www.1bow.cz
tel. 585 378 012
quantum
MASCHINEN - GERMANY
Návod k obsluze
Verze 1.0
Soustruh
○
○
D 320 x 920 SG
D 320 x 920 SG/Vario
Návod uschovejte pro další použití!
quantum
MASCHINEN - GERMANY
Obsah
1
Bezpečnost................................................................................ 5
1.1
Bezpečnostní pokyny (výstražné pokyny) .................................................................6
1.1.1
Nebezpečí - klasifikace ..............................................................................6
1.1.2
Další piktogramy ........................................................................................7
1.2 Správné používání.....................................................................................................7
1.3 Nebezpečí, která může soustruh způsobit ................................................................8
1.4 Kvalifikace personálu ................................................................................................9
1.4.1
Cílová skupina............................................................................................9
1.4.2
Autorizované osoby....................................................................................9
1.4.3
Povinnosti provozovatele ...........................................................................9
1.4.4
Povinnosti obsluhy .....................................................................................9
1.4.5
Další požadavky na kvalifikaci .................................................................10
1.5 Postavení obsluhy ...................................................................................................10
1.6 Bezpečnostní zařízení.............................................................................................10
1.6.1
Uzamykatelný hlavní vypínač ..................................................................11
1.6.2
Nouzový vypínač s hřibovou hlavou ........................................................11
1.6.3
Ochranný kryt vřeteníku...........................................................................11
1.6.4
Ochrana sklíčidla s polohovým spínačem ...............................................12
1.6.5
Ochranný kryt vodícího šroubu, spojka vodícího hřídele.........................12
Soustruh je vybaven ochranným krytem .................................................................12
(spirálová pružina) vodícího šroubu. .......................................................................12
1.6.6
Zákazové, příkazové a výstražné štítky...................................................12
1.7 Kontrola bezpečnosti ...............................................................................................13
1.8 Osobní ochranné prostředky ...................................................................................14
1.9 Bezpečnost během provozu....................................................................................14
1.10 Bezpečnost při údržbě.............................................................................................15
1.10.1 Vypnutí a zajištění soustruhu...................................................................15
1.10.2 Použití zdvihadel ......................................................................................15
1.10.3 Údržba mechanických částí .....................................................................15
1.11 Hlášení o úrazu .......................................................................................................16
1.12 Elektrická instalace..................................................................................................16
2
Technická data ........................................................................ 17
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
Elektrické připojení ..................................................................................................17
Parametry stroje ......................................................................................................17
Rozměry ..................................................................................................................18
Pracovní prostor ......................................................................................................18
Okolní podmínky......................................................................................................18
Provozní prostředky.................................................................................................18
Emise.......................................................................................................................19
Montáž..................................................................................... 20
3.1.
3.2
3.3
3.4
3.5
© 2003
Rozsah dodávky ......................................................................................................20
Volitelné příslušenství stroje....................................................................................20
Přeprava ..................................................................................................................20
Skladování...............................................................................................................21
Instalace a montáž ..................................................................................................21
3.5.1
Požadavky na místo instalace .................................................................21
3.5.2
Místa pro uvázání břemene .....................................................................21
3.5.3
Montáž .....................................................................................................22
CZ
Strana 2
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
MASCHINEN - GERMANY
3.6
3.7
4
3.5.4
Montáž bez ukotvení ............................................................................... 22
3.5.4
Montáž s ukotvením ................................................................................ 22
Plán ustavení.......................................................................................................... 23
První uvedení do provozu....................................................................................... 24
3.7.1
Čištění a mazání ..................................................................................... 24
3.7.2
Vizuální kontrola...................................................................................... 24
3.7.3
Kontrola funkce ....................................................................................... 24
3.7.4
Elektrické připojení.................................................................................. 24
3.7.5
Test funkčnosti ........................................................................................ 25
Obsluha................................................................................... 26
4.1
4.2
Bezpečnost ............................................................................................................. 26
Obslužné a indikační prvky..................................................................................... 26
4.2.1
Přehled obslužných prvků ....................................................................... 27
4.2.2
Přehled indikačních prvků ....................................................................... 28
4.2.3
Symboly obsluhy ..................................................................................... 28
4.3 Nastavení počtu otáček .......................................................................................... 29
4.3.2
Tabulka otáček D 320 x 920 SG Vario.................................................... 30
4.3.3
Změna polohy sady klínových řemenů ................................................... 30
4.3.4
Směr otáčení ........................................................................................... 31
4.4 Posuv...................................................................................................................... 31
4.4.1
Rychlost posuvu ...................................................................................... 31
4.4.2
Směr posuvu ........................................................................................... 31
4.5 Držák nástroje ........................................................................................................ 32
4.6 Zapnutí stroje.......................................................................................................... 33
4.7
Úchyt vřetena .......................................................................................... 34
4.7.1
Sklíčidlo ................................................................................................... 34
4.7.2
Montáž úchytů obrobků........................................................................... 35
4.8 Montáž volitelného vybavení .................................................................................. 36
4.8.1
Rychloupínací držák nožů....................................................................... 36
4.8.2
Univerzální kleštinové zařízení ............................................................... 37
4.8.3
Kleštinové sklíčidlo Camlock D 1-4“ 5C .................................................. 37
4.8.4
Polohový doraz s jemným nastavením ................................................... 37
4.9 Můstek lože............................................................................................................. 38
4.10 Tabulky posuvu/ řezání závitů ................................................................................ 38
4.10.1 Tabulka posuvů ....................................................................................... 38
4.10.2 Tabulky řezání závitů .............................................................................. 40
4.10.3 Výměna, změna polohy výměnných kol.................................................. 41
4.10.4 Závitový indikátor .................................................................................... 43
4.11 Koník....................................................................................................................... 44
4.11.1 Příčné přesazení koníku ......................................................................... 44
4.12 Obecné pracovní pokyny........................................................................................ 45
4.12.1 Podélné soustružení ............................................................................... 45
4.12.2 Čelní soustružení a zapichování ............................................................. 45
4.12.3 Upevnění podélných saní........................................................................ 45
4.12.4 Soustružení mezi hroty ........................................................................... 46
4.12.5 Soustružení krátkých kuželů horními saněmi ......................................... 46
4.12.6 Soustružení závitů................................................................................... 46
4.12.7 Chladicí kapalina..................................................................................... 47
5
Řezné rychlosti........................................................................ 48
Volba řezné rychlosti .............................................................................................. 48
Vlivy na řeznou rychlost.......................................................................................... 48
Tabulka řezných rychlostí....................................................................................... 49
CZ
© 2003
5.1
5.2
5.3
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 3
quantum
MASCHINEN - GERMANY
6
Údržba ..................................................................................... 50
6.1
6.2
6.3
7
Náhradní díly ........................................................................... 60
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
8.
9
Bezpečnost..............................................................................................................51
6.1.1
Příprava....................................................................................................51
6.1.2
Opětovné uvedení do provozu.................................................................51
Inspekce a údržba ...................................................................................................52
Opravy .....................................................................................................................59
Výkres náhradních dílů vřeteníku............................................................................60
7.1.1
Seznam náhradních dílů vřeteníku ..........................................................61
Výkres náhradních dílů lyry .....................................................................................62
7.2.1
Seznam náhradních dílů lyry ...................................................................64
Výkres náhradních dílů převodovky posuvu a pro pohon vřeten 1 ze 3 .................65
Výkres náhradních dílů převodovky posuvu a pro pohon vřeten 2 ze 3 .................67
Výkres náhradních dílů převodovky posuvu a pro pohon vřeten 3 ze 3 .................68
7.5.1
Seznam náhradních dílů převodovky posuvu a pro pohon vřeten ..........69
Výkres náhradních dílů suportové skříně 1 ze 2 .....................................................70
Výkres náhradních dílů suportové skříně 2 ze 2 Chyba! Záložka není definována.
7.7.1
Seznam náhradních dílů suportové skříně ..............................................71
Výkres náhradních dílů ložního a příčného suportu................................................72
7.8.1
Seznam náhradních ložního a příčného suportu ......Chyba! Záložka není
definována.
Výkres náhradních dílů horního suportu ............ Chyba! Záložka není definována.
7.9.1
Seznam náhradních horního suportu.......................................................72
Výkres náhradních dílů pohonu...............................................................................73
7.10.1 Seznam náhradních pohonu....................................................................74
Výkres náhradních dílů koníku ................................................................................75
7.11.1 Seznam náhradních dílů koníku ..............................................................75
Výkres náhradních dílů lože stroje 1 ze 2 ...............................................................76
7.12.1 Seznam náhradních lože stroje 1 ze 2.....................................................76
Výkres náhradních dílů lože stroje 2 ze 2 .......... Chyba! Záložka není definována.
7.13.1 Seznam náhradních lože stroje 2 ze 2 Chyba! Záložka není definována.
Schéma zapojení D320x920 ...................................................................................78
Schéma zapojení D320x920 Vario..........................................................................83
Poruchy ................................................................................... 89
Příloha ..................................................................................... 91
9.1
9.2
9.3
9.4
Autorské právo ........................................................................................................91
Terminologie / Slovníček .........................................................................................91
Sledování výrobku ...................................................................................................92
EU Prohlášení o shodě ...........................................................................................93
10 Index........................................................................................ 94
© 2003
CZ
Strana 4
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1
Bezpečnost
Konvence zobrazení
+
dává dodatečné pokyny
⎪
vyžaduje po Vás akci
•
výčet
Tato část návodu k obsluze
• Vám vysvětlí význam a použití výstražných pokynů použitých v tomto návodu k obsluze,
• stanoví správné použití soustruhu,
• poukáže na nebezpečí, které by mohlo vzniknout pro Vás a jiné osoby, pokud by nebyl
dodržován tento návod k obsluze,
• Vás informuje o tom, jak nebezpečí předcházet.
Kromě návodu k obsluze respektujte
• příslušné zákony a vyhlášky,
• zákonné předpisy týkající se bezpečnosti práce,
• pokyny zákazových, výstražných a příkazových štítků, jakož i výstražné pokyny na
soustruhu.
Při instalaci, obsluze, údržbě a opravách soustruhu je nutno respektovat evropské normy.
Pokud v dané zemi nejsou evropské normy ještě v platnosti, pak je nutno dodržovat normy
platné v této zemi.
Pokud je to nutné, musí být učiněna taková opatření, aby ještě před uvedením soustruhu do
provozu byly dodrženy místní platné předpisy.
DOKUMENTACI USCHOVÁVEJTE VŽDY V BLÍZKOSTI SOUSTRUHU.
INFORMACE
Pokud problém neodstraníte ani s pomocí tohoto Návodu k obsluze, obraťte se na firmu:
OPTIMUM Maschinen GmbH
Dr. Robert-Pfleger-Str. 26
CZ
© 2003
D- 96103 Hallstadt
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 5
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.1
Bezpečnostní pokyny (výstražné pokyny)
1.1.1
Nebezpečí - klasifikace
Bezpečností pokyny dělíme do různých stupňů. Níže uvedená tabulka dává přehled o přiřazení
symbolů (piktogramů) a signálních slov ke konkrétnímu nebezpečí a k (možným) následkům.
Piktogram
Signální slovo
Definice/Následky
NEBEZPEČÍ!
Bezprostřední nebezpečí, které vede k vážnému zranění
osob a nebo dokonce ke smrti.
VAROVÁNÍ!
Riziko: Nebezpečí může vést k vážnému zranění osob
nebo k jejich smrti.
UPOZORNĚNÍ!
POZOR!
INFORMACE
Nebezpečí nebo nebezpečný postup, které by mohly vést
ke zranění osob nebo ke škodám na vlastnictví.
Situace, která by mohla vést k poškození stroje a
výrobku, jakož i k jiným škodám.
Nepředstavuje riziko zranění osob.
Uživatelské tipy a jiné důležité/užitečné informace a
pokyny.
Žádné nebezpečné následky nebo následky, způsobující
poškození osob nebo věcí.
U konkrétního nebezpečí nahrazujeme piktogram
⇒
všeobecné
nebezpečí
varováním
před
nebo
poraněním
ruky
nebezpečným
elektrickým
napětím
rotujícími
součástmi.
© 2003
CZ
Strana 6
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.1.2
1.2
Další piktogramy
Zapnutí zakázáno!
Vytáhnout zástrčku
ze zásuvky!
Noste bezpečnostní
obuv!
Noste ochranný
oděv!
Noste ochranné
brýle!
Noste chrániče
sluchu!
Noste ochranné
rukavice!
Zapnout pouze Dbejte na ochranu
v klidovém stavu! životního prostředí!
Adresa kontaktní
osoby
Správné používání
VAROVÁNÍ!
Při nesprávném použití soustruhu
• vzniká nebezpečí pro personál,
• je ohrožen soustruh a další věcné hodnoty provozovatele,
• může dojít k negativnímu ovlivnění funkce soustruhu.
Soustruh je konstruován pro použití v prostředí, které není ohroženo nebezpečím výbuchu.
Soustruh je konstruován pro podélné a čelní soustružení obrobků kruhového nebo pravidelného
tvaru se 3, 6 nebo 12 hranami ze studeného kovu, litiny a plastů nebo jiných materiálů, které
nejsou zdraví škodlivé, nebo materiálů, které nevytvářejí prach, jako např. dřevo. Soustruh smí
být nainstalován a provozován pouze v suchých a větraných prostorách.
Pokud bude soustruh používán jinak, než je uvedeno výše, nebo na něm budou provedeny
změny bez povolení firmy Optimum Maschinen GmbH, není již jeho používání v souladu
s určeným účelem.
Nepřebíráme žádnou záruku za škody způsobené v důsledku nesprávného použití.
Výslovně upozorňujeme na to, že provedením konstrukčních nebo technických změn či
technologických změn, které nebyly schváleny firmou Optimum Maschinen GmbH, záruka
rovněž zaniká.
Součástí správného používání je i to, že
• dodržujete limity soustruhu,
• respektujete návod k obsluze,
• dodržujete pokyny pro kontrolu a údržbu.
+ „Technické údaje“ na straně 17
CZ
© 2003
Pro dosažení požadovaného řezného výkonu má rozhodující význam správná volba nástrojů,
posuvu, řezného tlaku, řezné rychlosti a chladicí kapaliny.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 7
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
VAROVÁNÍ!
Těžká poranění v důsledku nesprávného používání.
Přestavby a změny provozních hodnot soustruhu jsou zakázány! Ohrožují osoby a
mohou vést k poškození soustruhu.
1.3
Nebezpečí, která může soustruh způsobit
Soustruh byl podroben bezpečnostní zkoušce. Konstrukce a provedení odpovídají stavu
techniky.
Přesto zůstává zbytkové riziko, neboť soustruh pracuje s
• vysokými otáčkami,
• rotujícími součástmi
• elektrickým napětím a proudem.
Riziko pro zdraví osob v důsledku těchto ohrožení jsme konstrukčně a s pomocí bezpečnostní
techniky minimalizovali.
Pokud obsluhu a údržbu soustruhu provádí nedostatečně kvalifikovaný personál, může se
soustruh z důvodu špatné obsluhy nebo nesprávné údržby stát zdrojem nebezpečí.
INFORMACE
Všechny osoby, které mají co do činění s montáží, uváděním soustruhu do chodu, obsluhou a
údržbou, musejí
• mít potřebnou kvalifikaci,
• přesně dodržovat tento návod k obsluze.
Při nesprávném použití
• může vzniknout nebezpečí pro personál,
• je ohrožen soustruh a další věcné hodnoty provozovatele,
• může dojít k negativnímu ovlivnění funkce soustruhu.
Před prováděním čištění a údržby soustruh vždy odpojte od zdroje napětí.
VAROVÁNÍ!
Soustruh se smí provozovat pouze s funkčními bezpečnostními zařízeními.
Pokud zjistíte, že je některé bezpečnostní zařízení vadné nebo demontované, ihned
soustruh vypněte!
Všechna provozní dodatková
bezpečnostními zařízeními.
zařízení
musejí
být
vybavena
předepsanými
Zodpovídáte za to jakožto provozovatel!
+ „Bezpečnostní zařízení“ na straně 10.
© 2003
CZ
Strana 8
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.4
Kvalifikace personálu
1.4.1
Cílová skupina
Tato příručka je určena
• provozovatelům,
• obsluze,
• personálu, který provádí údržbu.
Proto se výstražné pokyny vztahují jak na obsluhu, tak i na údržbu soustruhu.
Je zapotřebí jasně a jednoznačně určit, kdo bude za různé činnosti na soustruhu zodpovědný
(obsluha, údržba a opravy).
Nejasné kompetence představují bezpečnostní riziko!
Vypněte soustruh hlavním vypínačem a hlavní vypínač zajistěte zámkem. Tím zamezíte zapnutí
stroje nepovolanými osobami.
1.4.2
Autorizované osoby
VAROVÁNÍ!
Při nesprávné obsluze a údržbě soustruhu vzniká nebezpečí pro osoby, věci a životní
prostředí.
Na soustruhu smí pracovat pouze autorizované osoby!
Autorizovanými osobami pro obsluhu a údržbu jsou poučené a zaškolené osoby provozovatele
a výrobce.
1.4.3
Povinnosti provozovatele
Provozovatel musí alespoň jednou ročně poučit personál o
• všech bezpečnostních předpisech týkajících se soustruhu,
• obsluze,
• uznávaných technických pravidlech.
Provozovatel kromě toho musí
• přezkušovat znalosti personálu,
• vést dokumentaci o školeních/instruktážích,
• nechat účastníka potvrdit podpisem účast na školeních/instruktážích,
• kontrolovat, zda personál pracuje bezpečně, je si vědom nebezpečí, a zda dodržuje návod
k obsluze.
1.4.4
Povinnosti obsluhy
Obsluha musí
• přečíst návod k obsluze a porozumět mu,
• být seznámena se všemi bezpečnostními zařízeními a předpisy,
CZ
© 2003
• soustruh umět obsluhovat.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 9
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.4.5
Další požadavky na kvalifikaci
Pro práci na elektrických součástech a provozních prostředcích platí další požadavky:
• Pouze odborník v oboru elektroinstalací, nebo vedení a dozor takového odborníka.
Před prováděním prací na elektrických konstrukčních součástech nebo provozních prostředcích
je nutno provést následující opatření v daném pořadí:
⎪ odpojení všech pólů,
⎪ zajištění proti opětovnému zapnutí,
⎪ kontrola, zda je stroj bez napětí.
1.5
Postavení obsluhy
Postavení obsluhy se nachází před soustruhem.
1.6
Bezpečnostní zařízení
Provozování soustruhu je dovoleno jen se správně fungujícími bezpečnostními zařízeními.
