MINIPIVOVARY A PIVOVARY V ČESKÉ REPUBLICE
Veronika Švábová, Masarykova univerzita
www.pivoabeer.cz
[email protected]
www.muni.cz
Tento projekt vznikl v rámci studia geografie na Masarykově univerzitě
v Brně a za výrazné podpory specializované prodejny piv v Brně,
Pivo&Beer. Cílem je zmapovat všechny pivovary a minipivovary (ne tzv.
homebrewing – domácí vaření piva) v České republice za rok 2009.
Rok 2009 byl vybrán kvůli dostupnosti dat o ročních výstavech (tj.
mnoţství uvařeného piva), které za rok 2010 nebyly v počátcích
projektu dostupné. Aby data nebyla úplně zastaralá, byla do mapy
přidána kategorie ve výstavbě, kde jsou zařazeny pivovary vznikající
od roku 2009. Existuje několik map pivovarů, ale jen hrstka z nich se
zabývá také mapováním minipivovarů. Tento projekt se snaţí
poskytnout kompletní přehled všech oficiálních pivovarů v České
republice včetně kontaktů na ně.
V této práci je pouţito členění pivovarů do kategorií podle jejich
ročního výstavu. Způsobů, jak kategorie vymezit, je mnoho. Pro naše
účely byl zvolen výstav 3 000 hl jako hraniční hodnota mezi
minipivovarem a pivovarem střední velikosti. Minipivovar se dá také
charakterizovat výstavem do 10 000 hl ročně (to je hranice pro nejniţší
sazbu spotřební daně, kterou pivovary platí za kaţdý vyrobený
hektolitr). Niţší hranice výstavu je v členění obvyklejší, a proto byla
pouţita také v této práci. Velké pivovary jsou s výstavem nad
200 000 hl (hranice spotřební daně mezi malým nezávislým pivovarem
a velkým pivovarem).
V práci se také vyskytuje kategorie pivovarů, u nichţ se bohuţel
nepodařilo sehnat data, nebo si je majitelé nepřáli uvádět. Databáze
obsahuje 142 pivovarů, z nichţ pouze 15 mělo v roce 2009 výstav
vyšší neţ 200 000 hl. Téměř polovinu, tedy 59 pivovarů, tvoří
minipivovary s výstavem menším neţ 3 000 hl a střední produkci mělo
34 pivovarů. V kategorii výstavby je zařazeno 27 pivovarů. Od r. 1991,
kdy u nás vznikl první minipivovar, nastává doslova boom ve výstavbě
minipivovarů – jak restauračních, tak samostatných.
Velký rozvoj výstavby minipivovarů není pouze českou záleţitostí.
V zahraničí začal tento proces ještě o mnoho dříve a také stále
pokračuje. Například v Německu vzniklo za období 1980-2009 přes 300
provozů, v Británii přes 200 a největší nárůst je patrný v Japonsku – zde
za období 1994-2009 vzniklo přes 250 minipivovarů (často za pomoci
českých sládků). Ve Spojených státech v roce 2000 fungovalo dokonce
1 368 minipivovarů.
Dá se předpokládat, ţe počet minipivovarů v České republice
poroste, protoţe stále stoupá zájem o kvalitní pivo. Nejspíše bude
probíhat další připojování středních pivovarů k nadnárodním
společnostem a proto by se dala čekat také klesající kvalita chuti
jednotlivých značek, jak je tomu v současné době.
To jsou perfektní podmínky pro vznik nových minipivovarů, které
mohou nabídnout tradiční postupy při výrobě piva. Tím je zaručena lepší
kvalita a výraznější chuť. Minipivovary pouţívají při výrobě piva méně
konzervačních látek, coţ se také kladně projeví na jeho chuti, i kdyţ za
cenu sníţené trvanlivosti.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této práci přímo či nepřímo
podíleli a především těm, kteří mi poskytli potřebná data.
Seznam zobrazených pivovarů
Budějovický Budvar
Karolíny Světlé 4,
Jihoměstský pivovar
ČeskéBudějovice
Podjavorinské 1602/11, Praha 4
tel: 387 70 51 11
tel: 222 35 22 41
[email protected]
[email protected]
www.budejovickybudvar.cz
www.jihomestskypivovar.cz
Budějovický měšťanský
Klášterní pivovar Strahov
pivovar
Strahovské nádvoří 301/10, Praha 1
Lidická 458/51,
tel: 233 35 31 55
České Budějovice
[email protected]
tel: 386 70 81 20
www.klasterni-pivovar.cz
[email protected]
Minipivovar U Medvídků
www.budweiser1795.cz
Na Perštýně 7, Praha 1
Měšťanský pivovar
tel: 224 21 19 16
Soběslav
[email protected]
Hrad Soběslav
www.umedvidku.cz
Měšťanský pivovar Strakonice
Novoměstský pivovar
Podskalská 324, Strakonice
Vodičkova 20, Praha 1
tel: 383 31 24 22
tel: 222 23 24 48
[email protected]
[email protected]
www.pivovar-strakonice.cz
www.npivovar.cz
Pivovar Eggenberg
Pivovar a restaurace U Fleků
Latrán 27, Český Krumlov
Křemencova 11, Praha 1
tel: 380 71 14 26
tel: 224 93 40 19
[email protected]
[email protected]
www.eggenberg.cz
www.ufleku.cz
Pivovar Protivín, a. s.
Pivovar Staropramen
Pivovar 168, Protivín
Nádraţní 84, Praha 5
tel: 382 73 31 11
tel: 257 19 11 11
[email protected]
[email protected]
www.pivovar-protivin.cz
www.staropramen.cz
Pivovarský dvůr Lipan
Pivovar U Bulovky
Draţíč 50
Bulovka 17, Praha 8
tel: 382 58 88 28
tel: 284 84 06 50
[email protected]
[email protected]
www.pivovarlipan.cz
www.pivovarubulovky.cz
Pivovarský dvůr Zvíkov
Pivovarský dům
Zvíkovské podhradí 92
Ječná/Lípová 15, Praha 2
tel: 382 28 56 60
tel: 296 21 66 66
[email protected]
[email protected]
www.pivovar-zvikov.cz
http://gastroinfo.cz/pivodum/
Šumavský pivovar
Praţský most U Valšů
Steinbrenerova 48/1,
Betlémská 5, Praha 1
Vimperk
tel: 222 33 39 20
tel: 388 31 05 11
[email protected]
[email protected]
www.prazskymost.cz
www.sumavskypivovar.cz
Sousedský pivovar Bašta
Vyšebrodský Minipivovar
Táborská 389/49, Praha 4
Kaplická 28, Vyšší Brod
tel: 602 29 54 03
tel: 777 28 06 10
[email protected]
[email protected]
www.ubansethu.cz
www.vysebrodskypivovar.cz
Staňkův rukodělný pivovárek
Jihomoravský kraj
K Řeporyjím 4, Praha 5
tel: 775 66 07 28
Hotel Pegas Brno
[email protected]
Jakubská 4, Brno
www.pivovartrebonice.com
tel: 542 21 01 04
Výukový a výzkumný minipivovar
[email protected]
Kamýcká 129, Praha 6
www.hotelpegas.cz
tel: 224 38 23 57
Minipivovar Kunc
[email protected]
Národní třída 264/10, Hodonín
tel: 518 35 56 63
http://pivovar.tf.czu.cz/
[email protected]
Jihočeský kraj
Minipivovar Xaver
Bohemia Regent
Havlíčkova 99, Blučina
Trocnovské nám. 124, Třeboň
tel: 608 82 92 22
tel: 384 72 13 19
[email protected]
[email protected]
www.pivovar-regent.cz
Hlavní město Praha
Pivo Kvasar
Sentnice 13
tel: 549 41 61 17
[email protected]
www.pivokvasar.vyrobce.cz
Pivovar Černá Hora
Černá Hora 3/5
tel: 516 48 24 11
[email protected]
www.pivovarcernahora.cz
Pivovar Na Mlýně
Vítězná 1220, Ratíškovice
tel: 518 36 74 62
[email protected]
www.namlyne.com
Pivovar Vyškov
Čsl. armády 116/4, Vyškov
tel: 517 32 64 20
[email protected]
www.pivovyskov.cz
Pivovarská restaurace
U Richarda
Ríšova 12, Brno – Ţebětín
tel: 546 21 77 15
[email protected]
www.uricharda.eu
Starobrno
Hlinky 160/12, Brno
tel: 543 51 61 11
www.starobrno.cz
Zámecký pivovar Oslavany
Zámecká 1, Oslavany
tel: 773 13 14 72
[email protected]
www.pivovar.oslavany.info
Karlovarský kraj
Pivovar Permon
Kraslická 168, Lomnice u
Sokolova
tel: 359 80 78 00
[email protected]
http://obchod.pivopermon.cz/
Rodinný pivovar Svatý Florián
T. G. Masaryka 136, Loket
tel: 352 32 71 30
[email protected]
www.hotel-loket.cz
Zámecký pivovar Chyše
Zámek Chyše
tel: 728 94 88 68
[email protected]
www.chyse.com
Kraj Vysočina
AKCIOVÝ PIVOVAR
DALEŠICE, a. s.
Dalešice 71
tel: 568 86 09 42
[email protected]
www.pivovar-dalesice.cz
Domácí pivovárek Velký Rybník
Velký Rybník 9
tel: 353 61 85 22
[email protected]
www.pivohastrman.cz
Malostránský pivovar
Třebíčská 342/10, Velké Meziříčí
tel: 566 50 22 05
[email protected]
www.jelinkovavila.cz
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod
Dobrovského 2027, Havlíčkův Brod
tel: 569 49 51 11
[email protected]
www.hbrebel.cz
Pivovar Chotěboř
Průmyslová 1755, Chotěboř
tel: 569 43 19 92
[email protected]
www.pivovarchotebor.cz
Pivovar Jihlava
Vrchlického 2, Jihlava
tel: 800 15 34 95
[email protected]
www.pivovar-jihlava.cz
Pivovar Kozlíček
Horní Dubenky 145
tel: 603 17 00 12
[email protected]
www.pivovar-kozlicek.cz
Pivovar Poutník
Pivovarská 856, Pelhřimov
tel: 565 32 32 31
[email protected]
www.pivovarpoutnik.cz
Radniční restaurace a pivovar Jihlava
Masarykovo nám. 66/67, Jihlava
tel: 774 57 03 65
[email protected]
www.radnicni-jihlava.cz
Rodinný minipivovar Pacov
Jana Autengrubera 318, Pacov
tel: 606 63 63 43
[email protected]
www.minipivovarpacov.cz
Rodinný pivovar Bernard
ul. 5. května 1, Humpolec
tel: 565 30 02 17
[email protected]
www.bernard.cz
Třebíčský minipivovar*
Nad Zámkem 7, Třebíč
tel: 777 75 78 50
[email protected]
www.centrum-lihovar.cz
*název není oficiální, bude se měnit
Ţelivský klášterní pivovar
Ţeliv 122
tel: 565 38 12 59
[email protected]
rekonstrukce, výroba opět říjen
2011
Královéhradecký kraj
Krakonoš
Křiţíkova 486, Trutnov
tel: 499 84 01 14
[email protected]
www.pivovar-krakonos.cz
Městský Podorlický pivovar
Kaštany 435, Rychnov n. Kněţnou
tel: 494 53 30 69
[email protected]
www.pivovarrychnov.cz
Pivovar Broumov
Osvobození 55, Broumov
tel: 491 52 37 79
[email protected]
www.pivovarbroumov.cz
Pivovar Dětenice
Dětenice
tel: 493 59 91 42
[email protected]
www.krcmadetenice.cz
Pivovar Nová Paka
Pivovarská 400, Nová Paka
tel: 493 72 70 31
[email protected]
www.novopackepivo.cz
Pivovar Rambousek
Pivovarké náměstí, Hradec Králové
tel: 603 73 08 16
[email protected]
www.rambousek.wz.cz
Pivovar Tambor
Raisova 699, Dvůr Králové n. L.
tel: 499 62 11 76
[email protected]
www.pivo-tambor.cz
Pivovar U bojiště 1866 Miletín
Miletín
tel: 777 04 93 33
[email protected]
http://pivovar.miletin.cz/
Pivovar u Hušků
Běleč nad Orlicí 58
tel: 737 45 11 00,
www.uhusku.ic.cz
Pivovarská bašta
Horská 198, Vrchlabí
tel: 499 42 12 72
[email protected]
www.pivovarskabasta.cz
PRIMÁTOR, a. s.
Dobrošovská 130, Náchod
tel: 491 40 71 11
[email protected]
www.primator.cz
Staročeský pivovárek, s.r.o.
Křovická 267, Dobruška
tel: 494 66 19 05
[email protected]
http://pivovar.dobruska.info
Liberecký kraj
Minipivovar Studánka
Albrechtická 227, Liberec 31
tel: 602 64 66 39
www.minipivovar.eu
Pivovar Liberec – Vratislavice
Tanvaldská 164, Liberec 30
tel: 485 39 31 22
[email protected]
www.pivo-konrad.cz
Pivovar Rohozec
Malý Rohozec u Turnova 29
tel: 481 32 12 19
[email protected]
www.pivorohozec.cz
Pivovar Svijany
Svijany 25
tel: 481 77 07 70
[email protected]
www.pivovarsvijany.cz
Rodinný minipivovar Vendelín
Lukášovská 43, Liberec 15
tel: 485 16 30 96
[email protected]
www.pivovarvendelin.cz
Sklárna a minipivovar
Novosad a syn
Harrachov 95
tel: 481 52 81 41
[email protected]
www.sklarnaharrachov.cz
Minipivovar U Koníčka
Vojkovice 10
Hospoda a minipivovar
tel: 736 24 30 59
U Komárků
[email protected]
Slezská 86, Rohov
www.minipivovarkonicek.cz
tel: 553 76 10 87
Pivovar Avar
[email protected]
Pode Zdí 148/13, Hlučín
www.u-komarku.cz
tel: 595 04 21 65
Hostinský pivovar
[email protected]
a hotel Excelent
www.pivovar-avar.estranky.cz
Pivovarská 10, Rýmařov
Pivovar Ostravar
tel: 554 21 17 77
Hornopolní 57, Ostrava
[email protected]
tel: 596 65 01 11
www.excelent.cz
[email protected]
Hotelový minipivovar
www.ostravar.cz
– Hotel pod Kyčmolem
Pivovar Radegast
Horní Lomná 53
Nošovice 238
tel: 558 34 16 22
tel: 222 71 01 59
[email protected]
[email protected]
www.podkycmolem.cz
www.radegast.cz
Městský pivovar Štramberk
Valašský pivovar Kozlovice
Náměstí 5, Štramberk
Kozlovice 1
tel: 556 81 37 10
tel: 558 43 20 98
[email protected]
[email protected]
www.relaxvpodhuri.cz/cz/mests
www.fojtstvi.cz
ky-pivovar-stramberk
Zámecký minipivovar
Minipivovar a pohostinství
U Zámku 42/1, Ostrava – Zábřeh
U Zastávky
tel: 554 81 94 11
Dolní Sklenov 19
[email protected]
tel: 558 69 92 15
www.zamek-zabreh.cz
[email protected]
Olomoucký kraj
www.pivovar-hukvaldy.cz
Hostinský pivovar Moritz
Minipivovar Biovar
Nešvarova 2, Olomouc
Přívozská 367/34, Ostrava
tel: 585 20 55 60
tel: 774 51 41 90
[email protected]
[email protected]
www.hostinec-moritz.cz
http://hobitclub.net/
Pivovar Holba
Minipivovar Lašský Vulkán
Pivovarská 261, Hanušovice
Štramberská 389, Kopřivnice
tel: 583 30 09 00
Ukončená činnost v r. 2009
[email protected]
Minipivovar Slezan
www.holba.cz
Leskovec – Kasárna
Pivovar Litovel
tel: 777 55 63 78
Palackého 934, Litovel
[email protected]
tel: 585 49 31 11
www.pivovarslezan.cz
[email protected]
Minipivovar Třinec
www.litovel.cz
Karpetná 152, Třinec
tel: 605 75 32 11
[email protected]
www.trineckekvasnicove.cz
Moravskoslezský kraj
Pivovar Zubr
Komenského 35, Přerov
tel: 581 27 01 11
[email protected]
www.zubr.cz
Restaurace a minipivovar Parník
Tovární 6, Přerov
tel: 733 53 52 22
[email protected]
www.restauraceparnik.cz
Rodinný pivovar Bravůr
Kouty nad Desnou 65
tel: 603 14 64 16
[email protected]
www.pivo-vaclav.cz
Svatováclavský pivovar
Kříţkovského 844, Olomouc
tel: 585 20 75 17
[email protected]
www.svatovaclavsky-pivovar.cz
U krále Ječmínka
Újezd 4a, Prostějov
tel: 582 34 64 01
[email protected]
www.ukralejecminka.cz
Pardubický kraj
Měšťanský pivovar v Poličce
Pivovarská 151, Polička
tel: 606 72 57 13
[email protected]
www.pivovar-policka.cz
Minipivovar Ţamberk
Ţamberk
tel: 465 61 19 18
[email protected]
www.pivovarzamberk.wz.cz
Pardubický pivovar
Palackého tř. 250, Pardubice
tel: 466 51 13 21
[email protected]
www.pernstejn.cz
Pivovar Medlešice
Medlešice 2
tel: 607 90 07 57
[email protected]
www.medlesice.cz
Pivovar Rychtář
Resslova 260, Hlinsko
tel: 469 31 14 71
[email protected]
www.rychtar.cz
Svitavský pivovárek Na Kopečku
Radiměřská 5a, Svitavy
tel: 461 53 04 50
[email protected]
www.pivovareknakopecku.cz
Plzeňský kraj
Pivovar Belveder
Ţelezná Ruda 189
tel: 376 39 70 16
[email protected]
www.hotelbelveder.cz
Pivovar Groll
Truhlářská 10, Plzeň
tel: 602 59 61 61
[email protected]
www.pivovargroll.cz
Pivovar Chodovar
Pivovarská 107, Chodová Planá
tel: 374 79 41 81
[email protected]
www.chodovar.cz
Pivovar Kout na Šumavě
Kout na Šumavě 2
tel: 379 78 93 70
[email protected]
www.pivovarkout.cz
Pivovar Modrá hvězda
Nám. T. G. M. 159, Dobřany
tel: 377 97 37 70
[email protected]
www.modra-hvezda.cz
Plzeňský Prazdroj
U Prazdroje 7, Plzeň
tel: 377 06 11 11
[email protected]
www.prazdroj.cz
Purkmistr – Pivovarský dvůr Plzeň
Selská náves 2, Plzeň – Černice
tel: 377 99 43 11
[email protected]
www.purkmistr.cz
Restaurace U Rytíře Lochoty
Karlovarská 103, Plzeň – Lochotín
tel: 602 27 05 05
[email protected]
www.lochota.cz
Rodinný pivovar U Rybiček
Plzeňská 32, Stříbro
tel: 374 78 24 27
www.urybicek.eu
Středočeský kraj
Černokostelecký zájezdní pivovár
Českobrodská 17,
Kostelec n. Č. lesy
tel: 774 53 36 72
spravce@pivovarkostelec.cz
www.pivovarkostelec.cz
Královský pivovar Krušovice
U Pivovaru 1, Krušovice
tel: 313 56 91 11
www.heinekenceskarepublika.cz
Pivovar Antoš
Vinařického 14/10, Slaný
tel: 608 27 40 11
info@pivovarantos.cz
www.pivovarantos.cz
Pivovar Ferdinand
Táborská 306, Benešov
tel: 317 72 25 11
ferdinand@pivovarferdinand.cz
www.pivovarferdinand.cz
Pivovar Herold
Zámecký obvod 31, Březnice
u Příbrami
tel: 318 68 20 47
info@pivovar-herold.cz
www.pivovar-herold.cz
Pivovar Hubertus
V Podskalí 6, Kácov
tel: 327 32 46 93
pivovar@pivovarkacov.cz
http://pivovarkacov.cz/
Pivovar Klášter
Klášter Hradiště nad Jizerou
tel: 326 77 14 21
info@pivovarklaster.cz
www.pivovarklaster.cz
Pivovar Matuška
U Radnice 115, Broumy
tel: 606 62 37 87
info@pivovarmatuska.cz
www.pivovarmatuska.cz
Pivovar MMX
Praţská ul., Lety u Dobřichovic
tel: 602 78 39 03
info@mmxpivo.com
www.mmxpivo.com
Pivovar Nymburk
Praţská 581, Nymburk
tel: 325 51 72 00
nymburk@postriziny.cz
www.postriziny.cz
Pivovar Podkováň
Kováň 21
tel: 326 35 62 21
podkovan@podkovan.cz
www.podkovan.cz
rekonstrukce, výroba opět květen 2011
Pivovar Starokladno
Čsl. armády 3230, Kladno
tel: 312 24 06 60
www.starokladno.cz
Pivovar Svatý Ján
Polepy u Kolína 232
tel: 602 49 23 24
info@pivovarek.cz
www.pivovarek.cz
Pivovar Velké Popovice
Ringhofferova 1, Velké Popovice
tel: 323 68 31 11
info@prazdroj.cz
www.kozel.cz
Pivovar Vysoký Chlumec
Vysoký Chlumec 29
tel: 318 40 13 11
info@pivovar-vysokychlumec.cz
www.pivovar-vysokychlumec.cz
Pivovarský dvůr Chýně
Hlavní 525, Cýně
tel: 311 67 95 92
info@pivovarskydvur.cz
www.pivovarskydvur.cz
Poddţbánský pivovar
Velká Strana 2, Mutějovice
tel: 775 36 01 61
info@poddzbanskypivovar.cz
www.poddzbanskypivovar.cz
Restaurace a pivovar U Bezoušků
Květnové nám. 5, Průhonice
tel: 267 75 05 51
ubezousku@bakare.cz
www.ubezousku.cz
Rodinný pivovar Berounský medvěd
Tyršova 135, Beroun
tel: 311 62 25 66
info@berounskymedved.com
www.berounskymedved.com
Štiřínská stodola
Ţelivecká 707, Štiřín
tel: 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz
www.stirinskastodola.cz
Tradiční pivovar v Rakovníku
Havlíčkova 69, Rakovník
tel: 313 51 23 14
info@rakovnikbeer.cz
www.pivobakalar.cz
Vítek z Prčice
Komenského 21, Sedlec – Prčice
tel: 732 25 54 09
hrad@vitekzprcice.cz
www.vitekzprcice.cz
Ústecký kraj
Chrám Chmele a Piva
nám. Prokopa Velkého 1951, Ţatec
tel: 415 21 16 10
info@chchp.cz
www.chchp.cz
Minipivovar Labuť
Zítkova 784/5, Litoměřice
tel: 416 53 48 37
info@olor.cz
www.minipivovarlabut.cz
Mostecký Kahan
Obránců míru 2629, Most
tel: 777 20 22 80
mosteckykahan@mosteckykahan.cz
www.mosteckykahan.cz
Pivovar Krásné Březno
Dráţďanská 80, Ústí n. Labem
tel: 472 70 31 11
www.heinekenceskarepublika.cz
Pivovar Kocour Varnsdorf
Rumburská 1920/9, Varnsdorf
tel: 412 37 02 70
pivovar@pivovar-kocour.cz
www.pivovar-kocour.cz
Pivovar Na Rychtě
Klášterní 75/9, Ústí n. Labem
tel: 475 21 30 47
info@pivovarnarychte.cz
www.pivovarnarychte.cz
Pivovar Velké Březno
Pivovarská 116, Velké Březno
tel: 475 30 91 11
www.heinekenceskarepublika.cz
Ţatecký pivovar
Ţiţkovo nám. 81, Ţatec
tel: 415 71 07 81
info@zateckypivovar.cz
www.zateckypivovar.cz
Zlínský kraj
Pivovar Janáček
Neradice 369, Uherský Brod
tel: 572 63 24 61
obchod@pivovar-janacek.cz
www.pivovar-janacek.cz
Restaurace a pivovar Černý orel
Velké nám. 24, Kroměříţ
tel: 573 33 27 65
info@cerny-orel.eu
www.restaurace-kromeriz.cz
Restaurační pivovar Balkán
Na Dlouhých 218, Uherský Brod
Rodinný minipivovar Valášek
Dolní Jasenka 190, Vsetín
tel: 605 56 59 21
provozni@minipivovar.com
www.minipivovar.com
Roţnovský pivovar
Pivovarská 6, Roţnov p. Radhoštěm
tel: 605 87 83 16
http://roznovskepivo.cz/
Spolkový pivovar Sazovice
Sazovice 27
tel: 608 04 34 62
info@zlinskysvec.cz
http://zlinskysvec.cz
Valašský pivovar BON
Ţerotínova 20, Valašské Meziříčí
tel: 731 72 82 82
info@pivovarbon.cz
www.pivovarbon.cz
Uvedené kontakty jsou funkční k 19. 5. 2011.
Zdroje dat:
[1] POTĚŠIL, Václav. Technicko-ekonomická studie k projektu
minipivovar a restaurace Centrum lihovar Třebíč.
Praha, 2010. PIVO Praha, spol. s r. o. [elektronický dokument]
[2] Pivovarský kalendář 2010, Výzkumný ústav pivovarský a
sladařský, Praha, 2009. 303 s. ISBN: 978-80-86576-35-0
[3] ARES, Administrativní registr ekonomických subjektů
[online], dostupný na WWW: <http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/>
[4] Pivní. info [online], dostupný na WWW: <http://pivni.info/>
[5] Pivovary.info [online], dostupný na WWW:
<http://pivovary.info/>
[6] Seznam pivovarů – V hospodě.cz [online], dostupný na
WWW: <http://www.vhospode.cz/seznam-pivovaru/>
[7] webové stránky a kontakty jednotlivých pivovarů (viz výše)
Download

Zde - Pivovar Tambor