Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky
Hořáky série 400...2000 ME
Skupina
5
Výkon
1200-22500 kW
Obsah
Všeobecně
Jak vybrat hořák
1
2
Technické údaje a rozměry
3-4
PI schémata
5-6
Rozsah dodávky
7
Kolena
Tabulka výběru plynového ventilu
8
8
Ventilátor spalovaného vzduchu
Zařízení pro rozvod vzduchu pro hořáky řady ME
9
9
Posilovací jednotka PKYK 1...4
pro lehký topný olej
Posilovací jednotka 1...6
pro těžký topný olej
10
11-12
Hořáky pro předehřátý spalovací vzduch
12
Ovládací panely a napájecí skříňky 13
WiseDrive 14
Předehřívač oleje pro hořák
Utěsnění hořáku
Rozměry plamene
15
15
15
Schéma přívodu těžkého topného oleje
Montáž regulátoru tlaku plynu
16
16
Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky
Hořáky série 400...2000 ME
Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Oilon jsou plně
automatické, bezpečné a spolehlivé. Design a výroba
hořáků jsou založeny na ekonomičnosti, bezpečnosti
a servisu, ale také na dobrém vztahu k životnímu prostředí.
Naše plynové hořáky splňují normu EN 676, olejové hořáky
normy EN 230 a EN 267 a dvoupalivové hořáky splňují
všechny tyto normy. Konstrukce
Plášť ze svařovaných ocelových plátů s povrchovou úpravou
odolnou barvou s vysokým leskem. Odnímatelný kryt,
umístěný na horní straně hořáku usnadňuje provádění
údržby trysky a zážehových elektrod bez demontáže
hořáku. Spalovací hlavice a disk difuzéru, které jsou
vyrobeny ze slitiny nerezové oceli, odolají teplotě
přibližně 1,200 °C. Proud vzduchu ve spalovací hlavici
je automaticky kontrolován (optimalizace poklesu tlaku
ve spalovací hlavici) tak, aby bylo dosaženo optimálních
parametrů v rozsahu celého výkonu. Hořák obsahuje
pozorovací okénko pro pozorování plamene. Vzduchový
tlumič je namontován na straně sání ventilátoru a automaticky kontroluje – společně se servomotorem – tok
paliva a proudění vzduchu dle požadovaného výstupu.
Vhodné aplikace
1
Hořáky mohou být osazeny na teplovodní a horkovodní
kotle, parní kotle, generátory horkého vzduchu a různé
typy procesního ohřívacího zařízení. Mohou být osazeny
horizontálně, vertikálně směrem dolů nebo vertikálně
směrem nahoru. Struktura, materiály a třída ochrany
hořáků vyžadují použití v interiérech.
Paliva
Mohou být použita různá paliva v závislosti na modelu
hořáku:
KP modely:
- lehký topný olej, viskozita 4-12 mm2/s, +20 °C
RP modely:
- těžký topný olej, viskozita max. 250 mm2/s, +50 °C
- těžký topný olej, viskozita max. 450 mm2/s, +50 °C
vyhřívací cartridge pro čerpdlo a trysku
- těžký topný olej, viskozita max. 650 mm2/s, +50 °C
vyhřívací cartridge dle výše uvedeného + trasové
vytápění pro olejové potrubí
GP modely:
- zemní plyn, plyny 2. skupiny, skupiny H a E
(zařízení kategorie I2R)
GKP a GRP dvoupalivové hořáky:
- charakteristiky paliva jak uvedeno výše, zemní plyn/
lehký topný olej
- charakteristiky paliva jak uvedeno výše, zemní plyn/
těžký topný olej
Hořáky, používající jiná paliva, jsou k dispozici na vyžádání.
Metody regulace kapacity
Všechny hořáky jsou modulační. Jsou vybaveny
servomotorem vzduchového tlumiče s přechodovým časem
60 s/90°.
Servomotor je připojen na regulátor oleje a regulátor
směsi prostřednictvím osy. Hořák pracuje v celém rozsahu
výkonu, v závislosti na zatížení. Hořáky jsou řízeny
na základě analýzy kouřových plynů/spalin.
Zesilovací jednotka PKYK pro lehký topný olej
Modely KP a GKP jsou vybaveny samostatnou zesilovací
jednotkou, která zahrnuje olejový filtr a posilovací čerpadlo
s kompletním potrubím.
Zesilovací jednotka PKYR pro těžký topný olej
Modely RP a GRP jsou vybaveny samostatným
předehřívačem a zesilovací jednotkou, která zahrnuje
olejový filtr, posilovací čerpadlo a elektrický objemový
předehřívač.
Předehřívač je vyroben z hliníkové slitiny a zahrnuje
vestavěné potrubí na olej a elektrické odporové cívky.
Výkon jednoho předehřívače je 6 kW. Předehřívač je
ovládán pevnými relé a elektronickým regulátorem, který
udržuje teplotu oleje na stabilní úrovni. Stabilní teplota
oleje pomáhá zajistit, aby se olej adekvátně míchal
se spalovacím vzduchem, což pomůže při dosažení
optimálních parametrů spalování. V závislosti na modelu
může mít PKYR tři nebo více předehřívacích jednotek.
V případě hořáků na těžký topný olej teče olej, který byl
předehřán ve fázi předběžného čištění, do trysky přes
předehřívač, aby byla zajištěna dostatečně vysoká teplota
oleje v trysce ve fázi zážehu.
Plynové zařízení
Komponenty, vztahující se k plynu, u plynových
a dvouplivových hořáků splňují normu EN 676: dva regulační
ventily, tlakové spínače (min./max.) a automatický tester
úniků na ventilu. Další vybavení, vztahující se k potrubí, je
k dispozici na vyžádání.
Olejové potrubí
Je namontováno především na hořáku a zahrnuje tři
elektromagnetické ventily. Regulátor oleje je umístěn
na olejovém vedení, které se vrací z trysky. Potrubí mezi
hořákem a PKYK/PKYR bude vybudováno až na místě. Monitoring plamene
Všechny modely jsou vybaveny automatickým
monitorováním plamene. U modelů KP a RP je monitoring
plamene zajištěn prostřednictvím fotobuňky; u modelů GP,
GKP a GRP je zajištěn prostřednictvím UV buňky.
