stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 1
S TANOVISKO
k o d r ů d o vé s k l a d b ě ř e p k y
pro rok 2012/13
SEZNAM
doporučenýc h odrůd
V ýsledky pok usů:
Po l o p r o vo z n í o d r ů d o v é p o k u s y S P Z O ,
Státní odrůdové zkoušky ÚKZÚZ,
Seznam doporučenýc h odrůd,
Odrůdy v praxi
S va z p ě s t i t e l ů a z p r a c ova t e l ů o l e j n i n
S y s t é m v ý r o by ř e p k y
SPZO s.r.o.
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 2
Slovo úvodem
Upřímně obdivuji periodika, v nichž se vyskytují úvodníky. Vlastně spíše autory těch úvodníků, kteří musí pravidelně vymyslet jejich pokud možno zajímavou náplň. Doba je totiž rychlá a lidé čtou úvodníky stále méně. Většinou hledají konkrétní a užitečné informace, které se však v úvodnících obvykle nevyskytují.
Také já jsem letos přemýšlel, co sem vlastně napíšu, a zda by nebylo lepší tuto kapitolku zrušit. Došel jsem však k rozhodnutí, že ji ponechám. Jejím obsahem je totiž v posledních letech kratičká charakteristika jednotlivých „řepkových ročníků“, což
může být pro někoho, kdo se snaží vzpomenout na to „jak to bylo před třemi roky“, zajímavé. A protože lidská paměť bývá často
chabá, snad tento chronologický přehled nalezne alespoň několik spokojených čtenářů. Zavzpomínejme tedy ve stručnosti:
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
- díky tvrdé zimě a velmi obtížnému předjaří se zaorává přes 70 tis. ha řepky, průměrný celorepublikový
výnos činí pouze 1,55 t/ha
- až téměř do sklizně jakoby „normální“ rok, málokdo očekává něco zvláštního, první výnosy jsou však podezřele vysoké; naprosto rekordní sklizeň většiny zemědělských plodin, řepka dává 3,60 t/ha, hroutí se ceny
- obrovské zásoby z předcházejícího roku; na první pohled dramatické následky pozdních mrazíků ze
třetí dekády dubna, s výnosem 2,88 t/ha ovšem další vynikající řepkový rok
- po nekonečné zimě s 90 dny sněhové pokrývky jaro sice přišlo, ale porosty řepky ho dlouho nebraly na
vědomí. Kořeny pomalu obnovovaly růst, v době, kdy mívá řepka půl metru, v tomto roce ještě nezačal prodlužovací růst; před sklizní mohutná vlna dešťů a následné problémy s porůstáním; finále – s výnosem
3,01 t/ha třetí nejlepší řepkový rok
- od září všech dalších 12 měsíců teplotně vysoce nadnormálních, velmi dlouhá podzimní vegetace, teplá
zima, řepka rozkvétá 11. dubna; v dubnu prakticky neprší, zato dvě vlny mrazů (21.4. a 1.5.) způsobují
nevídaný opad mladých šešulí; na první pohled divoká kombinace tepla, sucha a mrazu přinesla druhý
nejlepší celorepublikový výnos 3,06 t/ha
- studené září se srážkami na úrovni 200 % normálu, nebývale zřetelné projevy fytotoxicity clomazone;
velmi teplá zima až tři stupně nad normálem; květnové odhady velmi vysokých výnosů vzaly za své
v důsledku značného rozvoje houbových chorob; rekordní ceny přes 10 000 Kč/t, nevydržely však dlouho; výnos 2,94 t/ha
- dubnové teploty 5 °C nad normálem, kromě jihozápadních Čech prakticky nikde nepršelo; řepka začala kvést 18.04., porosty byly řídké, nízké a málo navětvené, vysoké teploty pokračovaly i v květnu; následné
bohaté srážky, mírný pokles teplot pod normál a absence houbových chorob vyústily v nečekaně vysoký
výnos 3,18 t/ha
- prakticky každodenní květnové srážky (199 % normálu) vedly k horšímu opylení a následně nižšímu počtu
semen v šešulích; červenec teplotně mimořádně nadnormální, po 25.7. však velmi chladný, s deštivou
třetí dekádou; mokré a velmi opožděné žně přinesly zklamání v podobě výnosu pouze 2,83 t/ha
- srpnové srážky na 200 % normálu, následně cca 100 tisíc ha řepky zaseto až v září; nedostatečný vývoj
mnoha porostů před zimou, časný nástup jarní vegetace, ovšem koncem února holomrazy až -20 oC,
4. května místně až -9 oC, ve vyšších polohách napadl nový sníh; zaorávky pouze 7 %, zaseto cca 20 tisíc ha
jarní řepky; nebývalý výskyt blýskáčka, bejlomorky a plísně zelné, vysoké srážky komplikující sklizeň; ceny
přes 10 000 Kč/t, výnos 2,80 t/ha
Na výsledky aktuální sezóny si musíme ještě počkat. Nicméně nebude trvat dlouho a začneme přemýšlet o tom, jak se připravit na tu další. V následujícím přehledu výsledků různých typů pokusů jsme se Vám pokusili připravit podklady pro důležité
rozhodnutí, kterým je volba odrůdy. Vyplývá z nich m.j., že neexistují dvě úplně stejné odrůdy. Ať už si vyberete tu či onu, přejeme Vám, aby to byla pro Vaše podmínky volba dobrá.
Za autorský kolektiv
Petr Baranyk
ISBN 978-80-87065-38-9
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 3
OBSAH
1. Úvodní část
1.1. Vývoj pěstování řepky v České republice...................................................................................................................................................3
1.2. Podíl odrůd a vývoj odrůdové skladby řepky ozimé v ČR ...................................................................................................................4
1.3. Odrůdy řepky ozimé uvedené v Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ 2012 a odrůdy letos nově registrované ......8
1.4. Hybridní řepka v ČR ...........................................................................................................................................................................................9
2. Výsledková část
2.1. Poloprovozní odrůdové pokusy (POP) SPZO..........................................................................................................................................10
2.1.1. Rozsah POP SPZO..........................................................................................................................................................................................10
2.1.2. Výsledky a hodnocení POP SPZO ...........................................................................................................................................................10
2.2. Maloparcelní pokusy SDO IA (Intenzivní Agrotechnika)....................................................................................................................17
2.2.1. Princip a metodika pokusů........................................................................................................................................................................17
2.3. Odrůdy v praxi u členů SPZO .......................................................................................................................................................................18
3. Doporučení SPZO
3.1. Souhrnná charakteristika odrůd řepky ozimé .......................................................................................................................................20
- Hospodářské vlastnosti odrůd............................................................................................................................................................20
- Agrotechnické vlastnosti odrůd.........................................................................................................................................................21
- Doporučené odrůdy dle různých agrotechnických vlastností ...............................................................................................22
3.2. Optimální výsevní množství ozimé řepky v závislosti na oblasti, termínu setí a typu odrůdy ...........................................23
SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2012 - ŘEPKA OLEJKA OZIMÁ ..........................................................................................25
- Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd.......................................................................................................27
- Výnos semene odrůd zkoušených pro SDO v roce 2011 v % na průměr liniových odrůd ..........................................28
- Významné hospodářské vlastnosti nově registrovaných odrůd............................................................................................29
- Popisy odrůd .............................................................................................................................................................................................30
SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2012 - ŘEPKA OLEJKA JARNÍ ........................................................................................35
- Výsledky pokusů pro Seznam doporučených odrůd ÚKZÚZ..................................................................................................35
Přehled odrůd řepky ozimé zařazených do POP SPZO 2011/12 (Sortiment A a B) ..............................................................36
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
1
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 4
Adresář pracovníků Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Oficiální adresa:
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
www.spzo.cz
2
Kontaktní adresa:
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Na Fabiánce 146
182 00 Praha 8 - Březiněves
Tel.: 283 099 511, Fax: 283 099 519
10. Ing. Jiří Zeman
50. Ing. Roman Hrdina
Kralice 34, 285 04 Uhlířské Janovice
Těchonín 182, 561 66 Těchonín
mobil: 777 757 981
mobil: 777 757 985
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
20. Ing. Petr Markytán
60. Ing. Jan Petrucha
Na Zahradách 492, 373 11 Ledenice
Kněždub 131, 696 64 Kněždub
mobil: 777 757 982
mobil: 777 757 986
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
30. Ing. Karel Kokaisl
70. Ing. Karel Sypták
345 34 Klenčí pod Čerchovem 301
Soběchleby 169, 753 54 Soběchleby
mobil: 777 757 983
mobil: 777 757 987
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
35. Ing. Petr Čech
80. Ing. Jaromír Šaroun
Cyklistická 35, 326 00 Plzeň
Bítovčice 143, 588 22 Luka n. Jihlavou
mobil: 777 757 993
mobil: 777 757 988
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
40. Ing. Jaromír Dědek
90. Ing. Božetěch Málek
Svobody 115/IV, 463 43 Český Dub
Nerudova 234, 688 01 Uherský Brod
mobil: 777 757 984
mobil: 777 757 989
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 5
1. Úvodní část
1.1. Vývoj pěstování řepky v České republice
Olejniny patří v České republice k ceněným plodinám,
výrazně diverzifikujícím možnosti zemědělských podniků ve
smyslu pěstování pestré skladby rostlinných druhů. Řada
z nich patří k plodinám zlepšujícím a působí tak jako přerušovače osevních sledů, často přetížených obilninami. Mezi
u nás pěstovanými olejninami má zcela mimořádné postavení řepka olejka, a to zejména ve své ozimé formě (graf 1).
Graf 1: Sklizňové plochy olejnin v ČR, průměr 3 posledních let
(2009-11, 100 % = 477 879 ha)
Pěstování řepky dosáhlo v České republice během uplynulých let nebývalého rozmachu (graf 2), který souvisí s následujícími čtyřmi faktory:
1. Úplný přechod na kvalitativně nové odrůdy řepky
bez kyseliny erukové a se sníženým obsahem glukosinolátů. Tento enormní šlechtitelský úspěch umožnil řepce
plnohodnotně vstoupit do rodiny kvalitních potravinářských olejů a začít reálně konkurovat olejům slunečnicovým, sójovým a palmovým. Snížení obsahu sirných sloučenin – glukosinolátů (GSL) – umožnilo využít v živočišné výrobě ve větším rozsahu zbytky po vylisování
a extrakci oleje, tj. pokrutiny a extrahované šroty.
2. Kromě úspěchů v oblasti kvalitativního šlechtění je též
patrný fenomenální růst výnosových schopností
nových odrůd, a to jak liniových, tak hybridních.
Výnosový potenciál řepky byl dosud odhadován na 8
t/ha, ovšem sklizeň roku 2004 všechny takové úvahy
dramaticky upravila. Na pokusné stanici VÚRV Praha
Ruzyně ve Hněvčevsi bylo dosaženo v maloparcelních
pokusech s intenzivní agrotechnikou u hybridní odrůdy
Vectra výnosů ve třech opakováních 9,61 – 10,49 – 10,07
t/ha (průměrný výnos 10,06 t/ha při 12% vlhkosti!!!).
