IBM Tivoli Monitoring for Vitual Environment
SmartCloud Monitoring
IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí
Virtuální infrastruktura je dnes samozřejmostí a investicemi do ní získáváte stále větší užitnou
hodnotu všech vašich dostupných prostředků. Společnosti se dnes mezi sebou předhání v nabízení IT
služeb a zároveň se také snaží snížit náklady na jejich poskytování. Virtualizace je klíčem ke snížení
nákladů na infrastrukturu díky lepšímu využití serverů a vysoké škálovatelnosti.
I když virtualizace může přinést výrazné úspory v důsledku snížení režijních nákladů na infrastrukturu,
neřeší jednu z největších nákladových položek, kterou je práce na správě tohoto prostředí, která může
vytvářet až 40% z celkových nákladů. Pokud se tato situace nijak neřeší, mohou náklady na správu
negovat úspory realizované virtualizací.
Specifické problémy týkající se
správy virtuálního prostředí jsou:
•
Řešení kapacity a plánování,
řízení virtuálních serverů,
proaktivní identifikace při
dosažení kritických hodnot
nebo identifikace možností o
další rozšíření infrastruktury.
•
Včasné nalezení a určení
výkonnostních problémů
v prostředí serverů a úložišť.
•
Přesná odhalení výkonových problémů v dynamickém virtualizovaném prostředí včetně
detekce změn vlivem výkyvu od normálního chování.
•
Vyjasnění vztahů mezi fyzickými a virtuálními prostředky při odhalování výkonnostních
problémů a určení správného hardwaru.
•
Jednoduché fyzické kapacitní plánování a inteligentní rozmístění zátěže. Vyhýbání se chybám
při společném umístění, které by mohlo snížit dostupnost služeb za účelem konsolidace.
IBM Tivoli Monitoring pro virtuální prostředí (ITM for Virtual Environment, ITM for VE) je určen
k řešení konkrétních problémů nastíněných výše. Kapacitní plánování a sledování infrastruktury je
životně důležité pro optimalizaci virtuálních prostředí, tj. zlepšení využití a rozhodování o umístění
zátěže. Předpovědi upozorňují na zdroje, kterým svým trendem mohou brzy vyčerpat své kapacity.
Kromě toho mohou být použity pro upozornění na kritický stav zdrojů před tím, než dojde k ovlivnění
služeb, které využívají koncoví uživatelé.
IBM Tivoli Monitoring for Vitual Environment
SmartCloud Monitoring
Pro zákazníky s praxí v oblasti virtualizace urychluje jejich postoj a směr k plnohodnotnému nasazení
privátního Cloudu. ITM pro virtuální prostředí poskytuje integraci s dalšími doplňkovými nástroji
Tivoli, které pomohou zobrazit IT infrastrukturu z hlediska poskytovaných služeb. Díky integraci
s nástroji jako je IBM Director, Tivoli Storage Productivity Center a Tivoli Application Dependency and
Discovery Manager (TADDM), mohou mít zákazníci i větší přehled o fyzických komponentách, které
jsou částí jejich virtuální popřípadě cloudové infrastruktury. Spojením s produkty jako je Tivoli
Business Service Manager si zákazníci mohou zajistit, aby bylo jejich virtualizované prostředí
prohlíženo v kontextu podnikových aplikací a služeb. Jinými slovy dojde k provázání monitoringu
virtuálního prostředí s běžícími aplikacemi na nich. Zákazník poté okamžitě vidí, že při ztrátě tohoto
virtuálního serveru dojde k výpadku této aplikace či služby. Ať už zákazník právě začíná s virtualizací
nebo řídí vyspělé virtualizované prostředí, Tivoli Monitoring mu poskytne nástroje k zajištění zdraví,
výkonu a kapacity tohoto prostředí a zároveň maximalizuje jeho úspory nákladů v IT.
Mezi výhody řešení patří:
•
•
•
•
•
Snížení množství hardwaru a s ním i související náklady na energii či softwarové licence čímž
se zlepšuje využití stávajících prostředků.
Snížení nákladů vynaložených na vytváření
manuálních analýz a plánů díky technologii
systému IBM Cognos a jeho what-if analýze.