Řídící zařízení
Automatika řízení hořáku je osazena v samostatné řídící
skříňce, která obsahuje řídící jednotku, signálky, regulátor
výkonu a provozní spínače. Kontrolní jednotka automaticky
provádí všechny funkční fáze hořáku. V případě závady
na hořáku systém automaticky zastaví hořák. Modulační
hořáky rovněž zahrnují předem nainstalovaný regulátor
výkonu. Pokud je to požadováno, může být hořák dodán
za příplatek i s elektronickým řízením poměru paliva /
vzduchu.
Příslušenství
Každý z regulačních ventilů paliva a vzduchový tlumič
mohou být vybaveny servomotorem (elektronické řízení
poměru paliva/vzduchu). Box pro distribuci vzduchu by
měl být nainstalován pod hořákem, v případě, že vedení
vzduchu nemůže být nainstalováno vertikálně (délka přímé
vertikální části by měla být alespoň 1.5 m) pod hořák.
Společnost si vyhrazuje právo na technické změny.
Jak vybrat hořák
A. Postup
na vzdálenosti nejméně 1.5 metru před hořákem. Pokud
nelze vedení instalovat tímto způsobem, je třeba nainstalovat
distribuční box pro vzduch. Pro informace o vzduchových
distribučních boxech – viz strana 9.
1. Zjistěte relevantní informace o kotli a aplikaci
• výkon a účinnost kotle nebo požadovaná výkon hořáku
• zpětný tlak spalovací komory
• palivo/paliva, která mají být použita
• tlak paliva na vstupu do hořáku
• metoda regulace kapacity hořáku
2. Vypočtěte výkon hořáku.
Výkon hořáku = výkon kotle/účinnost
Příklad: výkon kotle 10,000 kW, účinnost 90 %
Výkon hořáku = 10,000 kW/0.9 = 11,110 kW.
6. Plynové hořáky: Z výběrové tabulky pro plynové ventily
3. Plynové hořáky: vypočtěte požadovaný průtok plynu [m3n/h].
požadovaný průtok plynu [m3n/h] = (výkon hořáku [kW] x
3.6) / výhřevnost plynu [MJ/ m3n].
Příklad: požadovaný výkon hořáku = 11,110 kW 
požadovaný průtok plynu = (11,110 kW x 3.6)/35.8 MJ/ m3n
= 1,117 m3n/h, kde 35.8 MJ/ m3n je výhřevnost zemního
plynu.
Olejové hořáky: Vypočtěte požadovaný průtok oleje [kg/h].
Požadovaný průtok oleje [kg/h] = (výkon hořáku [kW] x 3.6)/
výhřevnost oleje [MJ/kg]. Příklad: požadovaný výkon hořáku
= 11,110 kW  požadovaný průtok oleje = (11,110 kW x
3.6)/40.5 MJ/kg = 988 kg/h, kde 40.5 MJ/kg je výhřevnost
těžkého topného oleje.
4. Viz příručka pro hořák o dostatečném rozsahu výkonu.
Příklad: je zapotřebí hořák o kapacitě 11,110 kW, spalující
zemní plyn a těžký topný olej. Ten správný hořák pro tyto
specifikace je GRP-1000 ME.
5. Vypočtěte požadovaný proud spalovacího vzduchu a tlak.
Příklad: požadovaná výkon hořáku = 11,110 kW, pokles tlaku
u kotle a komína pro tento výkon hořáku je 15 mbar.
Příklad: Proud spalovacího vzduchu, vyžadovaný při použití
zemního plynu s hodnotou kyslíku ve spalinách 3 % - taková
je kalkulace.
Pro spálení 1 m3 zemního plynu a produkci 3 % obsahu
kyslíku v kouřových plynech je vyžadováno asi 11.3 m3
vzduchu (viz diagram 2, strana 9). Požadovaný průtok
spalovacího vzduchu = 1,117 m3n/h x 11.3 m3n/m3n =
12,620 m3n/h.
Průtok spalovacího vzduchu je třeba spočítat také při
použití těžkého topného oleje. Pro spálení1 kg těžkého
topného oleje s produkcí obsahu 3 % kyslíku ve spalinách,
je vyžadováno přibližně 12.4 m3n vzduchu (viz diagram 1,
strana 9). Požadovaný průtok spalovacího vzduchu = 988
kg/h x 12.4 m3n/kg = 12,250 m3n/h. Vyžadovaný výstup
ventilátoru je vypočten na základě vynásobení požadovaného
průtoku spalovacího vzduchu bezpečnostním faktorem 1.05.
Pro tok spalovacího vzduchu je zvolena ta větší hodnota, tj.
12,620 m3n/h, a výstup ventilátorum, vyžadovaný pro tento
průtok je přibližně 1.05 x 12,620 m3n/h = 13,250 m3n/h.
Vyžadovaný tlak ventilátoru je vypočten pomocí hodnoty
max. průtoku vzduchu. Požadovaný průtokový tlak p [mbar]
= (pokles tlaku, generovaný kotlem komínem + pokles tlaku
ve vzduchových vedeních + max. pokles tlaku v hořáku, 35
mbar) x bezpečnostní faktor1.05.
Příklad: ztráta / pokles tlaku, generované kotlem a komínem
= 15 mbar, ztráta / pokles tlaku vzduchových vedení= 5 mbar,
max. ztráta / pokles tlaku hořáku = 35 mbar. Požadovaný
tlak ventilátoru p = (15 mbar + 5 mbar 35 mbar) x 1.05 = 58
mbar. Ventilátor pro tento případ musí produkovat tok o síle
přibližně 13,250 m3n/h při tlaku 58 mbar.
P.S: Vzduchové vedení, které bude připojeno na hořák,
by mělo vést přímo zespodu hořáku a mělo by být přímé
vyberte ventil dostatečné velikosti v souladu s výkonem
hořáku. Zapamatujte si, že hodnoty ve výběrové tabulce platí,
pokud je zpětný tlak pece 0 mbar.