Soustruh ihned vypněte, jakmile se některé bezpečnostní zařízení stane nefunkčním nebo je
vadné.
Za to jste zodpovědní Vy!
Pokud bylo některé bezpečnostní zařízení aktivováno nebo bylo poškozené, můžete se
soustruhem znovu pracovat teprve poté, co
• byla odstraněna příčina poruchy,
• jste se přesvědčili, že tím nevznikne žádné nebezpečí pro osoby nebo věci.
VAROVÁNÍ!
Pokud přemosťujete, demontujete nebo jiným způsobem uvádíte bezpečnostní zařízení
mimo provoz, ohrožujete tím sami sebe a jiné osoby, které na soustruhu pracují. Možné
následky jsou
• zranění poletujícími obrobky nebo částmi obrobků,
• kontakt s rotujícími součástmi,
• usmrcení elektrickým proudem
• vtažení částí oděvu.
Soustruh má následující bezpečnostní zařízení:
• uzamykatelný hlavní vypínač,
• nouzový vypínač s hřibovou hlavou,
• ochranu sklíčidla s polohovým spínačem,
• ochranný kryt vřeteníku s polohovým spínačem,
• upínání Camlock s pojistnými šrouby pro úchyt obrobku,
• prokluzovací spojku ve vodicí hřídeli,
• ochranný kryt vodícího šroubu (spirálová pružina).
© 2003
CZ
Strana 10
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.6.1
Uzamykatelný hlavní vypínač
Uzamykatelný hlavní vypínač lze v poloze
„0“ zajistit visacím zámkem proti
neúmyslnému
zapnutí
nepovolanými
osobami.
Při vypnutí hlavního vypínače je přerušen
přívod elektrického proudu.
Hlavní vypínač
Výjimku tvoří místa, která jsou označena
vedle uvedeným piktogramem.
Obr. 1-1: Hlavní vypínač
VAROVÁNÍ!
Nebezpečné napětí i při vypnutém hlavním vypínači.
Místa označená vedle uvedeným piktogramem mohou být pod napětím i tehdy, je-li
hlavní vypínač vypnutý.
1.6.2
Nouzový vypínač s hřibovou hlavou
Nouzový vypínač s hřibovou hlavou stroj
vypne.
Po jeho aktivaci otočte hřibovým
spínačem doprava, abyste stroj mohli
znovu zapnout.
Nouzový vypínač
s hřibovou hlavou
Obr. 1-2: Nouzový vypínač s hřibovou hlavou
1.6.3
Ochranný kryt vřeteníku
Vřeteník soustruhu je opatřen ochranným
krytem a polohovým spínačem.
Stroj se zapne pouze tehdy, když se
ochranný kryt nachází na svém místě.
Polohový spínač
VAROVÁNÍ!
Ochranný kryt odstraňte teprve tehdy,
když je hlavní vypínač soustruhu
vypnutý a zajištěný visacím zámkem.
CZ
© 2003
Obr. 1-3: Polohový spínač ochranného krytu vřeteníku
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 11
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.6.4
Ochrana sklíčidla s polohovým spínačem
Soustruh je vybaven ochranou sklíčidla.
Soustruh lze zapnout jen tehdy, když je
ochrana sklíčidla zavřená.
Uzavřená ochrana
sklíčidla
Obr. 1-4: Ochrana sklíčidla
1.6.5
Ochranný kryt vodícího šroubu, spojka vodícího hřídele
Soustruh je vybaven ochranným krytem
(spirálová pružina) vodícího šroubu.
Na vodícím
spojka.
šroubu
je
namontována
Spirálová pružina
Spojka
Obr. 1-5: Ochranný kryt vodícího šroubu
1.6.6
Zákazové, příkazové a výstražné štítky
INFORMACE
Všechny výstražné štítky musejí být čitelné. Pravidelně je kontrolujte.
Obr. 1-6: Výstražné štítky
© 2003
CZ
Strana 12
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.7
Kontrola bezpečnosti
Soustruh kontrolujte alespoň jedenkrát za směnu. Poškození nebo závady a změny
v provozním chování ihned nahlaste odpovědnému nadřízenému pracovníkovi.
Překontrolujte všechna bezpečnostní zařízení
• na počátku každé směny (při přerušovaném provozu),
• jednou týdně (při nepřetržitém provozu),
• po každé údržbě nebo opravě.
Překontrolujte také, zda jsou zákazové, výstražné a informační štítky, jakož i označení na
soustruhu
•
čitelné (příp. očistit),
• úplné.
INFORMACE
Pro organizaci revizí použijte následující přehled:
Všeobecná kontrola
Zařízení
Kontrola
OK
Ochranné kryty
Namontované, pevně přišroubované a nepoškozené
Štítky, označení
Nainstalované a čitelné
Datum:
Kontroloval (podpis):
Kontrola funkce
Kontrola
OK
Nouzový vypínač
s hřibovou hlavou
Po stisknutí nouzového vypínače s hřibovou hlavou se musí
soustruh vypnout.
Polohový spínač
ochrany sklíčidla
Soustruh se smí zapnout jen tehdy, když je ochrana sklíčidla
zavřená.
Polohový spínač
ochranného krytu
vřeteníku
Soustruh se smí zapnout jen tehdy, když je ochranný kryt
vřeteníku uzavřený.
Datum:
Kontroloval (podpis):
CZ
© 2003
Zařízení
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 13
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.8
Osobní ochranné prostředky
Při určitých pracích potřebujete osobní ochranné pomůcky jako ochranné vybavení.
Chraňte svůj obličej a oči: noste přilbu s ochranou obličeje při všech pracích, kdy je ohrožen
Váš obličej a oči.
Používejte ochranné rukavice, pokud berete do rukou součásti s ostrými hranami.
Noste ochrannou obuv, pokud montujete, demontujete nebo přemisťujete těžké součásti.
Používejte chrániče sluchu, když je hladina hluku (imise) na Vašem pracovišti vyšší než 80 dB
(A).
Před započetím prací se přesvědčete, že jsou na pracovišti k dispozici předepsané osobní
ochranné prostředky.
UPOZORNĚNÍ!
Znečištěné, případně kontaminované osobní ochranné prostředky mohou vyvolat
onemocnění.
Čistěte své osobní ochranné prostředky po každém použití a jednou týdně.
1.9
Bezpečnost během provozu
Na konkrétní nebezpečí při práci se soustruhem a při práci na něm poukazujeme vždy při
popisu těchto prací.
VAROVÁNÍ!
Před zapnutím soustruhu se přesvědčete o tom, že tím nedojde k ohrožení osob ani
poškození předmětů.
Vyvarujte se všech způsobů práce, při nichž může být ohrožena bezpečnost:
• Zajistěte, aby Vaší prací nebyl nikdo ohrožen.
• Před zapnutím soustruhu obrobek pevně upněte.
• Dbejte na maximální rozsah upínání sklíčidla.
• Noste ochranné brýle.
• Neodstraňujte vznikající třísky po soustružení rukama. K odstranění třísek použijte háček na
odstraňování třísek a/nebo smetáček.
• Upněte nůž do správné výšky a na co nejkratší délku.
• Před měřením obrobku vypněte soustruh.
• Při montáži, obsluze, údržbě a uvádění do chodu bezpodmínečně dodržujte instrukce tohoto
návodu k obsluze.
• Nepracujte se soustruhem, je-li Vaše schopnost soustředění z nějakého důvodu snížená –
např. vlivem užívání léků.
• Dodržujte předpisy pro bezpečnost práce vydané příslušnou oborovou organizací nebo jiným
dozorčím úřadem.
• Nahlaste osobě provádějící dozor všechna ohrožení nebo závady.
• Zůstaňte u soustruhu, dokud zcela neustanou všechny pohyby.
© 2003
• Používejte předepsané osobní ochranné prostředky. Noste přiléhavý oděv a případně síťku
na vlasy.
CZ
Strana 14
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.10
Bezpečnost při údržbě
Informujte obslužný personál včas o údržbářských pracích a opravách.
Hlaste všechny změny soustruhu, které mohou mít vliv na bezpečnost, jakož i změny jeho
chování za provozu. Dokumentujte všechny změny, nechte provést aktualizaci návodu
k obsluze a provádějte školení personálu.
1.10.1
Vypnutí a zajištění soustruhu
Před započetím údržbářských prací a oprav vypněte soustruh hlavním vypínačem.
Hlavní vypínač zajistěte zámkem před opětovným zapnutím nepovolanými osobami a klíč
pečlivě uschovejte.
Všechny části stroje a veškerá nebezpečná napětí jsou odpojená.
Výjimku tvoří pouze místa označená vedle uvedeným piktogramem. Tato místa mohou být i při
vypnutém hlavním vypínači pod napětím.
Připevněte na soustruh výstražný štítek.
VAROVÁNÍ!
Součásti vedoucí elektrický proud a pohyby částí stroje mohou Vám nebo jiným osobám
způsobit těžká poranění!
Postupujte obzvláště opatrně, pokud z důvodu nezbytných prací (např. kontrola funkce)
nevypnete soustruh hlavním vypínačem.
1.10.2
Použití zdvihadel
VAROVÁNÍ!
Těžká nebo smrtelná poranění v důsledku poškozených nebo nedostatečně nosných
zdvihadel a součástí pro uchycení břemene, které se při zatížení přetrhnou.
Zkontrolujte, zda zdvihadla a součásti pro uchycení břemene mají dostatečnou nosnost a
zda jsou v bezvadném stavu.
Dodržujte předpisy pro bezpečnost práce příslušné oborové organizace pro Vaši firmu
nebo jiného dozorčího úřadu.
Břemena pečlivě upevněte.
Nikdy nevstupujte pod zavěšená břemena!
1.10.3
Údržba mechanických částí
Před započetím nebo po ukončení prací odstraňte, resp. nainstalujte všechna ochranná a
bezpečnostní zařízení, která jsou zapotřebí pro provádění údržby, jako například:
• kryty,
• bezpečnostní pokyny a výstražné štítky,
• zemnicí kabel.
Pokud odstraníte ochranná a bezpečnostní zařízení, bezprostředně po ukončení prací je opět
namontujte.
CZ
© 2003
Překontrolujte jejich funkci!
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 15
quantum
Bezpečnost
MASCHINEN - GERMANY
1.11
Hlášení o úrazu
Informujte ihned své nadřízené a firmu Optimum Maschinen GmbH o úrazech, možných
zdrojích nebezpečí a také o „odvrácených úrazech“.
„Odvrácené úrazy“ mohou mít mnoho příčin.
Čím rychleji nás budete informovat, tím rychleji můžeme příčinu odstranit.
INFORMACE
Na konkrétní nebezpečí při provádění prací se soustruhem a na něm upozorňujeme při popisu
těchto prací.
1.12
Elektrická instalace
Elektrické zařízení stroje nechte pravidelně zkontrolovat, minimálně však jednou za půl roku.
Okamžitě nechte odstranit všechny závady, jako jsou uvolněné spoje, poškozené kabely atd.
Při práci na součástech nacházejících se pod napětím musí být přítomna i druhá osoba, aby
mohla v případě naléhavé potřeby vypnout napájení. Při poruchách v elektrickém napájení
soustruh ihned vypněte!
+ „Údržba“ na straně 50
© 2003
CZ
Strana 16
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Technická data
MASCHINEN - GERMANY
2
Technická data
Následující údaje jsou údaje o rozměrech a hmotnostech a výrobcem schválená data stroje.
2.1
Elektrické připojení
Celkové připojení
2.2
Parametry stroje
D320x920 SG
Vario
3 x 400 V /
1,1 kW ~ 50 Hz
3 x 400 V /
1,5 kW ~ 50 Hz
D320x920 SG
D320x920 SG
Vario
Výška hrotu [mm]
160
Točný průměr nad suportem [mm]
178
Točný průměr nad prolomením lože [mm]
430
Soustružená délka v prolomení lože [mm]
115
Šířka lože [mm]
180
Délka lože [mm]
1180
Výška lože [mm]
295
Otáčky vřetene [min-1]
65
100
190
200
240
290
320
330
380
500
560
730
860
920
1100
1150
1400
1800
plynule
10-140
30-420
32-440
40-530
50-730
90-1230
110-1600
180-2500
Kužel vřetena
MK 5
Úchyt vřetena
Camlock ASA D 1 – 4´´
Průchod vřetena, průchod tyče [mm]
38
Posuv příčného suportu [mm]
165
Posuv nožového suportu [mm]
85
Rozsah přestavení nožového suportu
± 90°
Vnitřní kužel pinoly koníku
MK3
Koník – zdvih pinoly [mm]
110
Koník – příčné přestavení [mm]
± 10 mm
Příčný posuv [mm/ot] v rozsahu
0,014-0,380
(32 ks příč. posuvů)
Podélný posuv [mm/ot] v rozsahu
0,052-1,392
(32 ks příč. posuvů)
Stoupání – metrické [mm/ot] v rozsahu
0,4 – 7
26 ks stoupání závitu
Stoupání – v palcích [závity/palec] v rozsahu
56-4
34 kusů stoupání závitu
CZ
© 2003
D320x920 SG
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 17
quantum
Technická data
MASCHINEN - GERMANY
2.2
Parametry stroje
max. velikost úchytu nože ve čtyřbokém
nožovém držáku [mm]
2.3
Rozměry
25
Výška [mm]
1420
Délka [mm]
1680
Hloubka [mm]
760
525
530
9 kN / m2
Zatížení podlahy
D320x920 SG
D320x920 SG
Vario
Výška [mm]
2000
2000
Délka [mm]
2900
3400
Pracovní prostor
Hloubka [mm]
2.5
2.6
D320x920 SG
Vario
D320x920 SG
Celková hmotnost [kg]
2.4
D320x920 SG
Vario
D320x920 SG
Okolní podmínky
2400
D320x920 SG
Vario
D320x920 SG
Teplota
5 - 35 °C
Vlhkost vzduchu
25 – 80 %
Provozní prostředky
D320x920 SG
Mobilgear 627
nebo srovnatelný olej,
Vřeteník
objem náplně
2,6 litru
Mobilgear 629 nebo
srovnatelný olej
Převodovka suportové skříně
objem náplně
1,2 litru
Mobilgear 629
nebo srovnatelný olej
Posuvová skříň
Hladké ocelové součásti a mazací hlavice
D320x920 SG
Vario
objem náplně
0,9 litru
mazací olej bez obsahu kyselin a pryskyřic,
např. motorový, hydraulický olej, olej na
zbraně
© 2003
CZ
Strana 18
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Technická data
MASCHINEN - GERMANY
2.7
Emise
Emise hluku soustruhu činí v chodu naprázdno 79 dB (A).
INFORMACE
Jestliže je na stanovišti v provozu více strojů, může působení hluku (imise) na obsluhu
soustruhu na pracovišti překročit zákonnou přípustnou nejvyšší hodnotu.
CZ
© 2003
Doporučujeme Vám používat chrániče sluchu.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 19
quantum
Montáž
MASCHINEN - GERMANY
3
Montáž
INFORMACE
Soustruh je dodáván v předmontovaném stavu.
3.1.
Rozsah dodávky
Po dodání soustruh okamžitě překontrolujte, zda nebyl poškozen při přepravě, zda něco
nechybí nebo nejsou uvolněné upevňovací šrouby.
Porovnejte rozsah dodávky s údaji v balicím listu.
3.2
3.3
Volitelné příslušenství stroje
Označení
Objednací číslo
RÖHM tříčelisťové sklíčidlo, 200 mm
344 1531
RÖHM čtyřčelisťové sklíčidlo, 200 mm
344 1532
RÖHM sklíčidlo lícní desky 260 mm, přímý úchyt Camlock D 1-4´´
344 1538
Otáčivý středící hrot MK3
344 1503
Univerzální kleštinové zařízení 5C
344 1506
Kleštinové sklíčidlo Camlock D 1-4“ 5C
344 1504
Sada kleštin 3-25mm, 17 –dílná 5C
344 1509
Rychloupínací nožový držák SWH 3-E
338 4303
Sada nožů 11-dílná, 16 mm
344 1508
Sada nožů 7-dílná, 16 mm, HM točnice
344 1511
Univerzální chladicí zařízení 230V
335 2002
Univerzální chladicí zařízení 400V
335 2001
Přeprava
VAROVÁNÍ!
V důsledku převrhnutí nebo vypadnutí částí stroje z vysokozdvižného vozíku nebo
dopravního prostředku může dojít k těžkým až smrtelným poraněním. Dodržujte pokyny a
údaje na přepravní bedně:
•
těžiště
• místa přírazu
• hmotnosti
• doporučené dopravní prostředky
• předepsaná přepravní poloha
VAROVÁNÍ!
Těžká nebo smrtelná poranění v důsledku poškozených nebo nedostatečně nosných
zdvihadel a součástí pro uchycení břemene, která se při zatížení přetrhnou.
Zkontrolujte, zda zdvihadla a součásti pro uchycení břemene mají dostatečnou nosnost a
zda jsou v bezvadném stavu.
Dodržujte bezpečnostní předpisy.
© 2003
Břemena pečlivě upevněte. Nevstupujte pod zavěšená břemena!
CZ
Strana 20
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Montáž
MASCHINEN - GERMANY
3.4
Skladování
POZOR!
Při nesprávném skladování může dojít k poškození nebo zničení důležitých dílů.
Zabalené nebo již vybalené díly skladujte jen za stanovených okolních podmínek.
+ „Okolní podmínky“ na straně 18
Pokud musíte soustruh a příslušenství skladovat déle než tři měsíce a za jiných než
předepsaných okolních podmínek, je zapotřebí se informovat u firmy Optimum Maschinen
GmbH.
3.5
Instalace a montáž
3.5.1
Požadavky na místo instalace
Uspořádejte pracovní prostor kolem soustruhu podle místních bezpečnostních předpisů.
+ „Rozměry“ na straně 18
Pracovní prostor pro obsluhu, údržbu a opravy nesmí být ničím omezen.
INFORMACE
Hlavní vypínač soustruhu musí být volně přístupný.
3.5.2
Místa pro uvázání břemene
⎪ Vázací prostředek upevněte kolem lože soustruhu.
⎪ Dbejte na to, aby uvázání břemena bylo vyrovnané a soustruh se nemohl při zvedání
převrátit.
⎪ Dbejte na to, aby uvázání břemena nepoškodilo žádné součásti nebo aby nedošlo
k poškození laku.
CZ
© 2003
Obr. 3-1: Uvázání břemene
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 21
quantum
Montáž
MASCHINEN - GERMANY
3.5.3
Montáž
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zhmoždění a převrácení. Instalaci soustruhu musí provádět nejméně 2 osoby.
⎪ Pomocí vodováhy překontrolujte, zda je podklad pro soustruh vodorovný.
