MĚSTSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ
hl. m. Prahy
pořádá
I. KOLO HRY
PLAMEN
CSMV – Stromovka
ul. Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7 – Bubeneč
24. května 2014 – kategorie mladší
25. května 2014 – kategorie starší
prezence soutěžních družstev – od 8:30 do 9:00 hod.
Propozice jsou platné pro všechna zúčastněná družstva.
Organizační pokyny
Soutěž proběhne podle „Směrnice hry PLAMEN“ včetně výkladu, I. vydání, platné od 1. 9. 2004,
včetně všech výkladů a dodatků schválených ÚORM ze dne 1. 4. 2008, 4. 7. 2012, 1. 1. 2013,
Doporučení k hodnocení provedení disciplín ze dne 1. 5. 2012 a Úprav směrnic na území hl.m.
Prahy.. Na přihlášku je možno uvést max. 13 členů družstva, které je možno prostřídat
v disciplínách.
V případě účasti dvou soutěžních družstev za jeden kolektiv MH, budou jednotliví soutěžící
označeni barevnou páskou.
Pro letošní ročník hry „PLAMEN“ je schválena výjimka pro kategorii mladších, v disciplíně
„štafeta dvojic“ je možné použít tzv. „cvičné hadice (trikolory)“ na místo hadic C 52. V disciplíně
„požární útok“ budou obě kategorie (mladší, starší) na místo nástřiku srážet plechovky.
V disciplíně požární útok CTIF pro kategorii mladší obsahuje nádoba 2 l vody pro doplnění
džberové stříkačky.
Do městského kola hry „PLAMEN“ postupuje první sudá polovina (maximálně 8
družstev).
Přihlášky:
Písemně – nejpozději do 20. května 2014 (19:00 hod.) na e-mail:
[email protected]
Originál přihlášky s razítkem SDH s sebou!!!
Prezence:
Soutěžní družstva se prezentují v čase 8:30 – 9:00 hod.
Při prezenci bude kontrola legitimací, kde bude vyznačeno placení členských příspěvků.
Každé soutěžní družstvo s sebou přiveze min. 2 členy, kteří budou zařazeni do
sboru rozhodčích – u prezence je nutné tato členy nahlásit.
Pořadí disciplín:
štafeta CTIF – dva pokusy
štafeta požárních dvojic – jeden pokus na dvojité dráze
štafeta 4 x 60 m – dvě štafety
útok CTIF – dva pokusy
 požární útok – dva pokusy




Pořadatel může pořadí disciplín změnit vzhledem k počasí a přizpůsobení místním podmínkám.
Ústroj
Dle pravidel a dodatků (Ve sportovním oblečení nebo pracovním stejnokroji sestávajícím
z kalhot překrývajících zcela stehna a lýtka a blůzy nebo trika s dlouhým rukávem, případně
tomu odpovídající sportovní kombinéze. Musí být zhotoven z látky, která je neprůsvitná. Triko
se při plnění disciplíny nosí zastrčené do kalhot, nohavice se nezahrnují). U starších žáků je
povoleno používat tretry, s výjimkou Požárního útoku CTIF a prvního úseku ve Štafetě CTIF.
Max. délka hřebů je 6 mm.
Štáb soutěže (vyjma velitele technické čety a technické čety) vycházkový stejnokroj
Stravování
Nebude pořadatelem zajištěno, bude možné zakoupit si občerstvení ve stánku přímo na
stadionu.
MTZ družstev
V požárně technických disciplínách budou družstva soutěžit s vlastním nářadím. Kolektivy MH
si přivezou vlastní džberové stříkačky k provádění pokusů v útoku CTIF opatřené spojkou D,
aby mohla být použita jednotná proudnička, proudnice C, přechody B/C, startovní čísla CTIF a
vlastní píšťalku. Dále každé SDH přiveze proudničky D, z nichž bude proveden výběr
jednotných. Na výstupní hrdlo přetlakového ventilu nebude možno umístit vlastní půl spojku
B75, stávající půl spojka na přetlakovém ventilu je bez pojistky proti rozpojení.
Štáb soutěže











náčelník štábu
velitel soutěže
hlavní rozhodčí
tajemník soutěže
velitel technické čety
časomíra
sčítací komise
prezence/kroniky
technická četa
technické zajištění
zdravotní zajištění
Slávek Svoboda
Jiří Hartman
24.5 Martina Smržová, 25.5. Jiří Zloch
Monika Malá
Jan Richter
Václav Šimek
Monika Malá, 25.5. Růženka Maděrová
Řepy
Satalice, Suchdol
Medevac s.r.o.
Pořadatel dodá pro disciplíny
Požární útok:
3 ks základny
3 ks nádrže na vodu
2 ks proudnice C
6 ks terče s plechovkami
3 ks přechod
3 ks přetlakový ventil
1 ks přetlakový ventil záloha
Štafetový běh 4 x 60 m:
Řepy, Lipence
2x Třebonice,
Lipence
vlastní
MSH
MSH, Zbraslav
MSH
Zbraslav
Štafeta požárních dvojic:
3 ks kladina
3 ks bariera 80 x 200
Třebonice
Třebonice
2 ks bariera 150 x 200
3 ks PHP 6 kg – prázdný
3 ks Pryžová podložka 80 x 80 x 3 cm
Třebonice
MSH, Cholupice
MSH, Třebonice
Štafeta CTIF:
2 ks hydrantový nástavec
Cholupice
2 ks žebříková stěna 200 x 120 cm
2 ks mety (kužel)
MSH
2 x 2 ks Pryžová podložka 80 x 80 x 3 cm
2 ks stojan s laťkou 80 x 120 cm
2 ks lehkoatletická překážka 0,6 m
2 ks PHP 6 kg – prázdný
Ostatní materiálové zabezpečení:
Útok CTIF:
startovací pistole + náboje
praporky červené a bílé
pásmo
stopky 3 x
startovní čísla
Václav Šimek
MSH
MSH
MSH
MSH
2 ks vodní příkop
2 ks bariera 10 x 200 cm
2 ks tunel
2 ks lávka
Technické prostředky
tiskopisy
PC 1
PC 2 - záloha
záznam o úrazu
zásobování vodou
hřebíky
vytyčovací pásky
2 x nalévací konve
Mlíko, vytyčovací pásky oranžové
Síto, Barevné pásky
MSH
MSH
Jiří Polomis
MSH
Satalice, Suchdol
MSH Lochkov
MSH
Třebonice
MSH
MSH
4 ks nástřiková stěna
2 ks uzlovací stojan
2 ks stojan na technické prostředky
4 ks 10 litrové nádoby
2 ks bedna na odložení nosičů hadic
provazy na uzlování
Proudnice + hadice
Koncovka
Třebonice, Lipence,
Cholupice-záloha
MSH
Zličín, Lipence
Zličín, Lipence
MSH
MSH
Zličín, Třebonice
Třebonice, Lipence
Třebonice, Cholupice
Třebonice, Cholupice,
Zbraslav
Třebonice, Řeporyje
Lipence (záloha)
Řeporyje, Třebonice
Řeporyje, Třebonice
Třebonice
Třebonice, Cholupice
MSH
Třebonice, Cholupice
Lipence, Třebonice
Závěrečné ustanovení
Účastníci soutěže včetně doprovodu jsou povinni uposlechnout pokyny pořadatele
soutěže a dodržovat provozní řád CSMV. V areálu CSMV je v době konání soutěže
zakázáno požívat alkoholické nápoje a zakázáno kouření mimo prostory vyhrazené
pořadatelem. Vjezd vozidel (vyjma vozidla časomíry) do prostoru hřiště je
zakázán. Parkování vozidel (vyjma občerstvení a technického zajištění) je povoleno
pouze na zpevněných netravnatých plochách. V případě porušení tohoto
ustanovení budou účastníci včetně celého soutěžního družstva a doprovodu
vykázány z prostoru CSMV.
Projednáno ORM MSH hl. m. Prahy dne 1. 4. 2014
Download

I. KOLO HRY PLAMEN CSMV – Stromovka