Co je nového v systému NX 8
Chytřejší rozhodnutí. Lepší výrobky.
Přínosy
• Vyšší produktivita při
vývoji výrobků
• Vyšší kvalita výrobků,
rychlejší vývoj, nižší náklady
• Větší informovanost při
rozhodování
• Rychlejší a efektivnější
modelování
• Přesnější dodržování norem
a požadavků na výrobky
• Zkrácení doby simulačního
modelování a řešení
až o 70 %
• Více analytických řešení pro
optimalizaci a multifyzikální
analýzu
• Vyšší produktivita
programování NC strojů pro
strojní součásti
• Rychlejší a efektivnější
navrhování nástrojů
Souhrn
Řešení pro vývoj výrobků v systému NX 8 od společnosti Siemens PLM
Software poskytuje nové funkce a výkonnější nástroje pro konstruování,
simulaci a výrobu. Nejnovější verze je založena na technologii PLM s vysokým
rozlišením od společnosti Siemens nabízející více vizuálních informací a analýz
pro zlepšení spolupráce a rozhodování. Zákazníky iniciovaná vylepšení CAD
modelování, ověřování, kreslení, simulací/CAE, navrhování nástrojů a obrábění
zvyšují produktivitu při vývoji výrobků, a tím umožňují společnostem nabízet
kvalitnější produkty s kratšími termíny a při nižších nákladech.
3D zobrazení s vysokým rozlišením
Systém NX 8 má mnoho rozšíření PLM technologií s vysokým rozlišením
pro vývoj výrobků. Prostředí pro 3D zobrazení s vysokým rozlišením
(HD3D), vizuální reportování a analytické nástroje v systému NX byly rozšířeny
tak, aby umožnily efektivní vizuální interakci a poskytování informací pro
ověřování, šablony výrobků a jiné aplikace.
Vizuální reportování v HD3D zobrazení v systému NX 8 umožňuje vytvořit
víc předdefinovaných a předem připravených reportů s větším rozsahem
a poskytuje více informací o dodržení nebo nedodržení harmonogramu a dalších
vlastnostech návrhů a projektů. Je také možné vytvářet vícerozměrné reporty
obsahující více vlastností nejvyšší úrovně. Díky nim můžete barevně značit
objekty podle jedné vlastnosti a zobrazovat vizuální značky pro jiné vlastnosti,
čímž získáte bohatší vizuální zpětnou vazbu. Například je možné barevně značit
součásti podle stavu nástrojů a současně zobrazovat značky na těchto součástech
pro plán dokončení. Můžete přecházet mezi vlastnostmi reportů nejvyšší úrovně,
a různými způsoby tak seskupovat a řadit reportovaná data.
Předdefinované
reporty
z Teamcenter 9
Report Builder
poskytují informace
o součástech, které
jsou ovlivněny
změnovými příkazy,
požadavky nebo
problémovými
reporty, a také
o stavu součástí
v procesu změn
nebo pracovním
NX
www.nx.cz
NX
Co je nového v systému NX 8
postupu a komponentách s vyšší úrovní
revize. Pomocí Teamcenter 9 Report
Builder je možné vytvářet další reporty
pro shromažďování a reportování jiných
zájmových dat z řešení Teamcenter nebo
externích datových zdrojů.
nabízí vizuálně bohaté a více flexibilní
prostředí pro zpětnou vazbu, které pomáhá
při rychlém vyhledání, diagnostikování
a odstranění problémů. Díky tomu budou
výrobky vyhovovat příslušným požadavkům.
NX pro produktivnější navrhování
Dokonalejší metody zadávání
a využitelnosti umožňují snadněji
vytvářet vizuální reporty, které pokrývají
širší a složitější množinu dotazů. Nová
podpora hodnot datového typu, seznamů
platných hodnot, zápis dokončení a nové
vlastnosti řešení Teamcenter zjednodušují
definování reportů. Vizuální reportování
v HD3D zobrazení také podporuje použití
vlastních bitmap a legend, vlastní rozhraní
InfoView, informace v bublinové nápovědě
a hypertextové odkazy na webové stránky
a přidružené dokumenty. Tím dosáhnete
mnohem lepší vizuální zpětné vazby.
Ověřování Nástroj NX Check-Mate
pro kontrolní ověřování byl v systému
NX 8 rozšířen na více než 300 předem
připravených kontrolních programů a 900
kontrolních funkcí. Jejich součástí jsou
nyní všechna kritéria kvality geometrických
prvků, která definuje konsorcium Strategic
Automotive Product Data Standards Industry
Group – jedná se o pokyny pro kvalitu dat
výrobků. Dokonalejší uživatelské rozhraní
HD3D a nástroje Check-Mate poskytuje
bohatší vizuální interakci. Díky ní uživatelé
rychleji pochopí a vyřeší vzniklé problémy.
Ověřování požadavků V systému NX 7.5
byla rozšířena funkce ověření požadavků
o možnost alokování požadavků řešení
Teamcenter k podsystémům výrobku
a jejich připojení k návrhům v NX.
V NX 8 byla funkce ověření požadavků
vylepšena o interakce HD3D zobrazení pro
vytváření kontroly požadavků, výsledky
a upozornění. Pomocí standardních funkcí
HD3D zobrazení, například plovoucích
listů, vizuálních značek, rozhraní InfoView,
bublinové nápovědy a režimů průhledného
zobrazení nyní funkce ověření požadavků
Modulární navrhování NX zavádí
funkci modulárního navrhování, která
zjednodušuje modelování a úpravy
složitých návrhů a umožňuje paralelní
spolupráci více konstruktérů. Pomocí
modulů součástí lze návrhy dále dělit
na izolované, samostatné funkční prvky
s modulárním rozhraním v uspořádané
struktuře opakovaně použitelných prvků
s integrovanou inteligencí.
Modelování založené na prvcích Nový
prohlížeč prvků nabízí vizuálně bohaté
grafické znázornění prvků a jejich vztahů,
které pomáhá rychle a intuitivně pochopit
záměr návrhu a dopady změn návrhu.
Umístíte-li ukazatel na prvek v prohlížeči,
objekt se v grafickém okně a v navigátoru
součástí zvýrazní a zobrazí se jeho vztahy
s jinými prvky a objekty.
NX 8 dále disponuje novou možností
výběru objektů v navigátoru součástí jako
vstupu pro aktivní příkazy modelování.
Obzvláště u složitých součástí je možné
v navigátoru součástí provádět častou
volbu položek rychleji a snadněji než
v grafickém okně.
NX 8 je flexibilnější a nabízí lepší ovládání
při vytváření šablon prvků. Nyní je při
vytváření šablon k dispozici větší výběr
rozvržení zahrnující lineární, polygonální,
podél objektu, referenční, kruhové spirálové
nebo obecné volby. Také je možné vyplnit
určenou hranici pomocí prvku ze šablony,
vytvářet symetrické šablony v lineárním
rozložení, rozložit sloupce a řádky nebo
vzory v kruhovém nebo polygonálním
rozvržení. Další ovládací prvky vám umožní
definovat orientaci a vybrat jednotlivé
instance pro časování, potlačení a změnu.
Synchronní modelování Čtvrtá verze NX
využívající synchronní technologii – NX 8 –
zahrnuje dokonalejší funkce synchronního
modelování, které zvyšují flexibilitu
modelování a umožňují v kratším čase
vyhodnotit více alternativních návrhů. Nyní
je možné měnit pořadí křížících se zaoblení
s opačnou konvexitou u součástí s historií
prvků nebo bez ní. Při odstranění ploch
modelu je možné zvolit opravu sousedících
ploch. Úpravami ploch v synchronním
modelování lze nyní dosáhnout kvalitnějších
plynulejších rozšířených povrchů a je
možné natahovat nebo posunovat části
ploch omezené křivkami. Operace přesunu
ploch jsou vylepšeny o ovládací prvky
pro parametry směru a umístění přímo
v grafickém okně namísto dialogových oken.
V řadě příkazů je zdokonalena možnost
výběru mezi součástmi, která zjednodušuje
modelování použitím odkazů a propojení
s jinými součástmi.
Volné modelování NX 8 zlepšuje volné
navrhování o zjednodušené pracovní
postupy a lepší ovládací prvky pro celou
řadu operací s křivkami a plochami, včetně
lícování hran, tažení, přemostění a rozšíření
ploch, proměnných offsetů, úprav
a vyrovnání křivky, tvorby zaoblení a úpravy
spline. Funkce zaoblení povrchů a hran
nyní podporuje kuželové zaoblení. Jedná
se o pokročilejší typ s hladkým vzhledem,
NX
který pomáhá zlepšit estetickou kvalitu
a zformovatelnost odlitků a plechových
součástí. Nyní je možné vytvářet náčrty
objektů analýzy pro plochy a facetová tělesa
s barevnými legendami označujícími oblasti
nad nebo pod náčrtem a omezení náčrtu.
Návrh sestavy NX 8 používá feature
a constraint navigátor, který usnadňuje
vyhledávání a práci s vazbami sestav
a řešení problémů. Je k dispozici na panelu
prostředků a zobrazuje sloupce informací
a voleb s možností konfigurace, které
umožňují seskupení informací o vazbách
podle komponent, podle vazeb nebo podle
stavu. Nová vazba Fix and Bond uchycuje
komponenty na příslušném místě.
Assembly Navigator byl vylepšen o nové
ikony pro nevyřešené vazby sestav, které
srozumitelně označují povahu a závažnost
problémů a poskytují rychlejší přístup
k dodatečným informacím.
Návrhy systémů vedení Aplikace pro
návrhy vedení v NX 8 pomáhají
automatizovat výběr a umístění součástí,
čímž se zkracuje doba modelování.
Součásti je možné automaticky vybrat
a umístit na základě cílové charakteristiky
a definice spuštění s kritérii vyhledávání
součástí založenými na definovaných
pravidlech a vztazích. Do nejnovější verze
byly také přidány kalkulátory pro výpočet
velikosti potrubí pro topení a klimatizaci na
základě parametrů toku, prvek pro
kontrolu výrobní délky trubek a kalkulátor
pro výpočet kompenzace smrštění
a vhodného ohýbacího stroje.
NX 8 obsahuje nové prvky pro kontrolu
vedení, které testují platnost spojů
vedení a zobrazují výsledky. Kontrolní
prvky je možné nastavit s použitím
ověřovacích nástrojů NX Check-Mate
nebo nakonfigurováním zpětného dotazu
s upravenými podmínkami a parametry.
V modelu Check-Mate nebo ve vizuálním
reportování pomocí technologie HD3D lze
znázornit výsledky s grafickými značkami
a filtrovat je podle stavu. Tím rychle určíte
a odstraníte případné problémy.
Návrhy plechových součástí Návrhy
plechových součástí jsou v NX 8 vylepšeny
o funkce pro modelování v kontextu sestavy.
Nyní je možné vytvářet asociativní ohyby
pomocí stávající geometrie, můžete tak
lépe pracovat s úhlem ohybu. Při převádění
objemových modelů na plechové modely
lze nyní zachovat ostré hrany s nulovým
poloměrem zaoblení. Export přístřihů do
souborů formátu DXF byl vylepšen o více
možností pro plechové součásti. V NX 8
také snadněji vytvoříte děrovací šablony
pro plechové komponenty díky novým
nástrojům pro modelování šablon.
Opakované použití Knihovna opakovaně
použitelných prvků systému NX je
společnou platformou pro všechny
opakovaně použitelné prvky návrhů. Byla
vylepšena o další nástroje pro správu
knihovny, které umožňují přidávat
nebo odstraňovat knihovny, upravovat
vlastnosti, ovládat viditelnost a určovat,
které knihovny budou pro aplikace
systému NX k dispozici. Knihovna nově
obsahuje i opakovaně použitelné objekty
s tabulkovými procesory, které zahrnují
atributy součástí a výrazy a umístění
obrázků náhledu. Knihovnu sestav
spojovacích prvků lze nyní uzpůsobovat
pomocí součástí nebo řad součástí vaší
společnosti, které budou sloužit jako
normalizované spojovací prvky.
NX Product Template Studio, nástroj pro
vytváření šablon z existujících modelů,
byl rozšířen o další funkce systému
NX. Díky těmto vylepšením je nyní
možné vytvářet šablony s upraveným
rozhraním, které zahrnují optimalizační
studie, kontrolu požadavků, dodatečné
ověřování, kontrolu umístění vedení,
HD3D značky, výběr materiálu, pomocné
značky a další informace. Přidali jsme
také nová vizuální pravidla a zlepšili
podporu vícebajtových jazyků.
Vizualizace Vizualizační nástroje
v systému NX byly vylepšeny o pokročilé
nástroje pro stínování a znázorňování
v reálném čase, které nabízejí realističtější
zobrazení pro účely revizí a ověřování
estetického zobrazení. Nové prostředí úloh
poskytuje přístup ke všem vizualizačním
nástrojům z jednoho místa a pomáhá
snadněji vytvářet vysoce kvalitní obrázky
s efekty osvětlení založeného na obrázku,
systémovými scénami a pokročilým
stínováním materiálu. Pokročilé zobrazení
okolních stínů zohledňuje okolní osvětlení
celé scény namísto jednoho zdroje světla,
a přidává tak modelu hloubku a pomáhá
zlepšovat vnímání 3D tvarů.
Výkresy Nástroje systému NX 8 pro tvorbu
výkresů byly vylepšeny pomocí řady příkazů
pro vytváření a úpravy vašich vlastních
přizpůsobených šablon výkresů. Dále je
možné vytvářet a upravovat asociativní
okraje a zóny pro každý list výkresu
v souboru šablon, konstruovat a měnit
vlastní nadpisy, vytvářet a propojovat
oblasti šablon, přidružovat poznámky,
tabulky, symboly a zobrazení k oblastem
výkresu, vytvářet opakovaně použitelné
šablony výkresů z aktuální součásti výkresu
a aplikovat pravidla založená na Knowledge
Fusion pro ovládání chování objektů
v šabloně při vložení do jiné součásti.
S novým nástrojem pro vytváření
přerušených pohledů ve výkresech můžete
snadno přidávat více horizontálních
nebo vertikálních přerušení do pohledu
a na listu vykreslit kompaktnější
zobrazení s vynecháním některých
geometrických prvků. Tvorba výkresů
a PMI nyní podporuje standardní písma
včetně TrueType, OpenType a PostScript
a umožňuje nahrazovat, opravovat nebo
doplňovat dostupná písma.
Podpůrná dokumentace k NX Pro
dokumentaci nabízí aktuální verze NX nový
vzhled, charakter a podporu navigace. Nové
uživatelské rozhraní usnadňuje vyhledávání
informací a procházení obsahu. Zvýšili jsme
výkonnost vyhledávání a vyhledávání je také
pro lepší přístupnost umístěno na horním
okraji okna nápovědy. Dokumentace je
uspořádána tak, aby se zvýšila relevance
výsledků vyhledávání, a aby navigace byla
intuitivnější a logičtější. Odkazy navigace
na horním okraji každé stránky pomáhají při
sledování aktuální pozice. Na jednotlivých
stránkách se zobrazují odkazy na všechny
související informace.
NX 8 pro produktivnější simulaci
Zkracuje čas potřebný k přípravě a řešení
analytických modelů až o 70 %. Společnost
Siemens posílila a rozšířila technologie
ze své rozsáhlé řady řešení pro simulace
a jejich spojením vzniklo moderní a kvalitní
integrované analytické prostředí NX CAE
s použitím prvotřídního řešiče metodou
konečných prvků NX Nastran. V rámci
NX CAE a řešení NX Nastran zavádí NX 8
více než 200 nových funkcí, které
umožňují rychlé sestavování, aktualizace
a simulace analytických modelů, provádění
promyšlenějších inženýrských rozhodnutí
a vytváření lepších výrobků v kratším čase.
NX
NX 8 CAE
NX CAE je moderní simulační prostředí
poskytující všechny pokročilé funkce
síťování, hraniční podmínky a rozhraní
řešičů, které zkušený analytik od kvalitní
analýzy očekává.
Potlačení děr na plechových tělesech
Tato funkce se používá v případě, kdy chce
analytik ignorovat díry, které se nepodílejí
na strukturních projevech modelu.
V těchto místech eliminuje potlačení děr
zbytečnou hustotu síťování.
Jedinečnost systému NX CAE oproti jiným
preprocesorům spočívá ve způsobu,
jakým integruje základní geometrii, která
umožňuje intuitivní úpravy geometrických
prvků, a asociativnost analytického modelu
do multi-CAD dat. Integrované víceoborové
řešiče a podpora multi-CAE řešiče
umožňuje analytikům efektivněji provádět
všechny simulace v jediném prostředí
a omezit chyby při převodu dat.
Nový příkaz pro potlačení děr může
odstranit díry z plechových těles, například
se střednicovými plochami, definované
manuálním výběrem děr nebo určením děr
menších než zadaná hodnota.
Pro systém NX 8 nabízí NX CAE rozšíření
v následujících důležitých oblastech:
Simulační prostředí a základ geometrie
Vytváření ploch z existující sítě
Vytváření ploch z existující sítě pomáhá
analytikům při změně modelů s konečnými
prvky, které neobsahují žádné geometrické
prvky (například importované původní
hromadné datové soubory) nebo při
změně sítí, které nejsou přidruženy ke
geometrickým prvkům. Funkce vytváření
povrchu ze sítě je užitečná, pokud je nutné
přidružit existující model s konečnými
prvky k novému geometrickému prvku,
připojit sítě typu shell nebo lokálně zjemnit
oblast síťování, které není přidruženo ke
geometrickým prvkům.
Obálka oblasti proudění
Obálka oblasti proudění pomáhá
snadno vytvářet geometrii oblasti
proudění používanou pro CFD analýzu ze
složitých modelů, například pro objem
vzduchu u modelů tvořených mnoha
objemovými součástmi a komplikovanými
geometrickými prvky. Algoritmus
pokrývání povrchu vytváří vzduchotěsnou
obálku na základě vybraných těles, která
definuje hranice povrchu a vnořená tělesa.
Multifyzikální termomechanická
analýza Pomocí multifyzikální
termomechanické analýzy lze analyzovat
problémy s tepelným kontaktem, které
mají vliv také na chování struktury,
například v konstrukci leteckého motoru.
Termomechanická analýza se provádí
pomocí řešení NX Thermal kombinovaného
s NX Nastran 101 pro lineární statickou
analýzu. Toto spojení lze v integrovaném
prostředí snadno provést a navíc eliminuje
chyby při přenosu dat.
Simulace na úrovni systémů
Víceoborová simulace a optimalizace
Optimalizace topologie Přenesení
simulace do nejranější fáze koncepčního
návrhu. Optimalizace topologie pomáhá
analytikům snížit hmotnost komponent
výpočtem optimálního koncepčního
návrhu na základě modelu s konečnými
prvky, prostorových podmínek a zatížení.
Integrace do prostředí systému NX
umožňuje snadnou spolupráci mezi
analytiky a konstruktéry, protože
koncepční návrh lze bez problémů předat
konstruktérům k dalším úpravám.
Tvorba systému pomocí externích
superelementů
Metoda FEM pro sestavy nyní analytikům
umožňuje sestavovat, řešit a provádět
postprocessing systémových modelů
s použitím externích superelementů. S jejich
pomocí mohou analytici snížit počet DOF
(a díky tomu také počet rovnic) na takové
množství, které lze ve velkém systémovém
modelu zpracovat. Zjednodušené
znázornění geometrických prvků je kromě
toho i bezpečnější pro OEM, kteří nechtějí
sdílet kompletní detaily o geometrických
prvcích se všemi dodavateli.
Paralelní zpracování pro analýzu
proudění Paralelní zpracování urychluje
řešení velkých modelů. Výpočet DMP
(Distributed memory parallel) rozděluje
velké simulace CFD mezi více procesorů,
čímž se dosáhne 10násobně až 20násobně
kratší doby řešení.
NX
a nehyperelastických materiálů, Mullinův
efekt u hyperelastického materiálu
a kombinované tečení při elastické/
plastické deformaci.
HD-PLM
Měřítka výsledků NX CAE zavádí měřítka
výsledků, která lze použít ke spojení
výsledků simulace s konkrétními požadavky
na výrobky. Po vyřešení modelu mohou
analytici označit konkrétní množství
výsledků jako pojmenované výrazy.
Analytik může například vytvořit výraz
obsahující hodnotu napětí dle pevnostní
hypotézy von Mises z určeného dílčího
případu daného řešení. Tento výraz je
poté možné spojit s požadavky na výrobky
uloženými v řešení Teamcenter, aby
projektoví manažeři mohli být upozorněni
v případě nesplnění požadavků.
NX Nastran 8
Po dobu více než 40 let je Nastran
standardním řešícím systémem založeným
na metodě konečných prvků pro
analýzu napětí, vibrací, konstrukčních
vad, tepelného přenosu, akustiky
a aeroelasticity. Přední výrobci po celém
světě se spoléhají na NX Nastran při řešení
nejdůležitějších inženýrských výpočtů
pro výrobu bezpečných, spolehlivých
a optimalizovaných konstrukcí při stále
kratších časech konstrukčního cyklu.
NX Nastran 8 zavádí řadu vylepšení
v následujících důležitých oblastech:
Disciplína a rozšíření fyzikálního prostoru
Multifyzikální termomechanická analýza
Pomocí multifyzikální termomechanické
analýzy je možné analyzovat problémy
s tepelným kontaktem, které mají vliv také
na chování struktury. Termomechanická
analýza se provádí pomocí kombinace
řešení NX Thermal s NX Nastran
(SOL 101) pro lineární statickou
analýzu. Toto spojení lze snadno provést
v integrovaném prostředí a navíc eliminuje
chyby při přenosu dat.
Rozšíření pro materiál a zatížení pro
nelineární analýzu Nová rozšíření
pro vlastnosti materiálů a zatížení pro
nelineární analýzu umožňují simulaci
více typů materiálů pro nelineární
analýzu. Náleží sem například
viskoelasticita u hyperelastických
Snadné modelování a postup
inženýrských prací
Lepší spojení Spojení velmi
zjednodušují proces modelování FE.
Kontaktní mechanismy NX Nastran byly
rozšířeny o speciální případy, například
kontakt hrana-hrana a hrana-povrch.
V postprocesoru lze také zobrazit zatížení
lepených spojů.
Nový složený objemový element
Nový složený objemový element nabízí
geometricky přesnější znázornění podpory
jehlanových elementů pro hyperelastické
materiály a snadnější definice souřadnic
materiálu u objemových elementů.
Zlepšení superelementů
Dynamika rotorů Funkce dynamiky rotorů
je určena pro analýzu rotujících strojních
zařízení a umožňuje analyzovat generické,
symetrické a asymetrické rotující konstrukce
v pevných i rotujících referenčních
systémech. S touto funkcí provedete
důležitou analýzu otáček a stability, výpočty
frekvence a přechodné odezvy s uplatněním
přímého a modálního přístupu.
Výpočetní výkon a numerická přesnost
Zlepšení převoditelnosti paralelních
výpočtů Zlepšení v NX Nastran 8 pro
paralelní zpracování zvyšují výkonnost
zpracování SMP (paralelní systém se
sdílenou pamětí) a řeší optimalizaci
frekvenční odezvy pro zpracování DMP
(paralelní systém s distribuovanou pamětí).
Počet of
Number
procesorů
processors
NX Nastran 8 – kompozitní materiál. Tento
nový element je jedním z mnoha zlepšení
zavedených v systému NX Nastran 8, jako
je zlepšení superelementů umožňující
uživatelům NX CAE snadno používat
externí superelementy v kontextu FEM
sestavy NX CAE.
600
500
400
300
200
100
0
NXN1
NXN3
NXN6
NXN8
Rozšíření systému RDModes na více
typů řešení NX Nastran 8 rozšiřuje systém
RDModes na modální řešení transientní
odezvy (SOL 112) a modální analýzu
s optimalizačním řešením (SOL 200).
RDModes nyní také podporuje restart
s řešeními SOL 103, 111 a 112.
Zlepšení optimalizace Zdokonalili jsme
i optimalizaci u proměnných konstrukce
pouzder a nosníků a výstupů datového
bloku konstrukčního cyklu. Podporujeme
tak vlastnosti závislé na frekvenci, vyšší
přesnost optimalizace a zobrazení více
výsledků optimalizace.
Zlepšení dynamiky NX Nastran 8 nabízí
pokročilejší řešení dynamiky. Získáte
tak vyšší přesnost a širší možnosti
v následujících oblastech:
• Reziduální vektor
• Počáteční podmínky v transientním
řešení (SOL 109/112)
• Rozšíření modálních prvků
NX
• Panel příspěvků
• Export pružného tělesa
• Tuhost závislá na frekvenci
• NX podpora simulace odezvy
• Statická kondenzace
(vytváření substruktur)
• Manuální
• Z tabulky včetně NPT, BSTP atd.
• Z nástroje
• Odvozený z modelu (CAD prvek anebo
symbolický závit)
NX CAM pro programování NC strojů
Předefinování výrobní produktivity
pro strojní součásti pomocí NX 8 NX
CAM posouvá hranice produktivity
výroby pomocí celého spektra funkcí pro
programování NC strojů optimalizovaných
pro strojní součásti. Pro frézování, vrtání,
soustružení, kombinované zpracování
a řezání drátem jsou k dispozici pokročilé
funkce programování nezbytné pro
strojní součásti. V NX 8 navíc nové
procesory nabízejí nejúčinnější přístup pro
programování prizmatických prvků, jako
jsou díry, štěrbiny nebo dutiny. Funkce
frézování, soustružení a kombinovaného
zpracování jsou rozšířeny o sledování
zpracovávané součásti citlivé na posun.
S jejich využitím dosáhnete zrychlení
a zjednodušení programování strojních
součástí.
Objemové 2,5osé frézování Tradiční
2,5osé frézování je intuitivnější
a produktivnější než kdy předtím díky
novému přístupu k volbám v NX 8 CAM.
Rychle určíte objem ubraného materiálu na
základě volby vertikálních a horizontálních
stěn. Výsledkem kombinace těchto stěn
a zpracovávané součásti (polotovar) jsou
řezy na základě volumetrické metody.
• Dle potřeb zpracovávaného materiálu
mají řezy spodních stěn více hlubokých
míst.
• Řezy bočních stěn mají dle
potřeb zpracovávaného materiálu
více průchodů.
• Při řezání se vždy používá zpracovávaná
součást, čímž se eliminuje chod
naprázdno.
• Neobrobený materiál zpracovávaného
dílu je trvale zobrazen spolu s oblastmi
řezu vizualizovanými před generováním
dráhy nástroje.
Pohyb zpracovávané součásti mezi
nastaveními NX 8 CAM automaticky
přesouvá modely zpracovávaných součástí
z jednoho nastavení na jiné. Můžete použít
libovolnou počáteční prázdnou definici
a poté ji nechat následovat komponentu
z jedné pozice do druhé. Zpracovávaná
prázdná komponenta automaticky převezme
pozice sestavy od základní součásti.
• Mezi nastaveními funguje asociativnost
a aktualizační mechanismy
• Teamcenter podporuje konfigurace sestav
Frézování děr/výstupků Díry a výstupky se
v NX 8 CAM zpracovávají samostatně, čímž
se dosáhne optimálního vyfrézování. Výběr
geometrických prvků podporuje manuální
typ operace i operaci založenou na prvcích.
Operace frézování děr/výstupků zahrnují
specifické řezací a neřezací pohyby:
• Přístup k prvkům z různých vektorů
• Použití bezpečných přechodných spojení
mezi prvky
• Vzory dokončovacího spirálového
frézování pro konečnou úpravu
• Vzory hrubovacího spirálového frézování
pro obrábění nahrubo
• Dokončovací a hrubovací spirálové
frézování pro víceúrovňové obrábění
nahrubo
Nabízíme i dodatečné frézování vnitřních
a vnějších závitů včetně kuželových závitů.
A k dispozici je více definic závitů:
Trvalé vedoucí postavení v oblasti CAM
NX™ CAM po vydání verze 8 si i nadále
udržuje pozici nejpokročilejšího řešení
pro programování NC strojů. Disponuje
nejlepšími funkcemi pro nejdůležitější
obory a pokročilou technologií obrábění.
Nová funkce 5osého obrábění usnadňuje
více než kdy předtím využití 5osého
obrábění, a to i v případě forem a lisování.
NX 8 CAM nabízí také nové specializované
metody pro obrábění turbínových
komponent.
Přizpůsobení obrábění založeného na
prvcích (FBM) Díky interaktivnímu vývoji
definic prvků a procesů poskytujících
možnost rychlejšího přizpůsobení posouvá
NX 8 CAM obrábění FBM na vyšší úroveň.
Pomocí nové funkce Teach Features je možné
interaktivně definovat vlastní typy prvků
v grafickém prostředí. Funkce rozpoznání
prvků poté dynamicky interpretuje XML
definice prvků, včetně prvků uzpůsobených
konkrétním potřebám vaší firmy.
Dále je možné pomocí nové funkce Teach
Operations snadno vytvářet definice
obráběcích procesů z operací NX CAM
a označovat parametry specifické pro
procesy, například řezání, neřezání,
uživatelem definované události (UDE),
cykly a parametry cyklů, úrovně řezání
a parametry KF. Poté je možné libovolně
upravit pravidla obrábění v editoru MKE
(Machining Knowledge Editor) tak, aby
byla obecnější.
Náklon dráhy nástroje Flexibilní 5osé
frézování lze snadno využít u tradičních
3osých aplikací. Namísto dlouhých
nástrojů umožňujících dosáhnout hluboko
do dutin lze v NX 8 naprogramovat
řezy pomocí kratších nástrojů. Poté se
automaticky nastaví sklon osy nástroje,
aby nedošlo ke kolizi s držákem při řezání
NX
v hlubokých místech. Podstatné výhody
tohoto přístupu spočívají v rychlosti řezání,
životnosti nástroje a kvalitě opracovaného
povrchu.
Frézování zařízení turbín
Ve verzi 8 jsou funkce NX pro
vícelopatkové turbíny a lopatkové disky
rozšířeny o další metody řezání:
• Nová operace konečné úpravy zaoblení
• Konečné úpravy šroubových lopatek pro
prvotřídní povrchovou úpravu
• Pokročilá víceúrovňová synchronizace
bodů zajišťuje nejjemnější povrchovou
úpravu.
• Interpolace osy nástroje probíhá
automaticky a kdykoli je možné ji
ovládat manuálně. Interpolovaná
orientace se při manipulaci s osou
nástroje zobrazí v náhledu. Zviditelní se
všechny nebezpečné oblasti, NX u nich
automaticky nastaví náklon, a zachová
tak hladkou dráhu nástroje bez rýh.
Dynamické ovládání osy nástroje
Zobrazení nástroje v NX zahrnuje
interaktivní úchyt. Můžete zobrazit celou
sestavu stroje při tažení nástroje, a uvidíte
polohy stroje při každém umístění nástroje.
Zvýrazněny jsou kolize a omezení osy
stroje. Tyto informace s plným kontextem
jsou k dispozici při interaktivním
nastavování osy nástroje nebo úpravě
parametrů nástroje.
Dílenská dokumentace Program pro NC
stroj a informace o nástroji lze odeslat
do výrobního provozu pomocí snadno
upravitelných šablon. Odeslat můžete
celé nastavení nebo vybrané operace.
Šablony se upravují v aplikaci Excel, proto
nejsou pro výstup přizpůsobených listů
zapotřebí žádné znalosti TCL ani MOM
programování:
• Délka obsahu stránky
• Opakování názvu
• Tabulky nástrojů a operací
• Grafika
• Atributy součástí
• Přes 1000 proměnných MOM
Simulace NC stroje a virtuální stroj
Virtuální stroj představuje nejvyšší úroveň
simulace NC stroje poskytující nejlepší
možnou jazykovou podporu, podporu
cyklu a přesnost pohybu pro prověřování
programů pro NC stroje. Používá Virtual
NC Kernel (VNCK) od společnosti Siemens
pro replikaci všech aspektů chování řídicí
jednotky Sinumerik. NX 8 CAM podporuje
nejnovější verze VNCK a modely 840D
Solutionline a Powerline. Můžete využít
také rotační i nerotační nástroje a byla
celkově zlepšena výkonnost v rámci všech
simulačních prostředí.
Programování kontrolních programů
NX CMM
Programování kontrolních programů
v systému NX pokročilo s NX 8 značně
kupředu a jako první získalo osvědčení
DMIS 5.2. Měření kvality je možné ovládat
pomocí integrovaných výrobních informací
(PMI). Dále můžete vytvářet složitější
řetězce pohybů měření.
Integrace výrobních informací (PMI)
CMM programy plně využívají integrované
informace PMI obsažené v NX. PMI zahrnují
informace o anotacích GD&T a 3D, kde
jsou uvedeny důležité výrobní tolerance,
jež musí kontrolní programy ověřovat. Nyní
je možné využít existující PMI v modelech
systému NX k řízení programování a zajistit
měření požadovaných tolerancí vzhledem
ke specifikaci konstruktéra.
Vytváření drah s více prvky Programování
kontrolních programů v NX CMM rozšiřuje
volby odkazů a spojení mezi jednotlivými
měřeními. Proto je možné kontrolovat více
prvků během jediné úlohy měření.
Prevence kolizí Mezi kontrolními
operacemi vytvoříte bezkolizní dráhy
včetně operací řízených PMI a drah s více
prvky. Tyto kontroly kolizí mezi operacemi
doplňují operace založené na objemových
elementech, které jsou vždy kontrolovány.
Osvědčení NX je první řešení, které
získalo osvědčení na základě nejnovějších
norem organizace Dimensional Measuring
Standards Consortium pro CMM
programování – DMIS 5.2. DMIS i nadále
zůstává jedinou mezinárodní normou
(DMIS verze 4.0 je norma ISO) pro výměnu
informací o měření kvality.
NX pro navrhování nástrojů a upínáků
NX i nadále nabízí nejlepší komplexní
nástroje pro navrhování kompletních
nástrojových systémů pro výrobce forem,
postupových lisovacích nástrojů a raznic.
Vylepšené návrhy forem Systém NX 8
urychluje návrh a ověření forem.
Dokonalejší vizualizace pomocí technologie
HD3D pro ověřování lisovaných součástí
pomáhá konstruktérům součástí a nástrojů
nalézt a opravit více výrobních problémů,
mezi něž patří: tloušťka stěny, dělení,
dutiny, překrytí povrchů, okraje těles
a elektrody. Přidat můžete také svoji vlastní
kontrolu.
Vylepšený nástroj pro navrhování
chladicích okruhů zobrazuje směr toku
a automatizuje připevnění tvarovek, čímž
usnadňuje dokončení návrhu okruhu.
Nová knihovna opakovaně použitelných
dat pro normalizované součásti
a základy forem umožňuje rychlejší
vyhledávání a vkládání návrhů. Přidávání
normalizovaných součástí do návrhu
se provádí jednoduchým přetažením.
Knihovna obsahuje nejnovější dostupná
data z dodavatelských katalogů. A snadno
přidáte i vlastní obsah.
Vylepšené navrhování postupových
lisovacích nástrojů Nové funkce NX 8
výrazně zkrátí dobu návrhu a pomohou
dosáhnout cílových cen. Nový nástroj
Quick Quotation vypočítává náklady
přímo z vašich dat 3D návrhu a z režijních
nákladů. Integrace aktuálního 3D návrhu
s tabulkou výpočtu nákladů nyní umožňuje
sledovat náklady na nástroje v průběhu
realizace návrhu.
NX
Pro zvýšení produktivity návrhu jsme
zdokonalili modul navrhování plochy
lisovacích nástrojů. Můžete například
zajistit shodu úhlů zarovnání s výrobními
specifikacemi automatizovanými
vizuální kontrolou. Opakovaně využijete
normalizované doplněné průřezy
z knihovny a kontrolu parametrů průřezu.
Pomocí specializovaných funkcí, jako
jsou žebra nebo klínové drážky, urychlíte
podrobný výkres návrhu děrovacího
a lisovacího nástroje.
Nová knihovna opakovaně použitelných
dat pro normalizované součásti a základy
lisovacích nástrojů nabízí rychlejší
vyhledávání a vkládání návrhů. Přidávání
normalizovaných součástí do návrhu
se provádí jednoduchým přetažením
a knihovna zahrnuje nejnovější dostupný
obsah dodavatelských katalogů.
Díky spolupráci více konstruktérů na jednom
nástroji je nyní možné zkrátit celkovou
dobu návrhu. Řízení souběžných pracovních
postupů navrhování umožňuje přidělovat
konstruktérům konkrétní moduly nástroje
a uchovává data projektu uspořádaná.
Správa změn napomáhá při vytváření
nových návrhů lisovacích nástrojů pro
řady součástí. Například po navržení sady
lisovacích nástrojů pro pravou součást je
možné pomocí správy změn automatizovat
vytvoření levé sady lisovacích nástrojů.
Nový postup navrhování lisovacích
nástrojů NX 8 zavádí nový pracovní
postup, který automatizuje proces
navrhování postupových lisovacích
nástrojů. Postup uživatele provede
procesem navrhování každé lisovací
stanice se specializovanými nástroji pro
děrování, ořezávání, ražení, tvarování
a tvorbu prolisů. U postupových lisovacích
nástrojů jsou sady nástrojů namontovány
na jednom lisu. U postupových lisovacích
nástrojů sady lisovacích nástrojů jsou
jednotlivě připevněny na samostatné lisy.
Česka republika
Na Maninách 7
Praha 7
17000
Tel: +420 266 790 411
Fax: +420 266 790 422
www.siemens.cz/plm
Z knihovny lze přidat vybavení pro přesun
materiálu. Pomocí simulace pohybu se
ověřuje, zda správně funguje přesun
součástí a posloupnost lisovacích nástrojů.
Přímo z modelu nástroje 3D objemového
objektu také můžete automaticky vytvořit
seznam součástí a výkresy.
Je možné automatizovat následné procesy
programování NC strojů připojením PMI
(Product Manufacturing Information)
k povrchu lisovacích nástrojů. Plochy
lze opatřit značkami pro specifické
operace obrábění, které může NX CAM
využít k automatizaci tvorby operací
obrábění a nástrojů.
Vylepšené návrhy razicích nástrojů
NX 8 přináší nové funkce, které zvyšují
produktivitu vývoje lisovacích nástrojů.
U komponent lisovacích nástrojů
umožňuje nová knihovna opakovaně
použitelných dat pro normalizované
součásti a základy lisovacích nástrojů
rychlejší vyhledávání a vkládání návrhů
přetažením. Do knihovny byla přidána
také nová sada děrovacích vložek.
© 2011 Siemens Product Lifecycle Management Software
Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti
Siemens jsou registrované ochranné známky společnosti
Siemens AG. D-Cubed, Femap, Geolus, GO PLM, I-deas,
Insight, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Teamcenter,
Tecnomatix a Velocity Series jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Siemens Product
Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích poboček
v USA a v jiných zemích. Všechna další loga, ochranné
známky, registrované ochranné známky nebo servisní
známky zde použité jsou majetkem příslušných držitelů.
X8-CS 25386 11/11 L
Download

What`s new in NX 8 (Czech)