1. Adı Soyadı: Emine Yılmaz
2. Doğum Tarihi: 13.08.1962
3. Unvanı: Profesör Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Üniversite
Yıl
Derece
Alan
Lisans
Türk Dili ve Ed. EğitimiKaradeniz Teknik Üniversitesi 1983
Y. Lisans
Türk Dili
Hacettepe Üniversitesi
1988
Doktora
Türk Dili
Hacettepe Üniversitesi
1992
Post Doktora
Altayistik
Szeged Üniversitesi/Macaristan1997-1998
5. İş Hayatı
1990-1992
Araştırma Görevlisi
Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü
1992-1997
Yrd. Doç. Dr.
Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü
1997-2000
Doçent Dr.
Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü
2000–2001
Doçent Dr.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, KKTC.
25.04.201030.04.2010
Profesör Dr.
Szeged Üniversitesi, Altayistik
Bölümü/Macaristan, Erasmus
2001-2012
Profesör Dr.
Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü
2012-
Profesör Dr
Hacettepe Üniversitesi, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
19.10.2014-
Profesör Dr
Minzu Üniversitesi, Uygur Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Pekin/Çin, Misafir
Öğretim Üyesi
31.10.2014
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri:
1. Zekine Özertural, Maniheist Uygur Metinlerinin Dil Özellikleri ve Söz Varlığı
2. Şule Kırcaoğlu, Türkmen Dili ve Edebiyatı Kitabı
3. Cevahire Ayedinova, Kırımı Tatar Dilinin Ameliyatı: Yazıçevrimi, Türkiye
Türkçesine Çevrimi, Etimolojik ve Çözümlemeli Sözlük-Dizin, 2002.
4. İsmail Aytaklar, Orhon Türkçesinde Cümle Yapısı, 2004.
5. Mayrambek Orozbayev, Eski Türkçe ve Kırgız Türkçesinde Yapım Ekleri, 2004.
6. Milan Simiç, Bilge Kağan Yazıtı, 2005.
7. Sebiha Taştekin Özdede, Kısas-ı Enbiya, 2006.
8. Meltem Can, Uygurcada İkilemeler, Uludağ Üniversitesi, 2. Danışman, 2010.
9. Duygu Özge Demir, Kısas-i Enbiya’nın Üç Nüshası Üzerinde Karşılaştırma
Çalışması, 2011
6.2 Doktora Tezleri:
1. Hatice Eminoğlu, Müşkil Güşa, 15. Yüzyıl Türkçesiyle Yazılmış Bir Tabirname, 2003.
2. Sema Aslan Demir, Türkiye Türkçesinde İsteme Anlambirimi, Dilbilgisel ve
Toplumdilbilimsel Bir İnceleme, 2007.
3. Elçin Eliaçık, Çuvaşçada Türk Dillerine Ait En Eskicil Özellikler (2010-…)
4. Gülhan Öz Açık, Akrabalık Teorisi (2010-…)
5. Sıdıka Dursun, Türkçede Ettirgen Çatı (2010-…)
6. Işıl Aydın, Türkçede İstem (2010-…)
7. Duygu Özge Demir, Türkçede Belirteç Yan Cümleleri (2012-…)
8. Şirin Aksoy, Yakutçanın Morfonolojisi (2014-…)
9. Ayşe Kılıç, Eski Uygurca (2014…)
7. Ödülleri: Rusya/Çuvaş Özerk Bölgesi, Şeref Ödülü (18.06.2014)
8. Yayınları:
1991
Emine Yılmaz Ceylan, “Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü,
Türk Dilleri Araştırmaları 1991:151-165, Ankara.
2
1992
Emine Ceylan, “İlk Türkçe *d Foneminin Çuvaşçada ve Macarcada
Gelişimi”, Türk Dilleri Araştırmaları 1992: 109-120, Ankara.
1993
Emine Ceylan, “Çuvaşça çara Sözcüğü ve Dağınık *y->ç- Değişimi”, Türk
Dilleri Araştırmaları 3: 69: 72, Talat Tekin Armağanı, Ankara.
1993
(Tanıtma) Emine Ceylan, “An Introduction to the History of the Turkic
peoples, Turcologica; Band 9, hrsg. von Lars Johanson. Otto Harrassowitz.
Wiesbaden 1992, xvii+ 483 s.”, Türk Dilleri Araştırmaları 3: 324-325, Talat
Tekin Armağanı, Ankara.
1994
Emine Ceylan, “Türkçe y- ~ ø, Halaçça h-, Çuvaşça ø-, y-, v- Üzerine”,
Türk Dilleri Araştırmaları 4: 145-158, Ankara.
1994
(Tanıtma) Emine Yılmaz, “Die Sprache der wolgabulgarischen Inschriften,
Marcel Erdal, Turcologica; Bd. 13, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1993,
172 s.”, Türk Dilleri Araştırmaları 4: 229-231, Ankara.
1995
(Kitap Bölümü) Talat Tekin, M. Ölmez, Emine Ceylan, Z. Ölmez, S. Eker,
Türkmence Türkçe Sözlük, (o, ö, p, r, s, t maddeleri: s. 481-595 ve 612-641),
Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 18, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
1995
Emine Ceylan, “Çuvaşistan, Çuvaşlar ve Çuvaşça”, Çağdaş Türk Dili, Ocak
1995 (sayı 83): 16-24.
1995
Emine Ceylan, “Orta Çulım, Mrass-Yukarı Tom Ağızları”, Çağdaş Türk
Dili, Ankara, Haziran 1995 (sayı 88): 6-13.
1995
Emine Ceylan, “Aşağı Çulım, Kondom-Aşağı Tom Ağızları”, Çağdaş Türk
Dili, Ankara, Aralık 1995 (sayı 94): 13-18.
1995
(Tanıtma) Emine Ceylan, “Modern Literary Uzbek I, Khayrulla Ismatulla,
Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies, Bloomington,
Indiana 1995, XII+551 s., ISBN 0 933070-36-5”, Türk Dilleri Araştırmaları
5: 296, Ankara.
1995
(Tanıtma)
Emine
Ceylan,
“Tschuwaschische
Sprichwörter
und
sprichwörtliche Redensarten, Uwe Bläsing VII+ 849 s., 3
Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1994 (Turcologica, Bd. 20), ISBN 3-44703489-0)”, Türk Dilleri Araştırmaları 5: 294-295, Ankara.
1995
Emine Ceylan, “Biler Şehrinin Fethi, Çuvaş Halk Destanı”, Türk Dilleri
Araştırmaları 5: 211-225, Ankara.
1996
Emine Ceylan, Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri, Çuvaşça-Türkçe/ TürkçeÇuvaşça Sözlük, (Kril harfli metin, Yazıçevrimi, Türkçeye Çevrimi,
Kökenbilimsel Sözlük-Dizin, Çuvaşça-Türkçe Sözlük, Türkçe-Çuvaşça
Sözlük), Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi 10, XXIV+200s., Ankara:
Simurg.
1996
Emine Yılmaz Ceylan, “Palatalization in Volga Turkic Languages: I
Palatalization in Chuvash”, International Journal of Central Asian Studies,
Vol. I, Ocak 1996: 269-278, Seoul/ Korea.
1996
(Çeviri), Emine Yılmaz, “Kumanların Kökeni”, Bir, Türk Dünyası
İncelemeleri 9-10, Prof. Dr. Kemal Eraslan Armağanı, İstanbul 1998: 133142 (Árpád Berta, “A kunok eredete”, Halasi Téka 18, Adatok Kiskunhalas
történetéhez, Szerkesztette: Szakál Aurél, Kiskunhalas 1996: 11-20.
1996
(Tanıtma) Emine Ceylan, “Deverbale Wortbildung im MittelkiptschakischTürkischen, Árpád Berta, Turcologica, Bd. 24. Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden 1996, XVIII+698, ISBN 3-447-03675-3”, Türk Dilleri
Araştırmaları 6: 195-196, Ankara.
1997
Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, Ankara: TDK.
Tanıtma için bk. Süer Eker, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 18,
2004.
1997
Emine Ceylan, “Modern Çuvaş Şiirinin Doğuşu: İvanov ve Tukay”, Nevin
Önberk Armağanı, s. 83-92, Ankara: Simurg.
1997
Emine Ceylan, “Çuvaşçada Eklenme Sırasında Oluşan Değişiklikler”, Türk
Dilleri Araştırmaları 7: 123-139, Ankara.
1997
Emine Yılmaz Ceylan, “Palatalization in Volga Turkic Languages: II
Palatalization in Tatar and Bashkir”, International Journal of Central Asian
Studies, Vol. II, Ocak 1997: 90-99, Seoul/ Korea.
1998
4
Emine Ceylan, “Tatarlar ve Tatarca”, Çağdaş Türk Dili, Mart 1998 (sayı
121): 11-18.
1999
Emine Yılmaz, “Çuvaşça Sözlükler”, Kebikeç: 131-134.
2000
Emine Yılmaz, “Çuvaşça Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Üzerine Bir
Deneme”, Türkbilig 1: 87-101.
2001
N. Demir-Emine Yılmaz (Editör), Sözlükbilimi Sempozyumu, Bildiriler I,
Gazimagosa/ Kıbrıs: DAÜ Yayınları.