3. Dlouholeté působení komplexního Systému výroby
řepky přispělo v širokých výrobních podmínkách k uplatnění vědecko-technických poznatků jak u členských podniků, tak obecně v zemědělské praxi. Soustavná poradenská činnost v oblasti výběru odrůd a pěstitelské technologie se projevila v rozdílu výnosů mezi členskými
a nečlenskými podniky v rozsahu cca 400 – 500 kg/ha.
4. V ČR roste domácí zpracování řepky i konkurence na
trhu. Lídrem trhu je společnost Preol a.s. (Agrofert a.s.), kterou doplňuje ADM (Archer Daniels Midland Company) lisovnou v Olomouci. Po sklizni 2012 tyto dva velké zpracovatele doplní firma Glencore International AG, která v roce
2012 zahájila lisování v Ústí nad Labem (Setuza). Glencore
je největším světovým obchodníkem s komoditami a i na
českém trhu bude hrát určitě významnou roli. Tento
moment zvýší konkurenci i poptávku po řepce na českém
trhu a dává možnost dalšího růstu produkce řepky s jistotou odbytu. Pro nový osev řepky je to dobrý důvod ke zvýšení plochy. Navíc zima 2012 byla výrazně horší než v předchozích letech, holomrazy v průběhu února způsobily
značné poškození porostů. Přestože osevní plocha řepky
byla na podzim 2011 nejvyšší, aktuální odhad produkce
řepky je stejný jako v loňském roce. Situace v EU 27 je však
výrazně horší. EU nezasela dostatečné množství, plocha se
snížila, sucho na podzim výrazně komplikovalo vzcházení i
vývoj porostů a následné mrazy v únoru byly důvodem vyšších zaorávek. Po loňské nízké sklizni řepky a poklesu zásob
se ani letošní sklizeň nejeví jako dobrá, či dostatečná. Tyto
faktory přispívají k dobré ceně řepky, která se již od ledna
2011 pohybuje nad úrovní 10 000 Kč/t. Navíc v současné
době cena řepky a olejů dále roste pod vlivem nízké sklizně
sóji v Jižní Americe. V první polovině dubna překonala cena
řepky na burze MATIF pro srpen 2012 hranici 12.000 Kč/t.
Graf 2: Sklizňové plochy řepky olejky v České republice 1985 - 2012
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
3
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 6
Graf 3: Výnosy řepky olejky v České republice 1985 - 2012
Z grafu 3 je také dobře patrný trend dosahovaných výnosů.
Začátkem devadesátých let minulého století došlo k jejich
poměrně výraznému propadu, a to do značné míry v důsledku restrukturalizace našeho zemědělství. Od roku 1993 následoval víceméně kontinuální růst výnosů, přerušený však
poškozením porostů v důsledku špatného přezimování (1996
a 2003), resp. nebývalým výskytem houbových chorob a bejlomorky kapustové (2002). Sklizně řepky od roku 2004 patří
výnosově mezi velmi dobré; mimořádně úspěšný byl rok
2004, jenž se stal díky prakticky ideálnímu průběhu počasí se
značným odstupem od ostatních let rokem rekordním.
1.2. Podíl odrůd a vývoj odrůdové skladby
řepky ozimé v ČR
Vývoj odrůdové skladby v České republice zaznamenal
v posledních letech značné změny. Dříve obvyklá situace,
kdy tři hlavní odrůdy dosahovaly 50-75% podílu na trhu, se
stala minulostí, a z dnešního pohledu je až nepochopitelná.
Starší odrůdy jsou stále výrazněji nahrazovány jejich novějšími a výkonnějšími nástupci. Zřejmý je také posun k diverzifikaci odrůdové skladby, která se stává stále pestřejší. Tab. 1
uvádí počet odrůd, podílejících se na osevu ročníku 2011/12
v jednotlivých regionech Svazu. Konkrétní zastoupení a podíl
odrůd v těchto regionech znázorňují grafy 4 – 12 (uvedeny
jsou pouze odrůdy s podílem větším než 1 %).
Tab. 1: Počet odrůd řepky ozimé v regionech Svazu v roce 2011/12
Region
10
20
30
35
40
50
60
70
80
Liniové odrůdy
27
42
36
31
31
29
31
27
29
Hybridní odrůdy
35
31
20
31
30
33
34
34
28
Celkem
62
73
56
62
61
62
65
61
57
4
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 7
Graf 4: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2011/12 a jejich výnos ve sklizni 2011, region 10 - střední Čechy, svazové podniky
Uvedeny jsou pouze odrůdy s plochou větší než 1 % celkové plochy regionu
Graf 5: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2011/12 a jejich výnos ve sklizni 2011, region 20 - jižní Čechy, svazové podniky
Uvedeny jsou pouze odrůdy s plochou větší než 1 % celkové plochy regionu
Graf 6: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2011/12 a jejich výnos ve sklizni 2011, region 30 - západní Čechy, svazové podniky
Uvedeny jsou pouze odrůdy s plochou větší než 1 % celkové plochy regionu
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
5
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 8
Graf 7: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2011/12 a jejich výnos ve sklizni 2011, region 35 - severozápadní Čechy, svazové podniky
Uvedeny jsou pouze odrůdy s plochou větší než 1 % celkové plochy regionu
Graf 8: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2011/12 a jejich výnos ve sklizni 2011, region 40 - severní Čechy, svazové podniky
Uvedeny jsou pouze odrůdy s plochou větší než 1 % celkové plochy regionu
Graf 9: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2011/12 a jejich výnos ve sklizni 2011, region 50 - východní Čechy, svazové podniky
Uvedeny jsou pouze odrůdy s plochou větší než 1 % celkové plochy regionu
6
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 9
Graf 10: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2011/12 a jejich výnos ve sklizni 2011, region 60 - jižní Morava, svazové podniky
Uvedeny jsou pouze odrůdy s plochou větší než 1 % celkové plochy regionu
Graf 11: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2011/12 a jejich výnos ve sklizni 2011, region 70 - sev. Morava a Slezsko, svazové podniky
Uvedeny jsou pouze odrůdy s plochou větší než 1 % celkové plochy regionu
Graf 12: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2011/12 a jejich výnos ve sklizni 2011, region 80 - Vysočina, svazové podniky
Uvedeny jsou pouze odrůdy s plochou větší než 1 % celkové plochy regionu
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
7
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 10
1.3. Odrůdy řepky ozimé uvedené v Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ 2012
a odrůdy letos nově registrované
Tab. 2: Odrůdy řepky ozimé uvedené v Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ 2012 a odrůdy letos nově registrované
Rok reg. Název odrůdy Typ odrůdy Statut z hlediska SDO
Zástupce v ČR
2005
LABRADOR
liniová
ostatní
SAATBAU LINZ Česká republika s.r.o.
2007
MIRAGE
liniová
doporučená
SAATBAU LINZ Česká republika s.r.o.
LADOGA
liniová
doporučená
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
NK OCTANS
hybridní
ostatní
Syngenta Czech s.r.o., Praha
NK SPEED
hybridní
doporučená
Syngenta Czech s.r.o., Praha
ROHAN
hybridní
doporučená
Ing. Marian Špunar, Brno
SITRO
hybridní
ostatní
OSEVA PRO, s.r.o., Praha
ARTOGA
hybridní
doporučená
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
DA VINCI
liniová
doporučená
SAATBAU LINZ Česká republika s.r.o.
DK EXQUISITE hybridní
doporučená
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
DK SECURE
hybridní*
doporučená
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
GOYA
liniová
ostatní
SAATBAU LINZ Česká republika s.r.o.
CHAGALL
liniová
ostatní
BOR, s.r.o., Choceň
NK DIAMOND liniová
doporučená
Syngenta Czech s.r.o., Praha
NK LINUS
hybridní
ostatní
Syngenta Czech s.r.o., Praha
NK MORSE
liniová
doporučená
Syngenta Czech s.r.o., Praha
PR46W26
hybridní
doporučená
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH
ADAM
hybridní
předběžně doporučená OSEVA PRO, s.r.o., Praha
AROT
liniová
předběžně doporučená Ing. Marian Špunar, Brno
DK EXFILE
hybridní
předběžně doporučená MONSANTO ČR s.r.o., Brno
ES ALEGRIA
liniová
předběžně doporučená AGROFINAL spol. s.r.o., Praha
PRIMUS
hybridní
předběžně doporučená OSEVA PRO, s.r.o., Praha
SHERLOCK
liniová
předběžně doporučená KWS OSIVA s.r.o.
TOTEM
liniová
předběžně doporučená SELGEN a.s., Praha
DOBRAVA
hybridní
předběžně doporučená Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
XENON
hybridní
předběžně doporučená Ing. Marian Špunar, Brno
BUZZ
liniová
nově registrovaná
SAATBAU LINZ Česká republika s.r.o.
CORTES
liniová
nově registrovaná
SELGEN a.s., Praha
INSPIRATION
hybridní
nově registrovaná
OSEVA PRO, s.r.o., Praha
JUMPER
hybridní
nově registrovaná
Bayer, s.r.o.
LOHANA
liniová
nově registrovaná
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
NK GRANDIA
liniová
nově registrovaná
Syngenta Czech s.r.o., Praha
RUMBA
hybridní
nově registrovaná
OSEVA PRO, s.r.o., Praha
SHERPA
hybridní
nově registrovaná
Ing. Marian Špunar, Brno
SY CASSIDY
hybridní
nově registrovaná
Syngenta Czech s.r.o., Praha
2008
2009
2010
2011
odrůda doporučená
odrůda předběžně doporučená
* polotrpasličí hybrid
8
odrůda nově registrovaná
odrůda ostatní (v některé ze svých vlastností nevyhovuje
požadavkům kladeným na odrůdy doporučené)
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 11
1.4. Hybridní řepka v ČR
Hybridní řepka se v České republice pěstuje na provozních
plochách již více než deset let, a to od roku 1998. Počáteční
výrazné zvyšování ploch bylo vystřídáno mnohem mírnějším
tempem růstu mezi roky 2002/03 a 2007/08.
V posledních letech jsou však přírůstky podílu hybridních
odrůd na celkových plochách řepky opět významné. V uplynulém roce se u nás pěstovaly hybridní odrůdy na téměř 50
% ploch osetých certifikovaným osivem, a letos je to dokonce více než 60 %.
Graf 13: Podíl hybridních odrůd řepky ozimé v ČR (%)
Výše uvedené údaje – cca 63% podíl hybridů v letošním roce
- se týkají průměrného stavu v České republice, situace ve Svazu
je však jiná (graf 14). Prakticky ve všech regionech SPZO je
zastoupení hybridní řepky vyšší. Výjimkou je jihočeský region,
západočeský region a severozápadní Čechy (číslo 20, 30 a 35).
Opačným extrémem jsou regiony střední Čechy a severní
Morava (číslo 10 a 70), v nichž je podíl hybridní řepky o více
než 10 % vyšší, než je průměr ČR.
O pěstování hybridní řepky má tedy prokazatelně zájem
velký a stále rostoucí počet našich agronomů. Existují dokonce podniky pěstující již několik let pouze hybridní řepku.
