č.j.: 27 Co 390/2009
PROTOKOL O JEDNÁNÍ PŘED ODVOLACÍM SOUDEM
Krajský soud v Brně
odd.: 27 Co
dne: 24.2.2011
Přítomni:
Předseda:
JUDr. Stanislava Krejčí
Soudci:
Mgr. Zora Komancová
Mgr. Marcela Vítková
Zapisovatelka: Martina Válková
Věc:
žalobce: Mgr. Václav Rožec, sídlem Brno, Kobližná 19, PSČ 602 00, insolvenční správce
dlužníka Ha-Konstrukt-CZ s.r.o., sídlem Třebíč, Polanka 10/214, PSČ 674 01,
IČ 26970660,
zastoupen: JUDr. Mgr. Lubomír Procházka, advokát, AK Brno, Kobližná 19, PSČ 602 00,
proti
žalovanému: ABILD s.r.o., sídlem Brno, Jedlová 1/465, PSČ 637 00, IČ 27689654,
zastoupen: Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, AK Brno, Antonína Slavíka 1313/7,
PSČ 602 00,
o určení vlastnického práva k nemovitostem, o odvolání žalobce proti rozsudku Okresního
soudu v Jihlavě ze dne 17.9.2009, č.j. 5C 254/2009-119,
jednat se začalo ve 13.00 hod.
Pověřený člen senátu: Mgr. Marcela Vítková
Při zahájení jednání byli dále přítomni:
1. žalobce-zákonný zástupce: JUDr. Mgr. Lubomír Procházka, totožnost ověřena dle průkazu
ČAK 10223
2. žalovaný-zákonný zástupce: jednatel Ing. Petr Ugrin, totožnost ověřena dle OP
č. 110647931
K dotazu soudu sděluje zástupce žalobce a žalovaný, že se nechtějí vyjadřovat
k osobám soudců odvolacího senátu a že jim není známa žádná překážka bránící projednání
věci.
Žalobce na podané žalobě i odvolání trvá.
Na začátku jednání podána pověřeným členem senátu podle ust. § 215 o.s.ř. zpráva
Pokračování
-2-
27 Co 390/2009
o dosavadním průběhu řízení.
V průběhu referace spisu ve 13.04 hodin vstoupil do jednací síně zástupce žalovaného
Mgr. Jiří Horňák, totožnost ověřena dle průkazu AK 35419, v substituci za Mgr. Vladimíra
Štekla, plná moc ze dne 1.6.2009 na č.l. 32, do spisu se zakládá substituční plná moc ze dne
7.2.2011.
Sdělen obsah žaloby na č.l. 1 – 2, konstatováno sdělení katastrálního úřadu na č.l. 34a,
obsah vyjádření žalovaného na č.l. 35 – 37. Konstatováno podání žalobce na č.l. 94
a vyjádření žalovaného na č.l. 97 – 100. Sdělen obsah protokolu o jednání 11.9.2009
a protokolu o vyhlášení rozsudku ze dne 17.9.2009 na č.l. 113 a 117. Čten výrok rozsudku
a podstatná část jeho odůvodnění na č.l. 119 – 122, čteno odvolání žalobce na č.l. 125 – 126
a vyjádření žalovaného k odvolání na č.l. 131. Konstatována usnesení Krajského soudu
v Brně na č.l. 155, 171, 181 a 189. Konstatováno podání insolvenčního správce na č.l. 162.
Sdělen obsah vyjádření insolvenčního správce ze dne 26.1.2011.
K důkazu sdělen obsah těchto listin:
- informace o budově č.p. 555, LV 1468
- informace o budově č.p. 556, LV 1466
- informace o parcele parc. č. 672/4, LV 1780
- informace o stavbě č.p. 574, LV 1780
Zástupci účastníků bez námitek co do pravosti a věrohodnosti provedených listinných
důkazů.
Účastníci seznámeni s názorem odvolacího soudu, který považuje rozsudek soudu
prvního stupně ke dni jeho rozhodování za správný. Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu
prvního stupně, že nebyl dán naléhavý právní zájem žalobce na určovací žalobě pokud je
o budovu č.p. 555 a 556. Ke dni rozhodování odvolacího soudu pak ze stejného důvodu není
dán právní zájem na určovací žalobě ani ohledně budovy č.p. 574 na parc. č. 672/4, neboť
žalovaný není jejím výlučným vlastníkem.
Zástupce žalobce bez vyjádření, nemá žádné návrhy na doplnění dokazování.
Zástupce žalovaného bez vyjádření, nemá žádné návrhy na doplnění dokazování.
Zástupce žalobce závěrem odkazuje na písemně vyhotovené odvolání a veškeré
důvody v něm uvedené a navrhuje, aby odvolací soud rozsudek změnil a žalobě v plném
rozsahu vyhověl. Na nákladech odvolacího řízení účtuje zaplacený soudní poplatek
za odvolání, odměnu dle vyhl. č. 484/2000 Sb., RP dle obsahu spisu a náhradu za DPH.
Zástupce žalovaného závěrem uvádí, že se ztotožňuje se závěry soudu prvního stupně,
a proto navrhuje potvrzení jeho rozsudku. Na nákladech odvolacího řízení účtuje odměnu dle
vyhl. č. 484/2000 Sb, RP dle obsahu spisu a náhradu za DPH.
Vyhlášeno usnesení: Jednání se přerušuje za účelem porady senátu a přípravy
rozhodnutí.
Účastníci vyzváni k opuštění jednací síně.
Pokračování
-3-
27 Co 390/2009
Po vyvolání pokračováno v jednání.
Po poradě senátu vyhlášen tento:
ROZSUDEK
I. Rozsudek soudu prvního stupně se v I. výroku potvrzuje.
II. Rozsudek soudu prvního stupně se ve II. výroku mění tak, že žalobce je povinen
nahradit žalovanému náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 76.569,60 Kč
k rukám jeho zástupce Mgr. Vladimíra Štekla, do tří dnů od právní moci tohoto
rozsudku.
III. Žalobce je povinen nahradit žalovanému náklady odvolacího řízení ve výši stanovené
v písemném vyhotovení tohoto rozhodnutí k rukám jeho zástupce Mgr. Vladimíra
Štekla, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
Rozsudek odůvodněn, dáno poučení o dovolání.
Zástupci účastníků žádají o zaslání protokolu z dnešního jednání na jejich emailové
adresy: [email protected]
[email protected]
Hlasitě diktováno, bez námitek k protokolaci a žádosti o hlasité přečtení protokolu skončeno
ve 13.51 hod.
Zapsala:
JUDr. Stanislava Krejčí
předsedkyně senátu
Download

PROTOKOL O JEDNÁNÍ PŘED ODVOLACÍM SOUDEM