Manuál pro instalaci, užívání
a údržbu
AY Kondenzační kotle, AY Série
Kondenzační kotel pro topení
Zemní plyn
Revisione: A
Codice: D-LBR688
Tento návod vypracovala a vytiskla společnost Robur S.p.A. Kopírování a šíření tohoto manuálu
nebo jeho částí je zakázáno.
Originál je uložen ve společnosti Robur S.p.A.
Jiné užívání tohoto manuálu než jen pro osobní potřebu musí být nejdříve odsouhlaseno firmou
Robur S.p.A.
Značka Robur je registrovaná ochranná známka. Práva k používání této značky má pouze
společnost Robur S.p.A.
S cílem neustálého zvyšování kvality svých výrobků si společnost Robur S.p.A. vyhrazuje právo
měnit bez předchozího upozornění instrukce a obrázky v tomto manuálu.
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Obsah
1PŘEDMLUVA�����������������������������������������������������������������������������������������������������4
2BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ������������������������������������������������������������������������5
3PŘEHLED A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY�������������������������������������������������7
3.1VŠEOBECNÉ INFORMACE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
3.2PROVOZ JEDNOTKY���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
3.3TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
3.4TECHNICKÁ DATA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
3.5ROZMĚRY A SERVISNÍ PANEL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
4BĚŽNÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ�������������������������������������������������������������������������14
4.1ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
4.2DESKA ELEKTRONIKY�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
4.3RESET JEDNOTKY�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
4.4PROVOZNÍ NASTAVENÍ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
4.5DLOUHODOBÉ ODSTAVENÍ Z PROVOZU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
5HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ������������������������������������������������������������������������������21
5.1OBECNÉ POKYNY K INSTALACI�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
5.2UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
5.3Připojení hydrauliky�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
5.4ROZVOD PLYNU���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
5.5NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
5.6PLNĚNÍ TOPNÉHO OKRUHU (ZAŘÍZENÍ)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
5.7PLNĚNÍ INTERNÍHO OKRUHU JEDNOTKY���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������30
5.8ODVOD SPALIN����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
5.9PROGRAMOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������34
6ELEKRIKÁŘ PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI����������������������������������������������������������38
6.1PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
6.2ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ OBĚHOVÉ PUMPY.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
6.3ZAPOJENÍ SPÍNACÍHO KONTAKTU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
6.4POUŽITÍ OVLADAČE CCI/DDC�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47
7SPUŠTĚNÍ A ÚDRŽBA�������������������������������������������������������������������������������������58
7.1POSTUP PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58
7.2ÚDRŽBA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63
7.3ZMĚNA NA JINÝ DRUH PLYNU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
8PŘÍSLUŠENSTVÍ����������������������������������������������������������������������������������������������69
9PROVOZNÍ KÓDY JEDNOTKY/ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD����������������������������70
9.1PŘEHLED A PROVOZNÍ KÓDY�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
A
3
1PŘEDMLUVA
Tento "Manuál pro instalaci, užívání a údržbu" slouží jako příručka pro instalaci a obsluhu
Kondenzačních plynových kotlů.
Především manuál obsahuje iformace od modelu dáel jen "kotel", serie AY a je určen pro
použití:
• koncové uživatele pro užívání zařízení dle vlastních požadavků
• pro montážní techniky (hydraulických a elektrických rozvodů) k provedení zprávné
instalace kotle a ovladače DDC.
Manuál také obsahuje:
• oddíl ve kterém jsou popsány postupy nezbytné pro první uvedení do provozu,
pro změnu druhu plynu (zemní/LPG) a pro pravidelnou obecnou údržbu;
• oddíl "PŘÍSLUŠENSTVÍ" který popisuje dodávané příslušenství a uvádí referenční
kódy;
• ( V PŘÍPADĚ) jeden nebo více DOPLŇUJÍCÍCH kapitol ve kterých jsou uvedeny "specifické" informace pro konkrétní země
Definice, termíny a symboly
ZAŘÍZENÍ: 4 hevězdičkový kondenzační kotel, Robur model "AY00-120".
CCI: regulační panel "Comfort Control Interface". Nepoužije.
DDC: regulační panel (Direct Digital Controller)
TP: Technická podpora
TUV: teplá užitková voda
VZTJ: vzduchotechnická jednotka
Symboly použité v manuálu mají následující význam:
= SIGNALIZACE NEBEZPEČÍ
= VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ
= POZNÁMKA
= ZAČÁTEK PRACOVNÍHO POSTUPU
= ODKAZ na jinou část v manuálu/návodu nebo jiný dokument
4
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
2BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Balící prostředky (plastové pytle, fólie, hřebíky) musí být umístěny mimo dosah dětí, neboť pro ně mohou být nebezpečné
Zařízení musí být využíváno pouze k účelům, ke kterým bylo navrženo. Jakékoli jiné užití
je nevhodné a nebezpečné. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené
nevhodným užitím zařízení.
Časté doplňování hydraulického okruhu vodou může vést k jeho poškození vodním kamenem nebo korozí v závislosti na kvalitě dopouštěné vody. Ujistěte se, že hydraulický
systém není netěsný a že je expanzní nádoba funkční.
Vyšší koncentrace chlóru a volných chloridů v okruhu než je uvedena v tabulce 5.1 Chemické a fyzikální vlastnosti vody → 23 poškodí výměník jednotky.
Před započetím prací na plynovém potrubí uzavřete hlavní přívod plynu. Po ukončení
prací na plynovém potrubí jej zkontrolujte na netěsnosti podle platných předpisů.
Nespouštějte zařízení pokud nastanou nebezpečné okolnosti jako: zápach plynu v bízkosit zařízení; problémy s dodávkou elektřiny, plynu nebo s hydraulickým topným okruhem;
část zařízení je potopena pod vodou nebo je jinak poškozena; řídící a bezpečnostní prvky
jsou vyřazeny nebo poškozeny. Požádejte o pomoc kvalifikovaného pracovníka
Pokud ucítíte plyn:
•
•
•
•
epoužívejte elektrické přístroje, jako jsou telefony, mulitmetry nebo cokoli co
N
může způsobit jiskru v blízkosti zařízení;
zastavte plyn vhodným uzávěrem
vypněte přívod elektřiny do zařízení vhodným způsobem
požádejte o asistenci kvalifikovaného pracovníka
Pohyblivé díly, také v průběhu cyklu spouštění a vypínání. Neodstraňujte kryty. Ujistěte
se, že zařízení není možné spustit nechtěně.
NEBEZPEČÍ OTRAVY
Ujistěte se o těsnosti všech použitých součástí plynového rozvodu a jejich souladu s platnými předpisy. Po zásahu do těchto částí se přesvědčte o jejich těsnosti.
NEBEZPEČÍ OHNĚ
Zařízení obsahuje množství horkých částí. Neotvírejte zařízení a nedotýkejte se potrubí
odvodu spalin. V případě potřeby kontaktujte Vaši servisní organizaci.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
5
•
•
•
ro elektrické zapojení zařízení používejte pouze materiál podle specifikací
P
výrobce.
Před pracemi na vnitřním elektrickém zařízení jednotky (elektrický panel, motory,
ovládání atd.) odpojte nejprve celé zařízení od přívodu elektrického proudu.
Ujistěte se, že zařízení není možné spustit nechtěně.
Elektrická bezpečnost jednotky je zajištěna pouze tehdy, pokud je jednotka správně připojena do elektrické sítě s účinnou ochranou tak, jak to stanovují platné bezpečnostní
předpisy. K uzemnění elektrických spotřebičů nepoužívejte plynové potrubí.
POŠKOZENÍ NÁSLEDKEM AGRESIVNÍCH LÁTEK V PŘÍVODU VZDUCHU
Organické sloučeniny uhlovodíků, které obsahují sloučeniny chlóru a flóru, zvyšují míru
koroze jednotky.
Ujistěte se, že potrubí přívodu vzduchu neobsahuje agresivní látky.
KYSELÝ KONDENZÁT
Zajistěte odvod kondenzátu vzniklého při spalování jak je popsáno v odstavci 5.5 NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU → 28.
NEBEZPEČÍ VÝBUŠNÝCH/HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ
V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte hořlavé předměty (papír, ředidla, barvy
atd.).
DOPORUČENÍ PRO KLIENTA
Sjednejte si smlouvu o údržbě zařízení s autorizovanou servisní organizací pro pravidelné
prohlídky i pro nepravidelnou údržbu zařízení.
Údržbu může provádět pouze organizace, která má oprávnění pro práci na plynových
zařízeních
Vyžadujte pouze originální náhradní díly.
6
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
3PŘEHLED A TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Sekce je určena pro všechny uživatele. Pojednává obecně o principu zařízení a jeho charakteristice. Dále obsahuje technická data a výkresy s rozměry
3.1VŠEOBECNÉ INFORMACE
Manuál je nedílnou součástí dodávky a vždy musí být předán uživately společně se
zařízením.
Shoda se standardy CE
Zařízení nese značku CE a je přízpůsobeno všem základním požadavkům:
• 90/396/EEC
• 92/42/EEC
• 89/336/EEC
• 89/336/EEC
• 2006/42/EC.
• UNI EN 677 požadavky pro kondenzační kotle s nominálním výkonem do 70kW
• UNI EN 483 kotle typu C s nominálním tepelným výkonem nižším než 70 kW.
Informace týkající se výše uvedených certifikací EC naleznete v odstavci 3.4 TECHNICKÁ
DATA → 10, a také na štítku na zařízení
Instalační a zákonné požadavky
Po obdržení zásilky se zařízením a jeho přemístění na místo určené misto je nutné před
započetím montáže zkontrolovat zda na zařízení není zjevné mechanické poškození
vzniklé během transportu.
Balicí materiál odstraňte ihned po obdržení zařízení a ujistěte se, že zařízení je neporušené a kompletní.
Instalace zařízení smí být prováděna pouze kavalifikovanou firmou, která vlastní oprávnění k montáži plynových zařízení
"Vyškolený servisní technik " je osoba, která má specifické odborné znalosti v oblasti vytápěcích jednotek, které se používají v průmyslovém sektoru.
Instalace zařízení musí být provedena v souladu s předpisy dle platné legislativy v místě
instalace a v souladu s návodem od výrobce.
Především je třeba dbát předpisů v oblastech:
• Součástí plynového rozvodu
• Elektrická zařízení
• Topných systémů s kondenzačními kotly
• Další stanovy které se týkají zařízení využívající jako palivo plyn.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nezprávnou montáží a/nebo
porušením norem, předpisů a zákonů a/nebo nedodržením insturkcí pro montáž, provoz
a údržbu uvedenými v manuálu dodanému k zařízení.
Po nainstalování jednotky
Firma provádějící instalaci musí majitely předat potvrzení o tom, že instalce byla provedena v souladu s předpisy, normamy a zákony platnými v místě instalace a dle instrukcí
výrobce.
Před objednáním provtního uvedení do provozu se ujistěte že:
7
•
•
•
•
•
s pecifikace rovzodů elektřiny a plynu je v souladu s hodnotami na štítku na
jednotce
talk plynu v rozvodu odpovídá hodnotě uvedené v tabulce 5.2 Tlak plynu v rozvodu → 28 (s tolerancí ±15%);
typ plynu přiváděný do jednotky je v souladu s tím, pro jaký je jednotka navržena
plynové a hydraulické rozvody jsou těsné, bez úniků
plynové a elektro rozvody jsou navrženy s dostatečnou kapacitou pro potřeby instalovaného zařízení a jsou vybaveny veškerými bezpečnostními prvky dané platnými předpisy
Zkontrolujte že veškeré bezpečnostní prvky nesjou vyjmuty nebo vynechány z obvodů a
rovzodů a že pracují zprávně.
Postup prvotního uvedení do provozu
Kompletní postup prvotního uvedení do provozu musí být proveden výhradně autorizovaným servisním centrem Robur a v souladu s instrukcemi poskytnutými výrobcem
Pro konkrétnější informace o kompletním postupu si přečtěte odstavec 7.1 POSTUP PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ → 58.
Kontaktujte technickou podporu Robur ve vaší zemi. Pokud nemáte kontakt na podporu
ve vaší zemi, kontaktujte Robur na čísle 035 888.111. (Tel. +39.035.888111). Záruka může
být zrušena pokud prvotní uvedení do provozu nebylo provedeno(a potvrzeno) vyškoleným proacovníkem firmy Robur.
Provoz a údržba zařízení
Pro zajištění bezproblémového chodu a předejití chybám, vypínaní a zapínání zařízení
musí být prováděno výhradně pomocí kontaktu k tomuto účelu určenému.
Pokud je zařízení připojeno k DDC, zapínaní a vypínání zařízení musí být řešeno výhradně
pomocí vlastního DDC.
Zařízení nesmí být zapínáno a vypínáno přímím odpojením přívodu elektrřiny do zařízení
nebo DDC ovladače. Pokud je nutné zařízení od přívodu elektřiny odpojit, je nutné jej
nejdříve deaktivovat korektním způsobem a pokdu bylo zařízení v provozu, je nezbytné
vyčkat min. 3 minuty před odpojením elektřiny.
Pokud zařízení nepracuje zprávně a na displeji je zobrazen chybový kód řiďte se instrukcemi v odstavci 9.1 PŘEHLED A PROVOZNÍ KÓDY → 70.
V připadě poruchy zařízení a/nebo jakékoli jeho části, vyvarujte se jakýchkoli pokusů o
opravu a/nebo jakýchkoli zásahů do zařízení.
•
ezodkladně deaktivujte zařízení (pokud to podmínky dovolují a pokud nehrozí
b
bezprostřední nebezpečí) pomocí kontaktu nebo pomocí DDC ovladače. Poté vyčketje min. 3 min. a odpojte zařízení od přívodu elektřiny.
• odpojte zařízení od přívodu plynu a elektřiny, zavřete přívod plynu vhodným uzávěrem a vypněte jistič okruhu jednotek;
• Kontaktujte technickou podporu ve vaší lokailtě
Pokud se rozhodnete zařízení odstavit na delší dobu odpojte jej dle instrukcí uvedených
v paragrafu 4.5 DLOUHODOBÉ ODSTAVENÍ Z PROVOZU → 19.
Zprávná pravidelná údržba zajišťuje efektivní a dlouhodobý bezproblémový chod
zařízení.
8
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Provádějte pravidelnou údržbu dle instrukcí od výrobce (viz. Paragraph 7.2
ÚDRŽBA → 63).
Pro zajištění udržby vnitřních komponentů zařízení kontaktujte servisní oddělení firmy
Robur nebo kvalifikovaného servisního technika; ostatní požadované úkony údržby jsou
popsané v odstavci 7.2 ÚDRŽBA → 63.
Jakékoli opravy zařízení musí být provedeny kvalifikovaným technikem firmy Robur s použitím výhradně originálních náhradních dílů.
Nedodržení výše uvedeného může ohrozit provoz a bezpečnost zařízení, a může mít za
následek zrušení poskytnuté záruky, je li tato platná.
Pokud má být zařízení vyřazeno, kontaktujte firmu Robur S.p.A., která zařídí jeho
likvidaci.
V případě, že je zařízení přemístěno k jinému majiteli, zajistěte, aby tento “Manuál pro
instalaci, užívání a údržbu” byl dodán společně se zařízením.
3.2PROVOZ JEDNOTKY
Přívod elektřiny 230V, 1fáze, 50 Hz
Během provozu jsou produkty spalování odváděny komínkem. Kondeznát je odváděn
trubkou, která je vyvenena ven z jednoty a zakončena přírubou (viz Figure 3.3 Připojovací
panel: Serie AY - Kondenzační řada AY → 13).
Zařízení je vybaveno deskovým výměníkem který odděluje tyto hydraulické okruhy:
• vnitřní
okruh naplněný z výroby nemrznoucí směsí která je odolná až do teploty
-30°C;
• topný
okruh. Okruh spojující výměník a otopnou soustavu.
Ovládání a řízení jednotky je řešeno pomocí řídící desky s mikroprocesoarem (viz obr. 4.1
Řídící lektronika → 15).
Ovládání jednotky je také možné provádět pomocí ovladače DDC (viz obr. 3.1 CCI/
DDC → 9)
Insturkce k užívání, programování a ovládání DDC ovladače naleznete ve dvou manuálech doávaných společně s jednotkou.
Konfigurace a programování ovladače DDC musí být provedeno vyškoleným technikem firmy Robur během prvotního uvedení jednotky do provozu a v souladu s pokyny
výrobce.
Obrázek 3.1 – CCI/DDC
9
AY00-120: popis a obecné charakteristiky
zařízení (viz obr. 3.2 Náčrt s rozměry modelu AY00-120 → 12) je kotel s vykokou účinností
typu B53P ( třída účinnosti odpovídá předpisu 92/42/CEE).
Zařízení je kotel s nastavitelným rozsahem: výkon zařízení může být nastaven na kokrétní požadavky systému regulací nominálního průtoku plynu tedy regulací nominálního
výkonu
Zařízení je schopno ohřívat vodu až do 80°C a je vhodné pro vytápěcí sytémi, připravu
TUV, technologický ohřev vody, okruhy pro VZT jednotky atp. Pokud je zařízení nainstalováno do 2-trubkového systému je možné jednotlivé účely kombinovat (např. topení
společně s přípravou TUV).
3.3TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ
Zařízení je z výroby dodáváno s následujícími provozními, kontrolními a bezpečnostními
prvky:
• premixový hořák přízpůsobený na více druhů plynů s nizkými hodnotami emisí
NOX a CO;
• deskový výměník z nerez-oceli fungující jako hydraulický oddělovač;
• řídící deska AY10 s mikroporcesorem, LCD displejem a ovládacím nblíkem (obr. 4.1
Řídící lektronika → 15);
• deska S70 (obr. 4.1 Řídící lektronika → 15);
• ionizační hlídač plamene
• elektro-magnetický plynový ventil s dvojitou klapkou
• vybavení/systém bránící zamrznutí vody
• vybavení/systém bránící zamrznutí vnitřního okruhu
• vratný limitní termostat na vodním okruhu
• spalinový jednorázový limitní termostat
• rozdílový tlakový spínač na vodním topném okruhu (PD1)
• rozdílový tlakový spínač v interním okurhu s ochranou proti přilepení
• přetlakový ventil na interním okruhu nastavený na 3 bar;
• expanzní nádoba vnitřního okruhu
• automatický a manuální odvzdušňovací ventil interního okruhu
• komínek pro typ odkouření B53P
• sifon pro odvod kondenzátu (s ochranou proti zamrznutí)
• termostat ovládající topné tělísko na odvodu kondenzátu
3.4TECHNICKÁ DATA
Tabulka 3.1 – TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
AY00-120
PROVOZNÍ ÚDAJE PRO VYTÁPĚNÍ
Tepelný výkon
OPERAČNÍ BOD: teplotní spád 80/60, nominální
tepelný výkon
OPERAČNÍ BOD: teplotní spád 80/60, minimální
tepelný výkon
OPERAČNÍ BOD: teplotní spád 70/50, nominální
tepelný výkon
Třída účinnosti
emisní třída NOx
Teplota produkované vody
10
Nominální (1013 mbar - 15°C)
STŘEDNÍ
MIN
Dostupný výkon
účinnost
kW
kW
kW
kW
%
34,9
21.5
8.0
34.4
98.6
účinnost
%
97.3
účinnost
%
100,6
°C
°C
°C
****
5
80
25
60
maximum
minimum
nominální
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
AY00-120
Teplota vratné vody
Průtok vody
Hydraulická tlaková ztráta
Prostorová teplota vzduchu (suchý teploměr)
spotřeba plynu
maximum
minimum
nominální
nominální
maximum
minimum
při nominálním průtoku vody
maximum
minimum
metan G20 (nominální)
metan G20 (MIN)
G 25 (nominální)
G 25 (MIN)
G30 (nominální)
G30 (MIN)
G31 (nominální)
G31 (MIN)
°C
°C
°C
l/h
l/h
l/h
bar
°C
°C
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
70
20
50
2950
3200
1500
0,395
45
-20
3.69
0.85
4,35
1,00
2.75
0.63
2.71
0.62
%
%
%
%
%
kW
%
kW
%
kW
%
98.3
97.3
104.6
107.5
100.3
0,15
0.44
0,86
2.54
0,058
0,2
V
230
jednofázový
50
0.185
X5D
ÚČINNOST
Účinnost při STŘEDNÍM výkonu a spádu 80/60
Účinnost při MINIMÁLNÍM výkonu a spádu 80/60
Účinnost při nominálním výkonu a spádu 50/30
Účinnost při 30% nominálního výkonu Tv=30°C
Účinnost při 30% nominálního výknou Tv=47°C
Tepelná ztráta obalem
Tepelná ztráta obalem
Komínová tepelná ztráta
Komínová tepelná ztráta
Tepelná ztráta při vypnutí
Tepelná ztráta při vypnutí
ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE
Napětí
TYP
Frekvence
nominální
IP
Elektrické napájení
Elektrická ztráta
Stupeň krytí
INSTALAČNÍ ÚDAJE
Minimální teplota pro skladování
Maximální provozn tlak
Objem vody v zařízení
50 Hz
kW
TEPLÁ STRANA
TYP
závit
TYP
závit
Připojovací rozměr vody
připojovcí rozměr plynu
°C
bar
l
"G
"G
Typ instalace
Průměr
Dispoziční tlak
Označení produktu
šířka
výška
hloubka
Provozní
Odtah spalin
Velikost
Váha
mm
Pa
mm
mm
mm
kg
-30
3
1,0
F
1 1/4
M
3/4
B23P-B33-B53P-C13-C33-C43-C53-C63C83
80
100
B53P
410
1280
530
71
AY00-120provzoní a instalační technické charakteristiky
Tabulka 3.2 – Tlakové ztráty jednotky serie AY
TLAKOVÉ ZTRÁTY KONDENZAČNÍ JEDNOTKY AY00-120
Průtok vody
[l/h]
1008
1198
1398
1608
1801
2007
2199
TEPLOTA VODY
20°C
[bar]
0,066
0,085
0,106
0,136
0,165
0,204
0,234
11
TLAKOVÉ ZTRÁTY KONDENZAČNÍ JEDNOTKY AY00-120
Průtok vody
[l/h]
2400
2601
2797
2958
3000
3201
3.5ROZMĚRY A SERVISNÍ PANEL
Obrázek 3.2 – Náčrt s rozměry modelu AY00-120
LEGENDA
Serie AYmodel AY00-120
AY00-120 - pohled na přední a pravou stranu (rozměry v mm).
12
TEPLOTA VODY
20°C
[bar]
0,269
0,312
0,353
0,395
0,406
0,469
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Obrázek 3.3 – Připojovací panel: Serie AY - Kondenzační řada AY
LEGENDA
Gpřipojení plynu ("G 3/4 M)
Apřipojení výstupní vody ("G 1 1/4 F)
Bpřipojení vstupní vody ("G 1 1/4 F)
Cpřipojení odvodu kondenzátu (ext.
prům. 25 mm)
Serie AY - připojovací část (rozměry v mm).
13
4BĚŽNÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ
V této sekci najdete veškeré údaje potřebné pro spuštění, regulaci a kontrolu provozu
spotřebiče přes regulátor přítomný v elektrickém panelu.
4.1ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
Efektivní provoz a dlouhá životnost zařízení do značné míry závisí na jeho zprávném
použití!
Před zapnutím zařízení zkontrolujte že:
• plynový uzávěr je otevřený
• zařízení je napájeno elektřinou: spínač musí být v pozici «ON»;
• instalatér se přesvědčil, že hydraulický okruh je v pořádku
Je-li výše uvedené splněno je možné přistoupit k zapnutí zařízení.
Pokud zařízení není připojeno k DDC ovladači, může být zapnuto a vypnuto pouze on/
off signálem který je připraven v rámci elektor-instalace.
Tento on/off signál může být dle požadavků on/off spínač, prostorový termostat, programovatelný časovač nebo jeden či více beznapěťových kontaktů ovládaných nadřazeným
řídícím systémem.
Bližší specifikaci o provedení on/off signálu by měl poskytnout elektrikář provádějící
instalaci.
Zapnutí
Zapněte zařízení spojením ON/OFF kontaktu
Vypnutí
Vypněte zařízení rozpojením ON/OFF kontaktu
Cyklus doběhu po vypnutí trvá přibližně 3 minuty
Nevypínejte zařízení přímým odpojením od přívodu elektřiny jinak hrozí poškození vlastního zařízení a ostatních částí systému.
Je-li zařízení připojeno k DDC ovladači a tento je v automatickém módu, je zařízení zapínáno a řízeno výhradně tímto ovladačem.
Podrobnější informace k ovladači DDC jsou uvedeny ve dvou manuálech dodaných společně s ovladačem - především v " manálu pro koncové uživatele - kniha č. 2 "
Zobrazení a skrytí provozních kódů
Provozní kódy lze zobrazit na displeji řídící desky nebo na displeji DDC ovladače
Provozní kódy generované řídící deskou jsou zobrazovány na displeji desky nebo mohou
také být zobrazeny na displeji DDC ovladače.
Provozní kódy generované řídící deskou mohou být resetovány přímo z této desky nebo
přes DDC ovladač (je-li připojen a je-li možné reset provést)
Bližší popis kódů a způsob resetu naleznete v seznamu provozních kódů v tabulce
9.1 TABULKA OVLÁDACÍCH KÓDŮ vytvořená elektronickým panelem (verze firmwaru
3.106) → 70.
14
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Řídící deska (viz obr. 4.1 Řídící lektronika → 15) je umístěna uvnitř zařízení a na displej je
vidět přes otvor v předním panelu jednotky.
Kódy generované ovladačem DDC jsou zobrazeny pouze na dislpleji ovladače a lze je
resetovat jen popmocí tohoto ovladače.
Provozní kódy generované řídící deskou během startovní fáze zařízení
Pokud je jednotka odstavena z provozu na delší dobu, je možné, že je zavzdušněné plynové potrubí. Nedojde-li k zapálení hořáku jednotka nahlásí chybový kód: "u_12" a start
je (dočasně) přerušen. (viz odstavec 9.1 PŘEHLED A PROVOZNÍ KÓDY → 70) Po krátké
chvíli je pokus o zapálení zopakován.
Po čtyřech neúspěšných pokusech o zapálení hořáku se jednotka zablokuje a zobrazí
kód: "E_12" (viz odstavec 9.1 PŘEHLED A PROVOZNÍ KÓDY → 70). Jednotku je poté třeba
manuálně resetovat.
Reset jednotky lze provést přes menu 2 na elektronické řídící desce. Postup je popsán v
odstaci 4.3 RESET JEDNOTKY → 17.
Pokdu se zařízení zablokuje několikrát po sobě, kontaktujte servisní oddělení firmy Robur
(tel. +420 800 153 491).
Po úspěšném spuštění je zařízení řízeno řídící elektronickou deskou.
4.2DESKA ELEKTRONIKY
Následující popis odpovídá firmwaru verze 3.106.
Zařízení je vybaveno deskou AY10 která je napojena do přídavné desky S70 (viz obr. 4.1
Řídící lektronika → 15). AY10 je instalována nad S70 a je umístěna uvnitř zařízení.
Deska AY10 slouží pro ovládání jednotky a zobrazování kódů během provozu. Přes CAN
BUS port je spojeno jedno nebo více zařízení s ovladačem DDC.
Obrázek 4.1 – Řídící lektronika
LEGENDA
A4-číslicový displej pro zobrazení operačních dat a kódů..
BNoblik sloužící k procházení
jednotlivých menu a parametrů
Řídící desky AY10 and S70.
15
Popis menu desky AY10
Nastavení parametrů probíhá v jednotlivých menu, které lze zobrazit na displeji na
desce:
Tabulka 4.1 – Menu řídící desky
MENU
Menu 0
Menu 1
Menu 2
Menu 3
Menu 4
Menu 5
Menu 6
Menu 7
Menu 8
E
POPIS MENU
ZOBRAZENÍ DAT (TEPLOTA, NAPĚTÍ, OTÁČKY PUMPY, ATD.)
ZOBRAZENÍ VŠECH PARAMETRŮ
POVELY
UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ (SET-POINT, TEPLOTNÍ DIFERENCIÁL)
NASTAVENÍ INSTALACE
NASTAVENÍ PRO TECHNICKOU PODPORU
NASTAVENÍ PRO TECHNICKOU PODPORU (TYP JEDNOTKY)
ZOBRAZENÍ DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ
(MENU NENÍ POUŽITO)
EXIT MENU
ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
E.
Menu řídící desky
Menu 0, 1 a 7 jsou zobrazovací menu: umožňují pouze čtení hodnot, nikoli jejich nastavení. Menu 0 zobrazuje data o provozu zařízení v reálném čase. Menu 1 ukazuje parametry
týkající se provozu zařízení a jejich aktuální nastavení.
Menu 7 je určeno POUZE pro servisní techniky firmy Robur.
Postup prohlížení menu je naznačen níže: JAK SE DOSTAT DO MENU.
V menu 2 je možné resetovat zapalovací automatiku a další chyby.
Postup je popsán v odstavci 4.3 RESET JEDNOTKY → 17.
V menu 3 je možné parametry měnit. Zprávné hodnoty by měli být nastaveny během
instalace. Nastavení nových hodnot je popsáno v odstavci 5.9 PROGRAMOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ → 34.
Menu 4, 5, 6 a 7 jsou určeny výhradně pro vyškolené techniky frimy Robur.
Menu 8 lze vybrat, ale není využito
Displej a noblík
Displej lze sledovat přes otvor v předním panelu zařízení.
Při startu se rozsvítí celý displej a poté se zobrazí nazev typu řídící desky. Následně zařízení začne pracovat (pokud existuje požadavek)
Během provozu se na displejí zobrazují provzní hodnoty: teplota vody na vstupu, teplota
vody na výsutpu, rozdíl těchto dvou teplot (viz. tabulka 4.2 Provozní informace → 16).
Tabulka 4.2 – Provozní informace
OPEREAČNÍ MÓD: TOPENÍ
PARAMETR
Teplota vody na výstupu
Teplota vody na vstupu
Teplotní rozdíl (výstup - vstup)
ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI
50.0
40.0
10.0
Příklad hodnot zobrazených na displeji: teplota vody a rozdíl
Nastane-li provozní problém na displeji se kontinuálně zobrazují chybové kódy týkající se
dané chyby. Seznam těchto chybových kódů s popisem a postup odstranění problému
jsou popsány v odstavci 9.1 PŘEHLED A PROVOZNÍ KÓDY → 70.
Pomocí nobliku lze zobrazovat a nastavovat parametry, nebo zadávat příkazy (např.
reset)
PŘÍSTUP DO MENU
• K ovládání nobliku použijte trubičku kterou naleznete v jednotce.
16
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Požadavky: zařízení připojené ke zdroji elektřiny, displej na řídící desce zobrazuje provozní data v souladu s nastaveným módem, popř. chybové kódy ("u/E...").
1. P
o vyšroubování fixačních šroubů odstraňte přední panel
2. Odstraňte kryt elektroinstalace - tím zpřístupníte ovládací noblik.
3. Trubičku vloženou v jednotce nasaďte skrz otvor na noblik tak aby bylo možné
ovládání.
4. Pro zobrazení menu stiskněte noblik 1x: zobrazí se první menu: "0." (= menu 0).
5. Na displeji je zobrazena “0.”. Otáčením noblikem do prava (ve směru hodinových
ručiček) zobrazíte další menu; na displeji se postupně zobrazje: "1.", "2.", "3.", "4.", "5.",
"6.", "7.", "8." a "E" (viz. 4.1 Menu řídící desky → 16).
6. Zmáčkutím nobliku vstoupíte do menu a jeho otáčením ve směru hodinových ručiček se zobrazují jednotlivé parametry (příklad: jste v menu "0."); zmáčkněte noblik: tím se dostanete do prvního praraemetru, který je v menu obsažen a na displeji
se v tomto případě zobrazí "0.0" nebo "0.40" (= menu 0, parameter "0" nebo "40").
7. obsah (menu, parametry, příkazy) lze procházet otáčením nobliku, potvrzení/
výběr obsahu (vstup do menu, zobrazení/nastavení parametru, potvrzení příkazu,
návrat nebo přechod na předcházející úroveň) provedete stisknutím nobliku Například chcelte-li opustit menu točte noblikem přes jednotlivá menu ( "0.", "1.", "2."
atd ) dokud se nezobrazí "E" a poté noblik zmáčkněte.
V menu 0 a 1 lze zobrazit všechny parametry. Přístup do menu 2 je popsán v odstavci
4.3 RESET JEDNOTKY → 17. Nastavení parametrů v menu 3 je popsáno v odstavci 5.9
PROGRAMOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ → 34. Další menu nejsou určeny pro
uživatele.
Trubička umožňuje ovládání jedntoky bez nutnosit odkrývat elektrické části zařízení,
čímž je sníženo riziko úrazu el. proudem.
4.3RESET JEDNOTKY
V tabulce 4.3 Menu 2 řídící desky kotle AY 10 → 17 jsou uvedeny příkazy dostupné v
menu 2.
Tabulka 4.3 – Menu 2 řídící desky kotle AY 10
PARAMETR
20
21
23
24
25
E
POPIS PŘÍKAZU
Reset zablokování zapalování
Reset obecných chybových kódů
Dočasný provoz na minimální výkon
Dočasný provoz na maximální výkon
Zastavení dočasného provozu min/max
(EXIT MENU)
ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI
2. 20
2. 21
2. 23
2. 24
2. 25
2. E
Příkazy v menu 2
Obecná chybová hlášení řídící desky je možné resetovat parametrem "20" a "21" v menu
2, nebo přes ovladač DDC, pokud tento běží v kontrolním módu. Tato operace může být
provedena uživatelem dle popisu v tabulce 9.1 TABULKA OVLÁDACÍCH KÓDŮ vytvořená
elektronickým panelem (verze firmwaru 3.106) → 70. Pokud DDC běží v kontrolním módu lze tento úkon provést pouze přes DDC.
•
Přístup do menu 2:
17
Požadavky: řídící deska kontinuálně zobrazuje provozní data (teploty, delta T, atd.) nebo
chybové kódy ("u/E...")
1. V
iz postup "JAK SE DOSTAT DO MENU" (odstavec 4.2 DESKA ELEKTRONIKY → 15) a
postup dle kroků "1" až "5".
2. Na displeji bude blikat "0.". Točte noblikem na menu 2 (na displeji svítí 2)
3. Stiskněte knoflík pro přístup do menu 2: na displeji se zobrazí první možnost "2.0"
nebo "2.20" (= menu 2, akce "0" nebo "20"). Otočením ovladače procházíte jiné
možnosti "."
Uživatel musí nyní spustit pouze akce týkající se příkazu uvedeného v tabulce TABLE
9.1 TABULKA OVLÁDACÍCH KÓDŮ vytvořená elektronickým panelem (verze firmwaru
3.106) → 70. K dispozici jsou dva příkazy: “reset chyby zapalování" (parametr "20") nebo
"reset ostatních chyb" (parametr "21").
Úkony "23", "24" a "25" slouží pro seřízení spalovacích parametrů nebo pro změnu plynu
a jsou tedy v kompetenci instalatéra nebo personálu TAC Robur.
Reset chyby zapalování (parameter "20"):
Připravenost: na displeji je zobrazeno "2.20" (viz bod "3").
1. S tisknutím knoflíku se zobrazí blikající žádost o reset: "reS1".
2. Stiskněte knoflík nastavený na reset chyby zapalování. Po provodení displej přestane blikat a na displeji se znovu zobrazí "2.20". Reset byl proveden.
3. Aby jste opustili menu točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se nezobrazí “2.E” a zmáčkněte jej pro návrat do módu pro výběr menu.
4. Pro opuštění tohoto módu, točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se
nezobrazí “E” a zmáčkněte jej - tím se dostanete do výchozího módu.
V tomto bodě, pokud displej nesignalizuje jiné operační kódy, vyndejte speciální klíč, nahraďte kryt elektrického panelu a nasaďte přední panel.
Reset ostaních chyb (parameter "21"):
Připravenost: na displeji je zobrazeno "2.20" (viz bod "3").
1. O
táčejte knoflíkem dokud se nezobrazí "2.21" na displeji.
2. Stisknutím knoflíku se zobrazí požadavek na reset chyby: "rEr1".
3. Stiskněte knoflík nastavený na reset obecné chyby. Po provodení displej přestane
blikat a na displeji se znovu zobrazí "2.21". Reset byl proveden.
4. Aby jste opustili menu točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se nezobrazí “2.E” a zmáčkněte jej pro návrat do módu pro výběr menu.
5. Pro opuštění tohoto módu, točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se
nezobrazí “E” a zmáčkněte jej - tím se dostanete do výchozího módu.
V tomto bodě, pokud displej nesignalizuje jiné operační kódy, vyndejte speciální klíč, nahraďte kryt elektrického panelu a nasaďte přední panel.
18
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
4.4PROVOZNÍ NASTAVENÍ
Při instalaci je zařízení servisním technikem nastaveno dle typu instalace odpovídajícím
způsobem. Po čase je možné paramety modifikovat. Není však doporučeno parametry
modifikvat pokud nematé potřebné znalosti a zkušenosti z provozme zařízení.
Uživatelem modifikovatelné parametry (pakliže zařízení není řízeno ovladačem DDC) obsažené v menu 3 řídící desky jsou následující:
• parameter "160": řízení teplot.
• parameter "161": setpoint.
• parameter "162": differenciál.
Jedná se o parametry hydraulického okruhu a pro jejich nastavení jsou vyžadovány odborné znalosti.
Modifikaci parametrů popisuje odstavec 5.9 PROGRAMOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH
PARAMETRŮ → 34.
Je - li zařízení připojeno k ovladači DDC, řiďte se návodem k ovladači.
4.5DLOUHODOBÉ ODSTAVENÍ Z PROVOZU
Pokud má být zařízení odstaveno z provozu na delší dobu je nutné jej odpojit a opět zapojit při znovu-spuštění.
Chcete-li provést odpojení kontaktujte kvalifikovaného instalatéra
Odpojení zařízení před odstávkou
Požadavky:Vytápěcí jednotka musí být připojena k elektrické síti a napojena na rozvod
plynu.
1. P
okud je zařízení v provozu vypněte jej pmomocí DDC (nebo pomocí kontaktu) a
vyčkejte přibližně tři minuty na doběh zařízení.
2. Zavřete plynový kohout (Odstavce 5.6 PLNĚNÍ TOPNÉHO OKRUHU (ZAŘÍZENÍ) → 29
a 5.7 PLNĚNÍ INTERNÍHO OKRUHU JEDNOTKY → 30).
3. Vypněte ovladač DDC (je-li použit)
4. Odpojte zařízení od napájení (viz odstavec 5.6 PLNĚNÍ TOPNÉHO OKRUHU (ZAŘÍZENÍ) → 29 and 5.7 PLNĚNÍ INTERNÍHO OKRUHU JEDNOTKY → 30), a přepínač na
jističi nastavte do polohy "OFF" (GS - viz odstavec 6.1 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI → 40).
Nenechávejte zařízení připojené k elektrické sítí a plynovým rozvodům pokud má být
odstaveno na delší dobu.
Pokud je zařízení odpojeno během zimy, ujistěte se, že jednotka je naplněna nemrznoucí
směsí: viz "Možné použití nemrznoucí směsi glykolu" a Tabulka 5.3 Technická data pro
plnění hydraulického okruhu → 30.
Připojení zařízení před opětovným spuštěním (provede instalatér)
Před začátkem musí instalatér:
19
•
•
•
•
jistit se, že zařízení nevyžaduje žádnou údržbu(kontaktujte servisní oddělení firu
my Robur, neboc se řídte pokyny v odstavci 7.2 ÚDRŽBA → 63);
zkontrolujte obsah vody v zařízení; v případě potřeby dopusťte vodu do systému alespoň na minimální hodnotu (viz. Odstavec 5.6 PLNĚNÍ TOPNÉHO OKRUHU
(ZAŘÍZENÍ) → 29);
pokud je třeba doplňte nemzrnoucí směs namíchanou pro minimální výpočtovou teplotu v oblasti (viz Tabulka 5.3 Technická data pro plnění hydraulického
okruhu → 30);
zajistěte v systému dostatečný tlak, ujistěte se, že talk v rozvodech linku je vyšší než
1 bar a ne vyšší než 2 bar.
V případě vypnutí přes léto/zimu nebo jiné dlouhodobé odstávky nedoporučujeme
vypouštění hydraulického okruhu: v tomto případě může dojít k rezivění částí okruhu.
Tento proces oxidace může vést k poškození hydraulického systému a také tepelného
čerpadla Robur. Je důležité ověřit, že nedochází k úniku vody v hydraulickém okruhu, kdy
může dojít k vyprázdnění části systému. Výše uvedená doporučení jsou potřeba, aby se
zabránilo průběžnému doplňování vody, která může znamenat další přivádění kyslíku a
následné ředění použitých přísad, např. glykolu. V případě použití glykolu, Robur doporučuje používat inhibovaného glykolu. Použití pozinkovaných trubek se nedoporučuje,
neboť nejsou odolné vůči použití glykolu.
Připravenost: zařízení odpojené od elektřiny a plynu. Nezbytné nářadí a materiál.
1. o
tevřete ventil pro přívod plynu do přístroje a zkontrolujte přítomnost zápachu
plynu (přítomnost případných úniků);
Pokud ucítíte plyn ihned uzavřtete plynový kohout, v blízkosit nepoužívejte elektrické
přístroje a kontaktujte vyškoleného servisního technika.
1. P
okud nedochází k úniku plynu připojte zařízení k elektické síti přes jistič umístěný
v rozvaděči (nastavte "GS" jistič do pozice "ON" - viz odstavec 6.1 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI → 40).
2. Zapněte DDC (je-li nainstalováno)
3. Zkontrolujte zda je dostatečný průtok vody
4. Zapněte zařízení přes DDC nebo přes kontakt
5. Zkontroluje zda zařízení nevyžaduje další údržbu (dle odstavce 7.2 ÚDRŽBA → 63).
Především zkontrolujte stav sifonu pro odvod kondenzátu.
Zamrznutí kondenzátu způsobí poškození jendotky
20
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
5HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ
V této sekci naleznete instrukce nezbytné pro instalaci hydraulické části zařízení.
Před instalací hydraulických a plynových rozvodů by si instalatér měl přečíst odstavec 3.1
VŠEOBECNÉ INFORMACE → 7 ve kterém nalzene důležité informace týkající se bezpečnosti a potřebné normy.
5.1OBECNÉ POKYNY K INSTALACI
Před začátkem instalace odstraňte z vnitřní strany potrubí nečistoty, které by později
mohly ohrozit provoz zařízení.
Instalace zařízení musí být provedena v slouladu s platnými místínmi normami a musí být
provedena kvalifikovaným pracovníkem dle pokynů býrobce
Během instalace dodržujte následující:
• Zkontrolujte že tlak plynu odpovídá předepsaným hodnotám. Kontrola tlaku plynu
je popsána v odstavci 5.4 ROZVOD PLYNU → 27.
• Zařízení je určeno pro venkovní i vnitřní instalaci. V případě venkovní instalace musí být zařízení umístěno v prostoru s volnou cirkulací vzduchu kde není vyžadována
žádná další ochrana proiti počasí.
• Žádné překážky nebo převislé struktury jako např. balkóny, okapy, přesahující střechy které by mohli zabránit volnému úniku spalin od komínku na zařízení.
• Zařízení typem odtahů B neinstalujte s v bezprostřední bízkosti výdechů vzt, komínů atp. aby nedošlo k nasání znečištěného vzduchu do zařízení. Pro správnou
funkci zařízení je nzbytné aby nasávaný vzdcuh pro spalování byl čistý.
• Je-li nutné instalovat zařízení v blízkosti budovy, ujistěte se, že na něj nekape voda
ze střechy.
• Na přívodu plynu musí být odpojovací ventil a průžný element proti přenosu
vybrací.
5.2UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
Doprava zařízení a usazení na místo
Zařízení musí zůstat v originálním obalu až do doby instalace
Obal smí být sejmut až na místě konečné pozice zařízení.
Při rozbalování spotřebiče neodstraňujte ochranný kryt na horním panelu, protože jeho
odstranění může způsobit znečištění a vnik dešťové vody do zařízení.
Zařízení smí být instalováno na zem nebo terasu či střechu pakliže je takové místo pro instalaci vhodné ( vyhovuje svými "rozměry" a "nosností"). Zařízení musí být instalováno
na místě, kde bude vždy dostupné.
Rozměry a váha zařízení jsou uvedeny v odstavci 3.4 TECHNICKÁ DATA → 10.
PODPĚRNÉ ZÁKLADY
Zařízení musí být umístěno na rovném porvrchu, který je odolný vůči žáru a schpný unést
váhu zařízení.
• Instalace
na zem
21
Pokud není na místě dostupný rovný povrch (viz také "Umístění a vyrovnání"), je nezbytné postavit rovnou základnu z betonu s rozměry minimálně o 150mm většími než je
základna zařízení s každé strany.
Rozměry najdete v odstavci 3.4 TECHNICKÁ DATA → 10.
• Instalace
na terasu či střechu
Zařízení musí být umístěno na rovném porvrchu, který je odolný vůči žáru (viz také "Umístění a vyrovnání").
Střecha či terasa musí unést váhu zaířízení včetně komponentů a případně také nosnou
konstukci pro zařízení.
Váha je uvedena v odstavci 3.4 TECHNICKÁ DATA → 10.
Doporučuje se mezi zařízení a hydraulické/plynové potrubí vložit pružný prvek proti přenosu vybrací.
Neinstalujte zařízení do blízkosti míst, kde je nezbytné zachovat tiché prostředí.
Umístění a vyrovnání
Zařízení při instalaci vyrovnejte pomocí vodováhy
Pokud je třeba použíjte železné podložky. Tyto umístěte přibližně do míst přichycení jednotky. Nepoužívejte dřevěné podložky, které se rychle znehodnotí.
ROZMĚRY A UPOZORNĚNÍ
Pozice jednotky minimální vzdálenosti od hořlavých povrchů, zdí nebo jinýc zařízení
jsou zobrazeny na obrázku 5.1 Odstupy → 23.
Minimální vzdálenosti jsou nutné pro zpřístupnění pro údržbu.
Potrubí odkouření musí být nainstalováno tak aby se spaliny nemohly hromadit nebo
vracet zpět do prostoru, ve kterém je jednotka nainstalovaná. Venkovní část jednotky
musí nainstalována v souladu s platnými předpisy.
Zařízení je lépe umístit dále od místností ve kterých je vyžadován klid, jako ložnice, jednací mistnosti atp.
22
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Obrázek 5.1 – Odstupy
LEGENDA
* rozměry v mm
příklad minimálních vzdáleností
5.3Připojení hydrauliky
Obecné pokyny
• Hydraulické potrubí může být provedeno z nerezu, železa, mědi nebo polyethylénu vhodného pro topné a klimatizační rozvodové soustavy. Rozvody musí být
provedeny dle platných norem tak aby nedocházelo ke zbytečným únikům tepla,
nebo tvorbě kondenzátu.
• Je-li v rozvodech použita nemrznoucí směs (viz odstavec 5.6 PLNĚNÍ TOPNÉHO
OKRUHU (ZAŘÍZENÍ) → 29), nepoužívejte galvanizované trubky, které by mohoi
rezivět.
• Pokud použijete tuhé trubky je třeba použít pružný kus zabranující přensou vybrací do soustavy.
Jako každé hydraulické zařízení tak i chladící a topné systémy firmy Robur vyžadují pro korektní funkci dobrou kvalitu vody. Při plnění resp. doplňování systému se porto vždy řiďte
normami, které upřesňují úpravu vody pro termo-hydraulické instalace v průmyslových a
občanských objektech (viz Tabulka 5.1 Chemické a fyzikální vlastnosti vody → 23).
Tabulka 5.1 – Chemické a fyzikální vlastnosti vody
CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSIT VODY V TOPNÝCH/CHLADÍCÍCH SYSTÉMECH
PARAMETR
MĚRNÁ JEDNOTKA
pH
\
chloridy
mg/l
°f
celková tvrdost (CaCO3)
°d
železo
mg/kg
měď
mg/kg
hliník
mg/l
Langelierův index
\
PŘÍPUSTNÝ ROZSAH
>7 (1)
< 125 (2)
< 15
< 8,4
< 0,5 (3)
< 0,1 (3)
<1
0-0,4
23
CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSIT VODY V TOPNÝCH/CHLADÍCÍCH SYSTÉMECH
PARAMETR
MĚRNÁ JEDNOTKA
ŠKODLIVINY
Bez chlóru
mg/l
fluoridy
mg/l
Sulfidy
PŘÍPUSTNÝ ROZSAH
< 0,2 (3)
<1
ŽÁDNÝ
1 s chladiči z hliníku nebo lehkých slitin, pH musí být nižší než 8 (v souladu s platnými pravidly)
2 hodnota vztažená k nejvyšší teplotě vody 80 °C
3 v souladu s platnými pravidly
Kvalitu vody lze určit pomocí fyzikálních a chemických vlastností jako jsou: kyselost, tvrdost, vodivost, obsah chlóru, obsah železa atp.
Přítomnost volného chlóru ve vodě může poškodit části systému a jednotky Robur. Proto
se ujistěte, že obsah volného chlóru a tvrdost vody jsou v povoleném rozsahu uvedeném
v Tabulce 5.1 Chemické a fyzikální vlastnosti vody → 23.
Provozem systému může po čase dojít k degradaci kvality vody.
Mějte na paměti, že doplnění většího množství vody, nebo případná výměna vody v systému může způsobit změnu výše uvedených fyzikálních a chemických vlastností vody.
Doplnění by nemělo přesáhnout 5% z celého obsahu systému. Doporučuje se pravidelně
kontrolovat kvalitu vody, zvláště pokud je systém vybaven automatickým dopouštěním.
Pokud je nutné provést úpravu vody, musí tuto operaci provést odborník z potřebnými
znalostmi o chemických látkách k tomu určených a vždy musí být dodrženy postupy dané výrobcem takové látky. V opačném případě vzniká riziko poškození zdravý osob, je
ohroženo životní prostředí a může dojít k poškození zařízení.
Na trhu je k dispozici řada produktů pro úpravu vody.
Robur neprovádí detailní průzkumy trhu. Proto Robur navrhuje kontaktovat firmy, které
se specializují na úpravy vody. Budou schopni navrhnout nejlepší způsob, jak postupovat
v závislosti na typu instalace.
Pokud je nutné provést vyčištění trubek, musí tuto operaci provést odborník s potřebnými znalostmi o chemických látkách k tomu určených a vždy musí být dodrženy postupy
dané výrobcem takové látky aby se zabránilo použití látek agresivních k nerezové oceli
nebo látek obsahujících volný chlór.
Vždy se ujistěte že trubka je dostatečně propláchnuta od zbytků čistící chemické látky.
Firma Robur nezodpovídá za poškození vzniklá špatnou kvalitou vody použité v systémech. Kvalita je dána tabulkou 5.1 Chemické a fyzikální vlastnosti vody → 23 a uvedené
hodnoty musí být dodrženy. Nedodržení uvedených parametrů může mít za následek
nesprávnou funkci a nespolehlivost zařízení Robur a neuznání reklamačních závazků ze
strany výrobce.
Pro přesnější informace prosím kontaktujte přímo Robur SpA (na tel. +39 035.888.111).
Komponenty použité při instalaci jsou popsány ve schímatech na obrázcích 5.2 Schema
hydraulického systému (s jedním kotlem) → 26 a 5.3 Schema hydraulického zapojení (s
několika kotli) → 27.
• PRUŽNÁ VLOŽKA
• TLAKOMĚR (rozsah 0-3 bar).
• REGULAČNÍ VENTIL
• VODNÍ FILTR se otvory v sítu od 0,7mm do 1mm
• Kuličkový zpětný ventil (použitý také na plynovém potrubí)
• EXPANZNÍ NÁDOBA na okruhu pro každné zařízení vzlášť
Zařízení je vybaveno vlastní expanzní nádobou pouze pro primární okruh. Sekundární
okruh je nezbytné vybavit další expanzní nádobou navrženou dle velikosti systému a
maximálních teplot v hydraulickém okruhu.
24
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
•
•
ODNÍ ČERPADLO může být hlavní pro celý systém nebo každé zařízení má svoji
V
vlastní primární.
INTERNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Vzhledem k provozní charakteristice zařízení není akumulační nádrž nutností, avšak doporučuje se ji instalovat kvuli výkyvům aktuálního odběru energie, především pokud je
obsah systému menší než 70 litrů na zařízení.
•
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY (VOLITELNÉ) pro TUV
Zařízení samo není určeno pro výrobu TUV. Pokud má být k tomuto účelu je nutné vybavit systém akumulační nádrží. V tomto případě je ntné, aby případně použitá nemrznoucí
kapalina NEBYLA TOXICKÁ
•
•
•
dvzdušňovací systém
O
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL (obvykle průměr ½”) vody v systému.
SYSTÉM PRO PLNĚNÍ OKRUHU
Je-li použit automatický systém pro plnění je vhodné pravidelně kontrolovat obsah nemrznoucí směsi v okruhu. (pokud je použita)
Nezámrzná funkce
Aby se zabránilo zamrznutí vody v okruhu je jednotka vybavena nemrznoucí funkcí.
Obě nezámrzné funkce pracují pouze je-li zařízení aktivováno.
Hydraulický okruh je proti zamrznutí chráněn elektronickou nezámrznou funkcí; při poklseu teploty je spuštěo oběhové primární čerpadlo případně hořák. Funkce je z výroby
aktivována a je možné ji deaktivovat pouze pokud je okruh naplněn nemrznoucí směsí.
Druhá nezámrzná funkce chrání vnitřní okruh jednotky aktivací interního čerpadla. Tuto
funkci nelze deaktivovat vzhledem k tomu, že chrání také vnitřní elektronku zařízení během provozu.
Jednotka je z výroby naplněna nemrznoucí směsí a smí tak být skladována v teplotách až
do - 30 °C. Provozní tlak 2 bar.
Nezámrzná fuknkce spouští vnitřní oběhové čerpadlo čímž je teplota směsi udržována
nad -10°C, což má zabezpečit teplotu elektronických komponentů vyšší než -20°C. Ujistěte se, že primární okruh jednotky je naplněn nemrznoucí směsí.
Je nezbytné zabezpečit nepřetržitý přívod plynu a elektřiny k zařízení během celé zimi.
Pokud přívod není možné zasjistit je třeba systém naplnit nemrznoucí směsí.
Aktivní a pasivní moduly
Pokud zařízení Robur není řízeno ovladačem DDC. U zařízení pouze s topnými a pouze
s chladícími moduly (např. serie AY) nebo zařízení se 4-trubkovým systémem se dvěma
rozdílnými topnými a chaldícími moduly, modul je VŽDY “ativní”; ve 2-trubkovém systému (topení a chlazení) je aktivní modul ten, který byl napsledy vypnut; ostatiní moduly
josu pak “ pasivní”
25
Pokud je zaízení řízeno ovladačem DDC. Pokud DDC řídí 2-trubkový systém (jen topení
nebo jen chalzení) , nebo 4-trubkový systém (topení a chlazení) modul zařízení je vždy
aktivní. Pokdu DDC řídí 2-trubkový topící/chladící systém aktivní modul je ten, co je nastaven na DDC ovladači. Například: pokud topení je nastaveno na DDC všechny topné
moduly buodu aktivní a všechny chlaící moduly budou pasivní.
Je-li v potrubí použita nemrznoucí směs NEPOUŽÍVEJTE galvanizované poutrubí a fitingy.
Přečtěte si poznámky v "Možné použití nemrznoucí směsi glykolu" v odstavci 5.6 PLNĚNÍ
TOPNÉHO OKRUHU (ZAŘÍZENÍ) → 29 a také určitě technické specifikae použité nemrznoucí směsi.
Velikost potrubí a čerpadla musí zajistit zprávnou funkci zařízení (výpočet tlakové ztráty v
zařízení je popsán v technických datech v odstavci 3.4 TECHNICKÁ DATA → 10).
Práce spojené s prvotním uvedením zařízení do provozu a nastavení DDC ovladače smí
být provedené výhradně servisním pracovníkem firmy Robur. Postup je popsán v kapitole 7 SPUŠTĚNÍ A ÚDRŽBA → 58.
Záruka je platná pouze v případě, že je zařízení uvedeno do provozu servisním technikem
firmy Robur
Následující obrázky znázorňují příklady tipických instalací hydraulického okruhu s jendím nebo více kotly.
Pro další informace a technickou podporu týkající se dalších knfigurací kontkatujte firmu
Robur, s.r.o. na tel. 800 159 826.
Obrázek 5.2 – Schema hydraulického systému (s jedním kotlem)
LEGENDA
1pružná vložka
2talkoměr
3regulační ventil
4vodní filtr
5zpětná klapka
6čerpadlo
7expanzní nádoba
8DDC
9AY00-120
Přiklad hydraulického zapojení jednotky AY00-120.
26
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Obrázek 5.3 – Schema hydraulického zapojení (s několika kotli)
LEGENDA
1pružná vložka
2tlakoměr
3regulační ventil
4vodní filtr
5zpětná klapka
6expanzní nádoba
7čerpadlo
8DDC
9AY00-120
Přiklad hydraulického zapojení dvou jednotek AY00-120
5.4ROZVOD PLYNU
Installace plynových rozvodů misí být provedena v souladu s platnými normami.
Požadovaný tlak pynu v rozvodu naleznete v tabulce 5.2 Tlak plynu v rozvodu → 28.
Vyšší tlak pynu v rozvodu, než je zmíněn výše může poškodit plynový ventil a způsobit
nebezpečnou situaci.
27
Rovzvod LPG musí být vybaven reulačním ventilem, který reguluje tlak na 1,5 bar a dalším regulačním ventilem v blízkosti jednotky, který reguluje tlak na hondotu schválenou
pro plynové rozvody v dané zemi. (viz Tabulka 5.2 Tlak plynu v rozvodu → 28).
Příklad pro Italský trh: pro pyln G30, z 1,5 bar na 0,030 bar (30mbar); pro plyn G31, z 1,5
bar na 0,037 bar (37mbar).
LPG může způsobit korozi. Spoje trubek musí být z materiálu, který je korozi odolný.
Vertikální plynové trubky musí být vybaveny sifonem a odvodem kondenzátu, který může vznikat uvnitř potrubí v chladném období. Také může být nezbytné zaizolovat potrubí
aby se netvořilo nadměrné množství kondenzátu.
V každém případě je nutné plynové potrubí osadit uzavíracím ventilem, který dopojí zařízení v prípadě potřeby.
Tabulka 5.2 – Tlak plynu v rozvodu
AY00-120; E3 AY00-120
Kategorie produktu
Tlak plynu na vstupu
Zěmě určení
G20 [mbar]
G25 [mbar]
G30 [mbar]
G31 [mbar]
AL, BG, CZ, DK, EE, FI, GR, LT,
NO, SE, SI, SK, TR
AT, CH
20
30
30
20
50
50
HR, MK, RO
25
30
30
IT
20
28-30
37
20
II2HS3B/P
AL, BG, CZ, ES, GB, IE, LT, PT,
SI, SK
HR, MK, RO
HU
II2E3P
LU
20
II2ELL3B/P
DE
20
20
II2Esi3P *
II2L3B/P
II2E3B/P
II2ELwLs3B/P
II2ELwLs3P
I2E(R)B ** ; I3P
I2H
FR
NL
20
25
25
I3B
MT
30
I3B/P
CY, MT
30
I3P
IS
II2H3B/P
II2H3P
PL
BE
LV
G27 [mbar] G2,350 [mbar]
37
25
25
20
20
20
20
20
G25.1
[mbar]
37
30
37
30
25
50
50
50
37
37
25
50
37
50
37
37
37
37
20
20
13
13
30
30
Poznámka: čísla v tabulce představují nominální hodnoty - povolená tolerance těchto údajů je ±15%
Data o hodinové spotřebě pylnu řeší tabulka 3.1 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY → 10.
5.5NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU
Připojovací trubka pro odvod kondenzátu je situována na pravé straně zařízení.
Při dopojování postupujte dle popisu niže:
Odvod kondenzátu do kanalizae musí být:
• proveden z materiálu odolnému kyselé kapalině s pH 3-5
• ve spádu 10mm na 1 metr délky; pokud není možné takový spád dodržet je nutné osadit pumpu (dostupné jako příslušenství) - vilz Odstavec 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ → 69);
• proveden tak, aby dedocházelo k zamrzání kondenzátu v zimním období;
• před vypuštěním do kanalziace smíchán s odpadní vodou tak aby se dosáhlo požadovaného pH. Vzhledem k tomu je třeba vybudovat zásobník, ve kterém bude k
míchání docházet;
28
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Nevypouštějte kondenzát do okapů; mohlo by docházet k zamrzání a poškození materiálu, ze kterého jsou okapy běžně zhotoveny.
NAPLNĚNÍ SIFONU
Je-li zařízení nainstalováno uvnitř, je třba naplnit sifon aby se zabránilo úniku spalin.
1. Odmontujte přední kryt a poté interní kryt aby jste sifon zpřístupnili;
2. Pokud dosud není nainsalován komínek pro odtah spalin, nalijte 0,2 L vody přímo
do plastové trubky na vrchním panelu zařízení(viz obrázek 5.6 Komínek pro odtah
spalin → 33 - detail "D") a podívejte se, zda je sifon plný, poté proveďte postup dle
bodu 5. Jinak proveďte následující;
3. odstraňte objímku, odpojte plastickou trubku od sifonu a naplňte jej 0,2 L vody;
4. poté připojte trbuku zpět a zajistěte objímkou;
5. Spuštění zařízení
Pokud je zařízení provozováné s prázdným sifonem, hrozí nebezpečí úniku spalin.
5.6PLNĚNÍ TOPNÉHO OKRUHU (ZAŘÍZENÍ)
Po dokončení veškerých hydraulických, elektrických a plynových připojení může instalatér začít provádět plnění topného okruhu, přičemž je třeba dodržet následující:
• Aktivujte automatické odvzdušňovací ventili na okruhu
• Naplňte okruh čistou vodou a v případě potřeby přidejte potřebné množství monoethylengykolu tak, aby vznkla nemrznoucí směs schopná odolat nejnižším místním výpočtovým teplotám v zimním období (viz tabulka 5.3 Technická data pro
plnění hydraulického okruhu → 30).
• Natlakujte soustavu na zprávný tlak, ujistěte se že tlak vody v okurhu není nižší než
1 bar a není vyšší než 2 bar.
Možné použití nemrznoucí směsi glykolu
Glykol se běžně používá pro snížení bodu mrznutí vody. Glykol je substance, která při
působení okysličovadla jako např. kyslíku tvoří příslušné kyseliny.
Tvorba kyseliny zvyšuje korozivní povahu kapaliny v okruhu. Z tohohot důvodu běžně
prodávané nemrznoucí směsi obsahují substance vyrovnávaící pH směsi.
Nezbytnou podmínkou oxidace gykolu a tdy jeho znehodnocování je přítomnost okysličovadel, jako např. kyslíku.
V uzavřeném systému, ve kterém se nemění a nedoplňuje voda a tím pádem nepřibývá
procento kyslíku nastane časem stav, kdy zpočátku přítomný kyslík již zreagoval a proces
tak dále nepokračuje. Degradace glykolu je tak výrazně potlačena.
Většina okruhů však není neustále utěsněna a tudíž díky zásahům dochází k neustálemu
okysličování.
Z toho důvodu je potřeba ověřit, zda je ve směsi dostatek látek potlačující degradaci glykolu. Dále je nezbytné ročně provádět kvalitu směsi.
Nemrznoucí směsi do automobylů, které neobsahují tyto ocharané látky, nejsou pro
vhodné pro topné ani chlasící okruhy. Výrobce nenese záruční ani pozáruční odpovědnost za poškození způsobené použitím nezprávné nemrznoucí směsi.
Stejně tak je důležité upozornit na to, že monoethylenglycol mění termofyzikální charatker vody v okruhu. Především hustotu, vizkozitu, a
Tabulka 5.3 Technická data pro plnění hydraulického okruhu → 30 uvádí přibližné teploty
mrznutí vody a zvýšení tlakové ztráty zařízení a okruhu v závislosti na procentu přidaného
29
monoethylen glykolu. Údaje v tabulce uvedené je třeba brát v úvahu při dymnezování
celého systému: tlakové ztráty uvádí odstavec 3.4 TECHNICKÁ DATA → 10.
Dále se doporučuje seznámit se s vlastnostmi použitého monoethylen glykolu. Pokud je
instalováno automatické dopouštění systému, je nezbytné provádět sezóní kontrolu.
Tabulka 5.3 – Technická data pro plnění hydraulického okruhu
% NEMRZNOUCÍ KAPALINY
TEPLOTA MRZNUTÍ VODY
PROCENTUÁLNÍ ZVÝŠENÍ POKLES TLAKU
10
-3°C
--
15
-5°C
6%
20
-8°C
8%
25
-12°C
10%
30
-15°C
12%
35
-20°C
14%
40
-25°C
16%
5.7PLNĚNÍ INTERNÍHO OKRUHU JEDNOTKY
Jednotka je z výroby naplněna nemrznoucí směsí a smí tak být skladována v teplotách až
do - 30 °C. Provozní tlak 2 bar.
Nezámrzná fuknkce spouští vnitřní oběhové čerpadlo čímž je teplota směsi udržována
nad -10°C, což má zabezpečit teplotu elektronických komponentů vyšší než -20°C. Ujistěte se, že primární okruh jednotky je naplněn nemrznoucí směsí.
Odstraňte přední panel aby bylo možné přečíst tlak primárního okruhu na manaometru
(Obrázek 5.4 Plnění interního okruhu jednotky → 31, detail B).
Optimální tlak by měl být mezi 1 a 2 bar. Pokud je nezbytné okruh doplnit postupujte
následovně:
Okruh by měl být vzuchotěsně uzavřen, takže pokud je prázdný je pravděpodobné že
někde dochází k úniku. Před opětovným použitím je nutné únik najít a opravit (např. výměnou těsnění)
potřebné vybavení: 50-50 směs glykolu; odměrná pumpa schopná natlakovat okruh na
2 bary; hadice napojená na dodanou koncovku D.13
1. S ejměte předí panel
2. Otevřete vnitří krycí dvířka
3. Odstraňte krytku a přišroubujte hadici s koncovkou D.13 (Obrázek 5.4 Plnění interního okruhu jednotky → 31, detail D).
4. K hadici připojte připravenou pumpu.
5. Pomocí plochého šroubováku otevřete kohout filtru (Obrázek 5.4 Plnění interního
okruhu jednotky → 31, detail C) a naplňte okruh na optimální tlak.
Zabezpečte, aby se do okruhu nedostal vzduch
1. S ejměte zátku automatického odvzdušňovacího ventilu na primárním okruhu a
nechte jednotku běžet po dobu 3 minut aby došlo k odvzdušnění vetilu.
2. Pokud v okruhu během provozu buble, je v něm vzduch. Připojte hadici na manuální odvzdušňovací ventil na vrchu spalovací jednotky (Obrázek 5.4 Plnění interního okruhu jednotky → 31, detail A), otevřete kouhout otočením doleva a odvzdušněte okruh. Jakmile bublání přestane zavřete kohout a odpojte hadici.
30
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Náplň která unikne během manuálního odvzdušnění musí být opět doplněna pomocí
pumpy. Po odvzdušnění se ujistěte, že tlak v okruhu je mezi 1 a 2 bar dle následujícího
postupu:
1. V
ypněte jednotku, pomocí plochého šroubováku uzavřete plnící ventil a zavřete
automatický odvzdušňovací ventil na okruhu.
2. Odpojte plnící pumpu s hadicí a nasaďte kryt filtru.
3. Zavřete přední panel a zajistětě jej šrouby.
4. Restore the appliance and put away the union.
Obrázek 5.4 – Plnění interního okruhu jednotky
LEGENDA
Amanuální odvzdušňovací ventil
Btlakoměr
Ckohout filtru *
Dpříruba pro hadici D.13 pro napojení z
rovzodu
*zářez v horizontální pozici: vetnil uzavřen;
zářez ve vertikální pozici: ventil otevřen.
Detailní popis postupu plnění
5.8ODVOD SPALIN
Zařízení je dodáno s kytem pro odvod spalin v instalaci typu B53P s průměrem potrubí
DN 80.
Kit musí být namontován technikem, který provádí instalaci.
Otvor pro připojení je umístěn na vrchní straně zařízení (viz obrázek 5.5 kondenzační
řada AY, serie AY → 32)
31
Obrázek 5.5 – kondenzační řada AY, serie AY
Přiruba pro odtah spalin (rozměry v mm) - viz výše
SYSTÉM ODTAHU SPALIN PRO EXTERNÍ INSTALACI (jen pro techniky provádějící
instalaci)
Při instalaci postupujte následovně (viz obrázek 5.6 Komínek pro odtah spalin → 33).
Potřebné vybavení: Nezbytné nařadí a materiál
1. P
řipojte protivětrnou koncovku (detail A) do rozšíření DN 80 na trubce (detail B)
2. Na trubku (detail B) nasuňte manžetu (detail C)
3. Sejměte ochranný kryt z horního panelu.
Ochranný kryt zabraňuje vniku vody a cizých předmětů do zařízení před nainstalování
odkouření. Ochranný kryt by měl být odstraněn pouze v době kdy bude instalován systém odkouření.
4. S montovaný kit upevněte do otvoru na horní straně jednotky. Dbejte na zprávnou
pozici protidešťové manžety, která zabraňuje vnikání vody do jednotky.
32
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Obrázek 5.6 – Komínek pro odtah spalin
LEGENDA
Aprotidešťová koncovka (DN80)
Btrubka (DN80)
Ctěsnící manžeta (DN80)
Dpřírubové hrdlo (DN80) na hroním panelu
A+B+Ckit pro odtah spalin
Komínek pro venkovní instalaci (B53P).
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ NA INSTALACI TYPU B
Je-li vyžadována instalace odtahů spalin typu B, je třeba nadimenzovat potrubí dle následující tabulky.
Tabulka 5.4 – Potrubí pro odtah spalin (type B)
Dispoziční tlak
Maximální délka rovného úseku potrubí DN 80
Ekvivalent prvku 90° (koleno, t-kus)
100 Pa
31.0 m
2.0 m
Data pro návrh a instalaci potrubí pro odtah spalin
Příklad: maximální délka instalace rovného horizontálního potrubí s 1 kolenem 90° DN
80 je 29m.
Dallší konfigurace instalace typu B jsou také přípustné: B23P a B33 (viz tabulka 5.6 Popis
instalace (typ B a C) → 34).
Odtahové trubky vystavené vlivůmp počasí musí být vyrobeny z čereného polypropilenu
nebo jiného odolného materiálu.
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU A ODTAH SPALIN V INSTALACI
TYPU C
Zařízení je homologováno pro instalace typu C. Všechny následující konfigurace jsou přípustné: : C13, C33, C43, C53, C63 and C83 (podrobnějsí specifikace viz tabulka 5.6 Popis
instalace (typ B a C) → 34).
Chcete-li instalovat spotřebič typu C naleznete v následující tabulce technické údaje pro
dimenzování vývodu spalin a systému odkouření.
33
Tabulka 5.5 – Potrubí pro odtah spalin a sání vzduchu pro spalovaání (typ C)
Typ plynu
Dispoziční tlak
Hmotnostní tok spalin při nominálním výkonu
Hmotnostní tok spalin při minimálním výkonu
Teplota spalin při nominálním tepelném výkonu
Teplota spalin při minimálním tepelném výkonu
Obsah CO2 při nominálním tepelném výkonu
Obsah CO2 při minimálním tepelném výkonu
G20
G25
G25.1
G27
Pa
kg/h
°C
%
G2.350
G30
LPG
G31
56.0
13.0
72,0
72,0
9,15
8,80
49.0
12.0
71.5
71.5
12,4
11,5
49.0
12.0
71.5
71.5
11.4
10,5
56.0
13.0
72.5
71.5
10.6
10.2
120
55.0
13.0
72.5
71.6
9.4
8.9
62,0
15,0
72,0
72,0
9.4
8.9
49.0
12.0
72,0
71,0
10,7
10.2
55.0
13.0
72,0
71.5
9,35
8,90
Data pro návrh a instalaci potrubí pro sání vzduchu a odtah spalin, typ C.
Přiklady dvou "C-instalací"
• C13 - použito koaxiální koleno DN60/100 90°C; maximální přípustná délka s koaxiálním rovným potrubím DN60/100 je 5,75m zatímco minimální je 0,75m.
• C33 - maximální přípustná délka s rovným koaxiálním potrubím je 6,25m.
Odtahové trubky vystavené vlivůmp počasí musí být vyrobeny z čereného polypropilenu
nebo jiného odolného materiálu.
Následující tabulka uvádí stručný popis možných konfigurací.
Tabulka 5.6 – Popis instalace (typ B a C)
TYP
B23P
B33
B53P
C13
C33
C43
C53
C63
C83
POPIS
Spaliny jsou vedeny do venkovního prostředí přes zeď nebo střechu, zatímco vzduch pro spalování je nasáván přímo z místnosti, kde je kotel instalován. Tento
typ instalace smí být proveden pouze v otevřených prostorách nebo v prostorách vydatně větraných a bez přítomnosti hořlavých prachů.
Spaliny jsou odváděny do sopouchu, vzduch pro spalování je nasáván přímo z místnosti, kde je kotel instalován. Tento typ instalace smí být proveden pouze v
otevřených prostorách nebo v prostorách vydatně větraných a bez přítomnosti hořlavých prachů.
Kotel navržený pro přípojení do centrálního potrubí vyhrazeného pro odtah spalin. Vzduch pro spalování je nasáván přímo z místnosti, kde je kotel
instalován. Tento typ instalace smí být proveden pouze v otevřených prostorách nebo v prostorách vydatně větraných a bez přítomnosti hořlavých prachů
Kotel pro přpoejní typu C vlastními trubkami, kdy odtah spalin a sání vzduchu jsou vedeny na fasádu. Vývody jsou od sebe dostatečně daleko tak, aby se
zabránilo zkratu spaliny/vzduch v běžných povětrnostních podmínkách.
Kotel k připojení typu C do vertikálního potrubí. Průchod přes střechu je řešen koaxiálním potrubím. Vývody jsou navzájem spojeny tak, aby se zabránilo
zkratu spaliny/vzduch v běžných povětrnostních podmínkách.
Kotel pro připojení typu C vlastními trubkami s možností připojení do sběrače složeného z trubky pro přívod vzduchu a z trubky pro odtah spalin. Vývody jsou
navzájem spojeny tak, aby se zabránilo zkratu spaliny/vzduch v běžných povětrnostních podmínkách.
Připojení typu C oddělenými trubkami které mohou ústit do prostorů s různými tlaky.
Připojení typu C pro sání spalovacího vzduchu a odtah spalin, kdy dodavatel potrubí je odlišný od dodavatele spotřebiče.
Připojení typu C vlastím potrubím pro sání spalovacího vzduchu z potrubí k tomuto účelu navrženému.
Popis možných způsobů instalací potrubí
5.9PROGRAMOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ
Hydraulické parametry mohou být nastaveny dle popisu v tomto odstavci. Nastavení je
možné jen pokud jednotka není připojena k ovladači DDC.
Je - li zařízení připojeno k ovladači DDC, řiďte se návodem k ovladači.
Nastavení parametů lze provést v menu 3 řídící desky.
Přístup do menu je popsán "JAK SE DOSTAT DO MENU" v odstavci
ELEKTRONIKY → 15.
4.2 DESKA
Tabulka 5.7 Parametry menu 3 → 35 uvádí parameatry potřebné pro konfiguraci
hydrauliky.
34
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Tabulka 5.7 – Parametry menu 3
HYDRAULICKÉ PARAMETRY
Volba čidla teploty vody
Teplota vody
Rozdíl vstup/výstup
(EXIT MENU)
ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI
3.160
3.161
3.162
3. E
Popis parametrů
• Výběr řídícího čidla teploty : parameter "160". Parametr má dvě hodnoty: "0" a "1".
Hodnota "0" znamená, že zařízení je "aktivováno/deaktivováho" teplotou vody dosaženou na VSTUPU do jednotky. Hodnota "1" znamená, že zařízení je "aktivováno/
deaktivováho" teplotou vody dosaženou na VÝSTUPU z jednotky.
• Nastavení
setpointu : parameter "161". parametr určuje teplotu na kterou má být
voda ohřívána.
• Diference : parameter "162". Parametr reprezentuje interval [°C], který je přidaný k
hodnotě setpointu a určuje tak teplotu kdy je zařízení znovu aktivováno.
Topný mód:
Kotel ohřívá vodu až do dosažení teploty dané setpointem Poté je kotel vypnut a teplota
vody se tak pomalu snižue až do hodnoty, která se rovnásetpoint + diference. Při téhle
teplotě je kotel opět zapnut.
Například pokud nastavíme následující hodnoty:
• Řídící
čidlo: "0" (= řízení dle teploty na VSTUPU ).
• Setpoint:
+40.0 °C.
• Diference:
-2.0 °C.
Chování zařízení bude následující:
1. kotel topí - teplota vody tedy stoupá (topný režim)
2. teplota vody na vstupu dosáhne +4 °C (= setpoint);
3. zařízení vypne;
4. teplota vody v sistému klesá vlivem teplotních ztrát v topeném prostoru;
5. teplota vody dosáhne +38 °C (= setpoint + diference);
6. kotel opět zapne a začne ohřívat vodu. Cyklus se opakuje.
Následující informace detailně popisují jak nakonfigurovat hydraulické parametry v menu 3 (nebo 4) řídící desky.
Nastavení hydraulických parametrů
Připravenost: displej řídící desky kontinuelně zobrazuje provozní parametry (teplotu,
delta T °C) dle aktuálního módu (např: heating).
1. V
iz postup "JAK SE DOSTAT DO MENU" (odstavec 4.2 DESKA ELEKTRONIKY → 15) a
postup dle kroků "1" až "5".
2. Displej nyní bude ukazovat "0.". Točte nbolikem dokud se nezobrazí menu 3 (na
displeji je zobrazeno číslo "3.") enbo menu 4 (na displeji je zobrazeno číslo "4.").
• Příklad: chceme nastavit parametry menu 3:
1. Displej ukazuje číslo "3". Zmáčkněte noblik - tím se dostanete do menu. Na displeji
je zobrazen první parametr menu: "3.73" nebo "3.160" (= menu 3, parameter "73"
nebo "160").
2. Na displeji je zobrazeno "3.73" nebo "3.160". Zmáčknutím nboliku přepnete do režimu změny hodnoty parametru. Na displeji se zobrazuje blikající hodnota parametru (například "1") což indikuje že je možné ji měnti.
35
3. Z
mačkněte znovu pro potvrzení "1" (= řídící čídlo na výstupu); otočením noblikem
změníte hodnotu; točte noblikem dokud se nezobrazí "0": zmačkněte pro potvrzení "0" (= řídící čidlo na vstupu).
4. Na displeji je nyní zobrazena aktuální nastavená hodnota "3.73" nebo "3.160" parametr byl nastaven na novou hodnotu.
5. Pro zobrazení dalšího parametru otočte noblikem. Na displeji je zobrazeno "3.75"
nebo "3.161". Pro změnu parametru zmáčkněte noblik: na displeji je zobrazena nastavená hodnota (například "60"), blikající hodnota detekuje možnost změny.
6. Zmačkněte znovu pro potvrzení "60" (= nastavený setpoint teploty vody); otočením noblikem změníte hodnotu; točte noblikem dokud se nezobrazí (například
"40") zmačkněte pro potvrzení "40" (= nastavený setpoint teploty vody).
7. Na displeji je nyní zobrazena aktuální nastavená hodnota parametru "3.16" parametr byl nastaven na novou hodnotu.
8. Pro zobrazení dalšího parametru otočte noblikem. Na displeji je zobrazeno "3.76"
nebo "3.161". Pro změnu parametru zmáčkněte noblik: na displeji je zobrazena nastavená hodnota (například "-10"), blikající hodnota detekuje možnost změny.
9. Zmačkněte znovu pro potvrzení "-10" (= diference); otočením noblikem změníte
hodnotu; točte noblikem dokud se nezobrazí (například "-2") zmačkněte pro potvrzení "-2" (= diference).
10. Na displeji je nyní zobrazena aktuální nastavená hodnota parametru "3.76" nebo
"3.162" parametr byl nastaven na novou hodnotu.
11. Točením noblikem po směru hodinových ručiček dochází k pohybu v menu po jednotlivých parametrech. Na konci menu je zobrazen znak "E". Zmáčknutím nobliku
opustíte menu 3. Na displeji je zobrazeno číslo “3.” K návratu do výchozího stavu
točte noblikem ve směru hodinových ručiček dokud se nezobrazí “E” - zmáčkněte
pro potvrzení.
Na displeji jsou nyní kontinuálně zobrazována provozní data (teplota, delta T) dle aktuálně nastaveného módu.
Manu 4 je určené servisním technikům. Při vstupu do menu systém vyžaduje heslo, které
vám sdělí servisní oddělení firmy Robur na tel. 800 153 491.
Trubička umožňuje ovládání jedntoky bez nutnosit odkrývat elektrické části zařízení,
čímž je sníženo riziko úrazu el. proudem.
NASTAVENÍ SPECIÁLNÍCH PARAMETRŮ
Zařízení je kotel s nastavitelným rozsahem: výkon zařízení může být nastaven na kokrétní požadavky systému regulací nominálního průtoku plynu tedy regulací nominálního
výkonu
Teplotní výkon lze regulovat pomocí parametru "180" v menu 4 a 5. Rozsah nastavení je od maxima (34.9 kW) do minima (8.0 kW) (viz také tabulka 3.1 TECHNICKÉ
CHARAKTERISTIKY → 10).
Je-li do systému zapojeno více zařízení, hodnota parametru "180" musí být pro všechny
stejná.
Aby se předešlo chybám v nastavení hydraulických parametrů, které jsou dostupné uživateli v menu 3, doporučujeme nastavit maximální hodnotu setpointu pro obě možnosti:
36
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
na výstupu (parameter "156") a na vstupu (parameter "157"), dostupných v menu 5 (jen
pro servisní techniky firmy Robur). Npříklad For example, if the appliance is used on a
system for underfloor heating, parameters "156" and "157" must be set to limit the user's
options in setting temperature setpoint parameter "161" (also available in menu 3) and
thus prevent operational settings outside the installation design limits.
Zařízení je od výroby naplněno směsí vody a glycolu, která umožnuje skaldovat jednotku až do teploty -30°C. Při dalším plnění je možné zachovat opitmální směs voda/glycol
(50/50).
Parameter "180" umožňuje nastavení provozu s čistou vodou nebo se sníženým obsahem
glykolu (hodnota “0”: bez glykolu v primárním okruhu); v tomhle případě je aktivováno
čerpadlo interního okruhu při poklesu teploty tak aby byla teplota vody udržena nad
+4°C - je tedy nutné zajistit přívod elektřiny do jednotky i v případě odstávky.
Parameter "156" je určen pro servisní nastavení POUZE pro účely servisním technikům
firmy Robur. Parametry "180" a "182" jsou dostupné i pro techniky provádějící instalaci.
Tyto parametry mohou být měněny pakliže je to třeba jen servisními techniky firmy Robur, nebo pracovníky provádějící instalaci.
37
6ELEKRIKÁŘ PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI
V této sekci se nachází informace nezbytné ke zprávnému elektickému zapojení kotle.
Postup kompletního zapojení kotle po elektrické stránce je následující:
1. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
2. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ OBĚHOVÉ PUMPY.
3. ZAPOJENÍ SPÍNACÍHO KONTAKTU
Před zahájením elektroinstalace je nutné, aby si kvalifikovaný elektrikář přečetl odstavec
3.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE → 7 který poskytuje důležité informace.
Před zahájením prací se ujistěte, že části se kterými se pracuje nejsou pod napětím.
Obrázek 6.1 Deska serie AY - AY10+S70 → 38 zobrazuje elektické řídící desky: desku AY10
překrytou doplňkovou deskou S70 ( legenda viz tabulka 6.1 Komponenty desek AY 10 a
S 70 → 38).
Figure 6.2 Blokové schema → 40 detail plant of the appliance.
Obrázek 6.1 – Deska serie AY - AY10+S70
LEGENDA
viz tabulka níže
Řídící deska elektroniky
Tabulka 6.1 – Komponenty desek AY 10 a S 70
KOMPONENTY DESKY
KÓD
KOMPONENTY DESKY S70
TL
EV
LS
P1
TF
PD
A1 - A2
J2
38
POPIS
konektor pro limitní termostat
konektor pro elektro-magnetický ventil
konektor pro doutnavku indikace otevřeného (napájeného) plynového ventilu
konektor por zapalovací automatiku
konektor pro termostat spalin
konektor pro diferenciální tlakový spínač vodního okruhu
volné konektory
jumper vodní pumpy
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
KOMPONENTY DESKY
KÓD
Nespojeno
V3V (1-2-N)
MAIN 230V (L-N)
ZAPALOVACÍ AUTOMATIKA (N-L)
KOMPONENTY DESKY AY10
P1
THRC
THMC
TA2-TA1
J1
P8 [GND-L-H]
P7 (R-W-0)
FS5 [24ac1-0V-24ac2]
F1 - F2
POPIS
svorky pro ovládání vodní pumpy
svorky pumpy primárního okruhu
konektor pro připojení napájení
konektor zapalovací automatiky
konektor snímače plamene
PWM= výstupní signál
GND= zemění
konektor teplotního čidla vstupní vody
konektor teplotního čidla výstupní vody
konektor pro přídavné teplotní čidlo
CAN BUS jumper
CAN port / konektor
H= signál na vyšším napětí
L= signál na nižším napětí
konektor pro spínání jednotky
R= společný kontakt
W= kontakt pro zapnutí topení
konektor napájení desky
pojistky
GND= společný signál
0= kontakt není použitý
Komponenty desky
39
40
*jen pro jednotky na linku v "CC" konfiguraci
(1 črpadlo pro jednotlivý modul)
LEGENDA
SCHřídící deska (AY10/S70)
TAčidlo prostorové teploty
THPCčidlo teplyty vody primáru
(interní okruh kotle)
THMCčidlo teploty vody na výstupu
(topný okruh)
THRCčidlo teploty vody na vstupu
(topný okruh)
THlimitní termostat
(interní okruh kotle)
TFspalinový termsotat
A2rozdílový spínač tlaku vody
(interní okruh kotle)
PDrozdílový spínač talku vody
(topný okruh)
TLvodní limitní termostat
P1primární čerpadlo
(interní okruh kotle)
LSkontrolka otevření plynového ventilu
GVplynový elektromagnetický ventil
IGNTRzapalovací transformátor
IGNzapalovací elektrody
FLSsenzor plamene
CNTBOXzapalovací automatika
BLWdmychadlo
MCsvorkovnice napájení 230Vac
PWRTRnapájecí trafo
TGprotizámrzový termostat pro ohřívač sifonu
RSohřívač sifonu
P *vodní čerpadlo (topný okruh)
Obrázek 6.2 – Blokové schema
Elektro-schema jednotky AY00-120
6.1PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Příklady připojení zařízení k elektrické síti v této kapitole zobrazují:
• instalaci s jedním zařízením
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
•
instalaci s více zařízeními
INSTALCE S JEDNÍM ZAŘÍZENÍM
Zařízení musí být připojeno k rozvodu 230 V 1N - 50 Hz (viz příklad v obrázku 6.3 Připojení napájení (230 V 1 fáze - 50 Hz) → 41):
Připravenost: zařízení hyraulicky připojené, externí rozvaděč připravený elektrikářem.
Nezbytné nástoroje a vybavení.
Ujistěte se, že v rozvaděči je zapojen dvou-pólový vypínač s minimálním odstupem kontaktů 3mm a 2A - T pojistka.
1.
2.
3.
4.
S ejměte přední panel zařízení a otevřete dvířka elektro-instalace zajištěná šrouby.
Připravte si kabel FG7(O)R 3Gx1.5 pro přívod napájení do každého zařízení.
Kabel zapojte do konektoru "MC" dle obrázku.
Postup dokončete uzavřením panelu zařízení a jeho zajištěním šrouby.
Montáž relé nebo jakýchkoli jiných elektrických zařízení dovnitř elekrického panelu není
dovoleno. Zařízení nikdy nepouštějte pokud není topný okruh naplněn vodou. .
Obrázek 6.3 – Připojení napájení (230 V 1 fáze - 50 Hz)
LEGENDA
MCsvorkovnice kotle
GS2 pólový vypínač
FPojistka/s
NSvorka pro připojení nulového vodiče
Zemsvorka pro připojení zemění
Lsvorka pro připojení fáze
Příklad připojení jednotky k napájení
Zařízení lze odpojit od elektrického napájení pouze po jeho deaktivaci pomocí ovladače
DDC nabo spínacího kontaktu a po skončení doběhové fáze (přibližně 3 minuty).
Ujistěte se, že zemnící vodič je delší než fázový. V případě že dojde k vytrhnutí kabelu bude tak zajištěna dostatečná ochrana zeměním. Nepoužívejte plynové potrubí k
uzemnění jednotky .
Chyba v elektroinstalaci nebo nesprávné zapojení by mohlo poškodit el. součásti uvnitř
zařízení.
41
INSTALACE S VÍCE JEDNOTKAMI
Zařízení musí být připojeno k elektické síti 230 V 1N - 50 Hz dle příkladu na obrázku 6.4
Připojení napájení (230 V 1 fáze - 50 Hz) → 42:
Připravenost: zařízení hyraulicky připojené, externí rozvaděč připravený elektrikářem.
Nezbytné nástoroje a vybavení.
Ujistěte se, že v rozvaděči je zapojen dvou-pólový vypínač s minimálním odstupem kontaktů 3mm a 2A - T pojistka.
1. U
každého zařízení sejměte přední panel zařízení a otevřete dvířka elektro-instalace zajištěná šrouby.
2. Připravte si kabel FG7(O)R 3Gx1.5 pro přívod napájení do každého zařízení.
3. Kabel zapojte do konektorů "MC" dle obrázku.
4. Na závěr zařízení kompletně uzavřete.
Montáž relé nebo jakýchkoli jiných elektrických zařízení dovnitř elekrického panelu není
dovoleno. Zařízení nikdy nepouštějte pokud není topný okruh naplněn vodou. .
Obrázek 6.4 – Připojení napájení (230 V 1 fáze - 50 Hz)
LEGENDA
MCsvorkovnice kotle
GS2 pólový vypínač
FPojistka/s
NSvorka pro připojení nulového vodiče
Zemsvorka pro připojení zemění
Lsvorka pro připojení fáze
Příklad připojení více zařízení k napájení
Zařízení lze odpojit od elektrického napájení pouze po jeho deaktivaci pomocí ovladače
DDC nabo spínacího kontaktu a po skončení doběhové fáze (přibližně 3 minuty).
Ujistěte se, že zemnící vodič je delší než fázový. V případě že dojde k vytrhnutí kabelu bude tak zajištěna dostatečná ochrana zeměním. Nepoužívejte plynové potrubí k
uzemnění jednotky .
Chyba v elektroinstalaci nebo nesprávné zapojení by mohlo poškodit el. součásti uvnitř
zařízení.
42
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
6.2ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ OBĚHOVÉ PUMPY.
Primární oběhové čerpadlo musí být řízeno z desky S70, nebo přímo (prostřednictvím "NO kontaktu" nebo kontakty) nebo nepřímo ("nebo" užití uvedeného kontaktu BMS systému externího typu). Jinak primární oběhové čerpadlo musí být spuštěno trvale.
PŘIPOJENÍ NEZÁVISLÉ PUMPY
Zapojení odpovídá instalaci kde každá jednotka má svoji pumpu. Např. 1pumpa/1jednotka; 5pump/5jednotek
V takovém případě pro kažné zařízení je dostatečné nainstalovat jednovázovou pumpu
(230 V AC), s výkonem nižším než 700W.
Připojení oběhové pumpy je naznačeono na obrázku 6.5 Přímé řízení vodního primárního čerpadla → 44):
Připravenost: zařízení připojené na hydraulický rozvod; jednofázová pumpa (230V AC) s
příkonem menším než 700W. Nezbytné nářadí a vybavení.
Napájení pumpy 230V AC může být připojeno přímo do interní svorkovnice pro napájení
zařízení.
1. S ejměte přední panel zařízení a otevřete dvířka elektro-instalace zajištěná šrouby.
2. Připravte si vhodný kabel pro připojení.
3. Najděte svorkovnici MC a " svorku NO t" na řídící desce S70 a připojte dle příkladu.
Ujistěte se, že zemnící vodič je delší než fázový. V případě že dojde k vytrhnutí kabelu bude tak zajištěna dostatečná ochrana zeměním. Nepoužívejte plynové potrubí k
uzemnění jednotky .
Chyba v elektroinstalaci nebo nesprávné zapojení by mohlo poškodit el. součásti uvnitř
zařízení.
" svorka NO " je beznapěťový kontakt s maximálním přípustným výkonem 700W. Touto
svorkou je řízeno opoždění vypnutí oběhové pumpy (2 min. po vypnutí zařízení). Zkontrolujte pozici jumperů "J2", dle následujícího:
4. J umper "J2" je umístěn na desce S70 (dole vpravo, pod " kontaktem NO "). Ujistěte
se, že jumper je nastaven tak jak je zobrazeno na detailu "A" (jumper uzavřen) na
obrázku.
5. Postup dokončete uzavřením panelu zařízení a jeho zajištěním šrouby.
43
Obrázek 6.5 – Přímé řízení vodního primárního čerpadla
LEGENDA
SCHřídící deska (AY10+S70)
NO kontaktkonetktor primární pumpy (beznapěťový
kontakt NO, max. přípustný výkon 700W)
J2jumper primární pumpy
Adetal"zavřeného" jumperu
MC230 V AC konektor napájení
PWprimární pumpa (230 V AC; <700 W)
Připojení vodního primárního čerpadla
Pokud je výkon pumpy roven nebo vyšší než 700 W, technik provádějící instalaci musí
provést následující úpravy (viz obrázek):
•
•
( bod 3) <<... proveďte připojení dle příkladu a nainstalujte relé pro spouštění pumpy přes NO-kontakt >>. Potom:
(Bod 4) <<Vyhledejte... a otevřete jumper "J2" poloha je uvedena v detailu "A" (jumper otevřen) podle příkladu na obrázku 6.6 Přímé řízení pumpy → 46>>.
Relé upevněte do externího rozvaděče.
Montáž relé nebo jakýchkoli jiných elektrických zařízení dovnitř elekrického panelu není
dovoleno. Zařízení nikdy nepouštějte pokud není topný okruh naplněn vodou. .
ZAPOJEN ŘÍZENÍ DALŠÍ OBĚHOVÉ PUMPY
Toto připojení je určeno pro instalace s jedním oběhovým čerpadlem pro více jednotek.
Například 1 čerpadlo/3 jednotky.
V některých případech může být vyžadováno třífázové čerpadlo 400V AC.
Volba oběhové pumpy závisí na počtu kotlů a na vlastnostech celého hydraulického systému (průtok vody, tlaková ztráta, atp.) které je třeba určit během návrhu systému a specifikovat v projektu, kterého je třeba se držet v dalším postupu instalace.
Následující postup s obrázkem 6.6 Přímé řízení pumpy → 46, uvádí příklad zapojení třífázového čerpadla 400V AC.
Propojení oběhového čerpadla se zařízením znázorňuje obrázek 6.6 Přímé řízení
pumpy → 46):
Připravenost: zařízení hydraulicky připojené, cirkulační čerpadlo připojené v sytému, externí rozvaděč, nezbytné nářadí a materiál.
44
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Ujistěte se, že externí rozvaděč je vybaven výkonovým (4-pólovým) vypínačem s vhodnou teplotní pojistkou motoru, sekundárním transformátorem s vlastím jištěním a řídícím relé.
1. U
každého zařízení sejměte přední panel zařízení a otevřete dvířka elektro-instalace zajištěná šrouby.
2. Připravte si vhodný kabel pro připojení.
3. "NO kontakt" umístěný na desce S70 připojte dle obrázku.
Ujistěte se, že zemnící vodič je delší než fázový. V případě že dojde k vytrhnutí kabelu bude tak zajištěna dostatečná ochrana zeměním. Nepoužívejte plynové potrubí k
uzemnění jednotky .
Chyba v elektroinstalaci nebo nesprávné zapojení by mohlo poškodit el. součásti uvnitř
zařízení.
" svorka NO " je beznapěťový kontakt s maximálním přípustným výkonem 700W. Touto
svorkou je řízeno opoždění vypnutí oběhové pumpy (2 min. po vypnutí zařízení). Zkontrolujte pozici jumperů "J2", dle následujícího:
1. U
jistěte se, že jumper "J2", umístěný vpravo dole na desce S70 (vedle "NO kontaktu"
) je nastaven dle detailu "A" (jumper otevřený) na obrázku.
2. Na závěr zařízení kompletně uzavřete.
Montáž relé nebo jakýchkoli jiných elektrických zařízení dovnitř elekrického panelu není
dovoleno. Kotel nikdy nepouštějte pokud není topný okruh naplněn. .
45
LEGENDA
SCHřídící deska (AY10+S70)
NO kontaktsvorkovnice řízení vodní pumpy (beznapěťový NO kontakt, maximální výkon 700 W)
J2jumper vodní pumpy
Adetail "open" jumperu
MC230 V AC svorkovnice napájení.
RST/NFÁZE/NULA svorkovnice 3-fázového připojení (400 V AC)
zeměnízemnící svorka
IPvypínač napájení pumpy
KQjistič nebo proudový chránič motoru vodní pumpy (400 V AC)
PTRtransformátor
KPNO (normally open) relé vodní pumpy
PWvodní pumpa
Obrázek 6.6 – Přímé řízení pumpy
Příklad elektrického připojení 4-fázové pumpy (400 V AC )
6.3ZAPOJENÍ SPÍNACÍHO KONTAKTU
Pro spuštění zařízení je třeba:
• spínací
kontakt pro aktivaci a deaktivaci zařízení
46
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Spínací kontakt může být zap/vyp spínač, prostorový termostat, programovatelný časovač nebo další podobná zařízení.
Postup připojení řeší obrázek6.7 Serie AY - řízení externím kontaktem → 47:
Připravenost: zařízení hydraulicky připojené; spínací kontakt. Nezbytné vybavení a
materiál.
1. S ejměte přední panel zařízení a otevřete dvířka elektro-instalace zajištěná šrouby.
2. Připravte si vhodný kabel pro připojení.
3. Na elektro-panelu najděte svorkovnici spínacího kontaktu "R,W,0" (konektor "P7")
na desce AY10 a propojte kontakty R a W tak, jak znázorňuje obrázek.
Pro spuštění a zastavení kotle je nutné použít spínací kontakt. Nidky nepoužívejte hlavní
vypínač.
4. Postup dokončete uzavřením panelu zařízení a jeho zajištěním šrouby.
Montáž relé nebo jakýchkoli jiných elektrických zařízení dovnitř elekrického panelu není
dovoleno. Zařízení nikdy nepouštějte pokud není topný okruh naplněn vodou. .
Má-li být použito ovladače DDC, který je možné objednat jako příslušenství, řiďte se odstavcem6.4 POUŽITÍ OVLADAČE CCI/DDC → 47.
Obrázek 6.7 – Serie AY - řízení externím kontaktem
LEGENDA
SCHřídící deska(AY10+S70
Wkontakt topeníl
Rspolečný kontakt
CSexterní kontakt
Příklad zapojení s externím kontaktem
6.4POUŽITÍ OVLADAČE CCI/DDC
Tento odstavec pojednává o instalaci ovladače DDC. Poskytuje úplné informace o instalaci a připojení ovladače k zařízení.
Postupujte dle následujícího postupu (pouze pro kvalifikované instalační techniky)
1) Jak zabudovat panel CCI/DDC.
2) Jak připojit napájení CCI/DDC.
3) Jak připojit komunikaci mezi zařízenimi a CCI/DDC panelem.
Obrázek 6.8 CCI/DDC → 48 znázorňuje přední a zadní pohled na ovladač DDC a připojovací konektory. Vyžadovány jsou tyto konektory:
• 4 pólový konektor (díl "AL") pro napájení 24 V AC.
• 6 - ti pólový CAN BUS konektor (díl "P8") pro propojení ovladače DDC se
zařízením.
47
Obrázek 6.8 – CCI/DDC
LEGENDA
STA2-pólový konektor propřípojení čidla prostorové teploty
SAEe3-pólový konektorpro připojení externího alarmu
ALnapájení 24 V AC - 4-pólový konektor
CEexterní kontakt, 6-pólový konektor
P8konektor CAN BUS kabelu (oranžový)
SPC232 seriový port pro připjení k PC - 9-pólový konektor
Amontážní průchod CCI/DDC
EEncoder
DDisplej
Přední a zadní pohled s detailem elektrického zapojení
Další konektory jsou volitelné a mohou být připojeny elektrikářem pokud to je požadováno zákazníkem. Podrobnější informace naleznete ve dvou brožurkách.
Před instalací DDC ovladače odpojte zařízení od el. napájení.
1) Jak zabudovat panel CCI/DDC
Ovladač DDC ve vnitřní instalaci musí být vestavěn do panelu následujícím zůsobem (viz
obrázek 6.9 → 49):
Připravenost: Kotel a ovladač DDC odpojené od el. napájení. Nezbytné nářadí a
materiál.
1.
2.
3.
4.
48
yřízněte obdelníkový otvor o šířce 155mm a výšce 151mm;
V
Umístěte ovladač do otvoru a označte 4 díry pro šrouby. Viz obrázek.
Vyvrtejte 4 díry o průměru 4mm.
Upevněte DDC v otvoru.
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Obrázek 6.9
LEGENDA
Montážní otvory panelu CCI/DDCl
horizontálně: 168 mm
vertikálně: 158 mm
Osová vzálenost montážních otvorů CCI/DDC.
Rozsah pracovních teplot DDC je 0-50°C. Pokud teplota v prostoru, kde je ovladač instalován klesne pod nulu, správná funkce DDC není ovlivněna, avšak displej nebude asi
správně zobrazovat data.
2) Jak připojit napájení CCI/DDC
DDC ovladač je napájen nízkým napětím (24V) z transformátoru 230/24V AC, 50/60 Hz;
minimální požadovaný výkon je 20 VA.
Napajení DDC transormátorem v externím rozvaděči zobrazuje příklad na obrázku 6.10
Napájení CCI/DDC → 50:
Připravenost: zařízení odpojené od el. napájení, rozvaděč připravený elektrikářem. Nezbytné vybavení a materiál.
Ujistěte se, že je v rozvaděči umístěn transformátor 230/24V AC - 50/60 Hz s minimálním
výkonem 20 VA.
1. S ejměte zadní panel ovladače (detail "A" - Obrázek 6.8 CCI/DDC → 48).
2. Použíjte síťový kabel o minimálním průřezu 2 x 0,75mm2).
3. Protáhněte síťový kabel otvorem v krytu ovladače a zapojte jej dle příkladu s následující polaritou : svorka 1 = 24 V; svorka 2 = 0 V; svorka 3 = uzemnění.
Svorka 3 4-pólového konektoru (AL) musí být v každém případě připojena k zemi (r≤0,1Ω).
Svorka 2 ovladače DDC je vnitřně spojeni se svorkou 3, která je také spojen se zemí. Připojte zemnění na svorkovnici transformátoru připojené ke svorce 2 na DDC. Pokud je
trasformátor již uzeměn, musí být připojen k této svorce.
4. Upevněte zadní panel ovladače.
49
Obrázek 6.10 – Napájení CCI/DDC
LEGENDA
DDCCCI/DDC
ALnapájení 4 pólový konektor
1svoarka a drát pro napájení 24 Vac
2svorka a drát pro napájení 0 Vac
3svorkaj a drát pro zemnící knontakt
(požadované zapojení)
DDCTRbezpečný transformátor
- (230/24 Vac50/60 Hz)
Napájení CCI/DDC z externího transformátoru
Pokud je CAN BUS již připojen k DDC (další postup "3) Jak připojit komunikaci mezi zařízenimi a CCI/DDC panelem"), ujistěte se, že 4mm CAN BUS kabel je uchycen pod držákem, který zajištuje zprávné stínění, jak je znázorněno na obrázku 6.13 Připojení CAN Bus
do konektoru P8 → 52.
Ovladač DDC je vybaven záložní baterií, díky níž je nastavení udrženo v paměti i v případě výpadku energie. Životnost baterie je cca 7 let. Poeté musí být vyměněna technikem
firmy Robur, s.r.o.
3) Jak připojit komunikaci mezi zařízenimi a CCI/DDC panelem
Komunikace mezi zařízením a DDC probíhá po CAN síti (datová síť), která je charakterizována několika uzly spojenými CAN BUS kabelem .
Uzlem datové sítě je míněno jakékoli zařízení do této sítě připojené (DDC ovladač, jednotka či individuální modul). Každá síť obsahuje 2 terminační uzly a libovolný počet půběžných uzlů. Zařízení se považuje za terminační uzel, je-li připojeno pouze k jednomu
sousednímu uzlu a považuje se za průběžný uzel, je-li připojeno ke dvěma sousedímcím
zařízením. Každé zařízení či DDC může být průběžným či terminačním uzlem. Viz obrázek6.11 CAN síť → 51.
CAN síť může obsahovat maximálně 3 DDC ovladače, kde každý z nich může řídit maximálně 16 topných modulů + 16 chladících modulů nebo 16 chladících/topících modulů.
50
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Obrázek 6.11 – CAN síť
LEGENDA
AZařízení (GA/GAHP)
BZařízení (AY)
CZařízení (GA/GAHP)
DDDC
1koncový uzel v síti CAN-BUS
2mezilehlý uzel v síti CAN-BUS
3mezilehlý uzel v síti CAN-BUS
4koncový uzel v síti CAN-BUS
Příklad sítě se 4 uzly (1 DDC + 3 jednotky)
> CHARAKTERISTIKY CAN BUS KABELU
Použitý kabel musí být vhodný pro CAN BUS aplikace.
Některé typy CAN Bus kabelů jsou uvedeny v následující tabulce a jsou řazeny dle maximální vzdálenosti dosažitelné jednotlivými typy.
Tabulka 6.2 – typy kabelů CAN BUS
NÁZEV KABELU
Robur
ROBUR NETBUS
Honeywell SDS 1620
BELDEN 3086A
TURCK type 530
DeviceNet Mid Cable
TURCK type 5711
Honeywell SDS 2022
TURCK type 531
SIGNÁL / BARVA
MAXIMÁLNÍ DÉLKA
H= ČERNÁ
L= BÍLÁ
GND= HNĚDÁ
450 m
H= ČERNÁ
L= BÍLÁ
GND= HNĚDÁ
450 m
H= MODRÁ
L= BÍLÁ
GND= ČERNÁ
450 m
H= ČERNÁ
L= BÍLÁ
GND= HNĚDÁ
200 m
Poznámka
Objednací kód O-CVO008
V žádném případě by neměl být použit čtvrtý vodič
Příklady typů kabelů použitých pro CAN síť
Pro veškeré instalace s délkou ≤200 m a s maximálně 6 ti uzly (typickým přikladem je 1
DDC + 5 zařízení) může být použit stíněný kabel 3 x 0,75mm2 a
Jak naznačuje tabulka 6.2 typy kabelů CAN BUS → 51, připojení do CAN sítě vyžaduje
kabel se 3 vodiči. Pokud má kabel více než 3 barevné vodiče, použíjte barvy dle 6.2 typy
kabelů CAN BUS → 51.
ROBUR NETBUS kabel je možno objednat jako příslušenství
PŘÍSLUŠENSTVÍ → 69).
(viz odstavec 8
> POSTUP PŘIPOJENÍ
Instrukce pro připojení kabelu CAN bus:
• Krok A: zapojení CAN – BUS do panelu CCI/DDC.
• Krok B: zapojení CAN – BUS do zařízení.
51
Dva kroky musí být provedeny v obou případech zobrazených na obrázku 6.17 Zapojení
komunikace CAN BUS pro jednu jednotku → 56 (schema připojení 1 DDC k jednomu
zařízení ) a na obrázku 6.18 Připojení několika zařízení k DDC → 57 (schema připojení 1
DDC k více zařízením).
Krok A: zapojení CAN – BUS do panelu CCI/DDC
Připojte CAN BUS kabel do oranžového konektoru tak jak je zobrazeno na obrázku
6.12 → 52.
Obrázek 6.12
Oranžový konektor pro připojení CAN-Bus k CCI/DDC
Ovladač DDC je vybaven jumpery, ktré musí být ve zprávné poloze dle toho zda je DDC v
síti umístěno jako terminační nebo průběžný uzel. (obrázek 6.14 detail vodičů a jumperů
J21 - koncový/mezilehlý uzel CCI/DDC → 53). Z výroby je ovladač dodán s uzavřenými
jumpery (detail "A" obrázek 6.14 detail vodičů a jumperů J21 - koncový/mezilehlý uzel
CCI/DDC → 53)
Obrázek 6.13 – Připojení CAN Bus do konektoru P8

LEGENDA
AIzolační páska
BDráty CAN bus kabelu
CStínění CAN bus kabelu
DSvorka a šroub pro upevnění




Detail připojení CAN-Bus kabelu
Při připojování CAN BUS kabelu k DDC se říďte obrázkem 6.14 detail vodičů a jumperů
J21 - koncový/mezilehlý uzel CCI/DDC → 53):
Připravenost: DDC odpojeno od napájení. Nezbytné vybavení a materiál.
1. V
závislosti na typu uzlu nastavte jumpery na DDC dle detailu "A" nebo "B" na obrázku. Pokud je třeba sejměte zadní panel ovladače.
52
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
•
•
okud ovladač DDC přdstavuje průběžný uzel na síti (tedy v oranžovém CAN BUS
P
konekturu je 6 kabelů ) nastavte jumpery tak jak je zobrazeno na detailu "B" na
obrázku. Jumpery OTEVŘENÉ.
Pokud ovladač DDC přdstavuje terminační uzel na síti (tedy v oranžovém CAN
BUS konekturu jsou 3 kabely ) nastavte jumpery tak jak je zobrazeno na detailu "A"
na obrázku. Jumpery UZAVŘENÉ.
Obrázek 6.14 – detail vodičů a jumperů J21 - koncový/mezilehlý uzel CCI/DDC
LEGENDA
DDCCCI/DDC
J21Jumper CAN-BUS na desce CCI/DDC
Adetail "koncového uzlu" (3 vodiče; J21=jumper "closed")
Bdetail "melzlehlého uzlu" (6 vodičů; J21=jumper "open")
H,L,GNDdatový vodič
Detail koncového a mezilehlého uzlu: pozice jumperů J21: "closed" - "open".
2. P
řipravte si oranžový konektor (vyjměte jej z protikusu na desce)
3. Uřízněte kabel o přiměřené délce tak, aby na něm nebyly smyčky.
4. Z kabelu odstraňte stínící vrstvu v délce 70-80mm. Dejte pozor ať nepoškodíte vodiče uvnitř.
5. Shrňte stínící vrstvu a připojte ji pod očka o průměru 4mm jak je zobrazeno na obrázku 6.13 Připojení CAN Bus do konektoru P8 → 52, detail C a D. Nyní postupujte
následovně:
6. Připojte tři barevné vodiče do oranžového konektroru tak, jak je zobrazeno na detailu "A" na obrázku. Řiďte se značením L, H, GND na patici "P8" Viz tabulka 6.2 typy
kabelů CAN BUS → 51, a obrázek:
• Je li ovladač DDC v síti jako průběžný uzel dokončete také krok "7";
• pokud je však DDC v sítí jako terminační uzel, přejděte až ke kroku "8".
7. Pouze
průběžné uzly: opakujte posutp od bodu 1 do bodu 4 pro další část CAN
BUS sítě. Pak postupujte dle bodu 5 a připojte kabel do oranžového konektoru dle
detailu "B" na obrázku. Potom postupujte dle bodu 8.
8. Oranžový konektor s připojeným kabelem nejprve protáhněte otvorem v zadním
krytu ovladače a poté připojte do patice.
9. Použíjte jeden ze šroubů zadního krytu k uchycení pojistného očka o průměru
4mm (detail D, obrázek 6.13 Připojení CAN Bus do konektoru P8 → 52). Kabel je
tak jištěn proti vytržení.
53
Krok B: zapojení CAN – BUS do zařízení
CAN BUS kabel musí být zapojen do orannžového konektoru na řídící desce c kotli (viz
detail "D" obrázek 6.15 Připojení CAN Bus kabelu do konektoru P8 na řídící desce AY
10 → 54).
Obrázek 6.15 – Připojení CAN Bus kabelu do konektoru P8 na řídící desce AY 10
LEGENDA
příklad připojení dvou CAN Bus kabelů
(zařízení s mezilehlým uzlem)
Aizolační páska
Bstíněný CAN BUS kabel
Cpříchytka (pro 2 CAN BUS kabely)
Doranžový konektor CAN BUS
E6 vodičů
Detail připojení kabelů CAN BUS do řídící desky AY 10.
Zapojení CAN BUS kabelu do DDC popisuje následující obrázek 6.15 Připojení CAN Bus
kabelu do konektoru P8 na řídící desce AY 10 → 54:
Připravenost: zařízení odpojené od napájení. Nezbytné vybavení a materiál.
1. O
dejměte přední panel a otevřete elektor-skříňku v zařízení.
2. Uřízněte kabel o přiměřené délce tak, aby na něm nebyly smyčky.
3. Z kabelu odstraňte stínící vrstvu v délce 70-80mm. Dejte pozor ať nepoškodíte vodiče uvnitř.
4. Pokud je kabel příliš tenký aby dřžel v držáku (detail C) omotejte je izolační páskou
na průměr cca 12-13mm.
5. Kabely zaizolujte páskou dle detaiul A.
6. Odpojte oranžový konektor do patice "P8" na desce (detail D)
54
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
7. P
řipojte tři barevné vodiče do oranžového konektrou dle detalu A na obráku 6.16
deatail vodičů a jumperů J1 - koncový/mezilehlý uzel → 55. Dodržujte značení L, H,
GND na patici "P8" tak jak uvádí tabulka 6.2 typy kabelů CAN BUS → 51 a obrázek
6.16 deatail vodičů a jumperů J1 - koncový/mezilehlý uzel → 55:
• Je-li zařízení průběžným uzlem pak také dokončtete krok 8
• Pokud je zařízení terminační uzel, pokračujte přímo na krok 9.
8. Pouze pro průběžné uzly: opakujte postup od bodu 2 k bodu 5 pro další úseky
vedení. Nyní pokračujte bodem 7 a zapojte kabel do konektoru P8, dle detailu "B"
na obrázku 6.16 deatail vodičů a jumperů J1 - koncový/mezilehlý uzel → 55. Poté
pokračujte bodem 9.
9. Zapojte konektor s připojenými vodiči do patice P8 na desce.
10. Kabel se shrnutou izolací zajistěte do kovových oček tak, aby bylo utvořeno vodivé
spojení.
11. Nastavte jumpery na desce dle detailu "A" nebo "B" na obrázku 6.16 deatail vodičů
a jumperů J1 - koncový/mezilehlý uzel → 55 podle toho, jaký uzel zařízen představuje. Postupujte následovně:
• Pokud zařízení přdstavuje průběžný uzel na síti (tedy v oranžovém CAN BUS konekturu je 6 kabelů ) nastavte jumpery tak jak je zobrazeno na detailu "B" na obrázku. Jumpery OTEVŘENÉ.
• Pokud zařízení přdstavuje terminační uzel na síti (tedy v oranžovém CAN BUS
konekturu jsou 3 kabely ) nastavte jumpery tak jak je zobrazeno na detailu "A" na
obrázku. Jumpery UZAVŘENÉ.
Obrázek 6.16 – deatail vodičů a jumperů J1 - koncový/mezilehlý uzel
LEGENDA
SCHřídící deska (AY10+S70)
J1CAN BUS jumper na řídící desce AY10
Adetail "koncového uzlu" (3 vodiče; J1=jumper "closed")
Bdetail "mezilehlého uzlu " (6 vodičů; J1=jumper "open")
H,L,GNDdatový vodič
Detaily koncových a mezilehlých uzlů, pozice jumperu J1: "closed" - "open".
12. Uzavřete elektor-skřňku a upevněte přední panel na kotel.
55
Obrázek 6.17 – Zapojení komunikace CAN BUS pro jednu jednotku
LEGENDA
DDCovladač
SCHřídící deska (AY10+S70)
J1CAN BUS jumper na desce AY10
Propojení DDC se zařízením CAN BUS kabelem
56
J21CAN BUS jumper na desce DDC ovladače
Apřipojení koncového uzlu (3 vodiče; J1 a J21 = "closed")
H,L,GNDdatové vodiče
LEGENDA
DDCovladač
SCHřídící deska (AY10+S70)
J1CAN BUS jumper na řídící desce AY10r
J21CAN BUS jumper na desce ovlačače DDC
Apřipojení kncového uzlu (3 vodiče; J1 a J21 = "closed")
Bpřipojení mezilehllého uzlu (6 vodičů; J1="open")
H,L,Gnddatové vodiče
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Obrázek 6.18 – Připojení několika zařízení k DDC
Propojení DDC a několika zařízení CAN BUS kabelem
57
7SPUŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
V tomto odstavci naleznete následující informace:
• Postupy vyžadované servisním oddělením firmy Robur tak aby bylo možné provést kompletní postup uvedení do provozu (viz odstavec 7.1 POSTUP PRVNÍHO
SPUŠTĚNÍ → 58);
• Postupy údržby zařízení (Paragraph 7.2 ÚDRŽBA → 63), obecné informace a varování; informace o kontrole a postupy čištění.
• Instrukce pro změnu na jiný druh plynu (Paragraph 7.3 ZMĚNA NA JINÝ DRUH
PLYNU → 64).
Před začátkem prací popsaných v této kapitole by si měl technik přečíst odstavec 3.1
VŠEOBECNÉ INFORMACE → 7. Jak vypnout a zapnout kotel je popsáno v kapitole 4.1
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ → 14. Pokud je zařízení připojeno k ovladači DDC řiďte se při dvěma
manuály přiloženými k tomuto ovladači.
7.1POSTUP PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ
Prvotní spuštění se skládá z následujících kroků:
Krok 1: předběžné ověření o shodě zařízení.
Krok 2: ověření/regulace parametrů spalování a první zapálení/spuštění.
Krok 3: nastavení provozních parametrů.
Prvotní uvedení do provozu musí být provedeno autorizovaným technikem servisního
oddělení firmy Robur, s.r.o. Pokud tomu tak není je záruka neplatná.
Při expedicí z výroby je přístroj kompletně testován.
Krok 1: předběžné ověření o shodě zařízení
Technik firmy Robur musí:
• Zkontrolovat že je instalace provedena dle projektu a dle požadavků výrobce s dodržením místních norem. Projekt musí být vypracován nezávislým projektantem.
• Osobně zkontrolovat, že veškerá připojení (hydraulické/plynové a elektrické) jsou
zprávně provedena.
• Zkontrolovat veškeré náležitosti a doklady související s instalací ( uživatel musí instalaci převzít s veškerými náležitostmi od firmy, která instalaci prováděla)
Prohlášení o shodě POTVRZUJE, že instalace vyhovuje platným normám. Prohlášení je
povinný dokument a musí být majitely vydán odbornou firmou, která provedla kontrolu
instalace.
•
kontrolovat, že tlak a průtok vody v hydraulickém systému a statický tlak plynu v
Z
rozvodech se shoduje s hodnotami deklarovanými výrobcem.
• Zkontrolovat, že elektrické napájení odpovídá 230V, 50Hz.
• Zkontrolovat, že kouřovody jsou zprávně připojeny.
• Zkontrolovat, že je nainsalován odvod pro kondenzát.
• Zkontrolovat, že bezpečné odstupy josu dodrženy dle obrázku 5.1 Odstupy → 23.
Pokud jsou všechny výše zmíněné požadavky splněny je možné provést první spuštění
kotle.
Pokud technik během kontroly instalace příjde na jakoukoli neshodu, může se rozhodnout, že uvedení do provozu neprovede.
58
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
V takovém případě musí technik firmy Robur:
• Informovat uživatele/instalatéra o nesrovnalostech v provedení instalace.
• Informovat uživatele/instalatéra o situaici, která může zapříčinit poškození zařízení
nebo ohrozit lidi.
• Informovat o jakékoli chybějící dokumentaci týkající se instalace.
• Určit vešekrá opatření, která je nutno dodržet pri uvádění kotle do provozu.
Je na zodpovědnosti provozovatele/instalatéra provést veškerá nutná opatření doporučená servisním technikem firmy Robur. Po jejich provedení technik firmy Robur znovu
zhodnotí situací. Pokud je vše splněno je spuštění dokončeno.
Pokud je pokračování prací na uvedení do provozu nebezpečné technik nesmí
pokračovat.
•
•
•
•
•
k otel je zapojen nevhodným typem odkouření (např. typ B v uzavřeném a nevětraném prostoru );
zařízení instalováné blízko hořlavých povrchů, nebo jakkoli jinak nevhodně umístěno z hlediska provádění operací údržby;
zapnutí a vypnutí zařízení nikoliv pomocí DDC ale pomocí externího spínacího
kontatku připojujícího hlavní přívod elektřiny do zařízení.
poškození nebo defekty na zařízení vzniklé v důsledku transportu;
zápach plynu, který je patrně způsoben uníkem na instalaci a jakoukoli jinou potenciálně nebezpečnou situaci.
Potenciálně nebezpečná situace. Pokdu nějáká taková situace nastane, technik může
pokračovat v uvádění do provozu dle vlastního uvážení, avšak kotel zůstane vypnut až do
doby, kdy dojde ze starany provozovatele k nápravě situace.
•
•
•
instalace, která není provedena s dostatečnou pečlivostí, instalace která nevyhovuje aktuálním normám;
instalce nevyhovující provedení dle pokynů výrobce;
instalce vedoucí k provozním chybám zařízení.
Krok 2: ověření/regulace parametrů spalování a první zapálení/spuštění
Během spouštění může být kontrola a nastavení parametrů splaování provedena VÝHRADNĚ technikem firmy Robur. Uživatel není oprávněn tato měření provádět. Pokud
tak činí může to znamenat porušení podmínek záruky.
Zařízení je dodáno se všemi parametry již nastavenými na druh plynu, pro který je určeno. V tomto kroku je třeba VŽDY zkontrolovat a případně nastavit parametry spalování.
Typ plynu, pro který je kotel určen je označen na štítku na panelu uvnitř a na originální
krabici od kotle.
Kontrolu a nastavení parametů spalování proveďte dle následujícího postupu a dle obrázku 7.1 Kontrola a seřízení spalovacích parametrů. → 61 a 7.2 Plynový ventil → 61 a
tabulky 7.1 Plynové trysky a obsah CO2 → 62.
připravenost: zařízení odpojené od el. proudu a pylnu. Nezbytné vybavení a materiál.
Je-li nainstalován ovladač DDC musí být připojen.
59
1. O
tevřete interní panel s elektroinstalací.
2. Otevřete plynový ventil na zařízení a ujistěte se, že není cítit plyn.
V případě, že plyn uniká vraťte se ke kroku 1 (viz výše) a zabraňte unikání plynu.
3. Jakmile se přesvědčíte, že nedochází k úniku plynu zavřtete plynový ventil.
Zkontrolujte statický a dinamický tlak plynu. Pokud je v systému více zařízení stači tuto
kontrolu (kroky "4" až "10") provést pouze jednou pokud je provedena na zařízení nejvzdálenějším od přípojky plynu. U ostatních zařízení přeskočte přímo z kroku "3" na krok
"12".
4.
5.
6.
7.
yšroubujte těsnící šroub z otvoru pro měření vstupního tlaku (D).
V
Připojte na tento otvor manometr.
Otevřete plynový ventil.
Přečtěte hodnotu statického tlaku na manometru a zkontrolujte zda odpovídá
hodnotě v tabulce 5.2 Tlak plynu v rozvodu → 28 (s tolerancí ±15%).
8. Zapněte hlavní vypínač (GS) v rozvaděči.
9. Zapněte kotel. Vyčkejte na stabilizaci plamene (cca 3 min od zapnutí) a poté pokračujte krokem "10".
Pokud nedojde k zapálení hořáku, sejměte boční panel (N), vymontujte krytku (L) a pomocí pochého šroubováku otočte šroubem regulátoru 3 otáčky proti směru hodinových
ručiček. Poté opět našroubujte krytku a pokračujte krokem "9".
10. Přečtěte dynamický tlak na manometru a zkontrlolujte zda hodnota je v rozmezí
specifikovaném v kroku "7". Poté kotel vypněte.
Pokud dynamický tlak neodpovídá hodnotě dané v tabulce 5.2 Tlak plynu v rozvodu → 28
(s tolerancí ±15%), informujte o této skutečnosti provozovatele. Tento nesmí zařízení provozovat až do doby nápravy.
11. Namontujte zpět těsnící šrouby.
12. Zavřete vnitří panel elektorinstalace (E).
13. Umístěte čidlo analyzátoru spalin do otvoru na komínku.
14. Zapněte kotel. Vyčkejte na stabilizaci plamene (cca 3 min od zapnutí)
15. Dle tabulky 7.1 Plynové trysky a obsah CO2 → 62 a dle naměřené hodnoty zkontrolujte zda procento obsahu CO2 ve spalinách je v rozmezí ±0,2 dle použitého
plynu.
16. Pokud je hodnota ve zprávném rozmezí, pokračujte krokem "17". Jinak sejměte
boční panel (N) a pokračujte dle instrukcí popsaných v krocích "25" a "26", řiďte se
poznámkou v posutpu v odstavci 7.3 ZMĚNA NA JINÝ DRUH PLYNU → 64.
17. Vstupte do menu 2 a proveďte akci v parametru "23": dočasné nastavení na minimální výkon (8 kW). Postup provedení je popsán v tomto odstavci krok 2".
18. Dle tabulky 7.1 Plynové trysky a obsah CO2 → 62 a dle hodnoty naměřené na
analyzátoru spalin zkontrolujte že rozdíl mezi procentem obsahu CO2 ve spalinách
daným v kroku 15 a aktuální hodnotou odpovídá delta CO2 dle použitého druhu
plynu.
Příklad: dle kroku 15 je třeba obsah CO2 nstavit na hodnotu 9,5% pro plyn G20, v kroku
18 by měla být nastavena hodnota 9% (=9,5%-0,5%).
60
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
19. Pokud hodnota delata CO 2odpovídá požadavkům, pokračujte dalším krokem. Jinak se říďte postupem dle kroků 30 a 35 včetně poznámkys v postupu v odstavci
7.3 ZMĚNA NA JINÝ DRUH PLYNU → 64.
20. Vstupte do menu 2 a proveďte akci v parametru "25": konec dočasného nastavení
na minimální výkon a poté se vraťte do počáteční konfgurace.
Po 30 minutách dojde automatikcy k přerušení dočasného nastavení na min. výkon. Pokud chcete tomuto přerušení předejít, proveďte příkaz pomocí parametru 25 v menu 2.
21. Vypněte zařízení a uveďte jej do původního stavu.
Obrázek 7.1 – Kontrola a seřízení spalovacích parametrů.
LEGENDA
Einterní přední panel
Fpřístupový otvor pro regulaci OFFSET
Gpřístupový otvor pro regulaci průtoku
Hexterní přední panel
Lzáslepka otvoru
Mzáslepka otvoru
Nexterní boční panel
Postup kontroly a seřízení spalovacích parametrů.
Obrázek 7.2 – Plynový ventil
LEGENDA
AKrytka
BTorx TX40
Cregulační šroub CO2
DMísto pro měření tlaku plynu
Plynový ventil Honeywell VK 4115V
61
Tabulka 7.1 – Plynové trysky a obsah CO2
Typ plynu
Kód trysky
Průměr trysky
Hodnota parametru "45"
Obsah CO2
Rozdíl CO2 mezi max a min výkonem
mm
%
%
G20
176
6.20
0
9.4
0,5
G25
179
7,30
0
9.4
0,5
G25.1
178
7,60
0
10,7
0,5
G27
178
7,60
0
9,35
0,45
G2.350
0
9,15
0,35
G30
177
4.45
1
12,4
0,9
LPG
177
4.45
1
11.4
0,9
G31
177
4.45
0
10.6
0,4
Při prvním spuštění by se na displeji zařízení (a/nebo na displeji ovladače DDC, pokud je
zapojen) měl zobrazit operační kód. Je-li kód na displeji zařízení jeho popis naleznete v
seznamu kódů v tabulce 9.1 TABULKA OVLÁDACÍCH KÓDŮ vytvořená elektronickým panelem (verze firmwaru 3.106) → 70; je-li kód na displeji DDC popis nalzenete v seznamu
kódů v if "instalačním manuálu DDC část I 1" (dodaný s jednotkou).
První spuštění POUZE dokazuje zprávnou funkci zařízení ( a případně ovladače DDC je-li
nainstalován). NEPROKAZUJE že instalace je provedena v souladu s platnými normami a
předpisy.
PŘÍKAZY MENU 2
• VYNUCENÝ
PROVOZ NA MINIMUM (PARAMETR "23"):
Připravenost: na displeji je zobrazeno "2.20" (viz bod "3" postupu "JAK SE DOSTAT DO
MENU" - odstavec "4.3 RESET JEDNOTKY → 17").
1. T očte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se na displeji nezobrazí parametr "2.23".
2. Zmáčkněte noblik aby se zobrazil blikající příkaz nucený provoz na minimální výkon: "P_L1".
3. Zmáčkněte noblik znovu čímž potvrdíte příkaz. Blikání skončí a na displeji je znovu
zobrazeno “2.23”. Příkaz byl proveden.
4. Aby jste opustili menu točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se nezobrazí “2.E” a zmáčkněte jej pro návrat do módu pro výběr menu.
5. Pro opuštění tohoto módu, točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se
nezobrazí “E” a zmáčkněte jej - tím se dostanete do výchozího módu.
• VYNUCENÝ PROVOZ NA MAXIMÁLNÍ VÝKON (PARAMETR "24"):
Připravenost: na displeji je zobrazeno "2.20" (viz bod "3" postupu "JAK SE DOSTAT DO
MENU" - odstavec "4.3 RESET JEDNOTKY → 17").
1. T očte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se na displeji nezobrazí parametr "2.24".
2. Zmáčkněte noblik aby se zobrazil blikající příkaz nucený provoz na minimální výkon: " P_H1".
3. Zmáčkněte noblik znovu čímž potvrdíte příkaz. Blikání skončí a na displeji je znovu
zobrazeno “2.24”. Příkaz byl proveden.
4. Aby jste opustili menu točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se nezobrazí “2.E” a zmáčkněte jej pro návrat do módu pro výběr menu.
5. Pro opuštění tohoto módu, točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se
nezobrazí “E” a zmáčkněte jej - tím se dostanete do výchozího módu.
• ZRUŠENÍ
NUCENÉHO PROVOZU (PARAMETR "25"):
62
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Připravenost: na displeji je zobrazeno "2.20" (viz bod "3" postupu "JAK SE DOSTAT DO
MENU" - odstavec "4.3 RESET JEDNOTKY → 17").
1. T očte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se na displeji nezobrazí parametr: "2.25".
2. Zmáčkněte noblik aby se zobrazil blikající příkaz zrušení vynuceného provozu::
"UnF1".
3. Zmáčkněte opět noblik pro zrušení operace. Hodnota přestane blikat a displej
ukazje "2.25"
4. Aby jste opustili menu točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se nezobrazí “2.E” a zmáčkněte jej pro návrat do módu pro výběr menu.
5. Pro opuštění tohoto módu, točte noblikem po směru hodinových ručiček dokud se
nezobrazí “E” a zmáčkněte jej - tím se dostanete do výchozího módu.
Krok 3: nastavení provozních parametrů
Řízení provozních parametrů instalace prováděné přes ovladač deky (viz odstavec 5.9
PROGRAMOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ → 34) nebo přes ovladač DDC (pokud
je připojen)
V této fázi je nutné zkontrolovat nastavení parametrů "156", "180" a "182", které jsou úzce
spojeny z požadavky systému. ( viz postup "NASTAVENÍ SPECIÁLNÍCH PARAMETRŮ" v odstavci 5.9 PROGRAMOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ → 34).
Pokud je zařízení připojeno přímo k ovladačí DDC, tak k jeho nastavení použijte manuál
DDC (manuál pro koncové uživatele - díl 2)
7.2ÚDRŽBA
Zprávná údržba předchází problémům, přispívá k maximální provozní efektivitě zařízení
a umožňuje minimalizaci provozních nákladů.
Práce údržby musí být prováděny výhradně zaškoleným pracovníkem údržby nebo servisním technikem firmy Robur.
Veškeré operace vyžadující zásah do vnitřních částí jednotky můsí být provedeny technikem firmy Robur dle pokynů výrobce
" Kontrola účinnosti " a ostatní kontrolní a údržbové práce (viz tabulka 7.2 → 64 a
7.3 → 64 ) musí být prováděny tak často, jak je dané místínmi předpisi a nebo tak jak je
navrženo v projektu systému nebo dle požadavků výrobce zařízení.
Zodpovědnost za provádění předepsaných činností a prací je na provozovateli systému.
Před prováděním jakýchkoli operací vypněte zařízení korektním způsobem (spínacím
kontaktem nebo pomocí DDC ovladače ) a poté odpojte od el. napájení a odstavte od
plynu. Mějte na mysli, že pro provádění nezámrzného cyklu zařízení potřebuje plyn a
elektrickou energii.
63
PRŮVODCE PRO PREVENTIVNÍ PROHLÍDKU
V tabulce 7.2 → 64 jsou uvedeny pokyny pro provádění preventivních prací údržby.
Pokud je jednotka podrobena náročnému provozu (např. u technologických aplikací, kde je vyžadován nepřetržitý provoz s vysokým výkonem) je nutné tyto práce provádět častěji.
Tabulka 7.2
PRŮVODCE PRO PREVENTIVNÍ ÚKONY ÚDRŽBY
Kontrola jednotky
Vizuální kontrola jednotky a vzduchového výměníku. (1)
Zkontrolujte zprávnou funkci průtokoměru
Zkontrolujte hodnotu CO 2[%]
zkontrolujte tlak plynu na hořáku
Zkontrolujte, je-li potrubí odvodu kondenzátu čisté (odstraňte jakékoliv nečistoty z potrubí odvodu
kondenzátu
[Pokud je to nutné, je třeba zvýšit frekvenci provádění údržby]
Vyměňte řemeny po 6 letech nebo po 12.000 provozních hodinách
Zkontrolujte/upravte tlak primárního hydraulického okruhu
Zkontrolujte/upravte tlak vzduchu v expanzní nádobě na primárním hydraulickém okruhu
Zkontrolujte každé CCI nebod DDC(2)
Zkontrolujte, že je možno pomocí zařízení dosáhnout nastavené teploty.
Ztahněte log chyb
GAHP-A
√
√
√
GAHP-GS/WS
√
√
√
√
√
√
AY
√
√
√
ACF
√
√
GAHP-AR
√
√
√
√
√
√
√
√
√
DDC o CCI
√
√
1 - je doporučeno čistit vzduchový tepelný výměník každé 4 roky (optimální frekvence závisí na místu montáže zařízení a na místních podmínkách)
2 – zkontrolujte, je-li zařízení schopné dosáhnout nastavené teploty
SEZNAM BĚŽNÉ ÚDRŽBY
Údržbu provádějte min jednou za dva roky .
Pokud je jednotka podrobena náročnému provozu (např. u technologických aplikací, kde je vyžadován nepřetržitý provoz s vysokým výkonem) je nutné tyto práce provádět častěji.
Tabulka 7.3
PLÁN PRACÍ ÚDRŽBY
Kontrola jednotky
Čištění spalovací komory
Čištění hořáku
Čištění zapalovacích elektrod a senzoru plamene
Zkontrolujte, je-li potrubí odvodu kondenzátu čisté (odstraňte jakékoliv nečistoty z potrubí odvodu
kondenzátu
Výměna silikonového těsnění
PROVÁDĚNÝCH MINIMÁLNĚ JEDNOU ZA DVA ROKY
GAHP-A GAHP-GS/WS
AY
ACF
GAHP-AR
√*
√*
√
√
√*
√*
√*
√
√
√*
√
√
√
√
√
√
√
√
√
*Pouze v případě, že analýza spalin je nevyhovující
V sekci 5 HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ → 21 josu popsány návrhy ohldedně hydraulického
systému .
7.3ZMĚNA NA JINÝ DRUH PLYNU
Následující postup musí být proveden technikem firmy Robur nebo vškolenou osobou s
patřičným oprávněním.
Postup změny zařízení pro spalování jeiného druhu plynu, než který je uveden na štítku
zařízení je popsán níže:
64
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Připravenost: zařízení odpojené od el. napájení a plynového rozvodu. Dodaný balíček s
náhradní trysou a štítekm. Nezbyné vybavení a materiál.
Zařízení musí být opatrřeno štítkem (součástí dodávky kitu pro zmněu), který udává požadavky nového druhu plynu. Tenoto štítek nahradí původní. Štítek musí být opatřen
značením vyhovujícím UNI EN 483 (par. 8.2.3).
KONTROLA PRŮMĚRU TRYSKY
Viz tabulka 7.1 Plynové trysky a obsah CO2 → 62 a obrázek 7.3 Změna na jiný druh plynu → 68; pokud je průměr trysky, která má být použita na daný druh plynu dle tabulky
shodný se stávající tryskou, pokračujte přímo ke kroku kontroly hodnoty parametru "45":
krok "8"
Pokud je však průměr dle tabulky odlišný od stávající trsysky, musí být vyměněna:
1. Sejměte vnější přední panel (H - obrázek 7.1 Kontrola a seřízení spalovacích parametrů. → 61) a otevřete panel uvnitř (E - obrázek 7.1 Kontrola a seřízení spalovacích parametrů. → 61)
2. Uvolněte matku (A) která spojuje plynovou trubku s plynovým ventilem (C).
3. Uvolněte matku (B) která spojuje plynovou trubku se směšovačem vzduch/plyn
(G).
4. Otočte pylnovou trubku tak, aby byl možný přístup k plynové trysce (D) uvnitř příruby v plynovém ventilu (C).
5. Vyměňte trysku (D).
Každá tryska je opatřena identifikačním kódem (viz tabulka 7.1 Plynové trysky a obsah
CO2 → 62).
6. Zařízení opět smontujte, vyměntě poškozená těsnění (E, F) je-li třeba.
Během procesu musí být vyměněny poškozené těsnění a systém musí být utěsněn.
V tomto bodě otevřete plynový ventil a zkontrolujte těsnost dvou spojů (A, B). Poté ventil
opět zavřete.
7. Zavřete vnitří panel elektorinstalace (E).
KONTROLA HODNOTY PARAMETU "45".
8. Zapněte hlavní vypínač (GS) v rozvaděči.
9. Přepněte do menu 1 (dostupné všem) a zkontrolujte nastavení parametru "45".
10. Pokud
hodnota parametru 45 neodpovídá hodnotě určené pro typ plynu, který
má jednotka spalovat (viz tabulka 7.1 Plynové trysky a obsah CO2 → 62 ) nastavte
srpávnou hondotu v menu 4.(viz tabulka 7.1 Plynové trysky a obsah CO2 → 62).
Práce s menu viz "Nastavení hydraulických parametrů" odstavec 5.9 PROGRAMOVÁNÍ HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ → 34.
Pokud nastavení parametru "45" koresponduje
KONTROLA/ÚPRAVA PARAMETRŮ SPALOVÁNÍ
Viz obrázky 7.1 Kontrola a seřízení spalovacích parametrů. → 61 a 7.2 Plynový ventil → 61,
a tabulka 7.1 Plynové trysky a obsah CO2 → 62.
65
Připravenost: zařízení odpojené od plynu a elektriky. Sejmutý externí (H) i interní (N)
panel. Nezbytné vybavení a materiál. Zapojený ovladač DDC
Nyní zkontrolujte statický a dynamický tlak plynu: pokud je v systému více jednotek, tuto
kontrlu (steps "11" to "18") je třeba provést pouze na zařízení nejdále od připojení na plynovod. U ostatních zařízení přejděte přímo od kroku "11" ke kroku "20".
11. Otevřete interní panel s elektroinstalací.
12. Odstraňte těsnící šroub z otvoru pro měření tlaku (obrázek 7.2 Plynový ventil → 61
- detail D).
13. Připojte na tento otvor manometr.
14. Otevřete plynový ventil.
15. Přečtěte hodnotu statického tlaku na manometru a zkontrolujte zda odpovídá
hodnotě v tabulce 5.2 Tlak plynu v rozvodu → 28 (s tolerancí ±15%).
16. Zapněte hlavní vypínač (GS) v rozvaděči.
17. Zapněte zařízení. Po stabilizační fázi (cca 3 minuty po zapnutí) pokračujte krokem
"18".
Pokud nedojde k zapálení hořáku, vyjměte krytku (L) na regulátroiu průtoku a pomocí
plochého šroubováku otočte rebulačním šroubem 3 otáčky proti směru hodinových ručiček. Vraťtě krytku (L) opět na otvor.
18. Na manometru zkontrolujte, že dynamický tlak je v rozsahu uvedeném v kroku
"15". Zařízení opět vypněte.
Pokud hodnota dynamického tlaku neodpovídá hodnotě uvedené v tabulce 5.2 Tlak plynu v rozvodu → 28 (s tolerancí ±15%), proveďte kontrolu (viz Krok 1 odstavec 7.1 POSTUP
PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ → 58) a vyřešte chybu.
19. Namontujte zpět těsnící šrouby.
20. Zavřete vnitří panel elektorinstalace (E).
21. Umístěte čidlo analyzátoru spalin do otvoru na komínku.
22. Zapněte kotel. Vyčkejte na stabilizaci plamene (cca 3 min od zapnutí)
23. Dle tabulky 7.1 Plynové trysky a obsah CO2 → 62 a dle naměřené hodnoty zkontrolujte zda procento obsahu CO2 ve spalinách je v rozmezí ±0,2 dle použitého
plynu.
24. Pokud je hodnota ve zprávném rozsahu, přejděte přímo ke kroku "27"; jinak pokračujte následovně:
25. odstraňte krytku (L) na regulátoru průtoku a pomocí plochého šroubováku přes
otvor (G) seřiďte průtok tak, aby hodnota obsahu CO2 byla ve zprávném rozsahu.
26. Opět nasaďte krytku (L).
1 plná otáčka regulačním šroubem sníží (po-směru-hodinových-ručiček) nebo sníží (proti-směru-hodinových-ručiček) procento CO2 o cca 0,1%.
27. V menu 2 na desce spusťte parametr 23: dočasný provoz na minimální výkon (8.0
kW). Postup je uveden v odstavci 7.1 POSTUP PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ → 58 na konci
kroku 2
28. Podle tabulky 7.1 Plynové trysky a obsah CO2 → 62 a analyzátoru spalin zkontrolujte že rozdíl mezi oblsahme CO 2 zjištěným v kroku “15” a aktuální hodnotou delta
CO2 odpovídá použitému typu plynu.
66
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
Příklad: pokud je v kroku 23 obsah CO 2 nastaven na 9,5% pro plyn G20 v kroku "28" by
hodnota měla být9,0% (=9.5%-0.5%).
29. Pokud diference vyhovuje požadovanému delta CO2, pokračujte krokem "34", jinak
postupujte následovně:
30. Odstraňte krytku (M) z otvoru (F) na interním panelu (E), čímž zpřístupníte regulátor OFFSET, který je součástí plynového ventilu.
31. Otevřete interní panel (E) a pomocí Torx klíče TX40 (B) odšroubujte krytku (A) OFFSET regulátoru (C). Zavřete interní panel (E).
32. Pomocí Torx klíče TX40 (B) přes otvor (F) na panelu (E) seřiďte regulátorem OFFSET
hodnotu obsahu CO2 ve spalinách na hodnotu uvedenou v kroku "23"
1/8 otáčky regulačním šroubem OFFSET sníží (proti-směru-hodinových-ručiček) nebo
zvýší (po-směru-hodinových-ručiček) obsah CO2 o cca 0,1%
33. Poté, co byl dosažen zprávný obsah CO2 ve spalinách, otevřete interní panel (E) a
nasaďte krytku (A), zavřete panel (E) a nasaďte krytku (M).
34. V menu 2 spusťte parametr "24": dočasný provoz na maximální výkon (34,9kW).
35. Zkontroujte, že obsah CO2 ve spalinách je v mezích ±0.2 hodnoty dané pro použitý druh plynu. Pokud tomu tak není, opakujte postup popsaný v kroku "25", jinak
pokračujte daším krokem.
36. Vstupte do menu 2 a proveďte akci v parametru "25": konec dočasného nastavení
na minimální výkon a poté se vraťte do počáteční konfgurace.
Po 30 minutách dojde automatikcy k přerušení dočasného nastavení na min. výkon. Pokud chcete tomuto přerušení předejít, proveďte příkaz pomocí parametru 25 v menu 2.
37. Vypněte zařízení a uveďte jej do původního stavu.
67
Obrázek 7.3 – Změna na jiný druh plynu
LEGENDA
Apřevlečná matka
Bpřevlečná matka
Cplynový ventil
Dtryska
Etěsnění
Ftěsnění
Gsměšovač plynu a vzduchu
Postup změny na jiný druh plynu
68
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
8PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tato kapitola uvádí seznam příslušenství, které je použitelné pro instalaci a užívání zařízení. Pokud chcete toto příslušenství objednat kontaktujte firmu Robur, s.r.o. +420 541
228 266
Tabulka 8.1 – PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZAŘÍZENÍ PRO INSTALATÉRY
NÁZEV
ANTIVIBRAČNÍ MONTÁŽNÍ KIT NA
PODSTAVEC
Kód
PUMPA KONDENZÁTU
Popis
Kit 4 anti-vybračních podložek na
nosníky základy
Odstředivá pumpa pro cirkulaci vody v
hydraulickém okruhu.
Oddělovací prvek pro vyvážení
hydraulických okruhů; s automatickým
odvzušňovacím ventilem a izolací.
Glykol/voda 50+50 pro topné/chladící
systémy.
Pumpa pro odvod kondenzátu vzniklého
při spalování plynu.
Ovladač DDC
Pro řízení jedné nebo více jednotek.
OCRM007
RB100
Vstupně výstupní zařízení pro připojení a ODSP001
řízení přípravy TUV.
WISE (Web Invisible Service Employee)
Komunikační systém pro vzdálené řízení
a monitoring instalovaných jednotek.
ODSP000
Robur “NETBUS” CAN BUS KABEL
Kabel pro komunikaci po síti mezi
ovladačem DDC a jednotkami.
OCVO008
ELEKTRICKÁ PUMPA SESTAVY
HYDRAULICKÝ ODDĚLOVAČ (ANULOID)
SMĚS VODY A GLYKOLU
ONTV008
Poznámka
JEN pro sestavy jednotek. Rozměry jsou
uvedeny ve schematech.
OPMP000
Pro studenou a teplou vodu
OSPR000
Maximální průtok vody 15 m3/h.
OGLC007
Kanistr 10 litrů směs vody s glykolem pro
interní okruh jednotky.
OPMP006
Použití až pro 20 jednotek.
Jeden ovladač DDC je použitelný pro
řízení až 16 jednotek v jedné instalaci.
Ovladač je součístí dodávky k sestavě
jednotek.
Může být použito v kombinaci s
ovladačem DDC.
Může být použit v kombinaci s
ovladačem DDC. Zařízení WISE obsahuje:
integrovanou anténu; 1 RS232 seriový
kabel; 1 kabel s telefoním jackem; 1
CD-ROM
Maximální délka: 450m (podrobnosit v
kapitole Elektrické zapojení)
Seznam příslušenství pro zařízení
69
9PROVOZNÍ KÓDY JEDNOTKY/ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
9.1PŘEHLED A PROVOZNÍ KÓDY
Pokud během provozu displej na řídící desce v jednotce (nebo displej ovladače DDC)
zobrazuje provozní kód, je nutné:
• zapsat zobrazený kód
• podívat se do manuálu na seznam operačních kódů.
Provozní kódy generované řídící deskou uvádí tabulka 9.1 TABULKA OVLÁDACÍCH KÓDŮ
vytvořená elektronickým panelem (verze firmwaru 3.106) → 70. Pokud je zařízení připojeno k ovladači DDC je třeba nahlédnout do manuálu k tomuto ovladači (viz " instalační
technický manuál 1").
•
ečlivě čtěte a striktně dodržujte uvedené instrukce (kontaktujte servisní oddělení
p
firmy Robur, s.r.o. pokud je tak uvedeno).
Pokud se jednotka po provedení uvedených operací nespustí, prvně proveďte následující
kontrolu:
• přesvěčte se, že hlavní vypínač je v poloze ON (viz kapitola 6 ELEKRIKÁŘ PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI → 38);
• zkontrolujte, že spouštěcí kontakt v ovladači DDC (viz Kapitola 6.3 ZAPOJENÍ SPÍNACÍHO KONTAKTU → 46) je sepnut. (pokud je jednotka k ovladači připojena)
• zkontrolujte, že je otevřen plynový kohout;
• přesvěčte se, že na displeji není zobrazen žádný další kód.
Pokud se zařízení stále nedaří spustit:
• nezkoušejte zařízení sami zpravit, místo toho raději kontaktujte servisní oddělení
firmy Robur, s.r.o. a sdělte jim kód který jednotka zobrazuje.
• odpojte zařízení od pylnu a elektryky pomocí plynového kouhoutu a hlavního vypínače. Vyčkejte, dokud nedorazí servisní technik frmy Robur, s.r.o.
Popis resetu chybového kódu pomocí nobliku na desce naleznete v odstavici 4.3 RESET
JEDNOTKY → 17.
Níže je uveden seznam provozních kódů generovaných řídící deskou jednotky (verze firmware 3.106). Tyto kódy mohou být zobrazeny také na ovladači DDC, je-li k tomuto zařízení připojeno.
Tabulka 9.1 – TABULKA OVLÁDACÍCH KÓDŮ vytvořená elektronickým panelem (verze firmwaru 3.106)
KÓDY
E 100
POPIS
CHYBNÝ RESET ZAPALOVÁNÍ
E 101
LIMITNÍ TERMOSTAT
u 102
SPALINOVÝ TERMOSTAT A/
NEBO INTERNÍ TRMOSTAT NA
VÝMĚNÍKU
E 103
SPALINOVÝ TERMOSTAT A/
NEBO INTERNÍ TRMOSTAT NA
VÝMĚNÍKU
TOPNÁ ŘÍDÍCÍ DESKA
NEDETEKOVÁNA
E 105
VYSOKÁ OKOLNÍ TEPLOTA
E 106
NÍZKÁ OKOLNÍ TEPLOTA
E 102
70
PŘÍČINY
Špatná zapalovací automatika
Kontakt limitního termostatu je rozpojený.
Tato situace nastane v případě, že zapalovací
automatika je aktivovaná a plynový ventil je
pod napětím (termostat a plynový ventil jsou na
fázovém vodiči zapojeny v sérii)
ODSTRANĚNÍ
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
Spalinový termostat a/nebo interní termostat na
výměníku jsou rozpojeny
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
"u 102" přetrvává po dobu 1 hodiny.
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
Přídavná řídící deska (S70) není detekována.
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
Okolní teplota je příliš VYSOKÁ. Chyba nastane
pouze pokud je zařízení v provozu.
Okolní teplota je příliš nízká. Chyba nastatne jen
pokud je zařízení v provozu.
Automaticky při změně teploty na normální hodnotu
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
Automaticky při změně teploty na normální hodnotu
Manuál pro instalaci, užívání a údržbu – AY Kondenzační kotle, AY Série
KÓDY
POPIS
u 107
TLAKOVÝ SPÍNAČ (POUZE NA
OKRUHU TEPLÉ VODY)
u 112
CHYBA ZAPALOVACÍ
AUTOMATIKY
E 112
ZABLOKOVÁNÍ ZAPALOVACÍ
AUTOMATIKY
PŘÍČINY
ODSTRANĚNÍ
Pokud je zařízení provozováno v chladícím režimu
je diferenciální tlakový spínač sepnut. Pouze u
Automaticky při změně teploty na normální hodnotu
instalace "topení/chlazení".
Automaticky po úspěšném zapáleníí hořáku ( maximálně 4 pokusy
Jednotka nezaplaluje
) nebo po 5 minutách přetrvávající chyby, kdy je varovací kód po
"u112" po provedení restru nahrazen chybovým.
pomocí ovladače na desce; menu 2 parametr 20 (nebo
Zapalovací automatika je zablokovaná - všechny Resetujte
přes DDC). Pokud chybový kód nezmizí kontaktujte technickou
pokusy o zapálení hořáku selhaly
podporu firmy ROBUR, s.r.o.
u 127
TLAKOVÝ SPÍNAČ PRIMÁRNÍHO
OKRUHU
Status tlakového spínače a status vodní pumpy
primárního okruhu nejsou ve shodě.
E 127
TLAKOVÝ SPÍNAČ PRIMÁRNÍHO
OKRUHU
"u 127" přetrvává po dobu 10 minut
E 128
ZAPALOVACÍ AUTOMATIKA JE
ZAPNUTA A ZABLOKOVÁNA
Zapalovací automatika je zablokována (E_12)
ale elektormagnetický ventil je pod napětím.
V takovém případě je automatika odpojena od
napájení
u 129
ELEKTORMAGNETICKÝ VENTIL
BEZ NAPĚTÍ
E 129
E 135
u 136
E 136
u 175
E 175
E 176
Varování samo zmizí při shodě statusu tlakového spínače a vodní
pumpy.
Pečlivě zkontrolujte jednotku a poté restujte ovladačem na
desce, menu 2 parametr 21 (nebo přes DDC). Pokud chybový kód
přetrvává kontaktujte technickou podporu fimry Robur, s.r.o.
Resetujte pomocí ovladače na desce; menu 2 parametr 20 (nebo
přes DDC). Pokud chybový kód nezmizí kontaktujte technickou
podporu firmy ROBUR, s.r.o.
Varování zmizí samo pokud jsou splněny minimálně
Elektromagnetický ventil zůstává vypnut po dobu tyto podmínky: zapalovcí automatika je vypnuta nebo
5 sekund (zapalovací automatika je zapnuta)
elektromagnetický ventil je pod napětím (a pokud neexistují
podmínky pro chybový kód "E 101" )
Elektromagnetický ventil byl vypnut po dobu
dešlí než 10 min. (zapalovací automatika
byla zapnuta) nebo chybový kód "E 101" drží
Restujte ovladačem na desce, menu 2 parametr 21 (nebo přes
ELEKTORMAGNETICKÝ VENTIL
zapalovací automatiku zapnutou. Nebo v případě DDC). Pokud chybový kód přetrvává kontaktujte technickou
BEZ NAPĚTÍ
zhasnutého hořáku (ale zapnuté zapalovací
podporu fimry Robur, s.r.o.
automatiky) chybový kód "E 101" přetrvává když
je generování "u/E" zapnuté
CHYBNÉ ČIDLO TEPLOTY VODY Špatné čidlo teploty vody na primárním okruhu
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
NA VSTUPU
jednotky
Obnovení činnosti je automatické, po 20 minutách od
CHYBA DMYCHADLA
Otáčky dmychadla jsou mimo rozsah
vygenerování kódu.
CHYBA DMYCHADLA
Zákrok u_36 třikrát v průběhu 1 hodiny činnosti. Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
ČIDLO PRŮTOKU - Nedostatečný Pumpa vodního okruhu je zapnutá ale čidlo
Varování zmizí samo pokud se vypne pumpa nebo se sepne čidlo
průtok vody
průtoku není sepnuto
průtoku.
Varování
u_175
bylo
generováno
5
krát
od
Pečlivě zkontrolujte jednotku a poté restujte ovladačem na
ČIDLO PRŮTOKU - Nedostatečný zapnutí jednotky, nebo bylo varování aktivní po
desce, menu 2 parametr 21 (nebo přes DDC). Pokud chybový kód
průtok vody
dobu jedné hodiny.
přetrvává kontaktujte technickou podporu fimry Robur, s.r.o.
ovladačem na desce, menu 2 parametr 21 (nebo přes
CHYBA TEPLOTNÍHO ČIDLA NA Přerušení nebo zkrat na obvodu teplotního čidla Restujte
DDC). Pokud chybový kód přetrvává kontaktujte technickou
VÝSTUPU VODY
na výstupu vody
podporu fimry Robur, s.r.o.
E 177
CHYBA TEPLOTNÍHO ČIDLA NA
VSTUPU VODY
Přerušení nebo zkrat na obvodu teplotního čidla
na vstupu vody
Restujte ovladačem na desce, menu 2 parametr 21 (nebo přes
DDC). Pokud chybový kód přetrvává kontaktujte technickou
podporu fimry Robur, s.r.o.
u 178
TEPLOTA VODY V PRIMÁRNÍM
OKRUHU JEDNOTKY JE PŘÍLIŠ
VYSOKÁ
Teplota vody v primárním okruhu jednotky je
vyšší než by měla být
Automaticky při změně teploty na normální hodnotu
u 179
AKTIVACE ODMRAZOVACÍ
FUNKCE
u 80
NEKOMPLETNÍ PARAMETRY
E 80
CHYBNÉ PARAMETRY
u 81; u 82
"BANK 1" a "BANK 2"
PARAMETRY: CHYBNÉ
E 81; E 82
"BANK 1" a "BANK 2"
PARAMETRY: CHYBNÉ
E 84
ŠPATNÉ PŘIPOJENÍ
TRANSFORMÁTORU NEBO
VADNÁ POJISTKA 24V AC
E 85
NEKOREKTNÍ TYP MODULU ( v
menu 6 )
Teplota vody klesla pod bod mrazu. Aby se
Protizámrzná funkce je deaktivována automaticky po dosažení
zabránilo zamrznutí vody a poškození jednotky je požadované teploty. Deaktivaci lze také provést manuálně pomocí
zapnuta oběhová pumpa nebo zapálen hořák.
ovladače na desce - menu 4, parametr 163
je aktivní dokud nejsou vloženy veškeré provozní parametry.
Nekomplentí provozní parametry (menu 3, 4 a 5) Chyba
Kontaktujte technicou podporu firmy Robur, s.r.o.
Reset je proveden automaticky po zadání zprávných parametrů.
Chybné parametry v menu 6 nebo nefunkční
Pokud kód i poté přetrvává obraťte se na technickou podporu
paměť
firmy Robur, s.r.o. Je-li poškozena paměť, je nezbytné vyměnit řídící
desku elektroniky.
data Bank 1 jsou chybná - data Bank 2 jsou
chybná: v obou případech jedna ze dvou stánek Automaticky při změně teploty na normální hodnotu
paměti parametů obsahuje chybné hodnoty.
data Bank 1 jsou chybná - data Bank 2 jsou
chybná: program selhal při kopírování dat ze
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
zprávné stránky na jinou stránku.
pojistky a zapojení zdroje 240/24 V AC na desce.
Jedena ze dvou pojistek transformátorů 270V/24V Zkontrolujte
Chybu resetujte pomocí ovladače, menu 2, parametr 21 (nebo
AC je poškozena, nebo je poškozen napájecí
pomocí DDC). Pokud chybový kód přetrvává, nebo se vrací
kabel zdroje.
kontaktujte technickou podporu firmy Robur, s.r.o.
Nastavený typ modulu (v menu 6) nesouhlasí s
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
typem, který má být řízen deskou.
E 86; E 87; E 88 NEÚSPĚŠNÝ TEST PAMĚTI
; E 89
Poškozené čidlo prostorové
E 90
teploty
E 91
POŠKOZENÁ ŘÍDÍCÍ DESKA
Chyba procesoru
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
Obvod čidla prostorové teploty je přerušen nebo
zkratován
Jeden z následujících údajů chybí nebo není
korektní: výrobní číslo řídící desky, kód verze
hardware nebo šifrovací klíč. Dále mohou chybět
nebo mohou být neúplná kontrolní data.
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
Kontaktujte servisní oddělení firmy Robur, s.r.o.
71
13/11/2013
13 MED SDC 006
Revisione: A
Firma Robur se stále věnuje inovaci svých výrobků a služeb
v oblastech úsporného a ekologického vytápění.
Codice: D-LBR688
Úkol firmy Robur
Robur Spa
tecnologie avanzate
per la climatizzazione
Via Parigi 4/6
24040 Verdellino/Zingonia (Bg) Italy
T +39 035 888111⇒F +39 035 884165
www.robur.it [email protected]
Download

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu AY Kondenzační