⎪ Překontrolujte, zda má podklad dostatečnou nosnost a pevnost.
POZOR!
Nedostatečná pevnost podkladu vede k přenosu vibrací mezi strojem a podkladem
(vlastní frekvence konstrukčních prvků). Kritických otáček s nepříjemnými vibracemi se
při nedostatečné pevnosti celého systému dosahuje velmi rychle. Takové otáčky pak
vedou ke špatným výsledkům soustružení.
Namontujte základ stroje.
⎪ Základ stroje upevněte k podkladu stroje.
⎪ Soustruh nasaďte na základ stroje.
⎪ Soustruh spojte se základem stroje v průchozích otvorech, které jsou pro toto určeny
(8 kusů).
INFORMACE
Provedení místa
na pracoviště.
3.5.4
instalace
musí
odpovídat
ergonomickým
požadavkům,
kladeným
Montáž bez ukotvení
⎪ Pro základ stroje použijte – pokud je to nutné – vibrační patky.
⎪ Vyrovnejte soustruh s pomocí vodováhy.
• Po několika dnech používání vyrovnání znovu zkontrolujte.
3.5.4
Montáž s ukotvením
Montáž s ukotvením použijte za účelem
pevného spojení s podkladem. Montáž
s ukotvením je smysluplná vždy, když
budete obrábět velké díly až do maximální
kapacity soustruhu.
Materiál tlumící
vibrace a hluk
Závitová tyč jako
kotevní tyč
volitelně
spojovací pouzdro M12
Obr. 3-2: Nákres ukotvení
© 2003
CZ
Strana 22
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Montáž
MASCHINEN - GERMANY
Plán ustavení
CZ
© 2003
3.6
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 23
quantum
Montáž
MASCHINEN - GERMANY
3.7
První uvedení do provozu
VAROVÁNÍ!
Pokud první uvádění soustruhu do provozu provádí nezkušený personál, může dojít
k ohrožení osob a vybavení. Neručíme za žádné škody, které byly způsobeny nesprávně
provedeným uvedením do provozu.
3.7.1
Čištění a mazání
⎪ Odstraňte ze soustruhu antikorozní prostředky, které byly naneseny pro účely přepravy a
skladování. Doporučujeme použít petrolej.
⎪ Pro čištění nepoužívejte rozpouštědla, nitroředidla nebo jiné čisticí prostředky, které mohou
poškodit lak soustruhu. Dodržujte údaje a pokyny výrobce čisticího prostředku.
⎪ Všechny hladké části stroje namažte olejem bez obsahu kyseliny.
⎪ Provádějte mazání soustruhu podle mazacího plánu.
+ „Inspekce a údržba“ na straně 52
3.7.2
Vizuální kontrola
Zkontrolujte hladinu oleje průzorem na vřeteníku, posuvové skříni a suportové skříni.
+ „Průzory“ na straně 55, objemy náplní + „Provozní prostředky“ na straně 18
3.7.3
Kontrola funkce
⎪ Zkontrolujte snadný chod všech vřeten.
3.7.4
Elektrické připojení
Pro připojení přes zásuvku použijte typ CEE-400V-16A.
+ „Kvalifikace personálu“ na straně 9; + „Schéma zapojení D320x920“ na straně 77
⎪ Zkontrolujte zajištění (pojistka) svého elektrického napájení podle technických údajů o
celkové přípojné hodnotě soustruhu.
POZOR!
Dbejte bezpodmínečně na to, aby všechny 3 fáze (L1, L2, L3) byly správně připojeny.
Většina závad motoru vzniká chybným zapojením, např. neutrální vodič (N) je napojen na
některou z fází. Důsledkem toho může být:
• motor se velmi rychle zahřívá
• zvýšená hlučnost motoru
• motor nemá výkon
Při chybném zapojení zaniká záruka.
POZOR!
Soustruhy s frekvenčním měničem nesmí být provozovány se zásuvkou CEE. Soustruh
zapojte napevno přes elektroinstalační skříňku(viz EN 50178/VDE 5.2.11.1).
• D 320 x 920 SG Vario
© 2003
CZ
Strana 24
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Montáž
MASCHINEN - GERMANY
INFORMACE!
U soustruhů typu " VARIO" může měnič kmitočtu (regulátor pohonu) sepnout jistič FI Vašeho
elektrického napájení. Aby se předešlo chybné funkci, potřebujete jistič FI citlivý buď na pulzní
nebo střídavý i stejnosměrný proud.
V případě funkční poruchy popř. sepnutí jističe FI překontrolujte zabudovaný typ.
Podle následujících symbolů můžete rozpoznat, zda máte jeden z těchto uvedených jističů FI.
Jistič FI – pro pulzní proud
Typ A
Jistič FI – pro střídavý i stejnosměrný proud
Typ B
300 mA
300 mA
Doporučujeme Vám použití jističe FI pro střídavý i stejnosměrný proud. Jističe FI pro střídavý i
stejnosměrný proud (RCCB, typ B) jsou vhodné pro jedno- a třífázově napájené měniče
kmitočtu (regulátor pohonu).
Jističe FI pro střídavý proud typu AC (pouze střídavý proud) jsou pro měniče kmitočtu
nevhodné. Jističe FI pro střídavý proud typu AC už nejsou běžné.
3.7.5
Test funkčnosti
⎪ Proveďte kontrolu bezpečnosti. + „Kontrola bezpečnosti“ na straně 13
⎪ Zkontrolujte směr otáčení soustruhu. Příruba sklíčidla se musí otáčet proti směru hodinových
ručiček, pokud byla řadicí páka na suportové skříni přepnuta dolů. Zaměňte dva ze tří
fázových vodičů na elektroinstalační skříňce, pokud by směr otáčení byl opačný.
INFORMACE
Pro vysokou životnost soustruhu doporučujeme nepřekračovat:
• první tři provozní hodiny maximální otáčky 730 min-1
• po dvou dalších provozních hodinách maximální otáčky 1100 min-1
CZ
© 2003
• po další provozní hodině maximální otáčky 1800 min-1.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 25
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4
Obsluha
4.1
Bezpečnost
Soustruh uvádějte do provozu jen za následujících předpokladů:
• Technický stav soustruhu je bezvadný.
• Soustruh se používá v souladu s účelem, pro který je určena.
• Je dodržen návod k obsluze.
• Všechna bezpečnostní zařízení jsou namontována a aktivní.
Poruchy neprodleně odstraňte nebo nechte odstranit. Při poruchách soustruh okamžitě uveďte
mimo provoz a zajistěte jej proti neúmyslnému zapnutí, resp. proti zapnutí nepovolanými
osobami.
Každou změnu ihned hlaste na odpovědném místě.
+ „Bezpečnost během provozu“ na straně 14
4.2
Obslužné a indikační prvky
Volící páka pro
nastavení počtu otáček
Sklíčidlo
Pevná luneta
Čtyřboký nožový
držák
Volící páka směru
posuvu
Koník
Tabulka výměnných
kol a posuvu
Skříň suportu
Volící spínač
posuvové převodovky
Obr. 4-1: D320 x 920 SG/D320 x 920 SG Vario
© 2003
CZ
Strana 26
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.2.1
Přehled obslužných prvků
Uzamykatelný hlavní vypínač
Kontrolka provozu
Volicí páka nastavení počtu otáček
Nouzový vypínač s hřibovou
hlavou
Volicí spínač nastavení posuvu
Čtyřboký nožový
držák
(přímý chod)
Volicí páka směru posuvu
Koník
Závitový indikátor
CZ
© 2003
Sklíčidlo
Momentový spínač
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 27
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.2.2
4.2.3
Přehled indikačních prvků
Olejoznak
skříně suportu
Olejoznak
vřeteníku
Olejoznak
posuvové převodovky
Stupnice příčného
přesazení koníku
Stupnice na ručních kolech
Stupnice závitového
indikátoru
Symboly obsluhy
Podélný posuv
Příčný posuv
Závit – palcový
[závity / palec]
Závit - metrický
[mm / otáčka vřetena]
Modulový/trapézový závit
mm za otáčku
Matice vodícího šroubu otevřená
Matice vodícího šroubu zavřená
© 2003
CZ
Strana 28
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
Nastavení otáček (pouze u Vario)
4.3
Směr posuvu
ve směru koníku (pravý závit)
Směr posuvu
ve směru vřeteníku (levý závit)
Směr otáček proti směru hodinových ručiček
Směr otáček ve směru hodinových ručiček
Nastavení počtu otáček
POZOR!
Počet otáček můžete měnit pouze v klidovém
stavu stroje.
K dispozici máte 18 různých počtů otáček.
Nastavení počtu otáček provádějte pomocí volicích
pák A / B / C a 1 / 2 / 3. V závislosti na poloze
klínového řemenu získáte otáčky podle následující
tabulky.
Obr. 4-2: Nastavení počtu otáček
4.3.1
Tabulka otáček D 320 x 920 SG
I
II
CZ
© 2003
Obr. 4-3: Tabulka otáček D 320 x 920 SG
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 29
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.3.2
Tabulka otáček D 320 x 920 SG Vario
Ve volitelném vybavení „Vario“ je možno změnit otáčky pomocí potenciometru v obslužném
panelu, a to v rozsahu přednastavených otáček od 15% do 225%. Změna polohy klínového
řemene není možná, klínový řemen zůstává na vnitřních řemenicích (poloha I). K dispozici je 9
rozsahů otáček.
Obr. 4-4: Tabulka otáček D 320 x 920 SG Vario
Použijte momentový spínač, abyste usnadnili zapadnutí do řadicí polohy.
4.3.3
Změna polohy sady klínových řemenů
VAROVÁNÍ!
Vypněte hlavní vypínač soustruhu a hlavní vypínač zajistěte zámkem.
⎪ Demontujte clonu proti rozstřiku a
ochranný kryt výměnných kol.
⎪ Uvolněte dva upevňovací
vpravo a vlevo na motoru.
⎪ Sadu klínových řemenů
nadzdvihnutím motoru.
šrouby
uvolněte
⎪ Sadu klínových řemenů položte na jiné
řemenice.
⎪ Klínové řemeny napněte posunutím
motoru dolů.
⎪ Upevňovací šrouby opět utáhněte.
Upevňovací šrouby
(za clonou proti rozstřiku)
Upevňovací šroub
(za ochranným krytem)
Obr. 4-5: Upevňovací šrouby
POZOR!
Dbejte na správné napnutí klínových řemenů.
INFORMACE
Sada klínových řemenů je správně napnutá, když je možno jednotlivý řemen prstem propnout o
cca. 5mm.
© 2003
CZ
Strana 30
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.3.4
Směr otáčení
Řadicí pákou zapnete soustruh. Soustruh
se zapne jen tehdy, když je ochrana
sklíčidla zavřená.
⎪ Přepněte řadicí páku dolů, aby byl
směr otáčení proti směru hodinových
ručiček.
Řadicí páka
⎪ Přepněte řadicí páku nahoru, aby byl
směr otáčení ve směru hodinových
ručiček.
POZOR!
Před změnou směru otáčení pomocí řadicí páky počkejte, až bude soustruh zcela v
klidovém stavu.
Změna směru otáčení během provozu může vést ke zničení konstrukčních součástí.
4.4
Posuv
Volicími pákami nastavíte posuv nebo
požadované stoupání při soustružení
závitů.
POZOR!
Posuv
Změnu spínací polohy provádějte
pouze v klidovém stavu stroje.
Je-li to nutné, použijte momentový
spínač, abyste usnadnili zapadnutí
páky.
4.4.1
Obr. 4-7: Volicí páka posuvu
Rychlost posuvu
K dispozici máte rychlosti posuvu v rozsahu od 0,052 – 1,392 (32 ks podélných posuvů) a
0,014 – 0,380 (32 ks příčných posuvů) mm na otáčku vřetena. Pro nastavení rychlosti posuvu
použijte tabulku na soustruhu.
+ „Tabulka posuvů“ na straně 38
4.4.2
Směr posuvu
Volicí pákou zvolíte směr posuvu.
⎪ Přepněte volicí páku podle symbolu
doleva nebo doprava, pokud chcete
nastavit podélný posuv ve směru
vřeteníku nebo pokud chcete vytvořit levý
závit.
Volicí páka
pro směr posuvu
CZ
© 2003
Obr. 4-8: Volicí páka pro směr posuvu
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 31
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.5
Držák nástroje
Upněte soustružnický nůž do držáku
nástrojů.
Soustružnický
nůž
musí
být
při
soustružení upnutý co nejpevněji a na co
nejkratší délku, aby řezná síla vznikající
při tvorbě třísek mohla být dobře a
spolehlivě zachycena.
Držák nástroje
+ „max. upínací velikost nože ve
čtyřbokém nožovém držáku [mm]“ na str.
18
Obr. 4-9: Držák nástrojů
Výškově vyrovnejte soustružnický nůž. Použijte koník se středicím hrotem, abyste zjistili
potřebnou výšku. V případě potřeby vložte pod nůž ocelové podložky, abyste zachovali
nezbytnou výšku.
Výška soustružnického nože
Řez soustružnického nože musí být při čelním soustružení nastaven přesně na výšku hrotu, aby
vznikala lícní plocha bez čepů. Čelním soustružením vytvoříte rovné plochy, ležící kolmo k ose
soustružení obrobku. Přitom se rozlišuje příčné čelní soustružení, příčné upichovací
soustružení a podélné čelní soustružení.
Soustružnický nůž
nastavený na výšku hrotu.
Soustružnický nůž
nastavený nad výšku hrotu.
Soustružnický nůž
nastavený pod výšku hrotu.
Obr. 4-10: Výška soustružnického nože
Úhel soustružnického nože
POZOR!
Soustružnický nůž musí být upnutý tak,
aby jeho osa byla kolmá k ose
obrobku. Při šikmém upnutí může dojít
ke vtažení soustružnického nože do
obrobku.
Správně
Špatně
Soustružnický nůž
upnutý kolmo
k ose soustružení.
Soustružnický nůž
upnutý šikmo ve
směru posuvu.
Obr. 4-11: Nákres: Úhel soustružnického nože
© 2003
CZ
Strana 32
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
Tvary soustružnického nože
Podélné a příčné
soustružení
Podélné soustružení
Podélné a příčné
soustružení
Podélné a příčné
soustružení
Tvarové soustružení
Tvarové soustružení
Odlehčovací zápichy
Tvarové soustružení
Zapichování
Soustružení závitů
Podélné soustružení
Podélné a příčné
soustružení
Odlehčovací zápichy
Soustružení závitů
Profily - zapichování
Obr- 4-12: Tvary soustružnických nožů
4.6
Zapnutí stroje
⎪ Zapněte hlavní vypínač.
• Kontrolka provozu se musí rozsvítit.
⎪ Zkontrolujte, zda není nouzový vypínač s hřibovou hlavou stisknutý, resp. zablokovaný. Pro
odblokování otočte nouzový vypínač s hřibovou hlavou doprava.
⎪ Zavřete ochranu sklíčidla.
CZ
© 2003
+ „Poruchy“ na straně 88
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 33
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.7
Úchyt vřetena
Vřeteno je provedeno s úchytem Camlock
ASA D 1-4´´.
Upínací čepy
UPOZORNĚNÍ!
Pravidelně kontrolujte, zda jsou upínací
čepy zavřené.
Upínací čepy Camlock
INFORMACE
Označte každý úchyt obrobku např.
vrubem, abyste tak usnadnili opětovné
dosažení přesnosti oběhu i pohybu v
rovině.
Obr. 4-13: Úchyt vřetena
Připevnění úchytu obrobku
⎪ Otáčením upínacích čepů ve směru hodinových ručiček připevněte úchyt obrobku.
Správné upínací polohy je dosaženo, když se referenční značka na upínacím čepu nachází
mezi oběma značkami na úchytu vřetena.
Značka na upínacím čepu
„Poloha zavřená“
Značka na upínacím čepu
„Poloha otevřená“
Obr. 4-14: Značky na upínacích čepech Camlock
Nastavení čepů Camlock na úchytu obrobku
⎪ Odstraňte pojistný šroub.
⎪ Otočte
čepem
Camlock
podle
požadované úpravy o celou otáčku
dovnitř nebo ven.
⎪ Namontujte pojistný šroub.
INFORMACE
Referenční značka
Čep Camlock
Pojistný šroub
Referenční značka na každém čepu
Camlock slouží k orientaci pro správné
nastavení.
4.7.1
Obr. 4-15: Úchyt Camlock 3
Sklíčidlo
Obrobky je nutno před obráběním na soustruhu pevně a bezpečně upnout. Upínací síla by
přitom měla být vyměřena tak, aby bylo bezpečně zaručeno unášení obrobku a nenastalo
žádné poškození nebo deformace.
VAROVÁNÍ!
Neupínejte žádné obrobky, které se pohybují mino přípustný rozsah úchytů obrobků,
sklíčidel atd. Upínací síla sklíčidla je při překročení rozsahu upínání příliš malá. Upínací
čelisti se mohou uvolnit.
© 2003
CZ
Strana 34
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.7.2
Montáž úchytů obrobků
Středicí hrot
⎪ Očistěte vnitřní kužel úchytu vřetena.
⎪ Očistěte Morseův kužel a kužel středicího hrotu.
⎪ Zatlačte středicí hrot s Morseovým kuželem do
vnitřního kuželu úchytu vřetena.
Obr. 4-16: Středicí hrot
Tříčelisťové sklíčidlo
⎪ Zkontrolujte čistotu dosedacích ploch na úchytu vřetena a na tříčelisťovém sklíčidlu, a zda
nejsou upínací plochy poškozené.
⎪ Zkontrolujte, zda se všechny upínací čepy v úchytu vřetena nacházejí v otevřené poloze.
⎪ Zvedněte tříčelisťové sklíčidlo na úchyt vřetena.
⎪ Upevněte upínací čepy podle popisu v části + „Úchyt vřetena“ na straně 34.
Lícní deska
⎪ Zkontrolujte čistotu dosedacích ploch na úchytu
vřetena a na lícní desce, a zda nejsou upínací
plochy poškozené.
⎪ Zkontrolujte, zda se všechny upínací čepy v úchytu
vřetena nacházejí v otevřené poloze.
⎪ Zvedněte lícní desku na úchyt vřetena.
⎪ Upevněte upínací čepy podle
+ „Úchyt vřetena“ na straně 34.
popisu
v části
CZ
© 2003
Obr. 4-17: Lícní deska Ø 250 mm
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 35
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.8
Montáž volitelného vybavení
INFORMACE
Dále popsané konstrukční prvky nejsou součástí standardního rozsahu dodávky.
4.8.1
Rychloupínací držák nožů
Úvod:
Rychloupínací držáky se vyznačují velkou rozmanitostí použití nástroje. Těleso zhotovené
z vysoce kvalitní zušlechtěné oceli s profilově broušeným upínacím ozubením se upevňuje na
suportu. Držáky zasahují do ozubení tělesa, čímž je dosaženo přesnosti v hodnotě 0,01 mm.
Ozubení umožňuje 40 různých upínacích nastavení držáků nožů.
Technické údaje:
Hlava rychloupínacího držáku
A
E
B
Točný průměr
[mm]
150-300
200-400
400-700
Výkon motoru soustruhu max.
[KW]
2,2
4,4
6,6
Šířka suportu max.
z
[mm]
100
120
150
Výška břitu min.
X
[mm]
h +y
h+y
h+y
Výška břitu max.
x + hv
[mm]
x + hv
x + hv
x + hv
Výšková nastavitelnost
hv
[mm]
11
17/15
20/11
Dosedací plocha nože
y
[mm]
9
10/11
12,5/14
Dosedací žířka pro pracovní ocel
d
[mm]
12
20
20
Pracovní ocelmax.
h
[mm]
20
20
25
Celková šířka max.
V
[mm]
100
125
150
Celková výška
s
[mm]
54
68
75
Vyložení max.
u
[mm]
48
60
71
Vrtání normální
t
[mm]
20
20
32
t max.
[mm]
35
35
45
Hloubka vrtání max.
Montáž:
Otvor středícího kotouče se vytočí na míru čepu suportu. Čelně soustružená plocha tělesa se
položí na rovný suport a upevní se upínací maticí čepu. Pro těžké hrubování je výhodné těleso
na suportu zakolíkovat, k čemuž jsou k dispozici otvory na spodku tělesa. Těleso se vyrovnává
s upnutým úchytem nožové tyče a vyvrtávací tyče kolmo k lícní desce. Ukazatel se nastaví na
nulovou značku krycího plechu a upínací šroub se pevně utáhne.
Příslušenství:
Zboží č. Náhradní nožový držák SWH 1 - A (20 x 90)338 4302
Náhradní nožový držák SWH 3 - E (20 x 100)338 4304
© 2003
Náhradní nožový držák SWH 5 - B (25 x 120)338 4306
CZ
Strana 36
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.8.2
Univerzální kleštinové zařízení
Tažná trubka
Vřeteno
Průchod tyče
Středící kužel,
opěrné ložisko
na průchodu tyče
Axiální kuličkové ložisko 8107
Uložení kleštiny
Utahovací matice Ø48mm
Přítužná matice Ø48mm
Obr. 4-18: Univerzální kleštinové zařízení 5C
INFORMACE
Pro utažení a uvolnění kleštiny s obrobkem jsou zapotřebí dva hákové klíče 48mm.
4.8.3
Kleštinové sklíčidlo Camlock D 1-4“ 5C
⎪ Zkontrolujte čistotu dosedacích ploch
na úchytu vřetena a na sklíčidlu, a zda
nejsou upínací plochy poškozené.
⎪ Zkontrolujte, zda se všechny upínací
čepy v úchytu vřetena nacházejí
v otevřené poloze.
⎪ Zvedněte sklíčidlo na úchyt vřetena.
Obr. 4-19: Kleštinové sklíčidlo D 1-4“ 5C
Upevněte upínací čepy podle popisu v části + „Úchyt vřetena“ na straně 34.
4.8.4
Polohový doraz s jemným nastavením
POZOR!
Polohový doraz není určen pro použití
jako
absolutní
koncový
doraz
v samovolném
podélném
posuvu.
Tento polohový doraz používejte pouze
ve spojení s ručním pohybem ložních
saní.
Obr. 4-20: Polohový doraz
Polohový doraz je konstruován jako univerzální polohový doraz pro více soustruhů. V případě
potřeby otočte přítlačnou desku o180O, abyste získali mechanické upevnění. Pokud bude
potřeba, použijte šrouby se šestihrannou hlavou, jestliže není k dispozici zkrácený klíč
s vnitřním šestihranem. Pokud bude potřeba, použijte dodatečnou upínací podložku tak jako pro
upnutí soustružnických nožů ve čtyřbokém držáku, pokud by upínací vzdálenost byla příliš
velká.
CZ
© 2003
INFORMACE
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 37
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.9
Můstek lože
Vyjměte můstek lože, pokud průměr
obráběného obrobku činí více než 320
mm. Průměr lze vyjmutím můstku lože
zvýšit na 430 mm. Soustružená délka je
omezena na 115 mm.
⎪ Nejprve uvolněte upevňovací šrouby a
vytáhněte zalícované kolíky.
⎪ Při opětovné montáži
v opačném pořadí.
postupujte
Upevňovací šroub
Zalícované kolíky
Upevňovací šrouby
Můstek lože
Obr. 4-21: Můstek lože
4.10
Tabulky posuvu/ řezání závitů
4.10.1
Tabulka posuvů
Obr. 4-22: Tabulka posuvů D320 x 920 SG / D320 x 920 SG Vario
© 2003
CZ
Strana 38
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
Nastavení posuvu
Příklad: Příčný posuv 0,07 mm / otáčku vřetene. Se stejnými nastaveními dostanete podélný
posuv 0,261 mm / otáčku vřetene.
a=
60 zubů
120 zubů
60 zubů
POZOR!
Volící páku nastavit na A – C – N – R
Výměnná kola musí být namontována
podle zobrazení tabulky posuvů, aby bylo
uvedeného posuvu dosaženo.
N = neutrální poloha
+ „Řezné rychlosti“ na straně 42
Pokud to bude potřebné, použijte + „Přehled prvků obsluhy“ na straně 27 jako referenci
následujícího popisu.
⎪ Uvolněte – nebo upněte svěrací šroub na podélných saních v závislosti na použitém posuvu
(+ Obr. 4-32: Stavěcí šroub podélných saní“ na straně 45)
⎪ Zvolte posuv pomocí „Volicí páky podélně příčného posuvu“ na podélných saních
⎪ Stisknutím zasouvací páky dolů aktivujte samočinný příčný posuv.
⎪ Vytažením zasouvací páky a stisknutím nahoru aktivujte samočinný podélný posuv.
CZ
© 2003
⎪ Lehce pohybujte ručním kolečkem příslušných saní, abyste usnadnili zapadnutí zasouvací
páky.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 39
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.10.2
Tabulky řezání závitů
Tabulka řezání metrických závitů
Tabulka palcových závitů – počet otoček
závitu na délku jednoho palce
Obr. 4-23: Tabulka řezání závitů D320 x 920 SG / D320 x 920 SG Vario
© 2003
CZ
Strana 40
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
Nastavení závitů
Příklad: Stoupání závitu 1,75 mm
a = 56 zubů
120 zubů
b = 60 zubů
Volící páku nastavit na A – C – N – R
POZOR!
Výměnná kola musí být namontována
podle zobrazení tabulky posuvů, aby bylo
uvedeného posuvu dosaženo.
4.10.3
Výměna, změna polohy výměnných kol
Výměnná kola pro posuv jsou upevněna
na lyře, resp. přímo na vodicím vřetenu a
posuvové převodovce.
⎪ Vypněte soustruh hlavním vypínačem
a zajistěte hlavní vypínač visacím
zámkem
proti
neúmyslnému
opětovnému zapnutí nebo zapnutí
nepovolanými osobami.
⎪ Otevřete ochranný kryt výměnných kol.
⎪ Uvolněte svěrací šrouby lyry.
Svěrací šroub
Svěrací šroub
⎪ Lyru sklopte směrem dolů.
Obr. 4-24: Výměnná kola
CZ
© 2003
⎪ Namontujte a umístěte výměnná kola,
jak je uvedeno v tabulce.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 41
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
Příklad:
⎪ Uvolněte šroub výměnného kola b a
matici na podpěrném čepu vložených
kol.
⎪ Vyměňte výměnné kolo
tabulky výměnných kol.
b
podle
a
Vložená kola
127 zubů
120 zubů
⎪ Posunujte vložená kola v podélném
otvoru tak dlouho, až se ozubená kola
opět dostanou do záběru.
⎪ Lyru umístěte tak, aby byla ozubená
kola spolu opět v záběru.
Matice
b
Výměnné kolo b
Upevňovací šroub
Obr. 4-25: Výměnná kola
⎪ Výměnné kolo a nebo b otočte o 180O, aby se např. dosáhlo záběru s vloženým kolem 127.
INFORMACE
Nastavte znovu vůli ozubení za pomoci papíru (80 g/m2). Papír vložte jako pomůcku pro
nastavení vzdálenosti mezi ozubení ozubených kol.
© 2003
CZ
Strana 42
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.10.4
Závitový indikátor
Závitový indikátor se používá, aby se
dvoudílná matice ve spojení se zasouvací
pákou pro řezání závitů dostala při řezání
závitů na správném místě znovu do
záběru s vodicím vřetenem.
Stupnice s označením
POZOR!
Demontujte ozubené kolo závitového
indikátoru nebo jej vysuňte ze záběru,
pokud neprovádíte řezání závitů.
Opotřebení ozubeného kola se tím
podstatně sníží.
Šroub
⎪ Porovnejte
řezaný
závit
s údaji
v tabulce na závitovém indikátoru.
⎪ Uvolněte
indikátoru.
šroub
na
závitovém
⎪ Uveďte závitový indikátor do záběru
s vodicím vřetenem.
⎪ + K dispozici jsou tři polohy se 32 zuby,
30 zuby nebo 28 zuby.
⎪ Závitový
indikátor
zašroubujte.
opět
pevně
⎪ Po ukončení cyklu řezání závitů
zasouvací páku zavřete jen tehdy, když
číslo souhlasí se značkou podle údajů
v tabulce na závitovém indikátoru.
Obr. 4-26: Závitový indikátor
Příklad:
CZ
© 2003
Pokud vyrábíte závit se stoupáním 2,25 mm, můžete zasouvací páku řezání závitů dostat opět
do záběru s vodícím vřetenem, když označení na závitovém indikátoru souhlasí s číslem 1
nebo 7. Ozubené kolo s označením 30T k tomu musí být v záběru s vodícím vřetenem.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 43
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.11
Koník
Pinola koníku slouží k upnutí nástrojů
(vrták, středicí hrot, atd.).
Upínací páka
⎪ Upněte
v pinole
koníku
Vámi
požadovaný nástroj.
m K nastavení a/nebo změně nastavení
použijte stupnici na pinole.
Pinola koníku
⎪ Pevně sevřete pinolu upínací pákou.
Ruční kolečko
Obr. 4-27: Koník
Ručním kolečkem pohybujete pinolou dovnitř a ven.
Do pinoly koníku můžete nasadit sklíčidlo pro vrták k upnutí vrtacích a zahlubovacích nástrojů.
4.11.1
Příčné přesazení koníku
Příčné přesazení koníku je zapotřebí
k soustružení
dlouhých,
kuželovitých
těles.
⎪ Stahovací šroub uvolněte asi o půl
otáčky.
⎪ Uvolněte regulační šrouby vpředu a
vzadu na koníku.
Regulační šroub
vzadu
Stahovací šroub
• Střídavým uvolňováním a utahováním
obou regulačních šroubů (vpředu a
vzadu) dostanete koník ze středové
polohy. Požadované příčné přesazení
můžete odečíst na stupnici.
Obr. 4-28: Příčné přesazení koníku
⎪ Opět pevně utáhněte regulační šrouby a stahovací šroub koníku.
INFORMACE
Koník lze příčně přesadit vždy o 10 mm dozadu nebo dopředu.
Příklad:
Hřídel o délce 300 mm mezi hroty soustružit kónicky s úhlovým stupněm 1°.
Příčné přesazení koníku = 300 mm x tan 1°. Koník musí být příčně přesazen o cca 5,236 mm.
UPOZORNĚNÍ!
Zkontrolujte upnutí koníku, resp. pinoly
při práci mezi hroty!
Na konci lože soustruhu zašroubujte
pojistný
šroub,
abyste
zabránili
nechtěnému vytažení koníku z lože
soustruhu.
Pojistný šroub
Obr. 4-29: Lože soustruhu
© 2003
CZ
Strana 44
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.12
Obecné pracovní pokyny
4.12.1
Podélné soustružení
Při
podélném
soustružení
se
soustružnický nůž pohybuje paralelně
k ose soustružení. Posuv se provádí buď
ručně otáčením ručního kolečka na
podélných saních nebo na horních saních,
resp. zapnutím samočinného posuvu.
Přísuv hloubky záběru probíhá přes příčné
saně.
Posuv
Obr. 4-30: Nákres: Podélné soustružení
4.12.2
Čelní soustružení a zapichování
Posuv
Při čelním soustružení se nůž pohybuje
kolmo k ose soustružení. Posuv probíhá
ručně ručním kolečkem příčných saní.
Přísuv hloubky záběru probíhá přes horní
nebo podélné saně.
Přísuv
Obr. 4-31: Nákres: Čelní soustružení
4.12.3
Upevnění podélných saní
Řezná síla při čelním soustružení nebo při
zapichování či upichování může podélné
saně posunout.
⎪ Upevněte podélné saně zajišťovacím
šroubem.
Zajišťovací šroub
CZ
© 2003
Obr. 4-32: Zajišťovací šroub podélných saní
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 45
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
4.12.4
Soustružení mezi hroty
Obrobky,
u
nichž
je
vyžadována vysoká přesnost
oběhu, se obrábějí mezi
hroty. Pro upnutí se v obou
čelně soustružených čelních
stranách vyvrtá středicí otvor.
Unášecí srdce
Obrobek
Pevný středicí
hrot 60°
Pohyblivý středicí
hrot 60°
Příruba sklíčidla
Unášecí čep
Posuv
Obr. 4-33: Nákres: Soustružení mezi hroty
Unášecí srdce se upne na obrobek. Unášecí čep, který je našroubován v přírubě sklíčidla,
přenáší točivý moment na unášecí srdce.
Pevný středicí hrot je vsazen ve středicím otvoru obrobku na straně hlavy vřetena. Pohyblivý
středicí hrot je vsazen ve středicím otvoru obrobku na straně koníku.
4.12.5
Soustružení krátkých kuželů horními saněmi
Soustružení krátkých kuželů se provádí
ručně horními saněmi. Horní saně se
otáčejí podle požadovaného úhlu. Přísuv
se provádí příčnými saněmi.
⎪ Uvolněte oba svěrací šrouby vpředu a
vzadu na horních saních.
⎪ Otočte horní saně.
⎪ Horní saně opět pevně upněte.
Přísuv
Posuv
Obr. 4-34: Nákres: Soustružení kuželů
4.12.6
Soustružení závitů
Soustružení nebo řezání závitů vyžaduje od obsluhy dobré znalosti soustružení a dostatek
zkušeností.
UPOZORNĚNÍ!
Příklad pro vnější závit:
• Průměr obrobku musí být orovnán na průměr požadovaného závitu.
• Obrobek vyžaduje na začátku závitu zkosení a na konci závitu odlehčovací zápich.
• Otáčky musejí být co nejnižší.
• Závitový nůž musí přesně odpovídat tvaru závitu, musí být absolutně pravoúhlý a přesně
upnutý na střed soustružení.
• Zasouvací páka pro řezání závitů musí zůstat po celou dobu řezání závitu zavřená. Výjimku
tvoří stoupání závitu, která lze provádět se závitovým indikátorem.
• Závit se vytvoří v několika cyklech řezání, takže soustružnický nůž musí být na konci
jednoho cyklu řezání zcela (s příčnými saněmi) vytočen ze závitu.
© 2003
CZ
Strana 46
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Obsluha
MASCHINEN - GERMANY
• Návrat se provádí stisknutím „řídicí
páky směru otáčení“ se zavřenou
dvoudílnou maticí a závitový nůž se
nesmí nacházet v záběru.
• Vypněte soustruh a opět přisuňte
závitový nůž příčnými saněmi v malých
hloubkách záběru.
Odlehčovací zápich
závitu
Posuv
Obr. 4-35: Nákres: Soustružení závitů
• Umístěte horní saně před každým cyklem o cca 0,2 až 0,3 mm vždy střídavě vlevo a vpravo,
abyste vyjeli ze závitu. Závitový nůž tak při každém cyklu řeže pouze na jednom boku závitu.
Teprve krátce před dosažením plné hloubky závitu již ze závitu nevyjíždějte.
4.12.7
Chladicí kapalina
Na břitu nástroje dochází k vysokým teplotám v důsledku vznikajícího třecího tepla.
Při soustružení by měl být nástroj ochlazován. Chlazením pomocí vhodné chladicí
kapaliny/maziva dosáhnete lepšího pracovního výsledku a delší doby životnosti
soustružnického nože. Volitelně: „Univerzální chladící zařízení 400V“ na straně 20.
INFORMACE
Jako chladicí kapalinu použijte ekologickou emulzi rozpustnou ve vodě, kterou lze zakoupit
v odborném obchodě.
CZ
© 2003
Dbejte na to, aby chladicí kapalina byla opět zachycena. Dodržujte ekologickou likvidaci
použitých chladicích kapalin a maziv. Dodržujte pokyny výrobce pro likvidaci.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 47
quantum
Řezné rychlosti
MASCHINEN - GERMANY
5
Řezné rychlosti
5.1
Volba řezné rychlosti
Velký počet ovlivňujících faktorů znemožňuje stanovení všeobecně platných údajů o „správné“
řezné rychlosti.
Tabulky orientačních hodnot o nastavovaných řezných rychlostech se musí vyhodnotit s velkou
obezřetností, protože platí jen pro zcela konkrétní případy. Doporučujeme orientační hodnoty
bez chlazení (nikoliv mezní hodnoty) stanovené v publikacích AWF. Kromě toho by se měly
vyhodnotit orientační hodnoty výrobců řezného materiálu, např. pro řezné materiály z tvrdého
kovu údaje firmy Friedrich Krupp Widia-Fabrik, Essen.
υc60 je řezná rychlost při 60 min trvanlivosti, υc240 adekvátně pro 240 min trvanlivosti. Pro
jednoduché, snadno vyměnitelné nože se zvolí υc60; υc240 pro jednoduché sady nástrojů se
vzájemnou závislostí (např. u revolverových strojů); υc480 pro složité sady nástrojů, jejichž
výměna vyžaduje delší dobu z důvodu vzájemné závislosti a přesnosti řezů (např.
mnohonožové soustruhy, soustružnické automaty). Stejné předpoklady platí s ohledem na
údržbu nástrojů. Pro postupové linky jsou podle okolností výhodné ještě vyšší trvanlivosti.
Obecně platí: Vyšší řezná rychlost umožňuje časově výhodné obrábění, nižší řezná rychlost
pak ekonomicky výhodné obrábění.
5.2
Vlivy na řeznou rychlost
υc = řezná rychlost v [m/min]
τ = trvanlivost v [mm]
Trvanlivost τ je časový úsek v minutách, v němž břit vykonává řezání, až do doby, kdy je nutné
opětovné přibroušení. Má maximální ekonomický význam. τ je u stejného materiálu o tolik nižší,
o kolik vyšší je zvolené υc, např. jen několik minut při υc = 2000 m/min. Různé materiály
vyžadují při stejném τ různé υc. Všechna pozorování tohoto druhu předpokládají, že budou
ostatní řezné podmínky zachovány konstantní (podmínky materiálu, nástroje a nastavení).
Pokud se změní jen jedna z podmínek, musí se změnit také υc, aby bylo dosaženo stejné τ.
Proto mají smysl jen takové tabulky řezných rychlostí, z nichž jsou patrné pokud možno
všechny řezné podmínky.
© 2003
CZ
Strana 48
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
CZ
© 2003
Tabulka řezných rychlostí
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
BH...2000
HB
2000...2500
GS-15
GS-25
Tvrzená litina
300...420
Al-litina
DIN 1725
Soustruh
2)
3)
1)
SS
P 10
SS
P 10
SS
P 10
SS
P 10
SS
P 10
SS
P 10
SS
P 10
P 10
SS
P 10
P 10
SS
P 10
SS
P 10
SS
K20
SS
K10
SS
K10/P10
K10
SS
K20
SS
K20
SS
K20
SS
K20
SS
K20
Řezný
materiál 3)
500
125
250
850
1600
425
315
95
19
95
125
106
150
45
33,5
80
80
140
180
180
212
224
250
45°
475
118
236
800
1500
400
300
90
18
90
118
100
140
42,5
33,5
75
75
132
170
170
200
212
236
60°
0,063
450
112
224
750
1400
375
280
85
17
85
112
95
132
40
31,5
71
71
125
160
160
190
200
224
90°
475
100
224
800
1320
400
280
85
17
85
112
95
118
40
31,5
71
71
125
160
160
190
200
224
45°
450
95
212
750
1250
375
265
80
16
80
106
90
112
37,5
30
67
67
118
150
150
180
212
60°
0,1
425
85
200
710
1250
355
250
75
15
75
106
85
106
32,5
28
63
63
112
140
140
170
200
90°
50
200
45
180
35,5
170
28
140
25
140
20
100
14
63
56
9
35,5
28
45
106
28
85
45
100
28
75
37,5
75
14
53
250
75
355
112
450
75
200
750
1180
45°
40
190
35,5
170
28
160
22,4
132
20
132
16
95
11
60
53
7
33,5
26,5
35,5
100
22
80
40
95
25
71
33,5
71
14
50
236
71
335
106
425
71
190
710
1120
60°
0,16
34,5
180
28
160
22,4
150
18
125
16
125
12,5
90
9
56
50
5,6
31,5
25
28
95
18
75
31,5
95
20
67
33,5
67
13,2
47,5
224
67
315
100
400
67
180
670
1120
90°
45
180
35,5
160
28
150
25
125
20
125
16
90
11
56
50
5,6
28
22
33,5
95
25
75
31,5
90
20
67
28
67
13,2
47,5
224
63
335
90
400
56
180
670
1120
45°
33,5
170
28
150
22,4
140
20
118
16
118
12,5
85
9
53
47,5
4,5
26,5
21
28
90
20
71
28
85
18
63
26,5
63
12,5
45
212
60
315
85
375
53
170
630
1060
60°
28
160
22,4
140
18
132
16
112
12,5
112
10
80
7
50
45
3,6
25
20
22
85
16
67
22
85
14
60
25
60
11,8
42,5
200
56
600
67
355
50
160
600
1000
90°
35,5
162
28
140
25
132
12,5
106
16
106
12,5
71
9
50
45
4
25
20
31,5
85
20
67
22
80
14
60
22
60
11,7
42,5
200
50
300
67
355
42,5
160
630
1000
45°
28
150
22,4
132
20
25
16
100
12,5
100
10
67
7
47,5
42,5
3,2
23,4
19
25
80
16
63
20
75
12,5
56
21
56
11,2
40
190
47,5
280
63
335
40
150
600
950
60°
22,4
140
18
125
16
118
12,5
95
10
95
8
63
5,6
45
40
2,5
22
18
20
75
12,5
60
16
75
10
53
20
53
10,6
37,5
180
45
265
60
315
37,5
140
560
900
90°
22
18
25
75
16
60
18
71
11
53
18
53
10,6
37,5
180
40
265
50
335
31,5
140
600
900
28
140
25
125
20
118
16
95
12,5
95
10
63
7
45
33,5
45°
21
17
20
71
12,5
56
16
67
10
50
17
50
10
35,5
170
37,5
250
47,5
315
30
132
560
850
22,4
132
20
118
16
112
12,5
90
10
90
8
60
5,6
42,5
33,5
60°
20
16
16
67
10
53
12,5
67
8
47,5
16
47,5
9,5
33,5
160
35,5
236
45
300
28
125
530
800
18
125
16
112
12,5
106
10
85
8
85
6,3
56
4,5
40
31,5
90°
Posuv f v mm/ot a úhel nastavení kr 1)2)
0,25
0,4
0,63
20
67
12,5
53
12,5
63
9
47,5
12,5
47,5
9
31,5
160
31,5
250
37,5
300
25
125
600
800
18
25
125
20
112
16
106
12,5
85
11
85
8
56
5,6
33,5
31,5
45°
1
16
63
10
50
11
60
8
45
12
45
8,5
30
150
30
236
33,5
280
23,6
118
560
750
17
20
118
16
106
12,5
100
10
80
9
80
6,3
53
4,5
33,5
30
60°
6,3
42,5
11
42,5
8
28
140
28
224
33,5
256
22,4
112
530
710
12,5
60
8
47,5
9
16
16
112
12,5
100
10
95
8
75
7
75
5
50
3,6
31,5
28
90°
118
560
710
7,5
42,5
11
42,5
8
28
140
28
236
26,5
280
11
11
16
4,5
7,1
9
10
20
112
16
100
12,5
45°
112
530
670
6,7
40
10
40
7,5
26,5
132
26,5
224
25
265
10
9
12,5
3,6
5,6
7
8
16
106
12,5
95
10
60°
1,6
106
500
630
5,3
37,5
10
37,5
7,1
25
125
25
212
23,6
250
8
7
10
2,8
4,5
5,6
6,3
12,5
100
10
90
8
90°
100
530
630
25
25
9
6
9
9
12,5
3,6
5,6
7,5
8
10
12,5
16
45°
95
500
600
23,6
23,6
8,5
5,3
8
7
10
2,8
4,5
6
6,3
8
10
12,5
60°
2,5
90
475
560
22,4
22,4
8
4,25
6,3
5,6
8
2,2
3,6
4,5
5
6,3
8
10
90°
Zapsané hodnoty platí pro hloubky záběru do 2,24 mm. Nad 2,24 mm do 7,1 mm se hodnoty musejí snížit o 1 stupeň řady R 10 přibližně o 20
%. Nad 7,1 mm do 22,4 mm se hodnoty musejí snížit o 1 stupeň řady R 5 přibližně o 40 %.
Hodnoty υc se musejí při orovnávání kůry, kůry na odlitku nebo u zadrobenin snížit o 30...50 %.
Trvanlivost τ pro tvrdý kov P 10, K 10, K 20 = 240 min; pro rychlořeznou ocel SS = 66 min.
Mg-legovaná
DIN 1729
HB
800...1200
Mosaz
DIN 1709
Červený kov
DIN 1705
Slévárenský bronz
DIN 1705
RC420...570
500...700
GS-52
GTS-35
GTW-40
300...500
GS-45
Mn-tvrdá ocel
600...700
1500...1800
Nerezová ocel
Nástrojová ocel
1000...1400
850...1000
700...850
700...850
Ocel 70; C 60
Mn-;
CrNi-,
CrMoa jiné l
egované oceli
600...700
Ocel 60; C 45
Ocel 34; ocel 37;
C22; ocel 42
500...600
do 500
Materiál
Ocel 50; C 35
Pevnost v tahu
Rm v N/mm2
Orientační hodnoty υc v m/min při soustružení s rychlořeznou ocelí (SS) a tvrdým kovem. (výtah z VDF 8799, Gebr. Boehringer GmbH, Göppingen)
5.3
Řezné rychlosti
quantum
MASCHINEN - GERMANY
Strana 49
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
6
Údržba
V této kapitole najdete důležité informace, týkající se
• inspekce
• údržby
• oprav
soustruhu.
Následující diagram Vám ukazuje, jakých prací se tyto pojmy týkají.
ÚDRŽBA
Údržba
Inspekce
Oprava
Úklid
Měření
Čištění
Kontrola
Konzervace
Mazání
Úprava
Výměna
Nastavení
Doplnění
Výměna
Regulace
Obr. 6-1: Údržba a opravy – definice podle DIN 31051
POZOR!
Pravidelná, správně prováděná údržba je podstatným předpokladem
• provozní bezpečnosti,
• bezporuchového provozu,
• dlouhé životnosti soustruhu a
• kvality Vámi vyráběných výrobků.
Také zařízení a přístroje jiných výrobců musejí být v bezvadném stavu.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dbejte na to, aby při práci na vřeteníku a suportové skříni
• byly používány záchytné nádoby, jejichž objem je postačující pro zachycované
množství tekutiny,
• kapaliny a oleje nevytekly na podlahu.
Vyteklé kapaliny a oleje ihned posypte vhodným absorpčním prostředkem pro oleje a likvidujte
je podle platných ekologických předpisů.
© 2003
CZ
Strana 50
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
Zachycení úniků
Kapaliny, které se při uvádění do provozu nebo v důsledku úniku dostanou mimo systém,
nevracejte zpět do zásobníku, ale shromažďujte je za účelem likvidace v záchytné nádobě.
Likvidace
Nikdy nevylévejte oleje nebo jiné látky škodlivé pro životní prostředí do přívodů vody, řek nebo
kanálů.
Použité oleje musejí být odevzdány na sběrném místě. Pokud nevíte, kde se sběrné místo
nachází, zeptejte se svého nadřízeného.
6.1
Bezpečnost
VAROVÁNÍ!
Následkem neodborně provedené údržby a oprav mohou být:
• těžká poranění osob pracujících na soustruhu,
• poškození soustruhu.
Údržbu a opravy soustruhu smí provádět pouze kvalifikovaný personál
6.1.1
Příprava
VAROVÁNÍ!
Na soustruhu pracujte pouze tehdy, je-li hlavní vypínač vypnutý a zajištěný visacím
zámkem proti opětovnému zapnutí.
+ „Vypnutí a zajištění soustruhu“ na straně 15
Umístěte na stroj výstražný štítek.
6.1.2
Opětovné uvedení do provozu
Před opětovným uvedením do provozu proveďte kontrolu bezpečnosti.
+ „Kontrola bezpečnosti" na straně 13
VAROVÁNÍ!
CZ
© 2003
Před spuštěním soustruhu se bezpodmínečně přesvědčete o tom, že tím nevznikne
žádné nebezpečí pro osoby a že nedojde k poškození soustruhu.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 51
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
6.2
Inspekce a údržba
Druh a stupeň opotřebení závisí ve vysoké míře na individuálních podmínkách použití a
provozu. Všechny uvedené intervaly proto platí pouze pro dané schválené podmínky.
Co?
Jak?
Soustruh
Kde?
+ „Kontrola bezpečnosti“ na straně 13
Soustruh
Upínací čep Camlock,
úchyt vřetena
⎪ Naolejujte všechny vodicí dráhy.
Naolejovat
Zkontrolovat
upevnění
Vodicí dráhy horného a příčného suportu
po každé údržbě nebo opravě
podle potřeby
Začátek práce,
Interval / Kdy
⎪ Lehce namažte výměnná kola lithiovým tukem.
+ „Připevnění úchytu obrobku“ na straně 34
Zvětšená vůle ve vodicích drahách se zmenší přestavením
klínových lišt.
⎪ Uvolněte postranní závrtný šroub na příslušném suportu.
Otáčejte stavěcím šroubem ve směru hodinových ručiček.
Klínová lišta se tak posouvá dozadu a zmenšuje vůli
příslušné vodicí dráhy.
Přestavení
Závrtný šroub
Stavěcí šroub horního
suportu
Stavěcí šroub
příčného suportu
Obr. 6-2: Stavěcí šrouby příčného, horního suportu
© 2003
CZ
Strana 52
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
Interval / Kdy
Kde?
Co?
Jak?
Zvětšenou boční vůli matice vřetena příčného suportu je
možno seřízením zmenšit.
⎪ Demontujte ochranou clonu proti rozstřiku.
⎪ Odstraňte krycí plech na zadní straně příčného suportu.
⎪ Točte klikou vřetena příčného suportu tak dlouho, až je
matice vřetena přístupná.
Matice vřetena příčného
podle potřeby
⎪ Šroub s vnitřním šestihranem otáčejte pomalu a nepatrně
ve směru hodinových ručiček, aby se vůle matice vřetene
příčného suportu zmenšila.
⎪ Vřeteno příčného suportu namažte.
Přestavení
Šroub s vnitřním
šestihranem
vřetena příčného
suportu
Obr. 6-3: Stavěcí šrouby matice vřetena příčného suportu
INFORMACE:
CZ
© 2003
o
Otočení šroubu s vnitřním šestihranem o 45 odpovídá cca.
0,125 mm vyrovnání vůle. Vůli matice vřetena příčného
suportu příliš nezmenšujte, aby se předešlo příliš velkému
opotřebení matice vřetena příčného suportu.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 53
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
Interval / Kdy
Kde?
Co?
Jak?
Zvětšená výšková vůle
přestavením zadní lišty.
ve
vodicí
dráze
se
zmenší
⎪ Demontujte ochranou clonu proti rozstřiku.
podle potřeby
Vodicí dráha ložních saní
⎪ Uvolněte přítužné matice stavěcích šroubů.
⎪ Stavěcí šrouby otáčejte ve směru hodinových ručiček, aby
se vůle zmenšila.
⎪ Nastavení překontrolujte pohybem ložních saní ručním
kolečkem.
⎪ Přítužné matice opět utáhněte.
Přestavení
Stavěcí šrouby
Obr. 6-4: Stavěcí šrouby ložních saní
© 2003
CZ
Strana 54
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
Interval / Kdy
Kde?
Co?
Jak?
⎪ Zkontrolujte průzorem hladinu oleje
• posuvové skříně,
• suportové skříně,
• vřeteníku.
⎪ Hladina oleje musí sahat alespoň do středu průzoru.
+ „Provozní prostředky“ na straně 18.
Posuvová skříň / suportová skříň / vřeteník
po každé údržbě nebo opravě
Začátek práce,
Průzor suportové skříně
Vizuální kontrola
Průzor vřeteníku
Průzor posuvové skříně
CZ
© 2003
Obr. 6-5: Průzory
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 55
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
Interval / Kdy
Kde?
Co?
Jak?
⎪ Při výměně oleje použijte vhodnou záchytnou nádobu
s dostatečnou kapacitou.
Poprvé po 200 provozních hodinách nebo 3 měsících, potom jednou ročně
⎪ Vyšroubujte šroub vypouštěcího otvoru.
⎪ Vyšroubujte šroub plnicího otvoru.
⎪ Pokud již nevytéká žádný olej, zavřete vypouštěcí otvor.
⎪ Plnicím otvorem doplňte olej s pomocí vhodné nádoby až
do středu měřicí značky průzoru. + „Provozní prostředky“
na straně 18
Posuvová skříň
Plnicí otvor posuvové
skříně
Výměna oleje
Vypouštěcí otvor
posuvové skříně
Obr. 6-7: Otvory posuvové skříně
© 2003
CZ
Strana 56
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
Kde?
Co?
Jak?
Suportová skříň
Plnicí otvor suportové
skříně
potom jednou ročně
Poprvé po 200 provozních hodinách nebo 3 měsících,
Interval / Kdy
Výměna oleje
Vypouštěcí otvor
suportové skříně
Obr. 6-7: Otvory suportové skříně
Vřeteník
potom jednou ročně
Poprvé po 200 provozních hodinách nebo 3 měsících,
Vypouštěcí otvor
vřeteníku
Výměna oleje
Plnicí otvor vřeteníku
CZ
© 2003
Obr. 6-8: Otvory vřeteníku
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 57
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
Interval / Kdy
Kde?
Co?
Jak?
V případě potřeby dotáhněte sadu klínových řemenů.
⎪ Pokud je to nutné, vyměňte kompletně klínové řemeny.
⎪ Použijte stavěcí šrouby k napnutí klínových řemenů. Viz
také + „Změna polohy sady klínových řemenů“ na straně
30
Podle potřeby
⎪ Utáhněte stavěcí šrouby tak, aby bylo možno jednotlivý
řemen propnout palcem ještě asi o 5 mm.
Zkontrolovat
klínový řemen,
dotáhnout
Sada klínových řemenů
Obr. 6-9: Regulace klínového řemenu
POZOR!
Klínový řemen vyměňujte pouze jako kompletní
sadu a nikdy jednotlivě.
jednou týdně
Vodící vřeteno, vodící hřídel, koník
⎪ Namažte všechny mazací hlavice a olejničky strojním
olejem, resp. je doplňte.
Mazací hlavice
vodícího vřetena
Mazací hlavice tažné
hřídele
Naolejovat
Mazací hlavice koníku
© 2003
Obr. 6-10: Mazací hlavice
CZ
Strana 58
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Údržba
MASCHINEN - GERMANY
Interval / Kdy
Kde?
Co?
Jak?
jednou týdně
Ruční kolečko
⎪ Namažte všechny mazací hlavice strojním olejem.
Mazací hlavice
ručního kolečka
ložních saní
Naolejovat
Obr. 6-11: Mazací hlavice ručního kolečka ložních saní
⎪ Namažte všechny mazací hlavice strojním olejem.
ednou týdně
Horní suport / příčný suport
Mazací hlavice
horního suportu
Mazací hlavice
příčného suportu
Naolejovat
Mazací hlavice
ložních saní
Obr. 6-11: Mazací hlavice vodících drah
INFORMACE
Ložiska vřeten jsou mazána trvale. Mazání v intervalech údržby není potřebné. Opětovné
namazání ložisek vřetene je potřebné pouze v případě demontáže a opětovné montáže uložení
vřetene.
6.3
Opravy
Pro všechny opravy si vyžádejte technika zákaznického servisu firmy Optimum Maschinen
GmbH, nebo nám soustruh zašlete.
Pokud opravu provádí Váš kvalifikovaný personál, musí dodržet údaje tohoto návodu k obsluze.
Firma Optimum Maschinen GmbH neručí ani nepřebírá záruku za škody a provozní poruchy,
které vznikly v důsledku zanedbání tohoto návodu k obsluze.
Pro opravy použijte
• pouze bezvadné a vhodné nářadí,
CZ
© 2003
• pouze originální náhradní díly nebo sériově vyráběné součásti výslovně schválené firmou
Optimum Maschinen GmbH.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 59
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
7
Náhradní díly
7.1
Výkres náhradních dílů vřeteníku 1 ze 2
© 2003
Obr. 7-1: Vřeteník
CZ
Strana 60
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Označení
Rozměr
1
2
Zajišťovací kroužek
Ozubené kolo
3
Ozubené kolo
4
5
Pero
Ozubené kolo
5x18
6
7
Zajišťovací kroužek
Ozubené kolo
36
8
Ozubené kolo
9
Ozubené kolo
10
Ozubené kolo
11
12
Zajišťovací kroužek
Ozubené kolo
13
Ozubené kolo
14
15
Imbusový šroub
Kryt
16
Těsnění
17
18
19
Kuličkové ložisko s hlub.
drážkou
Stavěcí imbusový šroub
Ozubené kolo
20
21
O-kroužek
Hřídel
17x2.65
22
23
Zajišťovací kroužek
Ozubené kolo
47
24
6004-2RS
25
26
Kuličkové ložisko s hlub.
drážkou
Zajišťovací kroužek
Objímka
27
Objímka
28
Ozubené kolo
29
Podložka
30
31
Imbusový šroub
Hřídel
M6x16
32
6004-2RS
33
Kuličkové ložisko s hlub.
drážkou
Těsnění
34
Kryt
35
36
37
38
M6x16
0.6x4x22
42
Imbusový šroub
Tlačná pružina
Pojistný kolík
Uzávěr s třecím
excentrem
Pero
Pero
Šroub s půlkulovou
hlavou
Vřeteno
43
44
45
Pero
Imbusový šroub
Kryt
8x210
M6x20
58
M6x14
6004-2RS
M8x6
20
8x80
8x45
M3x8
GB894.1-86
CQ6230-0423a
CQ6230-0426
GB1096-79
CQ6230-0424a
GB894.1-86
CQ6230-0427a
CQ6230-0428
CQ6230-0429a
CQ6230-0457a
GB894.1-86
CQ6230-0434
CQ6230-0435
GB70-85
CQ6230-0460
CQ6230-0459
GB/T276-94
GB78-85
CQ6230-0436
GB3452.1-82
CQ6230C04-51
GB893.1-86
CQ6230-0452
GB/T276-94
GB894.1-86
CQ6230C04-46
CQ6230C04-69
CQ6230C04-45
CQ6230C04-44
GB70-85
CQ6230C04-61
GB/T276-94
1
1
1
2
1
1
1
Označení
Rozměr
46
Těsnění
47
48
Kuželíkové ložisko
Vřeteník
49
Těsnění
50
Kryt
51
52
Zajišťovací kroužek
Hřídel
42
53
54
Těsnění oleje
Ozubené kolo
PD25x45x10
55
56
Kuželíkové ložisko
Matice
E7211
57
58
Pero
Těsnění
C5x20
59
60
Pero
Kryt
C5x8
61
62
63
Imbusový šroub
Těsnění oleje
Kladka
M8x12
PD20x45x10
64
Podložka
65
Kryt
66
Těsnění
67
Podložka
68
69
70
Pero
Pero
Hřídel
71
Ozubené kolo
72
Ozubené kolo
73
Ozubené kolo
D7212
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
C5x30
5x80
Č.
CQ6230C04-41
GB297 - 84
CQ6230C04-43
CQ6230C04-50
CQ6230C04-47
GB893.1-86
CQ62300-0449
HG4-692-67
CL6232-0541
GB297-84
C06230-0454
GB1096-79
C06230-0458
GB1096-79
CQ6230-0455a
GB70-85
HG4-692-67
CQ6230-0418
CQ6230-0462
C06230-0419a
CQ6230-0420
C06230C-0468
GB1096-79
GB1096-79
CQ6230C04-63
CQ6230-0421
CQ6230-0422
CQ6230-0425
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
12
1
1
CQ6230C04-31
CQ6230C04-32
GB70-85
GB2089-80
C0632-04230
C0632-04231
4
3
3
3
GB1096-79
GB1096-79
GB67-85
1
1
1
CQ6230C04-40
1
GB70 - 85
CQ6230C-04
-39
Pos.
1
1
1
1
1
CZ
© 2003
39
40
41
45
Č.
Množství
Pos.
Seznam náhradních dílů 1 ze 2
Množství
7.1.1
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 61
quantum
Náhradní díly
Výkres náhradních dílů vřeteníku 2 ze 2
7.2.1
Seznam náhradních dílů 2 ze 2
Pos.
Označení
Olejová zátka
2
Kryt
3
4
Imbusový šroub
Těsnění
M6x25
Č.
C06230C-0416
CQ6230C04-07
GB70-85
C06230C-0406
1
1
6
1
Pos.
Označení
5
6
7
Pružný kolík
Zajišťovací kroužek
Měnící rameno
8
Posuvná vidlice
9
Imbusový šroub
Rozměr
5x30
12
M8x16
Č.
GB879-86
GB894.1-86
CQ6230-0415A
CQ6230-0412
GB78-85
2
3
2
2
2
© 2003
,
Rozměr
Množství
7.2
Množství
MASCHINEN - GERMANY
CZ
Strana 62
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
Označení
Rozměr
Matice
Pružný kolík
Ozubené kolo
M8
5x25
13
14
O-kroužek
Hřídel pastorku
11.2 x 2.65
15
16
Pero
Hřídel
17
Objímka
18
Měnící rameno
19
Posuvná vidlice
20
Hřídel
21
22
23
Imbusový šroub víka
Imbusový šroub víka
Vřeteník
M6x10
M8x30
24
Sklíčko oleje
A12
25
26
27
12
M12x30
M3x6
28
Podložka
Imbusový šroub víka
Šroub s křížovou
drážkou
Deska
29
30
Stavěcí Imbusový šroub
Točítko
M6x12
BM8x40
Pos.
Označení
Rozměr
GB6170-86
GB879-86
C06230C-0465
GB3452.1-82
CQ6230C04-67
GB1096-79
CQ6230C04-04
C06230-0417
C06230C-0402
CQ6230-0401
CQ6230C04-14
GB70-85
GB70-85
C062300-0443 1/2
GB1 160.174
GB97.2-85
GB70-85
GB818-85
2
2
2
31
Páka
32
Rukojeť páky
5
2
33
Deska
1
34
35
36
37
38
Ocelová kulička
Tlačná pružina
Stavěcí Imbusový šroub
Pružný kolík
Páka
1
39
Deska
1
40
41
Tlačná pružina
Rukojeť páky
1x5x16
4
2
1
42
43
44
45
Olejová zátka
Stavěcí Imbusový šroub
Stavěcí Imbusový šroub
Kryt
ZG 3/8"
M6x10
M6x6
1
46
Svorník
2
2
6
47
Matice
48
Přední kryt
C06230C-0411
GB78 - 85
GB4141.1484
1
49
50
Imbusový šroub víka
Kolík
2
1
6
1.2x4.8x27
M8x8
5x40
2
M6x25
6x30
Č.
C06230C-0403A
C06230C-0405B
C06230C-0466
GB6308-89
GB2089-80
GB77-85
GB879-86
C06230C-0403
CQ6230C04-66A
GB2089 - 80
CQ6230C04-05
Q/ZB285.3
GB79-86
GB77-86
CQ6230C04-10
CQ6230-0409
CQ6230-0401
CQ6230C04-43 2/2
GB70-85
GB118-85
2
2
2
4
2
4
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
4
2
2
2
CZ
© 2003
10
11
12
Č.
Množství
Pos.
Množství
MASCHINEN - GERMANY
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 63
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
7.3
Výkres náhradních dílů ozubeného soukolí převodovky
Řez: B-B
Označení
Matice
Pouzdro
Ložisko
Zajišťovací kroužek
Zajišťovací kroužek
Ozubené kolo
Ozubené kolo
8
9
Ozubené kolo
Pero
10
Ložiskové pouzdro
11
Pouzdro
12
13
14
Kyvný rám
Stavěcí šroub
Imbusový šroub víka
15
16
Pouzdro
Šroub
17
Svěrací šroub
M10
Č.
GB6170-86
C0632-01222
80203 GB278-89
40 GB893.1-87
55 GB893.1-86
M1.25 x 120
C0632-05230
M1.25 x 127
C0632-05231
CL6232-05M1.25 x 60
41
6x18
GB1096-79
CM62336027
CM62336025
CM62336012
C0632-05228
M6x15
CL6132-0542
M8x30
GB70-85
CM62336029
1
1
2
2
1
1
1
Pos.
18
19
20
21
22
23
24
25
Označení
Rozměr
Výměnné ozubené kolo
Výměnné ozubené kolo
Výměnné ozubené kolo
Výměnné ozubené kolo
Výměnné ozubené kolo
Výměnné ozubené kolo
Výměnné ozubené kolo
Výměnné ozubené kolo
M1.25x78
M1.25x69
M1.25x66
M1.25x63
M1.25x57
M1.25x56
M1.25x54
M1.25x30
Č.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
© 2003
1
2
3
4
5
6
7
Rozměr
Množství
Pos.
Seznam náhradních dílů ozubeného soukolí převodovky
Množství
7.3.1
Řez: A-A
1
CZ
Strana 64
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Výkres náhradních dílů převodovky posuvu 1 ze 2
CZ
© 2003
7.4
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 65
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
1
Označení
Rozměr
Č.
2
Kuličkové ložisko s hlub.
drážkou
Objímka
3
4
Zajišťovací kroužek
Ozubené kolo
Ř 16
5
6202-2RS
6
Kuličkové ložisko s hlub.
drážkou
Mezikus
7
8
9
Zajišťovací kroužek
Zajišťovací kroužek
Ozubené kolo
Ř 20
Ř 28
10
Ozubené kolo
11
Pero se zakulacenými
konci
Ozubené kolo
C4x22
CM62332004
GB894.2-86
GB894.2 86
CM62332006
CM62332007
GB1096-86
ZG 3/8"
6004 - 2RS
15
Olejová zátka
Kuličkové ložisko s hlub.
drážkou
Mezikus
CM62332008
Q/ZB285-3
GB/T276-86
16
Kryt ložiska
17
18
Imbusový šroub víka
HG4 - 692 - 67 Olej.
Těsnění
Hřídel
M5x12
25x40x7
CM62332027-1
CM62332027
GB70-86
HG4-692-67
C4x145
21
Pero se zakulacenými
konci
Hřídel
CM62202005
GB1096-86
22
Mezikus
23
Kryt ložiska
24
5x18
25
Pero se zakulacenými
konci
Hřídel
26
Kryt ložiska
27
Mezikus
28
Kryt spínače
29
Zasunovací rameno
30
31
32
34
Imbusový šroub víka
Koncový spínač
Šroub se zápustnou
hlavou
Šroub s půlkulatou
hlavou
Ozubené kolo
35
Mezikus
36
Ozubené kolo
12
13
14
19
20
33
Pos.
Označení
GB/T276-94
1
37
Ozubené kolo
CM62332029
GB894.2-86
CM62332003
GB894.2-86
1
38
Ozubené kolo
2
1
39
Pouzdro
40
Ozubené kolo
41
Ozubené kolo
42
43
Zajišťovací kroužek
Ozubené kolo
44
Posuvná vidlice
2
45
Ozubnice
2
46
Posuvná vidlice
2
47
Ozubnice
2
1
48
49
O-kroužek
Posuvná vidlice
1
50
Ozubnice
1
51
Ozubnice
18
2
52
Rozměr
9
3
7
2
2
Ř 15
Ř12x1.9
1
53
54
Šroub se zápustnou
hlavou
Imbusová matice
Posuvná vidlice
1
55
Hřídel
CM62202013
CM62202026-1
CM62202026
GB1096-86
1
56
Ozubené kolo
1
57
Ozubené kolo
1
58
Ozubené kolo
1
59
1
60
61
62
Hřídel
63
5
2
2
65
66
Pero se zakulacenými
konci
Pero s jedním zakulac.
koncem
Imbusový šroub víka
Konzola
M5x6
CM62202023
CM62202025
CM62202025-1
CM62202048
CM62332055
GB80 - 85
LXW5-11G2
GB79 - 85
Kuželový kolík se
závitem
Imbusový šroub víka
Hřídel
67
Mezikus
M4x45
GB67 - 85
2
68
69
Olejové těsnění
Vstupní hřídel
22x35x7
CM62202014
CM62202015
CM62202016
1
70
Pero se zakulacenými
konci
Imbusový šroub víka
Pružný kolík
M6x8
M4x16
M4
64
1
1
71
72
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
4
1
2
1
4x55
GB70 - 85
CM6220 2021
CM6220 2009
GB1096-79
5x18
GB1096-79
1
M6x16
1
1
5x5x45
GB70-85
CM62202028
CM62202028-1
GB9877.1-88
CM62202002
GB1096-79
M8x65
Ř 4x30
GB70 - 85
GB879 - 86
Ř8x26
M8x25
1
1
CM62202017
CM62202018
CM62202019
CM62202020
CM62202024
GB896-86
CM62202022
CM62202040B
CM62202037B
CM62202039B
CM62202035B
GB1235-76
CM62202039C
CM62202036B
CM62202038B
GB79-85
GB6170-86
CM62202040C
CM62202042
CM62202012
CM62202011
CM6220 - 20
10
GB 117-85
1
1
Č.
Množství
Pos.
Seznam náhradních dílů převodovky posuvu 1 ze 2
Množství
7.4.1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
© 2003
CZ
Strana 66
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
Výkres náhradních dílů převodovky posuvu 2 ze 2
7.5.1
Seznam náhradních dílů převodovky posuvu 2 ze 2
Pos.
O-kroužek
Hřídel pastorku
Těsnění
Kryt
Kontrolní sklíčko oleje
Deska
Deska 4
Stavěcí šroub
Stavěcí šroub
Rozměr
P7xW1.9
A12
M6x8
M6x10
Č.
GB1235
CM6220
C06230C
CQ6230C
GB 1160.1
C06230C
CQ6230C
GB80
GB77
4
4
1
1
1
1
4
4
4
Pos.
10
11
12
13
14
15
16
Označení
Pružný kolík
Točítko
Pružina
Ocelová kulička
Šroub s křížovou
drážkou
Šroub
Pružný kolík
Rozměr
Ř 5x40
Č.
Ř 1x5x20
Ř6
M4x8
GB879
CM6220
GB2089
GB308
GB818
4
4
4
4
4
M5x25
Ř 5x40
GB70
GB879
8
2
CZ
© 2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Označení
Množství
7.5
Množství
MASCHINEN - GERMANY
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 67
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
7.6
Výkres náhradních dílů suportové skříně
© 2003
CZ
Strana 68
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Rozměr
1
Ozubené kolo
M1.5x607
2
3
Pružný kolík
Ozubené kolo
5x30
M1.5x187
4
Hřídel pastorku
M1.5x113
5
6
Stavěcí šroub
Pouzdro
M6x16
7
8
Imbusový šroub víka
Podložka
M6x12
9
Ozubené kolo
10
Volnoběžný hřídel
11
12
Imbusový šroub víka
O-Kroužek
13
Hřídel pastorku
14
Šnekové kolo
15
Podložka
16
Šroub víka
17
Blokovací kus
18
Šroub s čočkovitou válc.
Hlavou
Imbusový šroub víka
Šroub s šestihrannou
hlavou
Vodící lišta
19
20
21
22
23
24
25
Šroub s šestihrannou
hlavou
Stavěcí imbusový šroub
Šestihranné matice
M5x12
M6x12
M6x20
M6x12
M5x20
M6x10
M6x35
M6
26
Kruhová stupnice v
britských mírách
Základna polomatice
27
Polomatice
28
29
Kolík
Šnek
30
Vačkový hřídel
31
32
33
Stavěcí imbusový šroub
Šestihranná matice
Kruhová stupnice v
metric. mírách
Těleso stupnice se
závitem v metr.
Podložka
M5x16
M5
Imbusový šroub víka
Těleso stup.se závitem v
brit.mírách
Čelní kolo se šikmými
zuby
Podložka
Šestihranná matice
Čelní kolo se šikmými
zuby
Mezikus
M8x50
34
35
36
37
36
39
40
41
42
43
Ř 8x16
Ř8
M8x50
Čelní kolo se šikmými
zuby
Č.
CM62334012
GB879-86
CM6233 4024
CM62334010
GB79-85
CM62334049
GB70 - 85
C063206240
C063206231
C063206232
GB70-85
GB125577
CM62334026
C063206429
CM62334028
GB578386
CM62334038
GB617086
GB77-85
GB578386
CM62334036
GB578386
GB77-85
GB617085
CM62334040B
CM62334035
CM62334035 1/2
GB119-86
C063206228
C063206225
GB80-85
GB41-86
CM62334040A
CM62334039A
C063206206
GB70-85
CM62334039B
CM62334045A
GB95-85
GB41-86
CM62334043
C063206237
CM62334042
Pos.
Označení
Rozměr
1
44
1
1
45
46
Čelní kolo se šikmými
zuby
Nýt s půlkulatou hlavou
Tabulka čelních kol
1
47
Stůl indikátoru
1
1
48
49
Výpustná zátka
Indikátor polomatice
1/8"
1
1
50
Kontrolní sklo oleje
A20
51
52
Pružný kolík
Tlačná pružina
Ř 5x5
53
54
Ocelová kulička
Zátka
55
56
57
58
Pružný kolík
Kolík
Stavěcí imbusový šroub
Rukojeť páky
59
Páka
60
Točítko
61
Mezikus
62
Přední kryt
63
Indikátor směru posuvu
64
65
Kuželový kolík
Vačkový hřídel
66
Měnící páka
67
Tlačná pružina
68
Konzola
69
70
Imbusový šroub víka
Zátka
71
Posuvný hřídel
72
73
Imbusový šroub víka
Kolo spojky
74
Kolo spojky
75
Kolo spojky
76
Zátka
77
Kulové víčko
78
Šroub
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3
1
Ř 2x5
Ř 3x25
C5x25
M6x6
M8x40
5x20
M6x35
M6x16
1
1
79
Rukojeť
1
1
80
1
81
Šroub s hlavou s kříž.
drážkou
Podložka
1
1
1
82
Kolo rukojeti
83
Stupnice
2
84
85
Imbusový šroub víka
Konzola
M6x15
Č.
CM62334041
GB827-86
CM62334048
CM62334046
0/ZG285.3
CM62334050
GB 116089
GB879-86
CM62334001-00-9
GB308-77
CM62334027
GB879-86
GB119-85
GB77-85
CM62334033
CM62334034
GB134273
CM62334002-1
CM62334002
CM62334047
GB 117-86
CM62334020
CM62334022
CM62334019-00-3
CM62334019
GB70-85
CL613206-02
CM62334013
GB70-85
CQ6230C06-01
CM62334015
CM62334014
CM62334011
GB115579
CM62334008
CM62334009
GB818-85
CM62334007
CM62334005
CM62334006
GB70-85
CM62334004
M5x25
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
CZ
© 2003
Označení
Množství
Pos.
Seznam náhradních dílů suportové skříně
Množství
7.6.1
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 69
quantum
Náhradní díly
Označení
Rozměr
86
Mezikus
87
5x5x20
88
Pero se zakulacenými
konci
Hřídel ozubeného kola
89
Imbusový šroub víka
M8x30
7.7
Č.
CM62334004-1
GB109679
CM62334003
GB70-85
1
Pos.
90
Označení
Kuželový kolík
Rozměr
8x40
Č.
GB117-85
Množství
Pos.
Množství
MASCHINEN - GERMANY
2
1
1
4
Výkres náhradních dílů podélných saní soustruhu a složené kluzné plochy
© 2003
CZ
Strana 70
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Označení
Stavěcí imbusový šroub
Kulové víčko
Příčná kluzová plocha
Nastavovací šroub
Stavěcí imbusový šroub
Stavěcí imbusový šroub
Nastavovací objímka
Stavěcí imbusový šroub
Šroub příčného posuvu
Nastavovací svorník
Deska
Šroub s hlavou s kříž.
drážkou
Sedlo
Stěrka vedení lože
Deska
Šroub s přímou drážkou
v hlavě
Vodící lišta
Pásek
Šroub s šestihrannou
hlavou
Matice šestihranná
Stavěcí imbusový šroub
Deska
Stěrka vedení lože
Šroub s šestihrannou
hlavou
Pásek
Olejová zátka
Pásek
Ozubené kolo
Šroub příčného posuvu
Pružný kolík
Pero 5 x 10 1
Stavěcí objímka
Ocelová kulička
Tlačná pružina
Rukojeť
Stavěcí imbusový šroub
Šroub
Ruční kolečko
Stupnice
Vysouvací ložisko
Imbusový šroub víka
Konzola
Pružný kolík
Kuželový kolík
Stěrka vedení lože
Imbusový šroub víka
Kuželový pásek vodící
lišty
Stavěcí matice
Rozměr
M8x8
Č.
M8x12
GB77
GB1155
CQ6230
CQ6230
GB77
GB70
CQ6230
GB70
C06230
CQ6230
CC0632
GB818
1
5
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
M5x10
CQ6230C
CQ6230
C06230
GB65
1
2
2
8
M8x25
CQ6230
CQ6230
GB5783
1
1
3
GB6172
GB78
CQ6230
CQ6230
GB5783
4
4
2
1
4
CQ6230
CQ6230
CQ6230
CQ6230C
C06230C
GB897
GB1096
CQ6230
GB308
GB2089
GB4141.5
GB78
C0632
CQ6230
CQ6230
GB301
GB70
CQ6230
GB897
GB117
CQ6230
GB70
CQ6230
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
4
1
CL6132
2
M6x8
M8x12
M6x18
M6
M6x16
M8x20
3x28
Ř6
0.7x5x10
M8x63
M5x16
8102
M6x25
3x25
M8x35
M8x8
CZ
© 2003
48
Seznam náhradních dílů podélných saní soustruhu a složené kluzné plochy
Množství
7.7.1
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 71
quantum
Náhradní díly
Výkres náhradních dílů horní kluzné plochy
7.8.1
Seznam náhradních horního suportu
Pos.
Páka
Rukojeť páky
Podložka
Čtyřcestný nožový držák
Středící šroub
Kulové víčko
Složený suport
Výsuvné ložisko
Konzola 1
Imbusový šroub víka
Stupnice
Ruční kolečko
Šroub
Stavěcí imbusový šroub
Rukojeť
Tlačná pružina
Ocelová kulička
Pero
Složený šroub posuvu
Rozměr
8101
M6x25
M5x6
M6x50
0.6x3x10
4
4x10
Č.
C06230
CQ6230
CQ6230
C06230
CQ6230
GB1155
CQ6230
GB301
CQ6230
GB70
CQ6230
CQ6230
CQ6230
GB78
GB4141.5
GNB2089
GB308
GB1096
CQ6230
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
Pos.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Označení
Rozměr
Stavěcí šroub
Složená matice posuvu
Šestihranná matice
Stavěcí imbusový šroub
Otočný stůl
Imbusový šroub víka
Klínový pásek vodící
lišty
Imbusový šroub víka
Spodní deska
Tlačná pružina
Fixovací kolík polohy
Šroub držáku nožů
M6
M6x15
M8x25
M6x8
1x5x12
M10x40
Č.
CQ6230
CQ6230
GB6172
GB77
CQ6230
GB70
CQ6230
2
1
1
1
1
2
1
GB77
CQ6230
GB2089
CQ6230
GB83
1
1
1
1
8
© 2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Označení
Množství
7.8
Množství
MASCHINEN - GERMANY
CZ
Strana 72
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Výkres náhradních dílů na přídavná zařízení 1 ze 2
CZ
© 2003
7.9
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 73
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
7.9.1
1
2
3
Seznam náhradních na přídavná zařízení 1 ze 2
6
7
Řemen
Stavěcí šroub
Pero s jedním zakul.
Koncem
Podložka
Šroub se šestihrannou
hlavou
Motor
Chránič proti ostřiku
8
Kladka
9
Konzola
10
Šroub se šestihrannou
hlavou
Pružný kolík
Podložka
Imbusový šroub víka
Hřebenové ozub. kolo
Dilatační kus
4
5
11
12
13
14
15
16
17
A750
M5x10
GB1171-74
GB77-85
GB1096-86
2
1
1
M10x25
GB97.1-85
GB5783-85
4
4
1
1
M10x30
Y90S-4
CQ6230C01-25
CQ6230-0103
CQ6230-0114
GB5783-85
6
3
8
1
1
M10x45
8x45
GB879-85
GB93-85
GB70-85
C0632-05231
C06230-0107
GB70-85
GB118-85
M6x10
GB818-85
4
6
GB95-85
CQ6230C01-04
CQ6230C01-21
CQ6230C01-19a
GB827-86
4
1
5x25
M6x25
21
Mísa na špóny
22
Hřebenové ozub. kolo
23
24
25
Nýt s půlkul. hlavou
Deska
Vodící šroub
26
Pouzdro
27
28
29
Ložisko
Ložisko
Ložisko
30
Kryt ložiska
31
Pojistný šroub
32
33
34
35
36
37
38
Stavěcí imbusový šroub
Zátka
Zátka
Kulová čepička
Imbusový šroub víka
Kuželový kolík
Pouzdro
39
40
Stavěcí imbusový šroub
Kryt ložiska
M6x8
41
M6x10
42
Stavěcí imbusový šroub
názvu
Tyč posuvu
43
Stavěcí kolík polohy
44
45
Stavěcí imbusový šroub
Hradlem ovládaný blok
46
Ovládací páka vřetene
47
Sférické točítko
48
Imbusový šroub víka
18
2x5
8102
8103
M6x20
6
M8x60
5x60
M8x16
M6x16
CQ6230C01-05
0M62336037
GB301-85
GB301-85
CM62336035
CM62336038
CM62336039
GB78-85
C0632-01503
C0632-01504
GB1155-79
GB70-85
GB117-86
CM62336053
GB77-85
CL6132-0116
GB77-85
C06230C-0106a
CM62336049
GB79-85
CM6233 6048
CM62336050
GB4141.1184
GB70-85
Konzola
50
51
Tlačná pružina
Tlačný kus
52
53
54
Pero
Pouzdro
Startovací tyč
55
56
57
Imbusový šroub víka
Pružný kolík
Pouzdro
58
Pružina
59
60
Ocelová kulička
Střihový kolík
61
Svorník
62
63
Šestihranná matice
Matice
1x6x20
M8x10
5x40
1
3
6
M10
4
2
CM62336045
GB2089-80
RUN6246106058
C0632-01213
C0632-01201
CQ6230C01-05
GB77-85
GB879-86
CM62332017a
CL6132-0138
GB308
CM62202085
C06230-0102
GB6170-86
CQ6230-0101
1
1
1
1
1
1
4
1
4
4
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
© 2003
19
20
Imbusový šroub víka
Kuželový kolík se
závitem
Šroub s kříž. drážkou v
hlavě
Podložka
Lože soustruhu
1
49
CZ
Strana 74
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Výkres náhradních dílů na přídavná zařízení 2 ze 2
7.10.1
Seznam náhradních dílů na přídavná zařízení 2 ze 2
Pos.
1
2
3
4
5
Rozměr
Lože soustruhu
Mísa na špóny
Konec pravého stojanu
Spojovací část
Šroub s křížovou drážkou v
hlavě
Podložka
Přední deska
Spojovací část
Šestihranná matice
Konec levého stojanu
Podložka
Imbusový šroub víka
M5x8
5
I.15
14
M14x45
Č.
CQ6230C
C06230C
CQ6230C
CQ6230C
GB818
1
1
1
1
8
GB95
C06230C
C06230C
GB6170
CQ6230C
GB95
GB70
8
1
1
8
1
4
4
CZ
© 2003
6
7
8
9
10
11
12
Označení
Množství
7.10
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 75
quantum
Náhradní díly
Výkres náhradních dílů na koníka
7.11.1
Seznam náhradních dílů na koníka
Pos.
Označení
Rukojeť
2
Zajišťovací tyč
3
Rukojeť
4
Upínací hřídel
5
Imbusový šroub víka
6
Šroub
8
Pero
9
Kulová čepička
Ř
Č.
C06230
1
C06230
1
C06230
1
C06230
1
GB79
2
C06230
1
4x14
GB1096
1
D6
GB111555
3
M10x50
Pos.
Označení
Rozměr
Č.
11
Nastavovací indikační
tabulka
nýt s půlkulovou hlavou
5x5
GB827
4
12
Nýt s hlavou s vybráním
M6x20
GB70
4
13
Ruční kolečko
CQ6230
1
14
Podložka 10
GB95
1
15
Šestihranná matice
16
Svorník
10
CQ6230
M10
1
GB6172
2
C0632
1
© 2003
1
Rozměr
Množství
7.11
Množství
MASCHINEN - GERMANY
CZ
Strana 76
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
Označení
Rozměr
21
Rukojeť
22
25
Šroub s přímou drážkou v
hlavě
Kruhová stupnice
26
Konzola
27
Výtlačné ložisko
28
29
Pos.
Označení
1
31
Excentrická objímka
CQ6230
1
GB74
1
32
Svorník
CQ6230
1
33
Základna koníka
CQ6230
1
34
C0632
1
CQ6230
1
GB95
1
GB6172
1
CQ6230
1
CQ6230
1
GB301
1
35
Šrou posuvu
CQ6230
1
36
Podložka
Nastavovací indikační
tabulka
Pružný kolík
C0632
1
37
Šestihranná matice
GB879
1
5x30
Č.
C0632
Nastavovací indikační
tabulka
Nastavovací blok
8101
Rozměr
M12
CZ
© 2003
30
M4x10
Č.
Množství
Pos.
Množství
MASCHINEN - GERMANY
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 77
© 2003
CZ
Strana 78
Hlavní spínač
Soustruh
PE
Přívodní vedení
400V ~50Hz / 60Hz
3 ~ /PE
L1 L2 L3
2 6 8
1 5 7
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
14
22
32
44
13
21
31
43
Verze 1.0
43
31
21
13
2 4 6
1 3 5
400V / 2,66 A
230V / 4,61 A
Dozadu
KM2
/ 2.6
/ 2.7
400 V ~ 50 Hz
Hnací motor
1400 rpm
M
3~
U V W
U V W PE
2 4 6
1 3 5
2 4 6
1 3 5
44
32
22
14
/ 2.6
E
QM3
5A
24V
400V
31
25
0
Ovládací napětí 24V ~50Hz / 60Hz
30
20
1
E Při odstranění tohoto spojení ochranného vodiče
je potřebná konzola izolace,
viz VDE 0100 popř. 0113
63VA TH
Ovládací trafo
PE
7.14
Dopředu
KM1
/ 2.7
QM1
2.5 - 4 A
In = 3 A
L3
L1
L2
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Schéma zapojení D320x920
Vydáno 18. srpna 2004
CZ
© 2003
HL1
Nouzový vypínač
SB0
22
21
KA0
/ 2.5
44
43
8
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
KA0
14
24
34
44
23
33
43
A2
A1
22
21
14
13
7
22
21
13
KA0
Polohový vypínač
ochrana sklíčidla
SQ3
Polohový vypínač
ochranný kryt
vřeteník
SQ2
Dozadu
SQ5
8
3
2
/ 2.4
/ 2.7
/ 2.6
A2
A1
32
31
24
23
14
13
22
21
32
44
43
22
21
31
14
13
6
4
3
5
2
1
KM2
/ 2.7
/ 1.4
/ 1.4
/ 1.4
Hnací motor
dozadu
KM1
/ 2.7
KA0
/ 2.5
KM2
Dopředu
SQ4
7
7
13
14
A2
A1
32
31
34
33
14
13
5
3
1
21
43
31
6
4
2
44
32
22
14
KM1
6
Tlačítko
přímý chod
SB1
/ 2.6
/ 1.4
/ 1.4
/ 1.4
Hnací motor
dopředu
13
KM1
KM2
/ 2.6
KA0
/ 2.5
6
6
11
Verze 1.0
12
Vydáno 18. srpna 2004
0
1
14
13
Náhradní díly
quantum
MASCHINEN - GERMANY
Soustruh
Strana 79
5
quantum
Náhradní díly
22
21
22
SQ5
22
21
SQ4
21
22
21
22
21
MASCHINEN - GERMANY
SB0
8
7
SB1
22
21
HL1
1
SQ2
SQ3
14
3
13
5
5
KA0
/ 2.5
14
13
6
Hnací motor
M
3~
U V W
Přívodní vedení
PE
PE
PE
PE
L1
L2
L3
U
V
W
Svorkovnice
0
© 2003
CZ
Strana 80
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
CZ
© 2003
SA1
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
Spínací skříň
KM1
TC10
JBK-63 VA
VDE 0550
IEC 439
IEC 204-1
KM2
QM3
KA0
QM1
Signálka zapnout
HL1
Nouzový
vypínač
SB0
Obslužný panel
Tlačítko
přímý chod
SB1
Náhradní díly
quantum
MASCHINEN - GERMANY
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 81
© 2003
CZ
Strana 82
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Spínač dozadu
Hlavní vypínač
SQ4
SQ5
SA1
Skříňka
Spínač dopředu
SQ2
X
220V / 10A
Polohový spínač
ochranného krytu vřeteníku
SQ3
Svorkovnice
110V
Polohový spínač
ochrany sklíčidla
X1
110V
Kontrolka napájení
HL1
265x350x140mm
380 - 440V / 20A
220V / 10A
24V
600V / 10A
SB1
600V / 10A
Tlačítko přímého chodu
Verze 1.0
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SB0
QM3-1
1
10x38
16A / 500V
1
1
1
1
1
1
5A / 500V
Nouzový vypínač
Držák pojistky
KA0
Pojistka 10x38
Stykač
QM3
31B41
3TH80 50 / 60Hz
Stykač
KM2
31B41
400V / 2,5 - 4 A
Stykač
Tepelná ochrana
proti přetížení
QM1
63 VA
Motor YS 9024
1400 rpm
400V / 2,66 A
230V / 4,61 A
IP44
-
-
Huilong
Huilong
Huilong
-
-
Siemens
Siemens
Tianshui
JBK
YS
Technická údaje Množství Dodavatel
KM1
Transformátor
Hnací motor
TC10
M
Označ. Název a funkce
LXW5-11G2
YK06-101 2
JCH13
VDE 0660
IEC 947
LXW5-11G2
YK06-101 2
normálně otevřený
LXW5-11Q1
XK06-2010256
normálně zavřený
LA58-XD22
LA103 IEC 497
normálně otevřený
LA103 IEC 497
normálně zavřený
RT23 - 16
DZX 7-25
50 / 60Hz
VDE 0550
IEC 204-1
IEC 439
Poznámky
Označ. Název a fukce
Technické údaje Množství Dodavatel
Poznámky
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Vydáno 18. srpna 2004
CZ
© 2003
Hlavní spínač
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
PE
Přívodní vedení
400V ~50Hz / 60Hz
3 ~ /PE
L1 L2 L3
2 6 8
1 5 7
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
M
3~
U V W
U V W PE
2 4 6
1 3 5
Frekvenční měnič
8200 motec
Antriebsmotor
main motor
1410 rpm (50 Hz) 1710 rpm (60 Hz)
400 V / 3,5 A
Q3.2
QM1
2.5 - 4 A
In = 3,5 A
TC10
E
QM3
5A
24V
400V
31
25
0
1
Ovládací napětí 24V ~50Hz / 60Hz
30
20
E Při odstanění tohoto spojení ochranného vodiče
je potřebná kontrola izolace,
viz VDE 0100 popř. 0113
63VA TH
Ovládací trafo
PE
7.15
L3
L1
L2
Náhradní díly
quantum
MASCHINEN - GERMANY
Schéma zapojení D320x920 Vario
Soustruh
Strana 83
© 2003
CZ
HL1
Nouzový vypínač
SB0
22
21
KA0
/ 2.5
44
43
8
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
/ 2.7
/ 2.4
24
34
44
23
33
43
/ 2.6
KA0
14
A2
A1
22
21
14
13
7
22
21
13
KA0
Polohový vypínač
ochrana sklíčidla
SQ3
Polohový vypínač
ochranný kryt
vřeteník
SQ2
Dozadu
SQ5
8
3
2
A2
A1
32
31
24
23
14
13
22
21
Verze 1.0
14
22
32
44
13
21
31
43
6
5
2
4
KM2
3
1
/ 2.7
/ 3.5
/ 1.4
/ 1.4
/ 1.4
Hnací motor
dozadu
KM1
/ 2.7
KA0
/ 2.5
KM2
Dopředu
SQ4
7
7
13
14
A2
A1
32
31
34
33
14
13
5
3
1
43
31
21
6
4
2
44
32
22
14
KM1
/ 2.6
/ 3.4
/ 1.4
/ 1.4
/ 1.4
Hnací motor
dopředu
13
KM1
KM2
/ 2.6
KA0
/ 2.5
6
6
11
Soustruh
12
Strana 84
0
1
6
Tlačítko
přímý chod
SB1
14
13
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Vydáno 18. srpna 2004
5
CZ
© 2003
Vydáno 18. srpna 2004
PE
L1
L2
L3
Q3.2
Verze 1.0
400 V / 3,8 A
motec 8200
Měnič
U
V
W
bílý
žlutý
8
9
růžová
7
1
KM1
/ 2.7
Kodování
Nastavení propojek
62 7
R3.4
14
13
2
3
4
5
20 28 E1 E2 E3 E4 39 A1 59
14
13
KM2
/ 2.6
Náhradní díly
quantum
MASCHINEN - GERMANY
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 85
quantum
Náhradní díly
22
21
22
SQ5
22
21
SQ4
21
22
21
22
21
MASCHINEN - GERMANY
SB0
8
7
SB1
21
22
HL1
1
SQ2
SQ3
14
3
13
5
5
KA0
/ 2.5
14
13
6
Hnací motor
M
3~
U V W
Zuleitung
supply line
PE
PE
PE
PE
L1
L2
L3
U
V
W
Svorkovnice
0
© 2003
CZ
Strana 86
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
CZ
© 2003
SA1
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
Spínací skříň
KM1
TC10
JBK-63 VA
VDE 0550
IEC 439
IEC 204-1
KM2
QM3
KA0
QM1
Signálka zapnout
HL1
Nouzový
vypínač
SB0
Obslužný panel
Potenciometr
R3.4
Tlačítko
přímý chod
SB1
Náhradní díly
quantum
MASCHINEN - GERMANY
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 87
© 2003
CZ
Strana 88
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Hlavní vypínač
Spínač dozadu
SQ5
SA1
Spínač dopředu
SQ4
380 - 440V / 20A
220V / 10A
220V / 10A
110V
Polohový spínač ochranného
krytu vřeteníku
SQ2
24V
110V
Polohový spínač
ochrany sklíčidla
HL1
600V / 10A
SQ3
SB1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
600V / 10A
1
10x38
16A / 500V
1
1
1
1
1
1
1
5A / 500V
Kontrolka napájení
Tlačítko přímého chodu
SB0
QM3-1
Nouzový vypínač
Držák pojistky
3TH80 50 / 60Hz
Pojistka 10x38
31B41
Stykač
31B41
400V / 2,5 - 4 A
63 VA
Input: 3/PE AC 400 / 500V
3,8A / 3,0 A Hz
1,5 KW
1410 rpm (50 Hz)
1710 (60 Hz)
400V / 3,5 A
-
-
Huilong
Huilong
Huilong
-
-
Siemens
Siemens
Tianshui
JBK
Lenze
Lenze
Technické údaje Množství Dodavatel
Stykač
QM3
KA0
KM2
Stykač
Tepelná ochrana
proti přetížení
QM1
KM1
Transformátor
Měnič
Q3.2
TC10
Hnací motor
Název a funkce
M
Označ.
LXW5-11G2
YK06-101 2
JCH13
VDE 0660
IEC 947
LXW5-11G2
YK06-101 2
normálně otevřeno
LXW5-11Q1
XK06-2010256
normálně zavřeno
LA58-XD22
LA103 IEC 497
normálně otevřeno
LA103 IEC 497
normálně zavřeno
RT23 - 16
DZX 7-25
50 / 60Hz
VDE 0550
IEC 204-1
IEC 439
8200 motec
00462216
MDEMA 090-32B
IP 55
Poznámky
X
X1
R3.4
Skříňka
Svorkovnice
Potenciometr
Označ. Název a funkce
265x350x140mm
1K?
1
12
1
Technické údaje Množství Dodavatel
Poznámky
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
8.
Poruchy
Porucha
Příčina/možné důsledky
Odstranění
Stroj se nezapne.
•
Polohový spínač ochrany sklíčidla
vypne stroj.
•
Zkontrolujte polohový spínač
ochrany sklíčidla, nastavte jej.
•
Polohový spínač ochranného krytu
vřeteníku vypne stroj.
•
Zkontrolujte polohový spínač
ochranného krytu vřeteníku, nastavte
jej.
•
Nouzový vypínač s hřibovou hlavou
byl aktivován.
•
Odblokujte nouzový vypínač
s hřibovou hlavou
•
FI-jistič se aktivuje
•
+ „Elektrická přípojka“ na straně 24
•
Pojistka je vadná
•
Vyměnit pojistku
•
Řídicí transformátor je vadný
•
Vyměnit transformátor
•
Kontrolka provozu je vadná
•
Vyměnit kontrolku provozu
•
Pojistka je vadná
•
Vyměnit pojistku
Motor bzučí.
•
Pojistky jsou vadné
•
Vyměnit pojistky
Motor se zahřívá
•
Stroj je špatně zapojen
•
+ „Elektrická přípojka“ na straně 24
•
Nůž je tupý
•
Nabrousit nůž
•
Nůž pruží
•
Upnout nůž na kratší délku
•
Příliš velký posuv
•
Zmenšit posuv
•
Poloměr na hrotu nože je příliš malý
•
Zvětšit poloměr
•
Klínový řemen je vadný, opotřebený
•
+ „Zkontrolovat klínový řemen,
dotáhnout“ na straně 58
•
Napnutí klínového řemenu je příliš
volné
•
Hroty nelícují (koník je přesazený)
•
Vyrovnat koník na střed
•
Horní saně nejsou přesně vyrovnané •
(soustružení horními saněmi)
Kontrolka provozu nesvítí.
Motor nemá výkon
Povrch obrobku je příliš
drsný.
Klínový řemen hvízdá,
prokluzuje.
Obrobek je kónický.
Soustruh rachotí.
+ „Příčné přesazení koníku“ na
straně 44
•
Přesně vyrovnat horní saně
•
Posuv je příliš velký
•
Zvolit menší posuv
•
Hlavní ložiska mají vůli
•
Nechat nastavit hlavní ložiska
Středicí čep se zahřívá.
•
Obrobek se roztáhl
•
Uvolněte hrot koníku
Soustružnický nůž má
krátkou životnost.
•
Příliš vysoká řezná rychlost
•
Zvolit nižší řeznou rychlost
•
Příliš velký přísuv
•
Menší přísuv (přídavek na obrobení
načisto ne více než 0,5 mm)
•
Nedostatečné chlazení
•
Přidat chlazení
•
Úhel hřbetu příliš malý (nástroj
„tlačí“)
•
Zvolit větší úhel hřbetu
•
Hrot nože není nastaven na výšku
hrotu
•
Upravit výškové nastavení nože
CZ
© 2003
Příliš velké opotřebení
hřbetu nože.
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 89
quantum
Náhradní díly
MASCHINEN - GERMANY
Porucha
Příčina/možné důsledky
Odstranění
Břit se vylamuje.
•
Úhel břitu je příliš malý (akumulace
tepla)
•
Nastavit větší úhel břitu
•
Trhliny od broušení v důsledku
špatného chlazení
•
Chladit rovnoměrně
•
Příliš velká vůle v uložení vřetena
(dochází k vibracím)
•
Nechat nastavit vůli v uložení
vřetena
•
Závitový nůž je špatně upnutý nebo
špatně zabroušený
•
Nastavit nůž na střed, úhel zabrousit
správně. Použít nůž 60° pro metrické
závity, nůž 55° pro palcové závity.
•
Špatné stoupání
•
Nastavit správné stoupání
•
Špatný průměr
•
Obrobek předběžně osoustružit na
přesný průměr
Soustružený závit je
špatný.
© 2003
CZ
Strana 90
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Příloha
MASCHINEN - GERMANY
9
Příloha
9.1
Autorské právo
© 2003
Tento dokument je právně chráněný. Práva, obzvláště ta, které se týkají překladu, dodatečného
tisku, přetisku obrázků, uveřejňování v médiích, elektronického kopírování nebo zálohování v
systémech pro zpracování dat zůstávají zachována, i když se používají jen v omezené míře.
Technické změny vyhrazeny.
9.2
Terminologie / Slovníček
Pojem
Vřeteník
Vysvětlení
plášť pro posuvovou skříň a ozubené
řemenice.
Matice vodícího šroubu dělená matice, která zasahuje do vodicího
vřetena.
upínací nástroj k upnutí obrobku.
Sklíčidlo pro vrták
úchyt pro vrták
Ložní saně/suport
saně na vodicí dráze lože stroje
v podélném směru osy nástroje.
Příčný suport
saně na podélných saních k pohybu napříč
k ose nástroje.
Horní suport
otočné saně na příčných saních.
Kuželový trn
kužel vrtáku, sklíčidla vrtáku, středicího
hrotu.
Nástroj
soustružnický nůž, vrták, atd.
Obrobek
obráběná součást, opracovávaná součást
Koník
posuvná pomůcka k soustružení
Luneta
pohyblivá nebo pevná podpěra při
soustružení dlouhých obrobků
Unášecí srdce
zařízení, upínací pomůcka k unášení
soustružených součástí mezi hroty
Závitový indikátor
pomůcka při řezání závitů
CZ
© 2003
Sklíčidlo
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 91
quantum
Příloha
MASCHINEN - GERMANY
9.3
Sledování výrobku
Je naší povinností sledovat naše výrobky i po expedici ze závodu.
Laskavě Vás prosíme o zaslání následujících informací o výrobku:
• změněné údaje o nastavení
• zkušenosti se soustruhem, které by mohly zajímat i jiné uživatele
• opakující se poruchy
Optimum Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt
Telefax +49 (0) 951 - 96 555 - 99
E-Mail: [email protected]
© 2003
CZ
Strana 92
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Příloha
MASCHINEN - GERMANY
9.4
EU Prohlášení o shodě
Optimum Maschine GmbH
Výrobce /
podnik, který uvedl zařízení do provozu: Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt
Telefax: +49-(0)-951-96 555 – 99
e-mail: [email protected]
tímto prohlašuje, že následující výrobek,
Typ stroje
Soustruh
Označení
D 320 x 920 SG
D 320 x 920 SG Vario
Odpovídající směrnice EU:
Směrnice pro strojní zařízení
98/37/EG, příloha II A
89/336/EWG
Směrnice pro nízká napětí
73/23/EWG
odpovídá ustanovením výše uvedených směrnic – včetně změn, které platily v době prohlášení.
Aby se zajistil soulad, byly použity následující harmonizované normy:
EN 12840:2001
Thomas Collrep
(jednatel)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů. Ručně
ovládané soustruhy s automatickým řízením nebo bez
automatického řízení.
Kilian Stürmer
(jednatel)
CZ
© 2003
Hallstadt, 07.05.2001
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 93
quantum
Index
MASCHINEN - GERMANY
10
Index
A
Autorská práva .............................................90
C
Čelní soustružení a zapichování ..................45
Čištění a mazání ..........................................24
E
Elektrická přípojka ........................................24
Elektroinstalace ............................................16
ES prohlášení o shodě .................................92
H
Hlášení o úrazu ............................................16
Hlavní vypínač ..............................................11
CH
P
Podélné soustružení.....................................45
Poruchy ........................................................88
Použití zdvihadel ..........................................15
Povinnosti
Obsluha ..................................................9
Provozovatel ...........................................9
Požadavky na místo instalace......................21
Pracovní prostor ...........................................18
Prohlášení o shodě ......................................92
Provozní prostředky .....................................18
První uvedení do provozu ............................24
Příčné přesazení koníku...............................44
Připojení
elektrické.........................................17, 24
Příslušenství stroje, volitelné........................20
Chladicí prostředek ......................................47
R
I
Rozměry .......................................................18
Rozsah dodávky ...........................................20
Indikační prvky..............................................28
K
Koník ............................................................44
Kontrola funkce.............................................24
Kryt vodícího šroubu ....................................12
Kvalifikace personálu
Bezpečnost .............................................9
M
Mechanické údržbové práce ........................15
Místo uchycení břemene ..............................21
Montáž..........................................................22
Montáž
s ukotvením ..........................................22
bez ukotvení .........................................22
Úchyty obrobku...............................34, 35
Montáž bez ukotvení ....................................22
Montáž s ukotvením .....................................22
N
Nouzový vypínač ..........................................11
O
Obslužné prvky.............................................27
Ochrana sklíčidla ..........................................12
Ochranné vybavení ......................................14
Ochranný kryt
sklíčidla .................................................12
vodicího šroubu ....................................12
vřeteníku ...............................................11
Okolní podmínky...........................................18
Osobní ochranné pomůcky ..........................14
S
Seznam náhradních dílů
horní suport...........................................71
koník .....................................................73
lyra ........................................................62
ložní a příčný suport .............................70
pohon ....................................................72
suportová skříň .....................................69
ústrojí posuvu a vřetene .......................66
vřeteník .................................................61
Schéma zapojení
D320x920 .............................................77
D320x920 Vario ....................................82
Soustružení krátkého kužele ........................46
Soustružení mezi hroty.................................46
Soustružení závitů ........................................46
T
Tabulka otáček .............................................29
Tabulka otáček Vario....................................30
Tabulka posuvů ............................................38
Tabulka řezání závitů ...................................40
Tabulka řezných rychlostí.............................49
Test funkčnosti .............................................25
U
Upnutí obrobku .............................................32
© 2003
CZ
Strana 94
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
quantum
Index
MASCHINEN - GERMANY
V
Výkres náhradních dílů
horní suport...........................................71
lyra ........................................................62
ložní a příčný suport .............................70
pohon ....................................................72
suportová skříň .....................................67
ústrojí posuvu a vřetene .......................63
vřeteník .................................................60
Výměna výměnných kol................................41
Vypnutí stroje................................................15
Z
CZ
© 2003
Zákazové, příkazové a výstražné štítky .......12
Zapnutí stroje................................................33
Vydáno 18. srpna 2004
Verze 1.0
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Soustruh
Strana 95
quantum
Index
MASCHINEN - GERMANY
© 2003
CZ
Strana 96
Soustruh
D 320 x 920 SG / D 320 x 920 SG Vario
Verze 1.0
Vydáno 18. srpna 2004
První hanácká BOW, spol. s r.o., Příčná 84/1,779 00 Olomouc, IČ 47670631
Záruční list
produkt:
typ:
výrobní číslo:
datum prodeje:
podpis
prodávajícího:
razítko
prodávajícího:
záznamy o opravách:
Záruční list je vystaven: (zaškrtněte jednu z podmínek)
A†
B†
pro koncového spotřebitele a zaručuje bezplatnou opravu
výrobku této firmy podle podmínek dále uvedených po
dobu 24 měsíců.
podle ust. § 429 odst.2 obchodního zákoníku na
základě ústní kupní smlouvy, na výše uvedené
zboží a zaručuje bezplatnou opravu výrobku této
firmy podle podmínek dále uvedených po dobu
12 měsíců
Záruční list nenahrazuje prodejní doklad.
Záruční podmínky jsou uvedeny na druhé straně
www.bow.cz/reklamace
tel.: +420 585 154 522
[email protected]
Záruční podmínky pro případ A:
Záruční doba na výrobek prodaný koncovému spotřebiteli, kterým se rozumí osoba, která kupuje výrobek za
jiným účelem než pro podnikání s tímto výrobkem, je 24 měsíců od data převzetí výrobku koncovým
spotřebitelem. Podnikáním se rozumí soustavná výdělečná činnost prováděná vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost (§ 2 odst.1 obchodního zákoníku). Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího
písemnou reklamací, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu výrobku a popsat jak se tato vada projevuje.
K písemné reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný koncovým spotřebitelem a doklad o zakoupení
výrobku. Kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů
nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení výrobku, nebudou považovány za doklady
prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u prodávajícího.
Záruka
se
nevztahuje
na
opotřebení
výrobku
způsobené
jeho
obvyklým
užíváním
(§ 619 odst.2 občanského zákoníku). Prodávající považuje v tomto smyslu za obvyklé užívání zejména pokud
výrobek:
● Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití.
● Nebyl vystaven živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku).
● Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen.
Za rozpor s kupní smlouvou (§ 616 odst.3 občanského zákoníku) není prodávajícím považováno:
● Opotřebení výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým užíváním výrobku nebo části výrobku.
● Poškrabání povrchu výrobku či jiné drobné vnější poškození způsobené manipulací při jeho vybalování
po koupi zejména při nedodržení instrukcí daných návodem k použití.
● Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu nebo v jiné obchodně-technické dokumentaci
prodávajícího či v závazných technických normách.
● Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel prodávajícímu hodnověrně předvést či jinak
doložit.
Podpis koncového spotřebitele:
Záruční podmínky pro případ B:
Záruční doba na zboží dodané kupujícímu podle ustanovení obchodního zákoníku; je 12 měsíců ode dne
dodání zboží; v případě, že prodávající odesílá zboží kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa
určení.
Prodávající odpovídá za konstrukci a materiál zboží a za to, že zboží bude po záruční dobu způsobilé pro
použití k obvyklému určení.
Ze záruky jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud ke škodě došlo
vnějšími událostmi nebo zásahem třetích osob, jiných než subdodavatelů, prodávajícího nebo jiných osob, které
prodávající použil, vady nástrojů a opotřebitelných dílů, k jejichž poškození došlo běžným opotřebením při
obvyklém užíváním a vady způsobené nedodržením instrukcí daných návodem k použití.
Prodávající považuje za obvyklé užívaní ve shora uvedeném smyslu zejména pokud zboží:
● Je používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno a který je popsán v přiloženém návodu k použití.
● Nebylo vystaveno živelním pohromám (např. ohni, vodě, blesku).
● Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozeno.
Právo z odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího písemnou reklamaci nebo faxem na adrese
prodávajícího, v níž je třeba označit srozumitelně a určitě vadu zboží a popsat jak se tato vada projevuje s
uvedením dne a hodiny vzniku vady a dne a hodiny nahlášení. V reklamaci je kupující povinen zvolit nárok z vad
zboží dle § 436 nebo § 437 obchodního zákoníku. K reklamaci je nutné doložit záruční list podepsaný kupujícím a
doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen vady reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Příjem reklamace prodávající potvrdí písemně, faxem nebo e-mailem s
uvedením času, předběžné doby trvání a způsobu odstranění vady.
Pokud je to potřebné, kupující umožní prodávajícímu přístup do prostor za účelem odstranění vad zboží. Za
tím účelem sdělí kupující prodávajícímu svého zástupce, který je oprávněn potvrdit odstranění vady nebo sdělit
důvody, pro které toto potvrzení odmítá vydat.
Kupující svým podpisem potvrzuje, že souhlasí se záručními podmínkami a že převzal návod k použití zboží.
Podpis kupujícího:
Download

quantum - CzEso.cz