Využívají tak výhod, mezi něž patří zejména:
l vysoký až velmi vysoký výnos semene, jenž je dosahován díky heteroznímu efektu
l dobrá zimovzdornost, vysoká tolerance k horku a suchu,
jakož i nízká citlivost k nepříznivému počasí (dešťové srážky během kvetení) jsou dalšími charakteristickými vlastnostmi, které zvláště v poslední době pěstitelé u hybridů
oceňují, neboť klimatické extrémy jsou stále častější
l více času při výsevu, neboť restaurované hybridní odrůdy jsou v podzimním období velmi vzrůstné a vitální –
proto lépe než liniové odrůdy snášejí setí ke konci příslušných agrotechnických lhůt
l hybridní odrůdy jsou zvláště vhodné pro těžší půdy
a přechodná stanoviště. Bezorebně hospodařící podniky
dávají přednost vzrůstným a vitálním odrůdám se silně
vyvinutým kořenovým systémem a vysokou tolerancí ke
stresu. Právě toto jsou znaky hybridů
l restaurované hybridy mají obvykle mohutný raný vývoj
s dobrou schopností konkurovat tlaku plevelů. Podzimní
hnojení dusíkem nebývá nutné, ovšem menší dávka (2030 kg N/ha) bývá přínosem
Při pěstování hybridní řepky je třeba zohlednit to, že heterozní efekt není optimálně využíván při výsevcích obvyklých
u liniových odrůd. Hybridní odrůdy realizují nejvyšší výnosy
při nízkých hustotách porostu. Obvykle stačí 50 klíčivých
semen na 1 m2. Při časných termínech setí a v optimálních
podmínkách je možná redukce až na cca 40 semen na 1 m2.
Existují odrůdové rozdíly v hospodářských i agrotechnických vlastnostech podobně jako u liniových odrůd (viz strana 20 a 21).
Graf 14: Podíl hybridních a liniových odrůd řepky ozimé v jednotlivých regionech SPZO 2011/12
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
9
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:20 Stránka 12
2. Výsledková část
Abychom se mohli správně rozhodnout, kterou či které
odrůdy si z velice bohaté současné nabídky vybereme právě
pro konkrétní podmínky naší lokality, nezbytně potřebujeme
informace. Čím více jich budeme mít, tím lépe pro nás.
Zdrojů informací o odrůdách řepky existuje celá řada, mezi
nejkvalitnější a nejspolehlivější z nich však bezesporu patří:
l seznam doporučených odrůd (SDO), který vydává ÚKZÚZ
ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin
l registrační pokusy ÚKZÚZ
l poloprovozní odrůdové pokusy (POP) SPZO
l skutečně dosažené výsledky pěstitelů v praxi
Všechny tyto hlavní prameny mají své přednosti i nedostatky. Představují však zřejmě jedny z nejdůležitějších dílů
skládanky, kterou by si měl každý pěstitel sestavit před tím,
než tu či onu odrůdu skutečně zvolí.
2.1. Poloprovozní odrůdové pokusy (POP) SPZO
2.1.1. Rozsah POP SPZO
Tradice poloprovozního zkoušení odrůd prostřednictvím
poměrně stálé sítě vybraných zemědělských podniků – členů
SPZO s.r.o. – je již více než dvacetiletá a každoročně umožňuje získat cenné údaje o sledovaných materiálech. Podrobný
přehled a zhodnocení výsledků těchto pokusů je uvedeno ve
sborníku „Hluk 2011“. Na tento zdroj odkazujeme zájemce
o detailní informace, zde proto uvádíme pouze nejdůležitější výsledky.
V roce 2010/11 Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin plánoval založit poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou
(POP) na obvyklých 28 lokalitách ve všech regionech České
republiky. Podařilo se to na 27 pokusných místech, neboť klimaticko-půdní podmínky VFU Brno ŠZP Nový Jičín setí
v rozumném termínu z důvodu přílišného mokra nedovolily.
V podniku CETA Kobeřice s.r.o. byl pokus zaset špatně,
došlo tam k plošně velmi nerovnoměrné distribuci semen.
Na Peruci panovaly pro setí značně nepříznivé podmínky,
pokus byl založen až 13.09. a na jaře ho bylo pro velmi neuspokojivý stav zaorat. Žádný další pokus nemusel být předčasně ukončen.
Výnosové výsledky z ostatních 25 sklizených pokusných
míst byly podrobeny statistické analýze, která vyloučila
některé další lokality z konečného zpracování dat. Pro tento
filtr byla použita následující kritéria:
a) přezimování alespoň 50 %
b) výnosová úroveň průměru všech odrůd zařazených
v pokusu na dané lokalitě alespoň 2 t/ha
c) diference mezi kontrolami (3x opakovaná LADOGA)
max. 15 %
d) variabilita mezi výnosem nejlepší a nejhorší odrůdy
v pokuse max. 50 %
10
Po aplikaci těchto limitních hodnot došlo k vyřazení 2
pokusných míst, která daným požadavkům nevyhověla v sortimentu A (Kladrubská, Zdobnice) a 6 pokusných míst v sortimentu B (Bílov, Koloveč, Opařany, Řisuty, Šípy, Žlunice, tab. 3).
V pokusech se zkoušelo celkem 30 liniových a hybridních
odrůd rozdělených do dvou sortimentů. Oba sortimenty byly
zcela odlišné; jedinou odrůdou, vyskytující se v obou zároveň,
byla LADOGA. Ta se nacházela v každém z pokusů třikrát –
jako první, poslední a prostřední parcela. Smyslem tohoto
opatření je zejména zmenšení pravděpodobnosti negativního ovlivnění výsledků pokusu půdně nevyrovnaným pozemkem (umožňuje vyloučit lokality s příliš velkou výnosovou
diferencí mezi těmito třemi „LADOGAMI“).
2.1.2. Výsledky a hodnocení POP SPZO
Všechny použitelné výnosy semen zkoušených odrůd z 17
vyhodnotitelných lokalit jsou uvedeny v tab. 4 a 5.
Z dosažených výsledků lze konstatovat, že:
l počet využitelných lokalit sortimentu A byl 10, sortimentu B 7; průměr výnosů semen všech odrůd a lokalit
sortimentu A činil 4,39 t/ha, sortimentu B 4,01 t/ha (diference 0,38 t/ha, loni 0,12 t/ha)
l celkem se zkoušelo 30 liniových a hybridních odrůd
řepky ozimé; nadprůměrných výnosů dosáhly hybridy
PR45D03, DOBRAVA, DK EXQUISITE, ROHAN a PRIMUS,
resp. DK EXFILE, PR46W26, XENON, SITRO a PULSAR.
Některé z hybridů byly předstiženy velmi výkonnými
liniovými odrůdami (grafy 15 a 16)
l mezi nejlepší liniové odrůdy se zařadily SHERLOCK (graf
15), resp. ES ALEGRIA, CHAGALL a REMY (graf 16)
l zajímavé údaje poskytly analýzy obsahu oleje, provedené
metodou nukleární magnetické rezonance; z tab. 8 a 9 je
zřejmé značné kolísání jak mezi lokalitami (např. Sloveč,
Měcholupská a Chorušice cca 42 %, ale Budkov, Výčapy
a Smilovy Hory více než 44 %), tak mezi zkoušenými odrůdami (AVENIR, DOBRAVA a DA VINCI méně než 42,5 %,
zatímco XENON a PR46W26 více než 44 %); průměrné
hodnoty obsahů oleje u jednotlivých zkoušených odrůd
jsou uvedeny v grafu 17
l významným kritériem, kombinujícím výnos semen
a obsah oleje, bývá v zahraničí běžně respektovaný výnos
oleje z hektaru; v tomto komplexním pohledu nejlépe
uspěly PR45D03, DK EXQUISITE, SHERLOCK, DOBRAVA,
ROHAN, PRIMUS a LADOGA, resp. ES ALEGRIA, PR46W26,
DK EXFILE, XENON, CHAGALL, TOTEM a REMY (graf 18)
l pozoruhodné údaje poskytly analýzy hmotnosti tisíce
semen; z tab. 6 a 7 je zřejmé značné kolísání jak mezi lokalitami (např. Měcholupská, Prusinovice a Určice pouze
těsně nad 4,00 g, ale Hradec nad Svitavou, Břilice, Sloveč
a Moutnice nad 5 g), tak mezi zkoušenými odrůdami
(AVENIR 4,38 g, EXOCET 4,39 g, ale ES BOURBON 5,42 g,
CHAGALL 5,35 g, tedy diference +/- 1 g čili cca 20 %);
některé odrůdy na lokalitě Hradec nad Svitavou dosahovaly dokonce hodnot vyšších než 6,00 g
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 13
Tab. 3: Kritéria pro ponechání či vyřazení pokusné lokality z konečného vyhodnocení výsledků POP SPZO 2010/11
Poř.
Datum
Přezimování Průměrný výnos Diference mezi
Variabilita
Sortiment
Lokalita
sklizně
sklizně
min - max (%) pokusu (t/ha) kontrolami (%)
výnosů (%)
1
B
Moutnice
16.07.
97-100
4,06
4.35
27,2
Použít
lokalitu?
ANO
2
A
Prusinovice
17.07.
97-100
3,47
9,69
27,2
ANO
3
A
Staré Město
18.07.
97-100
4,00
11,65
36,8
ANO
4
B
Sloveč
20.07.
92-97
4,34
3,35
17,2
ANO
5
A
Určice
23.07.
100
3,90
12,00
34,3
ANO
6
A
Chorušice
24.07.
90-100
3,87
4,71
21,1
ANO
7
B
Bylany
24.07.
92-100
4,83
1,92
43,3
ANO
8
B
Řisuty
25.07.
93-100
2,91
3,55
71,8
NE
9
B
Opařany
27.07.
92-100
3,01
41,92
52,8
NE
10
A
Měcholupská
27.07.
100
5,10
3,06
16,5
ANO
11
B
Nový Jičín
pokus nezaset z důvodu přílišného mok ra
12
A
Kobeřice
špatně zaseto - nerovnoměrná distribuce semen
13
A
Peruc
14
B
Žlunice
26.07.
76-100
4,78
23,39
31,6
NE
15
A
Sychrov
27.07.
64-99
4,85
3,84
11,6
ANO
16
A
Kladrubská
28.07.
97-100
3,39
48,99
61,8
NE
17
A
Červené Janovice
29.07.
93-100
4,49
9,41
29,4
ANO
18
A
Břilice
02.08.
87-100
5,07
3,84
10,5
ANO
19
B
Šípy
03.08.
63-94
2,88
24,33
33,3
NE
20
B
Výčapy
03.08.
93-97
3,86
6,32
23,1
ANO
21
B
Smilovy Hory
04.08.
91-100
2,92
4,79
48,0
ANO
22
A
Dobronín
04.08.
94-97
4,31
3,69
23,2
ANO
23
A
Zdobnice
04.08.
71-91
2,41
48,75
48,7
NE
24
B
Koloveč
03.08.
95-100
4,41
50,21
111,0
NE
25
A
Čechtice
03.08.
95-99
4,82
5,46
7,3
ANO
26
B
Budkov
10.08.
