Edice starší české literatury (ca 1500–1800)
100 listů J. A. Komenského, (ed. B. Ryba), Praha 1945
AGRICOLA, Jiří: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha 1976, Ostrava 2001
Apoštol míru J. A. Komenský, (uspoř. R. Krátký – V. Stejskal), Praha 1949
Bartoškova kronika, (ed. P. Zemek), Uherský Brod 2004
BECKOVSKÝ, Jan: Poselkyně starých příběhův českých, II, (ed. Rezek), Praha 1879
z BEZDĚZÍ, Pavel Ješín: Zachaea Pulegia z Zybyšin, Posmrtná paměť českým hrdinům, kteří
od Ferdinanda II. došli v Praze nezaslouženého utrpení…, (ed. K. Hrdina), Praha 1938
BÍLEK, Jakub: Jan Augusta v letech samoty 1548–1564, Praha 1942
BLAHOSLAV, Jan: Pochodně zažžená, Praha 1949
BRANDL, Vincenc (ed.): Sněm držaný léta 1612: Ze zápisů Karla ze Žerotína, Brno 1864
BRIDEL, Fridrich: Básnické dílo, (ed. M. Kopecký), Praha 1994
BŘEZAN, Václav: Životy posledních Rožmberků, I–II, (ed. J. Pánek), Praha 1985
z BUDČE, Šimon Lomnický: Kupidova střela. Dětinský řápek, (edd. J. Krč – V. Hladký),
Brno 2000
z BUDOVA, Václav Budovec: Antialkorán, (ed. N. Rejchrtová), Praha 1989
CEREGETTI, Jozef: Historia chrudimská, I–II, (edd. T. Berger – T. Malý), Chrudim 2005
Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny... kteroužto cestu...šťastně
vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova LP 1546, (ed. K. Hrdina), Praha 1947
Cestopis Bedřicha z Donína, (ed. A. Grund), Praha 1940
Cesty Českých bratří Matěje Červenky a Jana Blahoslava, (edd. T. Č. Zelinka – K. Krofta),
Praha 1942
Cesty do Svaté země. Výbor ze starých českých cestopisů, (ed. J. Dostál), Praha 1948
Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých misionářů XVII.-XVIII. věku ze zámořských
krajů, (ed. Z. Kalista), Praha 1941
Černá kniha města Velké Bíteše (edd. A. Verbík – I. Štarha – E. Klesl), Brno 1979
Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově, (edd. A. Verbík – R. Hurt), Uherské
Hradiště 1969
Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna
z let 1550–1551, (ed. P. Vorel), Pardubice 1997
Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, (edd. J. Polišenský,
S. Binková a kol.), Praha 1989
České humanistické drama, (ed. M. Kopecký), Praha 1986
České písně kramářské, (edd. B. Václavek – R. Smetana), Praha 1949
Čistý plamen lásky. Výbor písní pobělohorských exulantů ze Slezska, (edd. J. Malura –
P. Kosek), Brno 2004
Dějiny evropského světa 1453–1576. Historický obraz počátku raného novověku v pojetí
Daniela Adama z Veleslavína, který českému čtenáři předložil v druhém českém vydání
Kroniky světa Jana Kariona roku 1584, (ed. P. Vorel), Praha 2008
Deník rudolfinského dvořana. Adam ml. z Valdštejna 1602–1633, (edd. P. Maťa – M. Koldinská),
Praha 1998
Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625, (ed.
P. Kopička), Praha 2003
Ezopovy bajky. Katonova dvojverší. Rada otce synovi, (edd. E. Petrů), Brno 1999
z FLORENTINA, Marek Bydžovský: Svět za tří českých králů. Výbor z kronikářských zápisů
o letech 1526–1596, (ed. J. Kolár), Praha 1987
Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechách, Praha 1959
GELLNER, Gustav (ed.): Životopis lékaře Borbonia a výklad jeho deníků, Praha 1938
z HABERNFELDU, Ondřej: Bellum Bohemicum, (ed. E. Tonner), Praha 1867 (2. vyd.)
HAMERŠMÍD, Jan Florián: Allegoria. Protheus Felicitatis et Miseriae Čechicae. Staročeská
země. Satyra. Léta 1715. od Jana Floriána Hameršmida, faráře týnského v Praze, Praha 1905
(4. vyd.)
z HAZMBURKA, Jan Zajíc: Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, (ed. J. Pánek),
Praha 2007
z HESLOVA, Mikuláš Dačický: Paměti, (edd. J. Janáček – J. Mikulec). Praha 1996
z HESLOVA, Mikuláš Dačický: Prostopravda. Paměti, (edd. E. Petrů – E. Pražák), Praha
1955
Historia o životu doktora Jana Fausta, (ed. J. Kolár), Praha 1989
Historie o válce české 1618–1620. Výbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu
a Pavla Skály ze Zhoře, (edd. Z. Kristen – E. Petrů – J. Polišenský), Praha 1964
Historie utěšené a kratochvilné člověku všelikého věku i stavu k čtení velmi užitečné. Výbor
z české krásné prózy XVI. a XVII. stol., (ed. B. Václavek), Praha 1950
z HLOHOL, Bartoloměj Paprocký: O válce turecké a jiné příběhy. Výbor z Diadochu,
(edd. J. Petrů – J. Sobotka), Praha 1982
z HLOHOL, Bartoloměj Paprocký: Zrcadlo Čech a Moravy, (uspoř. J. Polišenský –
K. Krejčí), Praha 1941
HOŘOVSKÝ, Jan Rosacius: Koruna neuvadlá mučedlníků božích českých, Praha 1931
z HŘÍŠTĚ, Kryštof Bernard Skrbenský: Paměti hornoslezského barokního šlechtice. Kniha
pamětí, (ed. Jiří Brňovák a kol.), Český Těšín – Opava – Ostrava 2010
z HUSTIŘAN, Bavor Rodovský: Kuchařství, tj. knížka o rozličných krmích, kterak se
užitečně s chutí strojiti mají, Praha 1591, in: Karel Holub – Jiří Burian (edd.), Prostřené stoly
v době císaře Rudolfa II. a Česká kuchařka alchymisty rytíře Bavora mladšího Rodovského
z Hustiřan z roku 1591, Praha 1997, s. 73–194
z HUSTIŘAN, Bavor Rodovský: Kuchařství, to jest knížka o rozličných krmích, (ed.
Z. Tichá), Praha 1975
HUTSKÝ od Křivoklátu, Matyáš: Historické obrazy ze života a umučení sv. Václava, knížete
českého. Praha 1585, Praha 1997
Jak staří Čechové poznávali svět. Výbor ze starších českých cestopisů 14.–17. století,
(ed. Z. Tichá), Praha 1985
Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví, Praha 1976
KAMPANUS, Jan: Mecenáši Karlovy university. (Kalendář dobrodiní prokázaných Akademii
pražské, poslaný jako dárek k Novému roku 1616), (ed. K. Hrdina), Praha 1949
Kapka rosy tekoucí. Malý výbor z barokní poezie, (ed. M. Kopecký), Brno 1968
Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné
korespondence, (ed. P. Mareš), Ústí nad Labem 2000
Když císař odchází. Lidská tragédie a posmrtná sláva Rudolfa II., (ed. J. Pánek), Praha 1997
Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618, (ed. J. Justl),
Praha 2011
Kniha o bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik 17. století, (uspoř. J. Polišenský), Praha
1948
Knihy smolné, (ed. Z. Bičík), Hradec Králové 1969
KOCMÁNEK, František Václav: Sedm interludií, (ed. J. Hrabák), Praha 1953
z KOCHEMU, Martin: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější a
nejmilejší matky Marie Panny..., (edd. M. Sládek – L. Peisertová – T. Breň), Praha 2007
KOLLÁR, Jan: Nedělní, sváteční a příležitostné kázně a řeči. Výbor, (ed. L. Kusáková), Praha
1995
KOMENSKÝ, Jan Amos: Didaktické spisy, Praha 1954
KOMENSKÝ, Jan Amos: Duchovní písně, Praha 1952
KOMENSKÝ, Jan Amos: Dvojí poselství k českému národu (Kšaft – Smutný hlas), (ed.
A. Škarka), Praha 1970
KOMENSKÝ, Jan Amos: Historie o těžkých protivenstvích církve české, (ed. F. M. Bartoš),
Praha 1922
KOMENSKÝ, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, (ed. J. Kolár), Praha 1984
KOMENSKÝ, Jan Amos: Listy přátelům a příznivcům, (ed. B. Ryba), Praha 1970
KOMENSKÝ, Jan Amos: Moudrost starých Čechů za zrcadlo vystavená potomkům, Praha
1954
KOMENSKÝ, Jan Amos: O sobě, (edd. A. Molnár – N. Rejchrtová), Praha 1989
KOMENSKÝ, Jan Amos: Obraz Jednoty českobratrské čili Jana Lasitského historie o
původu a činech Bratří českých, Praha 1869
KOMENSKÝ, Jan Amos: Truchlivý I, II. Labyrint světa a ráj srdce, (edd. V. Petráčková –
J. Kolár), Praha 1998
Komu ženu svou poručiti a jiné kratochvilné rozprávky, (ed. M. Kopecký), Brno 1986
KONIÁŠ, Antonín: Vejtažní naučení, (ed. M. Kopecký), Brno 1995
KOPECKÝ, Milan: Zdoroslavíček Felixe Kadlinského, Brno 1971
Korespondence císaře Leopolda I. S Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, I, (1660–
1663), Praha 1936
Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem
z Chudenic, (ed. Z. Kalista), Praha 1941
Korrespondence hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberka, (ed. V. Schulz), Praha 1899
KOŘÍNEK, Jan: Staré pověsti kutnohorské, (edd. A. Stich – R. Lunga), Praha 2000
KRAMERIUS, Václav Rodomil: Kniha Josefova, Praha 1941
KRAMERIUS, Václav Rodomil: Knížky lidového čtení, (edd. O. Hausenblas – J. Janáčková –
L. Kusáková), Praha 1988
KRAMERIUS, Václav Rodomil: Obnovený Ezop aneb Nové Ezopovy bajky, (ed. R. Havel),
Praha 1986
Kratochvilné rozprávky renesanční, (ed. A. Grund), Praha 1952
Krevní kniha městečka Bojkovic 1630–1721, (ed. A. Verbík), Uherské Hradiště 1971
Kristofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce, Cesta z království Českého do Benátek,
odtud do země Svaté..., I–II, (ed. K. J. Erben), Praha 1854–1855
Kronika holešovská 1615–1645, (ed. V. Fialová), Brno 1967 (2. vyd.)
Kronika mladoboleslavská od mistra Jiřího Bydžovského sepsaná, (ed. Z. Kamper), Mladá
Boleslav 1935
Kroniky válečných dob. (Lamentací země moravské, Paměti prostějovské, Paměti
Kocmánkovy, Paměti Harantovy), (ed. Z. Tichá), Praha 1975
Lékařské knížky mistra Křišťana z Prachatic z mnohých vybrané, (ed. Z. Tichá), Praha 1975
z LEVENBURKU, Jan Norbert Zatočil: Leto- a Denopis celého král. Starého i Nového měst
Pražských l. P. 1648 patnácte neděl, dnem i nocí trvajícího obležení Švédského. Praha 1685,
(ed. J. Herben), Praha 1914
z LIBOČAN, Václav Hájek: Kronika česká. Výbor historického čtení, (ed. J. Kolár), Praha
1981
Lidové drama pobělohorské, (ed. J. Hrabák), Praha 1951
z LISOVA, Alžběta Lidmila: Rodinné paměti, (ed. J. Ratajová), Praha 2002
Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna, I–II. Dopisy z r. 1631 a 1633, 1634
a 1635, (ed. F. Dvorský), Praha 1894–1895
Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy, (ed. M. Sládek), Jinočany 1995
MANNI, Giovanni Battista: Věčný pekelný žalář, (ed. M. Valášek), Brno 2002
Martin Prušek z Prušova. Studie životopisná a edice hejtmanského kopiáře z let 1611–
1614/1616, (ed. J. Kilián), Praha – Mělník 2007
Mateř a dcera Zuzany Černínové z Harasova, (ed. F. Dvorský), Praha 1890
MATOUŠ, Václav: Ortel podle práva. Výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna
města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech 1364–1765, Rychnov
nad Kněžnou 1997
MATTHIOLI, Petr Ondřej: Herbář, jinak Bylinář, velmi užitečný. Tadeáš Hájek z Hájku,
Praha 1982
Medotekoucí sláva na hůře Libanu. Soubor českých svatojanských duchovních promluv
z doby opata Václava Vejmluvy, pronesených v poutním chrámu na Zelené Hoře u Žďáru nad
Sázavou v letech 1727–1736, (ed. B. Lifka – F. V. Mares), Kostelní Vydří 1995
Mělnická kronika Jana Josefa Albrechta ze sklonku baroka, (ed. J. Kilián), Mělník 2005
Meluzína, An Edition of the Sexteenth-Century Czech version of the Mélusine romance, (edd.
S. I. Kanikova – R. B. Pynsent), Londýn 1996
Mikuláše Bakaláře Spis o nových zemích a o novém světě [1508], (ed. P. Kneidl), Praha 1981
z MITROVIC, Václav Vratislav: Příhody, (ed. M. Nedvědová), Praha 1976
Moravské korespondence akta z let 1620–1636, 1. d. 1620–1624, 2. d., 1625–1636. Listy
Karla st. z Žerotína 1628–1636, (ed. F. Hrubý), Brno 1934–1937
Mravy ctnostné mládeži potřebné. Bratrské mravouky Jiřího Strejce, Adama Šturma z Hranic
a Matouše Konečného, (ed. A. Císařová-Kolářová), Praha 1940
Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny
18. století, (ed. M. Horáková a kol.), Žďár nad Sázavou 2000
Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného
novověku, (edd. J. Ratajová – L. Storchová), Praha 2008
Nejvyššího sudího Království českého Ondřeje z Dubé Práva zemská česká, (ed. F. Čáda),
Praha 1930
Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569, (ed. L. Kubátová), Praha 1996
Nová korespondence Václava Budovce z Budova, (ed. J. Glücklich), Praha 1912
Novina z francouzské krajiny, (ed. J. Fiala), Praha 1989
Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty z přelomu
18. a 19. století v regionu, (ed. Jan Černý), Praha 2008
Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého, (ed. H. Jireček), Praha 1888
z OTRADOVIC, Adam Michna: Básnické dílo. Texty písní 1647–1661, [Česká mariánská
muzika. Loutna česká. Svatoroční muzika], (ed. M. Čejka), Praha 1999
z OTTERSDORFU, Sixt: O pokoření stavu městského léta 1547, (ed. J. Janáček), Praha 1950
Paměti Hynka ml. Bruntálského z Vrbna o věcech veřejných na Moravě a v Opavsku z let
1610 a 1611, (ed. V. J. Nováček), Praha 1897
Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a z Bezdružic (od 1624 do r. 1648), (ed. F. Menčík),
Praha 1897
Paměti Mikuláše Dačického z Heslova, I–II, (ed. A. Rezek), Praha 1878–1880
Paměti pelhřimovských měšťanů z přelomu 18. a 19. století: Filip Ignác Dremsa a Antonín
Štěpán, (ed. Lenka Martínková), Pelhřimov 2005
Paměti roudnických měšťanů z 18. století. Brodští a Jílkové, (edd. P. Kopička – O. Kotyza),
Litoměřice – Praha 2009
Paměti sedláka Josefa Dlaska, (edd. F. Kutnar – J. Pekař), Praha 1941
Paměti Viléma hraběte Slavaty, od l. 1608 do 1619, I–II, (ed. J. Jireček), Praha 1866–1868
Popravčí kniha pánů z Rožmberka, (ed. A. Kalný), Třeboň 1993
Povstání na Moravě v roce 1619. Z korespondence moravských direktorů, (ed. L. Urbánková),
Praha 1979
Práva městská Království českého a Markrabství moravského spolu s krátkou jich summou od
M. Pavla Krystyana z Koldína, (ed. J. Jireček), Praha 1876
Příběhy Jindřicha Hýzrle z Chodů, (edd. V. Petráčková – J. Vogeltanz – A. Šimečková –
L. Petráňová – J. Petráň – J. Vacková), Praha 1979
Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, (ed. J. Daňhelka), Praha 1950
Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah od Václava Březana, (ed. A. Kubíková), České
Budějovice 2005
Růže, kterouž smrt zavřela. Výbor z české poesie barokní doby, (ed. Z. Tichá), Praha 1970
RVAČOVSKÝ, Vavřinec Leandr: Massopust, (ed. D. Šlosar – J. Kolár), Praha 2008
Řády a práva starodávných pijanských cechů a družstev kratochvilných v zemích českých, (ed.
Č. Zíbrt), Praha 1910
Selské čili sousedské hry českého baroka, (ed. Z. Kalista), Praha 1942
Senzace pěti století v kramářské písni. Příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu,
(ed. J. V. Scheybal), Hradec Králové 1991
Sixta z Ottersdorfu Knihy památné o nepokojných letech 1546 a 1547, I–II, (ed. J. Teige),
Praha 1918
Smolná kniha velkobítešská 1556–1636, (edd. A. Verbík – I. Štarha), Brno 1973
Spisy Karla st. ze Žerotína, (ed. V. Brandl), Praha 1872
STRÁNSKÝ, Pavel: Český stát. Okřik, Praha 1953
STRÁNSKÝ, Pavel: O státě českém, (ed. B. Ryba), Praha 1946 (2. vyd.)
Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela
z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, (ed. P. Marek), České Budějovice 2005
Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580–
1587, (ed. B. Roedl), Praha 2003
Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních
a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století, (ed. M. Sládek), Praha
2005
Špalíček písniček jarmarečních, (ed. M. Novotný), Praha 1940
ŠTEJER, Václav Matěj: Žáček aneb Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti
neb tisknouti, (edd. D. Nečas – A. Stich – M. Svatoš), Praha 2001
TANNER, Matěj: Hora Olivetská, (ed. J. Malura – P. Kosek), Brno 2001
Truhlice písní. Poesie českých písmáků XVII.–XVIII. století, (ed. Z. Kalista), Praha 1940
z TŘEBNICE, Jakub Optalius: Sprosta sprostičké a kratičké vypsání o hutí železné, (red.
J. Hoffmanová), Praha 1981
Tři francouzští kavalíři v rudolfinské Praze, (edd. E. Fučíková – J. Janáček), Praha 1989
Tři knížky lidového čtení. Meluzína, Magelona, Jenovefa, (edd. J. Kolár – A. Stich), Praha
2000
Třikrát rozprávky o jednom hrdinovi. Ezop, Ejlenšpigel, Paleček, (ed. J. Kolár), Praha 2004
Tůmy Přeloučského spis o původu Jednoty bratrské a o chudých lidech, (ed. V. Sokol), Praha
1947
z URAČOVA, Nathanaél Vodňanský, Theatrum mundi minoris, (edd. H. Bočková – J. Matl),
Brno 2001
Václava Budovce z Budova korespondence z let 1579–1619, (ed. J. Glücklich), Praha 1908
Václava Hájka z Libočan Kronika česká. Podle originálu z r. 1541, (ed. V. Flajšhans), I–IV,
Praha 1918–1933
Velká Mezeříč Františka Ignáce Konteka 1401–1723. Městská kronika barokní Moravy, (ed.
M. Štindl), Tišnov 2004
Verše bolesti, posměchu i vzdoru. Z časové poesie lidové a pololidové 17. a 18. století, (ed.
Z. Tichá), Praha 1958
Verše o pernikářství, (ed. Zdeňka Tichá), Praha 1964
Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze, (ed. M. Sládek), Praha 2000
z VLKANOVA, Oldřich Prefát: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do
Palestiny, (ed. H. Bočková), Praha 2007
ze ZHOŘE, Pavel Skála: Historie česká od r. 1602 do 1623, I–V, (ed. K. Tieftrunk), Praha
1865–1870
ze ZHOŘE, Pavel Skála: Historie česká, (ed. J. Janáček), Praha 1984
Země dobrá, to jest země česká, (edd. I. Kučerová – L. Medová), Brno 1998
Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z r. 1562 nově vydaným, (ed. F. Čáda),
Praha 1937
Zrcadlo rozděleného království. Z politických satir předbělohorského století v Čechách,
(ed. J. Kolár), Praha 1963
Zřízení zemská Království českého XVI. věku, (edd. J. Jireček – H. Jireček), Praha 1882
Zuzana Černínová z Harasova. Dopisy české šlechtičny z polovice 17. století, (ed.
F. Dvorský), Praha 1886
Žádná ženská člověk není, (edd. J. Ratajová – L. Storchová), Praha 2010
Žena krásná náramně. Soubor svatojánských kázání a jiných spisů z doby opata Václava
Vejmluvy, (ed. M. Kopecký a kol.), Žďár nad Sázavou 1998
Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného
novověku, (edd. J. Ratajová – L. Storchová), Praha 2009
ze ŽEROTÍNA, Karel starší: Apologia neb Obrana ode mne Karla staršího z Žerotína ku
panu Jiříkovi z Hodic 1606, (ed. F. Obzina), Vyškov 1939
ze ŽEROTÍNA, Karel starší: Z korespondence, (ed. N. Rejchrtová), Praha 1982
Download

Edice starší české literatury (ca 1500–1800)