6TT Termomechanika
Cviˇcen´ı 7: Vlhk´
y vzduch
Pˇr´ıklad 1
Teplota vlhk´eho vzduchu je t = 23 ◦ C a relativn´ı vlhkost ϕ = 40 %. Urˇcete
parci´aln´ı tlak vodn´ı p´ary ve vzduchu, jeho absolutn´ı a mˇernou vlhkost, teplotu rosn´eho bodu a
mˇernou entalpii. Uvaˇzujte barometrick´
y tlak pb = 98, 1 kPa.
Pˇr´ıklad 2 Stanovte teplotu rosn´eho bodu, relativn´ı a mˇernou vlhkost vzduchu, jestliˇze je
teplota such´eho teplomˇeru ts = 33 ◦ C a teplota mokr´eho teplomˇeru tm = 28 ◦ C. A jak se zmˇen´ı
relativn´ı vlhkost pˇri ohˇra´t´ı vzduchu o 15 ◦ C?
Pˇr´ıklad 3
Stanovte relativn´ı a mˇernou vlhkost vzduchu o teplotˇe t = 27 ◦ C a teplotˇe
rosn´eho bodu tr = 16 ◦ C. Jak se zmˇen´ı relativn´ı vlhkost vlhk´eho vzduchu a teplota vzduchu,
−1
jestliˇze mu izobaricky odebereme teplo q12 = −10 kJ · kgsv
?
Pˇr´ıklad 4
Vlhk´
y vzduch o teplotˇe t1 = 35 ◦ C, relativn´ı vlhkosti ϕ1 = 0, 45 a mnoˇzstv´ı
m
˙ = 1200 kg · h−1 se odvlhˇcuje pˇri pr˚
utoku chladiˇcem, jehoˇz povrchov´a teplota je tch = 16 ◦ C,
na mˇernou vlhkost x2 = 13 g · kg − sv−1 a pot´e se ohˇr´ıv´a na teplotu t3 = 30 ◦ C. Jak´a bude
v´
ysledn´a relativn´ı vlhkost, kolik vlhkosti se vysr´aˇz´ı v chladiˇci a jak´e budou v´
ykony chladiˇce a
ohˇr´ıvaˇce?
Pˇr´ıklad 5 Vlhk´
y vzduch o hmotnosti m1 = 1 000 kg, teplotˇe t1 = 0 ◦ C a relativn´ı vlhkosti
ϕ1 = 0, 8 se m´ıs´ı s vlhk´
ym vzduchem o hmotnosti m2 = 2 000 kg, teplotˇe t2 = 30 ◦ C a relativn´ı
vlhkosti ϕ2 = 0, 3. Urˇcete teplotu a relativn´ı vlhkost vzduchu po sm´ıˇsen´ı.
Pˇr´ıklad 6 Vlhk´
y vzduch o hmotnosti m = 100 kg, teplotˇe t1 = 40 ◦ C a relativn´ı vlhkosti
ϕ = 0, 2 se vlhˇc´ı mw = 0, 5 kg vody o teplotˇe tw = 25 ◦ C. Urˇcete teplotu, relativn´ı a mˇernou
vlhkost po vlhˇcen´ı.
Pˇr´ıklad 7 Vlhk´
y vzduch o hmotnosti m = 1 000 kg, teplotˇe t = 25 ◦ C a relativn´ı vlhkosti
ϕ = 0, 5 se vlhˇc´ı mw = 10 kg vodn´ı p´ary o tlaku pw = 1, 4 MPa a teplotˇe tw = 440 ◦ C. Urˇcete
teplotu, relativn´ı a mˇernou vlhkost po vlhˇcen´ı.
´ o.TaTP, [email protected]
L. Klimeˇs, EU,
1
Download

6TT Termomechanika Cvicenı 7: Vlhký vzduch Pr´ıklad 1 Teplota