Proto musíte odečíst zpětný tlak spalovací komory
od aktuálního vstupního tlaku plynu a vybrat ventil v souladu
s takto získanou hodnotou. Hodnoty, uváděné v tabulce, platí
pro zemní plyn.
Příklad: Vstupní tlak plynu hořáku = 200 mbar, zpětný tlak
kotle = 18 mbar a požadovaný výkon hořáku = 11,110 kW.
Pracovní tlak je tedy 200 mbar - 18 mbar = 182 mbar.
Například pro hořák GRP-1000 ME je třeba zvolit ventil,
generující výkon nejméně 11,110 kW se vstupním tlakem
plynu 182 mbar. Pro tento hořák je zvolen ventil DN 80.
7. Olejové hořáky: Zvolte odpovídající podpůrnou jednotku dle
výkonu hořáku. Hořáky na lehký topný olej používají model
PKYK a hořáky na těžký topný olej PKYR. Podpůrná jednotka
na lehký topný olej je vybírána pomocí schématu 3. Podpůrná
jednotka pro těžký topný olej je vybírána pomocí schématu 4.
Například pro výkon hořáku 988 kg/h je požadovaná teplotní
diference v podpůrné jednotce 45 °C. Schéma ukazuje, že
vhodnou podpůrnou jednotkou je PKYR3.
8. Zkontrolujte, aby byly vnější rozměry hořáku, především
rozměry spalovací hlavice, vhodné pro danou aplikaci; délka
spalovací hlavice by měla být taková, aby i po montáži byla
spalovací hlavice ve stěně pece nebo přibližně 10 až 20 mm
uvnitř pece (viz údaje pro ‘Zdivo’).
9. Zkontrolujte rozměry plamene ve schématu rozměrů
plamene. Zapamatujte si, že plamen se nesmí dotýkat stěn
spalovací komory.
10. Nezapomeňte na příslušenství: regulátor tlaku plynu,
jednotka vpouštění oleje, termostaty/presostaty kotle.
Naše obchodní oddělení Vám s potěšením pomůže
s veškerými dotazy, vztahujícími se k výběru a provozu
hořáku..
B. Rovnice a indexy
1. Výkon hořáku = výkon kotle / 0.9
(když je účinnost kotle 90 %)
2. Parní kotle: 1 tuna/h páry
700 kW výkon kotle
3. Lehký topný olej: 1 kg/h
11.86 kW výkon hořáku
s výhřevností 42.7 MJ/kg
4. Těžký topný olej: 1 kg/h
5. Zemní plyn: 11.22 kW výkon hořáku
s výhřevností 40.5 MJ/kg
1 m3n/h
10 kW výkon hořáku
s výhřevností 35.84 MJ/m3n
6. Jednotka pro čerpání, filtrování a předehřívání oleje (Oilon
HotBox) je vyžadována pro těžký topný olej. Pokud je výkon
hořáku vyšší, než 2 MW, je vždy zapotřebí přečerpávací
čerpadlo (Oilon SPY), a to i v případě spalování lehkého
topného oleje. Požadovaný minimální výkon čerpadla [kg/h]
může být vypočten následovně:
Požadovaný minimální výkon [kg/h] = (tok oleje, který má být
spálen [kg/h] + 150 kg/h) x 1.2. Ustanovení v závorkách se
vztahuje na tok předehřátého oleje do každého hořáku.
2
Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky
KP/RP/GP/GKP/GRP-400...600 ME
1650
664
833
510
560
640
A
590
580
640
Ø720
460
340
560
280
60
280
600
360
340
660
8 x M16
137.5
275
16x Ø12
Ø380
20 x Ø12
Pohled ze směru A
SUUNNASTA A
Příruba přívodu vzduchu
Ilmakanavan asennuslaippa
Instalace hořáku ke kotli
Polttimen asennus
kattilaan
SUUNNASTA A
Příruba přívodu vzduchu
Ilmakanavan
asennuslaippa
HOŘÁK
ØD1
L2
400 ME
370
325
600 ME
395
335
800 ME
420
360
1000 ME
490
395
1200 ME
514
400
Pohled ze směru A
Ø590
Instalace hořáku ke kotli
* Pouze u plynových a dvoupalivových hořáků.
KP/RP/GP/GKP/GRP-1600...2000 ME
450
960
1212
852
øD1
1950
380*
720
800
1008
900
550
12 x M16
900
550
750
500
125
800
720
24 x ø12
Pohled ze směru A
Příruba přívodu vzduchu
ø760
Instalace hořáku ke kotli
HOŘÁK
ØD1
1600 ME
588
2000 ME
644
8 x M16
590
A
550
720
299*
154
3
L2
ØD1
ØD1
935
641
720
1022
640
L2
742
1400
KP/RP/GP/GKP/GRP-800...1200 ME
* Pouze u plynových a dvoupalivových hořáků.
