L 13793-RD7/KSOS
Fj 65128/2014
Usnesení
Krajský soud v Ostravě rozhodl soudní tajemnicí Dagmar Abendrothovou ve věci
navrhovatele: MARKÉTA ŽINGOROVÁ, bytem č.p. 389, 742 65 Rybí, právně
zastoupená Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem Burešova 615/6, Veveří, 602
00 Brno, o návrhu na zápis spolku s názvem Sdružení rodičů a přátel Základní školy
Adolfa Zábranského v Rybí, z. s., se sídlem č.p. 110, 742 65 Rybí, do spolkového
rejstříku
takto:
Ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce číslo
13793
se zapisuje
Název:
Sdružení rodičů a přátel Základní školy Adolfa Zábranského v Rybí, z. s.
Sídlo:
č.p. 110, 742 65 Rybí
Identifikační číslo:
033 10 434
Právní forma:
Spolek
Účel spolku:
Účelem spolku je rozvoj spolupráce mezi Základní školou v Adolfa Zábranského
v Rybí (dále jen "ZŠ v Rybí") a členy tohoto spolku.
Spolupráce mezi uvedenými subjekty směřuje především k lepšímu naplňování
poslání ZŠ v Rybí (tj. ke vzdělávání a výchově jejich žáků).
Název nejvyššího orgánu:
členská schůze
Statutární orgán:
člen výboru: LUCIE BAJEROVÁ, dat. nar. 22. února 1983 , r.č. 835222/2835
č.p. 248, 742 65 Rybí
den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci
člen výboru: GABRIELA HAVRLANTOVÁ, dat. nar. 28. června 1983 , r.č.
835628/5278
č.p. 176, 742 65 Rybí
den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci
POKRAČOVÁNÍ
-2-
L 13793-RD7/KSOS
člen výboru: MARKÉTA ŽINGOROVÁ, dat. nar. 9. srpna 1974 , r.č. 745809/5249
č.p. 389, 742 65 Rybí
den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci
Způsob jednání:
Každý člen výboru jedná samostatně ve všech věcech.
Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 3
Systém orgánů: Kolektivní (Statutární orgán - výbor)
Den zápisu: dnem nabytí právní moci
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.
V Ostravě dne 19. srpna 2014
Dagmar Abendrothová v. r.
soudní tajemnice
Lucie Šandová
Za správnost vyhotovení: Lucie Šandová
Digitálně podepsal Lucie Šandová
DN: c=CZ, o=Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732],
ou=A5125, cn=Lucie Šandová, serialNumber=P420748,
title=zapisovatelka
Datum: 2014.08.19 11:05:18 +02'00'
Download

Rozhodnutí o zápisu SRPŠ Rybí