94-97
4,54
7,13
11,5
ANO
27
B
Hradec nad Svit.
12.08.
82-97
3,54
1,24
16,8
ANO
28
B
Bílov
13.08.
27-77
NE
řídké, slabé, méně v yrovnané parcely, zrušeno na jaře
Průměr:
Limitní hodnota:
min. 50
2,27
62,07
87,9
3,92
15,99
36,2
min. 2
max. 15
max. 50
Reakce odrůd řepky ozimé na clomazone
POP SPZO 2007/08 a 2008/09, hodnoceny pouze lokality s projevy fytotoxicity
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
11
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 14
K + K Břilice (JH)
Měcholupská (KT)
Sychrov (LB)
Staré Město (UH)
Prusinovice (KM)
Určice (PV)
Dobronín (JI)
Čechtice (BN)
Průměr
Arot
Avenir
Da Vinci
DK Exquisite
Dobrava
Exocet
Goya
Hornet
Ladoga 1
Ladoga 2
Ladoga 3
NK Morse
Oksana
PR45D03
Primus
Rohan
Sherlock
Průměr (t/ha)
Chorušice (ME)
Odrůda
Č. Janovice (KH)
Tab. 4: POP SPZO 2010/11, výnos semen (%, 100 % = průměr všech odrůd na lokalitě), sortiment A
Podnik
104
93
100
105
104
103
93
102
95
86
94
92
96
116
110
107
99
4,49
100
105
92
100
88
90
104
91
107
106
103
93
97
109
105
102
108
3,87
104
103
96
103
104
107
96
96
100
98
96
104
96
98
100
101
97
5,07
98
101
103
100
102
100
104
101
98
95
95
94
98
98
102
100
111
5,10
97
99
93
105
104
101
97
102
98
102
102
100
95
102
100
102
100
4,85
85
87
104
91
117
117
91
81
109
113
101
80
104
117
92
95
116
4,00
95
97
102
112
100
88
105
106
94
95
104
97
86
114
95
105
106
3,47
95
105
94
111
118
89
100
98
103
102
91
83
98
109
100
112
94
3,90
99
100
104
100
105
95
96
95
97
101
97
101
90
113
104
102
100
4,31
103
102
102
102
97
97
97
96
100
97
102
103
100
103
99
98
101
4,82
98
99
99
103
104
99
98
97
100
99
98
95
96
107
101
102
103
4,39
12
Bylany (CR)
Hradec n. S. (SY)
Moutnice (BO)
Výčapy (TR)
Budkov (TR)
Průměr
Adam
Artoga
Asgard
DK Exfile
DK Secure
ES Alegria
ES Bourbon
Chagall
Ladoga 1
Ladoga 2
Ladoga 3
NK Octans
PR46W26
Pulsar
Remy
Sitro
Totem
Xenon
Průměr (t/ha)
Smilovy Hory (TA)
Odrůda
Sloveč (NB)
Tab. 5: POP SPZO 2010/11, výnos semen (%, 100 % = průměr všech odrůd na lokalitě), sortiment B
Podnik
97
95
104
100
100
103
103
106
98
96
99
99
102
89
104
102
102
102
4,34
87
101
85
112
98
77
77
103
101
106
103
90
107
114
108
125
104
105
2,92
102
96
93
104
81
124
103
95
101
100
99
100
100
101
101
94
99
105
4,83
99
102
93
103
98
102
92
103
97
98
97
109
98
106
100
101
98
106
3,54
101
108
99
112
91
106
105
108
97
93
93
85
108
93
100
96
104
102
4,06
94
98
104
111
91
111
102
101
102
100
95
96
107
102
106
92
88
100
3,86
96
100
94
99
96
104
101
102
96
103
103
101
105
101
97
99
104
100
4,54
97
100
96
106
93
106
99
102
99
99
98
97
104
100
102
100
100
103
4,01
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 15
Tab. 6: POP SPZO 2010/11, HTS (g), sortiment A
Č. Janovice (KH)
Chorušice (ME)
K + K Břilice (JH)
Měcholupská (KT)
Sychrov (LB)
Staré Město (UH)
Prusinovice (KM)
Určice (PV)
Dobronín (JI)
Čechtice (BN)
Průměr
Podnik
Arot
4,95
4,88
5,16
4,43
4,09
4,49
4,24
4,09
4,60
5,24
4,62
Avenir
4,81
4,64
4,94
3,71
4,06
3,91
3,83
4,10
4,79
5,05
4,38
Da Vinci
4,95
5,29
5,18
4,29
4,25
4,61
4,17
4,29
4,65
5,25
4,69
DK Exquisite
4,54
4,92
5,32
3,84
4,37
4,45
4,22
4,14
4,81
4,96
4,56
Dobrava
4,89
4,77
5,33
3,92
4,41
4,62
4,11
4,02
4,64
4,84
4,56
Exocet
4,57
4,85
5,19
3,58
4,16
4,14
3,88
3,98
4,70
4,80
4,39
Goya
5,09
5,29
5,53
4,36
4,81
4,95
4,57
4,75
5,18
5,07
4,96
Hornet
5,17
5,30
5,69
4,65
4,89
4,98
4,66
4,79
5,47
5,50
5,11
Ladoga
4,91
4,99
5,13
4,23
4,33
4,52
4,48
4,34
4,66
4,98
4,66
NK Morse
4,84
4,82
5,21
3,91
4,19
4,42
4,04
3,98
4,55
4,68
4,46
Oksana
4,66
4,67
5,46
3,90
4,16
4,10
4,05
4,36
4,63
4,54
4,45
PR45D03
4,78
4,74
5,35
3,89
4,52
4,33
3,94
4,40
4,72
5,01
4,57
Primus
4,90
4,91
5,55
3,92
4,38
4,42
4,00
4,20
4,60
4,87
4,58
Rohan
4,73
4,98
5,19
4,35
4,39
4,16
4,13
4,15
4,72
4,93
4,57
Sherlock
4,62
5,21
5,22
4,28
4,47
4,44
4,14
4,16
4,60
5,12
4,63
Průměr
4,83
4,95
5,30
4,08
4,37
4,44
4,16
4,25
4,75
4,99
4,61
Odrůda
Tab. 7: POP SPZO 2010/11, HTS (g), sortiment B
Bylany (CR)
Hradec n. S. (SY)
Moutnice (BO)
Výčapy (TR)
Budkov (TR)
Průměr
Adam
Artoga
Asgard
DK Exfile
DK Secure
ES Alegria
ES Bourbon
Chagall
Ladoga
NK Octans
PR46W26
Pulsar
Remy
Sitro
Totem
Xenon
Průměr
Smilovy Hory (TA)
Odrůda
Sloveč (NB)
Podnik
5,10
5,48
4,77
5,06
4,84
5,27
5,92
5,52
5,31
5,21
5,24
5,04
5,35
5,63
5,22
5,50
5,28
5,01
5,14
4,52
4,69
5,14
4,67
4,79
4,97
4,95
4,45
4,34
4,66
4,60
5,01
4,52
4,52
4,75
4,70
4,78
4,05
4,16
4,14
4,96
5,11
4,87
4,70
4,36
4,30
4,26
4,63
4,67
4,17
4,83
4,54
5,68
6,15
5,02
5,64
5,49
6,37
5,40
6,25
5,63
6,08
5,83
5,45
5,60
5,69
5,96
5,68
5,75
5,11
5,27
4,48
4,61
4,64
5,04
5,89
5,36
5,43
5,18
5,13
5,15
5,16
5,61
5,15
5,27
5,16
4,74
4,94
4,20
4,85
4,73
4,69
5,25
5,24
4,71
4,87
4,88
4,65
4,53
5,13
4,61
4,60
4,79
4,92
4,80
4,32
4,91
5,01
4,73
5,57
5,21
4,86
4,78
4,89
4,86
5,11
5,28
4,82
4,76
4,93
5,04
5,22
4,48
4,85
4,86
5,10
5,42
5,35
5,08
4,99
4,94
4,87
5,00
5,29
4,92
5,02
5,03
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 16
Graf 15: POP SPZO 2010/11, sortiment A výnos semen (t/ha)
Graf 16: POP SPZO 2010/11, sortiment B výnos semen (t/ha)
14
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 17
Tab. 8: POP SPZO 2010/11, obsah oleje (%) při 8 % vlhkosti, sortiment A
Č. Janovice (KH)
Chorušice (ME)
K + K Břilice (JH)
Měcholupská (KT)
Sychrov (LB)
Staré Město (UH)
Prusinovice (KM)
Určice (PV)
Dobronín (JI)
Čechtice (BN)
Průměr
Podnik
Arot
43,6
42,6
42,8
43,2
43,2
43,7
43,6
43,1
43,6
44,2
43,4
Avenir
43,0
41,7
42,5
41,2
42,7
42,8
41,8
41,1
41,5
42,4
42,1
Da Vinci
42,7
41,3
43,1
42,0
42,7
42,0
42,6
42,1
42,6
43,4
42,5
DK Exquisite
44,1
43,3
44,0
43,0
43,8
43,4
43,6
42,4
42,9
44,2
43,5
Dobrava
42,8
41,3
43,1
42,1
42,8
42,0
42,8
41,7
41,7
43,0
42,3
Exocet
43,1
41,6
42,6
42,2
42,2
43,2
43,0
42,2
42,1
43,7
42,6
Goya
42,8
42,3
43,1
42,3
43,0
43,1
42,8
41,8
42,2
43,3
42,7
Hornet
43,0
42,2
42,9
41,4
42,9
43,2
42,6
41,9
43,1
42,9
42,6
Ladoga
43,6
42,9
43,3
42,8
42,8
43,6
43,3
43,3
43,5
44,2
43,3
NK Morse
44,3
42,7
43,5
43,2
44,0
43,7
43,8
42,1
43,2
44,0
43,5
Oksana
42,8
42,3
41,5
42,3
42,5
43,1
42,6
43,2
42,4
43,3
42,6
PR45D03
43,0
42,5
43,3
41,2
43,0
42,6
42,7
43,3
42,5
42,9
42,7
Primus
43,4
42,7
42,2
42,2
43,2
43,4
43,0
43,4
43,6
43,4
43,1
Rohan
43,2
42,0
43,0
41,6
43,3
42,6
43,0
42,4
43,3
43,4
42,8
Sherlock
43,9
42,2
43,1
42,3
43,0
42,8
43,1
43,6
43,1
43,5
43,1
Průměr
43,3
42,2
42,9
42,2
43,0
43,0
43,0
42,5
42,8
43,5
42,8
Odrůda
Tab. 9: POP SPZO 2010/11, obsah oleje (%) při 8 % vlhkosti, sortiment B
Sloveč (NB)
Smilovy Hory (TA)
Bylany (CR)
Hradec n. S. (SY)
Moutnice (BO)
Výčapy (TR)
Budkov (TR)
Průměr
Podnik
Adam
43,2
44,0
43,0
43,3
42,3
45,0
44,8
43,7
Artoga
41,2
43,8
42,4
42,1
42,9
44,2
45,1
43,1
Asgard
41,8
43,0
42,1
42,6
42,9
44,0
44,7
43,0
DK Exfile
41,6
43,8
41,9
42,5
43,0
43,7
45,0
43,1
DK Secure
41,7
43,6
41,1
41,6
42,3
44,6
44,6
42,8
ES Alegria
42,1
45,2
42,9
41,8
43,8
44,7
45,4
43,7
ES Bourbon
41,6
43,0
42,8
43,3
41,8
43,8
43,8
42,9
Chagall
41,7
45,9
43,2
42,5
42,5
44,2
44,2
43,5
Ladoga
42,3
44,0
42,2
42,9
42,7
44,0
44,9
43,3
NK Octans
41,8
42,9
41,9
42,2
41,7
43,9
43,9
42,6
PR46W26
42,8
45,2
44,1
42,9
43,7
44,2
45,9
44,1
Pulsar
41,1
44,0
42,0
42,2
41,8
44,5
44,3
42,8
Remy
41,1
43,0
42,1
42,3
41,7
43,9
44,3
42,6
Sitro
41,0
44,0
42,8
42,5
42,0
43,7
44,0
42,9
Totem
42,2
45,3
43,0
42,7
43,5
45,0
45,6
43,9
Xenon
42,6
45,5
43,4
44,5
43,5
44,7
45,6
44,3
Průměr
41,9
44,1
42,6
42,6
42,6
44,3
44,8
43,3
Odrůda
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
15
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 18
Graf 17: POP SPZO 2010/11, obsah oleje (%)
Graf 18: POP SPZO 2010/11, výnos oleje (t/ha)
16
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 19
2.2. Maloparcelní pokusy SDO IA
(Intenzivní Agrotechnika)
2.2.1. Princip a metodika pokusů
Tento typ pokusů zakládá každoročně SPZO společně
s ÚKZÚZ na osmi lokalitách mimo stanice ÚKZÚZ. Zatímco
základní agrotechnika odpovídá standardní metodice ÚKZÚZ
pro odrůdové pokusy s řepkou ozimou, intenzivní agrotechnika (SDO IA) je nadstavbou systému SDO a spočívá v uplatnění
několika vybraných intenzifikačních opatření (tab. 10).
