REAKCE A VZNIK KOMPLEXNÍCH SLOUČENIN
Úvod: Komplexní sloučeniny obsahují středový atom, který je akceptorem elektronových
párů, přijímaných od ligandů, které vystupují jako donory. Pro tyto sloučeniny je
typická barevná pestrost.
Úkol č. 1:
Vznik a vlastnosti komplexních sloučenin železa
Pomůcky:
sada zkumavek, stojan na zkumavky, pipety
Chemikálie: thiokyanatan draselný KSCN (c = 0,01 mol.dm-3), síran železnatý FeSO4 (c =
0,05 mol.dm-3, síran železitý Fe2(SO4)3 (c = 0,05 mol.dm-3), fluorid sodný NaF
(c
=
0,1
mol.dm-3)
–
!!!
pozor
JED
!!!,
zředěné
roztoky
hexakyanoželeznatanu tetradraselného K4[Fe(CN)6] a hexakyanoželezitanu
tridraselného K3[Fe(CN)6], síran draselno – hlinitý KAl(SO4)2, voda
Pracovní postup:
1) Připravte si 3 zkumavky, do dvou přidejte 5 cm3 roztoku Fe2(SO4)3 a
do třetí stejný objem FeSO4.
2) K roztoku Fe2(SO4)3 v první zkumavce přidejte roztok KSCN.
Produktem je krvavě červený roztok [Fe(SCN)]2+. Roztok rozdělte na
2 části. Jedna část je srovnávací, ke druhé části přidejte po malých
dávkách 4 cm3 roztoku NaF (asi 0,5 cm3). Po přidání fluoridu by měla
barva roztoku postupně slábnout, až zcela zmizí (cca 2,5 cm3).
3) K získanému roztoku přidejte krystalický KAl(SO4)2 (asi 1g). Směs
řádně protřepejte až získáte původní zbarvení roztoku.
4) K roztoku Fe2(SO4)3 ve druhé zkumavce přidejte zředěný
K4[Fe(CN)6], do třetí zkumavky s roztokem FeSO4 přidejte zředěný
roztok K3[Fe(CN)6]. V obou zkumavkách vzniká tmavě modré zabarvení
Berlínská nebo Turnbullova modř Fe4[Fe(CN)6]3.
Do protokolu uveďte: 1) Působením fluoridu sodného na thiokyanoželezité ionty dochází
k náhradě ligandu SCN- za ligand F-. Napište vzorec a název této
sloučeniny (ligandové č. 6). Pokuste se tento děj zapsat chemickou
rovnicí.
2)
Reakcí
síranu
draselno-hlinitého
s
hexafluoroželezitanem
sodným vzniká Na3[AlF6]. Vyjádřete tento děj chemickou rovnicí
a vysvětlete opětovný vznik předešlého zbarvení.
3) Chemickou rovnicí popište děj probíhající ve druhé zkumavce.
4) Napište název sloučeniny vzniklé ve druhé a třetí zkumavce.
5) Zapište svá pozorování.
GYMNÁZIUM POLIČKA
KVINTA – LABORATORNÍ PRÁCE Č. 11
Strana 1 (celkem 2)
REAKCE A VZNIK KOMPLEXNÍCH SLOUČENIN
Úkol č. 2:
Reakce vybraných komplexních sloučenin s přechodnými kovy.
Pomůcky:
sada zkumavek, stojan na zkumavky, pipety
Chemikálie: zředěné
roztoky
-
hexakyanoželeznatan
tetradraselný
K4[Fe(CN)6],
hexakyanoželezitan tridraselný K3[Fe(CN)6], thiokyanatan draselný KSCN,
amoniak NH3, síran draselno – hlinitý KAl(SO4)2, roztoky solí: měďnatá Cu2+,
železitá Fe3+, zinečnatá Zn2+, nikelnatá Ni2+, voda
Postup práce: 1) Proveďte reakce solí uvedených kovů s příslušnými činidly.
2) Do zkumavky odměřte asi 1 cm3 roztoku soli. Do příslušných zkumavek
přidávejte několik kapek činidel.
3) Do tabulky zaznamenejte svá pozorování (barva, vzhled substance – tzn.
roztok nebo sraženina), v případě, že vzniká roztok o stejné barvě, zapíšete
pozorování jako bezbarvý roztok.
Cu2+
Zn2+
Fe3+
Ni2+
NH3
K4[Fe(CN)6]
K3[Fe(CN)6]
KSCN
Do protokolu uveďte:
1) Tabulku se svými pozorováními (barva, vzhled substance).
2) Chemickými rovnicemi popište reakce soli Cu2+ a Ni2+
s roztokem NH3 a K4[Fe(CN)6]. Pozn.: Reakce s NH3 - pro Cu2+ je
typické ligandové číslo 4, pro Ni2+ je typické ligandové číslo 6.
Reakce s K4[Fe(CN)6] – dochází k záměně centrálního atomu.
3) Uveďte správné názvy vzniklých produktů z předchozí otázky.
GYMNÁZIUM POLIČKA
KVINTA – LABORATORNÍ PRÁCE Č. 11
Strana 2 (celkem 2)
Download

REAKCE A VZNIK KOMPLEXNÍCH SLOUČENIN