DÜZCE İL RAPORU
Düzce Yatırım Destek Ofisi
11.08.2014
DÜZCE GENEL BİLGİLER & OSBLER & YATIRIMLAR
Batı Karadeniz’in ayakta kalan tek antik kenti olan Düzce’nin tarihi, M.Ö. 1390-800 yılları
arasında hüküm süren Hitit (Eti) Medeniyeti’ne kadar uzanır. Düzce ve çevresi 15. yüzyıldan
beri yerleşim alanıdır. Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey’in Bizans Tekfurları ile
1323’te yaptığı savaşlar sonucu Osmanlı topraklarına katıldı. Düzce’nin Konsopa adını alması
bu devrededir. O zamanki yerleşim merkezi Gümüşabadı’dır. Daha sonra ilçe merkezine
Üskübü denildi. Yerleşim merkezi de Prusias (Üskübü) bugünkü Konuralp kasabası idi. Düzce
bu dönemde, ticaret ve arazi bakımından ilk ilçe merkezi olan Gümüşabadı’yı gölgede bıraktı.
Bu nedenle 1871 yılında yerleşim yeri Düzce’ye nakledildi. 1869 yılına değin Kastamonu
Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı, Göynük Kasabasına bağlı bir bucak olarak tarihte yer almıştır.
1869 yılında ise Bolu Sancağına bağlı Kaza olmuştur. 1999 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasım
depremlerini yaşayan Düzce, 1’i yeni 7 ilçenin bağlanmasıyla 09.12.1999 gün ve 23091 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 584 sayılı KHK uyarınca il olmuştur.
Düzce doğusunda Zonguldak ve Bolu, güneyinde yine Bolu, batısında ise Sakarya illeri ile
komşudur. Kuzeyinde Karadeniz vardır ve kıyı uzunluğu 30 km’dir. Düzce’nin denizden
yüksekliği 150 metredir. İlin en yüksek noktası Kardüz yaylası olup rakımı 1830 metredir.
Karadeniz ve Marmara bölgesi arasında geçiş iklimine sahip Düzce’de ilkbahar ve sonbaharda
bol yağış görülmekte, kışları yağışlı, yazları ise sıcak geçmektedir. Etrafı dağlarla çevrili olması
nedeniyle yılın bazı dönemlerinde sisli havalar görülmektedir.
D-100 karayolunun şehir içinden geçmesi, Düzce’deki ve Karadeniz Ereğlisi’ndeki fabrikalara
hammadde ve ürün sevkiyatı nedeniyle ağır vasıta yoğunluğu oluşmaktadır. Ayrıca hem
İstanbul ve Ankara’nın ortasında bulunması dolayısıyla hem de stratejik konumundan, ulaşım
kolaylıklarından, limanlara ve gümrüklere yakınlığından dolayı, Düzce yatırımcıların tercih
ettiği yerler arasında ön sıralarda bulunmaktadır.
Yeşili bol olan ve fındık kenti olan Düzce’de turizm de giderek önem kazanan bir sektör
olmaktadır. Merkeze bağlı bölgelerde yayla, şelale, yürüyüş parkurları bulunmakta, özellikle
hafta sonları çeşitli şehirlerden çok sayıda yerli turist Düzce’nin doğal güzelliklerini görmek
için Düzce’ye gelmektedir.
Düzce’nin nüfusu TUİK’in açıkladığı rakamlara göre 2013 yılı sonu itibari ile 351.509’dur. İl
nüfusunun % 59,8’i (201.434) şehirlerde, % 40,2’u (141.382) ise köylerde yaşamaktadır. Yıllık
nüfus artış hızı %0 14,5, İlin yüzölçümü 2.574 Km2 olup, Km2’ye il genelinde 137 kişi
düşmektedir. Düzce 2012-2013 yılları arasında 12.367 kişi göç almış, 11.306 kişi göç
vermiştir. Net göç hızı % 3’tür. İlimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 35.
sıradadır. Düzce Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılası içerisinde % 0,2’lik bir paya sahiptir.
İlimizde 2013 yılında ihracat % 13,9 artış ile 115.812.380 $, ithalat ise % 6,9 artış ile
91.462.000 $ olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 126,7
olmuştur.
