí Posázavského expresu, pražské
městské dopravy na okruhu Velké Prahy
nebo parníku, který vyjíždí na svou
trasu již od roku 1895.
Originální průvodce po betonových obrech
celého světa
Martin Dubánek, Pavel Lach
Malá kniha
o velkých bunkrech
Největší pevnostní stavby
světa 1918—1945
Kniha dvojice českých „bunkrologů“
Představuje největší pevnostní objekty
vybudované v letech 1918–1945 jak
v Československu, tak především
v cizině, včetně zámoří. Jedná se o první
ucelenější pokus o zpracování tohoto
tématu. Čtenář se zde může setkat
s největšími pevnostmi pohraničního
opevnění, které představovaly zpravidla dělostřelecké tvrze budované
v Československu, Francii, Německu,
Itálii a Belgii. Nesrovnatelně většími
objekty však byly pobřežní baterie
dalekonosných děl na pobřeží
Atlantiku a Tichého oceánu.
K největším objektům
se řadí úkryty pro štábní vlaky v Polsku
a Francii a gigantické úkryty pro ponorky a rychlé čluny, které za války
vyrostly v Norsku, Německu a především ve Francii. Nechybí ani protiletadlové věže, které zároveň sloužily
jako úkryty pro civilní obyvatelstvo,
a obří velitelská stanoviště pro Hitlera
a jiné pohlaváry třetí říše. V neposlední
řadě jsou v knize představeny bunkry
pro odvetné zbraně V2 a V3.
Váz., asi 299 stran
165 x 235 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: květen
Kategorie a
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
77
Skutečný příběh ze 60. let minulého století,
který měl zůstat navždy tajemstvím
Jozef Kollár
Byl jsem dětský
špion
Váz., asi 250 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie A
78
naučná literatura
Šedesátá léta minulého století. V socialistickém Československu komunistická strana upevňuje svoje vedoucí postavení. O mocenský vliv ve státě
a rovnocenné postavení usiluje i Ministerstvo obrany ČSSR. Informace mají
cenu zlata.
Kontrarozvědka proto pověří jistého
pražského psychologa, aby v praxi
vyzkoušel svůj dlouho chystaný projekt
dětských agentů. Podle jeho slov jsou
děti nejlacinější „materiál“ pro sledování a odposlouchávání. Vybírají se mimořádně inteligentní chlapci ve věku
od devíti let z chudých rodin, přičemž
každý z nich vyniká v něčem jiném.
Cílem projektu financovaného ministerstvem obrany, o kterém ví jen úzká
skupina lidí, je zajistit si pro případ
potřeby kompromitující informace
o protivníkovi. Sověti tento záměr nejprve zamítají, po prvních úspěšných výsledcích v Československu však začínají s výcvikem malých špionů i oni.
Podobné výcvikové programy nakonec
probíhaly patrně v celé Varšavské smlouvě.
Po pádu železné opony byly všechny
relevantní materiály skartovány.
Zůstalo jen svědectví člověka, který byl
jedním z československých dětských
špionů.
Seznamte se s životními osudy bratrů Holkových,
bratrů Kouckých a dalších legendárních postav
československé zbrojní techniky
Jiř í Fencl
Slavní
českoslovenští
zbraňaři
Ing. Jiří Fencl je jeden z nejznámějších
českých publicistů zabývajících
se historií a současností zbrojní techniky s hlavním důrazem na ruční střelné
zbraně. Na kontě má již čtyři monografie a víc než 550 článků a seriálů publikovaných v českých i zahraničních
odborných periodicích. Po celou svoji
více než čtyřicetiletou zbraňařskou
kariéru sbíral autor kromě informací
o jednotlivých zbraních také informace
o jejich původcích, které následně doplnil intenzivním bádáním a studiem této
problematiky. Výsledky tohoto snažení
shrnul do publikace, která se podrobně věnuje životním osudům vybraných
24 nejslavnějších či nejvýznamnějších
československých konstruktérů zbraní
a munice od jejich narození až do smrti a vedle dosud neznámých informací
nabízí také bohatý unikátní obrazový
doprovod. Díky svému záběru se tato
kniha dá brát i jako první úplná historie světoznámé československé zbrojní
konstrukce od jejích počátků až po rozpad Československa.
Váz., asi 300 stran
16 stran obrazové přílohy
165 x 235 mm
Cena cca 329 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie C
naučná literatura
79
Jak se točil oscarový film Jana Svěráka?
Darek Šmíd
Příběh filmu Kolja
Váz., asi 160 stran
210 x 240 mm
Cena cca 349 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie B
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
80
naučná literatura
Film Jana Svěráka podle scénáře jeho
otce Zdeňka Svěráka šel v roce svého
uvedení do kin (1996) proti proudu
už svým tématem. Pět let po odchodu
sovětských vojsk mnozí hleděli s nedůvěrou na to, že by hlavním hrdinou
filmu měl být ruský chlapeček.
Ovšem oba zmínění tvůrci nakonec
vytvořili dílo, které dovedlo reflektovat nejnovější české dějiny, zároveň
však bylo stravitelné i pro zahraničního diváka. A to do té míry, že Kolja
získal Oscara za nejlepší cizojazyčný
film.
Kniha odhaluje díky rozhovorům
s jeho tvůrci i protagonisty mnoho
faktorů, které hrály roli při přípravě filmu, obrazová část představuje
spoustu rekvizit a jiných artefaktů.
Autorizovaná biografie významného režiséra
Jan Drbohlav
Horory s Jurajem
Herzem
Dramaturg ČT a spoluscenárista Herzových filmů (Habermannův mlýn a nyní
nový projekt) Jan Drbohlav v posledních letech žil blízko uznávaného filmového a divadelního režiséra Juraje Herze, který se proslavil především filmem
Spalovač mrtvol. Tento nyní už téměř
osmdesátiletý člověk nikdy nenapsal
ani neautorizoval žádnou biografii,
proto jej J. Drbohlav přesvědčil, že už
je čas… V životě JH jsou totiž etapy
málo známé, ale o to zajímavější.
Tak jako paměti Otakara Vávry byly
téměř přehledem dějin českého filmu
20. století, Herz sice obsáhne „pouze“
jeho 2. polovinu, ovšem dá se říci,
že byl u všeho důležitého – část dětství
strávil v koncentračním táboře, pracovat začal v Semaforu v 50. letech, pak
dělal asistenta dvojici Kadár/Klos
u oscarového Obchodu na korze, pak
přišel Barrandov a zmíněný Spalovač…
Tím ovšem jeho život a sláva zdaleka
nekončí. Následovaly třeba Petrolejové
lampy, Morgiana, ale také Holky z porcelánu, Upír z Feratu apod., ale i problémy
se socialistickým zřízením a zákazem
činnosti, které řešil v roce 1987 emigrací.
Herz umí výborně, vtipně a otevřeně
vyprávět a Drbohlav z jeho paměti
vydoloval mnoho zajímavého nejen
pro filmové fandy.
Váz., asi 250 stran
130 x 200 mm
Cena cca 279 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie b
naučná literatura
81
Skrytá finanční realita v pozadí filmů.
Co živí hollywoodská studia?
Edward Jay Epstein
Ekonomika
Holly woodu
Váz., 224 stran
130 x 200 mm
Cena cca 299 Kč
Termín vydání: únor
Kategorie b
V EDICI E15 JIŽ V YŠLO:
82
naučná literatura
Co dnes živí velká hollywoodská studia? Už to nejsou jen tržby z pokladen
kin, ale především prodej autorských
práv, která je možno odkoupit. Příjmy
tak plynou z prodeje licencí na DVD
a práva na televizní vysílání až po výrobu figurek filmových hrdinů. Současný
Hollywood není jen o umění, jde především o byznys. Jeho lesk, úspěch
a bohatství nevzniká ve filmových
ateliérech, ale na tichých schůzkách
filmových producentů s agenty herců,
zástupci multiplexů a výrobci občerstvení.
Novinář Edward J. Epstein ve své knize
odkrývá původ ohromných příjmů hollywoodských studií a odpovídá
na otázky, které si možná občas
klade každý, byť sváteční, návštěvník
kina. Jak vypadá smlouva pro hereckou
hvězdu? Znamená sex ve filmu výhodu
nebo spíš problém? Proč má většina
kinosálů méně než 300 křesel?
Speciální kapitola je věnována produkci nezávislých filmů, která mj. přináší
i několik rad jak nezávislý film financovat.
Navštivte technické památky na železnici
Pavel Schreier
České železnice
Zajímavosti, rarity,
památky
Železnice je vnímána většinou populace jen jako jeden z prostředků hromadné dopravy. Ale pokud se dokážete
podívat na koleje a svět kolem nich
jinak než pohledem pouhého konzumenta, je tato kniha určena právě vám.
Není to bedekr ani taxativní seznam
položek. Na jejích stránkách se autor
pokusil přiblížit některé železniční
reálie jako mozaiku zajímavostí,
technických památek a rarit. Čtenář
se dozví něco o mimořádných stavebních počinech dodnes sloužících i dávno opuštěných, navštíví památná místa,
stane se svědky dějů dávných i nedávných. Jinak řečeno, projede se po českých železnicích ne jako náhodný
cestující, ale jako vnímavý pozorovatel.
Kniha ukazuje celou řadu míst, která
stojí za to navštívit a poznat. Ať už jde
o technické stavby typu Negrelliho
či jiných viaduktů, nebo malá muzea
železniční historie, zajímavé budovy
nádraží, dosud funkční úzkokolejky
apod., jeden z největších odborníků
na historii železnic u nás Pavel Schreier
na těchto místech ukazuje, na jaké
úspěchy našich předků můžeme
být právem pyšní.
Váz., asi 200 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie b
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
83
Jak zvládnout hyperaktivní dítě
Petr Džuban
To dítě je nepozorné
Skutečný př íběh
Váz., asi 192 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie b
84
naučná literatura
ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou), příp. ADD se u dětí vyskytuje v současné době stále častěji – dříve
se udávalo 3-7 % populace, nyní směřujeme k 10 %. Diagnostikuje se především
v mladším školním věku, po prvních
známkách potíží s učením. Nicméně jde
o jedince nadprůměrně inteligentní
a velmi kreativní.
Kniha je zpovědí otce, který až po zjištění této diagnózy u svého syna si uvědomil, že je na tom stejně. A právě proto se
pokusili bojovat proti těžkostem, které
na syna v životě čekají – šikana, nechápavost okolí, neoblíbenost u učitelek...
Autor nastudoval všechny dostupné
zdroje a konzultoval s mnoha psychology apod., takže nejde jen o subjektivní
životní příběh. V knize tedy čtenáři mají
možnost z úst poučeného laika snadněji pochopit, jak a proč se člověk s ADHD
chová. Dále se dozvědí, jak takovým dětem pomoci – od řešení potíží ve škole,
přes organizaci života doma, seznámí
se s různými technikami a cviky, jak
upravit projevy chování dítěte a rozvíjet
jeho silné stránky.
Výpověď jedné generace
Karel Hv ížďala
České rozhovory
ve světě
Karel Hvížďala již v 80. letech v exilu
korespondoval s dvacítkou českých
spisovatelů žijících v emigraci (mj. Kryl,
Beneš, Filip, Aškenazy, Fischl, Listopad,
Škvorecký, Škutina, Binar, Lustig,
Hutka či Brousek). Během dvou let
pomocí ping-pongu otázek a odpovědí dokázal vytvořit obraz české literární
scény v zahraničí.
Tato unikátní kniha vyšla u nás (kromě
exilového vydání v r. 1981) pouze v roce
1992, od té doby sice několik autorů
zemřela, jiní byli oceněni různými
vavříny. V každém případě tato výpověď
generace velkých spisovatelů 2. poloviny 20. století neztratila nic na své aktuálnosti a poodhaluje čtenáři, jak se tito
lidé, jejichž jazykem byla čeština, cítili
v zahraničí, kde bohužel tento jazyk
nemohli používat.
Váz., asi 280 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: duben
Kategorie b
V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:
naučná literatura
85
Autentický příběh, který Vás provede
úskalím podnikání v Čechách
Jitka Skalická,
Eva Vašková Čejková
Úspěch měřím
štěstím
Váz., asi 192 stran
130 x 200 mm
Cena cca 249 Kč
Termín vydání: březen
Kategorie c
Kniha Evy Vaškové Čejkové je průvodcem pro každého, kdo se rozhodl kráčet vlastní cestou a uspět. Nahlíží pod
pokličku podnikání v Čechách, nabízí
kritické hodnocení úspěchu, ale i neúspěchu a proher, radí v základních
i složitějších situacích jednotlivých fázích života firmy. Směruje na správnou
cestu, inspiruje, dodává odhodlání, zvyšuje sebevědomí a umožní vám kráčet
k cíli se vztyčenou hlavou.
S autorkou knihy zažijete skutečné
firemní vzestupy i velké pády, všední
i nevšední situace, které vám otevřou
oči a posunou kupředu. Kupředu
k úspěchu.
Kniha je určena všem studentům, kteří
se chtějí pustit do víru vlastního byznysu, začínajícím podnikatelům a lidem
s otevřenou myslí a velkými cíli.
86
naučná literatura
Praktická příručka pro všechny, kdo chtějí
cvičit jógu s dětmi
Paramhans Svámí
Mahéšvaránanda
Jóga pro děti
a mládež
Kniha je určena nejen pro rodiče, pedagogy a zdravotní personál, ale i pro děti
a mládež. Obsahuje cvičení vhodná
od raného věku – pro batolata, předškolní a školní věk, ale i pro teenagery
a studenty vysokých škol. Jógová cvičení jsou výborná jako prevence – pro
správné držení těla i zdravý vývoj a růst
dítěte. Kniha obsahuje cvičení nejen
pro zdravé děti a mládež, ale též cvičení pro handicapované se širokou škálou
doplňujících rehabilitačních cvičení.
Jóga nezahrnuje jen fyzická a dechová
cvičení, ale učí nás také relaxaci, koncentraci, kázni, sebeovládání a zklidňuje naši mysl, což děti i mládež potřebují.
Cvičení jógy navozuje tělesné i duševní
uvolnění, prohlubuje a posiluje vnitřní
pohodu, snižuje napětí a stres, posiluje
sebedůvěru a sebevědomí. Děti, které
cvičí jógu od malička, mají velkou šanci
uspět později ve svém soukromém
a profesním životě. Kniha je adaptací
světově uznávaného systému Jóga
v denním životě pro děti a mládež.
Kombinuje moudrost staré Indie se současnými poznatky západní rehabilitace
a medicíny.
Váz., asi 300 stran
170 x 240 mm
Cena 399 Kč
Termín vydání: červen
Kategorie A
naučná literatura
87
Jídlo jako životní styl
Havlíček Petr,
Lamschová Petra
životní styl, 192 stran, 299 Kč
Můj divotvorný hrnec
Jaroslav Sapík
kuchařka, 176 stran, 299 Kč
Nová velká kniha etikety
Špaček Ladislav
encyklopedie
288 stran + 40 příloh, 449 Kč
úspěšné tituly
Jídlo jako životní styl II.
Havlíček Petr,
Lamschová Petra
životní styl, 192 stran, 299 Kč
Zrozeni k běhu –
Born to run
McDougall Christopher
naučná, 280 stran, 349 Kč
Špaček v porcelánu
Špaček Ladislav
pro mládež
208 stran, 229 Kč
Běhání s Keňany
Adharanand Finn
naučná, 224 stran, 299 Kč
Hezky česky, hravě
a zdravě!
Havlíček Petr,
Lamschová Petra
životní styl, 192 stran, 299 Kč
Nová velká kniha o mateřství
Markéta Behinová,
Ivana Ašenbrenerová,
naučná, 368 stran + CD, 539 Kč
Malá kniha etikety
Špaček Ladislav
naučná
Pro celou rodinu, 128 stran, 159 Kč
U stolu, 144 stran, 199 Kč
Pro každý den, 176 stran, 199 Kč
Pro manažery, 208 stran, 219 Kč
Pro firmu a úřad, 128 stran, 189 Kč
Věra čáslavská
Kosatík Pavel
osobnosti, 248 stran + 44 příloh, 279 Kč
DESET LET S VÁCLAVEM HAVLEM
Špaček Ladislav
osobnosti, 232 stran + 24 příloh, 269 Kč
Mámin seznam
St John Greene
pro ženy, 336 stran, 299 Kč
Život po arabsku
Emire Khidayer
pro ženy, 280 stran, 299 Kč
Holka
Angelika Klüssendorfová
světová próza, 152 stran, 199 Kč
Aleje
Marie Hrušková, Marie Holečková
Václav Větvička a kolektiv
naučná, 184 stran, 299 Kč
Rupert Murdoch
David McKnight
osobnosti, 304 stran, 299 Kč
Mrtví neznají klid
26 autorů
detektivka, 304 stran, 279 Kč
Válečný vůdce
Carlo D‘ Este
naučná, 440 stran + 16 přílohy,
449 Kč
Atlas mraků
David Mitchell
504 stran, 369 Kč
Utajená obrana Šumavy
Jan Lakosil
naučná, 328 stran + 16 přílohy,
349 Kč
Komisař Vrťapka
SEBRANÉ SPISY 3
Morkes Petr, Etrychovi Pavla a Tomáš
dětská, 112 stran, 249 Kč
POHÁDKY
Macourek Miloš
dětská, 200 stran, 349 Kč
Moje rodinné album
Eva Chupíková
dětská, 56 stran, 199 Kč
Komisař Vrťapka a prokletí
zubu moudrosti
Morkes Petr
dětská, 64 stran, 249 Kč
Pes nám spadla
Miloš Kratochvíl
dětská, 96 stran, 269 Kč
Jak fungují stroje
Nick Arnold
dětská, krabice + kniha,
399 Kč
Líza a Pupík v Africe
Eva Bavorová
Tomáš Suder
dětská, 56 stran, 199 Kč
Jaro je tu!
Andrea Popprová
dětská, 96 stran + 8 příloh,
289 Kč
Dědečku, vyprávěj
Ladislav Špaček
dětská, 104 stran + audiokniha,
289 Kč
Za humny je drak
Markéta Zinnerová
dětská, 184 stran, 279 Kč
Pavoučí prázdniny
Andrea Popprová
dětská, 104 stran + 8 přílohy,
289 Kč
Pachatelé dobrých skutků – komplet+ CD
Kratochvíl Miloš
699 Kč
O líné babičce
Kastnerová Alena
dětská, 88 stran, 279 Kč
Kletba rodu Bardulfů
Gareth P. Jones
dětská, 208 stran, 199 Kč
Norman a duchové
Elizabeth Cody Kimmelová
dětská, 216 stran, 239 Kč
Spřízněnci čarodějů
Tajemství koruny
Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson
dětská, 344 stran, 319 Kč
Prapsi
Lenka Wimmerová
dětská, 56 stran, 199 Kč
Ekzoti
Michael Buckley
dětská, 336 stran, 289 Kč
Hafani 001
Thomas Brezina
dětská, 136 stran, 199 Kč
Milionové holky
Cathy Hopkinsová
dětská, 176 stran
229 Kč
Nebezpečně krásný
Melissa Marrová
pro mládež, 328 stran
289 Kč
Mladá fronta je jedním z největších českých
vydavatelských domů působících v oblastech
vydávání časopiseckých, zpravodajských, odborných,
digitálních, klientských a knižních titulů.
Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme
kolem 200 knižních titulů, od roku 2011 vydáváme rovněž knihy.
Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře časopisů
vydavatelského domu.
V současné době vydáváme 71 periodik, ekonomický deník Mladá fronta E15
a ekonomický týdeník EURO.
Vydavatelství Mladá fronta jako první v České republice nabízí časopisy i knihy
vytvořené přímo pro Apple iPad.
Vydavatelství
Vydavatelství
Mladá
fronta a.s.
Mladá fronta
a. s.
Časopisy
Euro E15
SPOLEČENSKÉ TITULY
• tituly pro
ženy
šéfredaktorka
Lenka Klicperová
• tituly pro
muže
editorka
• tituly pro
andreaděti
Bláhová
• tituly
v PDF
odBorná
spolupráce a mapy
tomáš Beránek, štěpán trnka
• tituly pro iPad
korektorky
Jiřina Hanzlová, marcela Vencourová,
adéla lapáčková, Jindřiška Bláhová
grafická úpraVa štěpán trnka
oBcHodní ředitelka Vip
tatiana kériová, [email protected]
ZPRAVODAJSKÉ A ODBORNÉ TITULY
oBcHodní ředitelka přímý prodeJ
lenka Benetková, [email protected]
Knihy
• ekonomický
inzerce deník Mladá fronta E15
[email protected]
tel. 225 276 217, 250, faxtýdeník
225 276 333
• ekonomický
EURO
• ZEN
• ekonomické tituly
generální ředitel
• zdravotnické
tituly
David Hurta
ředitel diVize Časopisy
Jan Martínek
iPad
kreatiVní ředitel
René Decastelo
puBlisHer
Lada Rudovská
ONLINE TITULY
dtp
retušéři michal Žák (vedoucí), daniel procházka, milan kubička,
libor Horyna, lenka Horáková
tecHnické zpracoVání pavel měchura
Medical Services
Klientské tituly
• ženské weby (Dáma.cz, Recepty.cz,
marketing
Maminka.cz,
Fitweb.cz)
ředitelka marketingu
Hana Holková
• mužské
weby
Brand manager
linda siedemová
distriBuce
a VýroBa
(Živě.cz,
MobilMania.cz,
Autorevue.cz)
Vedoucí distriBuce a VýroBy soňa štarhová
manaŽerka předplatnéHo zuzana Hrušková
•
zpravodajský
web
E15.cz
VýroBa renáta Čermáková, monika šnaidrová, michaela mrázová
• cestovatelský
portál Orbion.cz
Vydává Mladá fronta a. s.
www.mf.cz
a jiné zajímavé
weby
adresa redakce
lidé a země, mezi Vodami 1952/9, 143 00 praha 4
tel. 225 276 254, sekretariát: 225 276 111
fax 225 276 222, e-mail: [email protected]
distriBuce
V Čr mediaprint & kapa pressegrosso, spol. s r.o., v sr mediaprint & kapa
Bratislava. předplatné pro Čr vyřizuje: postservis – předplatné, olšanská 38/9,
225 99 praha 3, tel. 800 248 248, e-mail: [email protected], www.mf.cz
KNIHY
objednávky do zahraničí: mediaservis, s. r. o., zákaznické centrum
Vídeňská 995/63, 639 03 Brno, tel. +420 532 165 165
e-mail: [email protected]
Online
Kompletní přehled titulů a nabídku
knih Mladé fronty naleznete na www.mf.cz a www.kniha.cz
Mladá fronta má dobré renomé ve všech
oblastech knižní produkce, především
v próze, dětské i naučné literatuře.
smluvní
vztah mezi vydavatelem
předplatitelem
se řídí
Kvalitní
knižníatituly
najdete
v zajímavých
všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele.
předplatné se automaticky prodlužuje.
mimoedičních
projektech a také
tisk europrint a. s.
vČíslo
tradičních
knižních
vychází 7. 1. 2013, časopis
1/2013, ročníkedicích:
62
mk Čr e 3831, issn 0024-2896
• Moderní světová próza
přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele.
tištěný
náklad je auditován firmou deloitte audit s. r. o.
• Maminka
© mladá fronta a. s., 2013
• Už umím číst
• Sluníčko
• Kolumbus
• Tajný archiv (a další)
objednávky sr: mediaprint kapa – pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja
e-mail: [email protected] adresa: Vajnorská 137, p. o. BoX 183,
831 04 Bratislava, tel. +421 244 458 821; fax +421 244 458 819
kontakty
Ředitel
Ing. Tomáš Černý
Tel.: 225 347 324
[email protected]
Obchodní manažerka
Petra Řičánková
Tel.: 225 347 261
GSM: 724 561 758
[email protected]
Asistentka divize Knihy
Jana Urešová
Tel.: 225 347 304
[email protected]
Obchodní referentka
Bc. Jitka Slunečková
Tel.: 225 347 313
[email protected]
Manager smluvní agendy
Mgr. Nikol Koubová
Tel.: 225 347 322
[email protected]
Product Specialist – kniha.cz
Bc. Lukáš Gilánik
Tel.: 225 347 312
GSM: 725 309 877
[email protected]
VEDENÍ DIVIZE KNIHY
Programový ředitel
Mgr. Antonín Kočí
Tel.: 225 347 305
[email protected]
Obchodní ředitelka
Ing. Lucie Černá
Tel.: 225 347 314
GSM: 602 628 980
[email protected]
KNIHY – OBCHOD
Obchodní manažerka
Jana Řádková
Tel.: 225 347 323
GSM: 725 023 723
[email protected]
KNIHY – MARKETING A PR
Vedoucí marketingu a PR
Mgr. Magdaléna Potměšilová
Tel.: 225 347 302
GSM: 724 721 336
[email protected]
Marketing a PR Specialist
Ondřej Vohnický
Tel.: 225 347 301
GSM: 724 561 814
[email protected]
KNIHY – REDAKCE
Product Manager – česká a světová literatura
Mgr. Tomáš Dimter
Tel.: 225 347 307
[email protected]
Product Manager – naučné publikace
Mgr. David Pazdera
Tel.: 225 347 309
[email protected]
Product Manager – naučné publikace
Bc. Marie Hajdová
Tel.: 225 347 310
[email protected]
Product Manager – dětská literatura
Mgr. Lucie Šavlíková
Tel.: 225 347 311
[email protected]
Product Manager – česká a světová literatura
Mgr. Ivana Mergerová
Tel.: 225 347 308
[email protected]
Product Manager – dětská literatura
Mgr. Zuzana Machková
Tel.: 225 347 303
[email protected]
KNIHY – VÝROBA
Distribuce Slovanský dům –
Euromedia Group
U Rybníka 1161,
271 01 Nové Strašecí
Tel.: 800 103 203
E-mail: [email protected]
www.knizniweb.cz
Krameriova K.D. s. r. o.
Vosmíkova 538
396 01 Humpolec
Tel./Fax: 565 532 837
E-mail: [email protected]
PEMIC BOOKS a.s.
Vratimovská 703/101, 719 00
Ostrava-Kunčice
Tel.: 597 490 411, fax: 597 490 499
Callcentrum: 597 490 491-7
E-mail: [email protected]
www.pemic.cz
Kosmas s. r. o.
Lublaňská 34, 120 00 Praha 2
Sklad: V Zahradě 877, 252 62
Horoměřice
Tel.: 226 519 400
E-mail: [email protected]
www.firma.kosmas.cz
Vedoucí týmu grafiků – koordinátorka výroby
Jana Bromová
Tel.: 225 347 319
GSM: 724 314 781
[email protected]
Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o.
Květnového vítězství 332, 149 00
Praha 4
Tel.: 272 910 733
E-mail: [email protected]
www.knihycz.cz
OPA – knižní velkoobchod
Ružinovská 1227, 142 00, Praha 4
Tel.: 241 725 053
E-mail: [email protected]
www.opa-knihy.cz
Nakupujte pohodlně
na e–shopu Mladé fronty
Download

Jak zvládnout hyperaktivní dítě