Polttimen asennus
kattilaan
KP/RP/GP/GKP/GRP-400...-2000 ME
Technické údaje
HOŘÁK
KP-400 ME
KP-600 ME
KP-800 ME
KP-1000 ME
KP-1200 ME
KP-1600 ME
KP-2000 ME
1,2 - 5,0
100 - 420
2 x Ø 22
1,7 - 6,8
143 - 573
2 x Ø 22
2,4 - 9,5
200 - 800
2 x Ø 22
3,0 - 12,0
250 - 1000
2 x Ø 22
3,5 - 14,0
300 - 1200
2 x Ø 22
4,2 - 16,5
350 - 1400
2 x Ø 22
5,6 - 22,5
470 - 1900
2 x Ø 22
Pilotní hořák
- palivo
-
-
lehký topný olej
lehký topný olej
lehký topný olej
lehký topný olej
lehký topný olej
- připojení
-
-
(LPG)
(Ø 22)
(LPG)
(Ø 22)
(LPG)
(Ø 22)
(LPG)
(Ø 22)
(LPG)
(Ø 22)
RP-400 ME
RP-600 ME
RP-800 ME
RP-1000 ME
RP-1200 ME
RP-1600 ME
RP-2000 ME
1,2 - 4,7
106 - 417
2 x Ø 22
1,7 - 6,8
150 - 600
2 x Ø 22
2,2 - 9,0
200 - 800
2 x Ø 22
2,8 - 11,0
250 - 1000
2 x Ø 22
3,4 - 13,0
300 - 1200
2 x Ø 22
3,9 - 15,5
350 - 1400
2 x Ø 22
5,3 - 21,0
470 - 1900
2 x Ø 22
Pilotní hořák
- palivo
-
zemní plyn
- připojení
-
Ø 18
LPG
(lehký topný olej)
Ø 22 (Ø 8)
LPG
(lehký topný olej)
Ø 22 (Ø 8)
LPG
(lehký topný olej)
Ø 22 (Ø 8)
LPG
(lehký topný olej)
Ø 22 (Ø 8)
LPG
(lehký topný olej)
Ø 22 (Ø 8)
Výkon MW
kg/h
Připojení
HOŘÁK
Výkon MW
kg/h
Připojení
HOŘÁK
GP-400 ME
GP-600 ME
GP-800 ME
GP-1000 ME
GP-1200 ME
GP-1600 ME
GP-2000 ME
Výkon MW
- připojení
1,2 - 5,0
DN50 - 100
1,7 - 6,8
DN50 - 100
1,9 - 9,5
DN65 - 125
2,0 - 12,0
DN65 - 125
2,8 - 14,0
DN80 - 125
3,3 - 16,5
DN100 - 125
4,5 - 22,5
DN100 - 125
Pilotní hořák
- připojení
Ø 18
Ø 18
Ø 22
Ø 22
Ø 22
Ø 22
Ø 22
GKP-400 ME
GKP-600 ME
GKP-800 ME
GKP-1000
ME
GKP-1200
ME
GKP-1600
ME
GKP-2000
ME
1,2 - 5,0
1,2 - 5,0
100 - 420
1,7 - 6,8
1,7 - 6,8
143 - 573
1,9 - 9,5
2,4 - 9,5
200 - 800
2,0 - 12,0
3,0 - 12,0
250 - 1000
2,8 - 14,0
3,5 - 14,0
300 - 1200
3,3 - 16,5
4,2 - 16,5
350 - 1400
4,5 - 22,5
5,6 - 22,5
470 - 1900
DN50 - 100
2 x Ø 22
DN50 -100
2 x Ø 22
DN65 - 125
2 x Ø 22
DN65 - 125
2 x Ø 22
DN80 - 125
2 x Ø 22
DN100 - 125
2 x Ø 22
DN100 - 125
2 x Ø 22
zemní plyn/
lehký topný olej
(LPG)
(Ø 22)
zemní plyn/
lehký topný olej
(LPG)
(Ø 22)
zemní plyn/
lehký topný olej
(LPG)
(Ø 22)
zemní plyn/
lehký topný olej
(LPG)
(Ø 22)
zemní plyn/
lehký topný olej
(LPG)
(Ø 22)
HOŘÁK
Výkon
- plyn MW
- olej MW
kg/h
Připojení
- plyn
- olej
Pilotní hořák
- palivo
- připojení
HOŘÁK
Výkon
- plyn MW
- olej MW
kg/h
Připojení
- plyn
- olej
Pilotní hořák
- palivo
- připojení
Lehký topný olej:
Těžký topný olej:
Zemní plyn:
Regulační rozsah:
zemní plyn
zemní plyn
Ø 18
Ø 18
GRP-400 ME
GRP-600 ME
GRP-800 ME
GRP-1000
ME
GRP-1200
ME
GRP-1600
ME
GRP-2000
ME
1,2 - 5,0
1,2 - 4,7
106 - 417
1,7 - 6,8
1,7 - 6,8
150 - 600
1,9 - 9,5
2,2 - 9,0
200 - 800
2,0 - 12,0
2,8 - 11,0
250 - 1000
2,8 - 14,0
3,4 - 13,0
300 - 1200
3,3 - 16,5
3,9 - 15,5
350 - 1400
4,5 - 22,5
5,3 - 21,0
470 - 1900
DN50 - 100
2 x Ø 22
DN50 -100
2 x Ø 22
DN65 - 125
2 x Ø 22
DN65 - 125
2 x Ø 22
DN80 - 125
2 x Ø 22
DN100 - 125
2 x Ø 22
DN100 - 125
2 x Ø 22
přírodní/zemní
plyn
Ø 18
přírodní/zemní
plyn
Ø 18
lehký topný olej
(LPG)
Ø 22 (Ø 8)
lehký topný olej
(LPG)
Ø 22 (Ø 8)
lehký topný olej
(LPG)
Ø 22 (Ø 8)
lehký topný olej
(LPG)
Ø 22 (Ø 8)
lehký topný olej
(LPG)
Ø 22 (Ø 8)
1 kg/h ≅ 11,86 kW
1 kW ≅ 860 kcal/h
1 kg/h ≅ 11,22 kW
1 kW ≅ 860 kcal/h
Hμ = 9,5 kWh/m3n (34,3 MJ/m3n)
Hustota p = 0,723 kg/m3n
Lehký topný olej: 1:3 (100 - 33 %)
Těžký topný olej: 1:2,5 (100 - 40 %)
Plyn:
1:5 (100 - 20 % , 1:4 /400/600)
4
PI schémata
Hořáky na lehký olej KP-400...2000 ME
1. Manometr
2. Elektromagnetický ventil, NC
3. Elektromagnetický ventil, NC
4. Elektromagnetický ventil, NC
5. Elektromagnetický ventil, NC
6. Manometr
7. Regulátor oleje
8. Zpětný ventil
9. Tlakový spínač oleje, max.
10. Elektromagnetický ventil, NC*
11. Elektromagnetický ventil, NC*
12. Soustava vzduch. klapek
13. Tlakový spínač vzduchu
14. Samostatný ventilátor spalování vzduchu
A Olej, přívod
B Olej, zpětný tok
C LPG, přívod*
E Přívod vzduchu k hořáku
*) Aletrnativa pro zážeh
lehkého topného oleje
(na vyžádání)
1. Regulátor teploty
2. Manometr
3. Elektromagnetický ventil, NC
4. Elektromagnetický ventil, NC
5. Elektromagnetický ventil, NO
6. Manometr
7. Regulátor oleje
8. Zpětný ventil
9. Tlakový spínač oleje, max.
10. Elektromagnetický ventil, NC
11. Elektromagnetický ventil, NC
12. Soustava vzduch. klapek
13. Tlakový spínač vzduchu
14. Samostatný ventilátor spalování vzduchu
A Olej, přívod
B Olej, zpětný tok
C LPG, přívod*
E Přívod vzduchu k hořáku
*) Aletrnativa pro zážeh
lehkého topného oleje
(na vyžádání).r
Hořáky na těžký olej RP-400...2000 ME
5
Plynové hořáky GP-400...2000 ME
1. Kulový odvzdušňovací ventil
C Plyn, přívod
2. Tlakový spínač, min.
E Přívod vzduchu k hořáku
3. Dvojitý elektromagnetický ventil, NC
4. Indikátor úniku plynu
5. Škrtící klapka
6. Tlakový spínač, max.
7. Elektromagnetický ventil, zážeh plynu, NC
8. Řídící jednotka
9. Soustava vzduch. klapek
10. Tlakový spínač vzduchu
11. Samostatný ventilátor spalování vzduchu
PI schémata
Dvoupalivové hořáky na lehký olej/plyn
GKP-400...2000 ME
1. Manometr
2. Elektromagnetický ventil, NC
3. Elektromagnetický ventil, NC
4. Elektromagnetický ventil, NC
5. Elektromagnetický ventil, NC
6. Manometr
7. Regulátor oleje
8. Zpětný ventil
9. Tlakový spínač oleje, max.
10. Kulový odvzdušňovací ventil
11. Tlakový spínač, min.
12. Dvojitý elektromagnetický ventil, NC
13. Indikátor úniku plynu
14. Škrtící klapka
15. Tlakový spínač, max.
16. Elektromagnetický ventil, NC, zážeh plynu
17. Soustava vzduch. klapek
18. Tlakový spínač vzduchu
19. Samostatný ventilátor spalování vzduchu
A Olej, přívod
B Olej, zpětný tok
C Plyn, přívod
E Přívod vzduchu k hořáku
6
Dvoupalivové hořáky na těžký olej/plyn
GRP-400...2000 ME
1. Regulátor teploty
2. Manometr
3. Elektromagnetický ventil, NC
4. Elektromagnetický ventil, NC
5. Elektromagnetický ventil, NO
6. Manometr
7. Regulátor oleje
8. Zpětný ventil
9. Tlakový spínač oleje, max.
10. Elektromagnetický ventil, NC
11. Elektromagnetický ventil, NC
12. Kulový odvzdušňovací ventil
13. Tlakový spínač, min.
14. Dvojitý elektromagnetický ventil, NC
15. Indikátor úniku oleje
16. Škrtící klapka
17. Tlakový spínač, max.
18. Elektromagnetický ventil, NC,
zážeh plynu
19. Soustava vzduch. klapek
20. Tlakový spínač vzduchu 21. Samostatný ventilátor spalování vzduchu
A Olej, přívod
B Olej, zpětný tok
C Plyn, přívod
D LPG, přívod
(vznícení při použití oleje)
E  Přívod vzduchu k hořáku
KP/RP/GP/GKP/GRP-400...-2000 ME
Rozsah dodávky
Hořáky zahrnují následující vybavení:
• standard delivery na vyžádání
KP-... ME
RP-... ME
GP-... ME
GKP-... ME
GRP-... ME
Těsnění příruby hořáku
•
•
•
•
•
Olejové trysky
•
•
Vyhřívání olejových trysek
Elektromagntické ventily pro olej
•
o
•
Vyhřívání elektromagnetických ventilů
•
•
•
•
•
Zpětný ventil
•
•
•
•
2 měřiče tlaku oleje
•
•
•
•
Teploměr
•
•
Tlakový spínač pro vratný olej
•
•
•
•
Elektrické kabely pro trasování potrubí
olejového hořáku
o
o
o
o
•
•
•
•
o
o
o
Regulátor poměru směsi vzduch/olej/plyn vč.:
- regulátoru oleje
- servomotoru
Regulátor poměru směsi vzduch/olej/plyn vč.:
- škrtící klapky
- servomotoru
•
Regulátor poměru směsi vzduch/olej/plyn vč.:
- regulátoru oleje
- škrtící klapky
- servomotoru
WiseDrive (electronický regulátor)
pro řízení poměru vzduch/palivo/plyn vč.:
- regulátoru oleje
- škrtící klapky
- servomotoru pro olejový regulátor
- servomotoru pro ovládání vzduchových klapek
- servomotoru pro regulaci spalovací hlavice
7
•
o
o
o
WiseDrive (electronický regulátor)
pro řízení poměru vzduch/palivo/plyn vč.:
- škrtící klapky
- servomotoru pro škrtící klapky
- servomotoru pro ovládání vzduchových klapek
- servomotoru pro regulaci spalovací hlavice
o
WiseDrive (electronický regulátor)
pro řízení poměru vzduch/palivo/plyn vč.:
- regulátoru oleje
- škrtící klapky
- servomotoru pro olejový regulátor
- servomotoru pro škrtící klapky
- servomotoru pro ovládání vzduchových klapek
- servomotoru pro regulaci spalovací hlavice
o
o
Plynová tryska
Potenciometr umístěný v servomotoru
o
o
•
•
•
Měřič tlaku na plynových tryskách
o
o
o
Tlakový spínač plynu, max.
Tlakový spínač vzduchu
•
•
•
•
•
•
•
•
Zážehový transformátor
•
•
•
•
•
Zážehové kabely a elektrody
•
•
•
•
•
Čidlo plamene
•
•
•
•
•
Vzduchové klapky
•
•
•
•
•
Měřič tlaku ventilátoru
o
o
o
o
o
Koleno 90°
•
•
•
Dvojitý elektromagnetický ventil na plyn vč.:
- spínače min. tlaku plynu, min.
- 2 plynových ventilů
- automatického ventilu s kontrolní funkcí
- kulového odvzdušňovacího ventilu
•
•
•
Elektromagnetický ventil pro zážeh plynu
•
•
•
Elektromagnetický ventil pro zážeh plynu (LPG)
o
Elektromagnetický ventil pro zážeh lehkého topného oleje
•
Manuál
•
•
•
•
•
•
•
•
Koleno
ROZMĚR KOLENA DLE VENTILU
GP/GKP/GRP-400/600 ME
DN65
DN80
DN100
DN125
H
L
L
L
L
L
535
635
690
710
750
-
DN50
GP/GKP/GRP-800 ME
663
-
805
730
772
825
GP/GKP/GRP-1000…1200
ME
620
-
805
730
772
825
GP/GKP/GRP-1600...2000
ME
700
-
-
-
772
825
Jiné rozměry k dispozici na vyžádání
Tabulka výběru plynového ventilu
HOŘÁK
PLYNOVÝ VENTIL
VELIKOST TYP **)
DN
100
150
200
250
GP/GKP/GRP-400 ME
50
65
65
80
80
100
100
125
100
125
100
125
125
DMV-D5050/11
DMV-5065/11
DMV-5065/11
DMV-5080/11
DMV-5080/11
DMV-5100/11
DMV-5100/11
DMV-5125/11
DMV-5100/11
DMV-5125/11
DMV-5100/11
DMV-5125/11
DMV-5125/11
3200
4700
4850
6750
7500
9500
7500
12000
8000
12000
8000
12000
12000
3920
4700
5940
6800
9200
9500
10000
12000
10500
14000
10500
15500
16000
4700
4700
6800
6800
9500
9500
12000
12000
14000
14000
14000
16500
20000
4700
4700
6800
6800
9500
9500
12000
12000
14000
14000
16500
16500
22500
2”
65
2”
65
80
65
80
65
80
100
80
100
125
100
125
100
125
DMV-D 525/12
DMV-D5065/12
DMV-D 525/12
DMV-D5065/12
DMV-D5080/12
DMV-D5065/12
DMV-D5080/12
DMV-D5065/12
DMV-D5080/12
DMV-D5100/12
DMV-D5080/12
DMV-D5100/12
DMV-D5125/12
DMV-D5100/12
DMV-D5125/12
DMV-D5100/12
DMV-D5125/12
4700
4700
4850
6750
6750
5500
8500
6000
8500
12000
9000
13000
14000
13000
16500
13400
16000
4700
4700
5940
6800
6800
7900
9500
8000
10000
12000
10000
14000
14000
16000
16500
17000
22500
4700
4700
6800
6800
6800
9500
9500
10000
12000
12000
14000
14000
14000
16500
16500
19000
22500
4700
4700
6800
6800
6800
9500
9500
12000
12000
12000
14000
14000
14000
16500
16500
22500
22500
GP/GKP/GRP-600 ME
GP/GKP/GRP-800 ME
GP/GKP/GRP-1000 ME
GP/GKP/GRP-1200 ME
GP/GKP/GRP-1600 ME
GP/GKP/GRP-2000 ME
GP/GKP/GRP-400 ME
GP/GKP/GRP-600 ME
GP/GKP/GRP-800 ME
GP/GKP/GRP-1000 ME
GP/GKP/GRP-1200 ME
GP/GKP/GRP-1600 ME
GP/GKP/GRP-2000 ME
MAX. VÝKON HOŘÁKU kW *)
VSTUPNÍ TLAK PLYNU mbar
POZNÁMKA! Maximální hodnoty v tabulce lze dosáhnout, pokud se protitlak v kotli rovná 0.
Zemní plyn 1m3 n/h ≅ 10 kW
*) nebo odpovídající typ
**) Vstupní tlak plynu v hořáku (Pmax)
- max. 500 mbar u ventilu DMV-(D)
8
Ventilátor spalovacího vzduchu


Hořák řady ME vyžaduje samostatný ventilátor spalovacího vzduchu.
Rozsah dodávky ventilátoru
• elektromotor
• platforma
• flexibilní konektor, na tlakové straně
• 2 příruby konektoru
• tlumiče vibrací
• povrchová úprava
• tlumič na straně sání (volitelné)
• tlumič pro celý ventilátor (volitelné)
• PT-100 teplotní čidla pro fáze motoru (volitelné)
Požadovaný tok spalovacího vzduchu
Schémata 1 a 2 indikují požadovaný tok spalovacího vzduchu
na každý kilogram oleje nebo krychlový metr zemního plynu.
Podrobné pokyny pro výpočty najdete na str. 2.



9

Zařízení pro rozvod vzduchu pro hořáky řady ME
Vedení vzduchu, které bude připojeno na hořák, by mělo vést
přímo zpod hořáku a mělo by být rovné na úseku nejméně 1.5
metru před hořákem. Pokud nelze vedení nainstalovat tak, jak je
uvedeno výše, je třeba použít zřízení / box pro rozvod vzduchu.
1. Hořák
2. Ventilátor
3. Přívod vzduchu
4. Bellows (není nutný na obou koncích)
5. Box pro rozvod vzduchu
6. Servisní otvor
7. Tlumič vibrací
HOŘÁK
H1
L4
400/600
280
800
800
280
900
1000
440
900
1200
440
900
1600
550
1130
2000
550
1130
Rozměry H1 a L4 jsou doporučené
min. hodnoty.
A. Rozměry stanovit dle přívodu vzduchu do hořáku.
B. Rozměry stanovit dle objednání.
Posilovací jednotka PKYK 1...4
pro lehký topný olej
Posilovací jednotka se využívá pro čerpání lehkého topného
oleje s viskozitou 4...12 mm2/s, +20 °C.
Olej, který přichází do posilovací jednotky, musí být
filtrován, max. stupeň filtrace =400 μm.
1.
2. 3.
4.
5.
6.
Filtr oleje
Manometr
Olejové čerpadlo
Elektromotor
Regulační tlakový ventil
Kulový propouštěcí ventil
A. Přívod do posilovací jednotky DN25, 1...5 bar 4...12 mm2/s
B. Výstup z posilovací jednotky R 1/2”
C. Přívod k hořáku Ø 22
D. Výstup od hořáku Ø 22
Posilovací jednotka
Motor
400 V/50 Hz
kW
r/min
Olejové čerpadlo
Typ
Výkon čerpadla
12 mm2/s 25 bar
kg/h
PKYK 1
4
3000
T3 C
1420
PKYK 2
4
3000
T4 C
1980
PKYK 3
4
3000
T5 C
2900
PKYK 4
5,5
3000
KSVB6000L
4230
Výstup je kalkulován na základě hustoty 850 kg/m3 pro lehký
topný olej.
Výběr
posilovací jednotkypro lehký topný olej
Posilovací jednotku PKYK lze vybrat z grafu 3.
10
Posilovací jednotka PKYR 1...6 pro těžký topný olej
Posilovací jednotka se využívá pro čerpání a ohřívání
těžkého topného oleje o maximální viskozitě 650 mm2/s,
+50 °C.
Olej, který přichází do posilovací jednotky, musí být
filtrován, max. stupeň filtrace = 400 μm.
A.
B. C. D. 1. Filtr oleje
2. Manometr
3. Olejové čerpadlo
4. Elektromotor
5. Regulační tlakový ventil
6. Kulový propouštěcí ventil
7. Předehřívač
8. Limitní termostat
9. Regulátor teploty
a termostat /dolní mez
10. Teplotní sensor
Přívod do posilovací
jednotky DN25, 3...5 bar 4...70 mm2/s
Výstup z posilovací jednotky R 1/2”
Přívod k hořáku Ø 22
Výstup z hořáku Ø 22
Výběr posilovací jednotkypro těžký topný olej
11
Posilovací jednotka
L1
L2
B1
B2
PKYR 1
840
880
815
855
PKYR 2
840
880
815
855
PKYR 3
840
880
815
855
PKYR 4
900
940
1250
1290
PKYR 5
900
940
1250
1290
PKYR 6
900
940
1540
1580

Posilovací jednotka
Výměník tepla
400 V/50 Hz
kW
PKYR 1
PKYR 2
PKYR 3
PKYR 4
PKYR 5
PKYR 6
18
24
30
36
48
60
Motor
400 V/50 Hz
kW r/min
Výkon je kalkulován na základě hustoty 980 kg/m3 pro těžký topný olej.
Posilovací jednotku PKYR lze vybrat z grafu 4.
3
4
4
5,5 5,5 5,5 3000
3000
3000
3000
3000
3000
Olejové čerpadlo
Typ
Výkon čerpadla
12 mm2/s 25 bar
kg/h
SPF20R46
SPF20R56
SPF20R56
SPF40R38
SPF40R46
SPF40R46
2030
2880
2880
3280
4420
4420
Posilovací jednotka PKYR 1...6 pro těžký topný olej
Posilovací jednotka PKYR 5 pro těžký topný olej
Rozsah dodávky
Posilovací jednotky zahrnují následující vybavení.
• standardní dodávka o na vyžádáníl
PKYK
PKYR
Filtr oleje
•
•
Manometr
•
•
Olejové čerpadlo
•
•
Elektromotor
•
•
Regulační tlakový ventil
•
•
Kulový propouštěcí venitl
•
•
Předehřívač
•
Limitní temostat
•
Regulátor teploty a limitní termostat/
dolní mez
•
Teplotní sensor
•
Trasování ohřevu potrubí
o
Tlakoměr pro kontrolu tlaku vstup. oleje
o
o
Tlakový spínač
o
o
Instruktážní a servisní manuál
•
•
Hořáky pro předehřátý spalovací vzduch
Při použití předehřátého spalovacího vzduchu celková míra
účinnosti výrazně vzroste.
Předehřátý spalovací vzduch může být používán až do teploty
+250 °C v hořácích série ME (volitelné). Pokud je hořák
konstruován tak, aby používal předehřátý spalovací vzduch,
jsou jeho elektrické a mechanické části chráněny před teplem.
Hořáky mohou používat spalovací vzduch o teplotě do +50°C
bez jakékoli modifikace.
Diagram 5
Max. výkon
hořáku vofzávislosti
na teplotě
spalovaného
vzduchu
Maximum
capacities
the burners
as a function
of temperature
25000
23000
21000
Capacity kW
19000
17000
2000 ME
15000
1600 ME
13000
1200 ME
10000
1000 ME
9000
800 ME
7000
600 ME
5000
400 ME
3000
24
0
22
0
20
0
18
0
16
0
14
0
12
0
80
10
0
60
40
20
1000
Temperature °C
Horký spalovací vzduch limituje max. výkon hořáku tak, jak je
znázorněné v gafu č. 5
Schematický obrázek základního zařízení při užití
předehřátého spalovacího vzduchu.
12
Ovládací panely a napájecí skříňky
Tato řada hořáků zahrnuje samostatné ovládací panely a napájecí
skříňky. Standardní panely a skříňky jsou navrženy pro napětí 3~400
V 50 Hz, ovládací napětí 1~230 V 50 Hz. Třída ochrany IP 40. Vnější
rozměry jsou 600 x 600 x 210 mm.
Pokud je to nezbytné, panely a skříňky mohou být konstruovány dle
potřeb zákazníka.
Typové značení ovládacích panelů: OK100
Typové značení ovládacích panelů pro specifické palivo:
Ovládací panel pro hořák na lehký topný olej hořák OK100-KPMC0
Ovládací panel pro hořák na těžký topný olej hořák OK100-RPMC0
Ovládací panel pro plynový hořák OK100-GPMC1
Ovládací panel pro dvoupalivový hořák lehký topný olej/plyn OK100-GKPMC1
Ovládací panel pro dvoupalivový hořák těžký topný olej/plyn OK100-GRPMC1
Typové značení napájecích skříněk: RK100
Ovládací panel OK100
Rozsah dodávky
13
Ovládací panely zahrnují následující položky:
OK100KPME0
•
Řídící jednotka LAL
Řídící jednotka LFL
Kontrola výkonu RWF-40
Kontrola výkonu, jiná
Přídavná relé
Kontrolní spínač hořáku
Časový spínač pro olej
Časový spínač pro plyn
Resetovací tlačítko pro poruše
Signanizační indikátor
Kontrola teploty předehřevu CAL
Ovládací spínače předehřevu
Dálkové řázení start/stop
Výkonnostn informace pro dálkové řízení
Potential-free alarms
Automatika kotle (pára/voda) zabudovaná do ovládacího
panelu
O2 displej/alarm
Zvýšená IP třída
Jiné napětí
Sestaveno dle požadavků certifikačních společností
PLC řízení nebo elektronické řízení palivo/vzduch
Ovládání klapky spalin
Indikátor úniku oleje
OK100RPME0
•
OK100GPME1
OK100GKPME1
OK100GRPME1
•
•
o
•
•
•
•
o
•
•
•
•
•
•
•
o
•
•
•
•
o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
•
•
•
•
•
o
o
o
o
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
o
o
o
o 
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Napájecí skříňka RK100
Rozsah dodávky Napájecí skříňky zahrnují následující položky:
Hlavní spínač
Jističe
Stykače/výstupy
Tepelné relé
Souštěč hvězda
Softstartér
Mechanismus pro výstupní výkon vysokého
napětí
RK100
•
•
•
•
o
o
o
Kompletní mechanismus hořáku: kyslík (O2)/rozdíl tlaku/kaskádní zařízení (vlečná reglulace)
Ovládací panel OK100
Napájecí skříňka RK100
WiseDrive
WiseDrive (WD), elektronický regulátor pro řízení poměru paliva / vzduchu –
energeticky účinné a k životnímu prostředí přátelské řešení
Elektronické zařízení pro řízení poměru paliva / vzduchu
v hořáku (volitelné) přináší výhody nižších emisí
spalin, snížené spotřeby energie a lepších technických
charakteristik hořáku, jako je přesnější regulace.
Příklady funkcí WiseDrive:
• Kontrolní sekvence hořáku, běžná kontrolní jednotka
zrušena
• Řízení poměru paliva / vzduchu vyhrazenými servo
motory – lze provést přesné nastavení pro každé řídící
zařízení
• Výstupní regulátor (PID) jako standard, výstupní regulace
rovněž externím signálem 4...20 mA
Příklad
WiseDrive 200
+ frekvenční měnič
• Při spalování plynu provádí WiseDrive testování hlavních
plynových ventilů
• Regulace O2 a otáček motoru ventilátoru dle výstupu
• Odečet signálů o spotřebě z měřidel paliva
• Možno propojení s externí automatikou jednotky
prostřednictvím ModBuss
• 4 provozní úrovně
• Zadávání parametrů přes panel, zobrazující znaky a přes
provozní panel. Za příplatek se dodává i s grafickým
dotekovým displejem.
14
Regulace průtoku
Air flowvzduchu
control
Optimalizátor
spalovací
Combustion head
hlavy
optimizer
O2 senzor
Frequency
Frekvenční
converter
měnič
Impulzní
Impulse
generator
generátor
Indication
and
Teleindikační
operating
unit
a provozní jednotka
Combustion
Ovladač
manager
spalování
Regulace
průtoku
Oil flow control
oleje
Ovládací sekvence, regulátor poměru palivo/
vzduch, regulátor výkonu a mnohem více
v jednom balení.
Předehřívač oleje pro hořák
Přesné řízení teploty zaručuje
dokonalé spalování
Při spalování těžkého topného oleje je správná atomizační
viskozita oleje stěžejní pro kvalitní spalování a nízké emise
zplodin. Předpokladem pro stabilní atomizační viskozitu je to,
aby teplota oleje zůstávala stabilní v rámci jakékoli rychlosti
spalování.
Objemový předehřívač Oilon ML udržuje teplotu oleje
na stabilní úrovni i v případě výkyvů vstupní teploty.
Díky konstrukci a elektronickému regulátoru zůstává
teplota oleje, tekoucího z trysky, stabilní. Hořák může –
v závislosti na kapacitě a modelu – mít jeden nebo několik
6-kW ohřívačů, vybavených bezpečnostním zařízením
na ocharnu proti přehřátí. Elektronický regulátor má také
integrovaný omezovač minimální teploty; ten zabrání
tomu, aby se hořák spustil v době, kdy je olej příliš studený.
15
Utěsnění hořáku
8
Flame length
HFO
7
X 1000 mm
Flame dimensions
Rozměry
plamene
6
Flame length
LFO/GAS
5
4
3
Flame diameter
HFO
2
Flame diameter
LFO/GAS
1
1
2
3
4
Ø D1
Ø D2
L2
Těsnění
Montážní panel
Keramická vlna nebo ekvivalent
Zdivo
Viz schéma rozměru hořáku
D1+ 40 mm
Viz schéma rozměru hořáku
0
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
X 1000 kW
Spodní graf = pro lehký topný olej a plyn
Horní graf = pro těžký topný olej
Schéma přívodu
těžkého topného
oleje
Příkiad
Kulový propouštěcí ventil
Montáž regulátoru tlaku plynu
GB/5/2.00/082009
Oilon investuje do produktového
výzkumu a vývoje. Moderní vývojové
středisko, které splňuje veškeré evropské normy, nám umožňuje vykonávat
široké spektrum zkoušek hořlavosti
a přesná měření oleje a plynu.
Dodáváme hořáky pro lodě v souladu
s certifikacemi ABS, BV, CCS, DNV, GL,
KR, LR, NKK, RINA a RS
.
Každý rok vystavujeme na mezinárodních veletrzích.
UNITHERM, s. r. o.
Vedlejší 25
466 04 Jablonec nad
Nisou, CZ
Tel.: +420 777 792 230
[email protected]
Download

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky