PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Katedra psychologie FF UP Olomouc
www.psychologieolomouc.cz
[email protected]
Pozornost
Paměť
Řeč
Exekutivní
funkce
Inteligence

Kognitivní funkce

 Intelekt

 Deprese, agitace, anxieta,
 Paměť
apatie
 Pozornost
 Jazyk a řeč
Exekutivní funkce
Behaviorální příznaky

Funkční potíže
 Aktivity běžného denního
života (ADL)














Míra všeobecné informovanosti
Základní abstrakce
Numerický úsudek
Sch. koncentrace pozornosti
Obsahová úroveň řeči
Pochopení a reakce na realitu
Výkon krátkodobé paměti
Rychlé asociační učení
Neverbální myšlení
Sociální a praktický úsudek
Logické myšlení, sch.analýzy a
syntézy
Zralost zrakového vnímání,
vizuální diferenciace
Vizuomotorická koordinace
PM tempo, vytrvalost

Inteligence je
komplexem jednodušších
schopností, než jednou
vlastností

Definice: inteligence je
úhrnná (globální)
kapacita jedince účelně
jednat, racionálně myslet
a efektivně zacházet se
svým prostředím (Matarazzo,
1972)
•
•
E.L.Thorndike (1903):
Inteligence je souhrnem
navzájem nezávislých
schopností
• Abstraktní (verbální a
symbolické operace)
• Mechanická (operování s
předměty)
• Sociální (komunikace s lidmi)
•
•
Ch.Spearman (1904):
Inteligence jako jednotná
a nedělitelnou schopnost:
• Faktor g
•
•
W.Stern (1911):
Inteligence jako
schopnost
přizpůsobit se novým
požadavkům (s užitím
myšlení).
Zavedl
IQ=mentální věk/
chronologickýx100
•
•
•
L.L.Thurstone
7 základních
na sobě
nezávislých
schopností
(zjištěných
faktorovou
analýzou)
• faktor V – verbální (chápání slov)
• faktor S – prostorový činitel (vybavování prostorových
•
•
•
•
•
představ a operování s nimi)
faktor P – činitel všímavosti (zachycování optických
rozdílů a zjišťování rozdílů a podobností na předmětech)
faktor R – uvažování (např. schopnost detekce
logického sledu v řadách písmen)
faktor W – slovní pohotovost (snadné mluvené i
písemné vyjadřování)
faktor N – početní, numerický (řešení aritmetických
úloh)
faktor M – paměťový
R.B.Cattell (1941):
Fluidní int.: vrozená,
nadání
• Krystalizovaná:
získaná, vzdělání
•
•






Wechsler Adult Inteligence Test
Autor: David Wechsler
Rok: 1981, ČR 1983
Věk: 16-74 let (i pro starší, ale normy jen do 74)
Rozsah IQ 60-150 (Pro hlubší mentální defekt použít
dětskou verzi)
Administrace: 60 – 90 minut


Forma: 11 subtestů se
zvyšující se obtížností
Výsledek:
 IQ verbální
 IQ názorové
(performační)
 IQ celkové





Autor: D. Wechsler
Rok: 1997, čes.1999,
standardizace 2010
Rozsah 45-155 bodů
Věk: 16-89 let
Čas administrace: cca 60-90
minut
Výsledek:
 IQv, IQn, IQc

Indexy:
 Verbálního porozumění
 Percepční uspořádání
 Aktuální paměť
 Rychlost zpracování
IQ
Označení
% populace
130 a výše
Vysoký nadprůměr
2,2
120-129
Nadprůměr
6,7
110-119
Vyšší průměr
16,1
90-109
Průměr
50
80-89
Nižší průměr
16,1
70-79
Hraniční
6,7
69 a méně
Mentální retardace
2,2
Celkové IQ (IQc/FSIQ)
Verbální IQ (IQv/VIQ)
Názorové IQ (IQn/PIQ)
Index Verbálního
porozumění
Index Pracovní
paměti
Index Percepční
organizace
Index Rychlosti
zpracování informací
(VCI)
(WMI)
(POI)
(PSI)
Slovník
Počty
Doplňování obrázků
Podobnosti
Opakování čísel
Kostky
Informace
Řazení písmen a číslic
Matrice
Číselné symboly
Hledání symbolů
Sestavit obrazce z kostek
podle předlohy
 Zachycuje logické myšlení a
prostorovou představivost
 Paměť hraje minimální roli



Psychopatologie: WAIS-R je validní pro
psychopatologickou diagnostiku.
Profil probanda může být příznačný pro
určitou duševní poruchu, přispívá k dif.dg.