Zvýšení stability služeb pomocí aktivního
upozornění na problémy, které vycházejí
z automatického sledování trendů vytížení
hardwaru.
Urychlení řešení problémů přehledným
zobrazením všech dostupných údajů na jednom
místě.
Snížení nákladů na správu používání různých
nástrojů pro monitoring.
Proaktivní plánování kapacitních požadavků
Efektivně vyhodnocovat požadavky na potřebnou kapacitu zdrojů, zajistit vysokou dostupnost a
maximalizovat využití zdrojů je pro správné fungování virtuální infrastruktury nezbytné.
Plánování kapacit zahrnuje:
•
Správně nastavené prostředky virtuálního serveru – virtuálním strojům jsou nejprve přidělené
procesory a paměti. Při zjištění skutečného využití prostředků v čase, mohou zákazníci
přizpůsobit alokované kapacity tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům virtuálního stroje.
Kromě toho mohou zákazníci objevit virtuální stroje, které již nejsou užívány, tudíž mohou být
odstraněny, a tím uvolní další prostředky.
IBM Tivoli Monitoring for Vitual Environment
SmartCloud Monitoring
•
Předvídání kapacitních požadavků pro virtuální a fyzické servery – předcházení výkonnostních
problémů souvisejících s kapacitou v sobě zahrnuje zjištění skutečně využitých přidělených
prostředků a volných kapacit procesorů, pamětí, síťových a diskových prostředků, datových
úložišť a síťových adaptérů.
•
Rozložení zátěže - tato činnost zahrnuje porovnávání využitých a volně dostupných prostředků
napříč všemi clustery tak, aby byla zátěž rozložena efektivně.
•
Určení kolik zákazníků nebo virtuálních strojů může být obsluhováno pomocí stávajících
prostředků v clusteru.
•
Určení zda je dostatečná kapacita pro přidání dalších virtuálních strojů na server nebo cluster
pomocí průměrné alokace prostředků.
Analýza rozložení zátěže, minimalizace počtu serverů, licencí a nákladů na energii.
Kromě kapacitních reportů, toto řešení nabízí i doporučení, jak rozložit výkon na základě obchodních
a technických požadavků. Vyvažuje provozní zatížení napříč clustery nebo minimalizuje spotřebu
zdrojů.
Mezi klíčové funkce patří:
•
Srovnávací data pro analýzu - SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) data jsou
součástí pro what-if analýzy na různých hardwarových platformách.
•
Možnost tvorby vlastních analýz - zákazníci mohou sdružovat virtuální stroje s jinými zdroji
aplikačních dat, jako jsou například data z CMDB nebo dalších nástrojů.
•
Modelování vytížení prostředků - tato
funkce hodnotí zatížení podle určitých
vzorů - stabilní, nárazové - a poskytuje
doporučení na základě analýzy
historických dat a projekce růstu.
•
Technické a obchodní politiky - rozhraní
poskytující zákazníkovi aplikovat vlastní
analýzy na základě jejich firemních politik.
Příklady zahrnují umístění virtuálních
strojů se stejným operačním systémem na
jednom fyzickém serveru nebo
poskytování rezerv pro kritické úlohy.
•
Výsledky simulací – poskytují reporty odpovídající na otázky typu: „Kdybych využil prostředky
tímto způsobem, jaký by to mělo přínos z hlediska počtu ušetřených serverů?“
IBM Tivoli Monitoring for Vitual Environment
SmartCloud Monitoring
•
Optimalizovaná doporučení - poskytuje konkrétní doporučení na využití prostředí tak, aby
bylo dosaženo co největších výhod.
Proaktivní a prediktivní monitorování prostředí pro zajištění výkonu aplikací
Dynamické prahové hodnoty:
Statické limity jsou přijatelné pro monitorování určitých výkonnostních metrik. Například, vždycky chci
být upozorněn, když dojde ke swapování nebo procento čtení je vysoké. Nicméně mnoho
výkonnostních statistik nemá přesně stanovené meze. Například je důležité být upozorněn, když je
využití hostitelova CPU vyšší než 90%. Ovšem stejně důležité je být upozorněn při jeho snížení pod
normální hranici. Tivoli Monitoring poskytuje možnost monitorovat zdroje a upozorňovat na chování,
které se liší od normálního stavu.
Virtuální prostředí ze své podstaty je dynamické a to je důvod, proč je důležité mít možnost sledování
prahových hodnot také dynamicky. Dynamické limity také poskytují zákazníkům pohodlí při
upozornění na nestandardní chování. Jak všichni víme, normální chování se může během dne měnit
v závislosti na náročnosti aplikace (ve dne je zatížení jiné než v noci). Dynamické limity umožňují
aplikovat prahové hodnoty v závislosti na čase - každou hodinu dne je možné nastavit různé hodnoty
pro příslušný virtuální stroj. Kromě toho je může uživatel kdykoli měnit.
Předvídání trendů
Vzhledem ke své dynamické povaze může
virtuální prostředí zvyšovat nebo snižovat
výkon ve velmi krátké době. Z tohoto
důvodu je nezbytné mít dodatečné zdroje
v případě, že dojde k překročení kapacity
prostředků tak, aby nedošlo k přerušení
aplikací.
Výkonné analytické funkce, které jsou
integrovány v Tivoli Monitringu rozšiřují
stávající možnosti o předvídání trendů.
Tyto schopnosti zajistí IT kapacitu a výkon
tak, aby se předešlo nedostatku zdrojů.
Uživatelé mohou být upozorněni 7, 30
anebo 90 dní předem.
IBM Tivoli Monitoring for Vitual Environment
SmartCloud Monitoring
Pokrytí mnoha virtualizačních platforem
Velké procento zákazníků má nasazeno více než jeden hypervisor od různých výrobců ve svých
datových centrech, a toto procento bude pravděpodobně růst společně s trendem virtualizace. IBM
Tivoli Monitoring pro virtuální prostředí nabízí široké pokrytí hypervisorů od různých výrobců, což
pomáhá snižovat náklady na správu. Nemusíte tedy používat na sledování tři různé nástroje, ale vše
monitorujete pohodlně z jednoho grafického rozhraní.
ITM for VE agenti dokáží sledovat následující virtualizační platformy:
•
Virtual Infrastructure Agent (VI) - vzdálené monitorování výkonu a dostupnosti VMware ESX,
ESXi a vCenter Server prostředí. Tento agent byl certifikován ve VMware Ready programu.
•
KVM Agent - tento agent slouží pro vzdálené monitorování virtualizace založené na
Linuxovém jádru.
•
Citrix XenServer Agent - vzdálené monitorování pro XenServer pooly, hosty a virtuální stroje
včetně upozorňování na vypršení licencí. Tento agent je certifikován společností Citrix.
•
Citrix XenApp Agent – agent monitorující XenApp prostředí. Je nasazován na server nebo
virtuálí stanici, kte je provozován Citrix XenApp.
•
Citrix XenDesktop Agent - monitoring dostupnosti a výkonnosti virtuálních desktopů – Citrix
XenDesktop
•
NetApp Storage Agent – vzdálené sledování a vizualizace prostředí NetApp a IBM N Series
zálohovacích systémů. Tento agent monitoruje DataFabric Manager Server (DFM).
•
Cisco UCS Agent - monitoring dostupnosti a výkonnosti klíčových komponent Cisco UCS
prostředí (zahrnující Blade Servery, síťové přepínače a sledování paramatrů prostředí –
napájení, chlazení atd.) Zákazníci nasazující Cisco UCS prostředí mohou celou infrastrukturu
monitorovat, reportovat a plánovat použitím jednoho nástroje.
•
The Network Devices agent - agent monitorující síťová zařízení s použitím protokolu SNMP.
Každý z těchto výše uvedených agentů obsahuje osvědčené postupy a odborné rady,
předkonfigurované prostředí, archivaci dat a jejich reportování. Kromě toho mohou tito agenti zasílat
specifické události do event managementu např. Tivoli Netcool Omnibus. S těmito výkonnými
funkcemi můžete efektivně a účinně sledovat kompletní end-to-end pohled na infrastrukturu
z jediného grafického rozhraní.
Download

IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí