ČESKÁ INTERNISTICKÁ SPOLEČNOST
SLOVENSKÁ INTERNISTICKÁ SPOLOČNOSŤ
ve spolupráci s
LÉKAŘSKOU FAKULTOU UP V OLOMOUCI
FAKULTNÍ NEMOCNICÍ V OLOMOUCI
SPOLKEM LÉKAŘŮ JEP V OLOMOUCI
a III. INTERNÍ KLINIKOU LF UP
pořádají
XXXII. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ
I. INFORMACE
OLOMOUC, 30. – 31. 5. 2013
Termín konání:
30. – 31. 5. 2013
Místo konání:
Velká a malé posluchárny Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3,
Olomouc (areál Fakultní nemocnice)
Jednací jazyk:
český, slovenský, anglický
Garant setkání:
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
přednosta III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc
Koordinátoři:
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
III. interní klinika, LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
I. interní klinika FN Olomouc
Tématické okruhy: Vnitřní lékařství včetně dílčích a navazujících oborů
Podmínky:
● Mladí lékaři – internisté do věku 35 let včetně
● Studenti lékařských fakult, zapojení do vědeckovýzkumné práce
(SVOČ) v oboru vnitřního lékařství (samostatná sekce)
Nejlepší sdělení
budou odměněna
cenami:
Cena předsedy České internistické společnosti
Cena předsedy Slovenské internistické společnosti
Cena děkana LF UP v Olomouci
Ceny za nejhodnotnější sdělení v jednotlivých sekcích
(Ceny předsedů ČIS a SIS jsou spojeny s delegací na Letní školu
mladých internistů EFIM, podmínkou je ale členství v ČIS nebo SIS)
Délka přednášky:
10 minut + 5 minut diskuse (vymezený čas je nepřekročitelný)
Kritéria pro hodnocení
přednášky:
originálnost a aktuálnost tématu, úroveň přednesu a dokumentace,
dodržení časového limitu a pohotovost v diskuzi
Technické
zabezpečení:
dataprojektor
Odborný
program:
Bude rozčleněn do odborných sekcí odpovídajících zaměření
přihlášených sdělení, registrovaným účastníkům bude zaslán e-mailem
předem. Všechna přihlášená sdělení budou přijata k přednáškové
prezentaci.
Souhrn sdělení:
Nutno zpracovat podle přiloženého pokynu a zaslat do 31. 3. 2013 na
adresu:
MUDr. Anna Klíčová
III. interní klinika-NRE LF UP a FN
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
e-mail: [email protected]
Souhrny přednášek budou zveřejněny v časopise Vnitřní lékařství.
Účastnický
poplatek:
500,- Kč bude vybírán při registraci.
Zahrnuje účast na vědeckém jednání a konferenční materiály.
Studenti LF (SVOČ) jsou od účastnického poplatku osvobozeni.
Registrace
účastníků:
Vestibulum Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3 (areál FN)
30. 5. 2013 7,00 - 16,00
31. 5. 2013 7,30 - 10,30
- Evidence členství v ČIS a SIS
- Předání Dokladu o účasti
- Předání Souhrnu abstrakt (Vnitřní lékařství)
Ubytování:
Je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích na vysokoškolských
kolejích, v hotelu Flora a pensionu Best. Ubytování si uhradí každý
účastník samostatně v recepci příslušného hotelu, ubytování na kolejích
- úhrada u registrace.
Prosím, vezměte na vědomí, že v případě neobsazení Vámi
objednaného ubytování Vám bude naúčtován storno poplatek ve
výši 100%. Po termínu 1. 4. 2013 již nebude možné případným
zájemcům ubytování zaručit.
Společenský
program:
Důležité termíny:
30. 5. 2013 v 19,00 hod.
Termín pro zaslání příspěvku
31. 3. 2013
Termín pro zaslání přihlášky
31. 3. 2013
Termín pro zaslání žádosti o ubytování
31. 3. 2013
Všechny formuláře jsou na adrese: www.mladiinterniste2013.upol.cz
Informace o zařazení
přednášky:
Bude zveřejněna na webové stránce do 30.4.2013
http://dnymladychinternistu.sweb.cz
Vyplněnou přihlášku k účasti a ubytování zašlete formou e-mailu nejpozději do 31. 3.
2013 na adresu:
Konferenční servis Univerzity Palackého
Jitka Hýbnerová
Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
tel. 585 631 125, fax: 585 222 802
e-mail: [email protected]
Pokyny pro dodání abstrakt
K napsání abstrakt použijte textový editor WORD s nadpisem přesně dle vzoru
velikost písma 10, maximální velikost 2500 znaků bez mezer.
Abstrakta dodejte v 1 tištěné kopii a zároveň zašlete e-mailem.
Bez zaslání e-mailem nemůže být příspěvek publikován !
Termín dodání abstrakta: do 31. března 2013
Zašlete na adresu:
MUDr. Anna Klíčová
III. interní klinika-NRE FN a LF UP v Olomouci
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc
Fax: 585 852 526, Tel.: 585 854 747, 585 853 384
e-mail: [email protected]
Vzor
PRIMÁRNÍ NE-HODGKINOVY LYMFOMY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
1
Krč I., 2Urbánek K., 1Galuszková D., 2Juryšek O., 3Mačák J.
1
II. interní klinika, 2 Neurologická klinika a 3 Ústav patologické anatomie LF UP
Olomouc, ČR
Primární ne-Hodgkinův lymfom centrální nervové soustavy představuje …
Download

XXXII. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ I. INFORMACE