2001
(Tanıtma) Emine Yılmaz, “En Eski Türkçenin İzlerinde, Doğan Aksan,
Simurg 46, Dil ve Edebiyat 7, I. Baskı, İstanbul 2000”, Dilbilim
Araştırmaları 2001: 99-100, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
2001
(Tanıtma) Emine Yılmaz, “Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Hayati Develi, Ders
Kitabı I, Bilimevi Yayınları, İstanbul 2000”, Türkbilig 2: 184.
2002
Emine Yılmaz, Çuvaşça Çok Zamanlı Morfoloji, (Editör N. Demir,
Emine Yılmaz), Ankara: Grafiker Yayınları.
Tanıtma için bk. Eker, S (2004), “Emine Yılmaz, Çuvaşça Çok Zamanlı
Morfoloji Bir Deneme, Grafiker Yay., 9, 1. Basım, Ankara 2002, X +146 s.
”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu, 18, Güz.
2002
(Çeviri) N. Demir-Emine Yılmaz, Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları,
(Editör N. Demir, Emine Yılmaz), ISBN 975-93344-2-9, Ankara: Grafiker
Yayınları.
Tanıtma için bk.
1. S. Dilek Yalçın Çelik, “N. Demir-Emine Yılmaz, Türkçe Kökenli Macar
Kavim Adları”, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi 611, Kasım 611: 968972.
2. Süer Eker (2004), “Arpad Berta, Türkçe Kökenli Macar Kavim Adları“,
Karadeniz Araştırmaları, KaraM, 144-150, Bahar.
2002
(Çeviri) N. Demir-Emine Yılmaz, Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler, (Ed.
N. Demir, Emine Yılmaz), Ankara: Grafiker Yayınları.
5
Tanıtma için bk. Sema Aslan: Türk Dili, Eylül 2002, Sayı 609: 778-781.
2002
Emine Yılmaz, “Karaçay-Balkarca”, Türkbilig 4: 48-58.
2002
(Çeviri) Emine Yılmaz, “Çuvaşçada ‘ekmek’ Anlamındaki Sözcük”, (K.
Agyagási, “A csuvasban ‘kenyér’ jelentés szó”, NyK 85 (2), Budapeşte
1983), Türkbilig 3: 172-173.
2002
Emine Yılmaz, “Çuvaşça Bir Aşk Öyküsü: Narspi”, Johanson Armağanı,
403-416, (Editör N. Demir-F. Turan), Ankara: Grafiker Yayınları.
2002
Emine Yılmaz, “Çuvaşlar ve Çuvaşça”, Türkler, c. 20: 110-118, Ankara:
Yeni Türkiye Yayınları.
2002
N. Demir-Emine Yılmaz, “Ural-Altay Dilleri ve Altay Dilleri Teorisi”,
Türkler, c. 1: 394-402, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
2002
N. Demir-Emine Yılmaz, “Osmanlı Türkçesi”, Türkler, c. 11: 475-488,
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
2002
Emine Yılmaz, “Türkçenin Yabancı Diller Etkisinde Kalmasıyla Ortaya
Çıkan Sorunlar”, 7-8 Ocak 2002, Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını,
Uluslararası Bilgi Şöleni, Bildiriler, s. 343-359, Ankara: T.C. Kültür
Bakanlığı Yayınları.
2002
N. Demir-Emine Yılmaz, “Asker Karısı” (Çuvaşça Bir Öykü), Türkbilig 4:
29-47.
2002
Emine Yılmaz, “Chuvash and Chuvash Language”, The Turks, Part 6,
Ankara 2002: 447-455.
2002
N. Demir-Emine Yılmaz, “Ottoman Turkish”, The Turks, Part 3: 853-867,
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
2002
(Tanıtma) Emine Yılmaz, “Geoffrey Haig, Relative Constructions in
Turkish, Turcologica 33, Harrassowitz 1998”, bilig, sayı 20: 155-158.
2002
(Tanıtma) Emine Yılmaz, “Larry Clark, Turkmen Reference Grammar,
Turcologica 34, yay. Lars Johanson, ISBN 3-447-04019-X, ISSN 0177-4743, Wiesbaden 1998, XXVI+708 s., bilig 22: 192-196.
2002
(Tanıtma) Emine Yılmaz, “Judit Dmitriyeva, ğuvašskie narodnye nazvanija
dikorastuščix rastenii, Studies in Linguistics of the Volga-Region,
University of Debrecen, Volume I 2000, Ed. Klára Agyagási, Debrecen,
2001, pp 211”, Acta Orientalia Hungarica 55(4), 2002: 6
430-431.
2003
N. Demir-Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı, (Editör N. Demir, Emine
Yılmaz), Ankara: Grafiker Yayınları.
Tanıtma için bk. Eker, S. (2004), “Türk Dili El Kitabı, Nurettin Demir,
Emine Yılmaz”, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, Gökkubbe,
175-180, Güz.
