Pre-Intermediate
Anglicko – český slovníček
Bohemian Ventures
výhradní distributor vydavatelství Pearson
pro Českou a Slovenskou republiku
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd a
8.10.12 11:29
OBSAH
Module 1 – LIFESTYLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Module 2 – HOMES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
Module 3 – HEROES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Module 4 – CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Module 5 – CELEBRATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
Module 6 – FOOD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
Module 7 – MONEY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40
Module 8 – GADGETS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46
Module 9 – COMMUNICATION - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50
Module 10 – THE WEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54
Module 11 – THE SEA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55
Module 12 – MOUNTAINS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59
Module 13 – DANCE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63
Module 14 – MUSIC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65
Module 15 – PICTURES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67
Module 16 – BUILDINGS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69
VÝSLOVNOST
Hlavní přízvuk se označuje horní kolmičkou před přízvučnou slabikou tehdy, nejedná-li se o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], a seven [ˈsevən], ale [san], nebo má-li slovo přízvuky dva nebo více:
teddy bear [ˈtedi ˌbeə]. Vedlejší přízvuk se označuje dolní kolmičkou.
Zvláštní znaky použité v přepisu výslovnosti:
b
block
[blɒk]
θ
death
[deθ]
ʊ
put
[pʊt]
d
end
[end]
ð
rather
f
friend
[frend]
v
love
[ˈrɑ:ðә]
u:
loop
[lu:p]
[lʌv]
aɪ
tribe
[traɪb]
g
grey
[greɪ]
w
h
hat
[hæt]
z
widow
[ˈwɪdәʊ]
aʊ
round
[raʊnd]
zoo
[zu:]
eɪ
brave
[breɪv]
j
music
[ˈmju:zɪk]
ʒ
casualty
[ˈkæʒuәlti]
oʊ
go
[goʊ]
k
camel
l
camel
[ˈkæmәl]
dʒ
sledge
[sledʒ]
ɔɪ
coin
[kɔɪn]
[ˈkæmәl]
ʌ
sunny
[ˈsʌni]
eə
despair
[dɪˈspeә]
m
camel
n
end
[ˈkæmәl]
ɑ:
disaster
[dɪˈzɑ:stә]
ɪə
here
[hɪə]
[end]
æ
sad
[sæd]
ʊə
pure
[pʊə]
ŋ
penguin
[ˈpeŋgwɪn]
e
end
[end]
p
trip
[trɪp]
ə
about
[əˈbaʊt]
r
friend
[frend]
з:
work
[ˈwз:k]
s
sunny
[ˈsʌni]
ɪ
living
[ˈlɪvɪŋ]
ʃ
shock
[ʃɒk]
i:
team
[ti:m],
t
trek
[trek]
ɒ
rock
[rɒk]
tʃ
adventure
[әdˈventʃә]
ɔ:
fall
[ˈfɔ:l]
Použité zkratky:
adv.
adverb
příslovce
conj.
conjunction
spojka
n.
noun
podstatné jméno
pl.
plural
množné číslo
v.
verb
sloveso
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd b
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
|1
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE
MODULE 1 – LIFESTYLES
LEAD IN
active
adj.
[ˈæktɪv]
aktivní
all over
[ˌɔ:l ˈəʊvə]
po celé
ambulance driver n.
[ˈæmbjələns ˌdraɪvə]
řidič sanitky
nudný
collect
v.
[kəˈlekt]
sbírat
creative
adj.
[kriˈeɪtɪv]
tvořivý, kreativní
dangerous
adj.
[ˈdeɪndʒərəs]
nebezpečný
dive/diving
v., n.
[daɪv, ˈdaɪvɪŋ]
potápět se/
potápění
energetic
adj.
[ˌenəˈdʒetɪk]
energický
exciting
adj.
[ɪkˈsaɪtɪŋ]
vzrušující
interesting
adj.
[ˈɪntrəstɪŋ]
zajímavý
jog/jogging
v.
[dʒɒg, ˈdʒɒgɪŋ]
běhat/běhání
peaceful
adj.
[ˈpi:sfəl]
pokojný, klidný
relaxing
adj.
[rɪˈlæksɪŋ]
uvolňující
stressful
adj.
[ˈstresfəl]
stresující
[ˌsз:f ðə ˈnet]
brouzdat
na internetu
[ˈtaɪərɪŋ]
unavující
surf the net
tiring
adj.
8
lézt/lezení
7
zaneprázněný
[klaɪm, ˈklaɪmɪŋ]
6
[ˈbɪzi]
v.
5
adj.
climb/climbing
4
busy
3
[ˈbɔ:rɪŋ]
2
adj.
1
boring
1 ALTERNATIVES
prep. [əˈbaʊt]
The book is about a journalist.
souhlasit
He agrees to answer some
questions.
barbecue
n.
[ˈbɑ:bɪkju:]
barbecue,
grilování
The neighbours often have
a barbecue.
breakfast
n.
[ˈbrekfəst]
snídaně
have breakfast
buy
v.
[baɪ]
koupit, kupovat
buy food
camp
n.
[kæmp]
tábor
They like living in the camp.
close
adv.
[kləʊs]
blízko
We are close to nature.
council
n.
[ˈkaʊnsəl]
městská rada
The council want to build
luxury houses here.
countryside
n.
[ˈkʌntrisaɪd]
venkov
spend time in the countryside
cycle/cycling
v., n.
[ˈsaɪkəl, ˈsaɪklɪŋ]
jezdit na kole
jízda na kole
walk or cycle to school
deliver
v.
[dɪˈlɪvə]
dovážet, donášet
deliver letters
early
adv.
[ˈз:li]
brzy
get up early
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 1
16
They’re sitting around a wood
fire.
15
kolem
14
adv.,
[əˈraʊnd]
prep.
13
around
[əˈgri:]
12
v.
11
agree
10
o
9
about
8.10.12 11:29
2|
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
MODULE
n.
[ˈi:kəʊ kæmp]
ekologický tábor
Would you like to live in the
eco-camp?
eco-protest
n.
[ˈi:kəʊ ˌprəʊtest]
ekologický protest
Do you agree with the ecoprotest?
eco-protestor
n.
[ˈi:kəʊ prəˌtestə]
ekologický
protestující
the life of the eco-protesters
fruit
n.
[fru:t]
ovoce
Someone goes to get fruit and
vegetables.
get cold
[get ˈkəʊld]
ochladit se
It is getting cold.
get up
[get ˈʌp]
vstávat
get up early
recycle glass
n.
[glɑ:s]
sklo
go for a walk
v.
[gəʊ]
jít na procházku
grow
v.
[grəʊ]
růst, pěstovat
grow plants
hate
v.
[heɪt]
nesnášet
I hate that!
housework
n.
[ˈhaʊswз:k]
domácí práce
do the housework
journalist
n.
[ˈdʒз:nəl-ɪst]
novinář
The book is about a journalist.
late
adv.
[leɪt]
pozdě
go to bed late
leader
n.
[ˈli:də]
vůdce
Danny is the leader of the
protest.
lifestyle
n.
[ˈlaɪfstaɪl]
životní styl
local
adj.
[ˈləʊkəl]
místní
What do the local people
think?
luxury
n.
[ˈlʌkʃəri]
luxus
The council want to build
luxury houses here.
mafia
n.
[ˈmæfiə]
mafie
He has got lots of information
about Mafia families.
meat
n.
[mi:t]
maso
Danny doesn’t eat meat.
meeting
n.
[ˈmi:tɪŋ]
schůzka
have a meeting in Rome
metal
n.
[ˈmetl]
kov
recycle metal
nature
n.
[ˈneɪtʃə]
příroda
We are close to nature.
occasionally
adv.
[əˈkeɪʒənəli]
příležitostně
Occasionally, I go to a friend’s
house.
organic
adj.
[ɔ:ˈgænɪk]
organický
eat organic food
organic food
n.
[ɔ:ˌgænɪk ˈfu:d]
organické jídlo
eat organic food
paper
n.
[ˈpeɪpə]
papír
recycle paper
pet
n.
[pet]
zvířecí mazlíček
have a pet
play
v.
[pleɪ]
hrát
play chess
protest
n.
[ˈprəʊtest]
protest, odpor
protestor
n.
[prəˈtestə]
protestující
rarely
adv.
[ˈreəli]
zřídkakdy
15
recycle
v.
[ˌri:ˈsaɪkəl]
recyklovat
recycle paper
regularly
adv.
[ˈregjələli]
pravidelně
run regularly
smell
v.
[smel]
cítit
Can you smell anything?
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
glass
16
2
eco-camp
1
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 2
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
|3
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
v.
[spend]
strávit
spend time in the countryside
supper
n.
[ˈsʌpə]
večeře
I have sausages for supper!
[ˌθrəʊ sʌmθɪŋ əˈweɪ]
něco vyhodit
At the end of the day, they
throw away food.
throw sth away
v.
[ˈtrævəl]
cestovat (autem/
autobusem)
(- by car/bus)
treehouse
n.
[ˈtri:haʊs]
dům na stromě
We sleep in the treehouses.
[ˌtз:n ˈdaʊn]
ztlumit televizi
Could you turn the TV down?
turn TV down
vegetables
n.
[ˈvedʒtəbəlz]
zelenina
Someone goes to get fruit and
vegetables.
vegetarian
n.
[ˌvedʒəˈteəriən]
vegetarián
We are vegetarians.
visit
v.
[ˈvɪzɪt]
navštívit
visit my friends
walk
v.
[wɔ:k]
jít pěšky
walk or cycle to school
wash
v.
[wɒʃ]
mýt
wash my hair
watch
v.
[wɒtʃ]
dívat se, sledovat
watch TV
wildlife
n.
[ˈwaɪldlaɪf]
divoká zvěř
This wood has important
wildlife.
wood
n.
[wʊd]
dřevo, les
Danny is cutting some wood.
wood fire
n.
[ˌwʊd ˈfaɪə]
oheň ze dřeva
They’re sitting around a wood
fire.
6
use a car
5
používat
4
[ju:z]
3
v.
2
use
1
travel
MODULE
spend
7
2 IT’S A DOG’S LIFE!
n.
[ˈkæfeɪ]
kavárna
We go to a café.
different
adj.
[ˈdɪfərənt]
jiný, rozdílný
We are going to talk to very
different dog owners.
dog
n.
[dɒg]
pes
It’s a dog’s life!
get back
[get ˈbæk]
vrátit se
When we get back home,
I have a cup of tea.
get on with
[get ˌɒn wɪð]
vycházet
Rover gets on with the cats.
get up to sth
[get ˈʌp tə ˌsʌmθɪŋ]
provádět něco
What do they get up to during
the day?
[ˈheəkʌt]
střih, ostříhání
vlasů
have a haircut
[haʊ ˈɒfən, ˈɒftən]
jak často…?
How often does Rover eat?
haircut
n.
how often…?
čokoláda,
čokoládový
bonbón
have chocolates
interview
v.
[ˈɪntəvju:]
rozhovor
interviews from a TV
programme
life (a dog’s-)
n.
[laɪf]
život (psí)
It’s a dog’s life!
massage
n.
[ˈmæsɑ:ʒ]
masáž
People there give them
a massage.
owner
n.
[ˈəʊnə]
majitel
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 3
16
[ˈtʃɒklət]
15
n.
14
chocolate
13
café
12
spend time alone or with
friends
11
sám
10
[əˈləʊn]
9
adj.,
adv.
8
alone
8.10.12 11:29
4|
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
v.
[prɪˈfз:]
dávat přednost
Bob prefers roast beef.
roast beef
n.
[ˌrəʊst ˈbi:f]
pečené hovězí,
biftek
Bob prefers roast beef.
sheepdog
n.
[ˈʃi:pdɒg]
ovčácký pes
swimming
n.
[ˈswɪmɪŋ]
plavání
go swimming
[əˈbaʊt]
asi
about a quarter
In the all-night café at a quarter
past eleven…
3 BRITISH LIFESTYLES
all-night
adj.
[ˈɔ:l naɪt]
celonoční
average
adj.
[ˈævərɪdʒ]
průměr, průměrný on average,…
carrier bag
n.
[ˈkæriə bæg]
nákupní taška
She is carrying her home in
two carrier bags.
census
n.
[ˈsensəs]
cenzus, sčítání
lidu
The first official UK census was
in 1801.
closed-down
adj.
[ˌkləʊzd ˈdaʊn]
zavřený
Have you seen the old man in
the closed-down market?
couch potato
n.
[ˈkaʊtʃ pəˌteɪtəʊ]
gaučový povaleč
The UK is a nation of “couch
potatoes”.
earn
v.
[з:n]
vydělávat
People earn three times more
in real terms.
expensive
adj.
[ɪkˈspensɪv]
drahý
It is expensive to get a place
to live.
fade
v.
[feɪd]
blednout
Memory fading like the ribbons
that he wears…
fat
adj.
[fæt]
tuk
People eat less fat.
folk music
n.
[ˈfəʊk ˌmju:zɪk]
lidová hudba
Folk music changed with the
Industrial Revolution.
four-fifths
[ˌfɔ: ˈfɪfθs]
čtyři pětiny
go up
[gəʊ ˈʌp]
stoupnout
The percentage went up to 55%.
government
n.
[ˈgʌvəmənt,
ˈgʌvənmənt]
vláda
The government has to pay
more in pensions.
growth
n.
[grəʊθ]
růst
The most important growth
area for jobs is in computers.
half (a -)
n.
[hɑ:f]
polovina
health
n.
[helθ]
zdraví
Smoking is a health hazard.
healthy
adj.
[ˈhelθi]
zdravý
We have a heathly lifestyle.
hero
n.
[ˈhɪərəʊ]
hrdina
… one forgotten hero…
home
n.
[həʊm]
domov
Traditional family and home life
is changing.
homeless
adj.
[ˈhəʊmləs]
bez domova
The old woman is homeless.
[tʃeɪndʒ]
změnit (se)
Traditional family and home life
is changing.
Industrial
Revolution
[ɪnˌdʌstriəl revəˈlu:ʃən]
průmyslová
revoluce
Folk music changed with the
Industrial Revolution.
just under
[ˌdʒʌst ˈʌndə]
těsně pod
just under two-fifths
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
prefer
2
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
about
change
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 4
v.
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
|5
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
v.
[lɑ:st]
trvat
Each tea lasts an hour.
lead
v.
[li:d]
vést
Let me lead you through the
streets…
[ˈlɪtl]
trochu
little over half
little
n.
[ˈmeməri]
paměť
Memory fading like the ribbons
that he wears…
midnight
n.
[ˈmɪdnaɪt]
půlnoc
Most people go to bed before
midnight.
mission
n.
[ˈmɪʃən]
mise, misie
…the old man outside the
seaman’s mission…
nearly
adv.
[ˈnɪəli]
téměř
nearly a third
nowadays
adv.
[ˈnaʊədeɪz]
dnes, v této době
People live longer nowadays.
online
adv.
[ˌɒnˈlaɪn]
online/připojený
na internetu
They are online for four
minutes a day.
over
prep. [ˈəʊvə]
nad
a little over half
overweight
adj.
obézní
75 percent of men between 55
and 64 are overweight.
own
pron. [əʊn]
sám (žít sám)
Nearly a third (live on their -)
of the population live on their
own.
pension
n.
[ˈpenʃən]
penze
The government has to pay
more in pensions.
percent
n.
[pəˈsent]
procento
75 per cent of men between 55
and 64 are overweight.
percentage
n.
[pəˈsentɪdʒ]
procento, podíl
The percentage went up to
55%.
pity
n.
[ˈpɪti]
lítost, soucit
The rain cries a little pity…
population
n.
[ˌpɒpjəˈleɪʃən]
populace
Nearly a third of the population
live on their own.
pride
n.
[praɪd]
pýcha
In his eyes you see no pride…
proverb
n.
[ˈprɒvз:b]
přísloví
The proverb: ‘Early to bed,
early to rise’
qualification
n.
[ˌkwɒləfəˈkeɪʃən(z)]
kvalifikace,
vzdělání
Young people see
qualifications important.
quarter (a -)
n.
[ˈkwɔ:tə]
čtvrtina
rags
n.
[rægz]
hadry, cáry
Her clothes are in rags.
ribbon
n.
[ˈrɪbən]
stužka
Memory fading like the ribbons
that he wears…
rim
n.
[rɪm]
okraj, hrana
He is looking at the world over
the rim of his teacup.
[tз:mz]
skutečně, v reálné People earn three times more
hodnotě
in real terms.
terms (in real -)
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 5
[ˌəʊvəˈweɪt]
16
memory
15
There are fewer marriages
nowadays.
14
manželství
13
[ˈmærɪdʒ]
12
n.
11
marriage
10
... held loosely by his side…
9
volně
8
[ˈlu:sli]
7
adv.
6
loosely
5
How can you tell me you are
lonely…
4
osamělý
3
[ˈləʊnli]
2
adj.
1
lonely
MODULE
last
8.10.12 11:29
6|
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
third
n.
[θз:d]
třetina
[ˌθri: ˈkwɔ:təz]
tři čtvrtiny
[trəˈdɪʃənəl]
tradiční
two-fifths
[ˌtu: ˈfɪfθs]
dvě pětiny
two-thirds
[ˌtu: ˈθз:dz]
dvě třetiny
three quarters
traditional
adj.
Traditional family and home life
is changing.
under
prep. [ˈʌndə]
pod
just under two-fifths
weekdays
n.
[ˈwi:kdeɪz]
pracovní dny
On weekdays, most people get
up before 8 a.m.
worn-out
adj.
[ˌwɔ:n ˈaʊt]
obnošený
worn-out shoes
LANGUAGE PROBLEM SOLVING 1
adventure
n.
[ədˈventʃə]
dobrodružství
Where is your sense of
adventure?
avoid
v.
[əˈvɔɪd]
vyhnout se
Avoid putting the tent near the
river.
bet
v.
[bet]
vsadit se
I bet you can’t live without
a TV.
can’t
aux
[kɑ:nt]
nemoct (vystát)
can’t stand
enjoy
v.
[ɪnˈdʒɔɪ]
líbit se, užívat si
imagine
v.
[ɪˈmædʒən]
představit si
in
prep. [ɪn]
v (zapálený do)
jet-ski
v.
[ˈdʒet ski:]
jezdit na vodním
skútru
mind
v.
[maɪnd]
vadit (nevadit
něco dělat)
miss
v.
[mɪs]
postrádat, chybět
sunbathe
v.
[ˈsʌnbeɪð]
opalovat se
stand (can’t)
v.
[stænd]
vystát (nemoct)
can't stand
tent
n.
[tent]
stan
Avoid putting the tent near the
river.
wet
adj.
[wet]
mokrý
It is very wet down there.
executive
n.
[ɪgˈzekjətɪv]
manažer, vedoucí a business executive
gap year
n.
[ˈgæp jɪə]
rok odklad
Many students take a gap year
before they finish school.
rest
n.
[rest]
odpočívat
I don’t do very much and I rest
a lot.
[ˌraɪt ˈnaʊ]
právě nyní
Right now he is waiting at the
tables.
interested in
(not mind doing smth.)
LPB
right now
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 6
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
|7
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE
MODULE 2 – HOMES
LEAD IN
n.
[ˈɑ:mtʃeə]
křeslo
balcony
n.
[ˈbælkəni]
balkón
bathroom
n.
[ˈbɑ:θrʊm, -ru:m]
koupelna
bedroom
n.
[ˈbedrʊm, -ru:m]
ložnice
bedside table
n.
[ˌbedsaɪd ˈteɪbəl]
noční stolek
bungalow
n.
[ˈbʌŋgələʊ]
chata, přízemní
domek
cooker
n.
[ˈkʊkə]
sporák
cottage
n.
[ˈkɒtɪdʒ]
chatka
detached house
n.
[dɪˌtætʃt ˈhaʊs]
rodinný dům
dishwasher
n.
[ˈdɪʃˌwɒʃə]
myčka na nádobí
fifth-floor
adj.
[ˈfɪfθ flɔ:]
páté patro
flat
n.
[flæt]
byt
floor
n.
[flɔ:]
patro
fridge
n.
[frɪdʒ]
lednice
kitchen
n.
[ˈkɪtʃən]
kuchyň
living room
n.
[ˈlɪvɪŋ ru:m, rʊm]
obývací pokoj
microwave
n.
[ˈmaɪkrəweɪv]
mikrovlnná trouba
semi-detached
house
n.
[ˌsemi dɪtætʃt ˈhaʊs]
dvojdomek
shower
n.
[ˈʃaʊə]
sprcha
sink
v.
[sɪŋk]
dřez
sofa
n.
[ˈsəʊfə]
pohovka, gauč
storey
n.
[ˈstɔ:ri]
patro
terraced house
n.
[ˌterəst ˈhaʊs]
řadový domek
toilet
n.
[ˈtɔɪlət]
toaleta, záchod
wardrobe
n.
[ˈwɔ:drəʊb]
šatní skříň
washbasin
n.
[ˈwɒʃˌbeɪsən]
umývadlo
[ˈwɒʃɪŋ məˌʃi:n]
pračka
washing machine n.
13
armchair
12
oblast
11
[ˈeəriə]
10
n.
9
area
8
inzerát
7
[ədˈvз:tɪsmənt]
6
n.
5
advertisement
4
inzerát
3
[ˈædvз:t]
2
n.
1
advert
4 HIS OR HERS
rozzlobený
annoyed
adj.
[əˈnɔɪd]
mrzutý, rozmrzelý
argument
n.
[ˈɑ:gjəmənt]
hádka, argument
have an argument with a friend
automatic
adj.
[ˌɔ:təˈmætɪk]
automatický
automatic front door
automatically
adv.
[ˌɔ:təˈmætɪkli]
automaticky
The lights have come on
automatically.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 7
Dad is angry.
16
[ˈæŋgri]
15
adj.
14
angry
8.10.12 11:29
8|
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
badly
adv.
[ˈbædli]
špatně
sleep badly
bowl
n.
[bəʊl]
mísa
His bowl’s empty.
break
v.
[breɪk]
rozbít, zlomit
buy
v.
[baɪ]
koupit, kupovat
buy new clothes
clear
v.
[klɪə]
uklidit, vyčistit
clear the table
dining room
n.
[ˈdaɪnɪŋ ru:m, rʊm]
jídelna
The dining room looks tidy.
dirty
adj.
[ˈdз:ti]
špinavý
Look at those dirty dishes.
DIY
n.
[ˌdi: aɪ ˈwaɪ]
kutilství
do DIY
domestic
adj.
[dəˈmestɪk]
domácí
My favourite thing is this
domestic robot.
excited
adj.
[ɪkˈsaɪtɪd]
nadšený, vzrušený
fail
v.
[feɪl]
selhat
fail my driving test
feed
v.
[fi:d]
krmit, nakrmit
Have you fed him?
happy
adj.
[ˈhæpi]
šťastný, veselý
horrible
adj.
[ˈhɒrəbəl]
strašný
There’s a horrible smell in the
kitchen.
channel (TV)
n.
[ˈtʃænl]
kanál (televizní -)
Watch… channel 4.
incredible!
interj. [ɪnˈkredəbəl]
neuvěřitelné!
interview
n.
[ˈɪntəvju:]
rozhovor
invent
v.
[ɪnˈvent]
vynalézat
inventor
n.
[ɪnˈventə]
vynálezce
an interview with an inventor
ironing
n.
[ˈaɪənɪŋ]
žehlení
do the ironing
lay
v.
[leɪ]
položit, prostřít
lay the table
lights
n.
[ˈlaɪts]
světla
The lights have come on
automatically.
look
v.
[lʊk]
vypadat
She looks tired.
[lʊk ˈɑ:ftə]
hlídat, dohlížet
look after the children
look after
lose
v.
[lu:z]
ztratit, prohrát
lose a mobile phone
make
v.
[meɪk]
dělat
make the bed
make the bed
ustlat postel
meet sb
meet someone interesting
nepořádek
Her room is a real mess.
n.
[mes]
mobile phone
n.
[ˌməʊbaɪl ˈfəʊn]
mobilní telefon
He has lost his mobile phone.
noise
n.
[nɔɪz]
hluk, rámus
What’s that noise?
pass
v.
