Šneková převodovka MOTOX S
BA 2012
Provozní návod · 03/2013
MOTOX
Answers for industry.
BA 2012
Všeobecné pokyny a
1
___________________
bezpečnostní pokyny
2
___________________
Technický popis
MOTOX
Šneková převodovka S
BA 2012
Příjem zboží, přeprava a
3
___________________
skladování
4
___________________
Montáž
___________________
5
Uvádění do provozu
___________________
6
Provoz
Provozní návod
Poruchy, příčiny a jejich
___________________
7
odstranění
___________________
8
Opravy a údržba
___________________
9
Likvidace
___________________
10
Technické údaje
___________________
11
Náhradní díly
Prohlášení o vestavbě,
_______________
__12
__
prohlášení o shodě
03/2013
Právní upozornění
Koncept výstražných upozornění
Tato příručka obsahuje pokyny, které musíte dodržovat z důvodu své osobní bezpečnosti a zamezení
materiálním škodám. Upozornění ohledně Vaší osobní bezpečnosti jsou zvýrazněny výstražným trojúhelníkem,
upozornění týkající se pouze materiálních škod jsou uvedeny bez výstražného trojúhelníku. Podle stupně
ohrožení jsou výstražná upozornění zobrazena v sestupném pořadí následujícím způsobem.
NEBEZPEČÍ
znamená, že nastane smrt nebo těžké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření.
VÝSTRAHA
znamená, že může nastat smrt nebo těžké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření.
POZOR
znamená, že může nastat lehké ublížení na zdraví, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření.
UPOZORNĚNÍ
znamená, že mohou nastat materiální škody, když se neučiní příslušná bezpečnostní opatření.
Při výskytu více stupňů ohrožení bude vždy použito výstražné upozornění s nejvyšším stupněm. Je-li ve
výstražném upozornění s výstražným trojúhelníkem výstraha před škodami na zdraví, pak může být v tomtéž
výstražném upozornění ještě připojena výstraha před materiálnhími škodami.
Kvalifikovaný personál
Výrobek nebo systém, ke kterému náleží tato dokumentace, může obsluhovat pouze personál s odpovídající
kvalifikací, který bude při provádění stanovených úkolů dodržovat pokyny uvedené v dokumentaci, zejména pak
předpisy týkající se bezpečnosti práce. Kvalifikovaný personál je na základě svého vzdělání a zkušeností
způsobilý odhalit rizika v souvislosti s obsluhou těchto výrobků či systémů a zabránit možnému ohrožení.
Používání výrobků Siemens v souladu s určením
Mějte na zřeteli následující:
VÝSTRAHA
Výrobky Siemens se smí používat pouze pro účely uvedené v katalogu a v příslušné technické dokumentaci.
Pokud se používají cizí výrobky a komponenty, musí být doporučeny nebo schváleny firmou Siemens.
Bezporuchový a bezpečný provoz předpokládá odbornou přepravu, skladování, ustavení, montáž, instalaci,
uvedení do provozu, obsluhu a údržbu. Musí se dodržovat přípustné podmínky prostředí. Dodržovat se musí
také pokyny v příslušné dokumentaci.
Známky
Všechny názvy označené ochrannou známkou ® jsou zapsané známky firmy Siemens AG. Ostatní názvy v této
tiskovině mohou být značkami, jejichž používání třetími subjekty pro své účely může porušovat práva majitelů.
Vyloučení odpovědnosti
Zkontrolovali jsme obsah tiskoviny, zda je v souladu s popsaným hardwarem a softwarem. Přesto nelze vyloučit
odchylky, takže nemůžeme převzít odpovědnost za kompletní shodu. Údaje v této tiskovině jsou pravidelně
kontrolovány, potřebné opravy jsou uvedeny v následujících vydáních.
Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
NĚMECKO
Ⓟ 05/2013 Změny vyhrazeny
Copyright © Siemens AG 2013.
Všechna práva vyhrazena
Obsah
1
2
3
4
Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny ............................................................................................... 5
1.1
Všeobecné pokyny.........................................................................................................................5
1.2
Autorské právo ...............................................................................................................................7
1.3
Použití v souladu s určením...........................................................................................................7
1.4
Základní povinnosti ........................................................................................................................8
1.5
Zvláštní druhy nebezpečí.............................................................................................................10
Technický popis ....................................................................................................................................... 11
2.1
Všeobecný popis..........................................................................................................................11
2.2
Chlazení .......................................................................................................................................11
2.3
Typový štítek ................................................................................................................................11
2.4
Povrchová úprava ........................................................................................................................12
Příjem zboží, přeprava a skladování........................................................................................................ 13
3.1
Příjem zboží .................................................................................................................................13
3.2
Přeprava.......................................................................................................................................14
3.3
Skladování ...................................................................................................................................15
Montáž..................................................................................................................................................... 17
4.1
Vybalení .......................................................................................................................................17
4.2
Všeobecné pokyny k montáži ......................................................................................................17
4.3
Utahovací moment upevňovacích šroubů převodovky................................................................19
4.4
Převodovky s patkovým upevněním ............................................................................................20
4.5
Převodovka v provedení s patkami/přírubou ...............................................................................20
4.6
Převodovky se skříňovou přírubou typu C...................................................................................21
4.7
Montáž hnacího nebo poháněného prvku na převodový hřídel...................................................22
4.8
Demontáž a montáž ochranného krytu........................................................................................24
4.9
4.9.1
4.9.2
4.9.3
Montáž a demontáž násuvné převodovky ...................................................................................25
Všeobecné pokyny k montáži násuvné převodovky ....................................................................25
Montáž dutého hřídele s lícovaným perem..................................................................................26
Demontáž dutého hřídele s lícovaným perem .............................................................................27
4.10
Kompenzační podložky u násuvné převodovky...........................................................................29
4.11
Připojování motoru.......................................................................................................................30
5
Uvádění do provozu................................................................................................................................. 31
6
Provoz ..................................................................................................................................................... 33
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
3
Obsah
7
Poruchy, příčiny a jejich odstranění ......................................................................................................... 35
8
Opravy a údržba ...................................................................................................................................... 37
8.1
Všeobecné pokyny k údržbě ....................................................................................................... 37
8.2
Kontrola těsnosti převodovky ...................................................................................................... 38
8.3
Čištění převodovky, příp. motoru s převodovkou ....................................................................... 39
8.4
Kontrola utažení upevňovacích šroubů....................................................................................... 40
9
Likvidace.................................................................................................................................................. 41
10
Technické údaje....................................................................................................................................... 43
10.1
Všeobecné technické údaje ........................................................................................................ 43
10.2
Hmotnost ..................................................................................................................................... 45
10.3
Konstrukční provedení ................................................................................................................ 46
11
Náhradní díly ........................................................................................................................................... 47
12
Prohlášení o vestavbě, prohlášení o shodě ............................................................................................. 49
12.1
Prohlášení o instalaci .................................................................................................................. 49
12.2
Prohlášení o shodě podle směrnic EU........................................................................................ 50
BA 2012
4
Provozní návod, 03/2013
1
Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny
1.1
Všeobecné pokyny
Převodovky v provedení ATEX
Pokyny a opatření, které platí zejména pro převody v provedení ATEX.
Poznámka
Firma Siemens AG neručí za škody a provozní poruchy, které vznikly v souvislosti s
nedodržením tohoto provozního návodu.
Tento předkládaný provozní návod je součásti dodávky převodovky. Provozní návod
uchovávejte v blízkosti převodovky.
Tento provozní návod platí pro standardní provedení šnekových převodovek MOTOX S
konstrukčních velikostí 08, 18 a 28.
Tabulka 1- 1 Struktura objednacího čísla
Převodovky MOTOX
Šneková převodovka S
Význam číslic v objednacím čísle
1
2
3
4
5
2
K
J
1
7
Poznámka
Pro zvláštní provedení převodovek a jejich příslušenství platí mimo tento provozní návod
také zvláštní smluvní ujednání a příslušná technická dokumentace.
Dodržujte pokyny v dalších provozních návodech, jež jsou součástí dodávky.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
5
Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny
1.1 Všeobecné pokyny
Konstrukce převodovek popsaných v tomto provozním návodu odpovídá technickému stavu
k okamžiku tisku tohoto provozního návodu.
Firma Siemens AG si vyhrazuje právo v zájmu neutuchajícího dalšího vývoje provádět
změny jednotlivých součástí a prvků příslušenství. Změny slouží ke zvýšení výkonu a
bezpečnosti. Důležité charakteristiky zůstávají zachovány.
Všechny technické dotazy směrujte na oddělení technické podpory.
Evropa - Německo
Telefon: +49 (0) 911 895 7222
Fax: +49 (0) 911 895 7223
Amerika - USA
Telefon: +1 42 32 62 25 22
Asie - Čína
Telefon: +86 10 64 75 75 75
E-mail: [email protected]
Internet - německá verze: http://www.siemens.de/automation/support-request
Internet - anglická verze: http://www.siemens.com/automation/support-request
Platné návody k obsluze
Tabulka 1- 2 Návody k obsluze převodů MOTOX
Název
Výrobek
BA 2010
Převodovky MOTOX
BA 2011
Šnekový převod MOTOX SC
BA 2012
Šneková převodovka MOTOX S
BA 2019
Pohonové systémy MOTOX
BA 2510
Volitelné nástavby MOTOX
BA 2515
Převody MOTOX pro elektrické závěsné dopravníky
Tabulka 1- 3 Návody k obsluze motorů
Název
Výrobek
BA 2310
Troj- a jednofázové motory na střídavý proud a brzdové motory s příslušenstvím
BA 2320
Motory LA / LG a LAI / LGI
BA 2012
6
Provozní návod, 03/2013
Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny
1.2 Autorské právo
1.2
Autorské právo
Autorská práva k tomuto provoznímu návodu vlastní firma Siemens AG.
Bez souhlasu firmy Siemens AG nesmí být tento provozní návod zcela ani z části
neoprávněně využíván pro účely konkurence nebo poskytován třetím osobám.
1.3
Použití v souladu s určením
Převodovky v provedení ATEX
Převod ATEX splňuje požadavky směrnice 94/9/ES o zařízeních pro použití v
prostředí s nebezpečím výbuchu.
U převodů v provedení ATEX dbejte upozornění, která jsou označena tímto
symbolem.
Šnekové převodovky MOTOX, kterým je věnován tento provozní návod, byly vyvinuty pro
stacionární použití v oblasti všeobecného strojírenství.
Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto převodovky určeny pro použití ve strojích a zařízeních v
podnikatelské sféře.
Konstrukce převodovek odpovídá aktuální technické úrovni a převodovky jsou dodávány ve
stavu, kdy jsou připraveny k provozu. Jakékoli úpravy provedené z popudu uživatele mají
negativní vliv na provozní bezpečnost a jsou zakázány.
Poznámka
Uvedené výkonové parametry platí při teplotě okolního prostředí v rozmezí od -20°C do
+40°C a u instalací v nadmořské výšce do 5 000 m.n.m.
Jinou teplotu prostředí nebo nadmořskou výšku instalace konzultujte s oddělením technické
podpory.
Převodovky jsou navrženy jen pro ty oblasti použití, které jsou popsány v části s názvem
Technické údaje (Strana 43).
Převodovky neprovozujte mimo uváděné mezní výkonové parametry.
Odlišné provozní podmínky vyžadují nová smluvní ujednání.
Převodovky neotevírejte. Na převodovky neodkládejte žádné předměty.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
7
Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny
1.4 Základní povinnosti
1.4
Základní povinnosti
Provozovatel musí zajistit, aby si tento provozní návod pročetly všechny osoby pověřené
prací s převodovkou, porozuměly jeho obsahu a dodržovaly jej ve všech bodech tak, aby
bylo zabezpečeno:
● odvrácení nebezpečí ohrožení života uživatele a třetích stran
● provozní bezpečnost převodovky
● vyloučení výpadků a negativních vlivů na životní prostředí v důsledku nesprávné obsluhy.
Dbejte následujících bezpečnostních pokynů:
Práce na motoru s převodovkou provádějte jen tehdy, je-li v klidovém stavu a není-li pod
napětím.
Hnací jednotku zajistěte proti neúmyslnému zapnutí, např. uzamčením přepínače na klíč. V
místě zapínání umístěte výstražní štítek, z něhož bude plynout, že se na motoru s
převodovkou pracuje.
Všechny práce provádějte pečlivě a pamatujte na hledisko bezpečnosti.
Při všech pracích dodržujte příslušné platné předpisy bezpečnosti práce a pro ochranu
životního prostředí.
Dodržujte upozornění, která jsou uvedena na štítcích motoru s převodovkou. Typové štítky
nesmějí být znečištěny barvou nebo jinými nečistotami. Doplňte chybějící typové štítky.
Pokud zjistíte nějaké změny během provozu, hnací jednotku okamžitě vypněte.
Otáčející se části pohonů, jako spojky, ozubená kola nebo řemenové pohony, zajistěte
příslušnou bezpečnostní zábranou proti neúmyslnému dotyku.
Části stroje, příp. zařízení, které se během provozu zahřívají na teplotu vyšší než +70°C,
zajistěte příslušnými bezpečnostními opatřeními proti neúmyslnému dotyku.
Upevňovací prostředky ochranných zařízení po demontáži uschovejte na bezpečném místě.
Demontovaná ochranná zařízení před zprovozněním opět namontujte.
Použitý olej shromažďujte a odstraňujte jej v souladu s předpisy. Vyteklý olej ihned
ekologicky zlikvidujte s pomocí absorpčního materiálu.
BA 2012
8
Provozní návod, 03/2013
Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny
1.4 Základní povinnosti
Na převodovce neprovádějte žádné svařovací práce. Při svařování převodovku nepoužívejte
jako uzemnění.
Prostřednictvím odborníka na elektrotechniku zajistěte vyrovnání potenciálů podle
příslušných platných předpisů a směrnic.
Převodovku nečistěte vysokotlakým čističem ani nástroji s ostrými hranami.
Dodržujte předepsané utahovací momenty upevňovacích šroubů.
Nepoužitelné šrouby vyměňte za nové téže třídy pevnosti a téhož provedení.
Firma Siemens AG přebírá záruku pouze za původní náhradní díly.
Výrobce, který instaluje motory s převodovkou do zařízení, musí do svého provozního
návodu převzít všechny předpisy, které jsou v tomto provozním návodu obsaženy.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
9
Všeobecné pokyny a bezpečnostní pokyny
1.5 Zvláštní druhy nebezpečí
1.5
Zvláštní druhy nebezpečí
VÝSTRAHA
Extrémní povrchové teploty
Na horkém povrchu s teplotou nad +55°C existuje nebezpečí popálení.
Na chladném povrchu s teplotou pod 0°C existuje nebezpečí podchlazení.
Nedotýkejte se převodovek a motorů s převodovkou, pokud nejste chráněni.
VÝSTRAHA
Horký unikající olej
Před zahájením práce počkejte, až olej vychladne na teplotu nižší než +30°C.
VÝSTRAHA
Jedovaté výpary při práci s rozpouštědly
Při práci s rozpouštědly nevdechujte výpary.
Zajistěte dostatečné větrání.
VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu při práci s rozpouštědly
Zajistěte dostatečné větrání.
Nekuřte.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění očí
Malé cizí částečky, jako písek nebo prach, mohou být odmršťovány rotujícími částmi.
Používejte ochranné brýle.
Kromě předepsaných osobních ochranných prostředků používejte vhodné ochranné
rukavice a vhodné ochranné brýle.
BA 2012
10
Provozní návod, 03/2013
Technický popis
2.1
2
Všeobecný popis
Převodovka je dodávána v provedení s jedním převodovým stupněm.
Kryt převodovky je vyroben z hliníkového tlakového odlitku.
Šnekový hřídel je kalen a broušen. Kolo je vyrobeno z vysoce jakostního bronzu.
Všechny hřídele jsou uloženy ve valivých ložiscích.
Převodovka má po celou dobu své provozní životnosti zajištěno mazání vysoce jakostním
syntetickým olejem.
Ve standardním provedení se používají radiální hřídelové těsnicí kroužky. Pro vyšší teploty
okolního prostředí od +40 °C do +80 °C jsou v souladu se smluvním ujednáním používány
hřídelové těsnicí kroužky z tepelně odolného materiálu.
2.2
Chlazení
UPOZORNĚNÍ
Vysoká teplota krytu
Usazený prach znemožňuje vyzařování tepla a vede k zahřívání krytu.
Z převodu odstraňujte nečistoty, prach atd.
Převodovka zpravidla nevyžaduje další doplňkové chlazení. Velkoryse navržená plocha
skříně postačuje k odvodu ztrátového tepla volným prouděním vzduchu. Pokud by teplota
skříně převodovky překračovala hodnotu +80°C, obraťte se prosím na oddělení technické
podpory.
2.3
Typový štítek
Typový štítek převodu nebo převodového motoru je vyroben z potažené hliníkové fólie. Je
polepen speciální krycí fólií, která zajišťuje jejich odolnost vůči UV záření a působení
jakýchkoli provozních médií, jako např. olej, tuk, slaná voda, čisticí prostředky atd.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
11
Technický popis
2.4 Povrchová úprava
Lepidlo a materiál zajišťují řádné uchycení a trvalou čitelnost při používání v teplotním
rozsahu od -40 °C do +155 °C.
Okraje typového štítku jsou zatřeny do příslušného nátěru.
Ve speciálních případech jsou používány nanýtované nebo našroubované kovové štítky.
2.4
Povrchová úprava
Převodovka ve standardním provedení není ve výrobě opatřena žádným nátěrem. V případě
potřeby lze lakování provést běžnými nátěrovými hmotami jakéhokoli druhu.
Převodovky v provedení ATEX
Převodovka je standardně dodávána bez povrchové úpravy. Převodovka je
expedována kompletně se základním a svrchním nátěrem.
Převodovky v provedení ATEX
Při použití vodivé nátěrové hmoty musí provozovatel zajistit, že nátěr zůstane v
bezvadném stavu. V časovém intervalu přibližně 2 - 3 roky stav nátěru
zkontrolujte.
Převodovky v provedení ATEX
Zamezte vzniku nadměrného elektrostatického náboje.
Zajistěte, aby byly vyloučeny velmi účinné mechanismy, které vedou ke vzniku
náboje na nátěru.
Velmi účinnými mechanismy pro vznik náboje jsou:
 Rychlé proudění vzduchu s vysokým podílem prachových částic kolem
předmětů
 Nárazový únik stlačeného plynu, jenž obsahuje částice
 Intenzivní tření (není myšleno ruční čištění/otírání čisticím hadrem).
UPOZORNĚNÍ
Těsnicí chlopně se nesmí dostat do styku s nátěrovou hmotou
Těsnicí kroužky hřídele zakryjte.
BA 2012
12
Provozní návod, 03/2013
Příjem zboží, přeprava a skladování
3.1
3
Příjem zboží
UPOZORNĚNÍ
Poškození při přepravě nepříznivě ovlivňují funkci převodovky
Poškozenou převodovku nebo motor s převodovkou neuvádějte do provozu.
Poznámka
Neotevírejte ani nepoškozujte díly nebo obaly, které slouží ke konzervaci.
Poznámka
Zkontrolujte, zda technické provedení odpovídá specifikaci v objednávce.
Ihned po obdržení zkontrolujte kompletnost dodávky a případná poškození, která mohla
vzniknout při přepravě.
Poškození při přepravě ihned sdělte přepravci, jinak nebude možné uplatnit nárok na
bezplatnou opravu poškození. Firma Siemens AG odmítá za později reklamované závady
převzít záruku.
Převodovka nebo motor převodovkou jsou expedovány ve smontovaném stavu. Doplňková
výbava bývá někdy expedována v samostatném balení.
Obsah dodávky je uveden v přepravních dokladech.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
13
Příjem zboží, přeprava a skladování
3.2 Přeprava
3.2
Přeprava
UPOZORNĚNÍ
Působení síly způsobuje poškození
Převodovku nebo motor s převodovkou přepravujte opatrně, zamezte nárazům.
Přepravní pojistky demontujte až těsně před uvedením zařízení do provozu, uschovejte je
nebo je vyřaďte z činnosti. Při následné přepravě je opět použijte nebo uveďte v činnost.
V závislosti na druhu přepravy a velikosti mohou být pro zabalení převodovky nebo motoru s
převodovkou použita různá balení. Není-li smluvně ujednáno jinak, obal v případě námořní
přepravy splňuje směrnici o obalových materiálech svazu HPE (Bundesverband
Holzpackmittel Paletten Exportverpackungen e. V. (Spolkový svaz pro standardizaci
obalových materiálů ze dřeva, palet a exportních obalů, registrované sdružení)).
Dbejte piktogramů, které jsou uvedeny na obalu. Piktogramy mají následující význam:
Nahoře
Těžiště
Křehké zboží
Zákaz používání ručního háku
Chraňte před vlhkem
Vázací prostředek upevněte
zde
Chraňte před horkem
BA 2012
14
Provozní návod, 03/2013
Příjem zboží, přeprava a skladování
3.3 Skladování
3.3
Skladování
VÝSTRAHA
Nebezpečí těžkého úrazu způsobeného padajícím předmětem
Nebezpečí poškození převodovky při skládání na sebe
Převodovky nebo motory s převodovkami nesmí být skládány na sebe.
UPOZORNĚNÍ
Selhání vnější ochrany
Mechanická, chemická nebo tepelná poškození, jako jsou škrábance, kyseliny, louhy,
jiskry, kapky roztaveného kovu ze svařování, teplo, způsobují korozi.
Zamezte poškození nátěru.
Není-li smluvně ujednáno jinak, na standardní konzervaci je poskytována záruka v délce 6
měsíců, která začíná plynout dnem expedice.
Při dočasném skladování po dobu více než 6 měsíců učiňte zvláštní opatření, která zajistí
konzervaci. Kontaktujte prosím oddělení technické podpory.
Převodovku nebo motor s převodovkou skladujte v suchých prostorech vytápěných na stálou
teplotu, kde se nepráší.
Místo skladování nesmí být vystaveno vibracím a otřesům.
Volné konce hřídelů, těsnicí prvky a plochy přírub opatřete ochrannou vrstvou přípravku proti
korozi.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
15
Příjem zboží, přeprava a skladování
3.3 Skladování
BA 2012
16
Provozní návod, 03/2013
4
Montáž
4.1
Vybalení
UPOZORNĚNÍ
Poškození při přepravě nepříznivě ovlivňují funkci převodovky
Poškozené převodovky nebo motory s převodovkou neuvádějte do provozu.
Zkontrolujte, zda jsou převodovka nebo motor s převodovkou kompletní a nepoškozené.
Chybějící díly nebo poškození neprodleně nahlaste.
Při odstraňování a likvidaci obalových materiálů a přepravních zařízení si počínejte v
souladu s předpisy.
4.2
Všeobecné pokyny k montáži
Převodovky v provedení ATEX
Ovlivňování ložisek bloudivými elektrickými proudy z elektrických zařízení.
Montáží/vestavbou převodu do stroje musí být zajištěno elektrické pospojování. Je
nutno dodržovat pokyky dodavatele motoru, které se týkají uzemnění a vyrovnání
potenciálu.
VÝSTRAHA
Neřízený rozběh nebo zpětný chod zařízení pod zátěží
Celé zařízení musí být bez zatížení, aby nehrozilo žádné nebezpečí při provádění prací.
UPOZORNĚNÍ
Zničení ozubených dílů a ložisek v důsledku svařování
Na převodu nesvařujte. Převodovku při svařování nepoužívejte jako uzemnění.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
17
Montáž
4.2 Všeobecné pokyny k montáži
UPOZORNĚNÍ
Přehřátí převodovky působením intenzivního slunečního záření
Zajistěte odpovídající ochranu, jakou je kryt nebo zastřešení. Zabraňte hromadění tepla.
UPOZORNĚNÍ
Porucha funkce v důsledku cizích těles
Provozovatel musí zajistit, aby funkci převodu negativně neovlivnila žádná cizí tělesa.
UPOZORNĚNÍ
Překročení přípustné teploty v olejové vaně v důsledku nesprávného nastavení systému
pro monitorování teploty
Při dosažení max. přípustné teploty v olejové vaně se musí aktivovat výstraha. Po
překročení max. přípustné teploty v olejové vaně musí být motor s převodovkou vypnut.
Toto vypnutí může mít za následek zastavení provozu.
Poznámka
K upevnění převodu použijte svorníky třídy pevnosti 8.8 nebo vyšší.
Montáž proveďte mimořádně pečlivě. Poškození v důsledku neodborného provedení mají za
následek zánik záruky.
Zajistěte, aby při montáži, péči a provádění údržby byl kolem převodu a převodového motoru
dostatek místa.
U motoru s převodovkou s ventilátorem nechejte dostatek volného prostoru pro přívod
vzduchu. Dbejte pokynů k instalaci motoru s převodovkou.
Před zahájením montážních prací si připravte dostatečné množství zdvihacích prostředků.
BA 2012
18
Provozní návod, 03/2013
Montáž
4.3 Utahovací moment upevňovacích šroubů převodovky
Dodržte konstrukci, která je uvedena na výkonovém štítku. Tímto způsobem je zajištěno
dostatečné množství olejové náplně.
Využijte všechny možnosti upevnění, která jsou určena pro daný typ konstrukčního
provedení.
Kvůli nedostatku místa nelze někdy použít šrouby s hlavou. V tomto případě se obraťte na
oddělení technické podpory a uveďte typ převodovky.
4.3
Utahovací moment upevňovacích šroubů převodovky
Všeobecná tolerance utahovacího momentu v Nm činí 10 %. Součinitel tření činí 0,14 μ.
Tabulka 4- 1 Utahovací moment pro upevňovací šroub
Velikost závitu
Utahovací moment pro třídu pevnosti
8.8
10.9
12.9
[Nm]
[Nm]
[Nm]
M4
3
4
5
M5
6
9
10
M6
10
15
18
M8
25
35
41
M10
50
70
85
M12
90
120
145
M16
210
295
355
M20
450
580
690
M24
750
1 000
1 200
M30
1 500
2 000
2 400
M36
2 500
3 600
4 200
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
19
Montáž
4.4 Převodovky s patkovým upevněním
4.4
Převodovky s patkovým upevněním
UPOZORNĚNÍ
Při utahování upevňovacích šroubů nesmí dojít k deformaci převodovky
Základ musí být rovný a zbavený nečistot.
Odchylka rovinnosti podkladu převodovky nesmí překročit 0,1 mm.
Základ vytvořte tak, aby nedocházelo ke vzniku rezonančních vibrací a aby se nemohly
přenášet otřesy z okolních základů.
Konstrukce základu, na níž bude převodovka namontována, musí být odolná proti zkroucení.
Musí být navržena s přihlédnutím ke hmotnosti, krouticímu momentu a síle, která bude
působit na převodovku. Příliš poddajný základ má během provozu za následek vznik
radiálního nebo axiálního posunutí, jež v klidovém stavu není měřitelné.
V případě upevnění převodovky na betonovém základu s pomocí základových bloků
připravte v základu příslušná vybrání.
Vyrovnané upevňovací lišty zalijte do betonového základu.
Převodovku pečlivě polohově srovnejte vůči jednotkám na hnací a poháněné straně.
Zohledněte elastickou deformaci v důsledku sil vznikajících při provozu.
Bočními dorazy zamezte posunu v důsledku působení vnějších sil.
V případě upevnění pomocí patek použijte šrouby nebo vruty třídy pevnosti 8.8 nebo vyšší.
Dodržujte předepsaný utahovací moment.
4.5
Převodovka v provedení s patkami/přírubou
UPOZORNĚNÍ
Skříň převodovky nedeformujte prvky namontovanými na patkách nebo na přírubě
Namontované prvky nesmějí přenášet na převodovku síly, krouticí momenty a vibrace.
K přenosu síly nebo krouticího momentu musí docházet buď jen na přírubě nebo jen na
patkovém upevnění, viz Převodovky s patkovým upevněním (Strana 20), abyste zamezili
deformaci skříně převodovky.
BA 2012
20
Provozní návod, 03/2013
Montáž
4.6 Převodovky se skříňovou přírubou typu C
4.6
Převodovky se skříňovou přírubou typu C
Převodovky se skříňovou přírubou typu C jsou dodávány ve stavu, v němž jsou připraveny
pro montáž do strojů. Upevnění se uskutečňuje pomocí vnitřního vycentrování. Těsnicí
kroužky jsou na obou stranách zalisovány hlouběji, aby byla zaručena jednoduchá montáž.
Poznámka
Pokud se zalisovaný těsnicí kroužek nalézá na horní straně převodovky, může se zde
shromažďovat voda nebo nečistoty. Z tohoto důvodu doporučujeme použít ochranný kryt
(volitelné).
R
šE
šE
R
I
I
Obrázek 4-1 Hloubka zalisování pro montáž
Převodovky
b1
f1
o5
S.08
∅48 H7
3
40,0
S.18
∅47 H8
3
47,5
S.28
∅62 H7
3
58,0
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
21
Montáž
4.7 Montáž hnacího nebo poháněného prvku na převodový hřídel
4.7
Montáž hnacího nebo poháněného prvku na převodový hřídel
VÝSTRAHA
Nebezpečí popálení o horké součásti
Nedotýkejte se převodovky, pokud nejste chráněni.
UPOZORNĚNÍ
Poškození hřídelových těsnicích kroužků rozpouštědly nebo technickým benzínem
Je bezpodmínečně nutné, aby nedošlo ke kontaktu.
UPOZORNĚNÍ
Poškození hřídelových těsnicích kroužků zahřátím na teplotu nad 100°C
Chraňte těsnicí kroužky s pomocí tepelných štítů před zahříváním.
UPOZORNĚNÍ
Chyba v souososti v důsledku nadměrného úhlového nebo osového přesazení
spojovaných konců hřídelů má za následek předčasné opotřebení a vznik materiálních
škod
Dbejte přesného polohového seřízení jednotlivých součástí.
UPOZORNĚNÍ
Poškození ložisek, skříně, hřídele a pojistných kroužků v důsledku neodborného zacházení
Montovaný hnací a poháněný prvek na hřídel nenasazujte s pomocí úderů nebo nárazů.
Poznámka
Z otvorů a drážek nasazovaných prvků odstraňte třísky.
Doporučení: 0,2 x 45°
U spojek, které se nasazují za tepla, dbejte pokynů uvedených v provozním návodu
příslušné spojky. Zahřívání může být induktivní, hořákem nebo v peci, není-li předepsáno
něco jiného.
Použijte středicí otvory na čelních plochách hřídele.
BA 2012
22
Provozní návod, 03/2013
Montáž
4.7 Montáž hnacího nebo poháněného prvku na převodový hřídel
Hnací a poháněné prvky namontujte s pomocí nasazovacího přípravku.
Obrázek 4-2 Přiklad nasazovacího přípravku
Dbejte správné montážní sestavy, aby hřídel a ložisko bylo namáháno co nejméně
smykovými sílami.
Správně
Špatně
)
)
D
a
Náboj
F
Síla
D
Obrázek 4-3 Montážní sestava pro zajištění minimálního namáhání hřídele a ložiska
Postup
1. Technickým benzínem nebo rozpouštědlem odstraňte z konců hřídele a přírub ochranný
antikorozní nátěr, příp. z nich oloupejte stávající ochrannou vrstvu.
2. Na hřídele natáhněte hrací a poháněné prvky a v případě potřeby je zajistěte.
Nyní jste dokončili montáž hnacího nebo poháněného prvku.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
23
Montáž
4.8 Demontáž a montáž ochranného krytu
4.8
Demontáž a montáž ochranného krytu
Ochranný kryt na přírubě převodu je dodáván ve smontovaném stavu. Před montáží
výstupního hřídele je nutno ochranný kryt odmontovat.
iro
iro
①
②
③
④
Šroub
Ochranný kryt
Skříň převodovky
Těsnicí kroužek
Obrázek 4-4 Ochranný kryt
Postup
1. Uvolněte šrouby ① a sejměte ochranný kryt ②.
2. Namontujte poháněný hřídel.
3. Vhodným čisticím prostředkem vyčistěte dosedací plochu ochranného krytu ② na
převodovce.
Nyní jste namontovali ochranný kryt tak, aby byl připraven k provozu.
BA 2012
24
Provozní návod, 03/2013
Montáž
4.9 Montáž a demontáž násuvné převodovky
4.9
Montáž a demontáž násuvné převodovky
4.9.1
Všeobecné pokyny k montáži násuvné převodovky
UPOZORNĚNÍ
Poškození hřídelových těsnicích kroužků rozpouštědly nebo technickým benzínem
Je bezpodmínečně nutné, aby nedošlo ke kontaktu.
UPOZORNĚNÍ
Vzpříčení nebo deformace dutého hřídele může vést k nadměrnému namáhání a v
důsledku toho k selhání ložisek
Dutý hřídel musí lícovat s hřídelem stroje, aby nedošlo ke vzpříčení.
Zamezte deformaci dutého hřídele v axiálním a radiálním směru.
Poznámka
Abyste zabránili korozi na lícovaných plochách a aby se usnadnila montáž, naneste na
styčné plochy vhodné mazivo, např. pastu Klüberpaste 46MR401.
Poznámka
Dbejte na povolené tolerance obvodového házení válcového konce hřídele stroje vůči ose
skříně v souladu s normou DIN 42955.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
25
Montáž
4.9 Montáž a demontáž násuvné převodovky
4.9.2
Montáž dutého hřídele s lícovaným perem
*
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
není součástí dodávky
Hřídel stroje / nástrčný hřídel
Dutý hřídel
Šestihranná matice
Vřeteno se závitem
Podložka
Pojistný kroužek
Lícované pero
Aretační šroub
Uzavírací víko
Obrázek 4-5 Montáž dutého hřídele
Postup
1. Technickým benzínem nebo rozpouštědlem odstraňte ochranný antikorozní nátěr z konců
hřídele a přírub.
2. Zkontrolujte případná poškození uložení nebo hran dutého hřídele a hřídele stroje. V
případě poškození se prosím obraťte na oddělení technické podpory.
BA 2012
26
Provozní návod, 03/2013
Montáž
4.9 Montáž a demontáž násuvné převodovky
3. Pro nasazení převodovky používejte matici ③ a závitové vřeteno ④. Podepření zajišťuje
dutý hřídel ②.
4. Matici ③ a vřeteno se závitem ④ vyměňte za seřizovací šroub a ten potom utáhněte na
předepsaný utahovací moment.
Tabulka 4- 2 Utahovací moment pro seřizovací šroub
4.9.3
Velikost závitu
M5
M6
M8
M10
Utahovací moment [Nm]
5
8
8
14
Demontáž dutého hřídele s lícovaným perem
VÝSTRAHA
Nedostatečně upevněné převodovky nebo motory s převodovkou se mohou uvolnit a
spadnout
Před stažením hřídele stroje připevněte k převodovce vázací prostředek s dostatečnou
nosností.
Zvedací zařízení mírně napněte tak, aby převodovka po uvolnění z násuvného hřídele
nespadla do zvedacího zařízení.
UPOZORNĚNÍ
Vzpříčení nebo deformace dutého hřídele může vést k nadměrnému namáhání a v
důsledku toho k selhání ložisek
Při stahování bezpodmínečně zamezte vzpříčení.
Poznámka
V případě výskytu lícovací rzi použijte rozpouštědlo na rez, abyste převod mohli snadno
stáhnout. Rozpouštědlo na rez nechejte dostatečně dlouho působit.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
27
Montáž
4.9 Montáž a demontáž násuvné převodovky
①
②
③
④
⑤
Podložka
Závitový díl
Lícované pero
Šestihranná matice
Vřeteno se závitem
Obrázek 4-6 Demontáž dutého hřídele s lícovaným perem
Položky ① až ⑤ nejsou součástí dodávky.
Postup
1. Demontujte axiální pojistku dutého hřídele.
2. S pomocí kotouče ①, dílu se závitem ②, lícovaného pera ③, vřetena se závitem ⑤ a
šestihranné matice ④ stáhněte hřídel stroje.
Nyní máte dutý hřídel s lícovaným perem demontován.
Návrh uspořádání dílu se závitem a kotouče
X
08
šG
šG
V
W
E
šG
Velikost
E
E
b10
b11
b12
d10
d11
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
3
5
-
15,9
-
s11
tmax
u
[mm]
[mm]
M5
18
5
18
3
6
-
17,9
-
M6
20,5
6
28
3
15
10
19,9
10
M6
22,5
6
24,9
14
M8
28
8
BA 2012
28
Provozní návod, 03/2013
Montáž
4.10 Kompenzační podložky u násuvné převodovky
4.10
Kompenzační podložky u násuvné převodovky
Kompenzační podložky slouží k odvádění reakčního momentu a tíhové síly převodovky.
Převodovky v provedení ATEX
Opotřebené a zničené pryžové prvky neplní svou funkci.
Náraz může způsobit jiskření.
Poškozené pryžové prvky neprodleně vyměňte.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečně vysoké rázové momenty v důsledku příliš vysoké vůle
Zajistěte, aby na kompenzační podložky nepůsobily nepřípustně vysoké reakční síly, např.
v důsledku nepravidelného chodu poháněného hřídele.
UPOZORNĚNÍ
Vzpříčení nebo deformace dutého hřídele může vést k nadměrnému namáhání a v
důsledku toho k selhání ložisek
Kompenzační podložky nesmí být při montáži příliš stlačeny.
UPOZORNĚNÍ
Opotřebené a zničené pryžové prvky neplní svou funkci
Ředidla, olej, tuk a pohonné hmoty poškozují pryžové prvky. Nedovolte, aby s pryžovými
prvky přišly do styku.
Poznámka
Pouzdro s kompenzačními podložkami musí být na obou stranách.
Obrázek 4-7 Montáž kompenzační podložky
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
29
Montáž
4.11 Připojování motoru
Rameno krouticího momentu můžete namontovat v různých polohách podle dělení na
roztečné kružnici otvorů.
Postup
1. Kontaktní plochy mezi skříní a kompenzační podložkou vyčistěte.
2. Šrouby M6 utáhněte utahovacím momentem 10 Nm.
Nyní máte kompenzační podložku namontovánu.
4.11
Připojování motoru
UPOZORNĚNÍ
U nedostatečně utěsněných motorů s převodovkou může dojít ke vnikání vlhkosti
Při instalaci motoru s převodovkou ve venkovním prostředí nebo při vyšším stupni
ochrany (≥ IP55) utěsněte přírubu, šrouby nebo zabudované prvky vhodnou těsnicí
hmotou.
Přírubou připojený motor musí vytvářet těsnicí plochu po celém obvodu.
Obrázek 4-8 Montáž motoru
BA 2012
30
Provozní návod, 03/2013
Uvádění do provozu
5
VÝSTRAHA
Nebezpečí vážných úrazů v důsledku neopatrného počínání při rozběhu pohonových
systémů
Pohonovou jednotku zajistěte proti neúmyslnému zapnutí.
V místě zapínání umístěte výstražný štítek.
VÝSTRAHA
Neodborná likvidace použitého oleje ohrožuje životní prostředí a zdraví
Vyteklý olej ihned ekologicky zlikvidujte s pomocí absorpčního materiálu.
Postup
Motor s převodovkou je po ukončení montáže připraven k provozu.
1. Motor s převodovkou nechejte krátce pracovat naprázdno.
2. Zkontrolujte nepravidelnost chodu, úniky oleje, silné chvění a hlučnost.
3. Připojte zátěž.
Nyní máte motor s převodovkou uveden do provozu.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
31
Uvádění do provozu
BA 2012
32
Provozní návod, 03/2013
6
Provoz
Převodovky v provedení ATEX
Teplota skříně nesmí překročit teplotu okolního prostředí (max. +40 °C) o více než
70 K.
Pomocí vhodného snímače teploty změřte teplotu v nejnižším bodě skříně (olejová
vana) a/nebo na ploše nástavby pohonového systému.
Změny mohou upozorňovat na začátek případného poškození.
POZOR
Poruchy mohou mít za následek poškození převodovky nebo úraz osob
Zjistíte-li při provozu hnací jednotky nějaké změny, pohonnou jednotku ihned vypněte.
Příčinu poruchy můžete zjistit z tabulky závad v kapitole s názvem "Poruchy, příčiny a jejich
odstranění".
Poruchy odstraňte nebo je nechejte odstranit.
Při provozu provádějte na převodovce následující kontroly:
● příliš vysoká provozní teplota
● neobvyklý zvuk vydávaný převodovkou
● možný únik oleje ze skříně nebo těsnění hřídele.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
33
Provoz
BA 2012
34
Provozní návod, 03/2013
7
Poruchy, příčiny a jejich odstranění
Poznámka
K odstraňování poruch, které vzniknou v záruční době a vyžadují opravu převodu, je
oprávněno jen oddělení technické podpory. Doporučujeme našim zákazníkům, aby v případě
poruch, jejichž příčinu nelze jednoznačně stanovit, využili služeb našeho oddělení technické
podpory i po uplynutí záruční lhůty.
Budete-li potřebovat pomoc našeho oddělení technické podpory, poskytněte nám následující
údaje:
 Údaje na typovém štítku
 Charakter a rozsah poruchy
 Předpokládaná příčina
Tabulka 7- 1 Poruchy, příčiny a jejich odstranění
Poruchy
Příčiny
Odstranění
Neobvyklý hluk z převodovky
Zvýšená vůle ložiska a / nebo
vadné ložisko
Zkontrolujte ložisko a v případě
potřeby je vyměňte
Vadné ozubení
Zkontrolujte ozubení, v případě
potřeby je vyměňte
Uvolněné upevňovací šrouby
Utáhněte šrouby / matice, viz
Kontrola utažení upevňovacích
šroubů (Strana 40)
Přetížení hnací a poháněné
strany
Zkontrolujte, zda zatížení
odpovídá jmenovitým hodnotám
Poškození při přepravě
Zkontrolujte poškození
převodovky při přepravě
Poškození v důsledku
zablokování při uvádění do
provozu
Zavolejte do oddělení technické
podpory
Neobvyklý hluk z hnací jednotky Zvýšená vůle ložiska a / nebo
vadné ložisko
Zkontrolujte ložisko a v případě
potřeby je vyměňte
Uvolněné upevňovací šrouby
Utáhněte šrouby / matice, viz
Kontrola utažení upevňovacích
šroubů (Strana 40)
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
35
Poruchy, příčiny a jejich odstranění
Poruchy
Příčiny
Odstranění
Neobvyklý hluk z motoru
Zvýšená vůle ložiska a / nebo
vadné ložisko
Zkontrolujte ložisko a v případě
potřeby je vyměňte
Motorová brzda se otírá o
pohybující se díl
Zkontrolujte vzduchovou
mezeru, v případě potřeby ji
seřiďte
Únik oleje
Převodovka se nadměrně
zahřívá
Motor s převodovkou nefunguje
nebo se rozbíhá ztěžka
Zvýšená vůle na hnací a
poháněné straně
Parametrizace měniče
Upravte parametry
Vadné hřídelové těsnicí kroužky
Vyměňte hřídelové těsnicí
kroužky
Uvolněné šrouby krytu/příruby
Utáhněte šrouby/matice, viz
Kontrola utažení upevňovacích
šroubů (Strana 40). Převodovku
dále sledujte
Vadné ploché těsnění (např.
krytu, příruby)
Zajistěte nové utěsnění
Poškození při přepravě (např.
vlasové trhliny)
Zkontrolujte případné poškození
převodovky při přepravě
Časté spouštění za studena, při
nichž dochází ke zpěnění oleje
Zavolejte do oddělení technické
podpory
Silné znečištění krytu ventilátoru Vyčistěte kryt ventilátoru a
a / nebo převodovky
povrch motoru s převodovkou,
viz Čištění převodovky, příp.
motoru s převodovkou
(Strana 39)
Zvýšená vůle ložiska a / nebo
vadné ložisko
Zkontrolujte ložisko a v případě
potřeby je vyměňte
Výkon nebo otáčky jsou příliš
vysoké
Dodržujte parametry podle
typového štítku
Přetížení hnací a poháněné
strany
Zkontrolujte, zda zatížení
odpovídá jmenovitým hodnotám
Motorová brzda není řádně
uvolněna
Zkontrolujte zapojení / připojení
brzdy. Zkontrolujte opotřebení
brzdy, v případě potřeby brzdu
seřiďte
Opotřebení elastických prvků
(např. u spojek)
Vyměňte elastické prvky
Uvolnění tvarové spojky v
důsledku přetížení
Zavolejte do oddělení technické
podpory
BA 2012
36
Provozní návod, 03/2013
8
Opravy a údržba
8.1
Všeobecné pokyny k údržbě
Převodovky v provedení ATEX
Všechna opatření, kontroly a jejich výsledky je provozovatel povinen
zdokumentovat a uložit na bezpečném místě.
VÝSTRAHA
Nebezpečí vážných úrazů v důsledku neopatrného počínání při rozběhu pohonových
systémů
Pohonovou jednotku zajistěte proti neúmyslnému zapnutí.
V místě zapínání umístěte výstražný štítek.
UPOZORNĚNÍ
Škody na majetku způsobené neodbornou údržbou
Údržbu a opravy smějí provádět jen kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícím pověřením. Při
údržbě a opravách se smí používat jen originální náhradní díly od firmy Siemens AG.
Poznámka
Převodovky jsou namazány na celou dobu své životnosti.
Výměna maziv není nutná.
Veškeré inspekční práce, údržba a opravy musejí být provedeny pečlivě a náležitě
školenými pracovníky. Dbejte pokynů uvedených v kapitole Všeobecné pokyny a
bezpečnostní pokyny (Strana 5).
Tabulka 8- 1 Opatření v souvislosti s údržbou
Opatření
Časový interval
Popis prací
Sledování nebo kontrola
nápadného hluku, vibrací a
změn na motoru s převodovkou
Denně, podle možností
několikrát během provozu
viz Provoz (Strana 33)
Kontrola teploty skříně
po 3 hodinách, po prvním dni a
poté jednou za měsíc
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
37
Opravy a údržba
8.2 Kontrola těsnosti převodovky
8.2
Opatření
Časový interval
Popis prací
Kontrola těsnosti převodovky
po prvním dni, poté jednou za
měsíc
viz Kontrola těsnosti převodovky
(Strana 38)
Čištění převodovky
V závislosti na stupni znečištění, viz Čištění převodovky, příp.
minimálně však každých 6
motoru s převodovkou
měsíců
(Strana 39)
Kontrola řádného utažení
upevňovacích šroubů převodu a
nástavbových prvků. Kontrola
řádného upevnění krytů a
uzavíracích zátek
po 3 hodinách, poté pravidelně
viz Kontrola utažení
upevňovacích šroubů
(Strana 40)
Kontrola plastové vložky
kompenzační podložky
každých 6 měsíců
viz Kompenzační podložky u
násuvné převodovky
(Strana 29)
Kontrola těsnosti převodovky
Výskyt malého množství unikajícího oleje / tuku v místě těsnícího kroužku hřídele ve fázi
záběhu, která trvá 24 hodin provozu, je normální.
V případě úniku většího množství oleje nebo v případě, že únik nepomine ani po fázi
záběhu, vyměňte hřídelový těsnící kroužek, abyste zabránili vzniku následného poškození.
Hřídelový těsnící kroužek podléhá běžnému opotřebení. Jeho životnost je přitom závislá na
podmínkách použití. Doporučujeme vám, abyste hřídelové těsnící kroužky měnili v rámci
pravidelné údržby a opravy zařízení.
Únik / těsnost
Tabulka 8- 2 Popis a opatření
Stav
Popis
Opatření
Tenká vrstva vlhkosti
na hřídelovém těsnicím
kroužku
Tenká vrstvička vlhkosti Otřete čistým hadříkem
(zdánlivá netěsnost)
a dále pozorujte.
podmíněná funkcí
Nejedná se o žádnou
poruchu, často se
stává, že těsnící
kroužek při dalším
provozu sám uschne.
Únik na hřídelovém
těsnění
Pozorovatelný malý
únik, tvoření kapek i po
fázi záběhu
V průběhu fáze záběhu
se hřídelový těsnicí
kroužek na hřídeli
zabrušuje. Je možno
pozorovat viditelné
stopy na hřídeli. Po fázi
záběhu se dostavují
optimální předpoklady
pro bezporuchové
těsnění.
Vyměňte těsnící
kroužek, zjistěte a
odstraňte možnou
příčinu poruchy
těsnícího kroužku.
Upozornění
BA 2012
38
Provozní návod, 03/2013
Opravy a údržba
8.3 Čištění převodovky, příp. motoru s převodovkou
8.3
Čištění převodovky, příp. motoru s převodovkou
UPOZORNĚNÍ
Usazeniny prachu znemožňují vyzařování tepla a vedou k vysokým teplotám krytu
Z motoru s převodovkou odstraňujte nečistoty a prach.
UPOZORNĚNÍ
Při čištění pomocí vysokotlakých čistících zařízení může dovnitř převodovky proniknout
voda. Může dojít k poškození těsnění
Pro čištění motoru s převodovkou nepoužívejte vysokotlaký čistič.
Nepoužívejte nástroje s ostrými hranami.
Před čistěním odpojte pohonnou jednotku z elektrické sítě.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
39
Opravy a údržba
8.4 Kontrola utažení upevňovacích šroubů
8.4
Kontrola utažení upevňovacích šroubů
Převodovky v provedení ATEX
Uvolněné díly mohou v důsledku nárazu způsobit jiskření.
Vniknutí cizích těles může způsobit jiskření.
Poznámka
Nepoužitelné svorníky nahraďte novými totožné třídy pevnosti a provedení.
Pohonnou jednotku odpojte ze sítě a zkontrolujte řádné utažení všech upevňovacích šroubů
s pomocí momentového klíče.
Všeobecná tolerance utahovacího momentu v Nm činí 10 %. Součinitel tření činí 0,14 μ.
Tabulka 8- 3 Utahovací moment pro upevňovací šroub
Velikost závitu
Utahovací moment pro třídu pevnosti
8.8
10.9
12.9
[Nm]
[Nm]
[Nm]
M4
3
4
5
M5
6
9
10
M6
10
15
18
M8
25
35
41
M10
50
70
85
M12
90
120
145
M16
210
295
355
M20
450
580
690
M24
750
1 000
1 200
M30
1 500
2 000
2 400
M36
2 500
3 600
4 200
BA 2012
40
Provozní návod, 03/2013
9
Likvidace
VÝSTRAHA
Neodborná likvidace použitého oleje ohrožuje životní prostředí a zdraví
Olej po použití odevzdejte ve sběrně použitého oleje. Přimíchávání cizích látek, jako např.
rozpouštědel, brzdové nebo chladicí kapaliny, je zakázáno.
Zamezte dlouhodobějšímu kontaktu s pokožkou.
Z převodu vypusťte opotřebený olej. Opotřebený olej odborně zachyťte, dočasně
uskladněte, přepravujte a zlikvidujte. Nemíchejte polyglykoly s minerálními oleji. Polyglykoly
je nutno zlikvidovat zvlášť.
Dodržujte legislativu dané země. Podle německé legislativy nelze oleje různých kategorií
odpadů navzájem míchat tak, aby mohla být následně provedeno optimální zpracování oleje
(§4 VI Použitý olej).
Použitý olej shromažďujte a odstraňujte jej v souladu s předpisy.
Vyteklý olej ihned ekologicky zlikvidujte s pomocí absorpčního materiálu.
Části skříně, ozubená kola, hřídele a valivá ložiska převodového motoru likvidujte jako
železný šrot. Totéž platí i pro součásti ze šedé litiny, pokud pro tento materiál neexistuje
zvláštní tříděný sběr.
Šneková kola sestávají částečně z barevných kovů. Tyto kovy likvidujte předepsaným
způsobem.
Obalový materiál zlikvidujte podle předpisů nebo jej odevzdejte k recyklaci.
Tabulka 9- 1 Kategorie odpadů převodových olejů
Druh oleje
Označení
Kategorie odpadů
Minerální olej
CLP ISO VG220
13 02 05
CLP ISO PG VG220
13 02 08
Polyglykoly
CLP ISO PG VG460
Polyalfaolefiny
CLP ISO PAO VG68
13 02 06
CLP ISO PAO VG220
CLP ISO H1 VG460
Biologicky degradovatelné oleje
CLP ISO E VG220
13 02 07
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
41
Likvidace
BA 2012
42
Provozní návod, 03/2013
10
Technické údaje
10.1
Všeobecné technické údaje
Typový štítek převodu a převodových motorů obsahuje nejdůležitější technické údaje.
Tyto údaje a smluvní ujednání o převodových motorech stanovují mezní hodnoty pro
používání v souladu s určením výrobku.
U převodových motorů je obvykle použit jeden typový štítek pro celý pohon, který je umístěn
na motoru.
V jednotlivých případech mohou být na motoru a převodu namontovány samostatné typové
štítky.
SIEMENS
KAF108-LA160L4-L150/100GH
2KJ1506-5JR13-2FD1-Z
IP55
G. 6.2L
50Hz
1266Nm
IEC60034
FDU1001/8999999 nnn
OIL CLP PG VG220
i=12.9
113/min 60Hz
fB=1.5 1264Nm
ThCl.155(F)
TP-PTC
3~Mot.
100Nm
400/690V
D/Y 60Hz
50Hz
29/16.74A
cosPhi 0.84 28.6A
1460/min 15kW
15kW IE1-90%
254kg
(IM) H-01-A
SIEMENS
3
4
7
1
2
6
8
5
136/min
fB=1.5
9
13
15
10
11
12
14 17
16 19
190-240V AC
460V Y
cosPhi 0.87
1755/min
21
27
30
32
22
23
24
29 35
31 38
34 40
33
28
18
20
25
41
36
26
37
39
42
Obrázek 10-1 Příklad výkonového štítku
1
Značka CE nebo jiné označení v případě potřeby
2
Výchozí norma
3
Typ - typ provedení - velikost
4
Objednací číslo
5
Výrobní číslo
6
Hmotnost m [kg]
7
Krytí podle normy IEC 60034-5 nebo IEC 60529
8
Konstrukční provedení (IM)
9
Objem olejové náplně [l] Hlavní převod / předřadný převod + příruba výtlačného lisu
10
Druh oleje
11
Viskozita oleje ISO třída VG podle normy DIN 51519 / ISO 3448
12
Celkový převodový poměr i
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
43
Technické údaje
10.1 Všeobecné technické údaje
Frekvence 1
13
Jmenovitá frekvence f [Hz]
14
Otočky poháněné strany n2 [min-1]
15
Krouticí moment poháněné strany T2 [Nm]
16
Zatěžovatel motoru fB
Frekvence 2
17
Jmenovitá frekvence f [Hz]
18
Otočky poháněné strany n2 [min-1]
19
Krouticí moment poháněné strany T2 [Nm]
20
Zatěžovatel motoru fB
Parametry motoru
21
Počet fází a druh proudu motoru
22
Tepelná třída Th.Cl.
23
Motorový jistič (TP)
24
Symboly (IEC 60617-2):
25
Brzdový moment TBr [Nm]
26
Připojovací napětí brzdy U [V]
= Brzda
Frekvence 1
27
Jmenovitá frekvence f [Hz]
28
Jmenovité napětí / rozsah U [V]
29
Zapojení, značka v schématu zapojení podle normy DIN EN 60617 díl 6 / IEC 60617-6
30
Jmenovitý proud I [A]
31
Výkonový faktor cos φ
32
Jmenovitý výkon P [kW], provozní režim (pokud ≠ S1)
33
Označení třídy účinnosti
34
Jmenovité otáčky n1 [min-1]
Frekvence 2
35
Jmenovitá frekvence f [Hz]
36
Jmenovité napětí / rozsah U [V]
37
Jmenovitý proud I [A]
38
Výkonový faktor cos φ
39
Zapojení, značka v schématu zapojení podle normy DIN EN 60617 díl 6 / IEC 60617-6
40
Jmenovitý výkon P [kW], provozní režim (pokud ≠ S1)
41
Označení třídy účinnosti
42
Jmenovité otáčky n1 [min-1]
BA 2012
44
Provozní návod, 03/2013
Technické údaje
10.2 Hmotnost
Typový štítek pro převody v provedení ATEX
SIEMENS
1
3
4
7
9
13
15
5
10
11
12
14 17
16 19
2
6
8
18
20
21
1
Značka CE nebo jiné označení v případě potřeby
2
Výchozí norma
3
Typ - typ provedení - velikost
4
Objednací číslo
5
Výrobní číslo
6
Hmotnost m [kg]
7
Krytí podle normy IEC 60034-5 nebo IEC 60529
8
Konstrukční provedení (IM)
9
Objem olejové náplně [l] Hlavní převod / předřadný převod + příruba výtlačného lisu
10
Druh oleje
11
Viskozita oleje ISO třída VG podle normy DIN 51519 / ISO 3448
12
Celkový převodový poměr i
Frekvence 1
13
Jmenovitá frekvence f [Hz]
14
Otočky poháněné strany n2 [min-1]
15
Krouticí moment poháněné strany T2 [Nm]
16
Zatěžovatel motoru fB
Frekvence 2
17
Jmenovitá frekvence f [Hz]
18
Otočky poháněné strany n2 [min-1]
19
Krouticí moment poháněné strany T2 [Nm]
20
Zatěžovatel motoru fB
21
Symbol Ex a označení Ex
Obrázek 10-2 Typový štítek ATEX
10.2
Hmotnost
Hmotnost celého převodového motoru je uvedena v dodacích dokumentech.
Pokud hmotnost překročí 30 kg, je hmotnost celého převodového motoru uvedena na
typovém štítku převodu nebo převodového motoru.
V případě existence několika typových štítků na převodovém motoru je směrodatný údaj
uvedený na hlavním převodu.
Hmotnostní údaj se týká jen stavu produktu v okamžiku expedice.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
45
Technické údaje
10.3 Konstrukční provedení
10.3
Konstrukční provedení
Označení konstrukčního provedení odpovídají normě IEC 60034-7 ((kód I).
Mazání po celou dobu životnosti zařízení je konstruováno tak, aby bylo možné převodovku
provozovat ve všech uváděných konstrukčních provedeních a polohách.
6
%,0%
6=6) %,0%
6$
+
6
%,0%
6=6) %,0%
6$
+
$%
%$
6
%,0%
6=6) %,0%
+
6$
%,0%
6
6=6) %,0%
6$
+
$%
%$
6
9,09
6=6) 9,09
6$
+
%
$
A, B
6
9,09
6=6) 9,09
6$
+
$
%
Poloha násuvného / plného hřídele
Obrázek 10-3 Konstrukční provedení pro konstrukční velikosti S 08, 18, 28
BA 2012
46
Provozní návod, 03/2013
11
Náhradní díly
Vytvoření skladových zásob nejdůležitějších náhradních dílů a dílů, které podléhají
opotřebení, v místě instalace umožňuje zajistit nepřetržitou pohotovost převodovky nebo
převodového motoru.
UPOZORNĚNÍ
Vestavba a/nebo používání výrobků nižší jakosti může proto za určitých okolností změnit
konstrukční vlastnosti motoru s převodovkou a negativně ovlivnit aktivní a/nebo pasivní
bezpečnost
Výslovně upozorňujeme na to, že námi nedodané náhradní díly a příslušenství jsme
netestovali a ani neschválili.
Firma Siemens AG odmítá nést jakoukoli záruku a neodpovídá za škody způsobené
použitím jiných než originálních náhradních dílů a příslušenství.
Záruku poskytujeme jen na námi dodané originální náhradní díly.
Neopomeňte, že k jednotlivým komponentů se častokrát vážou speciální výrobní specifikace
a dodací podmínky a že vám nabízíme náhradní díly, které odpovídají aktuální úrovni
technického vývoje a nejnovějším legislativním předpisům.
Při objednávání náhradních dílů uvádějte následující údaje:
● Výrobní číslo, viz výkonový štítek ⑤
● Typové označení, viz výkonový štítek ③
● Číslo dílu (třímístné číslo položky ze seznamu náhradních dílů, šestimístné číslo
předmětu nebo sedmimístné číslo zboží)
● Počet kusů
SIEMENS
KAF108-LA160L4-L150/100GH
2KJ1506-5JR13-2FD1-Z
IP55
G. 6.2L
50Hz
1266Nm
IEC60034
FDU1001/8999999 nnn
OIL CLP PG VG220
i=12.9
113/min 60Hz
fB=1.5 1264Nm
ThCl.155(F)
TP-PTC
3~Mot.
100Nm
400/690V
D/Y 60Hz
50Hz
29/16.74A
cosPhi 0.84 28.6A
1460/min 15kW
15kW IE1-90%
254kg
(IM) H-01-A
SIEMENS
3
4
7
1
2
6
8
5
136/min
fB=1.5
9
13
15
10
190-240V AC
460V Y
cosPhi 0.87
1755/min
21
27
30
32
22
33
28
11
12
14 17
16 19
23
24
29 35
31 38
34 40
18
20
25
41
36
26
37
39
42
Obrázek 11-1 Příklad typového štítku jednotky MOTOX
Pro motory řady 1LA/1LG s vlastním typovým štítkem platí dokumentace náhradních dílů z
původních provozních návodů.
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
47
Náhradní díly
001
Skříň převodovky
040
Příruba
045
Šroub
090
Kompenzační podložka
095
Šroub
201
Příruba
205
Šroub
210
Šroub
401
Násuvný hřídel
402
Lícované pero
403
Lícované pero
411
Šroub
412
Podložka
413
Podložka
415
Pojistný kroužek
418
Uzavírací víko
Obrázek 11-2 Šnekové převodovky konstrukčních velikosti S 08, 18, 28
BA 2012
48
Provozní návod, 03/2013
Prohlášení o vestavbě, prohlášení o shodě
12.1
12
Prohlášení o instalaci
Prohlášení o instalaci podle směrnice č. 2006/42/ES, příloha II 1 B.
Výrobce Siemens AG, 72072 Tübingen, Německo, vydává pro neúplné stroje, jimiž jsou
šnekové převodovky MOTOX S.08, S.18, S.28 následující prohlášení:
Zvláštní technická dokumentace podle přílohy VII B byla vyhotovena.
Aplikovány a dodržovány jsou následující základní bezpečnostní požadavky a požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle směrnice 2006/42/ES, příloha I:
● 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5
● 1.2.4.4, 1.2.6
● 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 1.3.8.1
● 1.4.1, 1.4.2, 1.4.2.1
● 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.13, 1.5.15
● 1.6.1, 1.6.2
● 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.7.4.3
Neúplný stroj lze uvést do provozu poté, co bude zajištěno, že stroj, do něhož bude vestavěn
tento neúplný stroj, bude splňovat ustanovení směrnice č. 2006/42/ES.
Výrobce se zavazuje, že úřadům jednotlivých států poskytne na odůvodněnou žádost
zvláštní technickou dokumentaci k neúplnému stroji v elektronické podobě.
Osoba, která je oprávněná sestavit relevantní technickou dokumentaci: Georg Böing,
vedoucí oddělení výzkumu a vývoje převodů (Head of Research and Development Gears).
Tübingen, dne 01.03.2013
Georg Böing
Lothar Hirschberger
(Head of Research and Development Gears) (Head of Quality Management)
BA 2012
Provozní návod, 03/2013
49
Prohlášení o vestavbě, prohlášení o shodě
12.2 Prohlášení o shodě podle směrnic EU
12.2
Prohlášení o shodě podle směrnic EU
Č dokumentu D87.1 03.13
Označení zařízení:
Šnekové převodovky MOTOX
Typy převodů:
S
Velikosti:
08, 18, 28
Uvedená zařízení splňují požadavky Směrnice pro zařízení v prostředí s nebezpečím
výbuchu číslo 94/9/ES, ATEX 95.
Byla vyvinuta a vyrobena v souladu s následujícími evropskými normami:
 DIN EN ISO 14121-1
 DIN EN 13463-5
 DIN EN 1127-1
 DIN EN 13463-6
 DIN EN 13463-1
 DIN EN 13463-8
Nevýbušné provedení pro skupiny zařízení II kategorií 2 a 3:

II2 G / D IIB ck T4 / 120 °C

II2 G / D IIC ck T4 / 120 °C

II2 G / D IIB bck T4 / 120 °C

II2 G / D IIC bck T4 / 120 °C

II3 G / D IIB ck T4 / 120 °C

II3 G / D IIC ck T4 / 120 °C
Specifické označení převodovky je uvedeno na typovém štítku.
Přikládáme prohlášení o shodě ES nebo certifikáty typu ES pro další zařízení a/nebo
ochranné systémy, které jsou namontované na převodovce, např. pro:
● Elektrické točivé stroje
● Ochranné systémy pro zařízení na kontrolu hladiny oleje nebo kontrolu teploty.
Technická dokumentace pro převodovky kategorie 2 byla dobrovolně předložena k
přezkoumání, Tato dokumentace je uložena u pověřené organizace č, 0123, TÜV SÜD
PRODUCT SERVICE GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München, v Německu.
První vydání: 01.03.2013
Tübingen, dne 01.03.2013
Georg Böing
Head of Research & Development Gears
Lothar Hirschberger
Head of Quality Management
BA 2012
50
Provozní návod, 03/2013
Další informace
MOTOX na internetu
www.siemens.com/gearedmotors
Siemens AG
Průmyslový sektor
Mechanical Drives
Postfach 1709
72007 TÜBINGEN
NĚMECKO
Změny vyhrazeny
© Siemens AG 2013
www.siemens.com/drivetechnology
Download

Šneková převodovka MOTOX S