2003
Emine Yılmaz-N. Demir, Talat Tekin, Makaleler I, Altayistik, (Editör Emine
Yılmaz, N. Demir), Ankara: Grafiker Yayınları.
Tanıtma için bk. Süer Eker (2004), “Talat Tekin, Makaleler 1, Altayistik”,
bilig, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, 228-235,
Bahar.
Gözden geçirilmiş 2. baskı, Ankara: TDK, 2013.
2003
Emine Yılmaz, “Doğu Türkçesi”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve
Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, c. 2: 217-222, Ankara: AKM.
2004
Emine Yılmaz-N. Demir, Talat Tekin, Irk Bitig, Türk Dili Tarihinin Temel
Sorunları 1, (Editör N. Demir, Emine Yılmaz), Ankara: Öncü Yayınları.
Gözden geçirilmiş 2. baskı, Ankara: TDK, 2013.
2004
Emine Yılmaz-N. Demir, Talat Tekin, Makaleler II, Tarihi Türk Yazı
Dilleri, Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 2, (Editör N. Demir, Emine
Yılmaz), Ankara: Öncü Yayınları.
Gözden geçirilmiş 2. baskı, Ankara: TDK, 2013.
2004
Emine Yılmaz, Narspi (Kiril harfli metin, Yazıçevrimi, Türkçeye Çevrimi,
Sözlük-Dizin), Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 3, (Editör N. Demir,
Emine Yılmaz), Ankara: Öncü Yayınları.
2004
Emine
Yılmaz,
“Türkiye
Türkolojisinde
Çuvaşça
Araştırmalarının
Sorunları”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, s. 3231-3248,
(20-26 Eylül 2004), Ankara: TDK.
2005
Emine Yılmaz-N. Demir, Talat Tekin, Makaleler III, Çağdaş Türk Dilleri,
Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 4, (Editör N. Demir, 7
Emine Yılmaz), Ankara: Grafiker Yayınları.
Gözden geçirilmiş 2. baskı, Ankara: TDK, 2013.
2005
Emine Yılmaz, N. Demir, “Bir Sa‘lebi Çevirisi: Kısas-ı Enbiya”,
International Journal of Central Asian Studies, Volume 10: 1, Mustafa
Canpolat Armağanı, s. 1-8, Seoul.
2005
Emine Yılmaz, “Talat Tekin ve Dil Devrimi”, Talat Tekin, Makaleler III,
Çağdaş Türk Dilleri, Türk Dili Tarihinin Temel Sorunları 4, s. 11-24,
(Editör N. Demir, Emine Yılmaz), Ankara: Grafiker Yayınları.
2005
(Çeviri) Emine Yılmaz, “Türkiye Türkçesi”, (L. Johanson), Çağdaş Türk
Dili, 3. baskı (Süer Eker), s. 162-166, Ankara: Grafiker Yayınları. Ankara.
2006
Emine Yılmaz, Narspi (Kiril harfli metin, Yazıçevrimi, Türkçeye Çevrimi,
Sözlük-Dizin), Ankara: TDK.
Tanıtma için bk. B. B. Çindıkov, “Narspi: Çuvaşça Bir Aşk Öyküsü, Haz.
E. Yılmaz, Ankara: TDK 2007”, Çuvaşskiy Gumanitarnıy Vestnik, No. 3,
2007/2008, Çeboksarı 2008: 101-198.
2007
Turcology in Turkey, Selected Papers, Studia Uralo-Altaica 47, Edited by.
László Károly, N. Demir, E. Yılmaz, Szeged/Macaristan.
2007
“Tarihsel Sesbilgisi ve Biçimbilgisi Araştırmalarının Dilbilim Çalışmalarına
Olası Katkıları ve Terimler Üzerine Birkaç Söz”, Erdem 48: 203-220, 2007.
2007
“Ana Türkçede Kapalı e Ünlüsü”, Turcology in Turkey, Selected Papers,
Studia Uralo-Altaica 47: 521-539, Edited by. László Károly, N. Demir, E.
Yılmaz, Szeged/Macaristan.
2007
N. Demir-Emine Yılmaz, “Uygur Edebiyatı (VIII-XIV. yüzyıl): Nesir”, Türk
Edebiyatı Tarihi 1: 154-176, İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
2007
Emine Yılmaz, “Doğu Avrupa’da Türk Dilinin İzleri”, Türk Edebiyatı
Tarihi 1: 177-192, İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
2007
(Çeviri) Emine Yılmaz, “Uygur Edebiyatı (VIII-XIV. yüzyıl): Nazım”
(Abdurishid Yakup), Türk Edebiyatı Tarihi 1: 130-153, İstanbul: TC Kültür
Bakanlığı Yayınları.