DÜZCE İLİ VERİLERİ
NÜFUS VE İDARİ YAPI
Nüfusu
351.509
Şehir Nüfusu Oranı %
59,8
Köy Nüfusu Oranı %
40,2
Yıllık Nüfus Artış Hızı
(Binde)
14,5
2
Yüzölçümü (km )
2.574
Yüzölçümü Bakımından Sırası
78
2
Nüfus Yoğunluğu (km )
Türkiye: 100
İlçe Sayısı
137
8
Belediye Sayısı
11
Köy Sayısı
280
Kaynak: TÜİK, 2013
GSYİH VE SOSYO-EKONOMİK GELİŞME
İlin Ülke GSYİH içindeki Payı
% 0.2
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması – 2011, Kalkınma Bakanlığı
35
MALİYE
Genel Bütçe Gelirleri-2013 (Tahakkuk)
642.060.793
Genel Bütçe Gelirleri -2013 (Tahsilat)
402.325.633
Tahsilat Oranı -2013
% 62,66
Genel Bütçe Gelirleri -2014 6 Aylık
334.666.000
Genel Bütçe Giderleri -2014 6 Aylık
203.961.000
Tahsilat Oranı -2014 6 Aylık
% 60,9
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2013; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2014
BANKACILIK
Toplam Nakdi Krediler 2013(12 ay)
Türkiye: 1.173.628.953.700
2.384.897.370
Toplam Mevduat 2013(12 ay)
Türkiye: 1.002.730.000.000
1.262.749.000
Banka Şubesi Sayısı
41
Şubeye Düşen Nüfus
8.573
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve BDDK, 2013
DIŞ TİCARET
İhracat-2013
115.812.380 $
İthalat-2013
91.462.000 $
Dış Ticaret Hacmi-2013
İhracatın İthalatı Karşıla. Oranı-2013
207.274.380 $
Türkiye : % 60,3
Dış Ticaret Dengesi -2013
% 126,7
(+)24.350.380 $
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı, 2013
İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK
Aktif Çalışan İşgücü (Kamu+ Özel)-2013
198.954
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Nüfus (Gelir Testi Hariç)-2013
301.209
Gelir Testi Yapanlar-2013
43.105
Kayıtlı İşsiz Sayısı-2013
11.384
İşsizlik Oranı-2013
Türkiye:9,7
İşsizlik Oranı Türkiye Sıralaması-2013
8,7
26
Kaynak: SGK, 2013
MİLLİ EĞİTİM
Okuma –Yazma Oranı (6 + Üstü Yaş)
Okul Sayısı
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı (Örgün)
Öğretmen Sayısı
Okullaşma Oranları (2012-2013)
Derslik Başına Öğrenci Sayıları (2012-2013)
Türkiye : % 96,04
% 96,1
406
3.194
67.380
4.145
İlköğretim % 98,88
Ortaöğretim % 95,89
Lise % 76,71
İlköğretim: 19
Ortaöğretim: 24
Mesleki-Tek. Eğitim: 32
Kaynak: Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜİK, 2013
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Düzce Üniversitesi Fakülte Sayısı
11
Yüksek Okul Sayısı
4
Meslek Yüksek Okulu Sayısı
9
Konservatuar Sayısı
0
Enstitü Sayısı
3
Bölüm Sayısı
118
Düzce Üniversitesi Öğrenci Sayısı
Düzce Üniversitesi Toplam Mezun Sayısı
Düzce Üniversitesi Akademik Personel Sayısı
16.354
9.193
828
Kaynak: Düzce Üniversitesi, 2014
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR
Spor Kulüpleri Sayısı
64
Lisanslı Sporcu Sayısı
12.264
Stadyum Sayısı
1
Kapalı Spor Salonu Sayısı
6
SAĞLIK
Kamu
Özel
Hastane Sayısı
Toplam
3
1
4
236
267
52
11
288
278
Diş Doktoru Sayısı
35
40
75
Ebe-Hemşire Sayısı
715
54
769
Diğer Personel
833
283
1116
Yatak Sayısı
616
54
670
% 70,4
% 32,2
% 67,6
Uzman Doktor Sayısı
Pratisyen Doktor Sayısı
Yatak İşgal Oranı
Aile Sağlığı Merkezi
26
4
Toplum Sağlığı Merkezi
Aile Hekimliği Birimi
31
Verem Savaş Dispanser Sayısı
1
Halk Sağlığı Laboratuvarı
1
AÇSAP Merkezi
Onbin Kişiye Düşen Yatak Sayısı
Türkiye: 27,1
1
19,3
Onbin Kişiye Düşen Hekim Sayısı
Türkiye: 16,7
16,1
Kaynak: Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, 2014
KÜLTÜR VE TURİZM
Taşınmaz Kültür Varlığı Sayısı
Sit Alanı Sayısı (2’si Kentsel)
Müze Sayısı
Turistik Tesis Yatak Kapasitesi – 2014
İl’e Giriş Yapan Yerli Turist Sayısı – 2013
İl’e Giriş Yapan Yabancı Turist Sayısı – 2013
Turizm Geliri (TL) – 2013
Halk Kütüphaneleri Sayısı
222
17
1
4.553
209.433
9.428
Toplam 32.829.150
Yerli Turizm 31.414.950
Yabancı Turizm 1.414.200
5
Halk Kütüphaneleri Kitap Sayısı
