JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 23, 73801 Frýdek-Místek
Vyřizuje:
Jiří Trojanovský
Linka:
558438094
[email protected]
Sp.zn.
143 EX 00459/10-115
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní
23, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 15.12.2010,
č.j. 91EXE 12719/2010-9, které nabylo právní moci dne 28.5.2011, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě č.j. 17 Cm 96/2010-10 ze dne 21.4.2010,
který nabyl právní moci dne 2.9.2010, vykonatelného dne 2.9.2010 v právní věci
oprávněného:
Petr Bortel, J. Brabce čp. 2879/115, 702 00 Moravská Ostrava,
zast. JUDr. Ilona Křížková, advokát, Sokolská třída čp. 451/11, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava,
k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 720 000,00 Kč, úrok 6,00 % ročně z částky 720 000,00 Kč od 1.5.2008
do zaplacení, jiného příslušenství ve výši 2 400,00 Kč , nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této
exekuce
proti povinnému:
Dominik Kotula, IČ: 70230196, narozen 24.2.1977, Turgeněvova čp.1200 / čo.23, 716 00
Ostrava - Radvanice,
ve věci prodeje movitých věcí povinného (manžela povinného) v souladu s ustanovením § 328b zák. č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění,
vydává tuto dražební vyhlášku a oznamuje dražební rok:
I.
Dražba se koná dne 6.5.2013, v hod 10:00, v sídle Exekutorského úřadu Frýdek-Místek, Farní 23, 738
01 Frýdek-Místek.
II.
Předmětem dražby budou tyto sepsané movité věci (které byly sepsány do protokolu o soupisu movitých
věcí č.j. 143 EX 00459/10, ze dne 21.12.2012, kdy číslo položky je číslo položky v protokolu o soupisu),
jejichž rozhodná cena byla zjištěna soudním exekutorem a z ní určeno nejnižší podání v souladu s ust. §
329 odst. 2 o.s.ř.:
III.
položka
označení dražených věcí
1
Osobní automobil BMW X5 3 FA71 04, RZ 4T9 5050, VIN
WBAFA71030LN27024, 3.0 Diesel, automat, barva stříbrná
metalíza, první registrace vozidla 25.10.2002, stav tachometru
213 tis. km
rozhodná
cena
270.000,- Kč
nejnižší
podání
90.000,- Kč
Shora uvedené movité věci se draží samostatně po jednotlivých položkách.
ID datové schránky: 94dniqp, email: [email protected], http://www.exekutorskyurad.net
tel. 558438091, fax 558438092, mobil: 604391532, IČ 72064412, zapsán u EK ČR pod ev.č. 143
IV.
Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
V.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další
věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen
výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše
pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
VI.
Podání je možno zvyšovat po 50,- Kč, následující příhoz musí být vždy vyšší než poslední předcházející.
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.
Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Výše ceny vydražené věci není
omezena ustanoveními cenových předpisů.
Vydražitel je povinen vydraženou věc na místě zaplatit a převzít, neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez
jeho účasti.
Pokud nejvyšší podání nebo doplatek na nejvyšší podání přesahuje limit pro nejvyšší možnou platbu
v hotovosti podle § 4 odst.1 zák. č. 254/2004 Sb. (tj. 350.000,- Kč), musí vydražitel doplatit nejvyšší
podání bezhotovostní platbou na účet exekutora do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak exekutor
nařídí opětovnou dražbu.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené
věci, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví zanikají zástavní a
zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Poučení:
Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek. Dražební vyhláška není
soudním rozhodnutím (§ 228b, odst. 3 o.s.ř.)
Ve Frýdku-Místku, dne 2.4.2013
JUDr. Jiří Trojanovský
soudní exekutor
Toto rozhodnutí se doručuje:
Petr Bortel, bytem J. Brabce čp. 2879/115, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, nar. 20.1.1951
právní zástupce JUDr. Ilona Křížková, advokát, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava,
Sokolská třída čp. 451/11, PSČ 702 00
Povinný:
Dominik Kotula, bytem Turgeněvova čp.1200 / čo.23, Ostrava - Radvanice, PSČ 716 00,
IČ: 70230196, nar. 24.2.1977
Manžel povinného: Eva Kotulová, bytem Turgeněvova čp.1200 / čo.23, Ostrava - Radvanice, PSČ 716 00, nar.
4.7.1980
Magistrát města Frýdku-Místku (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Magistrát města Ostravy (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Oprávněný:
Download

dražební vyhláška - JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.