2007
(Tanıtma) Emine Yılmaz, “István Zimonyi, Muslimische 8
Quellen über die Ungarn vor der Landnahme, Das ungarische Kapitel der
Ğaih†nÆ-Tradition, Studien zur Geschichte Ungars, Bd. 9, Gabriele
Schäfer Verlag, Herne 2006, 348 s.”, bilig 43: 225-228.
2008
Emine Yılmaz, “Sunuş”, L. Johanson, Türk Dil İlişkilerinde Yapısal
Faktörler, s. 9-21, (Çev. Nurettin Demir), Ankara: TDK.
2008
(Bildiri) Emine Yılmaz, “Alfabe Devrimi”, Kastamonu, 25 Kasım 2008.
2008
Emine Yılmaz, “Árpád Berta’nın Ardından”, Türkbilig 2008/16: 170-182.
2008
(Tanıtma) Emine Yılmaz, “Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt,
Materialien der 5. Deutschen Turkologenkonferenz Universität Mainz, yay.
Hendrik Boeschoten, Heidi Stein, Turcologica 69, 405 s., 2007”, bilig 45:
211-218.
2009
Emine Yılmaz, Süer Eker, N. Demir (Editör), Festschrift to Commemorate
the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth, International Journal
of Central Asian Studies, Volume 13, Korea.
2009
N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım,
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
2009
Emine Yılmaz, N. Demir, “Kısas-ı Enbiya’dan Eski Anadolu Türkçesinin
Söz Varlığına Katkılar I”, Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary
of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth, s. 495-517, Editör Emine Yılmaz, Süer
Eker, N. Demir, International Journal of Central Asian Studies, Volume 13,
Korea.
2009
Emine Yılmaz, E. Eliaçık, “Publications of Prof. Dr. Talat Tekin”,
Festschrift to Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s
Birth, s. 1-16, Editör Emine Yılmaz, Süer Eker, N. Demir, International
Journal of Central Asian Studies, Volume 13, Korea.
2009
(Çeviri) Emine Yılmaz, “Koldul, koldus (kolduş)”, Festschrift to
Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth, s. 7987, Editör Emine Yılmaz, Süer Eker, N. Demir, International Journal of
Central Asian Studies, Volume 13, Korea. [Á. Berta, “A magyar nyelv korai
török jövevényszavaink törökségi hátteréhez (1. Apró es
áporodik; 2. Koldul, koldus), NyK 97: 183-195.]
2009
9
(Kitap Bölümü) N. Demir, Emine Yılmaz, Temel Kavramlar, Türk Dili,
Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 3-13, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel
Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı).
2009
(Kitap Bölümü) Emine Yılmaz, “Dünya Dilleri ve Türkçe”, Türk Dili, Yazılı
ve Sözlü Anlatım, s. 35-41, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel Yayın
Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı).
2009
(Kitap Bölümü) N. Demir, Emine Yılmaz, “Türkçenin Tarihi Dönemleri”,
Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 43-50, N. Demir, Emine Yılmaz
(Editör), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı).
2009
(Kitap Bölümü) Emine Yılmaz, “Günümüzde Türk Dünyası”, Türk Dili,
Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 51-67, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel
Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı).
2009
(Kitap Bölümü) Emine Yılmaz, “Türkçe ve Yazı”, Türk Dili, Yazılı ve Sözlü
Anlatım, s. 69-75, N. Demir, Emine Yılmaz (Editör), Nobel Yayın Dağıtım:
Ankara 2009 (Birinci baskı).
2009
(Kitap Bölümü) N. Demir, Emine Yılmaz, F. Karabulut, “Söz Dizimi II”,
Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 119-135, N. Demir, Emine Yılmaz
(Editör), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara 2009 (Birinci baskı).
2009
(Tanıtma) Emine Yılmaz, N. Demir, “Şerife Özer (2008), Die nominale
Wortbildung im Altosmanischen. Am Beispiel der Übersetzung von Talabis
Qisas al-Anbiya aus dem 14. Jahrhundert (Turcologica 73). Wiesbaden:
Harrassowitz-Verlag. vii+132 s. ”, bilig 49: 231-240.
2009
(Kitap Bölümü) Nurettin Demir, Emine Yılmaz, “Türkçe Ses ve Biçim
Bilgisi”, Ünite 1, 2, 3, s. 3-68, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını.
2009
(Çeviri, Ansiklopedi Maddesi), Emine Yılmaz, “Cinsiyet Ansiklopedisi“,
Muslim Civilisations Abstracts, Encyclopedians About Muslim Civilisations,
by. Aptin Khanbaghi, Edinburg University Press in Association with, The
Aga Khan University.
2009
Emine Yılmaz, N. Demir, “ŜaǾlebį’nin Kitābu Ǿarāǿisi’l-mecālis fį
ķıśaśi’l-enbiyā’sının Anadolu Sahasında Yapılmış Çevirileri”, Journal of
Turkish Studies, Cilt 33/II, Cem Dilçin Armağanı, yayına hazırlayan Z.
Toska, s. 357-370.
2010
(Tanıtma) Emine Yılmaz, “György Hazai, Andreas 10
Tietze, (2006), Ferec ba‘d eş-şidde (Ein frühosmanisches Geschichtenbuch),
1. Band, Text, Klaus Schwarz Verlag•Berlin, 650 s.”, bilig 52: 243-248.
2010
Emine Yılmaz, “Talât Tekin ve Türk Dili”, Türk Dili, 700. Sayı, s. 887889, TDK: Ankara.
2010
Yılmaz, Emine, Nurettin Demir, “Ķıśaś-ı Enbiyā’dan Eski Anadolu
Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar II”, Studies on the Turkic World.
Festschrift in Honour of Stanisław Stachowski edited by E. MańczakWohlfeld and B. Podolak, Kraków 2010: 215–226
2010
Emine Yılmaz (Çeviri), Sözlerimi İyi Dinleyin…, Türk ve Uygur Runik
Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını, (Árpád Berta, Szavaimat jól halljátok,
Szeged 2004), Ankara: TDK.
2010
Emine Yılmaz, “Karşılaştırmalı Türk Dilbilimi Çalışmalarında Çuvaşçanın
Yeri, I. Sesbilgisi”, Turkish Studies, Türkçede Dilbilim Çalışmaları Özel
sayısı, Volume 5/4, s. 728-741.
2011
Emine Yılmaz (Tanıtma), “Árpád Berta, Studies in Turkic Etymology
(2010),
Ed. Lars Johanson, András Róna-Tas, Turcologica 85,
Harrassowitz Verlag, 187 s.”, bilig, Yaz 2011, sayı 58, s. 261-270.
2011
Nurettin Demir, Emine Yılmaz (Kitap), Türkçe Ses Bilgisi, Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi yay., 160 s.
2011
Nurettin Demir, Emine Yılmaz (Kitap, Ünite 1), Türkçe Biçim Bilgisi,
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi yay., 201 s.
2012
Emine Yılmaz, “Türkiye’de Karşılaştırma(ma)lı Dilbilim Çalışmaları”, IV.
Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Muğla, 22-24
Aralık 2011, c. II, s. 779-789, Ankara.
2012
Chuvash Syntactic Nominalizers (Tanıtma), Yorma Luutonen, Turcologica
88, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 133 s., Türkbilig 2012/23: 149-152.
2012
Emine Yılmaz, “Tatarca Ön Ünlülü Sözcüklerde Ünlüler Arası -g- Sesi
Üzerine”, TDAY Belleten, 2010-2, ss. 131-136.
2013
“Nogayca”
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~eminey
11
2013
“Başkurtça”
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~eminey
2013
Emine Yılmaz, “Karşılaştırmalı Altay Dilbilimi Çalışmalarında
Çuvaşçanın Yeri III: Sesbilgisi, Leyla Karahan Armağanı, s. 925932, Ankara: Akçağ.
2013
Emine Yılmaz, Nurettin Demir, “14. Yüzyılda Eski Anadolu
Türkçesine Çevrilmiş Bir Kısas-ı Enbiya Metninde Nuh Peygamber
Öyküsü”, Nuh Kitabı, Ed. E. Gürsoy-Naskali, Kitabevi: İstanbul, s.
145-160.
2013
Emine Yılmaz, Nurettin Demir, “Kısas-ı Enbiya’dan Hareketle
Arap Harfli Metin Yayınlarında Sözlük-Dizinle İlgili İlkeler”,
Dursun Yıldırım Armağanı, s. 617-632, Ankara: Öncü Kitap.
2013
(kitap) Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Murat Küçük, Kısas-ı
Enbiya, Türk Dil Kurumu Nüshası, İnceleme, Metin, Sözlük,
Ankara: Türk Dil Kurumu.
2013
Emine Yılmaz, „Karşılaştırmalı Türk Dilbilimi Çalışmalarında
Çuvaşçanın Yeri II Biçimbilgisi”, Ahmet B. Ercilasun Armağanı,
483-496.
2013
Emine Yılmaz, N. Demir“Ķıśaś-ı Enbiyā’dan Eski Anadolu
Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar III”, DTCF, Türkoloji Dergisi
19-1, 2012: 159-168
2013
Emine Yılmaz, “Altay Dillerinin Akrabalığı Konusu”, Yeni
Türkiye, Kasım-Aralık 2013, sayı: 55, s. 188-203.
2014
Emine Yılmaz, “Ferec ba‘d eş-şidde, Behcetü’l hadâyık ve Kısas-ı
enbiya Temelinde Eski Anadolu Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar,
I, Eva Agnes Csato Armağanı, Turcology and Linguistics, eds.,
Nurettin Demir, Astrid Menz, Birsel Karakoç, Ankara: Hacettepe
Üniversitesi yay., s. 469-479
2014
(kitap) Nurettin Demir, Emine Yılmaz, Bitmeyen Öykü: Alfabe
Tartışmaları, Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Stratejik
Araştırmalar Enstitüsü.
2014
Emine Yılmaz, Ferec ba‘d eş-şidde, Behcetü’l hadâyık ve Kısas-ı
enbiya Temelinde Eski Anadolu Türkçesinin Sözvarlığına Katkılar,
II, s. 321-326, Prof. Dr Mehmet Özmen Armağanı, Ed. Nurettin
Demir, Faruk Yıldırım, Çukurova Üniversitesi yay., Adana.
Baskıda
12
Terimbilim projesi içinde, Türk Sözlükçülüğü
Terimbilim Kaynakçası
Derleme Sözlüğü
“András Róna-Tas ve Eski Batı Türkçesi”, Uluslararası Türkçenin
Batılı Elçileri Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, 5-6
Kasım 2012.
Altay Dillerinin Genetik Akrabalık Konusuna Glottokronoloji ve
Leksikoistatistik Açısından Bakış, Ankara Üniversitesi
Nurettin Demir-Emine Yılmaz, “Aykırı Bir Metin: Kısas-ı Enbiya”,
Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Oğuzlar:
Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri Konulu 5. Uluslararası Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü, 21-23 Mayıs 2014.
Biçimbilim/Eskişehir
Sempozyum-Konferans:
1. 25.11.2008: Alfabe Devrimi, N. Demir ve S. Eker ile birlikte. Kastamonu
Üniversitesi.
2. 24.12.2008, Türk Sözlükçülüğü, Seminer. Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat
Enstitüsü.
3. 18.06.2009, Türk Sözlükçülüğü, Terminology for cross-cultural dialogue and
specialized communication (www.term.turk.net) çerçevesinde, Hacettepe
Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü.
4. Erasmus çerçevesinde 25.04.2010-30.04.2010 tarihleri arasında Macaristan/Szeged
Üniversitesinde ders verme.
6. TOBB, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 08.02.2011, Türk-Macar Dil İlişkileri ve
Çuvaşça konulu seminer
7. “Türkiye’de Karşılaştırma(ma)lı Dilbilim Çalışmaları”, IV. Uluslararası Dünya
Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Muğla, 22-24 Aralık 2011, c. II, s.
779-789, Ankara.
8. Kırıkkale Üniversitesinde, 7 Kasım 2012 tarihinde (saat 10.0012.00) „Çuvaşlar ve Çuvaşça“ konulu konferans.
13
9. Trakya (Edirne) Üniversitesinde, 7 Kasım 2012 tarihinde (saat 14.00-16.00)
„Çuvaşlar ve Çuvaşça“ konulu konferans
10. “András Róna-Tas ve Eski Batı Türkçesi”, Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri
Sempozyumu, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, 5-6 Kasım 2012.
11. “Çağdaş Dilbilim Işığında Dile bakış“, 28. Nisan 2013, Kars/Kafkas Üniversitesi.
12. “Yöntem Sorunları, Türk Dilbilimi Çalışmalarında İhmal Edilmiş Alanlar“, 2.
Temmuz 2013, TÜBİTAK Proje Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi, Çağdaş
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.
13. Emine Yilmaz, „Karşılaştırmalı Dilbilim“, “TÜBİTAK ve Hacettepe BAB
Destekli „Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme I, Lisansüstü
Öğrenciler İçin Yaz Okulu, 15.08.2013. Hacettepe Üniversitesi, Çağdaş
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.
14. „Glottokronoloji ve Leksikoistatistik“. Kore Büyükelçiliği ve Ankara
Üniversitesi, DTCF, Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, DTCF‘de
düzenlenmiş olan „Koreanoloji Sempozyumu“ bildirisi. 10.10.2013.
15. “Yöntem Sorunları, Türk Dilbilimi Çalışmalarında İhmal Edilmiş Alanlar,
Karşılaştırmalı Dilbilim, Glottokronoloji, Leksikoistatistik“, 11.10.2013,
TÜBİTAK Proje Eğitimi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
16. “Yöntem Sorunları, Türk Dilbilimi Çalışmalarında İhmal Edilmiş Alanlar,“,
11.12.2014, TÜBİTAK Proje Eğitimi, Uşak Üniversitesi, Uşak.
17. Nurettin Demir-Emine Yılmaz, “Aykırı Bir Metin: Kısas-ı Enbiya”, Hacettepe
Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve
Kültürleri Konulu 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 21-23
Mayıs 2014.
18. Emine Yilmaz, „Çuvaşçanın Belgelenmesi“, “TÜBİTAK ve Hacettepe BAB
Destekli „Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme II, Lisansüstü
Öğrenciler İçin Yaz Okulu, 123.08.2014. Hacettepe
Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü.
14
19. Emine Yılmaz, „Çuvaşçada Soru“, 17th International Conference on Turkish
Linguistics (ICTL’17), 3-5 Eylül 2014, Rouen University, Fransa:Rouen.
20. Emine Yılmaz, „Altayistik: Son Dönem Çalışmalar, Eğilimler”, 20 Ekim 2014,
Minzu Üniversitesi, Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü, Pekin/Çin.
21. Emine Yılmaz, „Altayistik Bağlamında Macarca-Türkçe Dil İlişkileri”, 21 Ekim
2014, Minzu Üniversitesi, Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü, Pekin/Çin.
22. Emine Yılmaz, „Genel Türkçe ve Altayistik Bağlamında Çuvaşça”, 22 Ekim
2014, Minzu Üniversitesi, Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü, Pekin/Çin.
23. Emine Yılmaz, „Tarihsel ve Karşılaştırmalı Dilbilim”, 28 Ekim 2014, Minzu
Üniversitesi, Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü, Pekin/Çin.
24. Emine Yılmaz, „Ana Türkçede ve Türk Dillerinde Kapalı e Fonemi“, Uygur Dili
ve Edebiyatı Bölümü, Pekin/Çin.
9. Projeler:
1. TERMTURK, Terminology for Cross-cultural Dialogue and Specialized
Communication, Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim İçin Terminoloji
(www.term.turk.net) (2009’da tamamlandı), proje yürütücüsü Doç. Dr. Ender
Ateşman, Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir.
2. TIPPS Terminoloji Politikaları, Portal ve Hizmetler, No 110K542, TÜBİTAK
tarafından destekleniyor.Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ender Ateşman. Arastırmacı
Prof. Dr. Ayfer Atalay, Prof. Dr. Emine Yılmaz. Başlangıç 2010
3. “Çuvaşçanın Söz Varlığı, Derlem Tabanlı Bir Uygulama” (BAB)
Yürütücü: Prof. Dr. Emine Yılmaz
Araştırmacılar: Elçin Eliaçık, Gülhan Öz, Doç. Dr. Bülent Bayram, Yrd. Doç.
Dr. Oğuzhan Durmuş
Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi
Başlangıç; 13.12.2012
4. “Türkçede Belirteç Yan Cümleleri Veritabanı” (BAB)
Yürütücü: Prof. Dr. Emine Yılmaz
15
Araştırmacılar: Özge Demir
Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi
Başlangıç; 04.09.2013
5. “Dilbilim Terimleri Veritabanı” (BAB)
Araştırmacılar: Prof. Dr. N. Demir, Özge Demir, Mustafa Ağca, Sıdıka Dursun,
Meltem Can, Elçin Eliaçık, Gülhan Öz, Pınar Sel, Işıl Aydın, İsa Sarı, Ayşe Kılıç
Yürütücü: Prof. Dr. Emine Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi
Başlangıç: Haziran 2014
6. “Çuvaş, Tatar, Başkurt ve Güney Sibirya Bölgelerinde Konuşulan Çuvaşçanın
Genel Amaçlı Derlemi”, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı.
Yürütücü: Prof. Dr. Emine Yılmaz, Ekim 2014-Eylül 2015.
10. İdari Görevler:
1. Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Dersleri Koordinatörlüğü (2007-2009)
2. Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erasmus ve Farabi
Koordinatörlüğü (2007-2011)
3. Üniversitelerarası Kurul, Doçentlik Sınav Komisyonu üyesi (2009-2012)
4. International Journal of Central Asiatic Studies (Kore) dergisinin Türkiye
editörü. (2004-…)
5. Türk Dil Kurumu, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten dergisi, Yazı
Kurulu Üyeliği (2011-…)
6. Hacettepe Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kurucu Başkanı (Mayıs 2012-…)
7. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Erasmus ve Farabi
Koordinatörlükleri (2012-2013).
8. Hacettepe Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü Bologna Koordinatörlüğü (2012-…).
16
9. Mediterranien Review (Kore, Institute for Mediterranean Studies, Busan
University of Foreign Studies) Türkiye editörü.
10. Term TÜRK-Hacettepe Üniversitesi Terminoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi (HÜTAM) yönetim kurulu üyesi.
17
Download

Are You suprised ? - Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri