Číslo jednací: 100 EX 1813/09-137
uvádějte při veškeré korespondenci
USNESENÍ
Mgr. Jozef Višvader, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem
Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5-Motol, pověřený provedením exekuce usnesením o nařízení
exekuce, jež vydal Okresní soud Brno-venkov dne 05.05.2009, č.j. 28 Nc 5918/2009-3, rozhodl
v exekuční věci oprávněného: CFS-FINANCIAL SERVICES spol. s r.o., IČ: 27595978, se
sídlem Únětice 128, 252 62 Únětice, zastoupeného advokátem: Mgr. Jan Válek se sídlem Ocelářská
799, 190 00 Praha 9 -Vysočany, proti povinnému: Lukáš Žatečka, nar. 20.09.1983, bytem
Litostrov 59, 664 83 Litostrov, zastoupenému advokátem: JUDr. Martina Mikolajczyková se
sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno-Brno-město, k uspokojení pohledávky 1.000,- Kč s
příslušenstvím
takto:
Soudní exekutor vydává toto usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání:
I.
II.
Další dražební jednání se nařizuje na den 05.06.2012 v 11:00 hodin do sídla
Exekutorského úřadu Praha – západ na adrese Praha 5 – Motol, Plzeňská 298/276.
Draženy budou následující nemovitosti:
- pozemek parc. č. 3981/15 o výměře 5229 m2, druh pozemku: lesní pozemek, zapsaný v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Klatovy, pro obec Nalžovské Hory, katastrální území Velenovy, na listu
vlastnictví č. 479.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a
součástmi jako jeden celek.
III.
Výsledná cena nemovitostí byla určena ve výši 60.000,- Kč.
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny dražených
nemovitostí se všemi sočástmi a příslušenstvím, a to na částku 30.000,- Kč. Nejnižší
příhoz se stanoví částkou 1.000,- Kč.
V.
Výše jistoty se stanoví soudní ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých).
Jistotu lze zaplatit v hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle Exekutorského
úřadu Praha – západ na adrese Praha 5 – Motol, Plzeňská 298/276 nebo bezhotovostní
platbou na účet soudního exekutora č.ú. 251073060/0300, variabilní symbol 1813/09,
vedeného u Československé obchodní banky, a.s.; k jistotě zaplacené tímto způsobem lze
přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že došla na
účet soudního exekutora.
VI.
S draženými nemovitostmi nejsou spojena žádná práva nebo závady.
VII.
Nebyly stanoveny žádné závady, které prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou (§
336a odst. 1 písm c) o.s.ř.).
VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím
po vydání usnesení o příklepu. O tom je povinen vyrozumět soudního exekutora.
Vydražitel se stane vlastníkem vydražených nemovitostí s příslušenstvím, nabude-li
usnesení o příklepu právní moci a zaplatí-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení
o příklepu.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u
podepsaného soudního exekutora.
Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné
právo nebo nájemní právo. Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II.,
V., VIII. není přípustné.
V Praze dne 02. května 2012
Za správnost vyhotovení:
Šárka Vávrová
pověřená soudním exekutorem
JUDr. Milan Makarius, v. r.
zástupce
Mgr. Jozefa Višvadera
soudního exekutora
Exekutorský úřad Praha-západ
Toto usnesení se doručuje:
oprávněnému:
právní zástupce Mgr. Jan Válek, Ocelářská 799, 190 00 Praha 9 -Vysočany
povinnému:
právní zástupce JUDr. Martina Mikolajczyková, Rašínova 103/2, 602 00 Brno-Brnoměsto - zástupce
osobám, o nichž je známo, že pro ně váznou na nemovitosti práva nebo závady a osobám, které již přihlásily své
pohledávky:
1) ARGEMON INVEST s.r.o., zast. advokátem JUDr. Zdeněk Drtina, advokát
2) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, zast. advokátem JUDr. Tomáš Sokol
3) Komerční banka, a.s.(útvar vymáhání pohledávek, nám. Svobody 92/21, Brno)
4) JUDr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město
5) JUDr. Juraj Podkonický, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5
6) Finanční úřad v Horažďovicích
7) VZP ČR, Územní pracoviště Brno – venkov
finančnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitost: Finanční úřad v Horažďovicích
finančnímu úřadu, v jehož má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání) – Finanční úřad Finanční úřad Brnovenkov
obecnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitost – Městský úřad Nalžovské Hory
obecnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání) – Obecní úřad Litostrov
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení – Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov
příslušné zdravotní pojišťovně – VZP ČR
příslušnému katastrálnímu úřadu – Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Klatovy
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost – Městský úřad Horažďovice
Na vědomí:
Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město
Download

Číslo jednací: 100 EX 1813/09-137 USNESENÍ