Pro vysokou prestiž,
obligátnímu stereotypu
často nadužívání
inteligenčních testů.
Všeobecně platí zásada
testovat inteligenci jen
tehdy, jsou-li k tomu
závažné důvody.

Zajišťuje
 porozumění světu
 osobní kontinuitu

Fenomenální paměť=úspěch (?)
 Alexander Makedonský (paměť na
tváře a jména všech svých vojáků)
 Gaius Julius Caesar


Karl Lashley: kortex, neexistuje jen jediná
oblast mozku, kde by byla paměť uložena
Donald Hebb: uchovávání informace je
výsledkem spolupráce skupin neuronů
umístěních v několika lokacích. Hebbova
synapse = mechanismus regulace synaptické
aktivity uplatněný i u vývojové plasticity.

Karl Pribram: uchování
informace má na starosti více
oblastí neuronů – princip
hologramu.

Wilder Penfield: stimulací
spánkového laloku se objevily
u pacientů velmi staré
vzpomínky

Je nezávislá na asociačních mechanismech
 Habituace: (tikot hodin v místnosti)
 Senzitizace: delší aktivace obranných
mechanismů po bolestivém podnětu

Propojení nebo časová souvislost dvou nebo
více podnětů
 Klasické podmiňování
 Instrumentální podmiňování






Též: explicitní, u zvířat kognitivní učení
Vědět: Kdo? Co?
Druhy: sémantická (znalosti), epizodická
(příhody)
Vědomé vybavení
Závislá na hipokampu
Klinicky u AN, otřesy mozku, tranzitorní
globální amnézie
Též: implicitní, procedurální, motorická, reflexní
Vědět: Jak?
Uchovává: motorické dovednosti (jízda na kole,
písmo, řeč), priming, podmíněná chuťová averze,
habituace, senzitizace
 Nepřístupná vědomému vybavení
 Závislá na BG, mozečku, neokortexu




Deficity především
krátkodobé, pracovní
paměti, postižení zrakově
prostorové paměti

Postižení pracovní paměti
souvisí s oslabením
centrálního exekutivního
systému

Mediální a temporální
komponenta paměti
zajišťuje vštípení a
vybavení s asociativní
nápovědou (dobré u PN)

Frontální komponenta
odpovídá vytváření
strategií ukládání inf. a
volné vybavení (porušeno u
PN)






Autor: D.Wechsler
Rok: poprvé 1999
Čas: základ 35 – 55 min.
Celkem 11 subtestů
Věk: 16-89 let
Soubor s pomůckami

Výhody:
 řadí se k nejlepším pro dif.dg.organických
poruch
 Využití jako vývojový test u dětí

Nevýhody:
 problematické použití testu pro bližší
lokalizaci poškození

Autor: R. Meili, (Musil)
Rok: 1937
Věk: normy pro děti dle let, dospělí
Čas: 7 minut

Zjišťuje rozsah vizuální krátkodobé paměti






Teorie Treismanové (1986)
LaBergeova teorie (1995)
Teorie pozornostních sítí (Posner, Raichle,
1996)


Bezděčná x
soustředěná
pozornost
Pokus se zrakovým
zpracováním
 „vyloupnutí se“
hledaného prvku =
automatická pozornost
 cílené postupné
prohledávání =
soustředěná pozornost
ROZDĚLENÍ POZORNOSTI



Volní (záměrné soustředění
na podnět)
Mimovolní (orientační
reakce, upoutání
náhodnými podněty)
Protivolní (zaměření
pozornosti, i když se jí
snažíme odpoutat (často
podmíněná chorobným
procesem)
VLASTNOSTI POZORNOSTI









Vytrvalost (tenacita) –
podržet zaměření na delší
dobu
Soustředění (koncentrace)
Rozsah (kapacita)
Přepojování (vigilita)
Selektivita (výběrovost)
Intenzita
Oscilace (kolísání intenzity)
Stabilita (stálost, opak
oscilace)
Distribuce (rozdělování
pozornosti, sch. Sledovat
současně 2 a více jevů)




Autoři: Brickenkamp, Zillmer (Balcar)
Rok: česky 2000
Věk: 9-60 let
Čas: 8 minut



Zácvik + 14 x 47 (658 položek)
Úkolem je vyškrtat všechna písmena d se dvěma čárkami
Čas je 20 s na řádek

zodpovídají nejen za plánovaní a řešení problémů, ale
podílejí se na:
 paměťových procesech
 regulaci chování
 zpracovávání informací
Klíčové jsou také pro sebeuvědomování jedince.




Prefrontální funkční systémy tvoří 3 obvody (Koukolík, 2002):
Dorzolaterální prefrontální subkortikální obvod –
zodpovídající za exekutivní funkce a motorické
programování, poškození vede k poruchám výbavnosti a
poruchám znovupoznání, neschopnosti tvořit domněnky,
zachovávat či přesouvat uspořádané myšlenkové sestavy.
Orbitofrontální – subkortikální obvod se v případě poškození
projevuje změnami osobnosti (ztráta nebo pokles
svědomitosti, zájmu, iniciativy)
Mediální subkortikální obvod je označován jako uzel
neuronální sítě pro své propojení s hypotalamem a
mozkovým kmenem, čímž integruje emoce a kognici

Tvorba konceptu
 Wisconsinský test třídění karet WCST

Změna mentálního nastavení (set-shifting)
 Test cesty TMT, Stroopův test CWT

Udržení ment.nastavení (set-maintenance)
 Test verbální fluence VFT, WCST, CWT

Plánovité řešení problému
 Hanojská věž ToH





Autor: Partington, Reitan (Preiss)
Rok: 1944, in Reitan 1955
Čas: cca 5min.
Základní neuropsychologická zkouška, je
velmi citlivá na poškození mozku
Ukazuje psychomotorické tempo, prostou a
distribuovanou pozornost

Vyžaduje mnoho duševních schopností:
rozpoznání písmen a čísel, flexibilitu,
zrakové vyhledávání, motorické schopnosti

Úkol: spojovat čárou čísla (část A) nebo čísla
a písmena (B).
Pacient motivován k nejvyššímu výkonu, je
mu měřen čas

ToH verze 5D
ToH - legenda
•
•
•
•
•
•
Banaras, za vlády panovníka Fo Hi (asi
2700 př.n.l.)
Chrám označující střed světa
64 zlatých disků vložil Bůh při stvoření
světa na 3 diamantové hroty
Kněží plnili proroctví (ev. klášter, kde
byly místo kněžích opice)
Při dokončení úkolu svět zanikne
(Při jednom pohybu za vteřinu a
minimálním počtu tahů tj. 264 -1,
čekáme konec světa za 585 mld. let)
ToH – znovuobjevení metody
• 1883 - Édouard Lucas:
Tower of Brahma Puzzle
• Verze 7-9 disků
• Řešení prostým algoritmem
• Zachování směru (sudý
počet doprava, lichý doleva)
• Psychologické využití –
Ewert, Lambert, 1932
Počet disků
Minimální počet pohybů
3
7
4
15
5
31
64
18,446,744,073,709,551,615


„Vaším úkolem bude řešit hlavolam.“
„Mám zde věž, postavenou ze tří různě velkých
kruhů. Vaším úkolem bude, přesunout ji z tohoto
kolíčku (ukazujeme) na tento krajní kolíček
(ukazujeme). Ale musíte dodržovat dvě pravidla.
První pravidlo zní, že můžete pohybovat vždy jen
jedním diskem. Nemůžete přesunout celou pyramidu
tak, že ji vezmete a přesunete sem.
(Ukazujeme, zároveň vezmeme první disk a přesuneme
jej na střední kolíček.)
 Druhé pravidlo je takové, že nemůžete položit větší
disk na menší.
(Přesuneme druhý disk na střední kolíček, kde je již
nejmenší disk, vzápětí vrátíme pyramidu do výchozí
polohy.)
Disky (alternativně kruhy) můžete přesouvat dle libosti,
jen dodržujte tato dvě pravidla. Pokud uděláte chybu,
ihned Vás upozorním.“

Download

Poznáváme „poznávací“ funkce lidského mozku