Pohybová aktivita (PA)
u nemocných s CHOPN
Mgr. K. Neumannová, Ph.D.
Katedra fyzioterapie,
Katedra přírodních věd v kinantropologii
Fakulta tělesné kultury,
Univerzita Palackého,
Olomouc
Proč je důležité sledovat PA
u pacientů s CHOPN?
 symptomy CHOPN často vedou k sedavému
způsobu života s vyloučením PA
DALŠÍ ZDRAVOTNÍ I PSYCHOSOCIÁLNÍ
KOMPLIKACE
(Shrikrishna, 2012; Garcia-Aymerich, 2003; Lee, 2012; Divo, 2012)
Proč je důležité sledovat PA
u pacientů s CHOPN?
Nedostatečná PA:
 snížení tělesné zdatnosti
 snížení svalové síly
 osteoporóza
 obezita x kachexie
 predispozice ke vzniku
kardiovaskulárních onemocnění
 sociální izolace, úzkost, deprese
 snížení kvality života
(Shrikrishna, 2012; Garcia-Aymerich, 2003; Lee, 2012; Divo, 2012)
Proč je důležité sledovat PA u
pacientů s CHOPN?
 Pokud ale je včas zahájena pohybová léčba:
- zlepšení ventilačních funkcí
- zvýšení zdatnosti nemocných
- zlepšení kvality života
- snížení počtu exacerbací onemocnění
- snížení počtu a délky
hospitalizace nemocných
(ATS/ERS, 2006; Garcia-Rio et al. 2012; Lan et al., 2011; Seymour, 2010)
Úroveň PA pomocí krokoměru
 Každodenní sledování počtu kroků
 Záznam času pohybu
 Záznam odhadnutého
času pohybu pacientem – všech PA
Upevnění krokoměru
Krokoměr CW: počet kroků
Žluté tlačítko RESET
pro vynulování počtu
kroků
Krokoměr CW: čas PA
Záznam času:
2
32
H
M
H = 2 hodiny
M= 32 minut
Krokoměr CW: paměť
2
32
H
M
Krokoměr CW: nastavení času, dne v týdnu
Zmáčknout tlačítko SET
po dobu 2 sekund
Šipkami nastavit čas hodin
Zmáčknout tlačítko MODE
Šipkami nastavit čas minut
Zmáčknout tlačítko MODE
Nastavit den v týdnu
Krokoměr CW: nastavení délky kroku
a váhy
Zmáčknout tlačítko MODE
Šipkami nastavit délku kroku
Zmáčknout tlačítko MODE
Šipkami nastavit váhu
Zmáčknout tlačítko SET
pro uložení
Krokoměr SW: počet kroků
Žluté tlačítko RESET
pro vynulování počtu
kroků
Krokoměr SW: nastavení délky kroku
Tlačítkem MODE dát šipku pod DIS (km)
Zmáčknout tlačítko SET
Nastavit délku kroku přidržením tlačítka
SET
Uložit tlačítkem MODE
Krokoměr SW: nastavení váhy
Tlačítkem MODE dát šipku
pod calorie (kcal)
Zmáčknout tlačítko SET
Nastavit váhu přidržením tlačítka SET
Uložit tlačítkem MODE
Závěr
 sledování úrovně PA důležitým ukazatelem
zdravotního stavu pacienta
 motivace nemocných k dostatečné PA vede
k prevenci vzniku dalších zdravotních
komplikací a sociální izolaci nemocných
 cílem by mělo být vytvoření center, která
budou poskytovat mezioborovou léčbu
takto nemocných
Děkuji za pozornost
Download

Pohybová aktivita (PA)