Reakci odrůd na tento komplex intenzifikačních opatření ve
dvou odlišných vizualizacích znázorňují grafy 19 a 20.
Tab. 10: Rozdíly mezi základní a intenzivní agrotechnikou
Základní agrotechnika
Intenzivní agrotechnika
Liniové odrůdy: 70 semen/m2
Hybridy: 50 semen/m2
Výsevek
Hnojení N
160 kg N/ha po obilní předplodině
90 kg N/ha po zlepšující předplodině
200 kg N/ha po obilní předplodině
150 kg N/ha po zlepšující předplodině
Reg. růstu
Ne
Horizon, 1 l/ha podzim, 5. list
Caramba, 1 l/ha jaro, 25-30 cm
Hnojení B
Ne
0,2 kg B/ha
Hnojení S
Fungicid
25 kg S/ha v obou intenzitách
Ne
Pictor, 0,5 l/ha v plném květu
Graf 19: Řepka ozimá SDO IA - reakce odrůd na komplex intenzifikačních opatření. Pokusy pro SDO ÚKZÚZ, sklizeň 2010 a 2011 (t/ha)
Graf 20: Řepka ozimá SDO IA - reakce odrůd na komplex intenzifikačních opatření. Pokusy pro SDO ÚKZÚZ, sklizeň 2010 a 2011 (%)
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
17
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 20
2.3. Odrůdy v praxi u členů SPZO
Přehled dosažených výnosů u odrůd pěstovaných v praxi
ve dvou posledních letech u „velkých“ odrůd (graf 21 a 23)
potvrzuje významný rozdíl ve výkonnosti hybridů a odrůd
tradičních.
Také u odrůd s nižší sklizňovou plochou (graf 22 a 24) patří
většina hybridů mezi nejvýkonnější materiály. Je zajímavé to,
že hybridy v různých pokusech uplynulých let nepodávaly
vždy očekávané výkony, v praxi se jim však obvykle dařilo
a dosahovaly vynikajících výnosů. Nejlepší liniové odrůdy
mohou některým hybridům zdařile konkurovat.
Graf 21: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2010/11 (odrůdy s osevní plochou nad 5 tis. ha, členové SPZO)
Graf 22: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2010/11 (odrůdy s osevní plochou 500 ha - 5 tis. ha, členové SPZO)
18
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 21
Graf 23: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2009/10 (odrůdy s osevní plochou nad 5 tis. ha, členové SPZO)
Graf 24: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2009/10 (odrůdy s osevní plochou 500 ha - 5 tis. ha, členové SPZO)
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
19
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 22
3. Doporučení SPZO
3.1. Souhrnná charakteristika odrůd řepky ozimé
Z bohatého přehledu výsledků různých typů pokusů uvedených v kapitole 2 vyplývá, že prakticky není možné označit
nějakou odrůdu za univerzálně nejlepší. Žádná totiž není nejlepší ve všech typech pokusů, na všech lokalitách, ve všech
novinky
linie
hybridní
Tab. 11: Hospodářské vlastnosti odrůd
Rychlost
Odrůda
podzim. vývoje
ARTOGA
7
AVENIR (sdH)
4
DK EXFILE
9
DK EXQUISITE
8
DK SECURE (sdH)
6
DOBRAVA
7
EXAGONE
5
EXOCET
7
HORNET
8
NK LINUS
6
NK OCTANS
6
NK PETROL
7
PR45D03 (sdH)
8
PR46W26
6
PRIMUS
6
PULSAR
8
ROHAN
9
SITRO
6
XENON
7
AROT
6
DA VINCI
6
ES ALEGRIA
6
ES BOURBON
5
GOYA
5
CHAGALL
5
LABRADOR
8
LADOGA
5
NK MORSE
5
OKSANA
5
ONTARIO
4
REMY
6
SHERLOCK
4
TOTEM
5
BUZZ
4
CORTES
9
INSPIRATION (H)
7
JUMPER (H)
6
LOHANA
5
NK GRANDIA
8
PR44D06 (sdH)
6
RUMBA (H)
8
SHERPA (H)
6
SY CASSIDY (H)
nezj.
Přezimování
6
6
6
8
9
6
5
5
7
7
4
5
7
8
7
7
8
6
8
6
5
3
6
2
4
6
8
5
4
8
6
6
3
6
7
8
8
6
7
8
8
8
nezj.
agronomicky důležitých kritériích a vlastnostech.
Na základě výsledků mnoha pokusů maloparcelních (SDO
ÚKZÚZ/SPZO, SDO IA) i poloprovozních (POP SPZO), s přihlédnutím k vlastním zkušenostem i ke zkušenostem předních
českých pěstitelů řepky, však lze tyto významné vlastnosti
diferencovat. Na tomto principu jsou sestaveny následující
tabulky odrůd řepky ozimé, doporučených k pěstování
Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin pro rok 2012/13.
Odolnost proti
Phoma lingam poléhání
7
7
7
9
7
5
8
6
6
8
7
7
5
4
7
5
6
4
7
8
7
6
5
7
6
9
7
8
8
8
6
7
6
8
7
4
6
8
7
8
7
6
8
7
6
7
7
7
6
6
7
5
7
7
7
8
6
4
6
6
7
7
6
5
6
7
5
8
7
8
7
6
6
6
8
6
7
8
7
9
7
8
8
8
8
6
Ranost
zrání
6
5
5
6
6
7
5
4
6
5
5
7
7
5
6
5
8
5
7
6
3
8
4
5
5
1
6
3
5
4
6
6
7
8
7
7
7
5
5
6
6
7
5
Výnos
semen
8
6
9
8
3
8
6
6
5
7
5
5
8
8
7
7
8
7
8
5
6
7
5
6
6
6
6
6
3
6
7
7
6
6
6
7
7
6
6
7
9
8
7
Olejnatost
7
5
7
8
5
5
6
6
6
5
5
6
7
9
8
6
7
6
9
8
5
8
6
6
6
4
7
8
6
6
6
7
8
7
6
7
5
6
8
7
6
7
6
Výnos
oleje
8
5
8
8
4
7
6
6
6
6
5
6
8
9
8
7
8
7
8
7
6
7
5
6
6
5
7
7
5
6
7
7
7
6
6
7
6
6
7
7
8
8
7
Poznámky: 9 = rychlý/velmi dobré/vysoká/vysoký; 1 = horší/menší/pomalejší; H = hybrid; sdH = polotrpasličí hybrid (semi-dwarf
hybrid); (červený text = nově registrované odrůdy ÚKZÚZ, modrý text = odrůdy ze SEK SPZO)
20
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 23
Tab. 12: Agrotechnické vlastnosti odrůd
Tolerance
k pozdnímu setí
Potřeba regulace růstu
proti poléhání na jaře
ARTOGA
xx
xx
AVENIR (sdH)
0
0
DK EXFILE
xxx
xxx
DK EXQUISITE
xxx
xxx
DK SECURE (sdH)
x
0
DOBRAVA
xx
xx
EXAGONE
0
xxx
EXOCET
xx
xxx
HORNET
xxx
xxx
NK LINUS
x
x
NK OCTANS
x
xx
NK PETROL
xx
xx
PR45D03 (sdH)
xxx
0
PR46W26
x
0
PRIMUS
x
0
PULSAR
xxx
xx
ROHAN
xxx
x
SITRO
x
xxx
XENON
xx
0
AROT
x
0
DA VINCI
x
xx
ES ALEGRIA
x
x
ES BOURBON
0
xx
GOYA
0
x
CHAGALL
0
xxx
xxx
xxx
LADOGA
0
x
NK MORSE
0
0
OKSANA
0
xxx
ONTARIO
0
xx
REMY
x
x
SHERLOCK
0
xxx
TOTEM
0
x
BUZZ
0
0
CORTES
xxx
0
INSPIRATION (H)
xx
xx
JUMPER (H)
x
xx
LOHANA
0
xx
xxx
0
novinky
linie
hybridní
Odrůda
LABRADOR
NK GRANDIA
PR44D06 (sdH)
x
0
RUMBA (H)
xxx
0
SHERPA (H)
x
0
nezj.
xx
SY CASSIDY (H)
Poznámky:
xxx = vysoká; 0 = střední; - = nízká
H = hybrid; sdH = polotrpasličí hybrid (semi-dwarf hybrid)
(červený text = nově registrované odrůdy ÚKZÚZ, modrý text = odrůdy ze SEK SPZO)
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
21
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 24
Obr. 1: Doporučené odrůdy dle různých agrotechnických vlastností
Obr. 2: Doporučené odrůdy dle různých agrotechnických vlastností
* Adaptabilní odrůdy zvláště dobře reagují na vysokou intenzitu agrotechniky
** Stabilní odrůdy reagují málo na vysokou intenzitu agrotechniky, ale dobrých výnosů dosahují již při základní
agrotechnice
22
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 25
3.2. Optimální výsevní množství (počet semen/m2) ozimé řepky v závislosti na oblasti, termínu setí
a typu odrůdy
Poznámka:
H = hybridní odrůdy
L = liniové odrůdy
Pěstitelská oblast
* Vhodné pouze
v aridních oblastech
(H do 35 s/m2,
L do 50 s/m2), na
podzim nehnojit
N a využít regulátory
růstu.
