Inzerce Rexel A4 1_2013_Sestava 1 22.01.13 9:51 Stránka 1
www.eaton.cz
Společnost Eaton uvádí na trh nové softstartéry DS7 podporující komunikaci SmartWire-DT. Nová řada softstartérů pokrývá výkonový rozsah od 1,5 do 110 kW (400 V).
Softstartéry jsou stále
častěji využívány jako alternativa k rozběhům
hvězda-trojúhelník. Moderní způsob spouštění
motorů je vhodný zejména pro aplikace, jako
jsou čerpadla, ventilátory
nebo dopravníkové pásy.
Softstartéry udržují vysoký točivý moment a odstraňují proudové špičky
vznikající při spouštění
motorů standardním způsobem. Mají ovšem i
další výhodu – na rozdíl od klasických spínacích řešení uživatelé používají pouze jeden přístroj, kde jsou rozměry zařízení mnohem kompaktnější. Softstartér DS7 zabírá méně
místa než kombinace pro rozběh hvězda-trojúhelník. Série
DS7 nabízí komplexní řadu od 4 do 200 A (1,5 až 110 kW
/ 400 V), která dokáže pokrýt většinu aplikací.
Nově jsou v portfoliu firmy Eaton také softstartéry DS7
s integrovaným rozhraním SmartWire-DT. Inovativní komunikační a propojovací systém SmartWire-DT je nedílnou
součástí strategie společnosti Eaton. Tento systém otevírá
pro uživatele nové možnosti úspory v různých oblastech.
Výhodou je nejenom podstatné snížení úsilí při zapojení,
ale také při projektování, plánování, uvedení do provozu
nebo servisu. SmartWire-DT rovněž nabízí znatelné vylepšení s ohledem na dostupnost systému a bezpečnost.
V kombinaci s elektronickými
motorovými spouštěči PKE poskytuje systém SmartWire-DT
zvýšený monitoring pohonů
(monitorování stavů a vzdálená
údržba). Systém zpracovává
příslušné údaje, jako je skutečný proud motoru, tepelné
zatížení a provozní stavy. Tyto
hodnoty mohou být neustále
sledovány a analyzovány bez
nákladné I/O technologie.
Komplexní diagnostické možnosti jednotlivých SmartWireDT stanic umožňují provo-
zovatelům správné načasování zásahů do výrobního procesu – před tím, než dojde k neočekávané odstávce.
Tyto vlastnosti otevírají nové funkce pro softstartéry
DS7, které byly dříve dostupné pouze u mnohem dražších
zařízení. Kombinace PKE + DS7-SWD dokonale chrání
DS7-SWD před přetížením, nabízí nastavitelnou funkci
omezení proudu. SmartWire-DT rozhraní umožňuje parametrizaci sofstartérů DS7 z jednoho centrálního místa. Řídicí
příkazy jsou do softstartérů
odeslány pomocí komunikační
sběrnice a stejným způsobem
lze též vyčítat ze zařízení diagnostická data. Softstartéry se ovládají přes tři volitelné profily: První
– jednoduchý profil Start / Stop,
který je znám z kombinace motorového spouštěče PKE a stykače DIL. Druhý – 8-bitový profil
softstartéru, který je rovněž poskytován pro frekvenční měniče
a nabízí více možností. Třetí – řídicí profil, který je podobný profilu
Profidrive.
Parametry
DS7-SWD lze kdykoli číst a zapisovat prostřednictvím acyklických příkazů, bez ohledu na
zvoleném profilu. Mechanismy pro zápis a čtení všech
přístrojových parametrů DS7-SWD jsou pospány v profilu
Profidrive pro měniče. To nabízí přístup ke standardním parametrům nejen pro frekvenční měniče ale také softstartéry. Nastavení potenciometrů na DS7-SWD může být
také přepsáno, například v případě, kdy má být vzdáleně
vyloučeno nastavení místní.
DS7-SWD nabízí podrobný diagnostický systém, který
umožňuje mnohem více než mohou nabídnout standardní
přístroje. Kromě paměti poruch známé z frekvenčních měničů, DS7-SWD nabízí detekci a hlášení devíti různých
přístrojových chyb a dalších 35 zpráv pro komunikační
chyby. Související PLC funkční bloky zajišťují jednoduchou
manipulaci se všemi profily DS7-SWD.
Karel Špaček
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Komárovská 2406, 193 00 Praha 9
LED pásky
a ovládání
Tři druhy použitých čipů (SMD
3528, SMD 335 a SMD 5050)
Různá hustota osazení LED čipy
na jeden metr pásku (30, 60,
120, 240)
Stupně krytí jsou IP20, IP54 a
IP68
Digitální a RGB pásky
Možnost dálkového ovládání
veškerých LED pásků
NOVI
NKA
LED p
ás
na 23 ky
0V
Reflektory
Čipy COB (chip on the board)
Příkony od 10W do 100W
RGB varianta s dálkovým
ovládáním
Vhodné pro venkovní použití, IP65
Životnost více než 30 000h
NOVI
N
Reflek KA
s poh tory
ybov
èidlem ým
NO
Stojan VINKA
n
øad Pr a reflekto
ry
oxima
, Troll
,
Star
McLED_2.indd 1
11/20/2012 9:06:45 AM
www.oez.cz
EXTRA BALENÍ jističů a proudových chráničů
extra výhodné ceny u nejpoužívanějších přístrojů na trhu
„ŠESTKY“
„DESÍTKY“
EXTR
LPE-16B-1
kód balení: 38902
LPE-16B-1
LPN-16B-1
kód balení: 38905
EXTR
OFE-25-4-030AC
kód balení: 38903
POZVÁNKA
EXTR
OFI-25-4-030AC
kód balení: 38906
A
LPN-16B-1
A
LPE-16B-1
A
LPN-16B-1
A
LPE-16B-1
EXTR
OFE-40-4-030AC
kód balení: 40413
EXTR
A
EXTR
OFI-40-4-030AC
kód balení: 40414
A
LPN-16B-1
CHCETE VĚDĚT VÍCE?
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA ODBORNÉ SEMINÁŘE 2013
Zbývá už jen šest přednášek!
Místa konání
Praha
Praha
Pardubice
26.2.2013
27.2.2013
28.2.2013
Hotel Olšanka, Táboritská 23, 130 00 Praha 3
Hotel Olšanka, Táboritská 23, 130 00 Praha 3
Univerzita Pardubice, Aula Upa, Studentská 519, 532 10 Pardubice
Ostrava
Zlín
Brno
5.3.2013
6.3.2013
7.3.2013
DK města Ostravy, a.s., 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava
Interhotel Moskva, a.s., nám. Práce 2512, 762 70 Zlín
Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, 603 73 Brno
Vědět více se vyplatí!
OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika
Tel.: +420 465 672 111, Fax: +420 465 672 151, E-mail: [email protected]
…jedeme k Vám
Acti 9
Společnost
Schneider
Electric je prů­
kopníkem v sys­
témech
inteli­
gentní energie.
Špičková úroveň
jejích řešení se
nejlépe projevu­
je v novém modulár­
ním systému Acti 9.
Pět generací zkušeností s nízkona­
pěťovými systémy umožnilo navrhnout a
vyrobit systém, který splňuje i ty nejvyš­
ší požadavky. Moderní technologie s 22
novými patenty optimalizuje požadav­
ky na čas při práci profesionálů. Přizpů­
sobuje se a vyvíjí v souladu s náročným
prostředím terciárních i průmyslových
aplikací a poskytuje uživatelům nákla­
dově efektivní elektrické instalace s
nulovými požadavky na údržbu.
To ale není vše. Jednoduchý a výkon­
ný komunikační systém Smartlink
posunuje rozváděče uživatelů na vyšší
úroveň. Umožňuje monitorovat a řídit
spotřebu energie na úrovni velkých cel­
ků i individuálních zátěží. Jeho imple­
mentace do řídicího systému budovy
nebyla nikdy snazší. Nový systém nabízí
řešení pro všechny typy koncových roz­
vodů a je vhodný i pro ta nejnáročnější
prostředí.
Vliv okolní teploty na provoz
modulárních přístrojů
Vliv teploty okolního vzduchu na vypí­
nací charakteristiky jističů popisuje pří­
strojová norma ČSN EN 60947­2 a nor­
ma pro přístroje obsluhované nepouče­
nými osobami ČSN EN 60898­1. Podle
těchto norem je referenční kalibrační
teplota jističů 30 °C. Rozváděče jsou ale
běžně provozovány v souladu s ČSN EN
61439­1 při teplotě 40 °C. Při této teplo­
Nová řada modulárních přístrojů
přináší více bezpečí, spolehlivosti
i inteligentní komunikaci
tě je snížena jmenovitá hodnota proudu
jističe o asi 6 %, a jsou­li jističe namon­
továny v těsné blízkosti, o dalších 20 %.
Jistič 16 A má v tomto případě hodnotu
jen 12 A. Každý prvek instalovaný v roz­
váděči má určitou vnitřní impedanci
a vyzařuje ztrátové teplo o výkonu ZI2.
Toto teplo je třeba odvést a také zapla­
tit. Modulární jističe Acti 9 od Schnei­
der Electric mají oproti běžným jističům
o 20 % nižší ztrátový výkon. Díky tomu
jsou jejich teplotní charakteristiky mno­
hem plošší a zároveň umožňují nastavit
referenční teplotu na 50 °C (obr. 1).
Bezpečné odpojení a izolace
přiřazených obvodů
Další důležitou vlastností jističů je
jejich použitelnost pro bezpečné odpo­
jení podle normy ČSN EN 60947­3. Jde
o bezpečnou izolaci odpojeného obvo­
du od zdroje elektrické energie. Podle
zásad této normy musí přístroj posky­
tovat jednoznačnou informaci o stavu
odpojených kontaktů. Tato je posky­
tována buďto přímým pohledem na
odpojenou proudovou dráhu, nebo pro­
střednictvím ovládacího mechanismu.
Požadavek normy splňuje nová řada
jističů Acti 9 tím, že popis „0•OFF“ není
jen popisem ovládací páčky, ale je přímo
součástí pohyblivého kontaktu jističe.
Takto je vždy zajištěna nezpochybnitel­
ná informace o skutečném stavu kon­
taktů. Jestliže zůstanou kontakty jističe
zablokovány v zapnutém stavu, je sice
možné částečně pohnout ovládacím
mechanismem, ale v žádném případě
se neobjeví informace, která by uvedla
obsluhu v omyl. Tato patentovaná vlast­
nost je nazývána VisiSafe (obr. 2) a je
součástí jističů Acti 9.
Jištění proudových chráničů
Jedním z požadavků norem řady
ČSN EN 60947 je prokázání uváděných
vlastností jisticích a spínacích přístrojů
zkouškou. Jde o požadavky na koordi­
naci ochran, selektivitu přístrojů, vypína­
cí a výdržné proudy přístrojů, kaskádo­
vání jističů apod. Tím jsou garantovány
vlastnosti celé soustavy od vzducho­
vého jističe za transformátorem až po
modulární jistič v domovní rozvodnici.
Všechny zmíněné vlastnosti jsou vždy
zaručeny v rámci jednoho výrobce, kte­
rý tyto vlastnosti vyzkoušel.
Podívejme se blíže na koordina­
ci přístrojů proudový chránič a jistič.
Nezapomínejme, že proudový chránič
nemá nadproudovou spoušť a přetížení
a zkraty nevypíná. V ČSN EN 61008­1
jsou popsány druhy zkoušek, při kterých
je prověřována koordinace mezi jističi
a proudovými chrániči při zkratech. Tuto
problematiku řeší Schneider Electric jen
jedním plně koordinovaným proudových chráničem. Důvodů je mnoho:
omezení skladových zásob, zjednodu­
šení návrhu a vyloučení chyb a také
skutečnost, že Schneider Electric nabízí
modulární jističe až do „velikosti“ 25 kA.
Obr. 3. Jistič iC60H a proudový chránič iID Acti 9
Využitím vysoké omezovací schopnosti
modulárních jističů bylo docíleno plné
koordinace jediné řady proudových
chráničů (iID) až do velikosti zkratového
proudu 25 kA. Zkratový proud je rozho­
dujícím faktorem jen pro volbu jističe,
jestliže vyhoví jakýkoliv jistič z řady C60,
lze zkratový proud při výběru proudové­
ho chrániče zcela zanedbat (obr. 3).
Spolehlivá a bezpečná instalace
Obr. 1. Povinností výrobce je uvedení kalibrační
teploty na těle přístroje, pokud se liší od obecné
hodnoty 30 °C
Obr. 2. VisiSafe – záruka bezpečného odpojení
Praxe ukazuje, že až 30 % přístrojů je
během výroby přemístěno nebo zamě­
něno. Často se tak děje až na stavbě,
kdy už je rozváděč pod napětím a mění
se vlastnosti jištěných obvodů. Je tedy
nutné s přístroji na DIN liště manipulovat
a měnit jejich zapojení. Pozornost byla
dosud věnována jen existenci zámků
uchycení jističů, které dovolovaly jejich
vyjmutí z řady bez nutnosti demontáže
propojovací lišty. Ve skutečnosti jsou
ale tyto zámky vespod jističe, a je­li
rozváděč již zapojen, jsou vlastně nedo­
stupné. Nové modulární přístroje mají
Obr. 4. Dosud užívané řešení – zámky uchycení
nedostupné za propojovací lištou
Obr. 6. Dvojitá zdířková svorka - 2
vodiče průřezů 1-16 mm2 ve jedné
svorce nebo 1 vodič do 35 mm2
Obr. 7. Přístroj vypnutý
manuálně
tyto zámky na přední horní hraně přístroje, a tedy vždy přístupné manipula­
ci. Výrazně se zkracuje doba montáže
a demontáže přístroje, která navíc nevy­
žaduje použití dalších nástrojů. Stačí při­
ložit dva prsty k zámku jističe nebo prou­
dového chrániče a tento přístroj vyjmout
a stejným způsobem zajistit (obr. 4 a 5).
Nové dvojité svorky přístrojů umožňují
snadné a spolehlivé zapojení dvou
vodičů různého průřezu a konstrukce (plný, slaněný) do jedné svorky. Toto
zapojení nebylo dříve myslitelné bez pří­
davné odbočovací svorky.
Propojovací lišta je nově umístěna
v zadním otvoru svorky a přední otvor
je určen pro zapojení vodiče (obr. 6). Na
rozdíl od svorky pro propojovací lišty
typu vidlička, která se umísťuje v před­
ní části a vodiče za ní, takto provedená
svorka zcela vylučuje chybné zapojení
vodiče. Nevznikne tak situace, kdy už je
„vydrátovaná“ rozvodnice, ale je nutné
doplnit vodič do zadní svorky, jejíž polo­
hu lze jen odhadnout.
Efektivita, jakou si zasloužíte
Acti 9 také zvyšuje účinnost každoden­
ních operací. Systém VisiTrip umožňuje
okamžitě identifikovat poruchu, vyřešit
a v minimálním čase uvést obvod zpět
do chodu (obr. 7 a 8). Systémem VisiTrip
jsou osazeny jističe i proudové chráni­
če.
Obr. 5. U Acti 9 – zámky uchycení umístěny
vpředu, stále přístupné manipulaci, jen prsty, bez
šroubováku
Acti 9 Smartlink: srdce systému
Obr. 9. Schéma komunikačního systému
Smartlink. který umožňuje monitorovat
a řídit vaše zapojení.
Pouze od
Schneider Electric™
11 vstupních/
výstupních kanálů
Obr. 8. Přístroj vybavený
poruchou
Komunikační funkce přináší
systému Acti 9 inteligenci,
účinnost a bezpečnost
Komunikační systém Acti 9 Smartlink umožňuje monitorovat a řídit spo­
třebu energie na každém podlaží, ve
výrobní zóně, v kanceláři nebo dílně.
Zároveň poskytuje okamžitou a přesnou
informaci o výpadku napájení, takže lze
reagovat rychle a účinně. Na rozdíl od
klasických rozváděčů, které vyžadují
složitou napájecí a komunikační struktu­
ru, lze Acti 9 snadno integrovat do jaké­
hokoliv řídicího systému budovy. Komu­
nikační systém Acti 9 je založen na pro­
tokolu Modbus a je plně převoditelný do
všech systémů řízení budov. Významně
přispívá k dosažení lepší energetické
účinnosti.
Jádrem celého systému je komuni­
kační sběrnice Smartlink. Ta umožňuje
připojit až jedenáct přístrojů, které lze
monitorovat i aktivně řídit. Jejím pro­
střednictvím lze získat stavová i poru­
chová hlášení, řídit přístroje, sbírat data
z elektroměrů. Je možné zlepšit jen
takový proces, který lze průběžně měřit.
Smartlink přispívá k efektivnímu řízení
budov (obr. 9).
Acti 9 má zelenou
Žádný jiný systém není tak bezpečný,
jednoduchý a efektivní jako Acti 9. Navíc
je 100% recyklovatelný a tím šetrný k ži­
votnímu prostředí.
Bližší informace na:
www.schneider-electric.cz
Napájení
24V DC
Převodníky
adres Modbus
Připojení
Modbus RS-485
Měření
energie
Monitorování
ochrany
Řízení zátěží
Zveme
vás
do 3M inovačního centra
Snažíme se uspokojit naše zákazníky inovativními technologiemi, špičkovou kvalitou, hodnotou i servisem.
Proto jsme vybudovali nové 3M inovační centrum, které na ploše 452 m prezentuje nejen komplexní
produktové portfolio a řešení 3M, ale i spojení s naším technickým a testovacím zařízením, díky kterému
nabízíme našim zákazníkům přidanou hodnotu skrze sofistikovaný technický servis.
2
V oblasti řešení 3M pro průmysl a výrobu jsou vedle ukázky
produktové škály k vidění i dveře aut se zapojením řešení
3M do jednotlivých fází výroby a úpravy – lisování, svařování,
lakování, tuning a opravy.
Další oblast představuje řešení 3M pro bezpečnost pracovníků
a pro ochranu a zabezpečení dokumentů či majektu. K vidění
jsou rovněž řešení pro vodárenský průmysl.
Součástí představení řešení 3M pro kancelář a domácnost je
i kuchyňská linka vybavená úklidovými prostředky. Prezentovány
jsou rovněž ergonomické produkty 3M.
Oblast věnovaná zdravotnictví představuje řešení pro
nemocnice, řešení 3M ESPE pro stomatologii a řešení 3M Unitek
pro ortodoncii. V prostředí lékárny si můžete prohlédnout jaké
výrobky 3M nabízí k domácímu ošetření. Tradiční českou značku
náplastí 3M Spofaplast doplňují zdravotnické prostředky Nexcare
k širokému využití doma i při sportu.
1 Řešení pro průmysl
2 Řešení pro bezpečnost, zabezpečení a ochranu
3 Řešení pro kancelář a domácnost
4 Řešení pro zdravotnictví
5 Řešení pro infrastrukturu a dopravní
bezpečnost
6 Řešení pro elektro a telekomunikaci
7 Lékárenské portfolio
8 Laboratoř a technický servis
Darkroom je tmavým prostorem, kde jsou uvnitř názorně
prezentovány vlastnosti reflexních materiálů a infrastrukturního
řešení 3M.
V další oblasti je představeno i řešení 3M pro elektroprůmysl,
energetický průmysl a telekomunikaci.
V 3M inovačním centru je k dispozici rovněž prezentační
technika 3M. K osvěžení slouží voda filtrovaná systémem
3M. Grafické materiály či čistící rohože, které provázejí celým
prostorem, jsou rovněž produktem 3M a dotváří tak představu
o komplexnosti řešení 3M.
Zázemí s testovacím vybavením
sloužící k podpoře a vývoji aplikací
s použitím produktů 3M
 Návrh a optimalizace tvarového designu dílů vyráběných
z lepicích fólií, lepicích pásek a jiných materiálů dodávaných
ve formě rolí nebo archů včetně výroby prototypových
a zkušebních dílů.
 Návrh a simulace aplikace navržených dílů.
 Pomoc při optimalizaci tvaru lepených dílů a rozložení
tlaku v lepené ploše za použití tlakem citlivé fólie s on-line
vizualizací a pozdějším možným vyhodnocením.
 Návrh použití optimálního produktu pro lepení pro danou
pevnost a namáhání lepeného spoje za využití testovacího
trhacího stroje a simulace urychleného stárnutí (cyklické
střídání teplot).
 Pevnost lepeného spoje a střídání teplot jsme schopni
testovat po konzultaci dle zákaznických specifikací,
mezinárodních norem nebo vyvinout metodiku individuální –
relevantní dané aplikaci.
 Provádíme mikroskopická pozorování v odraženém světle
a jejich dokumentování.
 Provádíme prezentaci a návrh optimálního čistícího procesu
pomocí ultrazvukové pračky.
 Aplikace lepidel pomocí sítotisku včetně lepidel
vytvrzovaných UV zářením.
 Produktové a aplikační školení našich zaměstnanců
a zaměstnanců zákazníka.
 Příprava prototypových vzorků k testování na straně
zákazníka – slepených funkčních celků.
3M Česko, spol. s r. o.
V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4
[email protected]
261 380 111
www.3m.cz
Download

Číslo 1