Manželské a procesní právo církevní
Povinně volitelný předmět
Program na zimní semestr 2014/2015
07.10.2014 08:00 10:00
14.10.2014 08:00 10:00
11.10.2014 08:00 10:00
04.11.2014 08:00 10:00
11.11.2014 08:00 10:00
18.11.2014 08:00 10:00
25.11.2014 08:00 10:00
02.12.2014 08:00 10:00
09.12.2014 08:00 10:00
16.12.2014 08:00 10:00
Shoda a rozdíl různých pojetí manželství. Právní úprava svátostí.
Manželství podle církevního práva katolické církve: druhy
manželství. Putativní manželství. Forma uzavření kanonického
manželství, místní příslušnost.
Překážky kanonického manželství v průběhu dějin. Zábrany a
licence. Dispenze od překážek. Zápověď. Delegace práva
asistovat uzavření manželství.
Manželský souhlas a jeho absence. Příprava uzavření manželství.
Zápisy v matrikách. Neplatnost, resp. nulita manželství.
Konvalidace manželství. Tři způsoby rozvázání manželského
svazku v právu katolické církve. Zákonné odloučení manželů za
trvání manželství.
Ordinační právo v různých církvích.
Základní pojmy kanonického trestního práva hmotného.
Skutkové podstaty kanonickoprávních deliktů.
Sporný a trestní proces před katolickými církevními soudy.
Stupně a druhy církevních soudů. Soudní oficia. Kanonické
soudní řízení sporné.
Kanonické trestní řízení. Kárné řízení v reformačních církvích.
Povinná literatura
1. TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Manželské právo církevní: teze k přednáškám 2012/2013,
<http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404044717/> (dokumenty Katedry právních dějin)
2. TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj, Slovník církevního práva, Grada, Praha, 2011.
3. TRETERA, Jiří Rajmund, PŘIBYL, Stanislav, Konfesní právo a církevní právo, J. Krigl, Praha, 1997,
s. 125–129, 225–269, 276–291, 303, 312.
4. HRDINA, Antonín, Kanonické právo, Plzeň, 2011, s. 284–312.
Doporučená literatura
1. Kodex kanonického práva (1983), Zvon, Praha, 1994.
2. Řád pastýřské služby Českobratrské církve evangelické <http://www.evangnet.cz/cce/czr/rps.html>
Download

Manželské a procesní právo církevní Povinně volitelný předmět