[pɑ:s]
projít
pass my exams
phone call
n.
[ˈfəʊn kɔ:l]
telefonní hovor
get a phone call
pleased
adj.
[pli:zd]
potěšený
real
adj.
[rɪəl]
opravdový
Her room is a real mess.
result
n.
[rɪˈzʌlt]
výsledek
And now the football results…
robot
n.
[ˈrəʊbɒt]
robot
My favourite thing is this
domestic robot.
13
mess
14
setkat/sejít se
s někým
15
[ˌmi:t sʌmbədi]
16
12
an interview with an inventor
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 8
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
|9
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n.
[ˈrʌbɪʃ]
smetí, odpadky
sad
adj.
[sæd]
smutný
sleep
v.
[sli:p]
spát
sleep badly
[ˌswɪtʃ ˈəʊvə]
přepnout
I have switched ower to
another channel.
switch over
Put the rubbish out.
text, textová
zpráva (sms)
get a text from a friend
tidy
v.
[ˈtaɪdi]
uklidit, uvést
do pořádku
tidy my room
tidy
adj.
[ˈtaɪdi]
uklizený
The dining room looks tidy.
tired
adj.
[taɪəd]
unavený
She looks tired.
tour
n.
[tʊə]
exkurze
Can we go on a tour of the
house?
vacuuming
n.
[ˈvækjʊmɪŋ]
vysávání
do the vacuuming
video
n.
[ˈvɪdiəʊ]
video
break the video
voice control
n.
[ˈvɔɪs kənˌtrəʊl]
ovládání hlasem
It works by voice control.
washing
n.
[ˈwɒʃɪŋ]
praní prádla
do the washing
washing-up
n.
[ˌwɒʃɪŋ ˈʌp]
mytí nádobí
do the washing-up
watch
v.
[wɒtʃ]
dívat se, sledovat
watch a good film
win
v.
[wɪn]
vyhrát
win a camera
worried
adj.
[ˈwʌrid]
ustaraný,
starostlivý
astronaut
n.
[ˈæstrənɔ:t]
astronaut
Up to eight astronauts can live
on Alpha.
bath
n.
[bɑ:θ]
koupel
have a bath
biologist
n.
[baɪˈɒlədʒɪst]
biolog
I am a biologist.
bright (star)
adj.
[braɪt]
jasný (hvězda)
Is there a bright new star in the
night sky?
cabin
n.
[ˈkæbɪn]
chata, srub
a cabin in the mountains
choose
v.
[tʃu:z]
vybrat
They choose their food months
before the trip.
colony
n.
[ˈkɒləni]
kolonie
a colony on another planet
compartment
n.
[kəmˈpɑ:tmənt]
oddělení
It has got a living area with
sleeping compartments.
computer
n.
[kəmˈpju:tə]
počítač
A computer tells them their
menu for every meal.
condition
n.
[kənˈdɪʃən]
podmínka
weightless conditions
crew
n.
[kru:]
posádka
The crew members can’t have
a shower.
crew member
n.
[ˈkru: ˌmembə]
člen posádky
The crew members can’t have
a shower.
8
[tekst]
7
n.
6
text
5
lose a tennis game
4
hra tenisu
3
[ˈtenɪs geɪm]
2
n.
1
tennis game
MODULE
rubbish
5 LIFE ON ALPHA
9
10
11
12
13
14
15
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 9
8.10.12 11:29
10 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
They don’t have to make
decisions about what to eat.
decision
n.
[dɪˈsɪʒən]
rozhodnutí
desert island
n.
[ˌdezət ˈaɪlənd]
opuštěný ostrov
exercise bike
n.
[ˈeksəsaɪz baɪk]
trenažér
They ride an exercise bike to
keep fit.
fixed
adj.
[fɪkst]
připevněný
They sleep in special sleeping
bags fixed to the walls.
float
v.
[fləʊt]
vznášet se
They do not walk – they float!
future
n.
[ˈfju:tʃə]
budoucnost
life in the future
gravity
n.
[ˈgrævəti]
gravitace
There is no gravity.
housework
n.
[ˈhaʊswз:k]
domácí práce
The crew does the housework.
[ˌki:p ˈfɪt]
držet se v kondici
They ride an exercise bike to
keep fit.
Alpha has also got scientific
laboratories.
keep fit
laboratory
n.
[ləˈbɒrətri]
laboratoř
mansion
n.
[ˈmænʃən]
sídlo, panský dům a mansion in Hollywood
menu
n.
[ˈmenju:]
jídelní lístek
A computer tells them their
menu for every meal.
orbit
v.
[ˈɔ:bɪt]
obíhat
Alpha orbits at 386 kilometres
above our planet.
outside
prep. [aʊtˈsaɪd]
venku, ven
They do repairs outside the
station.
oven
n.
[ˈʌvən]
trouba
a kitchen with a fridge and an
oven
oxygen
n.
[ˈɒksɪdʒən]
kyslík
enough oxygen for eight hours
pepper
n.
[ˈpepə]
pepř
They don’t use salt and pepper.
planet
n.
[ˈplænət]
planeta
life on other planets
radio
n.
[ˈreɪdiəʊ]
rádio, vysílačka
space station has got a radio.
recycle
v.
[ˌri:ˈsaɪkəl]
recyklovat
It recycles air and water.
repairs
n.
[rɪˈpeəz]
opravy
They do repairs outside the
station.
routine
n.
[ru:ˈti:n]
denní program
daily routine
salt
n.
[sɔ:lt]
sůl
They don’t use salt and pepper.
[ˌsaɪənˈtɪfɪk]
vědecký
Alpha has also got scientific
laboratories.
scientific
serious
adj.
[ˈsɪəriəs]
vážný
There have been serious
problems with the shuttle.
sleeping bag
n.
[ˈsli:pɪŋ bæg]
spací pytel
They sleep in special sleeping
bags fixed to the walls.
solar power
n.
[ˌsəʊlə ˈpaʊə]
solární energie
Alpha uses solar power.
space shuttle
n.
[ˈspeɪs ˌʃʌtl]
vesmírná loď
This year, the space shuttle
has brought food three times.
space station
n.
[ˈspeɪs ˌsteɪʃən]
vesmírná stanice
life on a space station
space suit
n.
[ˈspeɪs su:t, sju:t]
skafandr
They wear special space suits.
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 10
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 11
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˈspeʃəl]
zvláštní
They sleep in special sleeping
bags fixed to the walls.
trip
n.
[trɪp]
výlet, cesta
They choose their food months
before the trip.
T-shirt
n.
[ˈti: ʃз:t]
triko
They wear T-shirts.
[ˈʌp tə, tʊ]
až
Up to eight astronauts can live
on Alpha.
up to
adj.
[ˈweɪtləs]
beztížný
weightless conditions
wet
adj.
[wet]
mokrý
They wash with wet clothes.
year
n.
[jɪə]
rok
This year, the space shuttle
has brought food three times.
3
6 COMMUNICATION WORKSHOPS
nehoda
My dad’s getting better after
his accident.
amazing
adj.
[əˈmeɪzɪŋ]
úžasný
I am going out with this
amazing girl.
another thing
interj. [əˈnʌðə θɪŋ]
jiná/další věc
Another thing – I am going out
with this amazing girl.
classical music
adj.
[ˈklæsɪkəl ˌmju:zɪk]
klasická hudba
club
n.
[klʌb]
klub
concert
n.
[ˈkɒnsət]
koncert
contraction
n.
[kənˈtrækʃən]
ztažený tvar,
zkratka
cool
adj.
[ku:l]
bezva, super
dash
n.
[dæʃ]
pomlčka
end
n.
[end]
konec
Did you go to Madrid in the
end?
exclamation
n.
[ˌekskləˈmeɪʃən]
výkřik, zvolání
exclamation marks
fast food
n.
[ˌfɑ:st ˈfu:d]
rychlé občerstvení fast food bars
general
adj.
[ˈdʒenərəl]
obecný
good (- time)
adj.
[gʊd]
dobrý (- čas)
You had a good time.
great
adj.
[greɪt]
výborný, bezva
It was great.
guitar
n.
[gɪˈtɑ:]
kytara
electric guitar
gymnastics
n.
[dʒɪmˈnæstɪks]
gymnastika
do gymnastics
huge
adj.
[hju:dʒ]
ohromný
There were some huge waves.
chat
n.
[tʃæt]
povídání,
popovídání
some general chat
Internet café
n.
[ˌɪntənet ˈkæfeɪ]
internetová
kavárna
intonation
n.
[ˌɪntəˈneɪʃən]
intonace
judo
n.
[ˈdʒu:dəʊ]
judo
layout
n.
[ˈleɪaʊt]
rozvržení, návrh
linking
adj.
[ˈlɪŋkɪŋ]
spojení
go to a club
6
[ˈæksədənt]
5
n.
4
accident
7
Really cool.
9
10
some general chat
8
11
12
13
14
do judo
15
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 11
2
weightless
1
adj.
MODULE
special
8.10.12 11:29
12 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
n.
[mætʃ]
zápas
I’ve got a basketball match
tonight.
news
n.
[nju:z]
zprávy, novinky
news about family and friends
personality
n.
[ˌpз:səˈnæləti]
osobnost
(televizní)
(TV personalities)
piano
n.
[piˈænəʊ]
klavír
play the piano
play
v.
[pleɪ]
hrát
play the piano
punctuation
n.
[ˌpʌŋktʃuˈeɪʃən]
interpunkce
really
adv.
[ˈrɪəli]
opravdu
Really cool.
reason
n.
[ˈri:zən]
důvod
his reason for writing
respect
v.
[rɪˈspekt]
respektovat
Respect other people’s ideas.
spend
v.
[spend]
strávit
Did you spend the whole
holiday at the beach?
4
style
n.
[staɪl]
styl, sloh
write
v.
[raɪt]
psát, napsat
Write a letter to a friend.
REVIEW 1 & 2
[ˈbæd ət, æt]
špatný v
I’m very bad at remembering
people’s names.
She can go back to Scotland to
start her own business.
3
2
1
MODULE
match
5
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
8
7
6
bad at
business
n.
[ˈbɪznəs]
podnik, obchod
fun
n.
[fʌn]
zábava, legrace
get back
[get ˈbæk]
vrátit se
get on with sb
[get ˈɒn wɪð, wɪθ]
vycházet
[get ˈʌp tə, tʊ]
něco provádět
[gʊd]
dobrý
[ˈgʊd ət, æt]
dobrý v
[ˈhʌŋgri]
hladový
look after a pet
[lʊk ˌɑ:ftər ə ˈpet]
starat se
o zvířecího
miláčka
own
[əʊn]
vlastní
She can go back to Scotland to
start her own business.
I’m really hungry.
9
get up to
good
adj.
16
15
14
13
12
11
10
good at
hungry
adj.
She can go back to Scotland to
start her own business.
I’m really hungry.
really
adv.
[ˈrɪəli]
opravdu
save
v.
[seɪv]
ušetřit
sociable
adj.
[ˈsəʊʃəbəl]
společenský
She’s very sociable.
start
v.
[stɑ:t]
začínat, začít
She can go back to Scotland to
start her own business.
stressful
adj.
[ˈstresfəl]
stresující
She does a stressful job.
wallet
n.
[ˈwɒlət]
peněženka, taška
na doklady
weekend
n.
[ˌwi:kˈend, ˈwi:kend]
víkend
well-paid
adj.
[ˌwel ˈpeɪd]
dobře placený
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 12
Her job is well-paid.
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 13
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE
MODULE 3 – HEROES
LEAD IN
adj.
[əˈgresɪv]
agresivní
ambitious
adj.
[æmˈbɪʃəs]
ambiciózní,
ctižádostivý
arrogant
adj.
[ˈærəgənt]
arogantní
brave
adj.
[breɪv]
statečný
bravery
n.
[ˈbreɪvəri]
statečnost
calm
adj.
[kɑ:m]
klidný
campaigner
n.
[kæmˈpeɪnə]
válečník, bojovník
cruel
adj.
[ˈkru:əl]
krutý
decisive
adj.
[dɪˈsaɪsɪv]
rozhodný
dishonest
adj.
[dɪsˈɒnəst]
nečestný,
nepoctivý
evil
adj.
[ˈi:vəl]
zlý
[ˈfeɪməs fə, fɔ:]
slavný čím
famous for sth
adj.
[ˈdʒenərəs]
štědrý
goodness
n.
[ˈgʊdnəs]
dobrota
hard-working
adj.
[ˌhɑ:d ˈwз:kɪŋ]
pilný, pracovitý
hero
n.
[ˈhɪərəʊ]
hrdina
heroine
n.
[ˈherəʊɪn]
hrdinka
honest
adj.
[ˈɒnəst]
čestný, poctivý
character
n.
[ˈkærɪktə]
postava
intelligent
adj.
[ɪnˈtelɪdʒənt]
inteligentní
kind (of people)
adj.
[kaɪnd]
laskavý
law
adj.,
n.
[lɔ:]
právní, právo
mean
adj.
[mi:n]
lakomý
opinion
n.
[əˈpɪnjən]
názor
personally
adv.
[ˈpз:sənəli]
osobně
proud
adj.
[praʊd]
pyšný
[ˈreɪdiəʊ ˌprəʊgræm]
rozhlasový
program
radio programme n.
[rɪˈvendʒ]
odplata, pomsta
romantic
adj.
[rəʊˈmæntɪk, rə-]
romantický
sensitive
adj.
[ˈsensətɪv]
citlivý
situation
n.
[ˌsɪtʃuˈeɪʃən]
situace
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 13
He wants to get revenge for his
father’s death.
He never runs away from
dangerous situations.
16
n.
15
revenge
She gets a job in a law
company.
14
generous
13
filmová hvězda
12
[ˈfɪlm stɑ:]
11
n.
10
film star
a fight against a very big
company
9
boj
8
[faɪt]
7
n.
6
fight
5
aggressive
4
obdivovat
3
[ədˈmaɪə]
2
v.
1
admire
8.10.12 11:29
14 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
story
n.
[ˈstɔ:ri]
příběh
villain
n.
[ˈvɪlən]
zločinec
violent
adj.
[ˈvaɪələnt]
prudký, násilnický,
zuřivý
wise
adj.
[waɪz]
moudrý
appear
v.
[əˈpɪə]
objevit se
Another killer shark suddenly
appeared.
applause
n.
[əˈplɔ:z]
aplaus, potlesk
(= clapping)
[ˌbeə ˈhændz]
holé ruce
He fought the shark with his
bare hands.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Daniel Day-Lewis is the villain
Bill the Butcher.
7 LIFESAVERS
bare hands
beach
n.
[bi:tʃ]
pláž
A 32-year-old bodybuilder was
sitting on the beach.
body builder
n.
[ˈbɒdi ˌbɪldə]
kulturista
A 32-year-old bodybuilder was
sitting on the beach.
clap
v.
[klæp]
tleskat
The people all clapped and
cheered.
creature
n.
[ˈkri:tʃə]
bytost, stvoření,
stvůra
When the swimmers saw the
creature, they panicked.
cry
v.
[kraɪ]
plakat
Children started crying.
disbelief
n.
[ˌdɪsbəˈli:f]
nedůvěra,
pochybnost
Others watched in disbelief.
emergency
n.
[ɪˈmз:dʒənsi]
pohotovost
emergency services
emergency
services
n.
[ɪˈmз:dʒənsi ˌsз:vɪsɪz]
pohotovostní
služby
Some people called the
emergency services.
fight
n.
[faɪt]
boj
fight
v.
[faɪt]
bojovat
He fought the shark with his
bare hands.
grilled
adj.
[grɪld]
grilovaný
He had a grilled shark steak.
headline
n.
[ˈhedlaɪn]
nadpis článku
Look at the headline of the
newspaper article.
hear
v.
[hɪə]
slyšet
I suddenly heard screams.
hesitate
v.
[ˈhezəteɪt]
váhat
I didn’t hesitate.
hesitation
n.
[ˌhezəˈteɪʃən]
zaváhání
hit
v.
[hɪt]
uhodit, udeřit
Mr Nilson hit the shark
repeatedly on the head.
cheer
v.
[tʃɪə]
jásat
The people all clapped and
cheered.
incident
n.
[ˈɪnsədənt]
nehoda, událost,
incident
He was sitting on the beach
when the incident started.
killer
adj.
[ˈkɪlə]
zabiják
Another killer shark suddenly
appeared.
lie
v.
[laɪ]
ležet
It lay unconscious.
life
n.
[laɪf]
život
Some people ran for their lives.
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 14
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 15
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
naturally
adv.
[ˈnætʃərəli]
přirozeně
The crowds naturally panicked.
panic
v.
[ˈpænɪk]
panikařit
The crowds naturally panicked.
pull
v.
[pʊl]
táhnout
He pulled it on the beach.
read
v.
[ri:d]
číst
He was reading a newspaper.
repeatedly
adv.
[rɪˈpi:tədli]
opakovaně
Mr Nilson hit the shark
repeatedly on the head.
reward
n.
[rɪˈwɔ:d]
odměna
Tasty Reward
run
v.
[rʌn]
běžet, běhat
Some people ran for their lives.
scene
n.
[si:n]
scéna
A lot of people watched the
scene.
scream
n.
[skri:m]
křik, nářek
I suddenly heard screams.
see
v.
[si:]
vidět
When the swimmers saw the
creature, they panicked.
sell
v.
[sel]
prodat, prodávat
He sold the shark to a local
restaurant.
sergeant
n.
[ˈsɑ:dʒənt]
seržant, strážmistr
Sergeant Harris left the police
station at 6 p.m.
shark
n.
[ʃɑ:k]
žralok
Another killer shark suddenly
appeared.
sit
v.
[sɪt]
sedět
A 32-year-old bodybuilder was
sitting on the beach.
success
n.
[səkˈses]
úspěch
suddenly
adv.
[ˈsʌdnli]
najednou, náhle
Another killer shark suddenly
appeared.
tasty
adj.
[ˈteɪsti]
chutný
Tasty Reward
unconscious
adj.
[ʌnˈkɒnʃəs]
v bezvědomí
It lay unconscious.
watch
v.
[wɒtʃ]
dívat se, sledovat
A lot of people watched the
scene.
wave
v.
[weɪv]
mávat
She was waving her arms.
agree
v.
[əˈgri:]
souhlasit
animal rights
n.
[ˌænəməl ˈraɪts]
práva zvířat
architect
n.
[ˈɑ:kɪtekt]
architekt
black
adj.
[blæk]
černý (Afrokaribský)
campaign
n.
[kæmˈpeɪn]
boj, kampaň
campaign for
[kæmˈpeɪn fɔ:]
bojovat za co
campaign against
[kæmˈpeɪn əgeɪnst]
bojovat proti čemu
8
He sold the shark to a local
restaurant.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 15
16
kolonialismus
15
[kəˈləʊniəlɪzəm]
He campaigned for the rights
of black people in the USA.
14
n.
(Afro-Carribean)
13
colonialism
12
válečník, bojovník
11
[kæmˈpeɪnə]
10
n.
9
8 CAMPAIGNERS
campaigner
7
místní
6
[ˈləʊkəl]
5
adj.
4
local
3
zachránce života
2
[ˈlaɪfˌseɪvə]
1
n.
MODULE
lifesaver
8.10.12 11:29
16 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
come back
vrátit se
She came back to Britain in
1926.
demand
v.
[dɪˈmɑ:nd]
požadovat
She demanded equal rights for
women.
democracy
n.
[dɪˈmɒkrəsi]
demokracie
He fought for democracy and
freedom in Eastern Europe.
election
n.
[ɪˈlekʃən]
volba
local elections
equal rights
n.
[ˌi:kwəl ˈraɪts]
rovná práva
She wanted equal rights for
women in all areas of life.
establish
v.
[ɪˈstæblɪʃ]
založit
[ˈfaɪt fə ˌsʌmθɪŋ]
bojovat za něco
He fought for democracy and
freedom in Eastern Europe.
fight for sth
[ˈfræntʃaɪz]
volební právo,
svoboda
Women’s Franchise League
4
freedom
n.
[ˈfri:dəm]
svoboda
He fought for democracy and
freedom in Eastern Europe.
freedom of
speech
[ˌfri:dəm əv ˈspi:tʃ]
svoboda projevu
n.
[ˌhju:mən ˈraɪts]
lidská práva
hunger strike
n.
[ˈhʌŋgə straɪk]
hladovka
child labour
n.
[ˌtʃaɪld ˈleɪbə]
dětská práce
children’s rights
n.
[ˌtʃɪldrənz ˈraɪts]
práva dětí
independence
n.
[ˌɪndɪˈpendəns]
nezávislost
Gandhi campaigned for Indian
independence.
lawyer
n.
[ˈlɔ:jə]
právník
Richard Pankhurst was
a lawyer from Manchester.
league
n.
[li:g]
liga
Women’s Franchise League
march
n.
[mɑ:tʃ]
pochod
protest march
meeting
n.
[ˈmi:tɪŋ]
schůzka,
shromáždění
a public meeting
militant
adj.
[ˈmɪlətənt]
militantní
The suffragettes became more
militant.
parliament
n.
[ˈpɑ:ləmənt]
parlament
She took part in a protest
march to the Parliament.
peace
n.
[pi:s]
mír
pollution
n.
[pəˈlu:ʃən]
znečistění
postpone
v.
[pəʊsˈpəʊn]
odložit
protest
n.
[ˈprəʊtest]
protest
She organized more protests.
16
15
14
11
10
9
8
7
6
human rights
12
n.
13
franchise
5
3
[kʌm ˈbæk]
She went on hunger strike in
prison.
protest march
n.
[ˈprəʊtest mɑ:tʃ]
protestní pochod
She took part in a protest
march to the Parliament.
public meeting
n.
[ˌpʌblɪk ˈmi:tɪŋ]
veřejné
shromáždění
She made a famous speech at
a public meeting.
publicity
n.
[pəˈblɪsəti]
publicita, veřejná
známost
She got a lot of publicity.
[pʊt ˈɒf]
odložit
The suffragettes put off their
campaign and helped the war.
put off
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 16
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 17
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n.
[ˈreɪsɪzəm]
rasismus
He fought against racism.
rights
n.
[raɪts]
práva
She demanded equal rights for
women.
[ˌset ˈʌp]
založit
She set up the Women’s
Franchise League.
set up
speech
n.
[spi:tʃ]
řeč
She made a famous speech at
a public meeting.
suffragette
n.
[ˌsʌfrəˈdʒet]
sufražetka
The campaigners for women’s
rights were known as
suffragettes.
vote
v.
[vəʊt]
volit
the right to vote
war
n.
[wɔ:]
válka
The suffragettes put off their
campaign and helped the war.
women’s rights
n.
[ˌwɪmənz ˈraɪts]
ženská práva
work
v.
[wз:k]
pracovat
She worked to help poor
people in India.
5
9 WILLIAM SHAKESPEARE
v.
[bɪˈgɪn]
začít
The fight began.
behave
v.
[bɪˈheɪv]
chovat se
He started behaving strangely.
behaviour
n.
[bɪˈheɪvjə]
chování
Hamlet’s strange behaviour
blame
v.
[bleɪm]
obvinit
He blamed Hamlet for the
deaths.
castle
n.
[ˈkɑ:səl]
hrad
the castle walls
comedy
n.
[ˈkɒmədi]
komedie
famous comedies
comfort
v.
[ˈkʌmfət]
utěšit
Ophelia tried to comfort
Hamlet.
company
n.
[ˈkʌmpəni]
společnost
He started writing plays for
a theatre company.
curtain
n.
[ˈkз:tn]
záclona, závěs
Hamlet heard a noise behind
a curtain.
cut
v.
[kʌt]
řezat, sekat
Hamlet cut Laertes.
dead
adj.
[ded]
mrtvý
Ophelia and his father were
dead.
death
n.
[deθ]
smrt
seven years after his death
decision
n.
[dɪˈsɪʒən]
rozhodnutí
Hamlet had to make a quick
decision.
depressed
adj.
[dɪˈprest]
deprimovaný
When Hamlet returned, he was
more depressed.
die
v.
[daɪ]
zemřít
Hamlet’s father died.
disappear
v.
[ˌdɪsəˈpɪə]
zmizet
Then the ghost disappeared.
16
begin
15
Hamlet was full of anger and
hatred.
14
zlost
13
[ˈæŋgə]
12
n.
11
anger
10
The evil Claudius was still
alive!
9
naživu
8
[əˈlaɪv]
7
adj.
6
alive
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 17
4
otroctví
3
[ˈsleɪvəri]
2
n.
1
slavery
MODULE
racism
8.10.12 11:29
18 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
exact
adj.
[ɪgˈzækt]
přesný
We don’t know the exact dates.
favourite
adj.
[ˈfeɪvərət]
oblíbený
favourite character
[faɪnd ˈaʊt əbaʊt
ˌsʌmθɪŋ]
zjistit něco
o něčem
[ˈfʌni]
legrační
a funny story
[get ˈaʊt əv, ɒv]
dostat se z,
vystoupit z
He told Ophelia to get out of
his life.
the ghost of Hamlet’s father
find out about sth
funny
adj.
get out of
ghost
n.
[gəʊst]
duch
ghost story
n.
[ˈgəʊst ˌstɔ:ri]
duchařský příběh
glass
n.
[glɑ:s]
sklenice
He prepared a glass of
poisoned wine.
harm
n.
[hɑ:m]
ublížit
Do not harm your mother!
hatred
n.
[ˈheɪtrəd]
nenávist
Hamlet was full of hatred.
heaven
n.
[ˈhevən]
nebe
He will go straight to heaven.
challenge
v.
[ˈtʃæləndʒ]
vyzvat
He challenged Hamlet to
a fight.
chance
n.
[tʃɑ:ns]
šance
Now is my chance to kill him.
chief
adj.
[tʃi:f]
hlavní
chief minister
indecisive
adj.
[ˌɪndɪˈsaɪsɪv]
nerozhodný
He was indecisive.
[ˈkɪl wʌnˌself]
zabít se
Ophelia killed herself.
v.
[lʊk]
dívat se, vypadat
His mother looked sad.
lose
v.
[lu:z]
prohrát, ztratit
Claudius wanted Hamlet to
lose.
love story
n.
[ˈlʌv ˌstɔ:ri]
milostný příběh
mad
adj.
[mæd]
šílený
She believed Hamlet was mad.
midnight
n.
[ˈmɪdnaɪt]
půlnoc
As the clock struck midnight,
the ghost appeared.
minister
n.
[ˈmɪnəstə]
ministr
chief minister
murder
n.
[ˈmз:də]
vražda
You must take revenge for my
murder.
[əˈfend ˌsʌmbədi]
urazit
You have offended your father.
offend sb
painful
adj.
[ˈpeɪnfəl]
bolestivý
It was a painful death.
perform
v.
[pəˈfɔ:m]
účinkovat
They performed at the Globe
Theatre.
poet
n.
[ˈpəʊət]
básník
e is probably the greatest
dramatist and poet.
poison
n.
[ˈpɔɪzən]
jed
He put poison in my ear.
poison
v.
[ˈpɔɪzən]
otrávit
Claudius poisoned Laerte’s
sword.
poisoned
adj.
[ˈpɔɪzənd]
otrávený
He prepared a glass of
poisoned wine.
poisonous
adj.
[ˈpɔɪzənəs]
jedovatý
a poisonous snake
pray
v.
[preɪ]
modlit se
Claudius was praying.
probably
adv.
[ˈprɒbəbli]
pravděpodobně
He is probably the greatest
dramatist and poet.
16
15
14
13
11
look
12
10
9
8
7
kill oneself
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 18
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 19
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˌri:ˈmæri]
znovu se oženit/
vdát
She remarried so quickly.
return
v.
[rɪˈtз:n]
vrátit se
When Hamlet returned, he was
more depressed.
revenge
n.
[rɪˈvendʒ]
pomsta
a story of revenge (take
revenge for sth)
stepfather
n.
[ˈstepˌfɑ:ðə]
nevlastní otec
He hated his stepfather.
straight
adv.
[streɪt]
přímo
He will go straight to heaven.
strange
adj.
[streɪndʒ]
divný, zvláštní
Hamlet’s strange behaviour
strangely
adv.
[ˈstreɪndʒli]
podivně
He started behaving strangely.
strike
v.
[straɪk]
udeřit (hodiny)
As the clock struck midnight,
the ghost appeared.
suspect
v.
[səˈspekt]
podezírat
Claudius began to suspect that
Hamlet knew something.
suspicious
adj.
[səˈspɪʃəs]
podezřívavý
He was suspicious and thought
it was Claudius.
sword
n.
[sɔ:d]
meč
He took out his sword and
killed the person.
[rɪˈvendʒ]
pomstít se
You must take revenge for sth
for my murder.
take revenge
tour
n.
[tʊə]
turné
They also went on tour.
tragedy
n.
[ˈtrædʒədi]
tragédie
great tragedies
twenties
n.
[ˈtwentiz]
dvacátá léta
He began to work in his early
twenties.
upset
adj.
[ˌʌpˈset]
rozrušený
Ophelia was very upset.
worse
adj.
[wз:s]
horší
The situation was getting
worse.
write
v.
[raɪt]
psát, napsat
wrong
adj.
[rɒŋ]
nesprávný
They are wrong.
LANGUAGE PROBLEM SOLVING 2
[bʊk]
kniha
a book about skiing
bookshop
n.
[ˈbʊkʃɒp]
knihkupectví
You are in a bookshop.
boss
n.
[bɒs]
šéf
Your boss says to you: Have
you finished the report?
[ˈkʌm frəm, frɒm]
pocházet z
I wonder where it comes from.
come from
[ˈkʌmftəbəl, ˈkʌmfət-]
pohodlný
You will be more comfortable.
easy
adj.
[ˈi:zi]
jednoduchý,
snadný
French is easier to learn than
Chinese.
[get ˈɪn]
dostat se dovnitř
Now we can get in.
get in
n.
[rɪˈpɔ:t]
zpráva
Have you finished the report?
skiing
n.
[ˈski:ɪŋ]
lyžování
a book about skiing
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 19
16
report
15
adj.
14
comfortable
13
n.
12
book
11
He talked to him.
10
mluvit
9
[tɔ:k]
8
v.
7
talk
6
v.
5
remarry
4
Shakespeare’s plays were first
published in 1623.
3
tisknout
2
[ˈpʌblɪʃ]
1
v.
MODULE
publish
8.10.12 11:29
20 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
tip
n.
[tɪp]
spropitné
waiter
n.
[ˈweɪtə]
číšník
a tip for the waiter
waitress
n.
[ˈweɪtrəs]
servírka
a tip for the waitress
wonder
v.
[ˈwʌndə]
zajímat se,
přemýšlet
I wonder where it comes from.
arrive
v.
[əˈraɪv]
přijet
come
v.
[kʌm]
přijet
enter
v.
[ˈentə]
vstoupit
give
v.
[gɪv]
dát
go
v.
[gəʊ]
jít, jet
[ˌlɑ:st ˈnaɪt]
včera večer
LPB
7
6
5
4
last night
live
v.
[lɪv]
žít, bydlet
make
v.
[meɪk]
dělat, vyrábět
pain
n.
[peɪn]
bolest
rescue
n.
[ˈreskju:]
zachránit
They rescued two children
from a burning house.
right
adj.
[raɪt]
správný
He always thinks he is right.
think
v.
[θɪŋk]
myslet
yesterday
adv.
[ˈjestədi]
včera
early yesterday morning
v.
[ədˈmaɪə]
obdivovat
athlete
n.
[ˈæθli:t]
atlet
dangerous
adj.
[ˈdeɪndʒərəs]
nebezpečný
dentist
n.
[ˈdentɪst]
zubař
difficult
adj.
[ˈdɪfɪkəlt]
složitý, obtížný
disability
n.
[ˌdɪsəˈbɪləti]
handicap,
invalidita
doctor
n.
[ˈdɒktə]
lékař
engineer
n.
[ˌendʒəˈnɪə]
inženýr, technik
face
v.
[feɪs]
čelit
farmer
n.
[ˈfɑ:mə]
farmář
fire fighter
n.
[ˈfaɪəˌfaɪtə]
hasič
hairdresser
n.
[ˈheəˌdresə]
kadeřník
challenge
n.
[ˈtʃæləndʒ]
výzva
chef
n.
[ʃef]
šéfkuchař
lifeguard
n.
[ˈlaɪfgɑ:d]
plavčík
na plovárně
mechanic
n.
[mɪˈkænɪk]
mechanik
nurse
n.
[nз:s]
zdravotní sestra
16
15
14
13
10
9
admire
11
LEAD IN
12
8
MODULE 4 – CHALLENGE
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 20
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 21
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
adj.
[ˈfɪzɪkəl]
fyzický
pilot
n.
[ˈpaɪlət]
pilot
plumber
n.
[ˈplʌmə]
instalatér
police officer
n.
[pəˈli:s ˌɒfɪsə]
policejní důstojník
shop assistant
n.
[ˈʃɒp əˌsɪstənt]
prodavač
surgeon
n.
[ˈsз:dʒən]
chirurg
teacher
n.
[ˈti:tʃə]
učitel
abroad
adv.
[əˈbrɔ:d]
za hranice,
do ciziny
go abroad
act
v.
[ækt]
hrát
act in a play
aggressive
adj.
[əˈgresɪv]
agresivní
already
adv.
[ɔ:lˈredi]
už
awful
adj.
[ˈɔ:fəl]
ošklivý, odporný
background
n.
[ˈbækgraʊnd]
pozadí
What kind of background are
they from?
badly
adv.
[ˈbædli]
silně, vážně,
špatně
I wanted to win so badly.
beat
v.
[bi:t]
porazit
Venus beat her younger sister
Serena.
before
prep. [bɪˈfɔ:]
předtím
You have beaten her before.
boring
adj.
[ˈbɔ:rɪŋ]
nudný
brilliant
adj.
[ˈbrɪljənt]
úžasný
calm
adj.
[kɑ:m]
klidný
cause
v.
[kɔ:z]
způsobit
climate
n.
[ˈklaɪmət]
klima
[ˌkʌm ə lɒŋ ˈweɪ]
ujít velký kus cesty They have come a long way.
MODULE
physical
1
2
10 CHAMPIONS
4
5
6
7
8
kurt
tennis court
[ˌkʌp ˈfaɪnəl]
finále poháru
defeat
n.
[dɪˈfi:t]
porážka
her defeat in the US Open…
disappointed
adj.
[ˌdɪsəˈpɔɪntɪd]
zklamaný
I’m disappointed but only
a little.
dominate
v.
[ˈdɒməneɪt]
ovládnout
She dominated women’s tennis
in 2000.
drugs
n.
[drʌgz]
drogy
It was full of violence and
drugs.
effects
n.
[ɪˈfekts]
efekty
special effects
ever
adv.
[ˈevə]
někdy
Has tennis ever caused
problems between the sisters?
exactly
adv.
[ɪgˈzæktli]
přesně
We know exactly when the
thing happened.
16
[kɔ:t]
n.
15
n.
Cup Final
14
court
13
win a competition
12
soutěž
11
[ˌkɒmpəˈtɪʃən]
10
n.
9
Has tennis ever caused
problems between the sisters?
competition
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 21
3
come a long way
She has already won two
Wimbledons.
8.10.12 11:29
22 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
famous
adj.
[ˈfeɪməs]
slavný
a famous person
fantastic
adj.
[fænˈtæstɪk]
fantastický
a fantastic new Brazilian player
fast
adj.
[fɑ:st]
rychlý
final
n.
[ˈfaɪnəl]
finále
Wimbledon final
first
adj.
[fз:st]
první
the first time…
frightened
adj.
[ˈfraɪtnd]
ustrašený
grand slam
n.
[ˌgrænd ˈslæm]
grand slam
hero
n.
[ˈhɪərəʊ]
hrdina
heroine
n.
[ˈherəʊɪn]
hrdinka
champion
n.
[ˈtʃæmpiən]
šampión, mistr
We have a champion.
chess
n.
[tʃes]
šachy
chess tournament
ice-hockey
n.
[ˈaɪs ˌhɒki]
lední hokej
The Steelers are Sheffield’s
ice-hockey team.
intelligent
adj.
[ɪnˈtelɪdʒənt]
inteligentní
[ˌlʊk ˈbæk]
ohlédnout se
They have never looked back.
8
7
6
5
look back
lose
v.
[lu:z]
ztratit
Serena lost her position as
world number one.
manage
v.
[ˈmænɪdʒ]
řídit, zvládat
manage to get a ticket
negative
adj.
[ˈnegətɪv]
negativní, záporný
never
adv.
[ˈnevə]
nikdy
overrated
adj.
[ˌəʊvəˈreɪtəd]
přeceněný
point
n.
[pɔɪnt]
bod
positive
adj.
[ˈpɒzətɪv]
pozitivní, kladný
[ˌraɪd ə ˈhɔ:s]
jezdit na koni
16
15
14
13
12
11
10
9
ride a horse
score a point
role
n.
[rəʊl]
role
safe
adj.
[seɪf]
bezpečný
season
n.
[ˈsi:zən]
sezóna
skilful
adj.
[ˈskɪlfəl]
zručný
slow
adj.
[sləʊ]
pomalý
snooker
n.
[ˈsnu:kə]
kulečník
play snooker
squash
n.
[skwɒʃ]
squash
play squash
special effects
adj.
[ˈspeʃəl ˌɪˈfekts]
speciální efekty
strong
adj.
[strɒŋ]
silný
succeed
v.
[səkˈsi:d]
uspět
Who helped them succeed?
title
n.
[ˈtaɪtl]
titul
She won her second Australian
title.
tournament
n.
[ˈtʊənəmənt]
turnaj
Venus played in her first
tournament in 1996.
train
v.
[treɪn]
trénovat
Richard started to train Venus.
unusual
adj.
[ʌnˈju:ʒuəl, -ʒəl]
neobvyklý
Why are the sisters unusual?
useless
adj.
[ˈju:sləs]
zbytečný
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 22
He wanted to move to a safer
place.
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 23
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˈvaɪələns]
násilí
It was full of violence and
drugs.
way
n.
[weɪ]
cesta T
hey have come a long way.
weak
adj.
[wi:k]
slabý
will
n.
[wɪl]
vůle
She has the will to win.
worry
v.
[ˈwʌri]
dělat si starosti,
znepokojovat se
It hasn’t worried us yet!
yet
adv.
[jet]
ještě ne
She hasn’t won the Australian
Open yet.
1
n.
MODULE
violence
2
11 NOTHING IS IMPOSSIBLE
activity
n.
[ækˈtɪvəti]
aktivita, činnost
We miss our old activities.
achieve
v.
[əˈtʃi:v]
dosáhnout
Is there something I can
achieve?
achievement
n.
[əˈtʃi:vmənt]
dosažené
výsledky
his achievements since the
accident
campaign for sth
[kæmˈpeɪn fə
ˌsʌmθɪŋ]
bojovat za něco
He campaigned for the rights
of disabled people.
carry on
[ˌkæri ˈɒn]
pokračovat
The family still carry on
spending summers together.
deal with
[ˈdi:l wɪð, wɪθ]
jednat s, zabývat
se
How does he deal with the
challenge?
His determination has
been important in these
improvements.
difference
n.
[ˈdɪfrəns]
rozdíl
It makes a huge difference.
direct
v.
[dɪˈrekt, daɪ-]
řídit, režírovat
He has directed a movie.
disabled
adj.
[dɪsˈeɪbəld]
handicapovaný,
invalidní
I have never dreamt that I’m
disabled.
feeling
n.
[ˈfi:lɪŋ]
cit
He has feeling in some of his
body.
[ˌgɪv ˈʌp]
vzdát se
I’ve never thought of giving up.
give up
It makes a huge difference.
challenge
v.
[ˈtʃæləndʒ]
vyzývat
People challenge me.
impressive
adj.
[ɪmˈpresɪv]
působivý,
impozantní
improvement
n.
[ɪmˈpru:vmənt]
zlepšení
His determination has
been important in these
improvements.
injury
n.
[ˈɪndʒəri]
zranění
Four days after his injury…
issue
n.
[ˈɪʃu:]
záležitost, otázka
issues of disabled people
[meɪk ə ˈdɪfrəns]
činit rozdíl, mít
význam
It makes a huge difference.
make a difference
n.
[ˈmu:vi]
film
He has directed a movie.
paralyse
v.
[ˈpærəlaɪz]
ochrnout,
paralyzovat
He was paralysed from his
neck down.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 23
16
movie
15
ohromný
14
[hju:dʒ]
13
adj.
12
huge
11
rozhodnutí,
odhodlání
10
[dɪˌtз:mɪˈneɪʃən]
9
n.
8
determination
7
He is able to move his legs.
6
schopný
5
[ˈeɪbəl]
4
adj.
3
able
8.10.12 11:29
24 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
paralysis
n.
[pəˈræləsɪs]
ochrnutí
treatment for people with
paralysis
pianist
n.
[ˈpi:ənɪst]
klavírista
He was an excellent pianist.
promote
v.
[prəˈməʊt]
podporovat,
propagovat
campaign to promote research
into spinal injuries
pull through
[ˌpʊl ˈθru:]
vyváznout, dostat The doctors thought I was not
se z něčeho
going to pull through.
realise sth
[ˈrɪəlaɪz ˌsʌmθɪŋ]
uvědomit si něco
I realised my situation.
recovery
n.
[rɪˈkʌvəri]
zotavení,
uzdravení
She will make a full recovery
after the operation.
relationship
n.
[rɪˈleɪʃənʃɪp]
vztah
Our relationship has always
been fantastic.
remarkable
adj.
[rɪˈmɑ:kəbəl]
pozoruhodný,
mimořádný
He stated to make
a remarkable recovery.
research
n.
[rɪˈsз:tʃ]
výzkum
campaign to promote research
into spinal injuries
right
adj.
[raɪt]
pravý
He can lift his right hand.
speech
n.
[spi:tʃ]
řeč, projev
He makes speeches about
disability.
spinal
adj.
[ˈspaɪnəl]
týkající se páteře
spinal injury
support
v.
[səˈpɔ:t]
podpora
I am surrounded every day by
so much love and support.
surround
v.
[səˈraʊnd]
obklopit
I am surrounded every day by
so much love and support.
terrific
adj.
[təˈrɪfɪk]
ohromný
Dana is terrific.
together
adv.
[təˈgeðə]
společně
The family still carry on
spending summers together.
treatment
n.
[ˈtri:tmənt]
ošetření, léčba
morning programme of
exercises and treatment
unsuccessful
adj.
[ˌʌnsəkˈsesfəl]
neúspěšný
an unsuccessful jump
vitamin
n.
[ˈvɪtəmɪn]
vitamín
He takes vitamines.
[waɪl]
zatímco
He fell off his horse while he
was making a jump.
while
16
15
14
13
12
12 COMMUNICATION WORKSHOPS
absolutely!
interj.
[ˈæbsəlu:tli,
ˌæbsəˈlu:tli]
absolutně,
rozhodně,
naprosto
actor
n.
[ˈæktə]
herec
actress
n.
[ˈæktrəs]
herečka
[kʌm ˈɒf ɪt]
Přestaň s tím!
Nech toho!
come off it!
conclusion
n.
[kənˈklu:ʒən]
závěr, rozhodnutí
dark
adj.
[dɑ:k]
tmavý
develop
v.
[dɪˈveləp]
vyvinout, rozvinout developing the narrative
fire
n.
[faɪə]
oheň
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 24
It was starting to get dark.
She was screaming “Fire!”
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 25
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
hasičská stanice
first
adj.
[fз:st]
nejdřív
jumper
n.
[ˈdʒʌmpə]
svetr
meanwhile
adv.
[ˈmi:nwaɪl]
zatím
medal
n.
[ˈmedl]
medaile
They presented me with
a medal for bravery.
narrative
n.
[ˈnærətɪv]
vyprávění
developing the narrative
nonsense!
interj. [ˈnɒnsəns]
I went to the fire station.
I covered my face with my
jumper.
nesmysl!
[prəˈzənt ˌsʌmbədiwɪð předat někomu
ˌsʌmθɪŋ]
něco
They presented me with
a medal for bravery.
put out a fire
[ˌpʊt aʊt ə ˈfaɪə]
hasit oheň
The fire fighters were putting
out the fire.
poznat
Which people do you
recognize?
save
v.
[seɪv]
zachránit
You’ve saved someone’s life.
set
v.
[set]
nastavit, postavit
set the scene
smoke
n.
[sməʊk]
kouř
It was full of smoke.
then
adv.
[ðen]
pak, potom
traffic lights
n.
[ˈtræfɪk laɪts]
semafor
ability
n.
[əˈbɪləti]
schopnost,
zdatnost
World Cup
n.
[ˌwз:ld ˈkʌp]
Světový pohár
argue
v.
[ˈɑ:gju:]
hádat se
bookshelf
n.
[ˈbʊkʃelf]
police s knihami
boss
n.
[bɒs]
šéf
burger bar
n.
[ˈbз:gə bɑ:]
restaurace
s rychlým
občerstvením
commercial
adj.
[kəˈmз:ʃəl]
obchodní,
komerční
conversation
n.
[ˌkɒnvəˈseɪʃən]
rozhovor
drown
v.
[draʊn]
utopit se
escape
v.
[ɪˈskeɪp]
utéct, uprchnout
exhibition
n.
[ˌeksəˈbɪʃən]
výstava
gang
n.
[gæŋ]
gang
honest
adj.
[ˈɒnəst]
čestný
honesty
n.
[ˈɒnəsti]
čestnost, poctivost
I was waiting at some traffic
lights.
6
[ˈrekəgnaɪz, ˈrekən-]
5
v.
4
recognise
3
present sb with
sth
2
[ˈfaɪə ˌsteɪʃən]
1
n.
MODULE
fire station
7
LPB
8
The Brazilians have won the
World Cup five times.
9
REVIEW 3 & 4
10
11
12
13
14
15
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 25
8.10.12 11:29
26 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
listen to sb
[ˈlɪsən tə ˌsʌmbədi]
poslouchat
někoho
nationality
n.
[ˌnæʃəˈnæləti]
národnost
nervous
adj.
[ˈnз:vəs]
nervózní
parrot
n.
[ˈpærət]
papoušek
tell
v.
[tel]
vyprávět, mluvit
truth
n.
[tru:θ]
pravda
unfortunately
adv.
[ʌnˈfɔ:tʃənətli]
naneštěstí
version
n.
[ˈvз:ʃən]
verze
violence
n.
[ˈvaɪələns]
násilí
violent
adj.
[ˈvaɪələnt]
násilný, násilnický
LEAD IN
rada
birth
n.
[bз:θ]
narození
birthday
n.
[ˈbз:θdeɪ]
narozeniny
celebration
n.
[ˌseləˈbreɪʃən]
oslava
congratulate
v.
[kənˌgrætʃəˈleɪt]
gratulovat,
blahopřát
the birth of a baby
n.
[ˈdraɪvɪŋ test]
řidičská zkouška
passing your driving test
n.
[dʒɒb]
zaměstnání
your first job
lucky
adj.
[ˈlʌki]
mít štěstí
I was lucky.
New Year
n.
[ˌnju: ˈjɪə]
Nový Rok
pass
v.
[pɑ:s]
projít, složit
(zkoušku) test
retire
v.
[rɪˈtaɪə]
odejít do důchodu retiring from work
retirement
n.
[rɪˈtaɪəmənt]
důchod
scholarship
n.
[ˈskɒləʃɪp]
stipendium
winning a scholarship
supermarket
n.
[ˈsu:pəˌmɑ:kɪt]
supermarket
I drove my mum to the
supermarket.
victory
n.
[ˈvɪktəri]
vítězství
a sports victory
wedding
n.
[ˈwedɪŋ]
svatba
win
v.
[wɪn]
vyhrát
13 WACKY WEDDINGS
16
15
14
9
8
7
driving test
job
10
[ədˈvaɪs]
11
n.
12
advice
13
6
5
4
MODULE 5 – CELEBRATION
passing your driving
allowed
adj.
[əˈlaʊd]
povolené
arrange
v.
[əˈreɪndʒ]
zařídit, uspořádat
best man
n.
[ˌbest ˈmæn]
svědek na svatbě
bouquet
n.
