155 EX 339/11-59
Tato dražební vyhláška se doručuje:
oprávněnému
povinnému
manželu povinné
obci, v jejímž obvodu se dražba koná
obci, v jejímž obvodu má povinný bydliště
v
r
,
v
DRAZEBNIVYHLASKA
Soudní exekutor Mgr. Martina Tetzeliová, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem U
Svépomoci 2020/9, 320 00 Plzeň, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení
exekuce, vydaném Okresním soudem v Příbrami ze dne 28.07.2011, č.j. 23 EXE
1810/2011-23, podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu
v Plzni ze dne 10.11.2005, č. j. 53 Srn 226/2005-12 ve spojení s usnesením Krajského
soudu v Plzni ze dne 9.12.2005, č. j. 53 Srn 226/2005-15 a dle usnesení soudního
exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorského úřadu Plzeň-město ze dne 12.4.2011, sp.
zn. 108 EX 01488/06,
proti povinnému:
na návrh
oprávněného:
Pavlína Jarošová, nar. 16.11.1967
bytem Podlesí 314, Příbram 1
David Bojo, nar. 11.3.1974"
bytem V Bezinkách 1068/9, Plzeň,
práv. zast. advokátem JUDr. Josefem Pelechem, se sídlem Kardinála
Berana 32, Plzeň, PSČ: 301 00, IČ: 66255856
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 73.820,- Kč,
úroky ve výši 6% ročně z částky 73.820,- Kč ode dne 27.06.2005 do zaplacení, náhradu
nákladů soudního nalézacího řízení ve výši 34.306,- Kč a povinnosti povinného uhradit
oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 12012001 Sb. a soudnímu
exekutorovi náklady exekuce, vydává tuto
Dražební vyhlášku prodejem movitých věcí
I. Den konání dražby: 2.5.2012 ve 13:00
Místo konání dražby: Podlesí 314, Příbram
II. Předmětem dražby jsou tyto opotřebované movité věci dražené jako celek, sepsané
vykonavatelem soudního exekutora dne 16.8.2011 pod položkou 01 až 26
Sepsaná movitá věc
odhadní cena
vyvolávací cena
°
15.000,- Kč
5.000,- Kč
1 Osobní automobil Daewoo Espero,
RGZ 5T7 0735+ lks klíč
02 Přívěsný vozík, RGZ 5S2 2701
03 Dětské kolo Condor
04 Dětské kolo Dominator
05 otebook Acer+adaptér
3.000,150,150,1.200,-
Kč
Kč
Kč
Kč
1.000,50,50,400,-
Kč
Kč
Kč
Kč
06 Notebook Acer+adaptér
07 Poškozený digitální fotoaparát Olympus
08 Presovač Rowenta
09 Toastovač
10 Notebook Sony Vaio bez adaptéru
11 LCD Televizor Thomson bez DO
12 Multifunkční zařízení Canon PIXMA
13 Napařovací žehlička
14 Videokamera Samsung+adaptér
15 DVD přehrávač Sanyo bez DO
16 Settop Box SAT bez DO
17 Automatická pračka Zanussi
18 Rudlík šedý
19 Bosch akumulátorové nůžky Xeo
20 Akušroubovák Bosch
21 Badmintonové rakety 4 ks
22 Tenisové rakety 4 ks
23 Skateboard
24 Stůl světlé dřevo
25 Židle světlé dřevo+posltr
26 Osobní automobil Škoda Superb
ROZ 5S8 7895 černé barvy, s DO + 1 klíč
Celkem
l.200,- Kč
90,- Kč
1.200,- Kč
60,- Kč
900,- Kč
l.200,- Kč
900,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
600,- Kč
120,- Kč
1.800,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
300,- Kč
240,- Kč
480,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
120,- Kč
150.000,- Kč
400,- Kč
30,- Kč
400,- Kč
20,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
300,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
40,- Kč
600,- Kč
300,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
80,- Kč
160,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
40,- Kč
50.000,- Kč
181.410,- Kč
60.470,- Kč
Rozhodná cena: 181.410,- Kč, nejnižší podání: 60.470,- Kč. Jednotlivá podání se budou
zvyšovat o 200,- Kč. Dražební jistota ani jiné poplatky spojené s účastí na dražbě se
neskládají.
enajde-li se zájemce o dražené movité věci jako celek, přistoupí soudní
exekutor k dražbě jednotlivých položek, kde se budou podání zvyšovat o 50,- Kč.
Odhad ceny provedl soudní exekutor dle § 328 o.s.ř., na základě stavu znečištění, opotřebení,
vynaložení prostředků k uvedení movitých věcí do funkčního stavu.
Příklep se uděluje nejvyššímu podání se slovy potřetí. Přechodem vlastnictví na vydražitele
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. Vydražitel je povinen
nejvyšší podání zaplatit ihned v hotovosti, věc po dražbě převzít a odvézt. Náklady na odvoz
vydražených věcí jdou k tíži vydražitele. Nejvyšší podání je třeba zaplatit v hotovosti ihned
po udělení příklepu u exekutorského úřadu oproti potvrzení. V případě, učiní-li několik
dražitelů stejné nejvyšší podání, rozhodne soudní exekutor losem, kterému z dražitelů učiní
příklep, pokud se nedohodnou dražitelé jinak. ejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání
přesahující limit pro hotovostní platby dle zákona č. 25412004 Sb., o omezení plateb
v hotovosti musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu
na účet Exekutorského úřadu Plzeň-jih, soudního exekutora Mgr. Martiny Tetzeliové, vedený
u Komerční banky, a.s., číslo účtu 35-3380140227/0100, pod variabilním symbolem 33911,
jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž
výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Poučení:
Proti této dražební vyhlášce neni odvolání přípustné.
Pokud jsou předmětem dražby movité věci v majetku třetí osoby, lze právo k těmto věcem
uplatnit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu lze podat
u soudního exekutora ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne provedení soupisu movitých
věcí nebo ode dne, kdy se třetí osoba dozvěděla o soupisu movitých věcí. Počátek běhu lhůty
musí třetí osoba soudnímu exekutorovi doložit. Návrh podaný po uběhnutí lhůty bude
odmítnut.
Vlastnictví vydražených movitých věcí se nabývá příklepem. Vydražitel má právo, aby mu bylo
na požádání vydáno potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci. Nenajde-li se
kupec pro dražené věci, nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu. Vydražitel, který nezaplatí
nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly soudnímu
exekutorovi a účastníkům v souvislosti s další dražbou, a rozdíl na nejvyšším podání, bude-li
v opětovné dražbě dosaženo nižšího nejvyššího podání.
V Plzni dne 2.3.2012
Mgr. Martina Tetzeliová
Soudní exekutor
Exekutorského úřadu Plzeň-jih
••
VrrE.1EN.:
J.,. 1./1
Download

DRAZEBNIVYHLASKA