59.931
Halk Kütüphaneleri Okuyucu Sayısı
80.651
Kaynak: Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2014; TÜİK, 2013
TARIM
Tarım Sektörünün Üretim Değeri
Tarım Alanlarının İl Arazisindeki Ağırlık Durum
Sulanabilme Kabiliyetine Haiz Arazilerin Sulanma Durumu
Tarımsal Destekleme Miktarı-2012
Kooperatif Sayısı
ÇKS’de Kayıtlı Çiftçi Sayısı - 2012
862.000.000
% 30,3
% 39,6
70.099.018
14
25.701
ORMAN
Ormanlık Alanların İl Arazisindeki Ağırlık Durumu
% 47,7
Düzce Orman Fidanlıkları Yıllık Üretim Kapasitesi
4.710.000
ÇEVRE
Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılan su
Belediyece ya da belediye adına toplanan yıllı katık miktarı - 2010
7.388.054 mᵌ / yıl
125.000 Ton
Atıksu Arıtma Tesislerinin Hizmet Ettiği Belediye Nüfus Oranı
%70
İçme Suyu Arıtma Tesisinin Hizmet Ettiği Belediye Nüfus Oranı
%72
Kaynak: TÜİK, 2012
SANAYİ
Anonim Şirketi Sayısı-2014
469
Limited Şirketi Sayısı-2014
2.776
Kooperatif Sayısı-2014
206
Kollektif Şirket Sayısı-2014
25
Gerçek Şahıs
1.511
Organize Sanayi Bölgeleri Sayısı
2
Organize Sanayi Bölgeleri Alanı
255 Hektar
Organize Sanayi Bölgeleri İstihdam Kapasitesi
11.500
Organize Sanayi Bölgeleri Doluluk Oranı
% 93
Kuruluş Aşamasında Olan OSB Sayısı
3
Sanayi Siciline Kayıtlı Sanayi İşletmesi Sayısı
429
Sanayi Sicil Belgesine Sahip İşletmelerdeki İstihdam Sayısı
İmalat Sanayi Ciro Endeksi (TL)
Türkiye: 832.000.000.000
Tamamlanan Sanayi Siteleri
27.481
2.000.000.000
3
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü; Düzce TSO; Akçakoca TSO, 2014
ENERJİ
Elektrik Enerjisi Tüketimi (2011) – TÜİK, 2012
785.989 MWh
İÇME SUYU-KANALİZASYON
Sağlıklı İçme Suyuna Ulaşma Oranı
Fenni Kanalizasyon Şebekesi Olmayan Bölgelerdeki Hane Oranı
% 100
% 14
KAMU YATIRIMLARI
Düzce İli Proje Sayısı-2013 (Ocak-Aralık)
367
Düzce İli Yatırım Miktarı-2013 (Ocak-Aralık)
301.482.784
Düzce İli Ödenek Miktarı-2013 (Ocak-Aralık)
393.314.108
Nakdi Gerçekleşme-2013 (Ocak-Aralık)
Kaynak: Düzce İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
% 77
DÜZCE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayi yatırımlarını teşvik, düzenli şehirleşme ve istihdam
sorunlarını çözümlemeye yönelik etkili bir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Düzce’de ilk
OSB 1996 yılında kurulmuştur. İlimiz İstanbul ve Ankara’nın ortasında bulunması, stratejik
konumu, ulaşım kolaylıkları, limanlara ve gümrüklere yakınlığı nedeniyle yatırımcıların tercih
ettiği yerler arasında ön sıralarda bulunmaktadır. 2005 yılında Düzce’de 2. Organize Sanayi
Bölgesi kurulmuştur.
FAALİYETTE OLAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
1. OSB (KARMA)– BEYKÖY
Alan ve Parselasyon Durumu: , 174 hektar büyüklüğünde ve 1.090.053,19 m2 yüzölçümlü
Organize Sanayi Bölgesinde firmalara yönelik yer tahsisleri tamamlanmış olup, 60 sanayi
parselinin 59’u firmalara tahsis edilmiştir. 2013 yılı sonu itibariyle üretimde olan parsel sayısı
50’dir.
Yatırım Durumu: 50 parsel faaliyette, 6 parsel üretime ara vermiş durumda, 2 parsel inşaat
halinde, 1 parsel proje aşamasındadır. Boş olan parsel 1 adettir.
İstihdam Durumu: OSB’deki firmalarda 6148 kişi çalışmaktadır. Bütün firmalar tam kapasite
ile çalışmaya başladıklarında 9500-10000 kişiye istihdam sağlanması beklenmektedir.
Altyapı: Altyapı çalışmaları 1998 yılında başlamış olup tamamlanan aşağıdaki çalışmalar
tamamlanmıştır.











Bölge içi Yollar
Yağmur Suyu Drenaj Şebekesi
Pissu Drenaj Şebekesi
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi
Enerji Tesisleri
Telekomünikasyon Şebekesi
Saha içi Yolları ve Çevre Aydınlatma Şebekesi
Doğalgaz Altyapı Şebekesi
Bölge Giriş Kapıları
Bekçi Kulübeleri
Asfaltlama işleri tamamlanıp hizmete sunulmuştur.
Öne çıkan sektörler: Orman, Mobilya, Tekstil, Gıda, Metal
DÜZCE 1.OSB 'yi OLUŞTURAN KURUMLAR VE KATILIM ORANLARI

İl Özel İdaresi
% 40

Düzce Belediyesi
% 30

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
% 20

Beyköy Belediyesi
% 10
DÜZCE 1. OSB ARAZİ KULLANIM YÜZDELERİ
 Sanayi Alanları
% 61.25
 Aktif Yeşiller
% 2.80
 Sağlık Koruma Bandı
% 16.37
 Sosyal Alanlar
% 5.95
 Yollar
% 12.58
2. OSB (KARMA)– BEYKÖY
5084 sayılı Yasanın etkisiyle gelen yoğun yatırım taleplerini karşılamak üzere Tepetarla
Mevkii’nde, 81 hektar büyüklüğündeki II. Organize Sanayi Bölgesindeki toplam 478.074,64
m2 yüzölçümlü 11 sanayi parseli 11 yatırımcıya tahsis edilmiştir.
Yatırım Durumu: 10 firma faaliyette, 1 firma inşaat halindedir.
İstihdam Durumu: 400 civarında istihdam sağlanıyor. Tüm firmalar tam kapasite ile faaliyete
geçtiğinde 1200-1500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
Altyapı: Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, enerji tesisleri ve Telekom şebekesi % 95
oranında tamamlanmıştır. I. OSB ve II. OSB arasında yapılan betonarme atık su kolektör hattı
yapım işi tamamlanmıştır.
Öne çıkan sektörler: Cam, Isıtma-Soğutma
OSB içerisinde idari ve sosyo-kültürel tesisler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının OSB’ler için
gerekli gördüğü ihtiyaç programına cevap verecek nitelikte yapılaşmayı sağlamak amacıyla
uygun büyüklükte düzenlenmiştir. Bu alanda cami, sağlık, idari ve ticari merkez, kreş ve
eğitim, itfaiye tesisleri kurulması planlanmaktadır. Ayrıca 32 hektarlık bir alan yeşil alan ve
spor tesisleri için ayrılmış bulunmaktadır.
KURULUŞ AŞAMASINDAKİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
ÇİLİMLİ III.OSB
Çilimli İlçe sınırlarında yer alan 255 hektarlık alanı kapsayan yeni bir OSB kurulması için Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına OSB Kuruluş Dosyası gönderilmiştir. Bakanlıkça oluşturulan
Yer Seçim Komisyonu çalışmalarını tamamlamış ve 239 ha büyüklüğündeki alan Düzce-Çilimli
OSB yeri olarak sınırları kesinleşmiştir. OSB Kuruluş Protokolünün düzenlenmesi çalışmaları
devam etmektedir.
AKÇAKOCA İHTİSAS OSB
Akçakoca İlçe sınırları içerisinde yer alan 432 hektarlık alanı kapsayan bir bölgede Demir-Çelik
İhtisas OSB kurulması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına kuruluş dosyası iletilmiş
olup, çalışmalar devam etmektedir.
GÜMÜŞOVA ISLAH OSB
Gümüşova İlçe sınırları içerisinde yer alan 325 hektarlık alanda Islah OSB kurulması için
bölgede yer alan 18 firma tarafından 12/04/2012 tarihinde Valilik Makamına müracaat
edilmiştir. Başvuru üzerine Valilik Makamınca oluşturulan İnceleme ve Islah Komisyonu
çalışmaları sonucu oluşturulan rapor, başvuru dosyası ile birlikte 08/05/2013 tarihinde Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmiştir. Bakanlık tarafından başvuru dosyası üzerinde
yapılan incelemede OSB Yönetmeliği’ne uymayan kriterler tespit edilmiştir. Eksikliklerin
tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için MARKA, deneyimli bir danışman firma ile
protokol imzalayarak hizmet alımı yapmıştır. Süreç devam etmektedir.
KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ
DÜZCE KSS: 1983 yılında kurulan site 515 işyerinden oluşmakta olup inşaatı tamamlanmış ve
hak sahiplerine teslim edilmiştir. Eksikliklerin giderilmesine, alt ve üst yapının
tamamlanmasına çalışılmaktadır. 250 adet işyeri faaliyete geçmiş ve bu işyerlerinde yaklaşık
2000 kişi istihdam edilmektedir. Düzce KSS’nin tam kapasite ile kullanımı halinde yaklaşık
5.000 ile 7.000 kişi arasında istihdam sağlanacaktır.
YENİ AKÇAKOCA KSS: 1998 yılında 65 işyeri projesiyle kurulan sitede tüm işyerleri
tamamlanmış olup 60 işyeri faaliyete geçmiştir. Yaklaşık 170 kişilik istihdam sağlamıştır.
DÜZCE BÜYÜK KAMU YATIRIMLARI
 Düzce-Akçakoca-K.Ereğlisi 72 km Bölünmüş Yol – 664.309.000 TL
72 km uzunluğundaki bölünmüş yolun tamamı trafiğe açılmıştır. Düzce’nin
01.01.2003 tarihi itibariyle 78 km olan bölünmüş yol ağı 31.10.2013 itibariyle 165 km
seviyesine ulaşmıştır.
 Büyük İstanbul İçme Suyu III. Merhale Projesi (Melen Barajı İnşaatı) – 213.850.000 TL
Melen Projesi’nin III. aşamasında inşa edilmesi planlanan Melen Barajı’nın inşaat
ihalesi 29.05.2012 tarihinde yapılmış olup, 28.12.2012 tarihinde işe başlanmıştır.
Melen Barajı’nın ihale bedeli 213.850.000 TL, bitim tarihi ise 07.12.2016’dır. Melen
Barajı İçmesuyu+Enerji amaçlı olup, baraj inşaatı tamamlandıktan sonra yapımı
planlanan 45 MW kurulu gücündeki HES ile 174 milyon Kilowatt saat ortalama enerji
üretecektir. Melen Barajı inşaatında şimdiye kadar şantiye ve depo sahasının
kamulaştırılması tamamlanmış, şantiye ve laboratuar kurma çalışmaları bitirilmiştir.
Ayrıca konvansiyonel beton santrali ve agrega eleme tesisleri kurulum çalışmaları da
tamamlanmıştır. Melen Barajı’nda mevcut inşaat çalışmaları fiziki gerçekleşmesi %10
mertebesine ulaşmıştır. Melen Barajı’nın 2014 yılı ödeneği 32.121.000 TL’dir.
21.124.822 TL ilave ödenek talebinde bulunulacaktır.
 Adapazarı-Karasu-Akçakoca 108 km Bölünmüş Yol Projesi – 298.265.000 TL
1993 yılında başlayan projenin 2016 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
 Düzce Merkez 300 Yatak Kapasiteli Atatürk Devlet Hastanesi – 80.000.000 TL
İhalesi 12.08.2010 tarihinde TOKİ tarafından yapılmıştır. Sözleşmeye göre işin süresi
1.154 takvim günü olup 31.12.2013 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. Ana yüklenici
firma Şira Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.Şti olup, alt yüklenici Şenay Akdemir Mak.
Müh. Gıda Turz. San.Tic. Ltd. Şti uhdesinde inşaat süresi devam ederken söz konusu
şirketin işi bitiremeyeceği anlaşıldığından TOKİ tarafından 01.04.2013 tarihinde
yeniden ihale edilmek üzere sözleşme feshedildi.
Proje bedeli 80.000.000 TL olan 300 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi ihalesi
18.06.2013 tarihinde TOKİ tarafından yeniden yapılmış olup 67.800.000 TL + KDV ile
Seç İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde kalmıştır. Sözleşme tarihi 09.07.2013 ve
yer teslim tarihi 12.07.2013’tür. Sözleşmeye göre işin süresi 800 takvim günüdür.
2014 yılı ödeneği 42.269.217 TL ve mevcut fiziki gerçekleşme oranı % 28
seviyesindedir.
Düzce ilinde hizmet verecek olan 300 yatak kapasiteli Devlet Hastanesinin arsa alanı
42.231 m2, kapalı alanı 49.385 m2, oturum alanı 12.304 m2’dir. Hastane 4 kat 19
bloklu olarak projelendirilmiştir. Projede 61 adet 1 kişilik hasta odası, 103 adet 2
kişilik hasta odası, 24 adet genel yoğun bakım yatağı, 4 koroner yoğun bakım yatağı,
14 adet yeni doğan yoğun bakım yatağı, 2 adet doğum salonu, 14 adet kuvöz, 4 adet
mahkum servisi yatağı, 110 adet poliklinik oda mevcuttur.
Ayrıca hastane bünyesinde Nükleer Tıp Ünite Merkezi, Kemoterapi ve Kan Alma
Transizasyon Merkezi de vardır. Hastane otoparklarında (kapalı-açık) toplam 9.981
m2’lik alanda 451 araca park imkanı olacaktır.
 Düzce-Akçakoca içme suyu projesi – 13.213.000 TL
Akçakoca İlçesine yılda 5,05 hm³ içme ve kullanma suyu temin edilecektir. Akçakoca
Barajı’nın 07.12.2012 tarihinde 13.213.000 TL bedelle ihalesi yapılmış olup
21.01.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İş kapsamında 61 m yüksekliğinde RSS
gövde tipinde içme suyu amaçlı baraj yapılacaktır. Baraj kret ulaşım yolu ve gövde
sıyırma kazısı imalatları devam etmektedir. İş programına göre 03.02.2016 tarihinde
tamamlanacaktır. 2014 yılı ödeneği 5.000.000 TL’dir.
 (Düzce-Akçakoca) Ayrım Yığılca Yolu – 100.000.000 TL
Proje tutarı 100.000.000 TL olup 2013 yılı ödeneği 5.470.479 TL’dir. Toplam uzunluğu
33 Km olan bu güzergahta projeli olarak yapım çalışmalarına 2011 yılında başlanmış
ve 2013 yılı sonuna kadar 8 km’lik kesim tek yol sathi kaplama olarak bitirilmiştir.
2014 yılı içerisinde 10 km’nin 1A olarak tamamlanması hedeflenmektedir. Km: 11-21
arası 10 Km’lik kesimin projesi revize edilmektedir. 2016 yılında projenin
tamamlanması planlanmıştır.
 AFAD Lojistik Depo – 4.500.000 TL + KDV
Türkiye genelinde yapılan toplam 27 adet depodan,
konutlar 9. bölge kavşağında yapılmaktadır.
1 tanesi de ilimizde kalıcı
Projenin toplam maliyeti 4.500.000 TL + KDV olarak Başbakanlık AFAD tarafından
TOKİ kanalı ile ihale edilmiştir. 05.12.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer
teslimi yapılan 1200 m2 büyüklüğünde 15 m yüksekliğindeki lojistik deponun içine 48
konteyner ve arama kurtarma malzemeleri yerleştirilebilecek olup, inşaatı
tamamlanarak TOKİ’ye teslim edilmiştir.
 Asarsuyu Deresi Islahı – 17.706.032 TL
29.11.2010 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 25.03.2011 tarihinde sözleşmesi
imzalanmıştır. İşin muhtevasında 25 km dere ıslahı, 8 adet prekast kirişli köprü olup,
ihale bedeli 17.706.032 TL’dir. 2.200 m çift taraflı kargir koruma duvarı, 1.390 m çift
taraflı duvar yükseltilmesi yapılmıştır. 3 adet araç köprü imalatı tamamlanmış olup, 2
adet araç köprüsü inşaatı devam etmektedir. 2014 yılı ödeneği 3.500.000 TL’dir.
06.11.2014 tarihinde iş tamamlanacaktır.
 Akçakoca İşletme Fakültesi – 7.690.000 TL
Proje, Üniversitenin Akçakoca Kampusunda yapılmaktadır. Toplam 10.000 m2 kapalı
alana sahiptir. Akçakoca İşletme Fakültesinin 18.02.2013 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
Projenin ihale bedeli 7.690.000 TL’dir. Projenin 2013 yılı ödeneği 2.000.000 TL’dir.
27.08.2013 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanılmış olup 10.11.2016 tarihinde
tamamlanacaktır. 2014 yılı ödeneği 1.000.000 TL’dir.
Demirkaya İnş. San. Tic. A.Ş.–Sercan İnş. Yapı Malz. Taah. Tic. A.Ş. iş ortaklığı
tarafından yapılmaktadır.
 Düzce Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı – 6.632.000 TL
Düzce Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının Projesinin temel amacı
üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için
modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm
merkezi oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümleri
gerçekleştirmek üzere yapılandırılması ve belgelendirilmesi planlanan Merkez
Laboratuvarı, Teknopark ve üniversite yapısı ile kaynaşarak üniversitemizin ulusal ve
uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmayı, özel ve kamu kuruluşlarının
araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm
isteklerini karşılamayı, bilimsel araştırmada hem üniversitemizin hem de diğer
üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmayı amaçlamaktadır. Laboratuvar 7
Mayıs 2013 itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.
 Merkez Spor Salonu - 7.384.440 TL
Proje, İlimiz Merkez İlçesi Nalbantoğlu Mahallesindeki 25.230 m2 arsa üzerinde
yapılmaktadır. Spor salonu 2 katlı olup toplam kapalı alanı 7.950 m2’dir. Spor salonu
2.500 kişi seyirci kapasitelidir.
Spor salonunun 22.11.2011 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Projenin tutarı 7.384.440 TL
olup ihale bedeli 6.258.000 TL’dir. 13.04.2012 tarihinde sözleşme imzalanarak işe
başlanılmış olup, 09.12.2013 tarihinde tamamlanması planlanmış ancak imalat
değişikliğinden dolayı süre uzatımına gidilmiştir. 2014 yılı ödeneği 180.000 TL olup,
geçici kabul aşamasındadır.
DÜZCE BÜYÜK FİRMA YATIRIMLARI
 Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sist. San. ve Tic. A.Ş. – 34.026.928 TL
Schmid Grup ve Pekintaş Grubu'nun bir ortaklığı olarak İstanbul / Türkiye'de Schmid
Pekintas Enerji A.Ş kuruldu. Fotovoltaik modül fabrikası Düzce'de 8.000 m2 kapalı ve
30.000 m² açık alanda tamamlandı.
 Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. – 183.536.000 TL
100.000.000 Avroluk yatırım ile Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesinde bir düz cam
fabrikası kuran Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. 600 Ton / Gün olan kapasitesini arttırmak
için 183.536.000 TL’lik yatırım planlamıştır.
 Ferroli – 35.000.000 Avro
Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesinde 65,324 m2 alan üzerinde toplam 35,322 m2
kapalı alana sahip Ferroli fabrikası, bölgeye 35 milyon Euro’luk bir yatırım sağladı.
2008 yılında panel radyatör üretimine başlanan tesistwe 2009 yılında havlu kurutucu
ve 2013 Mart ayı itibariyle de kombi üretimi başladı. Bugün Ferroli Grubu’nun panel
radyatör ve havlu kurutucu ihtiyacının tamamının karşılandığı Düzce tesisleri 525.000
adet radyatör, 300.000 adet havlupan ve 300.000 adet kombi üretim kapasitesine
sahiptir.
 Örma Tekstil San. Ve Tic. A.Ş – 17.180.000 TL
İstanbul Esenyurt’ta sahip olduğu üç ayrı binada faaliyet gösteren firma 7000 m 2 açık,
4900 m2 kapalı alanda üretim yapmakta olup, Düzce’ye kurulan yeni fabrikadaki
22000 22.000 m2 kapalı alan ile mevcut kapasitesi ikiye katlanmış olacaktır.
 Tekno Maccaferri – 6.000.000 TL
Düzce İkinci Organize Sanayi Bölgesinde açılan Tekno Maccaferri başta karayolları,
DSİ, demiryolları ve belediyeler olmak üzere otoyol, dere ıslahı, yüksek hızlı tren,
enerji, tehlikeli ve katı atık depolama sahası ve projelerinde kullanılan geometrik ve
çift bükümlü tel ağ türevi ürünler üretiyor.
İlk etapta 6 Milyon TL’lik yatırım ile Düzce’de 10 bin metrekare alana kurulan tesis ile
bugüne kadar ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretimi gerçekleşecek. Avrasya
bölgesinin en büyük üretim tesisi olarak planlanan fabrika tam kapasiteye ulaştığında,
yakın çevre ülkelerinin tüm ihtiyacını karşılayacak.
 Toyota Boshoku – 664.000 TL
Toyota Boshoku'nun, 664 bin TL'ye yakın bir yatırımla Haziran 2012'de kurmuş olduğu
TB Sewtech Turkey, yeni model Toyota için koltuk ve iç döşeme parçaları üreten
Toyota Boshoku Türkiye için koltuk kılıfı üretecek. TB Sewtech Turkey'de 180 kişiye
istihdam sağlanacak, kadın çalışanlar toplam istihdamın yarısından fazlasını oluşturacak. TB Sewtech Türkiye, güvenlik, kalite, sevkiyat ve maliyete odaklanıp, bütün
dünyada çok çeşitli müşterilere cazip ürünler vererek koltuk kılıfı üretiminde
Avrupa'da lider olmayı hedefliyor. TB Sewtech Türkiye'nin toplam alanı 10 bin m2
olup, ana üretim tesisinin toplam alanı 5 bin 500 m2'dir.
DÜZCE BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA&KURUM YATIRIMLARI
(yeni veya devam eden veya ilave yatırımlar – 5 Milyon TL üzeri sabit yatırım tutarı olan)
 Sancaklı Mobilya Ağaç San. ve Tic. A.Ş. – 8.750.000 TL
 Koçyazı Eğitim Tic. Ltd. Şti. – 9.500.000 TL
 Dİvapan Entegre Ağaç Panel San. ve Tic. A.Ş. – 14.100.000 TL
 Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. – 20.358.908 TL + 19.878.505 TL
 Atayol Otelcilik İşl. Turizm İnş. Ve Tic. A.Ş. – 19.262.306 TL
 Evsu Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş. – 7.800.000 TL
 ASD Orman Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. – 29.500.000 TL
 Gentuğ Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. – 13.849.391 TL
 Paksan Mühendislik Mak. San. ve Tic Ltd. Şti. – 15.438.218 TL
 Has Gıda San. ve Tic. A.Ş. – 75.000.000 TL
 Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş. – 6.004.250 TL
 Mangan İnşaat Taahhüt Tic. Turizm ve Müş. A.Ş. – 9.700.000 TL + 2.669.500 TL
 Topçuoğlu Grup Mobilya San. Ltd. Şti. – 9.900.000 TL + 11.021.860 TL
 Arın Orman Ürünleri San. ve Ltd. Şti. – 5.269.287 TL
 Düzkap Ağaç Mamulleri Mobilya İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş – 17.118.000 TL
 Yeksan Dorse Yedek Parça Oto. Pet. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – 14.572.755 TL
 Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 34.026.928 TL
 Ale Kimya Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 17.600.000 TL
 Aslanhan Plastik Bilumum Hurdacılık Geri Dönüşüm Maddeleri Nakliyat San. ve Tic.
Ltd. Şti. – 5.300.000 TL
 Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. – 10.200.000 TL
 Erkon Mühendislik Harita İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – 6.190.318 TL
 Özlem Tavukçuluk Gıda İnş. Taah. Emlak Oto. Tic. San. ve Paz. Ltd. Şti – 7.900.000 TL
 Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. – 10.385.043 TL
 Ağaçsan Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti – 5.585.800 TL
 Ertantok Yapı İnş. Tur. Eğitim Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. – 9.289.836 TL
DÜZCE İLİNDE AJANS DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLER
MARKA’nın 2010-2011-2012-2013-2014 yılında başlattığı Teknik, Mali, Doğrudan Faaliyet
Desteği programlarına Düzce’den toplamda 337 proje başvurusu yapılmış olup, sunulan bu
projelerden, toplam 129 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu veriler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Yapılan proje başvuruları ve başarı bulunan proje sayıları göz önüne alındığında Düzce ilinin
başarı oranının % 38,28 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Düzce Proje Destekleri Toplamının Dağılımı
DESTEK PROGRAMI
Başvuru sayısı
Onaylanan Proje Sayısı
2010 Yılı Teknik Destek Programı
2010 Yılı Mali Destek Programı
35
16
42
11
2011 Yılı Teknik Destek Programı
47
19
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
17
6
2011 Yılı Mali Destek Programları
35
9
2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
6
3
2012 Yılı Teknik Destek Programları
38
18
2013 Yılı Mali Destek Programı
25
8
2013 Yılı Teknik Destek Programı
34
16
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
24
5
2014 Yılı Mali Destek Programı
20
8
2014 Yılı Teknik Destek Programı
14
10
Devam Etmekte
Devam Etmekte
337
129
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
TOPLAM
Şu ana kadar Teknik Destek kapsamında Düzce iline 548.415 TL’lik karşılıksız mali destek
sağlanmıştır. DFD kapsamında 565.197 TL’lik karşılıksız mali destek sağlanmıştır. Mali Destek
Programı çerçevesinde şu ana kadar sağlanan destek tutarı 5.499.630 TL’dir.
DÜZCE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Düzce’de 2010’da 1, 2011 yılında 6, 2012’de 10, 2013’te 6 ve 2014 yılının ilk 7 ayında 4 adet
olmak üzere toplam 29 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (U.G.E.) verilmiştir. Bu çerçevede,
U.G.E. eğitimlerine Düzce’de toplam 2.818 başvuru alınmış olup, başvurulardan uygun
görülenlerden eğitime katılan girişimci adaylarından 800 tanesine U.G.E. sertifikası
verilmiştir. Bu sertifikalar sonucu, 170 KİŞİ KOSGEB’e girişimcilik desteğinden istifade ederek
kendi işletmesini kurmuş durumdadır.
Düzce Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
Eğitim Dönemi
I. Eğitim - Aralık 2010
II. Eğitim- Mart 2011
III. Eğitim - Nisan 2011
IV. Eğitim- Haziran 2011
V. Eğitim - Ekim 2011
VI. Eğitim - Ekim 2011
VII. Eğitim - Aralık 2011
VIII. Eğitim - Ocak 2012
IX. Eğitim - Şubat 2012
X. Eğitim - Nisan 2012
XI. Eğitim - Mayıs 2012
XII. Eğitim - Haziran 2012
XIII. Eğitim - Temmuz 2012
XIV. Eğitim - Ekim 2012
XV.Eğitim - Ekim 2012
XVI. Eğitim - Kasım 2012
XVII. Eğitim - Aralık 2012
XVIII. Eğitim - Nisan 2013
XIX. Eğitim - Nisan 2013 Akçakoca T.S.O
XX. Eğitim - Haziran 2013
XXI. Eğitim – Haziran 2013 Düzce Üniversitesi
XXII.Eğitim – Düzce Açık Ceza İnfaz Kurumu
XXIII.Eğitim- Düzce Merkez
XXIV.Eğitim- Akçakoca Belediyesi
XXV.Eğitim- Düzce Merkez
XXVI.Eğitim- Düzce Merkez Mart 2014
XXVII.Eğitim- Düzce TSO Mart 2014
XXVIII.Eğitim- Düzce Merkez Haziran 2014
XXIX.Eğitim- Düzce TSO Haziran 2014
TOPLAM
Başvuru Sayısı
161
154
95
52
70
65
63
71
45
75
90
105
92
160
50
150
50
198
52
223
42
30
211
54
65
130
70
135
60
Sertifika Alan Sayısı
30
29
28
25
24
21
29
29
25
29
30
30
30
30
30
27
20
28
25
28
25
30
30
26
29
28
30
29
26
2818
800
DÜZCE DIŞ TİCARET EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Düzce’de firmalara yönelik verilen Dış Ticaret Eğitimlerine toplamda 333 başvuru yapılmış
olup, 9 adet tamamlanan dış ticaret eğitiminde toplamda 189 firma temsilcisine Dış Ticaret
Eğitim sertifikası verilmiştir.
Düzce Dış Ticaret Eğitimleri Başvuru ve Eğitim
Alan Kişi Sayısı
Başvuru Sayıları
Sertifika Alan Sayısı
I.Eğitim - Şubat-Mart 2011
44
23
II.Eğitim - Haziran 2011
45
28
III.Eğitim - Eylül Ekim 2011
55
27
IV.Eğitim - Mart 2012
38
19
V. Eğitim - Haziran 2012
36
16
VI. Eğitim - Kasım 2012
42
24
VII. Eğitim - Aralık 2012
40
30
VIII. Eğitim - Kasım 2013
21
16
IX. Eğitim - Haziran 2014
12
6
333
189
TOPLAM
Download

DÜZCE İL RAPORU