Katalog
hnìdého uhlí
2014
SKUPINA ÈEZ
ZÁKLADNÍ SORTIMENT A KVALITA UHLÍ
Uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliv podle vyhlášky MŽP ÈR è. 415/2012 Sb.
obch. oznaèení
Dùl
DB
DT
zrnitost
daf
H
W
r
t
klíè
druh
v
prùm. prùm.
tøídn.
113
121
122
135
151
paliva
ko2
o1
o2
hp1
ps1
%
5,6
5,6
5,6
5,6
5,9
%
30,2
30,2
30,2
29,7
28,1
152
ps2
mm
40 -100
20 - 40
10 - 25
0 - 10
0 - 40
0 - 40
5,6
25,4
735**
hp1AD
0 - 10
5,6
29,7
162
ps2
0 - 40
6,1
34,0
d
r
r
daf
Sm
prùm.
prùm.
prùm.
%
9,8
9,8
9,8
13,1
22,5
39,7
15,0
41,0
%
0,77
0,77
0,77
0,84
0,85
g/MJ
0,44
0,44
0,44
0,50
0,58
%
51
51
51
51
53
0,82
0,72
0,50
2,00
55
28,2
51
29,0
54
27,5
2,00
Q
r
S
0,84
V
daf
A
s
d
Qi
pøípustný
C
obsah v %
prùm. prùm. prùm. prùm.
MJ/kg MJ/kg
30,2
17,6*
30,2
17,6*
30,2
17,6*
17,0
30,0
15,0
29,4
11,5
16,5
10,1
%
65,6
65,6
65,6
64,0
58,2
podsítné nadsítné
13
10
13
10
15
15
12
12
43,3
12
54,8
12
42,2
10
Místa nakládky
Použité symboly
DB - DOLY BÍLINA - ÚPRAVNA UHLÍ LEDVICE, Odesílací železnièní stanice - Svìtec
DT - DOLY TUŠIMICE - ÚDUT I, ÚDUT II, Odesílací železnièní stanice - Bøezno u Chomutova
Hdaf
Wrt
Ad
Sr
Srm
Vdaf
Qdafs
Qrj
Cd
Vysvìtlivky
minimální výhøevnost Qri u tøídìného uhlí ko2, o1, o2 - 16,5 MJ/kg
u prachového uhlí je minimální výhøevnost stanovena smluvnì
** uhlí aditivované vápenným hydrátem (snížení emisí SO2 )
Maximální obsah popela Ad je pro tøídìné druhy stanoven na 13 %
Maximální obsah popela Ad je pro ps1 stanoven na 30 %
Maximální obsah popela Ad je pro ps2 stanoven na 46 %
Druhy ps1 a ps2 jsou urèeny pro velké zdroje nad 5 MW
*
Viditelná hlušina pro druh paliva ko2 je limitována maximálním množstvím viditelné hlušiny nad 40 mm 3 %
Viditelná hlušina - vizuálnì rozlišitelná zrna prùvodních hornin bez obsahu hoølaviny, vyjádøena v hmotnostních procentech.
Podsítné - podíl frakce, která pøi tøídící zkoušce propadne sítem se ètvercovými otvory o rozmìru stran rovných spodní
hranici druhu paliva, vyjádøené v hmotnostních procentech z celkového hrubého vzorku.
Nadsítné - podíl frakce, která pøi tøídící zkoušce zùstane na kontrolním sítì se ètvercovými otvory o rozmìru stran rovných
horní hranici druhu paliva, vyjádøené v hmotnostních procentech z celkového hrubého vzorku.
Skladování
Pro skladování uhlí jsou vypracovány “Instrukce k nakládání s tøídìnými druhy uhlí”, které jsou k dispozici na www.sdas.cz.
vodík v hoølavinì
obsah veškeré vody v pùvodním stavu
obsah popela v bezvodém stavu
obsah síry v pùvodním stavu
mìrná sirnatost
obsah prchavé hoølaviny
spalné teplo v hoølavinì
výhøevnost v pùvodním stavu
uhlík bezvodý
DOPLÒUJÍCÍ JAKOSTNÍ ZNAKY UHELNÝCH PRODUKTÙ
TAVITELNOST POPELA
druh
paliva
ko2
o1
o2
hp
ps1
ps2
ps2
DT
1170
1220
1240
1250
1220
1220
1430
teplota popela o C
ST
HT
1350
1450
1400
1470
1420
>1500
1430
1480
1400
1450
1400
>1500
1480
1490
OBSAH BITUMENU
MELITENOST
druh
paliva
ko2
o1
o2
hp
ps1
ps2
ps2
FT
>1500
>1500
>1500
>1500
>1500
>1500
>1500
melitelnost dle
Hardgr.
VTI
není urèena
není urèena
není urèena
37,81
1,03
37,96
1,08
74,36
1,54
86,00
2,05
Základní druhy paliv
VUK
ko2kostka
ooøech
hphruboprach
psprùmyslová smìs
0,96
0,98
1,70
2,00
Znaèky a zkratky
POŽÁRNÌ BEZPEÈNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA UHLÍ
druh
uhlí
tøídìné
prachové
prachové
vzplanutí
380
326
354
teploty v o C
usazeného
prachu
vznícení
žhnutí
490
310
593
176
475
143
spodní mez
rozvíøeného
prachu
vznícení
480
427
výbušnosti (g/m3)
rozvíøeného prachu
34,5
9
0,1
45
77
198
56
139
DTteplota deformace
STteplota mìknutí
HTteplota tání
FTteplota teèení
Bdobsah bitumenu v bezvodém stavu
B dafobsah bitumenu v hoølavinì
Doly Bílina
Doly Tušimice
Tøídìné druhy uhlí z Dolù Bílina se vyznaèují nízkým obsahem síry, dehtu i ostatních škodlivin.
Prachové druhy uhlí z Dolù Bílina vyhovují spalování v práškových i roštových kotlích
a nejsou náchylné ke struskování. Vyznaèují se nízkým obsahem škodlivin.
50 let produkuje Úpravna uhlí Ledvice
kvalitní Bílinské nízkosirnaté uhlí
ÚUL 1964-2014
Výpoèty maximálních hodnot:
Obsah veškeré vody
r
Wrt max = W t prùm + R
R = 3 u tøídìného uhlí a hruboprachu
R = 4 u prané produkce vè. smìsí
Obsah bezvodého popela
Ad max = Ad prùm + R
R = 3,2 pro prané a tøídìné produkty
R = 4,5 pro hruboprach
Obsah bezvodé síry:
d
Použité základní normy:
d
S t max = S t prùm + R
R = 0,8 u všech produktù Dolu Bílina
Sdt = Sr . 100 / (100-Wrt)
Srm prùm = Sdt prùm . ((100 - Wrt) / (Qri . 10))
Srm max = Sdt max . ((100 - Wrt) / (Qri . 10))
v gramech/MJ
Spoleènost je zapsána v obchodním rejstøíku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495
ÈSN 44 1304 Tuhá paliva, metody odbìru a úpravy vzorkù pro laboratorní zkoušení
ÈSN 44 1313 Zásady vzorkování (ÈSN ISO 5069-1,2)
ÈSN 44 1314 Tuhá paliva - mechanické vzorkování (ÈSN ISO 13909-1-4)
ÈSN 44 1315 Tuhá paliva – skladování
ÈSN 44 1340 Tøídící zkouška proséváním
ÈSN 44 1352 Stanovení spalného tepla a výpoèet výhøevnosti (ÈSN ISO 1928)
ÈSN 44 1377 Stanovení obsahu vody
ÈSN 44 1378 Tuhá paliva. Stanovení obsahu popela (ÈSN ISO 1171)
ÈSN 44 1400 Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv
ÈSN 44 1402 Zásady pro stanovení a provìøování jakosti tuhých paliv
ÈSN 44 1406 Uhlí - technické požadavky na tøídy zrnìní vyrábìných druhù
ÈSN ISO 19579 Stanovení obsahu veškeré síry metodou infraèervené spektrometrie
ÈSN ISO 29541 Stanovení obsahu veškerého uhlíku
ÈSN ISO 351 Stanovení obsahu veškeré síry - vysokoteplotní spalovací metoda
Útvar obchodu
pracovištì Bílina
5. kvìtna 213, 418 29 Bílina
tel.: 417 80 4212
fax: 417 80 4210
e-mail: [email protected]
IÈ 49901982, DIÈ CZ49901982
Obchodní øeditel
Sekretariát
tel.: 474 604 260
fax: 474 604 261
e-mail: [email protected]
www.sdas.cz
Download

Katalog 2014-grafika strana_komplet_13-f.cdr