Přehled různých typů získaného
poškození mozku
MUDr.Sylva Klimošová
Neurocentrum KNL a.s.
Monroe-Kelly
Prefrontální
kůra rozhodování
Centrum
řeči mluvení
Příprava
pohybu
Motorická
kůra pohyb
Čití
Parietální
lalok
Chuťová
oblast
Centrum řeči rozumění
Levá
mozková
hemisfera
Levá
střední
mozková
tepna
Primární
sluchová
kůra
Mozkový kmen
Primární
zraková
kůra
Radiatio
optica
Mozeček
Získané poškození mozku
• Úrazové poškození mozku
– poškození funkcí mozku v důsledku působení
zevního násilí
– příklad: otřes mozku - komoce
• Získané poškození mozku
– je poškození, které není dědičné, vrozené,
degenerativní nebo porodní, je to poškození
ke kterému došlo až po narození
– příklad: mrtvice
Kraniotraumata - dělení KCP
• Komoce – otřes mozku
• Kontuze – zhmoždění
• SDH – subdurální
hematom
• EDH – epidurální
hematom
• Traumatické SAK
• Difuzní axonální poranění
Co se stane mozku
Cévní onemocnění mozku - COM
• Ischemie
– Ložisková – ischemická CMP
– Globální – poresuscitační
hypoxicko ischemická
encefalopatie
• Krvácení
– intracerebrální (ICH)
– subarachnoidální (SAK)
Jak se poškození mozkové tkáně projeví?
Náhle vzniklé u CMP
Bezprostředně, ale i odloženě po úderu do
hlavy u KCP
Hemi/paresa
Hemi/hypestezie
Závrať nerotační
Tah až pád
(Koma)
Afazie motorická
A . senzorická
Dysartrie
Mutismus
Hemianopsie
Diplopie
Náhle vzniklá krutá
bolest hlavy
Komoce – otřes mozku
• Ztráta vědomí – vteřiny až minuty (hodiny – DAP)
• Bleskové vyhasnutí reflexů, zástava dechu, pokles TKrychlá obnova
• Amnesie anterográdní – neukládá do paměti
• Retrográdní amnesie – nevybavuje, co bylo před
úrazem
• Cefalea, nausea, závrať, zvracení
• Vasodepresorická synkopa – vstane, jde, omdlí
Difuzní axonální poranění
Komoce
• Postkomoční syndrom: cefalea, závrať, únava,
porucha soustředění, poruchy spánku, zvýšená
nervozita
• Rizika: opilost, stáří, warfarin
– Zmatenost (+ opilost)
– Lucidní interval - pozdní projevy – SDH, EDH
Kontuze
• M, 50, stres, 3 piva, horká koupel, paroxysmus FiS,
synkopa, pád čelem na dlaždičky, cefalea, normální
neurologický nález, levák
• CT 10 dnů po úrazu
CT neukáže všechno hned
• Ž, 80, pád se schodů, zmatenost, porucha řeči,
paměti, desinhibice chování, dx hemiparesa
Za 8 hodin od úrazu
40 hodin od úrazu
Dekompresní kraniektomie
Traumatické SAK
2003
Akutní SDH
M 72
2005
Chronický SDH u 86ti letého muže
EDH : Ž, 28, jízda na bruslích, fraktura baze
72 letý muž, hypertonik, sin hemiplegie , dense
artery sign ACM dx, penumbra, okluze C6-M1,
aspirační a mechanická embolektomie, úprava
ad integrum
RZP
Iktový telefon
728 323 529
ZZ
interní ambulance / CIA /
hosp. KNL
CT, pCT, CTA
AG
interní ambulance / CIA /
Iktová jednotka
Neu odd
lůžková rehabilitace
spád mimo KNL
domů
LDN
RZP - TRIÁŽ POZITIVNÍ PACIENT
CHIRURGICKÁ AMBULANCE
Specifická chirurgická a komplexní
traumatologická péče
CT, pCT, CTA a další vyšetření
Lůžka Traumacentra / ARO, chirurgie, ortopedie, NCH/
lůžková rehabilitace
spád mimo KNL
domů
LDN
Následky CMP a
KCP
Porušená rovnováha 49%
Porucha řeči 33%
Porucha funkce ruky 52%
Obrna paže 44%
Obrna nohy 44%
Porucha chůze 54%
Poškození levé strany mozku
• obtíže s porozuměním –percepční/senzorická
afázie
• problém mluvit, vyjádřit se –
expresivní/motorická afázie
• deprese, úzkost
• poruchy verbální paměti
• poruchy logického uvažování
• zhoršená hybnost pravé strany těla
Poškození pravé strany mozku
•
•
•
•
poruhu zrakové orientace v prostoru
poruchu zrakové paměti
levostranný syndrom zanedbávání (neglect sy)
sníženou schopnost uvědomit si svá omezení (
anosognosie)
• ztrátu schopnosti uvažovat komplexně
• zhoršení hybnosti na levé straně těla
Difuzní axonální poranění
•
•
•
•
•
zpomalené uvažování
zmatenost
snížení pozornosti a koncentrace
zvýšenou unavitelnost
zhoršení ve všech oblastech myšlení
(kognice)
• vegetativní stav/ apalický syndrom
Péče o nemocného s kontuzí
Neurorehabilitace v ČSNN
•
Chybí síť akutních neurorehabilitačních oddělení podobných spinálním jednotkám pro
pacienty s poškozením míchy. Systémové změny v rehabilitaci pacientů po poškození
mozku by měly být podpořeny i legislativně.
( Angerová et al. 2010)
•
Cílem sdělení seznámit odbornou veřejnost s možností rehabilitace pacientů ve
vegetativním stavu, která není dosud v České republice plně rozvinuta. Domníváme se,
že toto téma je závažné i vzhledem k vznikající komplexní péči o pacienty s
cerebrovaskulárním onemocněním.
(Lippertová-Grunerová, 2011)
•
Komplexní neurorehabilitace začíná již v akutní fázi onemocnění a pokračuje ve
speciálních neurorehabilitačních centrech až do doby, kdy je vhodné realizovat terapii
v domácím prostředí.
Dobrým příkladem je takzvaný fázový model rehabilitace, který je praktikován již po
řadu let ve Spolkové republice Německo
•
– fáze rehabilitace jsou pevně stanovené,
– zařazení pacientů probíhá podle Barthelové indexu.
– Určena je délka a intenzita terapie, podle níž se řídí i výška denních nákladů na rehabilitaci pacienta
(Lippertová Grunerová, 2012)
N-RHC v Neurologii pro praxi 3/2013
Základní principy současné neurorehabilitace
Švestková, Neu pro praxi 3/2013
- zbožná přání x skutečnost
• „Speciální a vysoce kvalifikovaná neurorehabilitace
se poskytuje pacientům s míšními lézemi, CMP a
KCP, s RS. Pro tyto dg. existují specializovaná centra
– spinální jednotky, cerebrovaskulární centra, RS
centra, která by měla mít na neurologické odd
navazující lůžkové odd. včasné neurorehabilitace.
Tato lůžková neurorehabilitační odd. nyní vznikají
jako součást iktových center pro pacienty s
cerebrovaskulární příhodou.“
Spinální program v ČR
Kříž, Neu pro praxi 3/2013
• 1999 založení České spondylochirurgické spol.
„Její členové, kteří na svých pracovištích
prováděli operativu pacientů s míšním
poraněním, dlouhodobě vnímali nedostatek
spinálních lůžek a vyvíjeli společný tlak na MZ
a ZP“
• 6/2002 věstník MZ – síť spinálních jednotek
• dotazy:
[email protected]
• více info v AJ: www.biausa.org
Download

Přehled různých typů získaného poškození mozku.pdf