[bəʊˈkeɪ, bu:-]
kytice
a seaweed bouquet
break
n.
[breɪk]
přestávka
play music during breaks
bride
n.
[braɪd]
nevěsta
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 26
a list of wacky weddings we
can arrange
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 27
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
can’t
modal v. [kɑ:nt]
nemoct
Non-swimmers can’t choose
this wedding.
canoeist
n.
[kəˈnu:ɪst]
kanoista
You needn’t be experienced
canoeists.
car park
n.
[ˈkɑ: pɑ:k]
parkoviště
Can you park the cars in the
town car park, please?
cave
n.
[keɪv]
jeskyně
Get married in a quiet cave.
ceremony
n.
[ˈserəməni]
ceremoniál,
slavnost
collect
v.
[kəˈlekt]
sbírat
collect the flowers
couples
n.
[ˈkʌpəlz]
páry
inexperienced couples
[ˌdəʊnt ˈhæv tə, tʊ]
nemuset
You don’t have to be an expert
driver.
[dres]
šaty
lend me your red evening dress
[ˌdres ˈʌp]
obléct se
The groom mustn’t dress up
like him.
don’t have to
dress
v.
dress up
go on classroom excursions
exchange
v.
[ɪksˈtʃeɪndʒ]
vyměnit
exchange rings
experienced
adj.
[ɪkˈspɪəriənst]
zkušený
You needn’t be experienced
canoeists.
expert
adj.
[ˈekspз:t]
znalý, zručný
an expert diver
fan
n.
[fæn]
fanoušek
a fan of the ‘King of Rock and
Roll’
formal
adj.
[ˈfɔ:məl]
formální
groom
n.
[gru:m]
ženich
guest
n.
[gest]
host
uninvited guests
[ˈhæv tə, tʊ]
muset
They have to take lessons.
inexperienced couples
n.
[ˈkaɪæk]
kajak
Kayak Wedding
leather
n.
[ˈleðə]
kůže, kožený
leather jacket
lend
v.
[lend]
půjčit (někomu)
lend me your red evening dress
lesson
n.
[ˈlesən]
lekce, hodina
take lessons
listen
v.
[ˈlɪsən]
poslouchat
listen to music during lessons
mansion
n.
[ˈmænʃən]
panství, sídlo
mansion home
medicine
n.
[ˈmedsən]
lék, medicína
take medicine
member
n.
[ˈmembə]
člen
female member of the family
must
modal v. [məst, mʌst]
muset
mustn’t
modal v. [ˈmʌsənt]
nesmět
necessary
adj.
nezbytné, nutné
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 27
[ˈnesəsəri]
The groom mustn’t dress up
like him.
16
kayak
15
místo toho
14
nezkušený
[ɪnˈsted]
13
[ˌɪnɪkˈspɪəriənst]
adv.
12
adj.
instead
11
inexperienced
10
have to
9
exkurze
8
[ɪkˈskз:ʃən]
7
n.
6
excursion
5
a list of wacky weddings we
can arrange
4
moct
3
modal v. [kən, kæn]
družička
2
can
[ˈbraɪdzmeɪd]
1
n.
MODULE
bridesmaid
8.10.12 11:29
28 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
MODULE
modal v. [ˈni:dnt]
nemuset
You needn’t be experienced
canoeists.
non-swimmer
n.
[ˌnɒn ˈswɪmə]
neplavec
Non-swimmers can’t choose
this wedding.
obligation
n.
[ˌɒblɪˈgeɪʃən]
závazek,
povinnost
organise
n.
[ˈɔ:gənaɪz]
pořádat,
organizovat
organise discos
parachute
v.
[ˈpærəʃu:t]
skákat s padákem
Skydive or parachute to the
ceremony!
park
v.
[pɑ:k]
parkovat,
zaparkovat
Can you park the cars in the
town car park, please?
possible
adj.
[ˈpɒsəbəl]
možný
present
n.
[ˈprezənt]
dárek
priest
n.
[pri:st]
farář
reception
n.
[rɪˈsepʃən]
recepce, raut,
hostina
registrar
n.
[ˈredʒɪstrə]
matrikář
request
n.
[rɪˈkwest]
žádost, poptávka
rock and roll
n.
[ˌrɒk ən ˈrəʊl]
rock and roll
rule
n.
[ru:l]
pravidlo
We have just one rule.
sea level
n.
[ˈsi: ˌlevəl]
hladina moře
4,000 m above sea level
seat belt
n.
[ˈsi:t belt]
bezpečnostní pás You have to wear a seat belt.
seaweed
n.
[ˈsi:wi:d]
chaluha, mořská
řasa
a seaweed bouquet
ski
v.
[ski:]
lyžovat, jet
na lyžích
Ski down together after the
ceremony.
ski lift
n.
[ˈski: lɪft]
lanovka, vlek
You can ride down in
a snowmobile or ski lift.
skydive
v.
[ˈskaɪdaɪv]
skydive, letět
Skydive or parachute to the
vzduchem volným
ceremony!
pádem
skydiving
n.
[ˈskaɪˌdaɪvɪŋ]
skydiving, volný
pád vzduchem
n.
[spi:tʃ]
řeč, proslov
[ˌswɪtʃ ˈɒf]
vypnout
switch off your mobile
brát, vzít
take lessons
a fan of the ‘King of Rock and
Roll’
speech
take
v.
[teɪk]
tie
n.
[taɪ]
kravata
tie
v.
[taɪ]
svázat
tie back long hair
tradition
n.
[trəˈdɪʃən]
tradice
It is a tradition to shake hands.
tropical
adj.
[ˈtrɒpɪkəl]
tropický
tropical fish
underwater
adj.
[ˌʌndəˈwɔ:tə]
podvodní
Underwater Wedding
uninvited
adj.
[ˌʌnɪnˈvaɪtɪd]
nezvaný
uninvited guests
wacky
adj.
[ˈwæki]
nezvyklý, šílený
wacky weddings
16
15
14
12
skydiving lessons snowmobile
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
needn’t
1
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
switch off
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 28
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 29
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
v.
[weə]
nosit (oblečení)
wedding dress
n.
[ˈwedɪŋ dres]
svatební šaty
wedding
n.
[ˈwedɪŋ rɪˌsepʃən]
svatební hostina
wedding reception
welcome
v.
[ˈwelkəm]
vítat, přivítat
welcome all the guests
advice
n.
[ədˈvaɪs]
rada
give some advice
barbecue
n.
[ˈbɑ:bɪkju:]
opékání, grilování
birthday party
n.
[ˈbз:θdeɪ ˌpɑ:ti]
oslava narozenin
casual
adj.
[ˈkæʒuəl]
neformální,
uvolněný
casual clothes
casually
adv.
[ˈkæʒuəli]
neformálně,
uvolněně
dress casually
congratulations!
[kənˌgrætʃəˈleɪʃənz]
Gratuluji!
depend on
[dɪˈpend ɒn]
záležet/záviset na
wear a uniform
MODULE
wear
14 PARTIES
2
večeře
dinner party
n.
[ˈdɪnə ˌpɑ:ti]
banket, večírek
It’s not a good idea to arrive
late for a dinner party.
drink
n.
[drɪŋk]
nápoj
hot drinks
fancy-dress party n.
[ˌfænsi ˈdres ˌpɑ:ti]
maškarní večírek
get together
[ˌget təˈgeðə]
sejít se,
shromáždit se
5
[ˈdɪnə]
7
hot drinks
chocolate
n.
[ˈtʃɒklət]
čokoláda,
čokoládový
bonbón
People take flowers or
chocolates.
idea
n.
[aɪˈdɪə]
nápad
It is not a good idea.
[ɪnˈvaɪt ˌsʌmbədi tə
ˌsʌmθɪŋ]
pozvat někoho
na něco
maybe
adv.
[ˈmeɪbi]
možná
New Year’s Eve
n.
[ˌnju: jɪəz ˈi:v]
Silvestr
[pʊt ˈɒn]
obléct si
put on
You shouldn’t accept a lift from
someone you don’t know.
12
svezení
should
modal v. [ʃəd, ʃʊd]
shouldn’t
modal v. [ˈʃʊdnt]
neměl by
sing
v.
[sɪŋ]
zpívat
sing songs
sit-down
adj.
[ˈsɪt daʊn]
u stolu
sit-down meal
smartly
adv.
[ˈsmɑ:tli]
elegantně
dress smartly
snack
n.
[snæk]
svačina
soft drink
adj.
[ˈsɒft ˌdrɪŋk]
nealkoholický
nápoj
song
n.
[sɒŋ]
píseň
měl by
13
14
15
sing songs
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 29
11
[lɪft]
10
horký
9
[hɒt]
8
adj.
n.
6
hot
lift
4
n.
3
dinner
invite sb to sth
1
It depends on what kind of
party it is.
8.10.12 11:29
30 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
special
adj.
turn up
wedding
reception
n.
zvláštní
[ˌtз:n ˈʌp]
objevit se, dostavit
se
[ˈwedɪŋ rɪˌsepʃən]
svatební hostina
[ˌwel ˈdʌn]
Dobře! Výborně!
15 SCOTLAND
acquaintance
n.
[əˈkweɪntəns]
známý
arts
n.
[ɑ:ts]
umění
arts festival
atmosphere
n.
[ˈætməsfɪə]
atmosféra
There is a wonderful
atmosphere.
bagpipes
n.
[ˈbægpaɪps]
dudy
caber
n.
[ˈkeɪbə]
břevno (házení
kládou)
tossing the caber
capital
n.
[ˈkæpɪtl]
hlavní město
What is the capital of
Scotland?
century
n.
[ˈsentʃəri]
století
A century later Scotland and
England were united.
cereals
n.
[ˈsɪəriəlz]
obiloviny
classical music
n.
[ˌklæsɪkəl ˈmju:zɪk]
klasická hudba
comedian
n.
[kəˈmi:diən]
komik
competition
n.
[ˌkɒmpəˈtɪʃən]
soutěž
There are highland dancing
competition.
conquer
v.
[ˈkɒŋkə]
dobýt
The Romans never conquered
Scotland.
dance
v.
[dɑ:ns]
tancovat
There are highland dancing
competition.
dish
n.
[dɪʃ]
pokrm, pochoutka Scotland’s national dish
drummer
n.
[ˈdrʌmə]
bubeník
[ˌedjʊˈkeɪʃən ˌsɪstəm]
systém vzdělávání
education system n.
n.
[ˈempaɪə]
říše
factfile
n.
[ˈfæktfaɪl]
soubor fakt
festival
n.
[ˈfestəvəl]
festival
Edinburgh Festival
fireworks
n.
[ˈfaɪəwз:ks]
ohňostroj
There are fireworks at
midnight.
n.
[ˈhæmə]
kladivo
throwing the hammer
[ˌhaɪlənd ˈgeɪmz]
Horalské hry
hammer
Hogmanay
n.
[ˌhɒgməˈneɪ]
skotský silvestr/
sukně
kindness
n.
[ˈkaɪndnəs]
laskavost
We’ll drink a cup of kindness…
legal
adj.
[ˈli:gəl]
zákonný, právní
legal system
liver
n.
[ˈlɪvə]
játra
middle ages
n.
[ˌmɪdl ˈeɪdʒɪz]
středověk
military
adj.
[ˈmɪlətəri]
vojenský
16
15
13
empire
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
well done!
[ˈspeʃəl]
Highland Games n.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 30
military parade
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 31
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
classical music
national
adj.
[ˈnæʃənəl]
národní
Scotland’s national dish
parade
n.
[pəˈreɪd]
přehlídka
military parade
poems
n.
[ˈpəʊəmz]
básně
Everyone reads poems.
protect
v.
[prəˈtekt]
chránit
regard
v.
[rɪˈgɑ:d]
pohlížet na,
považovat
Most Scots regard him as their
national poet.
stomach
n.
[ˈstʌmək]
žaludek
sheep’s stomach
system
n.
[ˈsɪstəm]
systém
legal system
[ˌteɪk ˈpɑ:t]
účastnit se
People from all over the world
come to take a part.
[təˈtu:, tæˈtu:]
tetování
[ˌtɒs ðə ˈkeɪbə]
házet břevnem
take part
tattoo
n.
toss the caber
3
hudba
united
adj.
[ju:ˈnaɪtɪd]
spojený,
sjednocený
Scotland became a united
country.
United Kingdom
n.
[ju:ˌnaɪtɪd ˈkɪŋdəm]
Spojené království
vegetarian
adj.
[ˌvedʒəˈteəriən]
vegetariánský
a vegetarian dish
war
n.
[wɔ:]
válka
There were many wars
between England and
Scotland.
wonderful
adj.
[ˈwʌndəfəl]
nádherný, úžasný
There is a wonderful
atmosphere.
world
n.
[wз:ld]
Světový pohár
People from all over the world
come to take a part.
8
Scotland’s traditional
instrument
7
tradiční
6
[trəˈdɪʃənəl]
5
adj.
4
traditional
9
LANGUAGE PROBLEM SOLVING 3
medvěd
broken leg
n.
[ˌbrəʊkən ˈleg]
zlomená noha
cotton
n.
[ˈkɒtn]
bavlna
designer
adj.
[dɪˈzaɪnə]
značkový
fashionable
adj.
[ˈfæʃənəbəl]
módní
handsome
adj.
[ˈhænsəm]
pohledný
home-made
adj.
[ˌhəʊm meɪd]
domácí, doma
udělaný
missing
adj.
[ˈmɪsɪŋ]
pohřešovaný,
nezvěstný
mobile phone
n.
[ˌməʊbaɪl ˈfəʊn]
mobilní telefon
new-born baby
n.
[ˌnju: bɔ:n ˈbeɪbi]
novorozeně
polar
adj.
[ˌpəʊlə]
polární
polyester
n.
[ˌpɒliˈestə]
polyester
public
adj.
[ˌpʌblɪk]
veřejný
black designer jeans
He is also quite handsome.
He looks for missing people.
public transport
16
[ˈbeə]
15
n.
14
bear
13
pokročilý
12
[ədˌvɑ:nst]
11
adj.
10
advanced
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 31
2
[ˈmju:zɪk]
1
n.
MODULE
music
8.10.12 11:29
32 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
skier
n.
[ˈski:ə]
lyžař
He is an experienced skier.
sunglasses
n.
[ˈsʌnˌglɑ:sɪz]
sluneční brýle
He also loves expensive,
Italian sunglasses.
transport
n.
[ˈtrænspɔ:t]
doprava
public transport
trendy
adj.
[ˈtrendi]
módní, trendový
He often wears a trendy, black
leather jacket.
usually
adv.
[ˈju:ʒuəli, ˈju:ʒəli]
obvykle
Sweden usually wins a lot of
medals.
winter games
n.
[ˌwɪntə ˈgeɪmz]
zimní hry
winter sports
n.
[ˌwɪntə ˈspɔ:ts]
zimní sporty
apologise
v.
[əˈpɒlədʒaɪz]
omluvit se
celebrate
v.
[ˈseləbreɪt]
slavit
day
n.
[deɪ]
den
independent
adj.
[ˌɪndɪˈpendənt]
nezávislý
o’ (= of)
prep. [ə, əʊ]
předložka 2.pádu
play
v.
[pleɪ]
hrát
poetry
n.
[ˈpəʊətri]
poezie
LPB
[ˈæpəl]
jablko
article
n.
[ˈɑ:tɪkəl]
článek
avocado
n.
[ˌævəˈkɑ:dəʊ]
avokádo
bitter
adj.
[ˈbɪtə]
hořký
bread
n.
[bred]
chléb
10
broccoli
n.
[ˈbrɒkəli]
brokolice
cake
n.
[keɪk]
koláč
carbohydrates
n.
[ˌkɑ:bəʊˈhaɪdreɪts,
-drəts]
uhlohydráty
cereals
n.
[ˈsɪəriəlz]
obilniny, cereálie,
vločky
14
13
12
9
8
n.
15
He’s going out for the day.
ten o’clock
LEAD IN
apple
16
You must apologise to your
teacher as soon as possible.
MODULE 6 – FOOD
11
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
coffee
n.
[ˈkɒfi]
káva
cold
adj.
[kəʊld]
studený
crisps
n.
[krɪsps]
bramborové
lupínky
curry
n.
[ˈkʌri]
kari
dairy products
n.
[ˈdeəri ˌprɒdʌkts]
mléčné výrobky
dessert
n.
[dɪˈzз:t]
zákusek, dezert
egg
n.
[eg]
vejce
email
n.
[ˈi: meɪl]
email
fat
adj.
[fæt]
tučný
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 32
a magazine article
email messages
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 33
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
zdravý
hot
adj.
[hɒt]
horký
hot
adj.
[hɒt]
pálivý
chat
v.
[tʃæt]
povídat si
cheese
n.
[tʃi:z]
sýr
ice-cream
n.
[ˌaɪs ˈkri:m]
zmrzlina
kiwi fruit
n.
[ˈki:wi: fru:t]
kiwi
meat
n.
[mi:t]
maso
mild
adj.
[maɪld]
mírný, jemný
nut
n.
[nʌt]
ořech
oil
n.
[ɔɪl]
olej
olive oil
n.
[ˌɒlɪv ˈɔɪl]
olivový olej
party
n.
[ˈpɑ:ti]
večírek
pasta
n.
[ˈpæstə]
těstoviny
pepper
n.
[ˈpepə]
paprika, pepř
plum
n.
[plʌm]
švestka
prawn
n.
[prɔ:n]
kreveta
prepare
v.
[prɪˈpeə]
připravit
raspberry
n.
[ˈrɑ:zbəri]
malina
request
n.
[rɪˈkwest]
požadavek,
poptávka
rice
n.
[raɪs]
rýže
ripe
adj.
[raɪp]
zralý
salty
adj.
[ˈsɔ:lti]
slaný
seafood
n.
[ˈsi:fu:d]
mořské plody
soup
n.
[su:p]
polévka
sour
adj.
[saʊə]
kyselý, trpký
spicy
adj.
[ˈspaɪsi]
pálivý, kořeněný
strawberry
n.
[ˈstrɔ:bəri]
jahoda
sweet
adj.
[swi:t]
sladký
tender
adj.
[ˈtendə]
jemný, křehký
toast
n.
[təʊst]
toast
tough
adj.
[tʌf]
tuhý
yoghurt
n.
[ˈjɒgət]
jogurt
a restaurant guide
chat at a party
mild cheese
unripe plums
unripe plums
15
průvodce
[ˈhelθi]
14
[gaɪd]
adj.
13
n.
healthy
12
guide
11
ovocný džus
10
[ˈfru:t dʒu:s]
9
n.
8
fruit juice
7
ryba
6
[fɪʃ]
5
n.
4
fish
3
favorit, oblíbenec
2
[ˈfeɪvərət]
1
n.
MODULE
favourite
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 33
8.10.12 11:29
34 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
16 EATING OUT
n.
[ˈɑ:məndz]
mandle
American
adj.
[əˈmerɪkən]
americký
asparagus
n.
[əˈspærəgəs]
chřest
The asparagus and ham pasta
was absolutely delicious!
attractive
adj.
[əˈtræktɪv]
atraktivní,
přitažlivý
the least attractive choice
bad
adj.
[bæd]
špatný
basic
adj.
[ˈbeɪsɪk]
základní
beautiful
adj.
[ˈbju:tɪfəl]
krásný
[ˈbɪgə ðən, ðæn]
větší než
bigger than
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
book
16
I recommend the chicken with
almonds.
almonds
v.
The decor was more basic than
we expected.
It is bigger than before.
[bʊk]
rezervovat
You can’t book a table.
Brighter and more modern than
a lot of Indian restaurants.
bright
adj.
[braɪt]
zářivý, pestrý,
nápaditý
British
adj.
[ˈbrɪtɪʃ]
britský
busy
adj.
[ˈbɪzi]
rušný
colourful
adj.
[ˈkʌləfəl]
barevný
common
adj.
[ˈkɒmən]
běžný
crowded
adj.
[ˈkraʊdɪd]
přecpaný, plný lidí It seems less crowded now.
custard
n.
[ˈkʌstəd]
pudink
decor
n.
[ˈdeɪkɔ:]
výzdoba, vybavení The decor is trendy.
delicious
adj.
[dɪˈlɪʃəs]
lahodný
Try the delicious garlic pizza.
dish
n.
[dɪʃ]
pokrm, pochoutka
The waiters say which dishes
are mild or spicy.
easy
adj.
[ˈi:zi]
jednoduchý,
snadný
[ˌi:t aʊtˈsaɪd]
jíst venku
eat outside
It is pizzeria in one of the
busiest parts of south London.
Luke likes eating outside.
elegant
adj.
[ˈelɪgənt]
elegantní
exotic
adj.
[ɪgˈzɒtɪk]
exotický
fatty
adj.
[ˈfæti]
tučný
food
n.
[fu:d]
jídlo
French
adj.
[frentʃ]
francouzský
fresh
adj.
[freʃ]
čerstvý
fresh ingredients
friendly
adj.
[ˈfrendli]
přátelský
The service is friendly.
garlic
n.
[ˈgɑ:lɪk]
česnek
Try the delicious garlic pizza.
grapefruit
n.
[ˈgreɪpfru:t]
grepfruit
I had some cornflakes and half
a grapefruit for breakfast.
Greek
adj.
[gri:k]
řecký
grilled
adj.
[grɪld]
grilovaný, opečený the grilled mushrooms
guide
n.
[gaɪd]
průvodce
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 34
Tania would like to try British
food.
restaurant guide
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 35
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n.
[hæm]
šunka
heavy
adj.
[ˈhevi]
těžký
chicken
n.
[ˈtʃɪkən]
kuře
Chinese n,
adj.
[ˌtʃaɪˈni:z]
čínský
choice
n.
[tʃɔɪs]
volba, výběr, tip
Indian
n.
[ˈɪndiən]
indický
ingredients
n.
[ɪnˈgri:diənts]
přísada,
ingredience
Italian
adj.
[ɪˈtæliən]
italský
juicy
adj.
[ˈdʒu:si]
šťavnatý
lamb
n.
[læm]
jehně, jehněčí
lazy
adj.
[ˈleɪzi]
líný
least
adv.
[li:st]
nejméně
Mexican
adj.
[ˈmeksɪkən]
mexický
mixture
n.
[ˈmɪkstʃə]
směs
noisy
adj.
[ˈnɔɪzi]
hlučný
It is not as noisy as the main
dining room.
offer
v.
[ˈɒfə]
nabízet
The Blue Spice offers top
quality Indian curries.
outside
prep. [aʊtˈsaɪd]
venku
The terrace outside is more
spacious.
own
det.
[əʊn]
vlastní
on its own
pie
n.
[paɪ]
koláč, buchta
pizza
n.
[ˈpi:tsə]
pizza
pizza dishes
pizza bread
n.
[ˈpi:tsə bred]
pizza chleba
The pizza bread is the tastiest
I’ve ever had.
pizzeria
n.
[ˌpi:tsəˈri:ə]
pizzeria
It is pizzeria in one of the
busiest parts of south London.
pudding
n.
[ˈpʊdɪŋ]
moučník, nákyp
quality
n.
[ˈkwɒləti]
kvalita
The Blue Spice offers top
quality Indian curries.
queue
v.
[kju:]
stát ve frontě
You have to queue.
Oscar loves chicken.
the least attractive choice
1
fresh ingredients
2
4
the least attractive choice
3
the tasty tamarind lamb
5
6
7
8
9
10
11
12
[ˌredi ˈmeɪd]
recommend
v.
[ˌrekəˈmend]
doporučit
relaxed
adj.
[rɪˈlækst]
uvolněný
salmon
n.
[ˈsæmən]
losos
the salmon samosas
samosa
n.
[sæˈməʊsə]
indická plněná
taštička
the salmon samosa
sauce
n.
[sɔ:s]
omáčka
spacious
adj.
[ˈspeɪʃəs]
prostorný
I recommend the chicken with
almonds.
14
adj.
13
ready-made
hotový,
nachystaný
15
The terrace outside is more
spacious.
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 35
MODULE
The asparagus and ham pasta
was absolutely delicious!
ham
8.10.12 11:29
36 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
speciality
n.
[ˌspeʃiˈæləti]
specialita
the specialities from
Bangladesh
spectacular
adj.
[spekˈtækjələ]
velkolepý,
senzační
the most spectacular view
starter
n.
[ˈstɑ:tə]
předkrm
the most unusual starters
tall
adj.
[tɔ:l]
vysoký
tasty
adj.
[ˈteɪsti]
chutný
the tasty tamarind lamb
terrace
n.
[ˈterəs]
terasa
The terrace outside is more
spacious.
top
adj.
[tɒp]
špičkový
top class restaurant
trendy
adj.
[ˈtrendi]
módní
value
n.
[ˈvælju:]
hodnota
Good Value Restaurant Guide
vanilla
adj.
[vəˈnɪlə]
vanilkový
vanilla custard
view
n.
[vju:]
výhled, pohled
The view is worth the wait.
wait
n.
[weɪt]
čekání
The view is worth the wait.
worth
adj.
[wз:θ]
stojící za, cenný
The view is worth the wait.
n.
[ˈædətɪv]
přísada, doplněk
advertise
v.
[ˈædvətaɪz]
inzerovat
antibiotics
n.
[ˌæntibaɪˈɒtɪks]
antibiotika
baby food
n.
[ˈbeɪbi fu:d]
dětská strava,
přesnídávka
bestseller
n.
[ˌbest ˈselə]
bestseller
Their cookery books are
bestsellers.
booming
adj.
[ˈbu:mɪŋ]
v rozkvětu
booming business
Brazilian
adj.
[brəˈzɪliən]
brazilský
bugs
n.
[bʌgz]
hmyz
butterfly
n.
[ˈbʌtəflaɪ]
motýl
11
convenient
adj.
[kənˈvi:niənt]
pohodlný,
příhodný,
vyhovující
cookery book
n.
[ˈkʊkəri bʊk]
kuchařka (kniha)
Their cookery books are
bestsellers.
corn
n.
[kɔ:n]
kukuřice
the pollen of genetically
modified corn
crops
n.
[krɒps]
plodiny
The farmers have to grow
different types of crops.
development
n.
[dɪˈveləpmənt]
vývoj, rozvoj
Many people are not
happy about these new
developments.
die
v.
[daɪ]
zemřít
People are dying of starvation.
disease
n.
[dɪˈzi:z]
choroba
improve resistance to diseases
DNA
n.
[ˌdi: en ˈeɪ]
DNA
DNA structure
16
15
14
13
10
9
8
7
6
additive
12
17 WHAT’S COOKING?
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 36
advertise on the Internet
The bugs are getting resistant
to antibiotics.
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 37
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[ˌdu: ˈwel]
dělat dobře, být
úspěšný
eating out
[ˌi:tɪŋ ˈaʊt]
jezení venku
TV chefs are doing very well.
employ
v.
[ɪmˈplɔɪ]
zaměstnat
More restaurants are
employing TV chefs.
expect
v.
[ɪkˈspekt]
očekávat
People will expect better
conditions for animals.
experiment
v.
[ɪkˈsperəmənt]
experimentovat
More people are experimenting
with exotic food.
fresh food
n.
[ˌfreʃ ˈfu:d]
čerstvé jídlo
frozen food
n.
[ˌfrəʊzən ˈfu:d]
zmrazené jídlo
genetically
[dʒəˌnetɪkli]
geneticky
genetically modified food
modified
[ˈmɒdəfaɪd]
modifikovaný
genetically modified food
get back to
[get ˈbæk tə, tʊ]
vrátit se
get back to normal
get in with
[get ˈɪn wɪð, wɪθ]
vstoupit, začít si
něco s
get in, get into
[get ˈɪn, get ˈɪntə, ˈɪntʊ] dostat se dovnitř
nastoupit, dařit se
[get ˈɒn wɪð, wɪθ]
vycházet s
get to
[ˈget tə, tʊ]
dostat se do
get together
[ˌget təˈgeðə]
sejít se
7
[get ˈɒn]
get on with
This issue regularly gets into
the news.
6
get on
5
long-term effects
4
vliv, efekt
3
[ɪˈfekt]
2
n.
1
effect
MODULE
do well
adj.
[ˌdʒi: ˈem]
geneticky
modifikovaný
Hawaiian
adj.
[həˈwaɪən]
havajský
health food
n.
[ˈhelθ fu:d]
zdravé jídlo
cholesterol
n.
[kəˈlestərɒl]
cholesterol
low-cholesterol burgers
improve
v.
[ɪmˈpru:v]
zlepšit
improve resistance to diseases
increase
n.
[ˈɪnkri:s]
vzestup
Eating out in a restaurant is on
the increase.
infected
adj.
[ɪnˈfektɪd]
nakažený
less risk of infected meat
issues
n.
[ˈɪʃu:z, ˈɪsju:z]
problémy, otázky
food issues
long-term
adj.
[ˌlɒŋ ˈtз:m]
dlouhodobý
long-term effects
low-cholesterol
adj.
[ˌləʊ kəˈlestərɒl]
s nízkou hladinou
cholesterolu
low-cholesterol burgers
mad
adj.
[mæd]
šílený
outbreaks of ‘mad cow’ and
foot and mouth diseases
Malaysian
adj.
[məˌleɪziən ˈfu:d]
malajský
manipulate
v.
[məˈnɪpjəleɪt]
manipulovat,
zacházet s
natural
adj.
[ˈnætʃərəl]
přirozený, přírodní Organic food is ‘natural’ food.
ocean
n.
[ˈəʊʃən]
oceán
8
GM
9
10
11
12
13
14
15
Scientists manipulate the DNA
structure.
overfishing the oceans
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 37
8.10.12 11:29
38 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
order
v.
[ˈɔ:də]
objednat
There are more places on the
Internet you can order from.
organic
adj.
[ɔ:ˌgænɪk]
organický
organic food
outbreak
n.
[ˈaʊtbreɪk]
propuknutí,
vypuknutí
outbreaks of ‘mad cow’ and
foot and mouth diseases
overfish
v.
[ˌəʊvəˈfɪʃ]
lovit příliš moc ryb overfishing the oceans
pesticide
n.
[ˈpestɪsaɪd]
pesticid
pet food
n.
[ˈpet fu:d]
krmivo pro zvířata
planet
n.
[ˈplænət]
planeta
pollen
n.
[ˈpɒlən]
pyl
the pollen of genetically
modified corn
pressure
n.
[ˈpreʃə]
tlak
There is pressure on them.
production
process
n.
[prəˈdʌkʃən ˌprəʊses]
výrobní postup
recent
adj.
[ˈri:sənt]
nedávný
recipe
n.
[ˈresəpi]
recept (na přípravu
Malaysian recipe
jídla)
reservation
n.
[ˌrezəˈveɪʃən]
rezervace
You can make a reservation
and look at the menu before
you go!
resistance
n.
[rɪˈzɪstəns]
odolnost, odpor
improve resistance to diseases
risk
n.
[rɪsk]
risk
less risk of infected meat
starvation
n.
[stɑ:ˈveɪʃən]
hladovění
People are dying of starvation.
study
n.
[ˈstʌdi]
studie, výzkum
recent study
supply
n.
[səˈplaɪ]
nabídka, dodávka Food supplies
take-away
adj.,
n.
[ˈteɪk əweɪ]
jídlo s sebou/přes
ulici
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
recent study
tinned food
n.
[ˌtɪnd ˈfu:d]
jídlo v konzervě
unknown
adj.
[ˌʌnˈnəʊn]
neznámý
unlikely
adj.
[ʌnˈlaɪkli]
nepravděpodobný
unregulated
adj.
[ʌnˈregjəleɪtɪd]
neregulovaný
untruthful
adj.
[ʌnˈtru:θfəl]
nepravdivý
useless
adj.
[ˈju:sləs]
zbytečný
variety
n.
[vəˈraɪəti]
rozmanitost, druh, Shops offer a bigger variety of
varianta
ready-made meals.
vegetarian food
n.
[ˌvedʒəteəriən ˈfu:d]
vegetariánské jídlo
wine
n.
[waɪn]
víno
The industry is largely
unregulated.
There are useless products on
the market.
16
15
18 COMMUNICATION WORKSHOPS
along
prep. [əˈlɒŋ]
podél
It goes along the river.
bring
v.
[brɪŋ]
přinést
You don’t have to bring
anything.
butcher
n.
[ˈbʊtʃə]
řezník
Our local butcher does some
really good sausages.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 38
8.10.12 11:29
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 39
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[baɪ ðə ˈweɪ]
mimochodem
v.
[tʃeɪndʒ]
změnit
Can I change the music?
info
n.
[ˈɪnfəʊ]
informace
Thanks for the info.
information
n.
[ˌɪnfəˈmeɪʃən]
informace
joking
adj.
[ˈdʒəʊkɪŋ]
dělající si legraci
You’re joking.
mention
v.
[ˈmenʃən]
zmínit
What did Kate and Rob forget
to mention?
moment
n.
[ˈməʊmənt]
moment, okamžik at the moment
nuclear physics
n.
[ˌnju:kliə ˈfɪzɪks]
atomová fyzika
She is interested in nuclear
physics.
order
n.
[ˈɔ:də]
pořádek, pořadí
Put the messages in the right
order.
referee
n.
[ˌrefəˈri:]
rozhodčí
football referee
repetition
n.
[ˌrepəˈtɪʃən]
opakování
ask for repetition
sausages
n.
[ˈsɒsɪdʒɪz]
párky, klobásy
The sausages sound great.
short
adj.
[ʃɔ:t]
krátký
short email invitation
[ˌsaɪn ˈɒf]
na konci se
podepsat
sign off
6
change
zakouřeno
It’s very smoky in here.
sound
v.
[saʊnd]
znít
The sausages sound great.
surprised
adj.
[səˈpraɪzd]
překvapený
What is Katrina surprised
about?
swap
v.
[swɒp]
vyměnit (si)
Swap your messages.
[ˌtз:n ˈdaʊn]
ztlumit
We agreed to turn the volume
down.
n.
[ˈvɒlju:m]
hlasitost
We agreed to turn the volume
down.
window cleaner
n.
[ˈwɪndəʊ ˌkli:nə]
myč oken
a Mongolian window cleaner
olive
n.
[ˈɒlɪv]
oliva
biscuit
n.
[ˈbɪskɪt]
sušenka
thing
n.
[θɪŋ]
věc
Christmas
pudding
n.
[ˌkrɪsməs ˈpʊdɪŋ]
Vánoční nákyp
close
adj.
[kləʊs]
blízký
dress up
[ˌdres ˈʌp]
vystrojit se
eat out
[ˌi:t ˈaʊt]
jíst venku
11
LPB
12
friend
n.
[frend]
kamarád, přítel
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 39
They are not very close
friends.
16
zkušený
15
[ɪkˈspɪəriənst]
They are not very close
friends.
14
adj.
13
REVIEW 5 & 6
experienced
10
volume
9
[ˈsməʊki]
8
adj.
7
smoky
turn down
5
We’ve got the heating on.
4
topení
3
[ˈhi:tɪŋ]
2
n.
1
heating
MODULE
by the way
8.10.12 11:30
40 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
fun
n.
go on
[fʌn]
zábava, legrace
[gəʊ ˈɒn]
pokračovat, jít dál,
vytrvat
portion
n.
[ˈpɔ:ʃən]
porce
problem
n.
[ˈprɒbləm]
problémy, otázky
pudding
n.
[ˈpʊdɪŋ]
nákyp
put on
[pʊt ˈɒn]
obléct si
service with
a smile
[ˈsз:vɪs]
obsluha
s úsměvem
The party will be fun.
The portions are big.
Not exactly service with
a smile!
smoke
v.
[sməʊk]
kouřit
suppose
v.
[səˈpəʊz]
předpokládat
surprisingly
adv.
[səˈpraɪzɪŋli]
překvapivě
telephone
number
n.
[ˈteləfəʊn ˌnʌmbə]
telefonní číslo
[ˌtз:n ˈʌp]
objevit se, dostavit
se
a lot of
[ə ˈlɒt əv, ɒv]
hodně
A lot of people don’t know
how easy it is to get into my
situation.
[ˈɑ:sk fə, fɔ:]
prosit o
I don’t like asking for money.
5
turn up
MODULE 7 – MONEY
7
bank
n.
[bæŋk]
banka
borrow
v.
[ˈbɒrəʊ]
půjčit si
careful
adj.
[ˈkeəfəl]
opatrný
She is careful with money.
[ˈkeəfəl wɪð ˌsʌmθɪŋ]
opatrný na něco
She is careful with money.
n.
[kəˈsi:nəʊ]
kasino
collect
v.
[kəˈlekt]
sbírat
We collect money for children.
earn
v.
[з:n]
vydělávat
to earn a good salary
easy
adj.
[ˈi:zi]
jednoduchý,
snadný
A lot of people don’t know
how easy it is to get into my
situation.
especially
adv.
[ɪˈspeʃəli]
obzvláště
I like spending money,
especially on clothes.
happiness
n.
[ˈhæpinəs]
štěstí
People think money gives you
happiness.
charity
n.
[ˈtʃærəti]
charita
I am in two charities.
lend
v.
[lend]
půjčit (někomu)
lose
v.
[lu:z]
ztratit, prohrát
[ˈlɒts əv, ɒv]
hodně
udělat, vyrobit
14
13
10
casino
11
careful with sth
12
9
ask for
8
6
LEAD IN
16
15
lots of
make
v.
[meɪk]
mean
adj.
[mi:n]
mínit
money
n.
[ˈmʌni]
peníze
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 40
to have lots of money
to have lots of money
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 41
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
potřebovat
personal
adj.
[ˈpз:sənəl]
osobní
questionnaire
n.
[ˌkwestʃəˈneə]
dotazník
salary
n.
[ˈsæləri]
plat
save
v.
[seɪv]
spořit, šetřit
spend
v.
[spend]
utrácet
win
v.
[wɪn]
vyhrát
I’ve had a lot of personal
problems.
to earn a good salary
I like spending money,
especially on clothes.
2
[ni:d]
1
v.
MODULE
need
19 SAD MILLIONAIRES
podle
According to professor Argyle,
…
actually
adv.
[ˈæktʃuəli, -tʃəli]
vlastně, skutečně
Actually, there are some
things…
[ˈeni]
nějaký, žádný
I haven’t got any friends.
any
[ˈɑ:gjəmənt]
hádka
He had a lot of arguments with
his wife.
close
adj.
[kləʊs]
blízký
You should have one close
relationship.
[kəmˌpju:tər ˈænəlɪst]
IT analytik
a multi-millionaire computer
analyst
computer analyst n.
[kaʊnt]
počítat
I don’t count my money.
divorce
v.
[dɪˈvɔ:s]
rozvést se
They divorced.
exactly
adv.
[ɪgˈzæktli]
přesně
feel
v.
[fi:l]
cítit se
I feel lonely.
[fju:]
trochu, několik a
few young millionaires
[ˈfз:nɪtʃə]
nábytek
furniture for my Scottish castle
how many
[ˌhaʊ ˈmeni]
kolik (počítatelné)
how much
[ˌhaʊ ˈmʌtʃ]
kolik
(nepočítatelné)
furniture
n.
10
avšak
life
n.
[laɪf]
život
At first, life was fantastic.
lonely
adj.
[ˈləʊnli]
osamocený
I feel lonely.
lottery
n.
[ˈlɒtəri]
loterie
He won over 9 million pounds
on the lottery.
[ˈmeni]
hodně
(počítatelné)
There are also many
millionaires with personal
problems.
milionář
Would you like to be
a millionaire?
miserable
adj.
[ˈmɪzərəbəl]
ubohý, mizerný,
bídný
Rich people I know are
miserable.
[mʌtʃ]
hodně
(nepočítatelné)
much
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 41
16
[ˌmɪljəˈneə]
15
n.
14
millionaire
13
[haʊˈevə]
12
adv.
11
however
many
9
few
8
v.
7
count
6
n.
5
argument
4
prep. [əˈkɔ:dɪŋ tə, tʊ]
3
according to
8.10.12 11:30
42 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
multi-millionaire
n.
no
[ˌmʌlti mɪljəˈneə]
multimilionář
[nəʊ]
žádný
a multi-millionaire computer
analyst
relationship
n.
[rɪˈleɪʃənʃɪp]
vztah
You should have one close
relationship.
sign
n.
[saɪn]
značka, známka
His house shows no signs of
his wealth.
[səm, sʌm]
nějaký, některý
[ˈwelθi]
bohatý, zámožný
some
adj.
2
wealthy
7
6
5
4
3
20 MONEY MATTERS
account
n.
[əˈkaʊnt]
účet, konto
advantage
n.
[ədˈvɑ:ntɪdʒ]
výhoda
[əˈgri:mənt wɪð, wɪθ]
dohoda s
an agreement with a bank to
keep your money
agreement with
arrange
v.
[əˈreɪndʒ]
zařídit
arrange a bank loan
attractive
adj.
[əˈtræktɪv]
atraktivní,
přitažlivý
attractive design
bank account
n.
[ˈbæŋk əˌkaʊnt]
bankovní účet,
konto
cash
n.
[kæʃ]
hotovost
CD player
n.
[ˌsi: ˈdi: ˌpleɪə]
CD přehrávač
coin
n.
[kɔɪn]
mince
[ˈkʌm wɪð, wɪθ]
přijít s
10
9
8
come with
credit card
n.
[ˈkredɪt kɑ:d]
kreditní karta
design
n.
[dɪˈzaɪn]
design, vzorek
disadvantage
n.
[ˌdɪsədˈvɑ:ntɪdʒ]
nevýhoda
discount
n.
[ˈdɪskaʊnt]
sleva
enough
adv.
[ɪˈnʌf]
dost
[ˌgɪv əˈweɪ]
rozdávat
give the money away to
a charity
good model
give away
adj.
[gʊd]
dobrý
guarantee
n.
[ˌgærənˈti:]
záruka
hairdryer
n.
[ˈheəˌdraɪə]
vysoušeč vlasů
cheque
n.
[tʃek]
šek
cheque book
n.
[ˈtʃek bʊk]
šeková knížka
include
v.
[ɪnˈklu:d]
zahrnovat,
obsahovat
laptop computer
n.
[ˌlæptɒp kəmˈpju:tə]
notebook,
přenosný počítač
loan
n.
[ləʊn]
půjčka
[ˈlʊk fə, fɔ:]
hledat
shop around and look for
special offers
[ˈmætə]
otázka, důvod
money matters
16
15
14
good
12
attractive design
13
11
bank account
look for
matter
n.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 42
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 43
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n.
[ˈmɒdl]
model
note
n.
[nəʊt]
bankovka
offer
n.
[ˈɒfə]
nabídka
special offer
period
n.
[ˈpɪəriəd]
období, doba
period of guarantee
good model
adj.
[ˈpɒpjələ]
price
n.
[praɪs]
cena
put into
[pʊt ˈɪntə, ˈɪntʊ]
vložit do
put the money into my bank
account
reason for sth
[ˈri:zən fə ˌsʌmθɪŋ]
důvod pro něco
Give more reasons for buing it.
reduction in the usual price
1
popular
populární,
oblíbený
[rɪˈdʌkʃən]
snížení
adj.
[rɪˈlaɪəbəl]
spolehlivý
repair
v.
[rɪˈpeə]
opravit
a written promise to repair
a machine
[ˌseɪv ˈʌp]
našetřit
save up for something
expensive
[ˈseɪvɪŋz əˌkaʊnt]
spořící účet
[ˌʃɒp əˈraʊnd]
rozhlédnout se
po obchodech
shop around and look for
special offers
[ˌspeʃəl ˈɒfə]
zvláštní nabídka
shop around and look for
special offers
[ˌteɪk sʌmθɪŋ ˈaʊt]
něco vytáhnout/
vybrat
take the money out and spend
it
shop around
n.
také
[rɒŋ]
špatný, nesprávný wrong colour
[əˈtæk]
útočit, zaútočit
Someone attacked him outside
his house.
[ˌbз:n sʌmθɪŋ ˈdaʊn]
něco spálit
Somebody burnt down their
house.
21 JOHN STEINBECK
attack
v.
burn sth down
n.
[ˈkæpɪtl]
hlavní město
He decided to go to the capital
city.
cattle
n.
[ˈkætl]
dobytek
looking after cattle
crab
n.
[kræb]
krab
A crab climbed over it.
dangerous
adj.
[ˈdeɪndʒərəs]
nebezpečný
They thought it was
a dangerous animal.
darkness
n.
[ˈdɑ:knəs]
tma, temnota
In the darkness, Kino jumped
up with his knife.
dealer
n.
[ˈdi:lə]
prodejce,
obchodník
He took the pearl to the pearl
dealers.
defend
v.
[dɪˈfend]
bránit
He defended himself with his
knife.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 43
16
capital
15
Someone had made a hole in
the bottom of their canoe.
14
kánoe
13
[kəˈnu:]
12
n.
11
canoe
10
[tu:]
adj.
9
adv.
wrong
8
too
7
take sth out
6
special offer
5
n.
4
savings account
3
n.
reliable
2
reduction
save up
MODULE
model
8.10.12 11:30
44 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
depression
n.
[dɪˈpreʃən]
deprese, krize
the terrible period of economic
depression
destroy
v.
[dɪˈstrɔɪ]
zničit
She said it was going to
destroy them.
determined
adj.
[dɪˈtз:mɪnd]
odhodlaný
Kino was determined to get to
the capital.
dive
v.
[daɪv]
potápět se
Kino went diving for pearls.
economic
adj.
[ˌekəˈnɒmɪk]
ekonomický
the terrible period of economic
depression
educate
v.
[ˈedjʊkeɪt]
vzdělávat
Now, they would have enough
money to educate their son.
enormous
adj.
[ɪˈnɔ:məs]
obrovský
Inside, there was an enormous,
beautiful pearl.
evil
adj.
[ˈi:vəl]
zlý
Juana said that the pearl was
evil.
experience
n.
[ɪkˈspɪəriəns]
zážitek, zkušenost
What experience did he have
of their lives?
exploit
v.
[ɪkˈsplɔɪt]
využít, těžit
We should not exploit the sea.
flames
n.
[fleɪmz]
plameny
They found the house in
flames.
folk story
n.
[ˈfəʊk ˌstɔ:ri]
lidový příběh
The Pearl is an old Mexican
folk story.
follow
v.
[ˈfɒləʊ]
sledovat
Three hunters were following
them.
fruit
n.
[fru:t]
ovoce
picking fruit
[gəʊ ˈaʊt]
jít ven
The doctor has gone out.
[greɪps]
hrozny
The Grapes of Wrath
[ˈhɪər əbaʊt ˌsʌmθɪŋ]
slyšet o něčem
They had heard about the
pearl.
go out
n.
n.
[ˈhevən]
nebe, nebesa
Pastures of Heaven
hide
v.
[haɪd]
skrýt
He knew that they had hidden
the pearl somewhere.
humanity
n.
[hju:ˈmænəti]
lidství
hunter
n.
[ˈhʌntə]
lovec
characteristic
adj.
[ˌkærɪktəˈrɪstɪk]
charakteristický
ignore sb
[ɪgˈnɔ: ˌsʌmbədi]
ignorovat
They ignored everybody.
look around sth
[ˌlʊk əˈraʊnd ˌsʌmθɪŋ]
rozhlédnout se
kolem
The doctor looked po around
the house.
adj.
[meɪn]
hlavní
the main square
mice
n.
[maɪs]
myši
Of Mice and Men
middle
n.
[ˈmɪdl]
uprostřed
-in the middle of the night…
migrant
n.
[ˈmaɪgrənt]
tulák
migrant family
Nobel Prize
n.
[ˌnəʊbel ˈpraɪz]
Nobelova cena
oyster
n.
[ˈɔɪstə]
ústřice
14
main
15
Three hunters were following
them.
16
11
10
heaven
12
hear about sth
13
9
grapes
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 44
He saw a very large oyster.
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 45
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Pastures of Heaven
pearl
n.
[pз:l]
perla
He only had some poor quality
pearls.
pick
v.
[pɪk]
sbírat
picking fruit
plant
n.
[plɑ:nt]
rostlina
The pearl settled near some
plants.
quality
n.
[ˈkwɒləti]
kvalita
He only had some poor quality
pearls.
refuse
v.
[ˈrefju:z]
odmítnout
Why did the doctor refuse to
treat their baby?
rifle
n.
[ˈraɪfəl]
puška
They would have enough
money to buy a rifle.
[ˌrʌn əˈweɪ]
utéct
Someone ran away.
run away
A crab covered it with sand.
scorpion
n.
[ˈskɔ:piən]
štír
A scorpion stung his baby.
settle
v.
[ˈsetl]
usadit se
The pearl settled near some
plants.
shell
n.
[ʃel]
skořápka, lastura
He took his knife and opened
the shell of the oyster.
shoot
v.
[ʃu:t]
střílet
He shot and killed the baby.
shot
n.
[ʃɒt]
výstřel
He had been hit by the first rifle
shot.
[ˌspred ˈθru: ˌsʌmθɪŋ]
rozšířit se něčím
The news spread through the
town.
spread through
sth
[skweə]
náměstí
the main square
sting
v.
[stɪŋ]
píchnout,
uštknout, dát
žihadlo
A scorpion stung his baby.
stream
n.
[stri:m]
potok
High in the mountains, they
found a stream and a waterfall.
surface
n.
[ˈsз:fəs]
povrch, hladina
Then he swam to the surface.
terrible
adj.
[ˈterəbəl]
hrozný
the terrible period of economic
depression
throw
[ˌθrəʊ]
hodit
She tried to throw the pearl into
the sea.
throw sth back
[ˌθrəʊ sʌmθɪŋ ˈbæk]
hodit něco zpátky
9
adj.
8
square
7
písek
6
[sænd]
5
n.
4
sand
3
pastvina, pastva
2
[ˈpɑ:stʃə]
1
n.
MODULE
pasture
[ˌʌndəˈstændɪŋ]
pochopení
valuable
adj.
[ˈvæljuəbəl, -jəbəl]
cenný
The pearl was very valuable.
waterfall
n.
[ˈwɔ:təfɔ:l]
vodopád
High in the mountains, they
found a stream and a waterfall.
worth
adj.
[wз:θ]
cenný, mající cenu
It wasn’t worth more than
1,500 pesos.
wrath
n.
[rɒθ]
hněv, zlost
The Grapes of Wrath
15
n.
14
understanding
13
léčit
12
[tri:t]
11
v.
10
The doctor didn’t want to treat
the baby.
treat
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 45
8.10.12 11:30
46 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
LANGUAGE PROBLEM SOLVING 4
all
det.,
[ɔ:l]
pron.
všechno
We’ve sold all of those jackets.
another
det.,
[əˈnʌðə]
pron.
jiný, další
I’d love another one in
a different colour.
artificial
adj.
[ˌɑ:tɪˈfɪʃəl]
umělý
None of the material here is
artificial!
both
det.
[bəʊθ]
oba, obě
Both of them have designer
labels.
cigarette
n.
[ˌsɪgəˈret]
cigareta
[ˈkʌpəl əv]
pár
Here are a couple of leather
jackets.
adj.
[dɪˈzaɪnə]
značkový
Both of them have designer
labels.
fabrics
n.
[ˈfæbrɪks]
látka, materiál
Most of our clothes are made
of natural fabrics.
generous
adj.
[ˈdʒenərəs]
štědrý
Some people are generous.
genuine
adj.
[ˈdʒenjuɪn]
pravý
Is the leather genuine?
hamburger
n.
[ˈhæmbз:gə]
hamburger
chocolate
n.
[ˈtʃɒklət]
čokoláda,
čokoládový
bonbón
These chocolates are
delicious.
7
most
det.
[məʊst]
většina
I wear it most of the time.
natural
adj.
[ˈnætʃərəl]
přírodní
All of the leather is natural.
neither
pron. [ˈnaɪðə]
ani jedna
Neither of them is very
expensive.
none
pron. [nʌn]
žádný
None of the clothes in this
shop are old-fashioned!
old-fashioned
adj.
staromódní
It looks a bit oldfashioned.
pron. [ˈʌðə]
jiné, další
We’ve got other jackets in
different colours.
resolution
n.
New Year’s resolution
other
[ˌrezəˈlu:ʃən]
předsevzetí
the other
[ði ˈʌðə]
ten další
the second
[ðə ˈsekənd]
ten druhý
try sth on
[ˌtraɪ sʌmθɪŋ ˈɒn]
zkusit si něco
12
10
[ˌəʊld ˈfæʃənd]
11
9
6
5
4
3
designer
8
couple of
I didn’t try on the other jackets.
16
15
14
13
MODULE 8 – GADGETS
LEAD IN
calculation
n.
[ˌkælkjəˈleɪʃən]
kalkulace, počítání
calculator
n.
[ˌkælkjəˈleɪtə]
kalkulačka
camcorder
n.
[ˈkæmˌkɔ:də]
videokamera
computer
n.
[kəmˈpju:tə]
počítač
digital camera
n.
[ˌdɪdʒɪtl ˈkæmərə]
digitální fotoaparát
DVD player
n.
[ˌdi: vi: ˈdi: ˌpleɪə]
DVD přehrávač
easy
adj.
[ˈi:zi]
jednoduchý,
snadný
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 46
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 47
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n.
[ˌflæt skri:n ti: ˈvi:]
televize s plochou
obrazovkou
food mixer
n.
[ˈfu:d ˌmɪksə]
mixér, šlehač
gadget
n.
[ˈgædʒɪt]
přístroj, pomůcka
generally
adv.
[ˈdʒenərəli]
obecně
microwave oven
n.
[ˌmaɪkrəweɪv ˈʌvən]
mikrovlnná trouba
mobile phone
n.
[ˌməʊbaɪl ˈfəʊn]
mobilní telefon
palmtop
computer
n.
[ˌpɑ:mtɒp kəmˈpju:tə]
počítač do dlaně
personal stereo
n.
[ˌpз:sənəl ˈsteriəʊ,
ˈstɪər-]
osobní přehrávač
photocopier
n.
[ˈfəʊtəʊˌkɒpiə]
kopírka
[ˌreɪdiəʊ əˈlɑ:m klɒk]
radiobudík
radio alarm clock n.
4
flat screen TV
3
fax
2
[ˈfæks məˌʃi:n]
1
n.
MODULE
fax machine
n.
[ˈskænə]
scanner
surf
v.
[sз:f]
surfovat
toothbrush
n.
[ˈtu:θbrʌʃ]
kartáček na zuby
vacuum cleaner
n.
[ˈvækjʊm ˌkli:nə]
vysavač
video player
n.
[ˈvɪdiəʊ ˌpleɪə]
video přehrávač
web cam
n.
[ˈweb kæm]
webová kamera
affect
v.
[əˈfekt]
ovlivnit
It is about how new inventions
are going to affect out lives.
atom bomb
n.
[ˈætəm bɒm]
atomová bomba
The atom bomb will never go
off.
clear
adj.
[klɪə]
jasný
We have clear evidence that…
coastal
adj.
[ˈkəʊstəl]
pobřežní
The sea has already destroyed
some coastal villages.
common
adj.
[ˈkɒmən]
běžný
They will be common in the
next 20 years.
communicate
v.
[kəˈmju:nɪkeɪt]
komunikovat
the most important way of
communicating
destroy/
destruction
v., n.
[dɪˈstrɔɪ, dɪˈstrʌkʃən]
zničit/ničení
The sea has destroyed some
coastal villages.
domestic
adj.
[dəˈmestɪk]
domácí
domestic robots
electronic
adj.
[ˌelɪkˈtrɒnɪk, ɪˌlek-]
elektronický
electronic books
environment
n.
[ɪnˈvaɪrənmənt]
životní prostředí
evidence
n.
[ˈevədəns]
důkaz
We have clear evidence that…
expert
n.
[ˈekspз:t]
expert, odborník
an expert in explosives
explosives
n.
[ɪkˈspləʊsɪvz]
výbušniny
an expert in explosives
fear
n.
[fɪə]
strach
fear
v.
[fɪə]
bát se
I fear that…
frankly
adv.
[ˈfræŋkli]
upřímně
Frankly, I am not optimistic.
5
scanner
6
7
22 INVENTIONS
8
9
10
11
12
13
14
15
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 47
8.10.12 11:30
48 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
global warming
n.
go off
[ˌgləʊbəl ˈwɔ:mɪŋ]
globální oteplování
[gəʊ ˈɒf]
vybuchnout
The atom bomb will never go
off.
cheap
adj.
[tʃi:p]
levný
I hope it will be cheap.
impractical
adj.
[ɪmˈpræktɪkəl]
nepraktický
We see railway as completely
impractical.
intelligent
adj.
[ɪnˈtelɪdʒənt]
inteligentní
“intelligent” houses
invention
n.
[ɪnˈvenʃən]
vynález
It is about how new inventions
are going to affect out lives.
kitten
n.
[ˈkɪtn]
kotě
Our cat is going to have kittens
soon.
market
n.
[ˈmɑ:kət]
trh
a big share of the US market
opinion
n.
[əˈpɪnjən]
názor
In my opinion…
practical
adj.
[ˈpræktɪkəl]
praktický
I don’t think they are practical.
[prɪˈdɪkʃən əbaʊt]
předpověď,
prognóza
[ˈprəʊgræm]
programovat
Cars you can program to drive
you around.
[ˈrɑ:ðə ðən, ðæn]
spíše než
Many people use email rather
than the phone or letters.
prediction about
program
v.
n.
[ˈrəʊbɒt]
robot
domestic robots
sale
n.
[seɪl]
prodej
50 foreign cars on sale
solar-powered
adj.
[ˌsəʊlə ˈpaʊəd]
poháněný solární
energií
solar-powered cars
space
n.
[speɪs]
vesmír
holidays in space
species
n.
[ˈspi:ʃi:z]
živočišný/rostlinný
species of animals
druh
widespread
adj.
[ˈwaɪdspred]
rozšířený
23 ADVERTS
advert
n.
[ˈædvз:t]
inzerát
amazing
adj.
[əˈmeɪzɪŋ]
úžasný
an amazing new mini camera
an attractive and strong
material
It has an automatic focus.
16
15
14
13
12
11
8
7
robot
9
rather than
10
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
attractive
adj.
[əˈtræktɪv]
atraktivní,
přitažlivý
automatic
adj.
[ˌɔ:təˈmætɪk]
automatický
bargain
n.
[ˈbɑ:gən]
výhodná koupě
A bargain at $ 19.50.
battery
n.
[ˈbætəri]
baterie
How long does the battery take
to recharge?
bored
adj.
[bɔ:d]
znuděný
You are bored at a party.
cable
n.
[ˈkeɪbəl]
kabel
These fantastic headphones
have no wires or cables.
compact
adj.
[kəmˈpækt, ˈkɒmpækt] kompaktní
convenient
adj.
[kənˈvi:niənt]
vhodný, vyhovující
earplug
n.
[ˈɪəplʌg]
ucpávka do ucha
either
adv.
[ˈaɪðə]
také ne (po záporu) It is not expensive, either!
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 48
earplug earrings
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 49
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n.
[flæʃ]
blesk
focus
v.
[ˈfəʊkəs]
zaostřování
It has an automatic focus.
headphones
n.
[ˈhedfəʊnz]
sluchátka
walkabout headphones
cheap
adj.
[tʃi:p]
levný
Interested in photography
[ˈnaɪlɒn]
nylon
The cleaners are made from
good quality nylon.
perfect
adj.
[ˈpз:fɪkt]
dokonalý,
perfektní
Here is a perfect solution.
recharge
v.
[ˌri:ˈtʃɑ:dʒ]
znovu nabít
How long does the battery take
to recharge?
reliable
adj.
[rɪˈlaɪəbəl]
spolehlivý
satisfied
adj.
[ˈsætɪsfaɪd]
spokojený
Thousands of satisfied
customers!
solution
n.
[səˈlu:ʃən]
řešení
Here is a perfect solution.
tired
adj.
[taɪəd]
unavený
tiring
adj.
[ˈtaɪərɪŋ]
únavný
titanium
n.
[taɪˈteɪniəm]
titan
useful
adj.
[ˈju:sfəl]
užitečný
weigh
v.
[weɪ]
vážit
How much does it weigh?
wire
n.
[waɪə]
drát
These fantastic headphones
have no wires or cables.
5
n.
6
It’s also made from titanium.
7
8
24 COMMUNICATION WORKSHOPS
adv.
[ˈɔ:lsəʊ]
také
bracelet
n.
[ˈbreɪslət]
náramek
enjoyable
adj.
[ɪnˈdʒɔɪəbəl]
příjemný, zábavný
extremely
adv.
[ɪkˈstri:mli]
nesmírně,
neobyčejně
fast
adj.
[fɑ:st]
rychlý
incredibly
adv.
[ɪnˈkredəbli]
neuvěřitelně
plus
prep. [plʌs]
navíc
pollution-free
adj.
[pəˌlu:ʃən ˈfri:]
neznečišťující
quite
adv.
[kwaɪt]
dost
range
n.
[reɪndʒ]
rozsah
really
adv.
[ˈrɪəli]
opravdu
revolutionary
adj.
[ˌrevəˈlu:ʃənəri]
revoluční
safe
adj.
[seɪf]
bezpečný
sophisticated
adj.
[səˈfɪstɪkeɪtəd]
důmyslný,
rafinovaný
a sophisticated computer
speed
n.
[spi:d]
rychlost
maximum speed
transporter
n.
[trænˈspɔ:tə]
dopravník, vozítko
wrist
n.
[rɪst]
zápěstí
computer bracelet
9
also
10
11
12
Its battery has a range of 18
kilometres.
13
14
15
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 49
4
nylon
3
[ˈɪntrəstəd]
2
adj.
1
interested
zainteresovaný,
zaujatý
MODULE
flash
You wear it on your wrist.
8.10.12 11:30
50 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
LPB
razor
n.
[ˈreɪzə]
žiletka, břit
electric razor
electric
adj.
[ɪˈlektrɪk]
elektrický
electric razor
plastic
n.
[ˈplæstɪk]
umělohmotný
earn
v.
[з:n]
vydělávat
lend
v.
[lend]
půjčit (někomu)
borrow
v.
[ˈbɒrəʊ]
půjčit si
[ˌpeɪ sʌmbədi ˈbæk]
někomu splatit
dluh
REVIEW 7 & 8
5
4
3
pay sb back
6
Claire earns $ 25,000 a year
as a teacher.
ask for
[ˈɑ:sk fə, fɔ:]
žádat o
spend
v.
[spend]
utratit
win
v.
[wɪn]
vyhrát
loan
n.
[ləʊn]
půjčka
discount
n.
[ˈdɪskaʊnt]
sleva
cash
n.
[kæʃ]
hotovost
MODULE 9 – COMMUNICATION
[ˌfeɪs tə ˈfeɪs]
z očí do očí
communicating face to face
n.
[ˈi: meɪl]
email
communicating by email
mobile phone
n.
[ˌməʊbaɪl ˈfəʊn]
mobilní telefon
communicating on a mobile
phone
hang up
[ˌhæŋ ˈʌp]
zavěsit
log off
[ˌlɒg ˈɒf]
odhlásit se
log on
[ˌlɒg ˈɒn]
přihlásit se
pick up the phone
[ˌpɪk ʌp ðə ˈfəʊn]
zvednout
ring up
[ˌrɪŋ ˈʌp]
zatelefonovat
turn over
[ˌtз:n ˈəʊvə]
přepnout
turn sth off
[ˌtз:n sʌmθɪŋ ˈɒf]
vypnout
turn sth on
[ˌtз:n sʌmθɪŋ ˈɒn]
zapnout
[kəˈnekt]
spojit, připojit
16
15
14
13
12
9
8
email
10
face to face
11
7
LEAD IN
connect
v.
25 MOBILE FEVER
abbreviations
n.
[əˌbri:viˈeɪʃənz]
zkratky
new language full of
abbreviations
addicted
adj.
[əˈdɪktɪd]
závislý
Why are we so addicted to
mobile phones?
brain
n.
[breɪn]
mozek
We will cook our brains.
cancer
n.
[ˈkænsə]
rakovina
Radiation from mobiles causes
cancer.
cook
v.
[kʊk]
vařit
We will cook our brains.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 50
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 51
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[kraɪm]
zločin
A big problem in Britain is
crime.
dependent
adj.
[dɪˈpendənt]
závislý
We are becoming dependent
on mobiles.
fortune
n.
[ˈfɔ:tʃən]
jmění
You can spend a fortune if you
use your mobile a lot.
grow
v.
[grəʊ]
růst
grow a new one
[ˌɪntərˈækt wɪð, wɪθ]
reagovat na
You can interact with TV
programmes.
interact with
queue
n.
[kju:]
fronta lidí
I am standing in a queue at the
supermarket.
radiation
n.
[ˌreɪdiˈeɪʃən]
radiace
Radiation from mobiles causes
cancer.
target
n.
[ˈtɑ:gət]
cíl
Mobile phones have become
a target for thieves.
tempting
adj.
[ˈtemptɪŋ]
lákavý
Very tempting, isn’t it?
texting
n.
[ˈtekstɪŋ]
posílání textových Texting is creating new
zpráv
language.
theft
n.
[θeft]
krádež
Half a million British teenagers
were victims of mobile phone
theft.
trend
n.
[trend]
trend
present trend
versatile
adj.
[ˈvз:sətaɪl]
všestranný
The latest mobiles are very
versatile.
victim
n.
[ˈvɪktəm]
oběť
Half a million British teenagers
were victims of mobile phone
theft.
wag
v.
[wæg]
vrtět
wag its tail
website
n.
[ˈwebsaɪt]
webová stránka
log on a website
awful
adj.
[ˈɔ:fəl]
strašlivý, děsivý
awful reality shows
boring
adj.
[ˈbɔ:rɪŋ]
nudný
breakfast TV
n.
[ˌbrekfəst ti: ˈvi:]
ranní vysílání
broadcast (v)
v.
[ˈbrɔ:dkɑ:st]
vysílat
career
n.
[kəˈrɪə]
kariéra
cartoon
n.
[kɑ:ˈtu:n]
kreslené filmy
case
n.
[keɪs]
případ
26 THE BOX
debate
n.
[dɪˈbeɪt]
debata
discussion
n.
[dɪˈskʌʃən]
diskuze
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 51
16
vaření
15
komedie
[ˈkʊkɪŋ]
He helps Meadows with
a difficult case.
14
[ˈkɒmədi]
n.
his career in the theatre
13
n.
12
comedy
cooking
11
lizard loses its tail
10
ještěrka
9
[ˈlɪzəd]
8
n.
7
lizard
6
My boyfriend is late again.
5
pozdní
4
[leɪt]
3
adj.,
adv.
2
late
1
n.
MODULE
crime
8.10.12 11:30
52 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
DIY
n.
[ˌdi: aɪ ˈwaɪ]
kutilství
documentary
n.
[ˌdɒkjəˈmentəri]
dokumentární film
drama
n.
[ˈdrɑ:mə]
hra, drama
detective/police drama
educational
adj.
[ˌedjʊˈkeɪʃənəl]
vzdělávací
educational programmes
eliminate
v.
[ɪˈlɪməneɪt]
vyřadit
She eliminates the weakest
players.
enjoyable
adj.
[ɪnˈdʒɔɪəbəl]
příjemný, zábavný
entertaining
adj.
[ˌentəˈteɪnɪŋ]
zábavný
A lot of our programmes are
entertaining.
excellent
adj.
[ˈeksələnt]
výborný, vynikající
We have some excellent
programmes.
fan
n.
[fæn]
fanoušek
Fans of this soap will find out
if…
film
n.
[fɪlm]
film
funny
adj.
[ˈfʌni]
legrační
game show
n.
[ˈgeɪm ʃəʊ]
soutěžní pořad
gardening
n.
[ˈgɑ:dnɪŋ]
zahradničení
great
adj.
[greɪt]
výborný
holidays
n.
[ˈhɒlədiz]
dovolená
horrible
adj.
[ˈhɒrəbəl]
hrozný, strašný
[ˈtʃæt əbaʊt ˌsʌmθɪŋ]
povídat o něčem
chat about sth
EastEnders is great.
They’re horrible.
chat show
n.
[ˈtʃæt ʃəʊ]
talk show
children’s TV
n.
[ˌtʃɪldrənz ti: ˈvi:]
vysílání pro děti
interesting
adj.
[ˈɪntrəstɪŋ]
zajímavý
lifestyle
n.
[ˈlaɪfstaɪl]
životní styl
nature
programme
n.
[ˈneɪtʃə ˌprəʊgræm]
vysílání o přírodě
news
n.
[nju:z]
zprávy
opinion
n.
[əˈpɪnjən]
názor
quiz show
n.
[ˈkwɪz ʃəʊ]
soutěžní pořad
reality show
n.
[riˈæləti ʃəʊ]
reality show
serious
adj.
[ˈsɪəriəs]
vážný
serious programmes
There are lots of those silly
soaps.
adj.
[ˈsɪli]
hloupý
soap opera
n.
[ˈsəʊp ˌɒpərə]
televizní seriál
terrible
adj.
[ˈterəbəl]
hrozný, strašný,
děsivý
The standard of British
programmes is terrible.
totally
adv.
[ˈtəʊtl-i]
úplně
I totally disagree with you.
travel
n.
[ˈtrævəl]
cestování
weak
adj.
[wi:k]
slabý
She eliminates the weakest
players.
[ˈwɒt əbaʊt]
a co…
And what about
documentaries?
16
13
silly
14
In my opinion, …
15
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
what about
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 52
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 53
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
give
v.
[gɪv]
dát, dávat
Churchill gave his speeches on
the radio.
speech
n.
[spi:tʃ]
projev, řeč
Churchill gave his speeches on
the radio.
[ˌstænd ˈʌp tə, tʊ]
postavit se
někomu, čelit
If we can stand up to Hitler…
stand up to
[ˈnʌmbəd]
sečtený, číslovaný
The days of radio were
numbered.
strong
adj.
[strɒŋ]
silný
The BBC is still going strong.
[əˌlaɪv ən ˈkɪkɪŋ]
čiperný, čilý
It is alive and kicking.
alive and kicking
v.
[ˈfɒləʊ]
následovat
Millions followed the BBC’s
stories.
survive
v.
[səˈvaɪv]
přežít
It is just surviving.
swinging
adj.
[ˈswɪŋɪŋ]
kolýsavý,
rozkývaný
In the swinging 60s,…
form
n.
[fɔ:m]
forma, tvar
Radio was the most popular
form of family entertainment.
commercial
n.
[kəˌmз:ʃəl ˈreɪdiəʊ]
komerční rádio
The government radio allowed
commercial radio.
gaga
adj.
[ˈgɑ:gɑ:]
senilní,
poblázněný
Radio Gaga
care
v.
[keə]
starat se
background
n.
[ˌbækgraʊnd ˈnɔɪz]
hluk v pozadí
backdrop
n.
[ˈbækdrɒp]
prospekt, horizont
finest
adj.
[ˈfaɪnəst]
nejlepší, nejhezčí
hour
n.
[aʊə]
hodina
complain
v.
[kəmˈpleɪn]
stěžovat si
cos
[kəz, kɒz]
protože (zkráceně)
stick around
[ˌstɪk əˈraʊnd]
zůstávat poblíž
noise
9
10
11
LANGUAGE PROBLEM SOLVING 5
v.
[pleɪ]
hrát
There’s everything to play for.
cheer
v.
[tʃɪə]
povzbuzovat
The crowd is cheering wildly.
wildly
adv.
[ˈwaɪldli]
bláznivě, šíleně
The crowd is cheering wildly.
nervously
adv.
[ˈnз:vəsli]
nervózně
The referee looks at his watch
nervously.
hardly
adv.
[ˈhɑ:dli]
téměř ne
He had hardly any money.
certainly
adv.
[ˈsз:tnli]
určitě
fast
adj.,
adv.
[fɑ:st]
rychlý, rychle
hard
adj.,
adv.
[hɑ:d]
těžký/těžce, tvrdý/ I find it really hard to work late
tvrdě
at night.
lately
adv.
[ˈleɪtli]
v poslední době
I’ve bought this really fast car.
16
play
15
There’s everything to play for.
14
všechno
13
pron. [ˈevriθɪŋ]
12
everything
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 53
8
follow
7
Radio was the most popular
form of family entertainment.
6
zábava
5
[ˌentəˈteɪnmənt]
4
n.
3
entertainment
2
adj.
1
numbered
MODULE
27 RADIO DAYS
She hasn’t visited us lately.
8.10.12 11:30
54 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
LPB
stressed
adj.
[strest]
stresovaný
MODULE 10 – THE WEB
LEAD IN
n.
[ˈbʊkmɑ:k]
záložka
browser
n.
[ˈbraʊzə]
prohlížeč
download
v.
[ˌdaʊnˈləʊd]
stáhnout
z internetu
favourite
n.
[ˈfeɪvərət]
oblíbenec
link
n.
[lɪŋk]
spojení, spojka
online
adv.,
adj.
[ɒnˈlaɪn]
na lince,
připravený
komunikovat
search engine
n.
[ˈsз:tʃ ˌendʒɪn]
vyhledávač
web
n.
[web]
síť
[ˌwз:ld waɪd ˈweb]
celosvětová síť
World Wide Web n.
website
n.
[ˈwebsaɪt]
webová stránka
chat
v.
[tʃæt]
povídat si,
chatovat
network
n.
[ˈnetwз:k]
síť
[ˈklɪk ɒn ˌsʌmθɪŋ]
kliknout na něco
[ˈɪntənet]
internet
[ˌbreɪk ˈdaʊn]
rozbít se
All the computers in the world
break down.
I would take a canoe trip down
the Colorado river.
7
5
bookmark
6
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
click on sth
8
Internet
n.
28 ONLINE
n.
[kəˈnu:]
kanoe
10
CD-ROM
encyclopedia
n.
[si: di: ˌrɒm
ɪnsaɪkləˈpi:diə]
encyklopedie
na CD-ROMu
dead
adj.
[ded]
mrtvý
dictionary
n.
[ˈdɪkʃənəri]
slovník
encyclopedia
n.
[ɪnˌsaɪkləˈpi:diə]
encyklopedie
reference book
n.
[ˈrefərəns bʊk]
příručka
[tɪˈbet]
Tibet
[ˈtaɪm məˌʃi:n]
stroj času
Someone invents a time
machine.
16
15
14
13
12
canoe
11
9
break down
Tibet
time machine
n.
If all the telephone lines in the
world went dead, …
29 VIRTUAL TOURISM
distinctive
adj.
[dɪˈstɪŋktɪv]
význačný, zřetelný
This bridge is one of the city’s
most distinctive landmarks.
domain
n.
[dəˈmeɪn]
doména
Auckland domain
dynamic
adj.
[daɪˈnæmɪk]
dynamický
It is also the most dynamic and
multicultural city.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 54
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 55
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
It is located in the North Island.
Maori
n.
[ˈmaʊri]
Maor
The Maori settled in the area.
multicultural
adj.
[ˌmʌltiˈkʌltʃərəl]
mnohokulturní
It is also the most dynamic and
multicultural city.
nuclear free
n.
[ˌnju:kliə fri: ˈzəʊn]
nejaderná zóna
New Zealand zone government
made the whole country
a nuclear free zone.
nuclear testing
n.
[ˌnju:kliə ˈtestɪŋ]
jaderné testování
Auckland has been a centre for
protest against nuclear testing.
protest
n.
[ˈprəʊtest]
protest
Auckland has been a centre for
protest against nuclear testing.
settle
v.
[ˈsetl]
usadit se
The Maori settled in the area.
settlement
n.
[ˈsetlmənt]
osídlení
European settlement in
Aucland began in 1840.
settler
n.
[ˈsetlə]
osadník
the first European settlers’s
homes
testing
n.
[ˈtestɪŋ]
testování
nuclear testing
virtual
adj.
[ˈvз:tʃuəl]
virtuální
virtual tourism
volcanic
adj.
[vɒlˈkænɪk]
sopečný
volcanic hills
windsurfing
n.
[ˈwɪndˌsз:fɪŋ]
windsurfing
yacht
n.
[jɒt]
jachta, plachetnice
the number of yachts that sail
in and around the harbour
zone
n.
[zəʊn]
zóna
nuclear free zone
8
umístěný
7
[ləʊˈkeɪtɪd]
6
adj.
5
located
4
This bridge is one of the city’s
most distinctive landmarks.
3
orientační bod,
památka
2
[ˈlændmɑ:k]
1
n.
MODULE
landmark
30 COMMUNICATION WORKSHOPS
[əˈkweəriəm]
akvárium
Vancouver Aquarium
picturesque
adj.
[ˌpɪktʃəˈresk]
malebný
picturesque location
botanical
adj.
[bəˈtænɪkəl]
botanický
Van Dusen Botanical Gardens
n.
[ˈeɪliən]
mimozemšťan
see an alien
10
n.
9
aquarium
REVIEW 9 & 10
12
MODULE 11 – THE SEA
LEAD IN
calm
adj.
[kɑ:m]
klidný
cold
adj.
[kəʊld]
studený
fishing
n.
[ˈfɪʃɪŋ]
rybaření
free
adj.
[fri:]
svobodný
freezing
adj.
[ˈfri:zɪŋ]
mrazivý
frightening
adj.
[ˈfraɪtnɪŋ]
děsivý
great
adj.
[greɪt]
báječný
16
body surfing
(ježdění na vlnách
bez prkna)
15
[ˈbɒdi ˌsз:fɪŋ]
14
n.
13
body surfing
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 55
11
alien
8.10.12 11:30
56 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
jet skiing
n.
[ˈdʒet ˌski:ɪŋ]
jízda na vodním
skútru
sailing
n.
[ˈseɪlɪŋ]
jachtaření
scuba diving
n.
[ˈsku:bə ˌdaɪvɪŋ]
potápění
s přístrojem
n.
[ˈsi: ˌkri:tʃə]
mořský tvor
adj.
[ˈsaɪlənt]
tichý
snorkelling
n.
[ˈsnɔ:kəlɪŋ]
šnorchlování
sunbathing
n.
[ˈsʌnbeɪðɪŋ]
opalování
surfing
n.
[ˈsз:fɪŋ]
surfing
swimming
n.
[ˈswɪmɪŋ]
plavání
water skiing
n.
[ˈwɔ:tə ˌski:ɪŋ]
jízda na vodních
lyžích
31 ROUND THE WORLD
achieve
v.
[əˈtʃi:v]
dosáhnout
She has achieved so much.
attention
n.
[əˈtenʃən]
pozornost
centre of attention
brain cell
n.
[ˈbreɪn sel]
mozková buňka
You think about holding onto it
with every brain cell.
cell
n.
[sel]
buňka
brain cell
centre
n.
[ˈsentə]
střed
centre of attention
consequence
n.
[ˈkɒnsɪkwəns]
následek
present consequences
darling
n.
[ˈdɑ:lɪŋ]
miláček
She has become the nation’s
darling.
death
n.
[deθ]
smrt
I have come close to death…
[ˌfɔ:l ˈɒf ˌsʌmθɪŋ]
spadnout
z něčeho
You don’t think about falling off
the mast.
n.
[ˌɪnspəˈreɪʃən]
inspirace
The sea has been a great
inspiration to me.
mast
n.
[mɑ:st]
stěžeň, stožár
You don’t think about falling off
the mast.
passion
n.
[ˈpæʃən]
vášeň
I’ve had that passion.
proud
adj.
[praʊd]
pyšný
I feel proud of my team.
scared
adj.
[skeəd]
vystrašený, mající
Was she scared of dying?
strach
sea creature
n.
[ˈsi: ˌkri:tʃə]
mořský tvor
all kinds of sea creatures
smoker
n.
[ˈsməʊkə]
kuřák
She’s been a smoker…
I’m not a solitary person.
16
15
14
13
10
inspiration
11
fall off sth
12
9
8
7
6
4
sea creature
silent
5
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
solitary
adj.
[ˈsɒlətəri]
osamělý,
samotářský
solo
adj.
[ˈsəʊləʊ]
sólo, na vlastní
pěst
Since sailing solo around the
world in record time,…
weirdo
n.
[ˈwɪədəʊ]
podivín
People think I’m a weirdo.
32 GOING OVERSEAS
abroad
adv.
[əˈbrɔ:d]
v zahraničí
arrest
v.
[əˈrest]
zatknout
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 56
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 57
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
v.
[əˈvɔɪd]
vyhýbat se
avoid taxes
disaster
n.
[dɪˈzɑ:stə]
katastrofa,
pohroma
natural disaster
drought
n.
[draʊt]
období sucha,
sucho
n.
[ˈз:θkweɪk]
zemětřesení
v.
[ˈemɪgreɪt]
emigrovat
enthusiastic
adj.
[ɪnˌθju:ziˈæstɪk]
nadšený
escape
v.
[ɪˈskeɪp]
utéct, uprchnout
to escape from …
famine
n.
[ˈfæmɪn]
hlad, hladomor
escape from famine
fisherman
n.
[ˈfɪʃəmən]
rybář
I paid a lot of money to some
fishermen.
flood
n.
[flʌd]
záplavy
get away from
[get əˈweɪ frəm, frɒm]
uniknout od
get out of doing
sth
[get ˌaʊt əv ˈdu:ɪŋ
ˌsʌmθɪŋ]
vyhnout se
něčemu
join family
[ˌdʒɔɪn ˌfæməli]
připojit se k rodině
4
5
learn about
[ˈlз:n əˌbaʊt]
poznat
learn about other countries
look for work
[ˌlʊk fə ˈwз:k]
hledat práci
7
I’m not very keen on that.
n.
[ˌnætʃərəl dɪˈzɑ:stə]
přírodní katastrofa
overseas
adj.,
adv.
[ˌəʊvəˈsi:z]
zámoří, v zámoří
pick sb up
[ˌpɪk sʌmbədi ˈʌp]
vyzvednout
někoho
pick up
[ˌpɪk ˈʌp]
sebrat, zvednout
political problems n.
[pəˈlɪtɪkəl ˌprɒbləmz]
politické problémy escape from political problems
send sb back
[ˌsend sʌmbədi ˈbæk]
poslat někoho
zpátky
[tæks]
daň
unemployment
n.
[ˌʌnɪmˈplɔɪmənt]
nezaměstnanost
unenthusiastic
adj.
[ˌʌnɪnθju:ziˈæstɪk]
nenadšený,
nezapálený
volcano
n.
[vɒlˈkeɪnəʊ]
sopka
avoid taxes
13
n.
12
tax
14
33 EDGAR ALLAN POE
[ˈbærəl]
sud
bottom
n.
[ˈbɒtəm]
dno
We went down towards the
bottom.
businessman
n.
[ˈbɪznəsmən]
obchodník
When he was young, he was
a businessman.
circle
n.
[ˈsз:kəl]
kolo
We were going round in circles
at a great speed.
16
n.
15
barrel
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 57
11
studovat
10
[ˈstʌdi]
9
v.
8
natural disaster
study
6
v cizině
nadšený, horlivý
adj.
3
[əˈbrɔ:d]
[ki:n]
keen
2
abroad
1
earthquake
emigrate
MODULE
avoid
8.10.12 11:30
58 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
cloud
n.
[klaʊd]
mrak, oblak
conclusion
n.
[kənˈklu:ʒən]
závěr
I will bring my story quickly to
a conclusion.
crime
n.
[kraɪm]
zločin
crime stories
critic
n.
[ˈkrɪtɪk]
kritik
literary critic
detective story
n.
[dɪˈtektɪv ˌstɔ:ri]
detekrivní příběh
He was the inventor of the
modern detective story.
edge
n.
[edʒ]
okraj
We were on the edge of the
whirlpool.
elder
adj.
[ˈeldə]
starší
My elder brother put his mouth
close to my ear.
exhausted
adj.
[ɪgˈzɔ:stɪd]
vyčerpaný
I was completely exhausted.
fisherman
n.
[ˈfɪʃəmən]
rybář
fishing boat
n.
[ˈfɪʃɪŋ bəʊt]
rybářská loďka
A small fishing boat disappears
into the whirlpool.
float
v.
[fləʊt]
plout
I tied myself to a barrel to help
me float.
frighten
v.
[ˈfraɪtn]
děsit
I felt less frightened.
frightening
adj.
[ˈfraɪtnɪŋ]
děsivý
We heard a frightening sound
in the distance.
gradually
adv.
[ˈgrædʒuəli]
postupně
The whirlpool grew gradually
less and less violent.
horizon
n.
[həˈraɪzən]
obzor, horizont
horror
n.
[ˈhɒrə]
horor
horror stories
inventor
n.
[ɪnˈventə]
vynálezce
He was the inventor of the
modern detective story.
literary
adj.
[ˈlɪtərəri]
literární
literary critic
maelstrom
n.
[ˈmeɪlstrəm]
vodní vír
moon
n.
[mu:n]
měsíc
orphan
n.
[ˈɔ:fən]
sirotek
Poe was an orphan.
overboard
adv.
[ˈəʊvəbɔ:d]
přes palubu
My younger brother fell
overboard.
rough
adj.
[rʌf]
bouřlivý,
rozbouřený
The sea became rough.
round and round
[ˌraʊnd ən ˈraʊnd]
stále dokola
We went round and round and
round.
scream out
[ˌskri:m ˈaʊt]
vykřiknout
He screamed out the horrifying
word.
speed
n.
[spi:d]
rychlost
We were going round in circles
at a great speed.
survive
v.
[səˈvaɪv]
přežít
Our boat survived.
terrify
v.
[ˈterəfaɪ]
děsit
terror
n.
[ˈterə]
děs
six hours of terror
tie
v.
[taɪ]
uvázat
I tied myself to a barrel to help
me float.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 58
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 59
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
v.
[wɒʃ]
smýt
wave
n.
[weɪv]
vlna
whirlpool
n.
[ˈwз:lpu:l]
vodní vír
a violent whirlpool
work
n.
[wз:k]
práce
a good day’s work
n.
[ˈhəʊmləs]
bezdomovec
He worked for the homeless all
his life.
sentence
n.
[ˈsentəns]
věta, uvěznění
Pam’s sentence started two
years ago.
2
homeless
1
LANGUAGE PROBLEM SOLVING 6
MODULE
A wave washed his younger
brother overboard.
wash
3
MODULE 12 – MOUNTAINS
LEAD IN
jasný
cloudy
adj.
[ˈklaʊdi]
mračný
cold
adj.
[kəʊld]
studený
cool
adj.
[ku:l]
chladný
drizzle
n.
[ˈdrɪzəl]
mrholit
dry
adj.
[draɪ]
suchý
foggy
adj.
[ˈfɒgi]
mlhavý
freezing
adj.
[ˈfri:zɪŋ]
mrazivý
frost
n.
[frɒst]
mráz
heavily
adv.
[ˈhevəli]
těžce, hustě
hot
adj.
[hɒt]
horký
changeable
adj.
[ˈtʃeɪndʒəbəl]
proměnlivý
lightning
n.
[ˈlaɪtnɪŋ]
blesk
mild
adj.
[maɪld]
mírný
overcast
adj.
[ˌəʊvəˈkɑ:st]
zatažený
shower
n.
[ˈʃaʊə]
přeháňka
snow
v.
[snəʊ]
sněžit
storm
n.
[stɔ:m]
bouře
sunny
adj.
[ˈsʌni]
slunečný
thunder
n.
[ˈθʌndə]
hrom
warm
adj.
[wɔ:m]
teplý
wet
adj.
[wet]
mokrý
windy
adj.
[ˈwɪndi]
větrný
rain heavily
14
[braɪt]
13
adj.
12
bright
11
větřík, vánek
10
[bri:z]
9
n.
8
breeze
7
vařící
6
[ˈbɔɪlɪŋ]
5
adj.
4
boiling
15
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 59
8.10.12 11:30
60 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
34 WINTER SPORTS
alpine skiing
n.
[ˌælpaɪn ˈski:ɪŋ]
sjezdové lyžování
ballet
n.
[ˈbæleɪ]
balet
cross-country
adj.
[ˌkrɒs ˈkʌntri]
přespolní, běžkové
curling
n.
[ˈkз:lɪŋ]
curling
downhill
adj.
[ˌdaʊnˈhɪl]
sjezdové
(lyžování)
extreme
adj.
[ɪkˈstri:m]
extrémní
freestyle
n.
[ˈfri:staɪl]
volný styl,
freestyle
gymnastics
n.
[dʒɪmˈnæstɪks]
gymnastika
ice hockey
n.
[ˈaɪs ˌhɒki]
lední hokej
ice skating
n.
[ˈaɪs ˌskeɪtɪŋ]
bruslení
injured
adj.
[ˈɪndʒəd]
zraněný
opponent
n.
[əˈpəʊnənt]
protivník
your opponent’s stones
prehistoric
adj.
[ˌpri:hɪˈstɒrɪk]
pravěký,
prehistorický
Skis have been used in
Scandinavia since prehistoric
times.
resort
n.
[rɪˈzɔ:t]
letovisko
ski resort
ski jumping
n.
[ˈski: ˌdʒʌmpɪŋ]
skoky na lyžích
slalom
n.
[ˈslɑ:ləm]
slalom
slide
v.
[slaɪd]
klouzat
snowboarding
n.
[ˈsnəʊbɔ:dɪŋ]
jízda
na snowboardu
spectacular
adj.
[spekˈtækjələ]
velkolepý,
atraktivní
This spectacular sport was
invented by the Norwegian…
sweep
v.
[swi:p]
zametat
They sweep the ice.
It is a mixture of skiing, skating,
gymnastics and ballet.
It is a mixture of skiing, skating,
gymnastics and ballet.
Large stones slide towards
a circle.
prep. [əˈbaʊt]
o
Local Tibetans didn’t know
about Everest until recently.
about
prep. [əˈbaʊt]
okolo
about 50 million years ago
administrator
n.
[ədˈmɪnəstreɪtə]
správce
the British administrator in
India
altitude
n.
[ˈæltɪtju:d]
nadmořská výška
altitude you fly at in a jet
aeroplane
amateur
adj.
[ˈamətə]
amatérský
Inexperienced ‘amateur’
climbers cause accidents.
ascent
n.
[əˈsent]
výstup
the first winter ascent
avalanche
n.
[ˈævəlɑ:ntʃ]
lavina
average
adj.
[ˈævərɪdʒ]
průměrný
the average temperature
collide
v.
[kəˈlaɪd]
srazit se
The Eurasian and Indian
continental plates collided.
14
13
12
about
15
35 EVEREST
16
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 60
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 61
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
n.
[ˌkɒntənentl ˈpleɪt]
pevninská deska
continually
adv.
[kənˈtɪnjʊəli]
neustále
continually at risk from…
delicate
adj.
[ˈdelɪkət]
delikátní, citlivý
The overcrowding has had
an important impact on the
delicate natural environment.
despite
prep. [dɪˈspaɪt]
navzdory
despite these disadvantages…
expedition
n.
[ˈekspəˈdɪʃən]
expedice
It has started to control
expeditions.
fascination
n.
[ˌfæsəˈneɪʃən]
fascinace
This beatiful mountain has
been a fascination.
first
[fз:st]
první
the first winter ascent
get to
[ˌget tə ðə ˈtɒp]
dostat se k
the dream of getting to the top
[ˈglæsiə]
(pevninský)
ledovec
go down
[gəʊ ˈdaʊn]
klesat
the temperature can go down
to –60°C
go up
[gəʊ ˈʌp]
stoupat
it is going up a few millimetres
glacier
n.
4
continental plate
impact
n.
[ˈɪmpækt]
vliv, dopad
The overcrowding has had
an important impact on the
delicate natural environment.
inhospitable
adj.
[ˌɪnhɒˈspɪtəbəl]
nehostinný
one of the most inhospitable
places in the world
junkyard
n.
[ˈdʒʌŋk-jɑ:d]
smetiště
world’s highest junkyard
monsoon
n.
[mɒnˈsu:n]
monzun
natural
environment
n.
[ˌnætʃərəl
ɪnˈvaɪrənmənt]
přírodní prostředí
The overcrowding has had
an important impact on the
delicate natural environment.
obsession
n.
[əbˈseʃən]
posedlost
It has been almost an
obsession.
over
prep. [ˈəʊvə]
přes
over 4,000 climbers
overcrowding
n.
[ˌəʊvəˈkraʊdɪŋ]
přeplnění
The overcrowding has had
an important impact on the
delicate natural environment.
oxygen
n.
[ˈɒksɪdʒən]
kyslík
oxygen bottles
peak
n.
[pi:k]
vrchol
pyramid
n.
[ˈpɪrəmɪd]
pyramida
This magnificent pyramidshaped mountain…
recently
adv.
[ˈri:səntli]
nedávno
Local Tibetans didn’t know
about Everest until recently.
risk
n.
[rɪsk]
risk
continually at risk from…
rubbish
n.
[ˈrʌbɪʃ]
odpad
Its beautiful slopes are covered
with rubbish.
9
climbing in hurricanes and
extreme winds
8
hurikán
7
[ˈhʌrɪkən]
6
n.
5
hurricane
10
11
12
13
14
15
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 61
3
neustálý
2
[ˈkɒnstənt]
1
adj.
MODULE
Climbers are in constant
danger.
constant
8.10.12 11:30
62 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
sacred
adj.
[ˈseɪkrəd]
posvátný
No one thought about climbing
the sacred place.
sea level
n.
[ˈsi: ˌlevəl]
hladina moře
8,850 metres above sea level
Sherpa
n.
[ˈʃз:pə]
šerpa, nosič
slope
n.
[sləʊp]
svah, spád
snowstorm
n.
[ˈsnəʊstɔ:m]
sněhová bouře
summit
n.
[ˈsʌmɪt]
hřeben, špička
temperature
n.
[ˈtemprətʃə]
teplota
the average temperature
think about doing
sth
[ˌθɪŋk əbaʊt ˈdu:ɪŋ
ˌsʌmθɪŋ]
zamýšlet něco /
udělat
no one thought about climbing
…
unprepared for
[ˌʌnprɪˈpeəd fə, fɔ:]
nepřipravený na
The climbers were unprepared
for the extreme weather
conditions.
up to
[ˈʌp tə, tʊ]
až do
winds of up to 285 kph
variety of accommodation
36 COMMUNICATION WORKSHOPS
accommodation
n.
[əˌkɒməˈdeɪʃən]
ubytování
brochure
n.
[ˈbrəʊʃə, -ʃʊə]
brožura
cost
n.
[kɒst]
výlohy, cena
destination
n.
[ˌdestəˈneɪʃən]
cíl cesty,
destinace
finally
adv.
[ˈfaɪnəli]
nakonec
[fз:st]
zaprvé
first
n.
[ˈleʒə]
volno, volný čas
leisure activities
length
n.
[leŋθ]
délka
length of stay
lift
n.
[lɪft]
výtah, vlek
lift tickets
mountain
n.
[ˈmaʊntən ˌbaɪkɪŋ]
jízda na horském
kole
go mountain biking biking
nightlife
n.
[ˈnaɪtlaɪf]
noční život
excellent nightlife
paragliding
n.
[ˈpærəˌglaɪdɪŋ]
paragliding
The resort is a centre for
paragliding.
secondly
adv.
[ˈsekəndli]
zadruhé
share
v.
[ʃeə]
podílet se, sdílet
We could share a room.
southernmost
adj.
[ˈsʌðənməʊst]
nejjižnější
Europe’s southernmost ski
resort
stay
n.
[steɪ]
zůstat, přebývat
a place to stay
thirdly
adv.
[ˈθз:dli]
zatřetí
REVIEW 11 & 12
n.
[ˈdɒlfɪn]
delfín
[ˈzɪərəʊ]
nula
dolphin
zero number
Have you ever seen whales or
dolphins?
16
15
12
11
10
9
leisure
13
We’ve got hundreds of
destinations.
14
8
The Indian monsoon brings
violent snowstorms.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 62
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 63
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
MODULE
MODULE 13 – DANCE
LEAD IN
[ˈbæleɪ]
balet
club
n.
[klʌb]
klub
disco
n.
[ˈdɪskəʊ]
disko
flamenco
n.
[fləˈmeŋkəʊ]
flamenko
Irish jig
n.
[ˌaɪərɪʃ ˈdʒɪg]
irský džig (tanec)
jive
n.
[dʒaɪv]
džaiv
samba
n.
[ˈsæmbə]
samba
waltz
n.
[wɔ:ls]
waltz
2
n.
1
ballet
3
37 PERFORMANCE
go to a concert
v současné době
currently on tour
extravaganza
n.
[ɪkˌstrævəˈgænzə]
opereta, fantazie
dance extravaganza
guitar
n.
[gɪˈtɑ:]
kytara
I’m having a quitar lesson.
popularity
n.
[ˌpɒpjəˈlærəti]
popularita
This Irish dance company has
grown in popularity.
redecorate
v.
[ri:ˈdekəreɪt]
znovu vymalovat,
dát nové tapety
redecorate my room
sightseeing
n.
[ˈsaɪtˌsi:ɪŋ]
prohlídka památek
tango
n.
[ˈtæŋgəʊ]
tango
learn the tango
8
38 COOL BRITANNIA?
n.
[klʌb]
klub
clubbing
n.
[ˈklʌbɪŋ]
chodit po klubech
cool
adj.
[ku:l]
úžasný, bezva
dance floor
n.
[ˈdɑ:ns flɔ:]
taneční parket
disc-jockey
n.
[ˈdɪsk ˌdʒɒki]
disk-jockey
DJ
n.
[ˈdi: ˌdʒeɪ]
DJ
huge
adj.
[hju:dʒ]
ohromný
chic
adj.
[ʃi:k]
elegantní,
šmrncovní
illegal
adj.
[ɪˈli:gəl]
nelegální,
nezákonný
jazz club
n.
[ˈdʒæz klʌb]
džezový klub
nightclub
n.
[ˈnaɪtklʌb]
noční klub
pub
n.
[pʌb]
hospůdka
rave
n.
[reɪv]
technoparty
sound
n.
[saʊnd]
zvuk
Ministry of Sound
straight
adj.
[streɪt]
přímý
straight home to bed
traditional
adj.
[trəˈdɪʃənəl]
tradiční
universe
n.
[ˈju:nɪvз:s]
vesmír
go clubbing
9
club
10
huge parties in nightclubs
12
illegal political meetings
11
13
14
16
Britain was certainly not the
cool centre of the universe.
15
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 63
7
koncert
[ˈkʌrəntli]
6
[ˈkɒnsət]
adv.
5
n.
currently
4
concert
8.10.12 11:30
64 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
39 IRELAND
audience
n.
[ˈɔ:diəns]
diváci
The Chieftains have always
played to large audiences.
basically
adv.
[ˈbeɪsɪkli]
v podstatě
They are also still basically
a close family.
close
adj.
[kləʊs]
blízký
They are also still basically
a close family.
[ˌkʌm əˈkrɒs ˌsʌmθɪŋ]
narazit na, setkat
se s
You wouldn’t be surprised to
come across Irish music in
Kiev.
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
confident
adj.
[ˈkɒnfədənt]
sebejistý
new, confident Ireland
constantly
adv.
[ˈkɒnstəntli]
neustále
Two huge travelling shows
which tour the world constantly.
easy-listening
n.
[ˌi:zi ˈlɪsənɪŋ]
nenáročný
na poslech
easy-listening music
fiddle
n.
[ˈfɪdl]
skřipky, housličky
The violin, or ‘fiddle’ is played
all over the country.
fund
n.
[fʌnd]
fond, zásoba,
rezerva
give
v.
[gɪv]
dávat, dát
6
5
4
3
2
come across sth
gonna
8
7
harp
[ˈgɒnə]
n.
(=going to)
[hɑ:p]
harfa
The harp has magical powers.
left out
[ˌleft ˈaʊt]
vynechaný
Not to be left out, …
look out for sth
[lʊk ˈaʊt fə ˌsʌmθɪŋ]
dávat pozor na…
…
You should look out for films
[ˈmeɪdʒə]
významný, hlavní
They give sell-out concerts at
major venues.
master sth
[ˈmɑ:stə ˌsʌmθɪŋ]
ovládnout něco
You need seven years to
master them.
miss out on sth
[ˌmɪs ˈaʊt ɒn ˌsʌmθɪŋ] nemít užitek z
adj.
15
14
13
12
11
10
9
major
You’ll miss out on the ‘craic’.
praise
n.
[preɪz]
pochvala
sell-out
adj.
[ˈselaʊt]
vyprodaný
They give sell-out concerts at
major venues.
[ˌset ˈʌp ˌsʌmθɪŋ]
založit něco
The government has set up
a fund for films about Ireland.
set up sth
spectator
n.
[spekˈteɪtə]
divák
An Irish music session is not
a spectator sport!
sport
n.
[spɔ:t]
sport
An Irish music session is not
a spectator sport!
[ˌstɑ:t ˈɒf]
začít
They started off playing in
pubs.
[ˈsu:pəˌstɑ:]
superhvězda
The Corrs are now
international pop superstars.
[ˌteɪk ˈʌp ˌsʌmθɪŋ]
začít s koníčkem,
zájmem
If you take up the pipes, …
[tʊə]
turné
start off
superstar
n.
take up sth
16
They give sell-out concerts at
major venues.
tour
n.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 64
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 65
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[tʊə]
jezdit na turné
Two huge travelling shows
which tour the world constantly.
Uilleann pipes
n.
[ˌu:liən ˈpaɪps]
irské dudy
The Uilleann pipes are very
difficult to play.
venue
n.
[ˈvenju:]
místo konání
They give sell-out concerts at
major venues.
veteran
adj.
[ˈvetərən]
vysloužilý
1
v.
MODULE
tour
LANGUAGE PROBLEM SOLVING 7
v.
[saʊnd]
znít
How does that sound?
2
sound
MODULE 14 – MUSIC
3
LEAD IN
n.
[əˌku:stɪk gɪˈtɑ:]
akustická kytara
n.
[ˌklærəˈnet]
klarinet
country and
western
adj.
[ˌkʌntri ən ˈwestən]
country
drums
n.
[drʌmz]
bubny
electric guitar
n.
[ɪˌlektrɪk gɪˈtɑ:]
elektrická kytara
flamenco
n.
[fləˈmeŋkəʊ]
flamenko
flute
n.
[flu:t]
flétna
house
n.
[haʊs]
house (hudba)
instrument
n.
[ˈɪnstrəmənt]
nástroj
Irish folk
n.
[ˌaɪərɪʃ ˈfəʊk]
irská lidová hudba
jazz
n.
[dʒæz]
džez
keyboards
n.
[ˈki:bɔ:dz]
klávesy
piano
n.
[piˈænəʊ]
klavír
rap
n.
[ræp]
rap
reggae
n.
[ˈregeɪ]
reggae
rock
n.
[rɒk]
rock
rock ‘n’ roll
n.
[ˌrɒk ən ˈrəʊl]
rock and roll
salsa
n.
[ˈsælsə]
salsa
saxophone
n.
[ˈsæksəfəʊn]
saxofon
violin
n.
[ˌvaɪəˈlɪn]
housle
admit
v.
[ədˈmɪt]
připustit
Admit it, they were brilliant.
atmosphere
n.
[ˈætməsfɪə]
atmosféra
There was already a great
atmosphere.
auditorium
n.
[ˌɔ:dəˈtɔ:riəm]
hlediště, koncertní The auditorium holds 3000
sál
people.
clear
adj.
[klɪə]
jasný, zřetelný
conclusion
n.
[kənˈklu:ʒən]
závěr
conclusion about the concert
design
n.
[dɪˈzaɪn]
design
stage design
4
acoustic guitar
clarinet
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 65
13
40 IN CONCERT
8.10.12 11:30
66 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
distorted
adj.
[dɪˈstɔ:tɪd]
zkreslený
effect
n.
[ɪˈfekt]
efekt
special effects
encore
n.
[ˈɒŋkɔ:]
přídavek
For the encore, they played
Clocks.
erupt
v.
[ɪˈrʌpt]
vybuchnout
The crowd erupted.
fan
n.
[fæn]
fanoušek
There were over a thousand
fans to see Coldplay.
charismatic
adj.
[ˌkærəzˈmætɪk]
charismatický
charismatic lead singer
lead
adj.
[li:d]
hlavní, vedoucí
charismatic lead singer
lighting
n.
[ˈlaɪtɪŋ]
osvětlení
reaction
n.
[riˈækʃən]
reakce
the audience reaction
reviewer
n.
[rɪˈvju:ə]
recenzent
Did the reviewer like the
concert?
rock group
n.
[ˈrɒk gru:p]
rocková skupina
You have played in a rock
group.
scream
v.
[skri:m]
křičet
They screamed and cheered at
the end.
solo
n.
[ˈsəʊləʊ]
sólo
special effects
n.
[ˌspeʃəl ɪˈfekts]
zvláštní efekty
addiction
n.
[əˈdɪkʃən]
závislost
drug addiction
assert
v.
[əˈsз:t]
prosadit
Street gangs wrote graffiti to
mark their territory and assert
their identity.
break dancing
n.
[ˈbreɪk ˌdɑ:nsɪŋ]
break dance
Do many people still do break
dancing?
[dɪˈpendəns ɒn]
závislost na
dependence on drugs
[dɪˈpraɪvd əv, ɒv]
zbavený/bez
něčeho
They were never deprived of
anything.
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
41 RAP
dependence on
deprived of
drug addiction
n.
[ˈdrʌg əˌdɪkʃən]
drogová závislost
fad
n.
[fæd]
pobláznění,
výstřelek
Rap music is a fad.
gang
n.
[gæŋ]
banda
street gang
graffiti
n.
[græˈfi:ti, grə-]
graffiti
punishable
adj.
[ˈpʌnɪʃəbəl]
trestný
punishable by law
Many future rappers were gang
members.
rapper
n.
[ˈræpə]
rapper
rapping
n.
[ˈræpɪŋ]
rapování
reside
v.
[rɪˈzaɪd]
sídlit
slums
n.
[slʌmz]
slumové oblasti,
obydlí chudých
spin
v.
[spɪn]
točit
street gang
n.
[ˈstri:t gæŋ]
pouliční banda
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 66
This often involved spinning
your body.
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 67
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
sub-kultura
territory
n.
[ˈterətəri]
teritorium
Street gangs wrote graffiti to
mark their territory and assert
their identity.
trainers
n.
[ˈtreɪnəz]
tenisky
Trainers seemed the best style.
trouble
n.
[ˈtrʌbəl]
problém
groups of young people who
can cause trouble
twitch
v.
[twɪtʃ]
trhat, škubat
(sebou)
They were twitching their
bodies in time to the music.
undergo
v.
[ˌʌndəˈgəʊ]
podstoupit
The Bronx underwent major
changes in the 1960s.
3
42 COMMUNICATION WORKSHOPS
2
[ˈsʌb ˌkʌltʃə]
1
n.
MODULE
sub-culture
[əˈku:stɪks]
akustika
The acoustics of the sports hall
are terrible.
caretaker
n.
[ˈkeəˌteɪkə]
hlídač, dozorce
The caretaker had to go home.
contemporary
adj.
[kənˈtempərəri, -pəri]
současný
They did some contemporary
stuff.
terrible
adj.
[ˈterəbəl]
hrozný
The acoustics of the sports hall
are terrible.
5
n.
4
acoustics
6
MODULE 15 – PICTURES
7
LEAD IN
[ˈæbstrækt]
abstraktní
bright
adj.
[braɪt]
jasný
realistic, bright colours
clear
adj.
[klɪə]
jasný, zřetelný
clear, straight lines
cubist
adj.
[ˈkju:bɪst]
kubistický
dark
adj.
[dɑ:k]
tmavý
geometric
adj.
[ˌdʒi:əˈmetrɪk]
geometrický
landscape
n.
[ˈlændskeɪp]
krajina
light
adj.
[laɪt]
světlý
pop
adj.
[pɒp]
popový
portrait
n.
[ˈpɔ:trət]
potrét
realistic
adj.
[ˌrɪəˈlɪstɪk]
realistický
round
adj.
[raʊnd]
kulatý, oblý
soft
adj.
[sɒft]
jemný
square
adj.
[skweə]
hranatý, čtvercový
straight
adj.
[streɪt]
rovný
war
n.
[wɔ:]
válka
9
adj.
10
11
14
butik, obchůdek
camera
n.
[ˈkæmərə]
fotoaparát
impressionist
n.
[ɪmˈpreʃənɪst]
impresionista
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 67
Impressionist exhibitions held
in Paris
16
[bu:ˈti:k]
15
n.
13
clear, straight lines
12
realistic, bright colours
43 A STREET SCENE
boutique
8
abstract
8.10.12 11:30
68 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
silvery
adj.
[ˈsɪlvəri]
stříbřitý
Paris streets are so silvery,
lively and bright.
urban
adj.
[ˈз:bən]
městský
urban views of Paris
44 PHOTOGRAPHY
background
n.
[ˈbækgraʊnd]
pozadí
in the background
foreground
n.
[ˈfɔ:graʊnd]
popředí
in the foreground
kind
n.
[kaɪnd]
druh
a kind of …
light
n.
[laɪt]
světlo
sort
n.
[sɔ:t]
druh
tripod
n.
[ˈtraɪpɒd]
stativ
type
n.
[taɪp]
typ
a type of …
umbrella
n.
[ʌmˈbrelə]
deštník
They look like umbrellas.
wildlife
n.
[ˈwaɪldlaɪf]
divočina
wildlife photographer
zoom
n.
[zu:m]
transfokace, zoom
[bi ɪn ˈlʌv wɪð, wɪθ]
být zamilovaný do He said: “I am in love with you.”
[ˈbrəʊkən]
zlomený
[ˈkɒmpənseɪt fə
ˌsʌmθɪŋ]
nahradit, vyvážit
něco
45 OSCAR WILDE
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
be in love with
broken
adj.
compensate for
sth
He died a broken man.
cruel
adj.
[ˈkru:əl]
krutý
The face in the picture now had
a cruel smile.
cruelty
n.
[ˈkru:əlti]
krutost
He thought about his cruelty to
Sybil.
decadence
n.
[ˈdekədəns]
úpadek
a brilliant story about moral
decadence
enemy
n.
[ˈenəmi]
nepřítel
Time is your enemy.
[ˌfɔ:l ɪn ˈlʌv wɪð, wɪθ]
zamilovat se do
He was falling in love with his
own picture.
[fiˈɒnseɪ]
snoubenec
He was his sister’s fiancé.
get rid of
[get ˈrɪd əv, ɒv]
zbavit se něčeho
Dorian got rid of the body.
go by
[gəʊ ˈbaɪ]
jít kolem, míjet
[ˌhəʊməsekʃuˈæləti,
ˌhɒ-]
homosexualita
[meɪk ˈʌp fə ˌsʌmθɪŋ]
nahradit něco
fall in love with
fiancé
homosexuality
n.
n.
make up for sth
He was sent to prison for
homosexuality.
moral
adj.
[ˈmɒrəl]
morální
a brilliant story about moral
decadence
mysterious
adj.
[mɪˈstɪəriəs]
záhadný
Her brother was worried about
this mysterious man.
obsession
n.
pick sth up
terribly
16
a sort of …
adv.
think
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 68
[əbˈseʃən]
posedlost
[ˌpɪk sʌmθɪŋ ˈʌp]
zvednout něco
He picked up a knife.
[ˈterəbli]
hrozně
She acted terribly.
[ˈθɪŋk əbaʊt]
přemýšlet
o něčem
think about sth
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 69
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[əˈpɒlədʒaɪz fə
ˌsʌmθɪŋ]
apologise for sth
MODULE
LANGUAGE PROBLEM SOLVING 8
omluvit se za něco
behind
prep. [bɪˈhaɪnd]
za
between
adv.,
[bɪˈtwi:n]
prep.
mezi
vypůjčit si
od někoho
complain about
sth
[kəmˈpleɪn əbaʊt
ˌsʌmθɪŋ]
stěžovat si
na něco
2
[ˈbɒrəʊ frəm
ˌsʌmbədi]
1
borrow from sb
MODULE 16 – BUILDINGS
3
LEAD IN
art deco
baroque
adj.
[bəˈrɒk]
barokní
concrete
adj.
[ˈkɒŋkri:t]
betonový
glass
n.
[glɑ:s]
sklo
neo-classical
adj.
[ˌni:əʊ ˈklæsɪkəl]
neo-klasicistní
administrativní
budova
office block
n.
[ˈɒfɪs blɒk]
adj.
[ˈgɒθɪk]
gotický
modern
adj.
[ˈmɒdn]
moderní
brick
n.
[brɪk]
cihla
metal
n.
[ˈmetl]
kov
stone
n.
[stəʊn]
kámen
curved roof
n.
[ˌkз:vd ˈru:f]
křivá/skloněná
střecha
spire
n.
[spaɪə]
věžička
cathedral
n.
[kəˈθi:drəl]
katedrála
museum
n.
[mju:ˈziəm]
muzeum
ultra-modern
adj.
[ˌʌltrə ˈmɒdn]
ultra-moderní
skyscraper
n.
[ˈskaɪˌskreɪpə]
mrakodrap
café
n.
[ˈkæfeɪ]
kavárna
floor
n.
[flɔ:]
podlaží
advise
v.
[ədˈvaɪz]
radit, poradit
ask
v.
[ɑ:sk]
ptát se, zeptat se
[ˈbæŋ ɒn ˌsʌmθɪŋ]
bušit, udeřit
do něčeho
46 SHELTERS
bang on sth
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 69
I advised participants to
choose materials like snow…
Don’t bang on the walls.
16
gothic
15
dřevo
14
[wʊd]
13
n.
12
wood
11
věž
10
obchodní centrum
[ˈtaʊə]
9
[ˈʃɒpɪŋ ˌsentə]
n.
8
n.
7
shopping centre
tower
6
[ˌɑ:t ˈdekəʊ]
5
n.,
adj.
4
art deco
8.10.12 11:30
70 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
n.
[ˈberi]
bobule
Eat berries and mushrooms.
blow away
[ˌbləʊ əˈweɪ]
odvát, odfouknout My shelter’s blown away!
blow down
[ˌbləʊ ˈdaʊn]
sfouknout,
strhnout větrem
His shelter blew down!
n.
[brɑ:ntʃ]
větev
compasses
n.
[ˈkʌmpəsɪz]
kompasy
Leave all maps and compasses
here at the camp.
flat
adj.
[flæt]
plochý, rovný
flat site
grass
n.
[grɑ:s]
tráva
ground
n.
[graʊnd]
země
heat
n.
[hi:t]
teplo
nasty
adj.
[ˈnɑ:sti]
odporný, ohavný
Make sure there aren’t any
nasty insects.
order
v.
[ˈɔ:də]
nařídit
I ordered him to do this
on his own.
order
n.
[ˈɔ:də]
objednávka,
příkaz
Follow my orders.
place
n.
[pleɪs]
místo
sheltered place
rock
n.
[rɒk]
kámen, skála
remove any rocks
saw
n.
[sɔ:]
pila
He asked me to give him
a saw to cut some branches.
shelter
n.
[ˈʃeltə]
úkryt
Have you ever built a shelter or
a tree house?
sheltered
adj.
[ˈʃeltəd]
ukrytý
sheltered place
site
n.
[saɪt]
místo
flat site
snake
n.
[sneɪk]
had
survival course
n.
[səˈvaɪvəl kɔ:s]
kurz přežití
Have you ever been on
a survival course?
torch
n.
[tɔ:tʃ]
baterka
You haven’t got a torch, have
you?
uncomfortable
adj.
[ʌnˈkʌmftəbəl,
ʌnˈkʌmfət-]
nepohodlný
He was cold and
uncomfortable.
11
8
7
6
5
4
3
2
1
branch
9
berry
10
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
16
15
14
13
12
47 DREAM HOUSES
air-conditioning
n.
[ˌeə kənˈdɪʃənɪŋ]
klimatizace
apartment
n.
[əˈpɑ:tmənt]
byt
barbecue
n.
[ˈbɑ:bɪkju:]
gril, grilování
bed
n.
[bed]
postel
bookshelves
n.
[ˈbʊkʃelvz]
police s knihami
ceiling
n.
[ˈsi:lɪŋ]
strop
cellar
n.
[ˈselə]
sklep
closet
n.
[ˈklɒzət]
šatna
crumble
v.
[ˈkrʌmbəl]
drobit se, drolit se The bricks are crumbling.
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 70
She told us stories before
we went to bed.
There isn’t a landlord banging
on the ceiling with a broom.
8.10.12 11:30
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
| 71
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
[kз:b]
kraj chodníku
curtains
n.
[ˈkз:tnz]
záclony, závěsy
desk
n.
[desk]
psací stůl
downtown area
n.
[ˌdaʊnˈtaʊn ˌeəriə]
centrum
[ˌdri:m sʌmθɪŋ ˈʌp]
vysnít si něco
dream sth up
first floor
n.
[ˌfз:st ˈflɔ:]
přízemí
French window
n.
[ˌfrentʃ ˈwɪndəʊ]
francouzské okno
garbage
n.
[ˈgɑ:bɪdʒ]
odpadky
gymnasium
n.
[dʒɪmˈneɪziəm]
tělocvična
chair
n.
[tʃeə]
židle
indoor
adj.
[ˈɪndɔ:]
uvnitř
landlord
n.
[ˈlændlɔ:d]
pan domácí
library
n.
[ˈlaɪbrəri, -bri]
knihovna
move
v.
[mu:v]
stěhovat se
plant
n.
[plɑ:nt]
rostlina
sauna
n.
[ˈsɔ:nə]
sauna
subway
n.
[ˈsʌbweɪ]
metro, podzemní
dráha
swimming pool
n.
[ˈswɪmɪŋ pu:l]
bazén
swollen
adj.
[ˈswəʊlən]
oteklý, opuchlý
table
n.
[ˈteɪbəl]
stůl
truck
n.
[trʌk]
nákladní auto
vacation
n.
[vəˈkeɪʃən]
prázdniny,
dovolená
wall
n.
[wɔ:l]
stěna, zeď
washroom
n.
[ˈwɒʃrʊm, -ru:m]
koupelna
window
n.
[ˈwɪndəʊ]
okno
yard
n.
[jɑ:d]
zahrada, dvůr
[ˌɑ:t nu:ˈvəʊ]
secese
ceramics
n.
[səˈræmɪks]
keramika
hanging garden
n.
[ˌhæŋɪŋ ˈgɑ:dn]
visutá zahrada
lake
n.
[leɪk]
jezero
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 71
The door is swollen.
16
n.,
adj.
We moved into the house
on Mango Street.
15
Art Nouveau
There isn’t a landlord banging
on the ceiling with a broom.
14
48 COMMUNICATION WORKSHOPS
(US angličtina)
13
krb
12
[ˈfaɪəpleɪs]
11
n.
10
fireplace
There are only four little elms
the city planted by the curb.
9
jilm
8
[elm]
7
n.
6
elm
5
výtah
4
[ˈeləveɪtə]
3
n.
Mama dreamed up
this house.
2
elevator
There are only four little elms
the city planted by the curb.
1
n.
MODULE
curb
8.10.12 11:30
72 |
NEW OPPORTUNITIES  PREINTERMEDIATE
landscape
architecture
n.
[ˌlændskeɪp
ˈɑ:kɪtektʃə]
krajinná
architektura
overlooking
adj.
[ˌəʊvəˈlʊkɪŋ]
přehlédnout,
s vyhlídkou
sculpture
n.
[ˈskʌlptʃə]
socha
spare
adj.
[speə]
náhradní
This park is situated
in the hills overlooking
Barcelona.
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
MODULE
ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd 72
8.10.12 11:30
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd c
8.10.12 11:30
V našem portfoliu naleznete kompletní nabídku
materiálů pro výuku angličtiny nejen z vydavatelství
Pearson ale i od ostatních velkých světových
ELT vydavatelství, a to současně se zjednodušenou
četbou Penguin Readers.
www.venturesbooks.cz
www.bookmall.cz
Kontakty:
e-mail: [email protected]
tel.: 266 712 414, fax: 220 801 498
new-opportunities_pre-intermediate_v4.indd d
8.10.12 11:30
Download

1 new opportunities  preintermediate