** Výsevy v září nelze
doporučit. Pokud
jsme k nim přinuceni
okolnostmi, měli
bychom volit hybridní
odrůdy.
V případě negativních
jevů v době setí (horší
seťové lůžko, sucho,
nadměrný výskyt slámy
v půdním profilu,
nemořené osivo, ....)
výsevek zvýšit za každý
nepříznivý činitel o 10 %,
nikdy však nevysévat
více než 70 s/m2 (H),
resp. 90 s/m2 (L).
Mapa pěstitelských oblastí v ČR
U jílovitých
a hlinitojílovitých půd je
pozdní termín setí velmi
riskantní, a proto
poměrně nevhodný.
Naopak pro lehké písčité
půdy s rychlou
mineralizací organické
hmoty je nevhodný
časný termín setí.
Výsevní jednotky (VJ)
mají nejčastěji tento
počet semen:
1 VJ = 500 tis. semen
(hybridy)
1 VJ = 700 tis. semen
(liniové odrůdy)
Jedno balení osiva
(pytel) obvykle obsahuje
5 výsevních jednotek.
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
23
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:21 Stránka 26
poznámky:
24
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 27
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD
A
SVAZ PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ OLEJNIN PRAHA
SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2012
Řepka olejka - ozimá
Brassica napus L. convar. napus forma biennis
(Schübl et Mart.) Thell.
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 28
Řepka ozimá patří mezi důležité polní plodiny, pro
které jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd jak
v České republice, tak i v řadě dalších zemí Evropské
unie. Základním cílem těchto Seznamů je:
l usnadnit orientaci uživatelů v širokém sortimentu
registrovaných odrůd
l poskytnout objektivní a nezávislé informace o agrotechnických a kvalitativních vlastnostech odrůd a jejich
vhodnosti do pěstitelských podmínek České republiky
Seznam obsahuje v tabulkové formě údaje o registrovaných odrůdách řepky ozimé, které úspěšně absolvovaly
registrační zkoušky a následně byly zařazeny do systému
zkoušení pro Seznam doporučených odrůd.
Pěstitelé by měli upřednostňovat doporučené odrůdy
uvedené v Seznamu, pokud nemají zkušenosti, že jiná odrůda je pro jejich konkrétní stanovištní a pěstební podmínky
vhodnější.
Hodnocení odrůd
Odrůdy řepky ozimé jsou nejprve hodnoceny v rámci
registračních pokusů ÚKZÚZ. Po registraci odrůdy může udržovatel nebo zmocněný zástupce podat žádost o zařazení
odrůdy do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd. Podle
délky zkoušení a dosažených výsledků ve zkouškách je pak
odrůdě na základě výchozích kritérií pro doporučování přidělena kategorie doporučení.
Odrůdy předběžně doporučené - odrůdy nově zařazené do
zkoušek pro SDO s nejméně tříletými výsledky zkoušení.
Odrůdy doporučené* - odrůdy zkoušené minimálně 2
roky v pokusech pro SDO a splňující výchozí kritéria pro
doporučení.
Odrůdy ostatní* - odrůdy zkoušené minimálně 2 roky
v pokusech pro SDO a nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.
Odrůdy pro speciální využití** - odrůdy výrazně odlišující se kvalitou (např. odlišné zastoupení mastných kyselin
nebo jiného růstového typu (polotrpasličí a.j.).
* u odrůd zařazených v těchto kategoriích doporučení je k dispozici dostatek údajů (získaných z pokusů pro Seznam doporučených odrůd) aby mohla
být uvedena jejich reakce na soubor intenzifikačních opatření viz grafy
** Odrůdy v této kategorii se posuzují podle výchozích výkonových kritérií
pro doporučení platných pro liniové odrůdy. Pokud žádná zkoušená odrůda
tato kritéria nesplní, zařadí se k doporučeným odrůdám pouze jedna nejvýkonnější odrůda daného typu.
Hodnocení uvedených odrůd vychází z výsledků pokusů
a testů prováděných v letech 2009-2011 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou
pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového
úřadu ÚKZÚZ.
Výchozími kritérii pro zařazení odrůd do jednotlivých kategorií doporučení u odrůd řepky ozimé jsou: výnos oleje,
odolnost proti napadení fomovým černáním stonku
a obsah glukosinolátů.
Výchozí kriteria pro doporučení odrůd platná od sklizně roku 2009:
a) výnos
liniové odrůdy
dosahující minimálně 100 % průměru výnosu oleje zkoušených liniových odrůd alespoň v jedné pěstitelské oblasti
(chladné, teplé)
hybridní odrůdy
dosahující ve výnosu oleje minimálně průměrné úrovně
souboru hybridních odrůd (ve srovnání s průměrnou úrovní souboru liniových odrůd = 100%) alespoň v jedné pěstitelské oblasti.
Stav v aktuálním vydání Seznamu doporučených odrůd
Průměrná úroveň výnosu oleje souboru hybridních odrůd
z výsledků let 2009, 2010, 2011
106 % - teplá oblast - kriterium pro doporučení je tedy 106 %
105 % - chladná oblast – kriterium pro doporučení je tedy 105 %
b) Fomové černání stonku
napadení není horší o více než dva body ve srovnání s průměrem všech odrůd
c) Obsah glukosinolátů ve sklizni
obsah není vyšší než 17, 00 μmol.g-1 semene při 9 % vlhkosti standardizováno na 46% obsah oleje v sušině
Odrůdy nově registrované - kromě odrůd, které již byly
zařazeny do pokusů pro Seznam doporučených odrůd, jsou
uvedeny také údaje o odrůdách nově registrovaných vzhledem k tomu, že jejich osivo bude nabízeno již pro zásev
v sezóně 2012/2013.
Graf 26: Řepka ozimá SDO IA - reakce odrůd na komplex intenzifikačních opatření - průměr 2010 - 2011
26
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
Xenon
Adam
Primus
DK Exfile
Průměr v t/ha
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost
1 = nejhorší hodnota, nevyhovující vlastnost
HTS (g při vlhkosti 12%)
Kvalita semene v sušině:
Obsah oleje (%)
Skladba mastných kyselin
Obsah nasycených mastných kyselin (%)
Obsah kyseliny olejové (%)
Obsah kyseliny linolové (%)
Obsah kyseliny linolenové (%)
Obsah kyseliny erukové (%)
Obsah glukosinolátů μmol.g-1 semene při 9%
vlhkosti standardizováno na 46% obsah oleje
v sušině
Obsah dusíkatých látek (%)
15,2
11,8
20,0
13,4
20,6
16,6
20,5
20,8
21,3
5,78
58,35
22,5
9,9
0,11
5,81 5,97 6,11
61,97 63,6 63,09
19,3 18 17,4
9,6
9,1 10,3
0,12 0,08 0,05
5,48
59,73
20,7
10,8
0,07
15,7
46,4
47,23 47,9 47,79 48,39
5,4
5,48
5,29
5,72
5,3
5,18
5,9
7,1
6,6
6,8
20,9
14,6
5,8
61,74
20,1
9,2
0,05
20,5
13
5,78
61,05
20,1
9,7
0,05
11,7
21,2
20,7
6,28
62,43
19,8
8,3
0,05
15,2
5,42
65,59
17,2
8,7
0,05
47,45 47,19 47,76 48,16
5,31
6,5
6,6
6,5
6,4
20,7
14,8
5,57
60,96
20,1
10,1
0,05
5,36
6,2
6,5
6,6
7,0
92
2
152
8,6
5,37
5,3
6,3
6,8
6,7
92
1
140
8,2
20,7
13,7
21,3
10,7
21,2
13,5
13,1
21,1
5,84
59,82
21,4
9,8
0,06
46,6
5,29
5,9
6,4
6,5
6,4
95
1
137
8,4
6,11
61,77
18,2
10,6
0,1
46,64
5,3
5,8
6,5
6,5
6,6
90
2
148
8,1
97
98
98
99
106
108
104
107
2009
NK Speed
2008
DK Secure
NK Diamond
NK Morse
5,43
6,4
6,8
6,6
6,6
91
2
138
8,2
102
102
100
100
4,57
6,6
6,8
6,8
7,0
92
2
147
7,9
101
101
100
100
5,39
6,1
6,2
6,5
6,5
93
2
142
8,0
99
100
19,7
14
5,95
62,39
18,9
9,5
0,05
20,4
13,2
5,84
62,86
18,6
9,6
0,05
21,0
11,8
5,87
63,77
18,7
8,4
0,06
19,9
12,7
5,86
62,54
19,5
8,8
0,12
47,28 48,02 47,55 47,6
5,39
6,2
6,5
6,5
7,1
89
3
143
8,2
103
103
103
103
21,2
15,3
5,97
63,79
17,6
9,5
0,05
46,34
5,56
5,6
6,2
6,1
6,9
91
2
143
7,8
97
101
99
103
Mirage
99
99
Ladoga
2009
SW 05025 A
(dříve Da Vinci)
2009 2009 2007 2008
PHF = pylově fertilní hybrid
PTH = pylově fertilní polotrpasličí hybrid
20,7
15,2
5,64 5,5 5,46
59,85 63,57 61,99
21,4 18,5 19,9
9,8
9,2
9,6
0,15 0,12 0,06
47,32 49,03 47,21
5,56
5,42
48
6,3
6,4
6,4
7,0
5,8
6,9
6,4
7,3
91
1
151
8,1
108
105
107
106
6,2
6,2
6,1
6,4
92
2
157
8,0
109
107
105
103
5,9
6,1
6,6
6,9
89
200
141
8,1
112
107
112
106
5,7
6,5
6,5
6,6
90
2
142
8,5
111
109
109
107
91
2
145
7,4
101
98
99
96
88
3
143
8,0
104
100
103
99
88
1
151
8,1
Totem
105
101
Sherlock
103
103
Arot
104
102
ES Alegria
105
101
DK Exquisite
103
102
Artoga
106
103
PR46W26
2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2008
Rohan
2011
Dobrava
5,41
5,25
2010 2010 2010 2011
Rok registrace
Výnos semene (%) v oblasti na průměr liniových odrůd:
teplá
4,91 111 109 105 106
4,98 109 106 106 100
chladná
Výnos oleje (%) v oblasti na průměr liniových odrůd:
teplá
2,04 111 110 107 109
chladná
2,08 109 108 108 103
Agronomická charakteristika:
Přezimování (%)
91
91
95
90
Zralost (dny od ES Alegrie)
2
2
1
2
Délka rostlin (cm)
155 143 151 147
Poléhání (9-1)
8,6
8,7
7,3
8,5
Odolnost proti chorobám:
Sklerotiniová hniloba (9-1)
6,3
6,1
5,5
5,7
Fomové černání stonku (9-1)
6,1
7,0
6,5
6,2
Čerň řepková (9-1)
6,8
6,3
6,8
6,6
Plíseň šedá (9-1)
7,3
6,6
6,4
7,0
Sitro
21,2
16,5
5,59
59,2
21
10,9
0,06
46,39
5,64
5,9
6,4
6,3
6,7
90
1
150
7,5
103
104
105
107
2008
Goya
5,47
6,1
6,6
6,7
6,8
91
2
148
7,7
102
102
104
102
5,86
5,6
6,4
6,9
6,7
86
2
144
7,7
94
98
95
100
5,95
6,2
6,5
6,3
6,6
89
4
141
7,0
92
99
96
102
5,74
6,5
6,5
6,5
7,0
84
2
146
8,1
97
93
98
94
21,5
14,2
6,38
61,14
18,6
10,6
0,05
21,2
13,2
6,29
61,75
18,7
9,8
0,11
21,4
14,5
21,5
10,1
21,4
14,8
6,24 6,56
6
60,92 57,78 61,43
19,7 22 19,3
9,7 10,6 10,1
0,05
0
0,06
46,7 46,64 46,59 45,54 46,73
5,37
6,1
6,5
6,6
6,6
90
1
148
8,4
102
104
103
105
2009 2008 2009 2005 2009
NK Linus
Ostatní (min. 2 roky pokusů pro SDO)
Hybridní
Liniové
PFH
OGU/INRA Safecross
NK Octans
Liniové
Chagall
2009 - 2011
Doporučené (min. 2 roky pokusů pro SDO)
Hybridní
PFH
PTH
OGU/INRA
MSL Safecross OGU/INRA
Labrador
Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd
Výsledky z let
Kategorie odrůd
Předběžně doporučené (2 roky pokusů pro registraci + 1 rok pro SDO)
Typy odrůd
Hybridní
Liniové
PFH
Typ hybridu
Hybridní systém
OGU/INRA
MSL OGU/INRA
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 29
27
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 30
Výnos semene odrůd zkoušených pro SDO v roce 2011 v % na průměr liniových odrůd
Celkový
průměr
Libějovice
Pusté Jakartice
Staňkov
Věrovany
Kujavy
Slapy u Tábora
Průměr 2011
Průměr 2009 - 2011
Hradec nad Svitavou
Lípa
Domanínek
Humpolec
Krásné Údolí
Průměr 2011
Průměr 2009 - 2011
Průměr 2011
Průměr 2009 - 2011
Chladná oblast
Jaroměřice nad Rokytnou
Teplá oblast
Chlumec nad Cidlinou
Odrůda
Hybridní odrůdy
Typ
Artoga*
PFH
114
110
114
116
125
120
105
123
115
112
108
140
128
105
98
113
106
114
110
Rohan
PTH
110
114
116
101
113
122
112
111
112
107
110
120
117
102
111
110
106
111
107
DK Exfile
PFH
104
114
105
109
110
119
106
119
110
111
113
123
125
108
99
112
109
111
110
Primus
PFH
111
103
113
108
123
108
104
117
110
109
117
119
108
108
109
112
106
111
108
DK Exquisite
PFH
102
106
110
108
125
125
110
105
111
109
101
124
114
118
86
108
107
110
109
NK Speed
PFH
103
109
120
103
114
108
112
112
110
106
106
106
115
103
123
110
108
110
106
Adam
PFH
105
107
114
100
107
105
114
110
107
105
104
96
109
106
110
105
106
107
106
Dobrava
PFH
105
99
113
111
115
101
95
106
106
106
97
126
132
96
98
107
103
106
105
Sitro
PFH*
99
100
95
101
101
116
97
111
102
105
103
107
136
99
93
106
107
104
106
Xenon
PFH
102
105
116
114
109
102
115
101
109
106
118
90
99
94
70
96
100
104
104
NK Octans
PFH
105
101
106
103
87
102
111
115
104
104
94
108
107
106
95
101
102
103
103
PR46W26
PFH
101
102
104
102
105
107
111
96
104
105
102
107
111
86
97
99
103
102
104
NK Linus
PFH
97
90
103
102
96
105
106
110
101
103
93
117
95
107
109
103
105
102
104
DK Secure**
PTH
102
98
101
86
97
93
84
115
96
98
81
96
115
104
94
97
99
96
98
SV 05025 A (dříve Da Vinci)
105
107
111
95
106
96
94
102
101
99
102
100
96
114
114
106
103
103
101
NK Morse
100
109
87
104
116
94
102
94
101
103
105
104
104
103
107
105
103
103
103
Ladoga
100
94
111
102
100
98
103
99
101
99
98
97
108
107
94
101
99
101
99
Arot
102
96
99
103
100
113
106
102
103
103
97
94
81
110
100
98
99
101
101
Labrador
99
107
97
106
90
96
90
98
98
96
100
106
121
103
104
106
102
101
98
Totem
102
103
106
99
92
101
102
110
102
103
102
111
94
92
102
99
102
101
103
NK Diamond
105
107
96
99
111
106
98
97
102
100
96
101
95
97
103
98
100
101
100
Mirage
98
102
99
106
98
109
107
97
103
100
106
96
110
86
92
98
100
101
100
Sherlock
104
106
112
84
97
103
109
105
102
105
107
97
87
98
100
99
101
101
104
Chagall
99
92
98
101
109
92
100
99
99
95
97
103
110
105
102
103
100
100
97
ES Alegria
92
94
100
99
96
103
95
100
97
99
91
101
88
99
80
92
96
95
98
Goya
95
82
85
103
86
87
93
97
91
98
98
91
106
86
102
96
94
93
96
Prům. liniových odr.
v t/ha = 100 %
5,05 4,54 4,59 6,80 4,55 4,90 6,16 3,71 5,04 4,91 6,52 3,37 4,40 6,52 4,96 5,15 4,98 5,08 4,94
Lokalita
Liniové odrůdy
MD 0,05***
6
4
12
5
6
3
* - PFH - pylově fertilní (restaurovaný) hybrid
** - PTH - pylově fertilní (restaurovaný) polotrpasličí hybrid
*** - MD 0,05 - minimální průkazná diference je údaj vyjadřující statistickou významnost rozdílů průměrných hodnot výnosů
28
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 31
Významné hospodářské vlastnosti nově registrovaných odrůd
Výsledky z let
Kategorie odrůd
Typy odrůd
Typy hybridu
Hybridní systém
2009 - 2011
Nově registrované
Jumper
Lohana
NK Grandia
Buzz
Cortes
Rohan
NK Speed
Sitro
Ladoga
Labrador
Chagall
HTS (g při vlhkosti 12%)
Kvalita semene v sušině:
Obsah oleje (%)
Skladba mastných kyselin
Obsah nasycených mastných kyselin (%)
Obsah kyseliny olejové (%)
Obsah kyseliny linolové (%)
Obsah kyseliny linolenové (%)
Obsah kyseliny erukové (%)
Liniové
SY Cassidy
Výnos semene (%) na průměr liniových odrůd:
teplá
4,92
109
110
chladná
4,96
111
105
Výnos oleje (%) na průměr liniových odrůd:
teplá
2,03
109
110
chladná
2,07
110
105
Agronomická charakteristika:
Zralost (dny od Rohanu)
1
0
Délka rostlin (cm)
143
143
Poléhání (9-1)
8,4
8,3
Odolnost proti chorobám:
Sklerotiniová hniloba (9-1)
5,2
5,9
Fomové černání stonku (9-1)
5,8
6,2
Čerň řepková (9-1)
7,2
7
Srovnávací
Hybridní
PFH
MSL Safecross OGU/INRA
Liniové
Inspiration
Sherpa
Rumba
Průměr v t/ha
Hybridní
PFH
OGU/INRA MSL OGU/INRA Safecross OGU/INRA
107
108
108
107
105
106
105
102
103
105
103
99
100
99
110
104
104
104
102
105
99
98
97
101
94
97
108
109
107
105
102
102
104
102
106
109
103
98
99
98
111
103
103
103
101
103
100
99
94
98
94
95
0
151
7,4
2
152
7,7
0
148
7,8
2
142
7,3
2
141
8,4
0
130
8,2
0
138
8,4
201
139
7,9
2
146
7,6
1
149
6,8
1
142
7,6
3
138
6,4
1
141
7,5
5,2
5,8
6,5
6
6,2
7
5,3
5,4
6,8
6,4
6,8
7
5,9
6,2
7
5
4,7
6,7
6
6
6,7
5
5,4
7,3
5,5
6,1
7,2
5,7
5,8
6,4
6
5,5
7
5,9
5,8
6,9
5,1
5,6
7,3
5,5
6,08
6
5,48
5,6
5,56
5,38
6,01
5,84 5,18 5,13 6,04 5,46
5,43
5,66
46,9
47,18
47,5
46,53
45,79
46,64 48,52 46,97 46,71 47,39 46,57
46,48
47,68 45,72 46,67
5,89
61,42
20,1
9,2
0,14
5,73
62,9
19
9,3
0,09
5,49
61,12
19,6
10,6
0,07
6,14
61,22
19,1
10,3
0,11
6,37
56,88
22,9
10,5
0,07
6,02
62,02
19,4
9,3
0,07
5,49 6,13
61,91 61,75
20
18,1
9,6
10,7
0,08
0,1
5,59
59,09
21,1
11
0,07
5,9
62,43
19,5
8,8
0,11
Obsah glukosinolátů μmol.g-1 semene
při 9% vlhkosti standardizováno na
46% obsah oleje v sušině semene
13,96
14,58
17,21
11,77
16,62
12,58 15,40 13,44 12,85 10,87 13,70
17,66
13,18 10,26 14,67
Obsah dusíkatých látek (%)
20,9
21,5
20,9
21,9
22,7
21,6 19,8 20,2 21,3 21,3
21,3
20,0 21,4 21,4
9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost
6,23
62,57
18,1
9,9
0,07
5,89
59,05
21,8
10,3
0,07
1 = nejhorší hodnota, nevyhovující vlastnost
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
6,14
62,38
18,7
9,4
0,07
21,3
6,61
57,61
22,1
10,6
0
6,27
60,81
19,8
9,7
0,07
PFH = pylově fertilní hybrid
29
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 32
POPISY ODRŮD
 předběžně doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
OSEVA PRO s.r.o., Praha
Registrace:
2010
ADAM
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně
vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene v teplé oblasti pěstování, odolnost proti
poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Ing. Marian Špunar, Brno
Registrace:
2010
AROT PO
Typ odrůdy:
 doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, odolná proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Velmi vysoký výnos semene v teplé oblasti pěstování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
Registrace:
2009
ARTOGA
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Linie
Středně raná odrůda, rostliny nízké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je nízká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene v teplé oblasti, nízká délka rostlin, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s.r.o., Žatec
Registrace:
2011
BUZZ CPG
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je vysoká.
Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Selgen a.s., Praha
Registrace:
2011
CORTES
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Velmi vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
Registrace:
2010
DK EXFILE
Typ odrůdy:
 doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
Registrace:
2009
DK EXQUISITE
Typ odrůdy:
30
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 33
 doporučená
Pylově fertilní polotrpasličí hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny nízké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně vysoká.
Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Přednosti:
Nízká délka rostlin, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
Registrace:
2009
DK SECURE
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
středně vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
Registrace:
2011
DOBRAVA
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Linie
Raná až středně raná odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, dolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je
nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni vysoký.
Přednosti:
Ranost, vysoký obsah oleje.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
AGROFINAL spol. s.r.o., Praha
Registrace:
2010
ES ALEGRIA CPG
Typ odrůdy:
 ostatní
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je středně vysoká až
vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene.
Zástupce v ČR:
SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s.r.o., Žatec
Registrace:
2009
GOYA CPG
Typ odrůdy:
 ostatní
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce
semen je vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene v teplé oblasti pěstování.
Zástupce v ČR:
BOR, s.r.o., Choceň
Registrace:
2009
CHAGALL CPG
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Pouze vyhovující obsah glukosinolátů.
Zástupce v ČR:
OSEVA PRO s.r.o., Praha
Registrace:
2011
INSPIRATION
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
vysoká. Obsah oleje v semeni nízký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, vysoký obsah N-látek v semeni.
Pěstitelská rizika: Nízký obsah oleje, pouze vyhovující obsah glukosinolátů.
Zástupce v ČR:
BAYER s.r.o., Praha
Registrace:
2011
JUMPER
Typ odrůdy:
 ostatní
Linie
Pozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je vysoká. Obsah oleje v semeni nízký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene v chladné oblasti.
Pěstitelská rizika: Pozdnost, nízký výnos v teplé oblasti pěstování, nízký obsah oleje.
Zástupce v ČR:
SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s.r.o., Žatec
Registrace:
2005
LABRADOR CPG
Typ odrůdy:
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
31
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 34
 doporučená
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolná proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně
vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
Registrace:
2008
LADOGA CPG
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Linie
Polopozdní až pozdní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
Registrace:
2011
LOHANA CPA
Typ odrůdy:
 doporučená
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen nízká. Obsah oleje
středně vysoký až vysoký.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s r.o., Žatec
Registrace:
2007
MIRAGE
Typ odrůdy:
 doporučená
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny nízké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsah oleje
v semeni vysoký.
Přednosti:
Nízká délka rostlin, odolnost proti poléhání, vysoký obsah oleje.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2009
NK DIAMOND CPG
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Linie
Polopozdní až pozdní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je nízká.
Obsah oleje v semeni vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti poléhání, vysoký obsah oleje.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2011
NK GRANDIA CPG
Typ odrůdy:
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (Safecross)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně
vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Přednosti:
Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Nízký až středně vysoký obsah oleje.
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2009
NK LINUS
Typ odrůdy:
 doporučená
Linie
Polopozdní až pozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je
středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti poléhání,
Pěstitelská rizika: Pozdnost.
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2009
NK MORSE CPG
Typ odrůdy:
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (Safecross)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Pěstitelská rizika: Nízký výnos semene.
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2008
NK OCTANS
Typ odrůdy:
32
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 35
 doporučená
Pylově fertilní hybrid (Safecross)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
je středně vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2008
NK SPEED
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, nízká až středně vysoká délka rostlin, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
OSEVA PRO s.r.o., Praha
Registrace:
2010
PRIMUS
Typ odrůdy:
 doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně vysoká.
Obsah oleje v semeni velmi vysoký.
Přednosti:
Odolnost proti poléhání, velmi vysoký obsah oleje.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka, Břeclav
Registrace:
2009
PR46W26 CPG
Typ odrůdy:
 doporučená
Pylově fertilní hybrid (MSL)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, nízká až středně vysoká délka rostlin, ranost.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Ing. Marian Špunar, Brno
Registrace:
2008
ROHAN
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Polopozdní až pozdní hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
je nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
OSEVA PRO s.r.o., Praha
Registrace:
2011
RUMBA
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je
středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene v teplé oblasti pěstování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
KWS OSIVA s.r.o.
Registrace:
2010
SHERLOCK CPG
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid (MSL)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně
vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Ing. Marian Špunar, Brno
Registrace:
2011
SHERPA
Typ odrůdy:
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání.
Hmotnost tisíce semen je středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni nízký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene v chladné oblasti pěstování.
Pěstitelská rizika: Nízký obsah oleje.
Zástupce v ČR:
OSEVA PRO s.r.o., Praha
Registrace:
2008
SITRO
Typ odrůdy:
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
33
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 36
 doporučená
SW 05025 A CPG (dříve Da Vinci)
Typ odrůdy:
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je středně
vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni nízký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene v chladné oblasti pěstování.
Pěstitelská rizika: Nízký obsah oleje.
Zástupce v ČR:
SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s.r.o., Žatec
Registrace:
2009
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid (Safecross)
Polopozdní až pozdní hybridní odrůda, rostliny vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2011
SY CASSIDY
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Linie
Polopozdní až pozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je
středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Pozdnost.
Zástupce v ČR:
SELGEN a.s., Praha
Registrace:
2010
TOTEM CPG
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Pylově fertilní hybrid (MSL)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně
vysoká. Obsah oleje v semeni vysoký.
Přednosti:
Vysoký obsah oleje, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Zástupce v ČR:
Ing. Marian Špunar, Brno
Registrace:
2011
XENON
Typ odrůdy:
Poznámka:
CPG
- udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
CPA
- podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
PO
34
- udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č.408/2000 Sb.
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 37
SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2012 - Řepka olejka jarní
Výsledky pokusů pro Seznam doporučených odrůd ÚKZÚZ
Tab. 13: Významné hospodářské vlastnosti odrůd
(Vysvětlivky: 9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost, 1 = nejhorší hodnota, nevyhovující vlastnost)
Výsledky z let
2008 - 2011
Předběžně
doporučené
Kategorie odrůd
Ability
Blanice
Estrade
Liniové
Sensor
Rok registrace
Výnos semene (%) v oblasti
teplá
3,04
chladná
3,23
Výnos oleje (%) v oblasti
teplá
1,25
chladná
1,32
Agronomická charakteristika:
Zralost (dny od Ability)
Délka rostlin (cm)
Poléhání (9-1)
HTS (g)
Kvalita semene v sušině:
Obsah oleje (%)
Skladba mastných kyselin
Obsah nasycených mastných kyselin (%)
Obsah kyseliny olejové (%)
Obsah kyseliny linolové (%)
Obsah kyseliny linolenové (%)
Obsah kyseliny erukové (%)
Obsah glukosinolátů μmol.g-1 semene při
9% vlhkosti standardizováno na 46%
obsah oleje v sušině semene
Obsah dusíkatých látek (%)
Hybridní
PFH
Ostatní
Larissa
Liniové
Průměr
v t/ha
Typy odrůd
Typ hybridu
Doporučené
(min. 2 roky pokusů pro SDO)
2011
2009
2007
2010
2004
105
106
108
105
102
97
99
100
94
97
105
105
110
106
105
98
98
99
93
97
0
126
6,6
4,09
0
124
6,5
4,36
131
124
6,3
3,79
0
127
6,5
3,69
0
118
6,2
3,77
46,4
47,7
47,9
46,1
46,5
60,6
20,3
9,4
0,00
62,5
19,3
8,9
0,15
62,6
19,0
8,8
0,49
61,3
20,0
9,1
0,00
60,2
21,0
9,1
0,00
9,33
11,59
8,25
7,05
8,75
22,9
22,5
22,1
22,6
23,4
Graf 25: Řepka jarní, relativní výnosy v letech 2008 - 2011
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
35
36
H
H
L
H
13 SHERPA
14 TOTEM
15 XENON
L
8 LENNY
12 PULSAR
L
7 LADOGA
sdH
H
6 INSPIRATION
11 PR44D06
L
5 CHAGALL
H
L
4 GOYA
10 NK OCTANS
L
3 ES ALEGRIA
L
H
2 DK EXFILE
9 NK GRANDIA
H
6,40
5,00
7,60
5,50
4,80
6,20
4,10
4,46
4,90
4,70
5,70
4,70
4,30
6,61
6,30
Typ odrůdy HTS osiva (g)
1 ARTOGA
Sortiment A
Charakteristika a poznámky ke stavu porostu
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 38
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2012/13
L
L
L
H
H
L
H
L
L
H
sdH
H
H
H
L
H
BUZZ
CORTES
DA VINCI
DK EXQUISITE
DOBRAVA
ES BOURBON
JUMPER
LADOGA
LOHANA
2
3
4
5
6
7
8
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2011/12
9
10 NK LINUS
11 PR45D03
12 PRIMUS
13 ROHAN
14 RUMBA
15 SHERLOCK
16 SITRO
4,96
3,60
6,68
8,10
6,50
7,10
4,37
4,73
4,90
5,30
5,40
5,76
6,04
5,12
7,00
3,86
Typ odrůdy HTS osiva (g)
1
Sortiment B
Charakteristika a poznámky ke stavu porostu
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:22 Stránka 39
stanovisko 12_SPZO 20.4.12 14:23 Stránka 40
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
pro své členy provádí tuto činnost:
l Zajišťuje jednotný postup při jednání se státními úřady, dodavatelsko-odběratelskými
firmami a ostatními subjekty v celé vertikále oblasti pěstování, zpracování a využití olejnin.
l Realizuje národní i mezinárodní lobbing ve prospěch řepky, vyvíjí osvětovou činnost
v oblasti řepkových výrobků (oleje a šroty) a podporuje aktivity spojené s bionaftou.
l Spolupracuje s ÚKZÚZ při vytváření Seznamu doporučených odrůd (SDO) pro ozimou
a jarní řepku.
l Provádí maloparcelkové a poloprovozní pokusy v oblasti zkoušení
§ odrůd ozimé řepky, jarní řepky, slunečnice a máku
§ fungicidů, morforegulátorů a stimulátorů
§ účinnosti mořidel a insekticidů
§ aplikace regulátorů dozrávání a desikantů
§ hnojení minerálními a kapalnými hnojivy
l Pořádá
§ jarní semináře k technologii pěstování olejnin
§ polní kázání – přehlídky odrůdových pokusů řepky, slunečnice a máku
§ mezinárodní třídenní seminář
l Vydává
§ čtrnáctideník Květy olejnin, ve kterém pravidelně informuje o aktuálních otázkách pěstování a obchodování s olejninami
§ metodiky pěstování řepky, slunečnice, máku a sóji
§ stanoviska k nabídce odrůd a pesticidů
l Prostřednictvím deseti regionálních agronomů - specialistů provádí na členských
podnicích individuální terénní poradenství při pěstování olejnin.
Vydal: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., květen 2012
Autoři: Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. a kol.
Fotografie: Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Agroslužba SPZO
Náklad: 1 200 výtisků
Technický redaktor: Ing. Tomáš Petrtýl
Sazba, zlom, tisk: Typus Pro Praha s.r.o. (www.typus.cz)
ISBN 978-80-87065-38-9
• Stanovisko k odrůdám 2011/2012 - sborník materiálů pro účastníky
seminářů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a SPZO s.r.o.
v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
• Opatření: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
• Registrační číslo 10/010/1310a/120/002243
• Semináře pro pěstitele řepky olejné s exkurzí na polní přehlídky
odrůdových pokusů
Download

Odrůdové stanovisko 2012