+NBCTY11343LC+
Oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Siwiecova 2428/2
130 00 Praha 3
Č.j.
ABS 2714/2014 OOS
Sp.zn.ABS-S 2488/2014 BAC
V Praze dne 29. dubna 2014
Počet listů: 2
Vážený pan
Tomáš Hetmer
e-mail: [email protected]
Studium archivních materiálů dle zákona č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
K Vaší žádosti Vám sděluji, že na základě evidencí Archivu bezpečnostních složek byly
k tématu provozu krátkovlnných rádiových stanic dohledány následující záznamy:
Ze spisového fondu I. správy SNB bych doporučila prostudovat následující materiály:
• D-00123/4-1983 Koncepce technického rozvoje zabezpečení radiorozvědné služby a speciální
ochrany na léta 1986-1990
• D-0032/4-84 Předání seznamu krátkovlnných vysílačů
• A-0060/4-85 Agenturně-operativní spojení (2 ks)
• SPI č.4/1988 Souprava agenturního vysílače – manipulace
• A-00382/28-87 Zásady manipulace se soupravou agenturního vysílače (PT)
• A-00205/28-87 Výstavba nového vysílacího střediska agenturního spojení(PT)
• A-0047/28-87 Zápis z řízení - radiové prostředky pro radiorozvědnou a radiokontrarozvědnou
službu(PT)
• A-0045/28-87 Zápis z řízení - odposlech informací s radiovým přenosem signálu
• A-0060/4-85 Agenturně operativní spojení v čs. rozvědce
• A-012/4-89 Kandidátské disertační práce mjr. Haberle (Problematika agent. operativ. spojení
při řízení agentury centrálou).
Rovněž doporučujeme svazek r. č. 81114 I. správa SNB. Je veden k tématu vysílacích stanic na území
ČSR.
Archivní materiál Vám bude předložen ke studiu dle § 37 zákona č. 499/2004 Sb. v badatelně
archivu (Siwiecova 2, Praha 3 – Žižkov) po dobu 2 měsíců od data odeslání tohoto vyrozumění.
-1-
Ohledně konkrétního termínu studia kontaktujte, prosím, přímo pracovníky badatelny na tel.:
+420 221 008 210 nebo +420 221 008 286 nebo e-mailem: [email protected] Z důvodu
plánované rekonstrukce je nutno před studiem kontaktovat pracovníky badatelny.
Je pravděpodobné, že dílčí informace by se mohly nacházet i ve spisovém fondu Správy/Odboru
spojení MV ČSR (jednací protokoly a další), které se nacházejí v přírůstcích č. 1317-1318/84,
1499/86, 1554/86, 1661/87, 1739/88, 1890/89, 2031/91, 2254/92, 2453/94 a 2807/96. Pro bližší
informaci o těchto materiálech, prosím, kontaktujte pana Mgr. Josefa Vávru ([email protected]).
Na oddělení archivních fondů FMV se nacházejí nezpracované části fondů útvarů Sboru
národní bezpečnosti a Federálního ministerstva vnitra, které zajišťovaly a rozvíjely technické
prostředky I. správy SNB. Ve věci rádiového provozu se jednalo o Technickou správu FMV,
vzniklou v roce 1977 a VII. správu SNB (Správa spojení), uloženy jsou tam též nezpracované
části VI. správy SNB (Operativní technika). Původní předávací a přírůstkové seznamy
neumožňují podrobné hledání v těchto částech fondů. Nepodařilo se v nich najít žádné
informace k provozování krátkovlnných číselných stanic. Ve fondu Technické správy FMV
byla nalezena složka z let 1986 až 1987 pojednávající o zajištění potřeb I. správy SNB
Technickou správou FMV a VII. správou SNB. Popsány jsou v ní základní tendence ve
vývoji komunikačních operativních prostředků v 80. letech 20. století. Zdá se, že v tomto
období bylo užívání radiového spojení pro potřeby agenturní sítě spíše ve vývoji. Ve složce
naleznete základní přehled vývojových projektů a informace k nim. Výše zmiňovaná složka
z fondu Technické správy FMV (přírůstek číslo 504/11, položka č. 1) Vám může být po
předchozím objednání připravena na Vaše jméno v badatelně Archivu bezpečnostních složek
Na Struze 3, Praha 1. Badatelna je otevřena každé pondělí, úterý a čtvrtek 9-16 a středa 9-18
hodin. Pro bližší informace kontaktujte, prosím, pracovníky této badatelny na tel. čísle
221 008 134 nebo na e-mailové adrese [email protected]
V oddělení archivních fondů StB byl Váš dotaz prověřen ve fondech A 27 (VI. správa) a A 21 (Správa
spojení), ale žádné zmínky o "krátkovlnných číselných stanicích" nebyly dohledány. Pokud jde o fond
A 27, byly dohledány v plánech práce pro období 1967 - 1977 dva materiály, týkající se technické
základny VI. správy z roku 1971. Co se týče fondu A 21, byly prověřeny plány práce z let 1970 1974. Z plánů práce uložených ve fondu A 27 nicméně vyplývá, že VI. správa přibližně v letech 1965
- 1975 vyvíjela a vyráběla pro I. správu MV několik typů krátkovlnných zařízení (vysílačů a
přijímačů) určených pro agenturní spojení. Jedná se o tyto radiostanice: LIPAN - vysílač + přijímač
(od r. 1965) DUNAJ - přijímač (od r. 1965) OTAVA - přijímač (asi od r. 1967) ANDROMEDA vysílač + přijímač (asi od r. 1967) TÁBOR (TÁBOR II) - přijímač (asi od r. 1972). Pokud máte zájem
o studium materiálů z fondu A 27, můžete prostudovat inventář zde:
http://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-a27.pdf. Inventář k fondu A 21 je k dispozici v badatelně
Na Struze nebo v badatelně v Kanicích. Pro bližší informaci o těchto materiálech, prosím kontaktujte
pana Mgr. Pavla Ptáčníka ([email protected]).
Doporučuji Vám obrátit se rovněž na Muzeum policie http://www.muzeumpolicie.cz/badatelna/
Mgr. Xenie Penížková
vedoucí oddělení
e-mail: [email protected]
www.abscr.cz
Vyřizuje: Mgr. Xenie Penížková
Tel: 221 008 348
-2-
Download

j. ABS 2714/2014 OOS Sp.zn.ABS